O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

[Infographic] Toàn cảnh world cup 2014

Baixar para ler offline

Sau 1 tháng tranh tài với đầy bất ngờ giữa 32 đội bóng, chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2014 đã thuộc về đội tuyển Đức sau chiến thắng 1 – 0 trước Argentina trong trận chung kết diễn ra ngày 14/7/2014.
Sau khi World Cup 2014 kết thúc, công ty cổ phần W&S đã tiến hành khảo sát ý kiến thành viên về mùa World Cup vừa qua. Khá nhiều những thông tin quan trọng đã được đúc kết và tạo thành một bản Infographic cực kỳ thú vị, cung cấp thông tin toàn cảnh về World Cup 2014.

----------------
Bản quyền thuộc về công ty Nghiên Cứu Thị Trường W&S
Chủ sở hữu cộng đồng khảo sát trực tuyến Vinaresearch
Xem thêm báo cáo tại: http://vinaresearch.jp/sample/voluntary_surveys/index.html?page=1

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

[Infographic] Toàn cảnh world cup 2014

  1. 1. ., . '-l" Ị- - >*ị-,-“1 vĩfęỉ" - r` L'~=*ư”ìlf** - l,l`Ịc=lJl u< Ỉ, ^ ơ R “”Ạl " t.ụ ,- 'í ,;Ị“8 gạn 'taală l âu' uęz Ị ỵ.L.'.`:“ ẹ ›' . ` Ế .rẨ'- '›'› ĩ‹uĨ`ịv,v, .'^'› , Í, ”_ ` ”'.' .. cŕívv- v. 1 - l`v' lqj ` ,"_ .›nr.I / . í " ` - r ` I- V0.` ;›”M_vẸ "”"“""l^ ~l F Ịă .L`.” r 'Ĩ;.”" " 'Lŕ' """. * ĩ'í.` A___Ả , - `, 4 .ì, ..xl JJ ` _ 4,, ỹ` L _ ỉ' Q `. `°°" V.. Ị F K . . 7 . .Ỉ - ,4 r " . r I ầ ` y K , r I `..uø Ịvl'IlI›) *› Ệ' Ế,xỵ) 1 ư ũI.Ĩ'rÍ V1; ' ` “ Ế- Í I l °,^ l` ." It^`,,Ỉ(1 › ` Ị ất' lì' . ' KL 111( ẵl'n!`Ỹq.lI(.I `_-- I Í' ị`4 F " II Ll ' R.`l.°'Ũ^ " Y” Ấ ' -. "`°°' ” ' *J *ỈlI. - `^ “ Ỷ " :qu 4 - V_ `‹ l `~ - "'T- , z . Ị l' l` lni;;:ỊnỊŕe`ỉaì ÍẺli`Íl ìịIị‹i_^rẽ litell lỉ.íIl. ẵ“ laÍlặ!`ỂỄŨ .íỆi,lẺli]ặ`ị ìỊIé'll ẪVỆI4 ,ẵĨỈẫ,Í,l ìílíalễẩ lÍịỈtẩ,lÉl l,tÊil_Í,ll lllìrốẵíĩậ litẵlllíl lílìllíl 'llŕilỉlìll l'ĨỊỊỳpl. Tận hường cảm giác hào hửng khi xem bón): dá cũng gia Ạv`‹j'x_.,u`4 '“" K_-,,μr đình và bạn bẻ Bạn líẻn tLrlỎ'ng điểu gì khi Xem l.'”.'orld Cup 20141??? t * 7I.6?ịS .=" _' ”. -. ' `s8.2Ễ`‹s sI.l9xs . .' 'V ””- ` ỉ` , 22.99o ”"" ` `_ ^ t.. ` ÌÌ.9ọ(ì `,ỆIn Ỹ` _ H Ạ _ _ ŕ } Ả°_ __ ÐỖibOrìg)'Ủu Cauthùyẻu Vản hód Tr‹ảibÓng Nhdtaltrơ `.,`n`-À., tlĩlch thl`dì nL:'ỂIc Brdzll Brdzucd chinlì thứ: 7 I Xem World Cup Ơđau? . / '- j Ì Ă '~ĨĨ›." lÚ`_ỉA 'Ố "ỵẤ,.l Nhảriẻng Ì II Ill] _ 1 V ưi Í đị; Ầ, vvị,`‹›”r“°çỂ`xẵrỸỊư`zoz.I,Aử gg(/ 'ìĂl` `W` - ' * “' ""' “r` Ầ Quản cả phẻ líì ỈĨ ì `V',l Ể Ì ` Í * .__V 1» ça , K, il 4 ° I- l A l › r` L ` - D 0 ` Ị "'l0` " ÍƠPỆŨ ¶I'Ỉ”-.ẤÌII 0†=l ęlllề Ìllll llỈl` llllĨỂl'l IQIỂŨỮ ĩ(ềllll llllợlỉlầl 'lllęl lllf? É. FẨỂỀĨIĨ Etẫl ;.nỸŨll.l,Ể`ỈI.l ,i,Ỉ'I.,í,Í lằìijgả. :`ỶỆìE`IÍỆJỂ 73.196 FỊỆIẾĨII ịtíl `!ỈỂĨlJ;4`ị ĨlJ14!Ũ`lÍ,Z(ál.I,l 57.8% Ẻl'.l*=.°llI ễẸìIl`llÌiỂl 32.996 F_ẨỂtỄì,I_I E<Ỉl*3,ittl_!J;-. Ễl,íl if;-lẹ' ,OỈIỈỄ-Ĩŕ' 15.3% `nvŕĩ.t~ iilĩẵí ?lì ểfẫ ìílzlơl ỀFÌĨ 'l',tolỉlỄl `r'l',I,°&. 88°/c› B.lŨO/0 2.4% Ũ.ĨCyO TÍVÍ Laptop Desktop Ðlện thoại di động và Tablet người dùng theo dõi& cập nhật thông tin VH/orld Cup trên Website. 57.7% Búnqúảsắ 6.Ũ°:ỏ 0 13.4% Lý do Xem thông tin về World Cup 2014 trên Các xvebsíte 70.6ọ(S Cung căp thông tin mới nhất về các dội bóng 75.0Ỹtầ Cập nhật kết quả nhanh chóng 65.ỈỸ(S Cho Xem lại các bản thàng đep 58.9ọtS Cung câp thêm nhiều nội dung hấp dân khác 53.9ọó Hô trợ tìm kiêm thông tin trận dấu 49.2Ểẵ5 Cung cãp những bàl bình luận hay Q8.6Ề.`(S Giao diện Website trực quan và dề sửdụng Sắn phẩm nào được người Xem mua nhiều trong mùa... ":..=l3.`a` l 'J Ị = `1llT-' vlĩll 'lí-Ấlllllll, :tltơưllàlri rì'. ""`IJ`la""° ;‹ur.A- ịlQl'l-'ỈDI "Ốlll- n`íl Iufvllvluìlj-Ị`l'rbI ẨOIĨẤC I I Ả Ả' Ì I 8 Q Ả Lam gl khi trạn đau nghl glưa hlẹp? 60.9ọLì 5Ố.5q` 5ẫ.7Ỷ1 37.2Ể`.a 0 zI.4Ễ`.n 2”" l3.80W Ixxtì Lluíìrìq Tr!) Kl' .l','v":ì Xø-rn kị Ivìlì LLIƠI Wn^lì xl-I11 Đ4^lIpjlJlr"l Clĩvĩỉl 4$Ị:Il'Ĩ°ll'ấu nhe '-'Arx nglòl luẩn chuc ng luảrr'ảnh klì.llỉ tr 'ìlì llì.l( !‹'~r Fỡ*Ỉ9b 0C`lT `lồl!í!`lILẸl íl`ĨỆ-,lll ƠlỂ` Pìíllíellltẹl lllllìl ẾỆĨI Ỉíị" trễ Ữịll ẵìll Ì!lg`llLgl IlìỈỈẫ!llllẫlẵĨí Ỉíợlllgl lllílĩl 'Ũ'I0ÌÍIỄll'ỂỈŨ_JẸ' *lĨ,r°=,l-eỊ!l=,l Ỉ'ẬI_l."/_ĨrN.l/ f"'l"=*Ĩ'”` ^t4H-tỉT` ệlẹTA'lv“.T` ' ẵlIJl.'lrỆ7` I `FAẽ~ỉTl VISA ẵñẫ*Ể†` :;ç:L'_`f` L`,Ị____ ÊRẵLỈỂ` l -. u. ., In^:ẵu:` "YẦl**l', :fill ơ,lIk'lZlơ ỉillíỉl- 'lí .'ơĨlD;^ 1' Tỉ” ęliŕíìu 'a'l:*ờ~` "`ll ã ÍU.f ‹l`hOn ỈI.›'.orn-O ĨI 'Ỉ` ll`0lIl

Sau 1 tháng tranh tài với đầy bất ngờ giữa 32 đội bóng, chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2014 đã thuộc về đội tuyển Đức sau chiến thắng 1 – 0 trước Argentina trong trận chung kết diễn ra ngày 14/7/2014. Sau khi World Cup 2014 kết thúc, công ty cổ phần W&S đã tiến hành khảo sát ý kiến thành viên về mùa World Cup vừa qua. Khá nhiều những thông tin quan trọng đã được đúc kết và tạo thành một bản Infographic cực kỳ thú vị, cung cấp thông tin toàn cảnh về World Cup 2014. ---------------- Bản quyền thuộc về công ty Nghiên Cứu Thị Trường W&S Chủ sở hữu cộng đồng khảo sát trực tuyến Vinaresearch Xem thêm báo cáo tại: http://vinaresearch.jp/sample/voluntary_surveys/index.html?page=1

Vistos

Vistos totais

452

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3

Ações

Baixados

6

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×