O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
r,vl k. `  1 "  _ " "Ịì _ l 1_ Ị Í lb l` lí 1_: ` Ẹ Cay
,Ií`_Lp_ `Ìp Í " ' ỈĨỊ Ế Ít' `Ầ Ạ Ỉh
` I l"` ẹ` I ` v› Ấ 1 ụ q "`y...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

[Infographic] Cafe hoà tan năm 2013

Baixar para ler offline

Thị trường cafe bột hòa tan năm 2013
Trung Nguyên, Nescafe, Vinacafe.

----------------
Bản quyền thuộc về công ty Nghiên Cứu Thị Trường W&S
Chủ sở hữu cộng đồng khảo sát trực tuyến Vinaresearch
Xem thêm báo cáo tại: http://vinaresearch.jp/sample/voluntary_surveys/index.html?page=1

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

[Infographic] Cafe hoà tan năm 2013

  1. 1. r,vl k. ` 1 " _ " "Ịì _ l 1_ Ị Í lb l` lí 1_: ` Ẹ Cay ,Ií`_Lp_ `Ìp Í " ' ỈĨỊ Ế Ít' `Ầ Ạ Ỉh ` I l"` ẹ` I ` v› Ấ 1 ụ q "`y -V-J"`v ` `l -I `!ỉĨỀI'Ỉ -Ỹ_̆Ĩ rì ll Ể1`Iặ ĂLẫ`IlĨ,lẨ.4'l'NI' JEỂỆ Jẳyư :iL*ŕĩ ỄIaL1tu.lf:Ĩ' Ỹnlręlãr-.ìf:l` ầ(Il'ịĨ*l'.Ỉ'-.ìĩụ t'at*-.l1L.t'0I“íỉ`gl:-' Fv*v,$.#.ỈĨ0llr..l %ỈLỈllỉìỈ“u.llẬI0. ỂlÌ,iỉẢ? _:'l;lĨ `† ẵl_l_ rjl_Ir_l'..ìỈ'_l_l_` ‹1ĩ“ Ẫ_l1Ì_l_t_Ệ _u'í';`I_l,_Ệ f_hĩỈ_l_[:' Jiníl 3ớnIỈ :ini Iâ ainl IẦ :ini lh u ` 'II IE" 'na' “Ì "ì"l3l ._. .__. ._. .ị. .__. ' I` ' . . `. ~ . Ĩ llltẵìĩ ỊIUI7 ÍỈĨI 3in1] 3in1] aiullạ `ỈỆr lÍ` l_u[ÌŨỈ íirồlll ỊỈỀ ĨỶÌỂIUI-V1; ỈÍỈ `tỗ` ul'í' Ỉ4íl°rẵllu, Ể^ Iul'Ũ`Ĩ íŨlluẦ .`=Iĩ= ìlín `t*=ll` IỈìl`h Z ”-Í-Ể-l`~Í`nỈl Ĩ.-tlỄ`-ì-u.ì-l ę1T" ể-Ìịl-ij1' l lỊ.HI|‹ Ălll `.rĂ `“;.[l lỊ.Hlll Jul [ .' -“!Ĩ.'l ,h*'af'Jử/.ử. Í ` Ỷ-ị“' .Ỷ .j,lh 'ị' ` lụỊ!`ữri Ể.nÌlụy ` .ÀltgỊl.“(TfÌ ẫỮÌ`l[ể] :fí-Il ".'r 'I`ll[; `i STRESS ẨllỈỉlI_l IIIIÍII IIỊIỈ .yhẵll Ẩ*'ll_' *l›‹ílẢ llr. :`lll_' k!3lf`vỵlll_' u"ơ7llt_' llIll1_l lll‹fll Ị) .tắt -l-ầ.' `_I_Ể-l “F'ư'h4‹ `††:` íklẵíh t`rỈĨ-ÍÌ°l` Ỉ`lI‹ủỈẦ ẳmlÍ ỂL` Ạvl°/fllí . "t;I!ẠrưỈn af' ‹:`.il,IllLg, lA[Ỉ.ẶŨỈ`Íl[ẳI ẬỈ`IlIĨ`l^ỂLl` ĩ^Ỉữ'ơđ_lI`ĨÌ`ẠỉèlIỈ.ỢỈ`Ĩ Ĩ,ỉỷl,F.l !.IĨT.i Ĩl.II,“re”thŕL.-ĩĩìĩ. lę'l!ĩ '.lỊlỊ^"'‹ýĨjl 'ñ.I Í,lỂÌl[gẦ4 `ltgt=.1'.~" Ì{`l[l l'Zíl`ls hlI'ĨJIl1ị1l (Ỉ°'ẵỈ-}`{ũ.Ĩ"'°Jf0ìẨ* '›" Ệ ‹ Ễfằì“la l“.`=,Ill^ll ẫĩẵbủ. ‹'2Ể` Ì, *ẠỈ ` v `ừ"II`”íỈ* l[gỊI°Ừfề ẫ,Ỉhl.”(Ịf"h ẢllỂVÌĨ "ĨẫI'Ĩ' jsíĩằì -::‹?` Íẵ,I'ĨlĨ ị|l,lfg3,Ỉl ĩìlẵIlĨlỈh~ ẨỈỄĂI ỸIẵl:` ầfìũ ỆỀÌỂắ,F.l lỉtề,Ĩh ịlĨlẵ` ,Ĩl_lẺỀL`l -. ._ +SUẢ ỀẾIIL 'ĨỈ. "`.›[ `. H .è 'ỵàăĩ x v 7. μ , , I .,. Ỉlẹlì cÌLlIìg g ` ^"1.i'hỀ2.r"b Dtllìg cíẽ Llỏíĩg Ìĩâỉìg IìgỀl)' ỳ ` l `”1. ì Cálì chìo SLI tl`Iìlì táo tỤI“c tlìòi `. .° `l . Ơ ` `l A“1.hì 8..i'”`5 Dàỉìlì clìo giỐÍ `.fảlì Ịìlìòỉìg ` J 4Ồì.hì 5..r"V5 -s`_l-Ề-I`ĩ.l-ị_l _Iề`~ Ỉl-u-l-ỉ_t _ả,9i'7ì-n-gỊ "._ỈỸ-`ẵ-`I- :_L'lj,"ẵ-ầ` Ể-Ũ-l,l-í-l _Ị.ì_'l'°_l ~1Êl-u-` Ạ:ì-i-lI'-.°.ì-u.ì-l *,,Ĩ}ìỈtẵĨĨị fí'/lỂ'_Ĩ_`Íl,ị,h ểĨ'ẵI,ll ỆÌ,ìfẫ.Íl°l,{ r ~"vh'ỀỂÌ"' Ể.ÌĨẵ` '°ỂI ` VI ẬỊ.ẳÍỂl`I° ìỊ!ŕểl`lụ| 'Ĩ?ẵlIlẵfỈI`l1ỊììEĨÌllln Ạ' ø' Ệẵ. 'Ĩ L'lfl F'ìltẾ_ì`l ç)”llỂĨĨ `x ịơ1..ỀỶẳlv"~ Ỉüí`Ể,l`ỉ 'VJỊI Ỉ`ẵỈẽtẵl°°Ĩìă ĨỂIILỆẦẨ -Ạ'. . ` r V ỊtỊ..ỊlỀỂĨ`Ị"- `ĩýÌlĩllỊ'ẻ`: Ệl`ỈLỈỂ`l ỊIĨIÊJII `ĩÌg'ĨĨl1 "ỈỊI^lỳlj`, ÌỈIEIỀ ^ỈỀ`Iẵ|llíl -'.h ÍIIÌỈIỀIIÀII tÍ,ẵtẵll`Ểi ẤâỂIl[ễ`ỉ ĩ`ÌỀlĨll”l`u :†:_Il.ềị h: ì,ỉ,l -°,l,u- ,Ì,‹,Ế-I F í = - 53.6 Ĩẫ 2,Ĩ-0 Ệ1.7 -`r1`Ể_l -°ịl,i.ì -Ĩ.‹-Ể.l f I-1 -tIểl'h` ầ-l*l-iJ.;1 50.596 49.5% Vl `7 ơl'ÁỂẾÌZI(ầìíllIl ›:Ìtln°Ệỉ| I`I`lO 42. 8 / _1».r:l”^ ỉẵlll ĩ°ỈAl‹“Ĩ^l 'Ig ẵ'ẵ^'f`Ểl`ỂA" V“rỄl`ỉt_' `lẦlI,ỀlẾ iẳẳ`lll ÌI.fẩlx`Ịặu :.ẵI'i,'l"r=lll Jlnl' E.ÍÍX :4JltẫIẸL `Ịfl` :íắIí`t `,'l'*rỂ`lllI 38.3 L ụ'. _J` r=l'ĩ ẳỆÌl`l ặfkl `hỉắ ' _,'l°`tỂ.I“`Ĩ øu`l`l`ĩl I _ỂỉỂ`'l ĩlịi'-1 Ị *rĨr›:*h` `ĨĨ:'nlì I'J,ỈìIlĨl1 `Ĩ““FỄ "lĨl.ì 55.096 45.0% ` 40.496 59.696 Il N' JIẠỂI III Ềì,íl`ll ĩặỊl.Iẵllu. *`ỂlI“` ~'f=-Ĩl`l ẵìŕlfặllhlh `,-l'.Ề^ÌI a,`l^ll ‹`Ĩ†7ĩ`tẵ.`ỂĨ hl.ỈắÍl[ềl ẳÌ`l g)'lẫllli 46.4 48.0 57.2 49.396 50.7% `l ',=Ấ"LỀlll ỉẵ]`l”ll ‹ỹĨÌ)ỄÌỆ.ìl ịlẵ,lỂ1Ĩ ĨỄĨ -`†'ĨỊIllì :1I.rẵĩÍ:

Thị trường cafe bột hòa tan năm 2013 Trung Nguyên, Nescafe, Vinacafe. ---------------- Bản quyền thuộc về công ty Nghiên Cứu Thị Trường W&S Chủ sở hữu cộng đồng khảo sát trực tuyến Vinaresearch Xem thêm báo cáo tại: http://vinaresearch.jp/sample/voluntary_surveys/index.html?page=1

Vistos

Vistos totais

4.738

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

11

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×