O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Kuño snĩ Nμnuμ VỀ
Glnọ Dục Glốl nm CHO TRẺ

SỔ lượng mẩu: 862
Đổi tượng : Bổ hoặc mẹ từ 20t trớ lẽn
Khu vực khảo sát: Toàn...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

Báo cáo về giáo dục giới tính cho giới trẻ

Baixar para ler offline

Giáo dục giới tính cho giới trẻ

----------------
Bản quyền thuộc về công ty Nghiên Cứu Thị Trường W&S
Chủ sở hữu cộng đồng khảo sát trực tuyến Vinaresearch
Xem thêm báo cáo tại: http://vinaresearch.jp/sample/voluntary_surveys/index.html?page=1

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Báo cáo về giáo dục giới tính cho giới trẻ

  1. 1. Kuño snĩ Nμnuμ VỀ Glnọ Dục Glốl nm CHO TRẺ SỔ lượng mẩu: 862 Đổi tượng : Bổ hoặc mẹ từ 20t trớ lẽn Khu vực khảo sát: Toàn quốc LGlá0dtpcglóltIIlldloc0ntạlIIIà @ có KHONG l4,8% Zlllicdộtlllòllgxtlụèlconhỏlvécácvàldẻlêllqlaltólglóltiil Ơkíílllllùnglulảêll 2.796 OỈỈIIÙIIUXIỊIỂII HA96 1 onililuloàllg 54.496 O Ollẽmllll 6.396 olutongbaoglở E296 3. Phải liìg khl Con hói về vãn dẽ glól tírllì μ ơ ‹ u ự › ợ c o u q . ợ . ợ . ợ - u . v ự v . μ ợ y ‹ y a › a . q - a - : - v - : . . - ơ - ợ ự o . o . ơ . u ợ - ọ u v u v u w u y u . - . n ự ‹ o ‹ μ ợ o ‹ o q . : . : . o - : - ơ . ơ . ọ . v . ợ ụ y ọ y ụ v u - ọ n c u ọ - ‹ - o u v - o n ợ ự ợ ọ ợ ợ ợ ọ u ợ . ợ u q u v u μ u μ n y c ự ‹μ 48.296 Gluuìáldộuịlilờlulãlìgulâlttálòldìo conliullgkllỏlìgtịlátínlí Gluulaldộuịliieltuìảlìgulálì àttálòl ©45'9% đloconmộtcadttini V Khòllgmảcoohoạcừalllnéđẻgagcáln 8 am gáctllálblvóloon 21996 hàlòlklênqlljẽtrỏrừlgkhòngdàldòng lèlìtllỏng ' u n . - . ‹ u ‹ ụ ‹ ụ ‹ v ự - ‹ u u u . u u u . u . u n u . u r u r - u . u u μ ự u ự u v - ự - ự u ự u ự - u - ự - u . - q u u u ự - c u c u u n . - ç ‹ . u . n n n ç v n v u ọ u ợ n v u ự n ọ u ợ u y ‹ ợ u v u : . : u v . u u u - u u μ u n ự n ự - ự u ự u ự ụ . n u q u u u ç u . u . u . u .- Ảm Khòngtrálùlttlàìgvàocallhỏlcliacolh ullòngttálòlláililgdloqlla 18% nucklgrătmácoò/'khỏdịlvàuửilcùl hỏluìaoon [Húc L996 Lamà'IgtrádIOli00nkhònglIèlIcóIIIÍÌlg catlhỏllillvạg Ilíhỏlnglùlnàolllịctlểpgũllídìdìocollllìcỏ lháosatdìọn Ủ90 dì?" 5.lIIicđộI°lìghộlópdạgGDGĩtạỈtluòng Bổ 72.l96-- lìllghộ -- 82.096 n5% - IhònggklělI-- B.0% l0.4%-- Khôngửlghộ-- 50% 6-LỦỦOÙUHỘ/khôn9Ủl'9hộ'ỦPG0GĨ Đểconcóttlểtrang Losọàiìhuỏngdẽn bị kiến múc về glỏl tâm lg của trẻ nếu tlìll một cádl dáu dtì GDGT qua sớm GIIÌP con tl! M0 vệ 69.696 L0 sọ các bàl học 32.896 bản utall không phù họp dio trẻ Ðểconcótllěphàt 58,2% Kldìtlidìtiiìtòmỏ/tụ 31896 triển toàn dlệll tin Nếu vẽ các vẩn dê thh dự qllá sớm Ò trè IÌIIG HỌ IIIIOIIG IÌIIG HỌ 7.ĐộtuổlphùhọptlIanợalópGDGT 'gí Êẵ Qtla sớm Phù họp Qtlá trể Bản quyỖn báo cáo nãy ưluọc quyìn sờ hữu Công ty TNHH W818
  • thanhtran195

    Apr. 17, 2016

Giáo dục giới tính cho giới trẻ ---------------- Bản quyền thuộc về công ty Nghiên Cứu Thị Trường W&S Chủ sở hữu cộng đồng khảo sát trực tuyến Vinaresearch Xem thêm báo cáo tại: http://vinaresearch.jp/sample/voluntary_surveys/index.html?page=1

Vistos

Vistos totais

889

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

13

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×