O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Masini si aparate

2.974 visualizações

Publicada em

Masini si aparate

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Masini si aparate

 1. 1. Ministerul Edcației al Republicii Moldova COLEGIUL DE INDUSTRIE UȘOARĂ, BĂLȚI Bălți - 2016
 2. 2. 71530 ,,Maşini şi aparate în industria uşoară”  Domeniul de formare profesională 715 Mecanica şi prelucrarea metalelor  Durata studiilor: 4 ani în baza studiilor gimnaziale  Forma de învățămînt de zi  Calificarea Tehnician mecanic  Modalități de evaluare finală Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă  Certificare – Diplomă de………  Limba de instruire romînă / rusă  Numărul total de credite de studii – 120
 3. 3. Descrierea generală a domeniului Domemiul MECANIC are drept scop de a pregăti specialişti competenţi să activeze în producţie, în proiectare, în organizare şi conducere a sectoarelor de reparaţii şi deservire a utilajului tehnologic precum şi la întreprinderile de prelucrare a materialelor realizînd următoarele:  Evaluarea caracteristicilor şi performanţelor utilajului tehnologic;  Elaborarea şi implimentarea tehnologiilor de reparare a utilajului industrial;  Elaborarea documentaţiei tehnice de realizare a proceselor de reparaţii;  Proiectarea şi programarea proceselor de întreţinere şi reparaţii;  Utilizarea tehnologiilor informaţionale la elaborarea proceselor de reparaţii a utilajelor şi producere a pieselor de schimb.  Corelarea planurilor de dezvoltare a sectoarelor de întreţinere şi reparaţie cu echilibrul costului şi calităţii lucrărilor.
 4. 4. Domeniul de activitate  Secţiile de reparaţii mecanice;  Secțiile de producere a întreprinderilor de industrie uşoară;  Secţiile de prelucrări mecanice a materialelor;  Laboratoare de producţie;  SC,,Filatura –Ungheni” SRL ÎCS  ,,Covoare – Ungheni” SA  ,,Steaua – Red,, Chișinău  ÎM ,, Bălţeanca”  ,,Moldabela,,SRL Ungheni Întreprinderile de producere
 5. 5. Funcțiile pe care le poate îndeplini tehnicianul mecanic  Tehnician mecanic  Tehnician prelucrări mecanice  Tehnician reglamentări  Tehnician standardizare  Tehnician securitatea şi sănătatea în muncă
 6. 6. Finalități de studiu Lucrarea de diplomă – desăvârşirea studiilor şi cheia spre lumea profesională Conform planului de învăţămînt, în Colegiul de Industrie Uşoară, Bălţi este prevăzută finalizarea studiilor prin organizarea procesului de susţinere a proiectelor de diplomă. Elaborînd un proiect de diplomă, elevul dovedeşte că: • a acumulat cunoştinţe minime, competenţe şi aptitudini specifice domeniului complex al industriei uşoare; • are capacitatea de analiză critică a rezultatelor obţinute în urma temei de diplomă; • are abilităţi de căutare, analiză şi sistematizare a informaţiei din diverse surse şi referinţe bibliografice; • este familiarizat cu cele mai noi dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu; • poate asigura aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi de rezolvare a problemelor;
 7. 7. Decrierea calificării Tehnician mecanic Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul utilajelor din industria uşoară: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare şi instalaţii mecanice; asigura functionarea masinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep şi asamblează maşini, motoare şi instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei;asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al utilizării intreţinerii si reparaţiei maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupaţi cu curaţarea, vopsirea şi repararea utilajelor.
 8. 8. Ocupații tipice pentru absolvent  Continuarea studiilor în instituţii superioare de profil.  Tehnician mecanic la întreprinderile de industrie uşoară.  Tehnician de prelucrare a materialelor în secţiile de reparaţii sau de prelucrare a materialelor metalice  Tehnician standardizare în domeniul elaborării pieselor de schimb
 9. 9. Componentele de formare în specialitate Bazele lăcătuşeriei  Utilajul ramurii Economia ramurii Repararea şi deservirea utilajului Desen tehnic Studiul materialelor Tehnologia metalelor I Prelucrarea prin aşchiere Electrotehnica generală, bazele electronicii
 10. 10. Competențe generale  Utilizazarea terminologiei tehnice, cunoaşterea şi aplicarea limbajului de specialitate în rezolvarea diverselor problme cu caracter tehnic şi tehnologic  Manefestarea capacităţilor de generalizare, concretizare, structurare, argumentare şi prezentarea propriilor elaborări.  Combinarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudenilor adecvate fiecărui context necesare pentru dezvoltarea personală, incluziunea socială, cetăţenia activă.  Reproducerea normelor, standardelor faptelor, tabelelor, noţiunilor, fenomenelor.
 11. 11. Competențe fundamentale  Structurarea cunoştinţelor, transfer şi aplicare, capacitatea de culegere, sistematizare, analiză şi sinteză a informaţiilor cu caracter clitativ şi cantitativ în vederea dezvoltării continue.  Stabilirea corelării între cerinţele de calitate şi indicaţiile documentaţiei tehnice.  Capacitate de a coordona normele de sănătate şi securitate în muncă în conformitate cu specificul locului de muncă şi tehnologia aplicată.  Aplică principiile ergonomice în organizarea locurilor de muncă.
 12. 12. Competențe specifice  Efectuarea de calcule ,demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea sarcinii specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale.  Elaborarea proceselor tehnologice de realizare categoriilor de reparaţii a utilajului tehnologic.  Elaborarea şi interpretarea documentaţiei şi datelor economice.  Cunoaşte utilajul tehnologic din industria uşoară. Explică principiul de funcţionare a maşinilor şi instalaţiilor din industria uşoară. Cunoaşte valorile optime de funcţionare.
 13. 13. Stagii de practică  Practica de iniţiere în specialitate (anul 1) 5săptămîni  Practica de instruire 1. (anul 2) 5săptămîni  Practica de instruire 2. (anul 3) 2 săptămîni  Practica tehnologică (anul 4) 4 săptămîni  Practica ce anticipează probele de absolvire (anul 4) 4 săptămîni
 14. 14. Pentru a avea acces la profesie, este necesară absolvirea unei instituții de învățămînt. Colegiul este o bună oportunitate pentru absolvenții cicului gimnazial de a obține o profesie. Studiile în cadrul colegiilor durează patru ani şi permit obținerea diferitor calificări în diferite domenii. Specialitatea ”Mașini ș aparate în industria ușoară” permite de a obține calificarea de tehnician mecanic. Însă ce înseamnă ”a fi mecanic”?
 15. 15. Muncitorii de bază Mecanicii Managementul
 16. 16. A fi ajutorul muncitorului cînd este nevoie
 17. 17. A face ca totul să fucțoneze bine
 18. 18. A îndeplini următoarele funcții  Execută revizia tehnică, reparația curentă și capitală a utilajului de producție;  Asigură bună întreținere și reparare a utilajelor;  Efectuează întreţinerea şi supravegherea zilnică a utilajului  Asigurară funcţionăriiarea utilajelor în condiţii de securitate deplină în exploatare.

×