O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫ف وری ه 28، 2012‬          ‫خم فی شده ا ست: اایالت م تحده از ک ن گره ام ری اک / ر سان ه ها‬  ‫دچار م ش لک م ی ا...
‫ا صل ‪ sgnidaelp‬های ق اب ل اج را حت ت ع ن وان،وگ ل دن یس ‪ emosweN‬و انام یدی خود،ب ه‬‫"جارخا هب تکرح ،نیزگیاج رد ای / و...
‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr-justicerobertssuterfinal‬‬                   ‫ک ن تای...
‫رشک ت ت و سط پ رزی دن ت اوابم ا ای ن ب ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ف وری ه 3، ات سال 2012 خم رب و شام / ...
‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-has-been-dead-for-seven-years‬‬    ‫ش در اوای ل ب ه ع ن وان اوت 2...
‫مای لک ‪ .H‬دوران؛‬           ‫دی وی د اف ‪yelrehW‬؛‬           ‫؛زلوار یل .‪W‬‬           ...
‫مک پ نی ب نی امل ل یل 2102ابراک اوابم ا رواب ط / ات صاال تک ه رئ یس مج هور اوابم ا، ‪ noslenoD‬ب ی کر، گ روه ‪ nosterraG‬...
‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/jim-messina‬‬        ‫-114101/‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise‬ا ش ...
‫اف تاده از ب ریخ از زم نی دور حم دود من ی شود رود قطانم هب ار اهنآ نایماح و اه تسیرورت هک هطقن شکچ یگناخ تاماهتا نیا"‬  ...
‫ا س ت فاده م ی شود ای ن اف راد،" ‪ kcolroM‬در ن وار گ فت: ب ه ع نوان او گ ذا ش ته س ناری وی او گ فت: گ روه بان کش ته شدن ...
‫گ وامت ا ال - "یناهج" یشک لسن شالت ‪UNITED STATES‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests‬‬‫‪http://www.s...
‫ه - م ی آی نددر ت الش از خاموش ک ردن صدای او دوابر هاز ‪ emosweN‬پ سآهن ا ت وط ئه گ ران، -‪CO‬‬      ‫ف راید م ی خ و...
‫در حایل ک ه دزدی د هام وال او انب ود /رت ری س ف ید / ن ژادپ رس تان ه دول ت در آمد و م قامات / والکی ب دارد،وج ود از اخ را...
‫دار د ع بارت ند از م سائ ل ک ه در آن وزارت اکر اایالت م تحده آم ری اک ب رای ک ه ع لت وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ب رگ شت د س متز...
‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/011609-fmla-complaint‬را م شاهده ک ن ید: ش اکی ت ‪FMLA Newsome‬در ای نجا ن سخه ا...
‫شل در:م ش لک جدی د دا‬                ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-daschle-tiesfaacoverup‬‬ ...
‫از ط ری ق ‪ SCAP‬سوپ ر‬   ‫ان تخاابیت‬  ‫ود!ابز‬  ‫ز درخ وا ست ک ه م تحد مت ام ای ن ا ست ک ه چ را وگ ل دن یس ‪ emosw...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Persian

599 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
 • Entre para ver os comentários

Persian

 1. 1. ‫ف وری ه 28، 2012‬ ‫خم فی شده ا ست: اایالت م تحده از ک ن گره ام ری اک / ر سان ه ها‬ ‫دچار م ش لک م ی اایالت م تحده آم ری اک / رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم‬ ‫اب شد!‬‫ب رای ک ساین ک ه من ی دان ند مم کن ا ست:‬ ‫مج عه، ف وری ه اایالت م تحده آم ری اک، پ رزی دن ت ابراک ح س نی اوابم ا دوم ("ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور" و ای "پ رزی دن ت اوابم ا") ژان وی ه 10، 2012،در .1‬ ‫خ وا س تار شد: ک ناره گ ریی 2102 ،01‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-pink-slip-president-barack-obamasigned~~V‬‬‫پش ت ی باین از درایف ت و ای در ژان وی ه 17، 2012: -خدمات پس یت اایالت م تحده (‪ )" SPSU‬اث بات پس یت / رس یدهای‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps-mailing-receipts-obamapaulmullen‬‬ ‫ی ع ین اق دامات ج نایی: م سدود پ ست - از ب نی م ی رون د "زبس تراک" پ ست س فار یشه ن ظر م ی ر سد پ رزی دن ت اوابم ا ت الش ب رای اب ای ن حال، ب‬ ‫ب ه ط وری ک ه وج ود خن واهد دا شت ه یچ مدریک دال ب ر ساب قه و صول او. -ال ک رتون ی کی، پ ست ال ک رتون ی کی د س ت اکری، مان ع عدال ت، و غ ریه‬ ‫قیرط زا 2102 هیوناژ 72رف نت مع وم ی / هج این در حدود پ س از ت هناآن را - ض بط مه ب رگ ش ت ند ووا ش ن گ نت ‪، "005،02 CD‬رتفد دیفس خاک"هم ر‬ ‫ب ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ابزگ شتابراک اوابم ا، رئ یس مج هور ب ه ن ظر م ی ر سد گ واه ی پ ست ال ک رتون ی کی "اکرت س زب" ب ود ف وری ه 2، 2012،‬ ‫:)‪("Newsome‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps-mailing-receipts-green-cardreturned~~V‬‬ ‫دول ت او و دی گر ت وط ئه گ ران / ،(]"‪ Donelson‬رکیب"[پ رزی دن ت اوابم ا، ح قویق / م شاور خود را (ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ztiwokreB‬‬ ‫‪SLIP‬پ س از در ژان وی ه 10، 2012 خدمت (]"‪ Garretson‬تکرش"[ت وط ئه گ ران را (ب ه ع ن وان م ثال از مج هل رشک ت ‪ nosterraG‬گ روه ق ط ع نام ه -‪CO‬‬ ‫شده ان د اب ا س ت فاده از وق ت خود را ب رای ح فظ ح امی ت از: یت صور‬ ‫پ اخس ب ه مح الت در ف لوری دا -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم -اط الع ر ساین هج ت خ مت‬ ‫" ا شدمداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم ب درخ وا ست ب رای -دان ش گاه ‪ M & A‬در مورد حادث ه ‪ GNIZAH‬اهت ام‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫دل یل آن را ف رامه م ی ک ند ب ریخ از انم ها و چ هره پ شت س ف ید ب رت ری / هی ودی ص ه ی ون ی ست پ شت ف ساد و اع امل جم رمان ه مع وم ی / هج ان من ا ب ه ای ن‬ ‫ی اک ش هرون دان و خاورم یان ه سازمان مح الت وارد شده ع ل یه ‪ emosweN‬دن یس وگ ل دی گر، اایالت م تحده آمراز اایالت م تحده از م قامات دول ت ام ری اک و‬ ‫م لل / ک شور هج ان ا ست.‬ ‫رئ یس مج هور اوابم ا ب ه ک ناره گ ریی درخ وا ست شده -مج عه، 10 ف وری ه 2012 آخ ری ن هم لت - از زمان ی ک ه ف ته دودح ینعی) مج عه، 3 ف وری ه 2012 .2‬ ‫ار نارگ هئطوت تکرش / نارگ هئطوت رگید و ‪ Donelson‬ب ه ن ظر م ی ر سد رئ یس مج هور اوابم ا، دول ت او، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ب ود)،‬ ‫وگ ل دن یس ‪ )emosweN"( emosweN‬م هتم ب ه ن قض ک پیی رای ت، و غ ریه در ش هرس تان ع ل ی هت بدی ل ب ه ب ن گاه ‪ nosterraG‬ب ه پ رون ده دعوی‬ ‫.1380021‪A‬پ الک مورد -مه ی ل تون (اوهای و) دادگ اه مو ض ع م ش رتک‬
 2. 2. ‫ا صل ‪ sgnidaelp‬های ق اب ل اج را حت ت ع ن وان،وگ ل دن یس ‪ emosweN‬و انام یدی خود،ب ه‬‫"جارخا هب تکرح ،نیزگیاج رد ای / و تقوم طباض شرافس شرافس نداد تکرح هیلخت هب تکرح"‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-garretson-resolution-group-motion-to-vacate-stamped‬‬‫هسلج 2102 هیروف 51 رد بایغ و روضح مدع زا عالطا"‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-notice-ofnonattendancehearinggarretsonstamped‬‬ ‫ن ی ست.دادگ اه اوهای و در م عرض در م عرض ب ه صالح یت ای ن دادگ اه هاع ل یه او و مش / امح قو های خم ربو خودش را ب ه ط رح دعوی در دادگ اه‬ ‫ب ه ک ن گره اایالت م تحده از ط ری ق امی یل و ‪ LIAM‬اول وی ت اایالت م تحده اق رار رصحی دن یس ‪ emosweN‬وگ ل ب رای پ ر ک ردن ف وری ه 15، 2012،در .3‬ ‫:هدنورپ لیکشت زا عالطا و (‪ )S‬تیاکش تیعضو تساوخرد ؛"خود حت ت ع ن وان، را م شاهده ک ن ید‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021512-us-congress-complaint-newsome-v-obamafinal-signed~~V‬‬ ‫رسن زی)، چ هدحتم تالایا یکینورتکلا تسپ قیرط زا) ه رب ک وهلت وج ه اایالت م تحده س نات ور‬ ‫ابک‬ ‫اک ‪ ،yelssarG‬ابرابرا‬ ‫و ن زی)، جاین ‪ noskasI‬هدحتم تالایا یکینورتکلا تسپ قیرط زا)‬ ‫پ س از ان قالب ،(زین هدحتم تالایا یکینورتکلا تسپ قیرط زا) الم ار امس یتب ه ت وج ه جم لس من ای ندگ ان اایالت م تحده:‬ ‫ل ی ندا ‪ .T‬ساچن ز و ؛(زین هدحتم تالایا یکینورتکلا تسپ قیرط زا) اندل ر، جوزاای ب ون ر‬ ‫اط العات،اب ت وج ه ب ه پس یت اایالت م تحده رسوی س ب ه مه اکران خود ت وزی ع ک پیی.‬ ‫شده ان د. درایف ت هیروف 12از مدارک و ا س ناد رداییب‬ ‫مع وم ی / شامل م سائ ل م رب وط ب ه م ناف ع مع وم یی ع ین ب رگ زاری ی ک دف رت - مع وم یب ه م قامات دول یت "ندرک رپ زا عالطا و عضو تساوخرد ،تیاکش"‬ ‫هج ان!‬ ‫پ اخس -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم - متخ تهج و یناسر عالطا" و "یتروص ‪"SLIP‬ژان وی ه 10، ات سال 2012، .4‬ ‫ح قو یقه س ت ند مداخ هل ب نی امل ل یل ن ظام ی م ی ت وان د اب شد الزم " درخ وا ست -ب ه مح الت ‪ NO‬ف لوری دا و ‪ M‬دان ش گاه در خ صوص حادث ه ‪ GNIZAH‬ادع ا‬ ‫ب ه ت وج ه اایالت م تحده آم ری اک ک ن گره در پ ی ش ربد ش اکایت ارائ ه شده از: موق ع ش اکی ت ب ه ی کی دی گر ازح امی ت از الزم الاج راء وو ا س ناد‬ ‫.‪a‬‬ ‫ی ت م طال عه (‪ )S‬اب ت وج ه ب ه عضو زا تساوخرد :لپ ‪ RAND‬اکیرمآ هدحتم تالایا روتانس یکاتنک"آگ و ست 31، 2011،‬ ‫درخ وا ست اایالت م تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و سازمان های دول یت / م قامات، مک ک در گ رف نت دادخ وا ست ب رای‬ ‫ن وش ته شده ا ست پ اخس ب ه -ف وق ال عاده در زم ی نه ح مک و مک ک در درایف ت امداد در حال حارض / ف ورا ‪ emosweN‬ت وج ه‬ ‫" :1102 ربماتپس 5 ش ن به، 1 درخ وا ست پ نج‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-ltr-senatorrandpaulcorrected-versionwithmailingreceipts‬‬ ‫ارائ ه ک ن تایک اق امت: - س فارش پ ول س ه وا حذف شده‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-rand-pauluspsmokyinforedacted-forwebsiteversion‬‬ ‫وق ال عاده ح مک (ها) ف - هدحتم تالایا فورح زا روشک یلاع ناوید ،1102 ،72 لیروآ و 1102 ،سرام 71 هب خساپ"م ی 3، 2011، .‪b‬‬ ‫زم ی نه و ح مک (های) حت ت هر ‪ stirW‬معل در زم ی نه:"‬
 3. 3. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr-justicerobertssuterfinal‬‬ ‫ک ن تایک اایالت م تحده، س نات ور پ ل ر د ی ک ک پیی از ش فاعت ارائ ه شد:‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-rand-paulletter‬‬ ‫مدارک پس یت و رس ید:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-usps-mailingreceipts‬‬ ‫.‪c‬‬ ‫ی ک اق دام ق ان وین در ب راب ر ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، م شاور ق ان وین او / م شاور دادخ وا ست ب رای ف وق ال عاد همارس 12، 2011،‬ ‫ت وط ئه گ ران، و غ ریه ب ه دن بال-ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ ztiwokreB‬و ت وط ئه گ ران دی گر / ‪OC‬‬ ‫مدارک پس یت و رس ید:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts‬‬ ‫س نات ور پ ل مک ک ف وری ب ودن درخ وا ست ا ست." -رریس اایالت م تحده پ رزی دن ت ابراک اوابم ا ب"ژان وی ه 30، 2011، .‪d‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/013011-email-senator-randpaul‬‬ ‫.‪e‬‬ ‫یلاع هاگداد رگید دادما و نامز ندش گرزب یارب یرارطضا تکرح هب هشیمه هکنیا یارب یرارطضا تکرح"اک ت رب 9، 2010،‬ ‫اایالت م تحده، م نا سب ب دان د ب رای ا صالح ا ش ت باهات و اع امل ح قویق / یب عدال یت گ زارش ای نجا:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/100910-emergency-motion‬‬ ‫انب ودب ه ع ن وان حت ق ی قاتو ق ضایی / ح قو یقرس یدگ ی مان ع ازد ات اایالت م تحده آم ری اک ت الش ک رده ان دادگ اه ع ا یل واایالت م تحده ک ن گر هک ه‬ ‫در حم امک ه از ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مدین ا ست. مان ع عدال تو / ای‬‫ا ست ‪ detekcod‬شده (ی ع ین هر چ ند پ ول ب رای ه زی نه ت ش ک یل ن شد ه "هداعلا قوف مکح یارب تساوخداد"ی ک سال ب عد و ت ق ری بادر ای نجا ما .5‬ ‫رئ یس مج هوری آم ری اک، ابراک اوابم ا، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬و دی گر ع ل یهپ رون ده ارائ ه شده ا ست) و اق دامات ح قویق م نا سب‬ ‫ان د. ن شد هت وط ئه گ ران / ‪ OC‬ت وط ئه گ ران را وا صل‬ ‫ب ی کر ‪FRONTING‬ط رح دعوی در دادگ اه های خم رب و شام / امح ق (ی ع ین اول شد ی ک ی دی گر ازب ه را ج سارتاب ای ن حال، و ه نوز مه آهن ا ابی د‬ ‫رس ب ه ام هام زاغآ رد هک درفلآ همه ،‪ STOR‬فرط زا 9002 هیوناژ 02 خیرات دروم رد ای و رد ‪ Slovin‬و یبور شاقن ینام زتراوش تکرش رد ‪Donelson‬‬ ‫ب ه رشک ت گ روه ‪ nosterraG‬را ‪ FRONTING‬ش اکی ت ف وری ه 3، 2012حال حارض در و در ("مکح هداعلا قوف یارب تساوخداد"رم غان آورد 12، 2011 ا‬ ‫حت ت ع ن وان، مع وم یاق دامات ژان وی ه 10، ات سال 2012 پ س از آن،ارم غان آورد‬ ‫پ اخس ب ه مح الت در ف لوری دا -ح س نی اوابم ا دوم درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک -اط الع ر ساین هج ت خ مت‬ ‫" مداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم اب شد درخ وا ست ب رای -دان ش گاه ‪ M & A‬در مورد حادث ه ‪ GNIZAH‬اهت ام‬ ‫ن حت ت ق وان نی و ح قوق ا سایس و ح قوق دی گر از دن یس وگ ل ‪ emosweN‬ام ب ر صالح یت ای ن دادگ اه ها از ک ن گره اایالت م تحد ه جت اوزاز در ت الش‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک ا ست.‬
 4. 4. ‫رشک ت ت و سط پ رزی دن ت اوابم ا ای ن ب ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ف وری ه 3، ات سال 2012 خم رب و شام / امح ق دعوی ک ه .6‬ ‫و چ شم پ وش یدن از اق دام ب ه ار سال ب ه صالح یت دادگ اه اایل یت ب ه ال قاء ‪ emosweN‬هدروآ تسا هدش زین هدش هدروآ (هورگ ‪FRONTING )Garretson‬‬ ‫ی ع ین ک ه آهن ا ش ک ست خورده ان د ب رای ب ه اجن ام ر سان دن و ‪ emosweN‬ب ه ار سال ب ه صالح یت دادگ اه اایل یت اوهای و را رد ک رده ا ست. - ک ن گر ه‬‫دچار م ش لک چ را اایالت م تحده آم ری اک / رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم‬ ‫اب شد!م ی‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر اایالت م تحده آم ری اک در اکخ س ف ید، ب ه خت ل یهمت دی د زور 03ب ه جای ا س ت فاده از .‪A‬‬ ‫ا س ت فاده از ای ن زمان ب ه ت وط ئه گ ران (ی ع ین چ ن نی ب ه ع ن وان ‪ nosterraG‬ب ه گ روه)، ب ه ن ظر م ی ر سد -‪ / CO‬ار نارگ هئطوت و وا تلود ،‪Donelson‬‬ ‫و چ هاردمه ح قوق م متم خود را در اایالت م تحده آم ری اک ق ان ون ا سایس و سای ر ق وان نی اایالت اول شزرو یارب ‪ome‬وگ ل دن یس ‪ sweN‬ع ل یهوحش یان ه‬ ‫م تحده در اف شای ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مع ران م تحده م قامات دول ت اایالت و مه د س تان شان / رشک ت ت وط ئه گ ران را ت الیف وارد ع ل یه‬ ‫ال ب ته اق دامات ت الیف جواین ه از مج هل ت و سط ا ست. حت ده و خاریج سازمان م لل / ک شورها و ش هرون دان خودم تالایا نادنورهش نینچمه و ‪Newsome‬‬ ‫ع ل یه وگ ل "هنایشحو تالمح زا یوگلا" دی ری نهو رصف ا خب شی از ن ی ستابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪noslenoD‬‬ ‫دن یس ‪:emosweN‬‬ ‫.‪i‬‬ ‫ژوئ یه او را 14، 2008، و ض ع یتب رای پ یدا ک ردن س فر ب ه وا ش ن گ نت دی یس ت و سط دن یس وگ ل ‪ emosweN‬د سام رب 2008 در پ س از‬ ‫:یاه هتفای و تاسلج ،یسررب یارب تساوخرد زین هرگنک / هننقم هوق هلخادم یارب تساوخرد و سناژروا تیاکش"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071408-emergency-complaints-withexhibits-reversedorderreduced‬‬ ‫ای د ندیاب فزوج (روهمج سیئر نواعم رضاح لاح رد) روتانس سپس ،‪rs‬ب ه س نات ور پ ات ری ک ‪ ،yhaeL‬ک ن گره جان ‪ eynoC‬ف کس‬ ‫ب رای رس یدگ ی ب ه یب عدال یت و و ض ع یت اورژان س ش اکی ت از اوت 2008:د سام رب 2008 س فر ب ه وا ش ن گ نت، دی یس‬ ‫رفس ‪ toleahyconyersbiden-memorializingdec08dc‬سکف /‪http://www.slideshare.net/VogelDenise‬‬ ‫در ی کو پ س از آن اکر خود را ی ک مح هل دی گرراه ان دازی شد ب ه ن ظر م ی ر سد ح قویق رئ یس مج هور اوابم ا / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬در‬ ‫از ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و / ای م شاوره ح قویق / ط والین مدتارت باط چوب ب ه ع ن وان م ثال و ‪ - .gnipmaL‬هی ودای نرشک ت ح قویق‬ ‫:ینامز لودج"م شاور خود را اب دن یس ‪ emosweN‬وگ ل را م ی ت وان در زی ر ات س یس‬ ‫09946611-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬‬ ‫.‪ii‬‬ ‫رک یب ب ه اهت ام:ای ن ت ب رای از ب نی ب ردنرا ب ه دول ت پ اکس تان ت ش کر بس یاری‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-destroy-obl-compound~~V‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-compound-destroyed~~V‬‬ ‫هم ور ادعا م ی ک ند ک ه ا سام ه ب ن الدن در زم این ک ه او در ماه م ه سال 2011 کش ته شد.ک ه اایالت م تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، رئ یس ج‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-050111-speechosama-binladen‬‬ ‫ان د:از ع وارض ف وت ک رده در مورد اوای ل سال 2002ا سام ه ب ن الدن ب ه ن ظر م ی ر سد -اایالت م تحده ‪ AIDEM‬ی ع ین -ب ر ا ساس گ زارش ها‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-has-been-dead-for-years‬‬
 5. 5. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-has-been-dead-for-seven-years‬‬ ‫ش در اوای ل ب ه ع ن وان اوت 2010 ادع ا م ی ک ند ب ه ان د شده ا ست اب هوک ه در م ه 2011 خس رناین پ رزی دن ت اوابم ا ک ه او ا ست نامزمه ‪NO‬ای ن‬ ‫:امابوا کاراب تندیزرپ هدحتم تالایا" امی یل وگ ل دن یس ‪ emosweN‬را حت ت ع ن وان، پ س از درایف تت ق ری با دو ه ف ته ارائ ه شد ه‬ ‫ف ساد / ت وط ئه / رسپ وش / اع امل جم رمان ه ن ویس نده مع وم ی " - س قوط / ‪ MOOD‬دول ت اوابم ا‬ ‫اوابش ار سال و ن ز ینک ه م نجر ب ه رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071310-email-toobamaholder‬‬ ‫‪ birthed‬ه رگ زف رزن د (ان)، ب ه ن داردزم این ک ه ‪ emosweN‬خود را پ س از ح ساب ابن کی ‪( emosweN‬ها) ب رای ح امی ت از ک وداک ن ‪LYNCHING‬‬ ‫اب ای ن حال، م شخص شده یج پیی مورگ ان چ یس ا س ناد ابن ک ادع ا تش نج ح ساب ابن ک -ازدواج ن کرده ا ست ه رگ ز و (نا) دنزرف طقس /‬ ‫اق دام غ ری ق ان وین / غ ری ق ان وین گ رف ته شده ت و سط رئ یس مج هور اوابم ا، دول ت او، م شاور ".تسا ناکدوک زا تیامح" (اه) ار ‪Newsome‬‬ ‫یقوقح رواشم / لیکو ‪ JP‬ح مک دادگ اه ! ب دونق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬و ت وط ئه گ ران را دی گر / رشک ت: ت وط ئه گ ران را‬ ‫ابن ک یج پیی مورگ ان چ یس ن زی ات ب ه حال ا ست. ش رتی ماژور ابال / از ب ی کر ‪noslenoD‬ممورگ ان چ یس ابن ک، -رئ یس مج هور اوابم ا‬ ‫ابال / ‪ YEK‬ابن ک یج پیی مورگ ان چ یس هی ودی) ب رای ط رح ‪ iznop‬در ش ناخ ته شده ا ست. -م ش رتی ابال / ماژور (ب رانرد "ب رین" ‪ffodaM‬‬ ‫ک ید ا ضاف ه شده و پش ت ی باین از دل یل ب ه مه نی دل یل ت أ هی ودی ه س ت ند! داگ الس ‪)nietsnuarB .L‬و ‪" Dimon‬یمیج" زمیج) ضاب ط‬ ‫رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ا ست ب ه اق دامات شدی د رف ته ب ه ح فظ مع وم ی / دن یا از گ رف نت ک پیی از ژان وی ه ‪ emosweN‬در 10، 2012‬ ‫دان ش گاه ‪ M & A‬پ اخس ب ه مح الت در -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم - متخ تهج و یناسر عالطا"‬ ‫" مداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم اب شد درخ وا ست ب رای -ف لوری دا در مورد اهت ام حادث ه ‪GNIZAH‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫خ وامه مع وم ی / هج ان را ب ه من یت وط ئه گ ران را -ال ب ته ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، ب ی کر ‪ noslenoD‬و ت وط ئه گ ران را دی گر خود / ‪OC‬‬ ‫رکیب / ‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise‬اف راد ب ی کر ‪ noslenoD‬را در دول ت اایالت م تحده ه س ت ند: مع ی قا ری شه دارچ قدر‬ ‫و چ گ ون ه آهن ا را در مورد مان ع پ ر ک ردن ش اکایت ب ه ک ن گره اایالت م تحده و مه چ ن نی وای هتاوس-رواب ط ب ه دول ت، ‪donelson-slaciffo‬‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک دی وان ع ایل ک شور ار سال شده ت و سط دن یس وگ ل ‪ emosweN‬رف ته!‬‫.‪iii‬‬ ‫هدحتم تالایا تالمح هب یلخاد تسیرورت ("هلمح 119") 1002 لاس ،11 ربماتپس ‪-UP‬ب رای دی دن آم ری اک از ت وط ئه آم ری اک و ‪REVOC‬‬ ‫م قامات دول ت ب ر ش هرون دان خود آن و / ای ق رابن یان از 911 مح هل ب رانم ه ری زی شده، آهن ا ه س ت ند ب ه ت ع ی نی انب ود ک ردن ز دگ ی هر‬ ‫ن‬ ‫عالطا"ب ه ع ن وان م ثال، در یی / مدین حص بت م ی ک ند.ک یس (ی ع ین چ ن نی ب ه ع ن وان ‪ )emosweN‬ک ه ع ل یه چ ن نی ا ش ت باهات و اع امل ج نا‬ ‫پ اخس ب ه مح الت در ف لوری دا دان ش گاه ‪ M & A‬در -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم -ر ساین و هج ت خ مت‬ ‫مداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم اب شد" درخ وا ست ب رای -مورد حادث ه ‪ GNIZAH‬اهت ام‬ ‫فحات در‬ ‫،142 قیرط زا 622 و 412 قیرط زا 902 ص‬ ‫دان ش از ح ق ی قت در پ شت انم و ت ص وی ر از آن ک ه مم کن ا ست‬ ‫8 لتق / شده ان د کش ت هک ه ب ه ن ظر م ی ر سد یتالمح 119‬ ‫ی ع ین ب ه ع ن وان رئ یس مج هور اایالت م تحده ابراک اوابم ا آن را در اترخی‬ ‫ای هر ک س مس ت چپ وج ود دارد: ا ست. ا ست. زم نی. زا جراخ رد ما هتفرگ یسک هچ"د سام رب 2012 ق رار داده ا ست،‬ ‫ب رات شام پاین ؛‬ ‫دک رت دی وی د گ راهام.‬ ‫ک ریس توف ر ‪sidnaL‬؛‬ ‫سال وات وره ‪attoicnirP‬؛‬ ‫پ ل امس یت؛‬ ‫دب را ج نی ا سب راه وار و رام؛‬ ‫ب ری ج ن ی ن گز؛‬ ‫ک نت ‪namennahoJ‬؛‬ ‫ب وریل اک رت؛‬
 6. 6. ‫مای لک ‪ .H‬دوران؛‬ ‫دی وی د اف ‪yelrehW‬؛‬ ‫؛زلوار یل .‪W‬‬ ‫رچی ارد هال ربوک؛‬ ‫جان وی لر؛‬ ‫الرن س ‪ regrubelgaE‬و‬ ‫هم ر و موم شش ت می در حدود 6 اوت، 2011 گ رف ته شد ه‬ ‫ن ریوی دراییی‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/navy-seals-victims-in-080611-attack-possible-911-cover-up‬‬‫خ وامه مع وم ی هج ان / ب رای دی دن ح ق ی قت در پ شت اایالت من یب ه ن ظر م ی ر سد پ رزی دن ت اوابم ا، ‪ noslenoD‬ب ی کر و دی گ ران در ت وط ئه‬‫ن ورن ربگ ی ع ین -م تحده از ف ساد م قامات دول یت آم ری اک ج ناایت: ج ناایت ج ن گی، ج نای ت ع ل یه ب رشی ت، ج نای ت ع ل یه ص لح، و غ ریه‬‫و مه چ ن نی سای ر م وارد ن قض ق وان نی مم ن وع! ا صل ن قض‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-wikipedia-information‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-war-crime-wikipedia-information‬‬‫خ صویص ب رادیل م ن ی نگ رف ته: پ س ازابم ا و دول ت او ف قط ب ه ع ن وان رئ یس مج هوری آم ری اک، ابراک او‬ ‫23495711-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-power-point‬‬ ‫33495711-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-wikipedia-information‬‬ ‫اایالت م تحده از ج ناایت ج ن گی آم ری اک از ط ری ق اط الع ات ب ه ا ش رتاک گ ذا ش ته شده اب م ط لب: در م عرضم هتم خود را‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/assange-julian-wikipedia-information‬‬‫ی ع ین رف نت پ س از اهدا ک ن ندگ ان ای ن وب سای ت را ب ه مایل آن را ف لج ب ه ط وری ک ه ب ه ا ش رتاک گ ذا ش ته در م ط لب ه س ت ند از مردم را -‬‫هم وری آم ری اک، ابراک اوابم ا، م شاور ح قویق خود را / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬و ت وط ئه گ ران ج سیئر ،دنوش یم یرادهگن ناهج مشچ /‬‫ای / و دوخ دانسا نتشاذگ کارتشا هب یارب ‪ Newsome‬سیند لگو هیلع تالمح دش یزادنا هار دنا هدرک (هورگ ‪ Garretson‬دننام ینعی)‬‫پ ژوهش، و غ ری ه ،(ضقن)ها ک ساین ک ه ب ه د ست آمده از ط ری ق پ رون ده های خش یص او، ق رارداد‬ ‫تیعضو شرازگ" س پ تام رب 15، 2011،ارائ ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬س نات ور ‪ DNAR‬پ لاایالت م تحده ک ن تا یکدر واق ع، ب ه جای‬‫تاقیقحت تیعضو زا تساوخرد :لپ ‪ RAND‬روتانس یکاتنک ‪UNITED STATES‬درخ وا ست از ط ری ق آگ و ست 31، 2011، ن وش ته شده "‬‫مورد اایالت م تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و سازمان های دول یت / م قامات، مک ک در گ رف نت دادخ وا ست ب رای رد (تساوخرد ‪)S‬‬ ‫پ اخس درخ وا ست ن وش ته شده ت و سط -ف وق ال عاده در زم ی نه ح مک و مک ک ب ه در رس ید امداد در حال حارض / ف ورا ‪ emosweN‬ت وج ه‬‫پ نج ش ن به، 15 س پ تام رب 2011: "‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-ltr-senatorrandpaulcorrected-versionwithmailingreceipts‬‬
 7. 7. ‫مک پ نی ب نی امل ل یل 2102ابراک اوابم ا رواب ط / ات صاال تک ه رئ یس مج هور اوابم ا، ‪ noslenoD‬ب ی کر، گ روه ‪ nosterraG‬و دی گ ران ب ر‬ ‫ب رای اع امل وگ ل ‪ emosweN‬دن یس ت عامل ق ابات اک ب ه ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مع ران و ج می م س ی ناح قوق ب رش رای ست مج هوری مدی ر‬ ‫ب ه ق ابا س ناد مدع ی و س پس ت الش مع دا انب ودک ه ب ه ن ظر م ی ر سد اکرک نان تسا هورگ ‪ Garretson‬ن ژادپ رس تان س ف یداز ج نا یی‬ ‫:ار دوخ تایانج یارب ‪Newsome‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/101211-garretson-resolution-group-memoredacted~~V‬‬ ‫آم ری اکیی های آف ری قایی ت بار (غ ری مدی ری یت) هدمف ند ب رای ای ن گ ون ه اع امل ج نایی ا ست. ف قط ‪Newsome‬‬ ‫پ رزی دن ت اوابم ا و مدی ر مک پ نی ب نی -ع لت هب "تیعضو تسا هدش هتشون شرازگ" ق بل از روز - س پ تام رب 14، 2011 س پس در‬ ‫وب سای ت: "هلمح"راه ان دازی شد اوابم ا در (انیسم میج)امل ل یل ح قوق ب رش خود را‬ ‫ک ه از 27 ژان وی ه 2012 از ط ری ق - ‪ www.vogeldenisenewsome.com‬ب ه گ زارش وب سای ت مان ند سای ت وگ ل دن یس ‪ emosweN‬واق ع در‬ ‫ط وری ک ه مع وم ی / هج ان پ رزی دن ت ب ه ت و سط رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ب ه آن را حذف حت ت مح الت اندر ستف وری ه 1، 2012 امی یل،‬ ‫ک یت وط ئه گ ران ات -اوابم ا، اایالت م تحده م قامات دول یت، ‪ noslenoD‬ب ی کر، ‪ nosterraG‬رشک ت و دی گر ت وط ئه گ ران / ‪OC‬‬ ‫ن گه در اتری‬ ‫دا ش ته شود.‬ ‫اکر خس ت در پ شت ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، ب ی کر ‪ - noslenoD‬دل یل هب "تیعضو تسا هدش هتشون"روز - س پ تام رب 15، 2011در‬ ‫دف رت اداری اکرگ ردان ناونع هب شقن زا (فاد .‪ C‬زمیج) خود راابزی گ ران ا ص یل / ابال / مع ده ب ه ط ور خم ف یان ه ب ه ی کی از حص نه‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬من ودار زماین :ی ع ین خ طاب در - دادگ اه های اایالت م تحد ه‬ ‫رخ وا ست از ه رگ ون ه د ابره ا و ابره ادر آن ن ه ت هنا در ‪ sgnidaelp‬ق ضایی و ارائ ه شده ب ه ک ن گره، وگ ل دن یس ‪11664990 emosweN‬‬ ‫ت عارض م ناف ع از ت و ص یه م ی شود:‬ ‫06‪ http://youtu.be/KcXm8mgjD‬پ یام های صویت ب ه مس ت چپ ب رای ق ایض جان راب رت ز و ا س ت فان ‪:REYERB‬‬ ‫را ب ه رئ یس دی وان ع ایل ک شور جان راب رت ست و سط دادگ اه عایل اایالت م تحده - ی ک ‪ noslenoD EEYOLPME‬ب ی کر - فاد .ج میز ‪C‬‬ ‫ع الوه ب ر ای ن، ب ی کر ‪ noslenoD‬دارای ن قش معده ای / لک ید در ا ست ک ه ب ه دی وان ع ایل اایالت م تحده شود. م ن صوب م یدف رت خود را‬ ‫م ن صوب شده ا ست.‬ ‫از آجن ا ک ه آن را آ ش اکر خ واهد ساخت ک ه چ گ ون ه ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ب ی کر ‪ ،noslenoD‬ب رانم ه هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫سرام ای و لخاد رد هدحتم تالایا یلاع ناوید قیرط زا ار "تمالس زا تبقارم لیب" حب ث ب ران گ زی ت ری ناز ری زی ب رای ب ه د ست آوردن‬ ‫ب رای ح فظ مع وم ی / هج ان از ایدگ ریی ا ست ک ه ب رانم ه ری زیگ ون ه ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ب ی کر ‪ ،noslenoD‬ن ه ت هنا ک ه چ .1102‬ ‫حت ت ق وان نی اایالت م تحده آم ری اک واجد رشای ط ق رار م ی اواب دان ش ک ه از ط ری ق اع امل جم رمان هپ رزی دن ت ابراک اوابم ا ب ه اکخ س ف ید را‬ ‫ب رای ح فظ مع وم ی / ع ن وان ی ک سگ ن گ ه بانخود را ب ه دی وان ع ایل اایالت م تحده ب ه خ ری دب ه ع بارت دی گر، اب ا س ت فاده از گ رید.‬ ‫ب رای پ ر ک ردن در و ای در حدود 12، مارس هج ان از ایدگ ریی حق و مه چ ن نی آگ اه ی از ا صل ط رح دعوی در دادگ اه ت و سط دن یس وگ ل ‪emosweN‬‬ ‫در آن ب ه دن بال را ب ه هج ان مع وم ی / آچن ه ک ه اایالت م تحده از ک هدادخ وا ست ب رای ح مک ف وق ال عاده " م شاهده ک ن ید، ناونع تحت 1102‬ ‫م قامات ف ا سد دول یت آم ری اک شده ان د و ب رای چ ندی ن ده ه خم فی:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit-exhibits-final‬‬ ‫مدارک پس یت و رس ید:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts‬‬‫.‪iv‬‬ ‫-مج هوری آم ری اک، ابراک اوابم ا اع الم ک رد ‪ DNE‬از ج نگ ع راق و ای در اک ت رب 21، 2011 (ه امن اترخی رئ یس‬ ‫،اکیرمآ یروهمج سیئر دسر یم رظن هب ،( ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/101211-garretson-resolution-group-memoredacted‬‬ ‫ج می م س ی نا مدی ر: یروهمج تسایر رشب قوقح یللملا نیب نیپمک 2102 رواب ط / ات صاال تابراک اوابم ا ت ک یه ب ر‬
 8. 8. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/jim-messina‬‬ ‫-114101/‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise‬ا ش ت غال وگ ل دن یس ‪ emosweN‬اب ‪ nosterraG‬گ روه و ن ریوی ان ساین م س ی نا: پ س از‬ ‫‪messina-staffing-timesheet-denise-newsome‬‬ ‫:‪ ROEHM‬دای هملاکم نیتساج هب همان مهافت 11/12/01‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/102111-email-justinsandy-redacted~~V‬‬ ‫:انیسم یناسنا یورین ‪ ROEHM Justin‬زا ار مایپ یتوص 11/12/01‬ ‫‪http://youtu.be/GACKP80QRaQ‬‬‫و ع ل یه ص لح،ج نای ت ع ل یه ب رشی ت،ج ناایت ج ناایت ج ن گی،ل ک ردن در خاورم یان ه و م قامات دول یت دخ یل در اایالت م تحده آم ری اک ابی د ب ه ق ف .‪B‬‬ ‫عدال ت خ واهد شد در اایالت م تحده از ‪NO‬دل یل در دادگ اه های خاورم یان ه ب ه عدال ت ب ه ارم غان آورد و ن ه اایالت م تحده از دادگ اه های ام ری اک ب ه غ ری ه‬ ‫گ ون ه ج ناایت ارائ ه شده ! دادگ اه های ام ری اک ب رای ای ن‬‫ع ل یه ج نای ت ع ل یه ب رشی ت،ج ناایت ج ناایت ج ن گی،ت وط ئه گ ران را مس ئول -اایالت م تحده آم ری اک از م قامات دول یت و ت وط ئه های خود را / ‪C. OC‬‬ ‫ارت ند از: خاور بع هک)ابی د در مه ه دادگ اه مه ه و غ ری ه "،نویسیمک شرازگ 119" "ناریا شرازگ"ع نوان گ زارش های غ لط ب هان ت شار ص لح،‬ ‫ق اب ل اع امل م ی شود ب ه عدال ت ب رای ن قش ابزی آهن ا ب ه ارم غان آورد. م یان ه)‬‫ا ست ک ه ج نگ در خاور م یان ه رسپ وش گ ذا ش نت ب ر ف ساد و ج نای ت آناز ش واهد و اایالت م تحده از م قامات ف ا سد دول یت آم ری اک در ت الش ب رای .‪D‬‬ ‫ش واهد ک ه ب دوندر ب ر دا شت و "یعمج راتشک یاه حالس"ع الوه ب ر ای ن، ب ودن د هر گ ون ه ن ظر م ی ر سد. شد ت وج یه ب ه (ناریا و ،قارع ،ناتسناغفا)‬ ‫م شاور ،تلود تالایا تاماقم هدحتم دساف زا هدش دنا ات دسر یم رظن هب اما ،دش ماجنا تسا روشک / نادنورهش ار یجراخ تلم ره زا "هب هلمح 119"‬ ‫ت وط ئه گ ران را.-م شاور (ب ی کر ‪ )noslenoD‬و ت وط ئه گ ران را دی گر / ‪ OC‬ه رگ زح قویق خود را / اجن ام وج ود دارد‬‫.‪E‬‬ ‫ح س نی اوابم ا دوم در اخ ری آ ای ‪NO‬‬ ‫را ق بول "میرک نآرق یزوس"آم ری اک عذرخ واه ی آم ری اک، رئ یس مج هور ابراک‬ ‫ب ه دل یل چ ن نی ن ه‬ ‫از ط ری ق ف وری ه 1 خ طاب، 2012 امی یل ار سال شده ب ه رئ یس در ژان وی ه 27، ات سال 2012 ب ه ان دازه اک یف و ب ه موق ع، م نا سبن گ راین هایی ب ودن د‬ ‫ن ظام ی اایالت م تحده ساخ ته شده ا ست ار شد-‪-IN‬ف رمان د هرئ یس مج هور ابراک اوابم ا / مج هور در اوابم ا و ت وج ه م تحده اایالت ک ن گره "، اب ای ن حال،‬ ‫مج عه، 10 ف وری ه، ق دم ‪ NWOD‬ش اکی ت و درخ وا ست ک ه او را ب ه چ شم پ ویش از ژان وی ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬در 10، 2012 آگ اه ان هت صم می گ ریی‬ ‫از ط ری ق ی کی از رشک ت های خود را در ‪ nosterraG( GNITNORF‬ط رح دعوی در دادگ اه های خم رب راک ردن پ ر سال های 2012 و ع ل یه ‪ emosweN‬از ط ری ق‬ ‫ت فوق س ف ید / ن ژادپ رس تان در اایالت م تحده ع الوه ب ر ای ن، ن گ راین هایی ا ست ک ه مم کن ا ست چ ن نی ب ه اق دام ت الیف جواین ه زدن د.گ روه)‬ ‫آم ری اک ن ظام ی ب ه م ن ظور م شارک ت در ج ناایت ج ن گی پ ریو اط الع یه م ط بوع ایت وزارت دادگ س رتی اایالت م تحده داوط لب خدمت رسابزی :‬ ‫"... تسا هدش مهتم مسیرورت ضقن تفه"ب یان یه م ط بوع ایت: جوالی 27، 2009 اایالت م تحده آم ری اک وزارت دادگ س رتی‬ ‫و ب رای ق تل، آدم رابیی، رضب و ج رح ت روری ست ها و ت وط ئهب ه ح امی ت مادیب رای ارائ ه ت وط ئ هه فت ن فر ب ه اهت ام‬ ‫ا ست. ا ست. ا ست. در خارج از ک شورآ س یب اف راد‬ ‫ک ه در ط ول سه سال اف غانس تانو در پ اکس تان های آموزیش ت روریس یتاردوگ اه ج ان باز از ... هک تسا یعدم تساوخرفیک"‬ ‫ب ه م ن ظور ک ش نت. مک ک ب ه مردان ج وان ب ه س فر خارج از ک شورو ب رای جذباب دی گ ران در ای ن ک شور ات ت وط ئه راگ ذ ش ته،‬ ‫" ..‬
 9. 9. ‫اف تاده از ب ریخ از زم نی دور حم دود من ی شود رود قطانم هب ار اهنآ نایماح و اه تسیرورت هک هطقن شکچ یگناخ تاماهتا نیا"‬ ‫اما م ی ت وان د ر شد ک ند و چرک در ای نجا در خ ان ه ا ست. ت روری ست ها و حام یان آهن ا یب امان و اثب ت در ت الش خود را ب رای صدم ه‬ ‫م توق ف ک ردن زدن و ک ش نت یب گ ناه مردم در رسارس هج ان ا ست. ما ابی د ب ه ه امن ان دازه یب وق فه و مداوم در ت الش های ما ب رای‬ ‫آهن ا اب شد ... "‬ ‫10115611-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven-charged-with-terrorism-violations‬‬‫در ژان وی ه 27، 2012/‪ 2102 ،1 yraurbeF‬امی یل زم این ک ه او اظ هار دا شت،‬ ‫وگ ل دن یس ‪ emosweN‬م ش رتک ن گ راین از چ ن نی ج نااییت‬ ‫م ل هتای ایو / م س ل امان ن ک ه در پ شت مح هل ب ه ح ق ی ق ی مس یح یانک ه پش ت ی باین ک ه در" ک تاب م قدس "ا ست زیچ چیه"‬ ‫هب (‪ )ES‬اسیلک" ک ه اب ا س ت فاده از های ن ژادپ ر ست س ف ید گ رو ه از ی ع ین ای ن ش یو ه -" سوزان دن" ق رآن ک ر می ای م س ل امن و‬ ‫ن ی س ت ند!زم این ک ه آهن ا ادعا ب ه مس یح یان ع ل یه م س ل امانن / مردم رن گ آموزن د ن فرت م ی درس و ج هبه / ن قاب"ع ن وان ی ک‬ ‫ه س ت ند! " ان امن و ای دی گ ران را خود امی اندر ح ق ی قی مس یح یان امن!خود را ان امی انع ی یس مس یح در‬ ‫ژان وی ه 10 م ن ت رش شد، ب عد از ینعی تاعالطا) در ب رت ری ن ر س وایی ادرار ک ردن رئ یس را-‪-IN‬ف رمان د هابراک اوابم ا / مت ا شایاب ای ن حال، آچن ه حت ت‬ ‫و م تحده ات فاق اف تاد ن گاه اایالت س نات ور ر د پ لم تحد اایالت ک ن تایک ابراک اوابم ا،اایالت م تحده، رئ یس مج هور اع الم درخ وا ستات سال 2012‬ ‫ن‬‫و غ ریه ک ه اایالت م تحده از رسابزان ع ل یه ص لح،ج نای ت ع ل یه ب رشی ت،ج ناایت ج ن گی،ج ناایت و دی گر رئ یس م ش رتک اکرک نان مای لک م ول ن)‬ ‫ج نااییت در ک شورهای خاریج / سازمان م لل و م ت ع هد ابیق م ی مان د چ ن نی ب ه رشک ت در چ را ک ه آهن ا ف کر م ی ک من آهن ا م ی ت وان ند ب ه مه چ نانام ری اک‬‫ا ست. ب دون جم ازات‬ ‫رسابزان آم ری اکیی در ق تل غ ری ن ظام یان اف غان م هتم شده ا ست:‬ ‫ا ست. ا ست. ا ست. غ ری ظام یان م هتم ک رده ا ست. مع دا ق تل ییاکیرمآ زابرس 01‬ ‫ن‬ ‫اب ت وج ه ب ه اع ضای ت می م یل از حدود 10 رسابز آم ری اکیی حت ت ب رریس ب ه ج رم ق تل حداق ل سه رو س تای یان حم یل ک ه آهن ا را ع ص باین ک رده ب ود.‬ ‫ا ست. ا ست. اهت امات، ای ن ی ک مورد از ش هرون دان ک ه ب رای ج ن گجواین ط ال بان و ن ه ی ک حل ظه ی ک ابر از خ شم ا ش ت باه ا ست.‬ ‫ا ست. ا ست. درگ ری شده ا ست:.-ه فت در ‪ REVOC‬ف قط ب ه خاطر ای ن که ب توان ندر ظام یان اف غان پ نج رسابز م هتم ب ه ق تل غ ی‬ ‫ن‬ ‫رسابزان آم ری اکیی کش تار غ ری ن ظام یان در خون رسد م هتم شده ا ست.‬ ‫د س ته از هج من ب ود.اگ ر اهت امات اث بات شده ا ست، ای ن دوازده رسابز در ای ن پ رون ده م هتم شده ان د.‬ ‫پ نج ش مت خ صویص ک ه سوت را م ن فجرو رض بگ رف نت ع کس ‪ TOP‬در غ ری ن ظام یان اف غان، کش یدن ح ش یش، و ،‪NG‬اج ساد ‪ITALITUM‬ب ه ع الوه‬ ‫ا ست. ا ست. ا ست. .-ه فت درگ ری در ‪ REVOC‬ت هنا ب ه دل یل عدم ت واانیی ،غ ری ظام یان اف غان ق تلرسابز آم ری اکیی م هتم ب ه‬ ‫ن‬ ‫ا ست. در ست مان ند هر ز دان اب وغ ری ب لثم تسرد ،بسانتمان رثا کی نیا" ا ست. ا ست. ."تسا هداعلا قوف دنز یم همطل ام هب هک یزیچ زا عون نیا"‬ ‫ن‬ ‫ا ست. ا ست. ا ست. در ف لوری دا. در ست م ثل سوزان دن ق رآنحادث ه چ ن نی ا ست.‬ ‫در ک یس و کجنران باترپ"اکل وی ن گ ی بس ب ه شویخ در مورد چ گون ه از آن آ سان خ واهد ب ود اب ت وج ه ب ه ا س ناد دادگ اه، زماین آغ از شد ک ه گ روه بان.‬ ‫ک ش نت آهن ا."‬ ‫ظ اه را ب ه ط ور ت صادیف سه غ ری ظام ی اف غانس تان، ق تلو در م وارد جداگ ان ه ت ش ک یل "ت می ک ش نت"زماین ک ه پ نج رسابز گ ف ته ت وط ئ هآن را ب ه‬ ‫ن‬ ‫ا ست. ا ست. ..ت بدی ل ان تخاب شد ه‬ ‫اع رتاف ‪ :OEDIV‬رسابز آم ری اکیی ت و ص یف سه ک ش نت اف غان یب گ نا ه‬ ‫ا ست. ا ست. مج ع آوری ق ط عات ب دن ه ب ه ق تل ر سان دن د.ب دین، 22، م ی گ وی د ک ه چ گون ه خود را "دی وان ه" گ روه بان ظاه را ب ه خاطر رضابت،‬ ‫ب ه ط ور ت صادیف ان تخاب سه غ ری م س لح، ق رابن یان یب گ ناه در اف غانس تان ب ه ق تل ر سان دن د. ا ست. ا ست.‬ ‫ا ست. ا ست. اف غانس تان. م ان ند غ نامئ ‪RETNUH‬از رسابزان اایالت م تحده از ب رگ زاری ب دن و ع کس ها مجم وع ه ای از ن قاط ب دن ا ست. ا ست. ا ست.‬
 10. 10. ‫ا س ت فاده م ی شود ای ن اف راد،" ‪ kcolroM‬در ن وار گ فت: ب ه ع نوان او گ ذا ش ته س ناری وی او گ فت: گ روه بان کش ته شدن ... درادن یلکشم چیه اعقاو وا"‬ ‫ا ست. ا ست. شدن د. ب ه آن را در مع ل ب ه ن ظر م ی ر سد غ ری ن ظام یان کش ته‬ ‫انرجن ک د س یت را در ق رابین ان داخت.ب دین گ فت گ ی بس د س تور داد ب رای ابز ک ردن آت ش در غ ری ن ظام ی در ه امن زمان، گ ی بس‬ ‫رضب ت خس ت زدن ای ن پ رس، هب نآ رد هک نم ،دیوگ یم ار نآ باترپ ،روهظ ،دیناد یم هک ،ییاکیرمآ کجنران ،کجنران رگا دروآ رد شبیج زا وا"‬ ‫.. ای ن مرد ک ش نت‬ ‫انرجن ک رو س یه ب ه پ راتب ب عد از اف غانس تان مرده ب ه ب دن، ب ه ن ظر م ی ر سد او ب رای ماجنا سبیگ نابهورگ :تفگ ‪ Morlock‬ا ست. ا ست. ا ست.‬ ‫ا ست. ا ست. مح هل ب ه رسابزان آم ری اکیی ا ست.‬ ‫ف روپ ایش اف غانس تان کش ته ا ست.و مه چ ن نی ب ه ع نوان ا س ناد شارژ ارت ش ادعا ا س ت فاده از م واد خم در شای ع در واحد ‪ ،kcolroM‬ق تل،ع الوه ب ر ب ه‬ ‫ا ست. ا ست. مج ع آوری ان گش تان د ست ب ریخ از ق رابن یان اف غان خود. هتفگ سبیگ نابهورگ فیصوت ‪ Morlock‬رسج وخ ه.‬ ‫ا ست. ا ست. شد اما ه رگ ز ن توان س ت ند.از اجن ام ق تل م شاب ه در ع راق، اف تخار سبیگ تفگ ‪Morlock‬‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک رسابزان م هتم در ق تل غ ری ظام یان در اف غانس تان:‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/us-soldiers-accusedinafghancivilianmurders‬‬ ‫و هورگ ‪، Garretson‬اکیرمآ هدحتم تالایا هرگنک ،‪ Donelson‬رکیب رواشم / وا ینوناق رواشم ،روهمج سیئر ،امابوا کاراب دسر یم رظن هب ‪NO‬‬ ‫ب ه هت دی د رشک ت های ک ه او را اب ارائ ه ت و سط دن یس وگ ل ‪ emosweN‬ز هم لت مت دی د شد هاب ا س ت فاده ات وط ئه گ ران را -دی گر ت وط ئه گ ران / ‪OC‬‬ ‫اکیف او مه چ ن نی از م لل خارج ه / ک شورهای ق صد ن ژادپ رس تان ه ا ست. انب ود ک ردنز دگ ی ‪ emosweN‬ا ست و هت دی د ای ن رت ت / خدمات م زیاب ین‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ج ناایت ج نگره ا و ابره ا حت ت مح الت ب رای ایدآوری ب ه مع وم ی / هج ان از ا ست ابوگ ل دن یس ‪ emosweN‬سه ه ف تهب رای حدود ا ست ب ه ان دازه اکیف !‬ ‫ب ه ع ن وان م ثال در ب ه ا ش رتاک گ ذاری اط الع ات زی ر (ب ه ع ن وان م ثال ک ه و غ ریه : ع ل یه ص لح،و ج نای ت ع ل یه ب رشی ت ج نای ت آی ند،آم ری اک م ی‬ ‫و ش ن ی ع پ شت چ ن نی اع ام یل ص ه ی ون ی ست ها / ک ه ن ژادپ رس تان س ف ید م ی آی د، از غ ری ح ساس / رسد یب ریخ مم کن ا ست ح ساس، اب ای ن حال،‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، دول ت او، م شاور اایالت م تحده آم ری اک)، ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مد ین و ف ساد چ ن نی ‪-UP‬پ و شش س پس ب رای‬ ‫و غ ریه مم کن ا ست ادع ا ک ند ک ه ای د س ت یاران خود را)، / و ناگدنیامن / روتانس) مع وم یم قامات دول یت و ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪،noslenoD‬‬ ‫ب ه درگ ری ک ه اایالت اایالت و ن ظام ی اایالت م تحده آم ری اک م قامات دول یت و ت وط ئه گ ران را / و ت وط ئه گ ران را ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مد ین‬ ‫اایالت رسابزان، م قامات دول یت، پ رداخته نوز آهن ا -"و غ ریه. آزار، موهن، خم رب، ن فرت، ،یفارگونروپ" شدن ب ه ع ن وان‬ ‫:زیمآ ضیعبت / ش ن ی ع و اع امل ن ژادپ رس تان ق راردادی های دول یت، و غ ریه ب رای‬ ‫ادرار در مرده :‬‫‪ http://youtu.be/ZZWVxEy-BFE‬وی دئ و:‬‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/abu-ghraib-urination-scandal‬ادرار ک ردن ر س وایی اوابم ا:‬ ‫ز داین اب و غ ری ب:ن قض‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/abu-ghraib-urination-scandal‬‬ ‫53966511-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-care-plan-power-point‬‬ ‫اایالت م تحده "گ وت ی نگ" / س رتون ی ک م لت‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence-proctor-gamble-sterilization-wiki-info‬‬ ‫‪http://youtu.be/gDuGrN1pivE~~V‬‬ ‫‪http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y‬‬
 11. 11. ‫گ وامت ا ال - "یناهج" یشک لسن شالت ‪UNITED STATES‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/guatemala-experiments‬‬ ‫4‪http://youtu.be/SI-68j-LLk‬‬ ‫‪http://youtu.be/VbqlRQllF4c‬‬ ‫واک سن ج ع یل: -اایالت م تحده آم ری اک آزم ای ش پ اکس تان غ ری ان ساین‬‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine‬‬ ‫آگ اه ی از ن قض در ‪ SEEVEL WEN‬های اورل ئان:‬ ‫‪http://youtu.be/XlIogreab3I‬‬ ‫.‪F‬‬ ‫بول ‪NO‬‬ ‫عذرخ واه ی ام ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده را ق‬ ‫صادق ا ست و دروغ ا ستآن ب ه دل یل من ی ک ند‬ ‫ب ه و ضوح‬ ‫گوی وج ود دارد‬ ‫ج رم!ن قض از ج نگ ال‬ ‫.‪G‬‬ ‫بول ایآ ‪NO‬‬ ‫اایالت م تحده عذرخ واه ی ام ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور را ق‬‫وگ ل خود را در مداوممح الت چ را ک ه ب ه و ضوح من ی ک ند‬ ‫م تحده از م قامات دول ت ام ری اک‬ ‫ق صد ن ی ست. دن یس ‪ emosweN‬و دی گر ش هرون دان و خاریج ک شور / ک شورها ح امی ت از ای ن ا ست ک ه، اایالت‬ ‫ن ه ت هنا اایالت م تحده آم ری اک ق رار م ی گ رید، اما ق وان نی از ک شورهای خاریج / از ق وان نی، ابالت راجن ام آچن ه را حق ا ست و خود را‬ ‫ک شورها‬ ‫.‪H‬‬ ‫بول ایآ ‪NO‬‬ ‫اایالت م تحده عذرخ واه ی ام ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور را ق‬ ‫ن ژادی چ را ک ه ب ه و ضوح من ی ک ند‬ ‫مح التان گ زیه‬ ‫‪FALSE‬اط العات ار سال ا س ت فاده ک رده ان د ای ن رت ت / مع وم یاجن من اام ری ک م قامات دول ت ب ه ع ن وان م ثال، اایالت م تحده از م تحد ه اایال ت‬ ‫ن‬ ‫ف هر ست س یاه ب رای م قا صد مورد وگ ل دن یس ‪ emosweN‬در م قامات دول یتاب ج نایی / ف ا سداز ط ری ق اع امل خم ربو هدننک هارمگ /‬ ‫از ب ه ا ش رتاک گ ذاری مع وم ی / هج ان او را صدای خاموش ک ردنو ب رای د ست آوردن ا ش ت غالد ست آمده و او را از ق ادر ب ودن ب ه او ب ه‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و وک یل ح قویق او / م شاور ا ست. ب ر او و دی گ ران رامح ل چ ن نی مح الیت چ گ ون ه دول ت اایالت م تحده م قامات‬ ‫ب ه ای ن رت تمان ند اجن من ها / مع وم یدر مورد وگ ل دن یس ‪ emosweN‬در ا ست ک ه اط الع ات ح فاظت شد هدی دن ب ه آن ب ی کر ‪noslenoD‬‬ ‫ن‬ ‫ا ست. م ن ظور از ب نی ب ردن ز دگ ی خود ق رار داد ه‬ ‫ن‬ ‫یس ‪ emosweN‬هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫ای ن رت ت را / مع وم یت بدی ل ب ه اجن من حاال ک ه وگ ل، دن‬ ‫ن‬ ‫ت و سط رئ یس مج هور اوابم ا، ع ل یه وی خم ربمع وم ی / هج ان و ب ه ا ش رتاک گ ذاری ا س ناد و مدارک و ش واهد مح الت ب ه اط العن زی‬ ‫م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ ،noslenoD‬دول ت او، اایالت م تحده آم ری اک ک ن گره، ‪ ،nosterraG‬گ روه و ت وط ئه گ ران دی گر /‬
 12. 12. ‫ه - م ی آی نددر ت الش از خاموش ک ردن صدای او دوابر هاز ‪ emosweN‬پ سآهن ا ت وط ئه گ ران، -‪CO‬‬ ‫ف راید م ی خ وا مه آهن ا مه‬ ‫!دوه ندیشک" ک ه ‪" emosweN‬کاپان"‬ ‫ب یش از‬ ‫ی کر ‪ noslenoD‬و غ ری ه و هت دی د، آزار و اذی ت، ق دلری ک ردن، وس ی هل، از لاس 02‬ ‫ت و سط م قامات دول یت، ب‬ ‫آغ از م ی شود ب رای ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت اب ت وط ئه گ ران دی گر / رشک ت ت وط ئه گ ران و س پس ه ن گام ی ک ه ‪emosweN‬‬ ‫خاریج ،ب ر او، دی گر ش هرون دان و سازم ان م لل / ک شورهای ت ب ع یض آم زی مح الت ن ژادپ رس تان /هج ان مع وم ی /‬ ‫م ی پ رزی دن ت اوابم ا، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ ،noslenoD‬دول ت او و دی گر ت وط ئه گ ران / رشک ت ت وط ئه گ ران را‬ ‫و ح قوق دی گر امن ق ان ون ا سا یس اولح قوق م متم ‪ Newsome‬حم روم ک ردنو ت الش ب رای "کاپان" گ ری هخ وامه ب ه‬ ‫و "تشگزاب اب هزرابم"ب ه دل یل ‪ emosweN‬ان ون ا سایس اایالت م تحده و سای ر ق وان نی اایالت م تحده آم ری اکحت ت ق‬ ‫دی وار حم دود ه ب ه جای آن را ن گه داری د در مع وم ی / هج ان اب ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت ای ن اط الع ات اب م بارزه خس ت‬ ‫.تسا اکیرمآ هدحتم تالایا"‬ ‫خ واهد زمح ت پ س از من یاط العات در ست ا ست و س پس ی کی اگ ردان د ک ه یم ‪/ SMART‬عاق یل آدم‬ ‫ب ه ع ن وان م ثال سازمان های -ب ر روی ای ن رت ت ا س نادای و (اه)وگ ل دن یس ‪ emosweN‬وب سای ت‬ ‫ن‬ ‫حال دول یت، دادگ اه، و غ ریه ق رار دادن اط العات ب ر روی ای ن رت ت در مورد ‪emosweN‬؛ اب ای ن حال، در‬ ‫ن‬ ‫خ وامه ‪ emosweN‬ب رای ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت اع امل جم رمان ه چ گون ه اط العات را از ط ری ق من یحارض‬ ‫و غ ریه ! اج بار، ابج گ ریی، اخاذی، آمد،ب ه د ست ر شو ه‬ ‫ئ ه رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک ابراک اوابم ا، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر دواندل سون، دول ت او، ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک و ت وط‬ ‫گ ران را دی گر خود / رشک ت ت وط ئه گ ران را اب ت ک یه ب ر رواب ط خود را اب خدمات ای ن رت یت مان ند ‪ MOC.DBIRCS‬ب رای مح هل ب ه وگ ل دن یس‬ ‫ن‬ ‫مج عه، ف وری ه 10، 2012، پ رزی دن ت اوابم ا ب یش از حد ش ل وغ ک ناره گ ریین ه ب ه جای .تسا تقیقح نتسناد زا ناهج / یمومع زا عنام و ‪Newsome‬‬ ‫":ربیاس یردلق"ب ود و ن ت"رتنیا هلیسو"‬ ‫و س ی هل:ای ن رت ت آم ری اک، س نات ور ‪ dorrehS‬ب راون:اایالت م تحده اط الع یه م ط بوع ا یت‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/brown-sherrod-internet-stalking~~V‬‬ ‫سای رب: ق دلری از: س نات ور مای ک ‪ oparC‬اایالت م تحده آم ری اک اط الع یه م ط بوع ا یت‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/crapo-mike-cyber-bullying~~V‬‬ ‫ک ه حذف ا س ناد خود را ب ه رئ یس مج هوری آم ری اک، ابراک اوابم ا اب لک ‪ SCRIBD.COM Newsome‬از ط ری ق رشک ت های ای ن رت یت مان ند‬ ‫ن‬ ‫ین و ‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-scribd-com‬خب ش:‬ ‫و ‪ (OneWebHosting.Com‬رشک ت م زیاب‬ ‫م تحده و / ای و اولن وار ‪ emosweN‬از ح قوق ا صالح یه (ار ‪BlueHost.Com‬‬ ‫ح قوق ح فاظت شده حت ت ق ان ون ا سایس اایالت‬ ‫ق وان نی اایالت م تحده آم ری اک ب ه ط وری ک ه مع وم ی / هج ان از اایالت م تحده در آم ری اک / ج ناایت ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور من ی دان می!‬‫.‪I‬‬ ‫بول ایآ ‪NO‬‬ ‫اایالت م تحده عذرخ واه ی ام ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور را ق‬ ‫دل یل من ی ک ند ب ه‬ ‫آن ا ست ک ه ب ه خویب‬ ‫ب ه ق صد جم رمان هارایض، امالک و ارایض اب مح هل ب ه م قامات اایالت دول ت ب رای ت و سط اع امل ت روریس یت» - یوگلا" ش ناخ ته شد ه‬ ‫ع الوه ب ر ای ن، رژمی ت روریس یت آم ری اک! ب ه اایالت م تحده از را ق رابن یان خودد ست آوردن و ب ه از ب نی ب ردن ش ک س نت، م ن ظور‬ ‫آم ری اک وابس ته ب هب رای اجی اد وگ ل دن یس ‪ emosweN‬و مه چ ن نی خاریج سازمان م لل / ک شورهای‬ ‫ح فاظت از حم ل اق امت ‪ emosweN‬ا ست و خود را در حم ل و حم دود س فارشح قویق / ق ان وین ح مکب ود ب ه ع نوان م ثال، در حایل ک ه ا ست.‬
 13. 13. ‫در حایل ک ه دزدی د هام وال او انب ود /رت ری س ف ید / ن ژادپ رس تان ه دول ت در آمد و م قامات / والکی ب دارد،وج ود از اخ راج غ ری ق ان وین / غ ری ق ان و ین‬ ‫:نتشاد رایتخا رد مکح"ا شاره ک رد ک ه پ شتدر و ضوحدر حم ل و اگ ر چ ه ب ه د س تور و ابزدا ش نت س فارشاز دان ش "هب هجوت اب"‬‫م قاهل ای در ورودی درب:‬‫اط الع یه هم م‬ ‫شده ع ل یه مس تاجرا س ت ی ناف د س تور داده ا ست ات د س تور و س فارش حم دود در ب راب ر صاح بان، خ واص ‪ MMG‬از م رصف هر ن وع اخ راج (حذف و ای ب د ست آوردن حم ل) اق دام دادگ اه‬ ‫:نتشاد رایتخا رد مکح"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/warrant-ofpossession-gmm-ky‬‬ ‫تالس و‬ ‫پ ول اجاره ک ه در ح ساب س پردن ق رار داده شد و ب ه موجب ح مک دادگ اه رالد 000.61در حدود اخ‬ ‫یس ‪ emosweN‬ا ست.‬ ‫را در ب هچ را ک ه او ک رده ا ست خودداری ق رار شد ه ن ژادپ رس تان ه ب ه ای ن گ ون ه ج ناایت و مح الت ابره ا وگ ل دن‬ ‫ک ند.و اثب ت ق دم در ق وان نی ک ه در حم ل ه س ت ند ب ه او حم اف ظت م ی ص ه ی ون یس یت رژ می ت فوق س ف ید / هی ودی‬ ‫از حدود ات ب ه امروز، وگ ل دن یس ‪emosweN‬‬ ‫م ی ل یون و در ح قوق ع قب 45.773،127 $ حق ب رخورداری از ب یش‬ ‫ط ور پ یش ف رض اب خم ال فت حزب () ب هاز خ سارات از صدمات خود را ب ه ع نوان ی ک ماده ها دال ر‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، دول ت او، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ ،noslenoD‬حال حا رض اب ای ن وج ود، در ا ست. ب ده اکر‬ ‫ب ی اکری،در حال ت الش ب رای ح فظ ‪ emosweN‬ت وط ئه گ ران را-‪CO‬و مه د س تان شان / ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک‬ ‫خ واه ند آن ش ناخ ته شده من یو آهن ا زی را او آم ری اکیی های آف ری قایی ت بار ا ستو غ ریه رف اه ،‬ ‫اب موف ق یت در م عرض ش ک ست خورد و ف ا سد اایالت آم ری اکیی های آف ری قایی ت بارک ه ا ست‬ ‫دزدیک ب ه ت وط ئه خود را وارد ع ل یه وگ ل دن یس ‪ .emosweN‬را و دی گ ران خودم تحده آم ری اک از م قامات دول ت ام ری اک، والکی‬ ‫اک هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫حدود س نای ع ین ک ه - مع وم ی / هج ان ن یاز ب ه ک ن گره اایالت م تحده آم ری‬ ‫ب ه ط ور اکم ل آگ اه از ن قض های ک ی فری / مدین - دیفس ‪90٪ ALL‬اایالت م تحده حدود جم لس من ای ندگ انو دیفس ‪100٪ ALL‬‬ ‫گ زارش خوب ب ه ع ن وان ح ق ی قت در پ شت "911 مح هل!"‬ ‫او ب ه ب ه ع لت ف وراپ ول ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک و پ رداخت ب ه دن یس ‪ emosweN‬وگ ل خ رایب ب ه مع لع الوه ب ر ای ن،‬ ‫ن ظر م ی ر سد ب ه مک ک ب ه‬ ‫ه جای او" )"ا س یاه اک ک "- اهنآ نامشچ رد ارهاظ ینعی) ‪ Newsome‬ظفح"‬ ‫وب‬ ‫ای ن ای دئ ول وژی ن ژادپ رس تان ه ت و سط ک ن گره اایالت م تحده ب ه م ن ظور ک ن رتل رف اه ی و ب ی اکری وابس ته ب هع ص باین /‬ ‫از ط رف اق دام ق ان وین در آ ش اکر وزارت دادگ س رتی وزارت دادگ س رتی اایالت م تحد ه از م ن ت رش شده در م ط بوعات ازم ی ت وان د‬ ‫ری شده ب ود، آهن ا ش هرون دان دی گر‬ ‫را ره ااایالت م تحده را ب ه ارم غان آورده ا ست، اب ای ن حال، وگ ل دن یس ‪ emosweN‬درگ‬ ‫درمان و پ س از آن اایالت م تحده آم ری اک در ک ن گره، اکخ دمش ن / ن ژادپ رس تان ه / ت ب ع یض آم زی ق وان نی و او را ب ه م عرض‬ ‫ن قض های ک ی فری / مدین وارد شده ع ل یه را پ و ششو غ ریه س ف ید اایالت م تحده آم ری اک، اایالت م تحده آم ری اک دادگ اه ها،‬ ‫.‪Newsome‬‬ ‫ص فحات 71، اایالت م تحده آم ری اک در م ن ت رش شده در م ط بوع ات وزارت دادگ س رتی‬ ‫یناسر عالطا" ژان وی ه 10، 2012 341 و ،141 قیرط زا 931 ،331 قیرط زا 921 ،501‬ ‫-‪ " http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice‬ا ست. ب رای خ مت.‬ ‫‪011012final‬‬
 14. 14. ‫دار د ع بارت ند از م سائ ل ک ه در آن وزارت اکر اایالت م تحده آم ری اک ب رای ک ه ع لت وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ب رگ شت د س متزد‬ ‫ن‬‫و وزارت اک ره ن گام ی ک ه آن را ب ه ‪ emosweN‬آن م ی آمدن د، اب ای ن حال، ش هرون دان دی گر اهداف خ وی ش دن بال ک ن ند،‬‫ب ه درایف ت موف قات ب ه امروز ق وان نی وگ رف ته شده از ح رک ت دوراایالت م تحده ی ک ک ن گر همه چ ن نی‬‫ب ه ع ن وان م ثال، در حایل ک ه وزارت اکر اب ت وج ه ب ه پ رداخت م ی شود ف وراه س ت ند ک ه د س متزد ب رگ شت ‪Newsome‬‬ ‫رف ته (" ‪ ،)ASLF‬حت ت ق ان ون ا س تان دارد اکر من ای ش گا ه ن قضب رای پ س از اکرف رماای ناایالت م تحده آم ری اک (‪)" LOD‬‬ ‫اکر یه ن گام ی ک ه ‪ emosweN‬گ زارش ن قض ‪ ASLF‬و د س متزد و ساعت ت و سط اکرف رمای خود (‪ ttuNcM‬م یچل و ک تاب، ‪LOD‬‬‫ی ع ین چ ک یده ای از رک ورد ‪ LOD‬ک ه ب ه ن ظر م ی ر سد ‪ - LOD‬ای ن گ ون ه ج ناایت ، پ و شش دادنب ه جای ان تخاب ب رای و ن کرد‬ ‫ن‬‫ق ان وین / غ ری ق ان وین خود را (ک ه او ی کی از دوس تان ب ه مم کن ا ست مورد ن یاز مدی ر (ب ی یل ج ون ز) ابز شس ته ب ه دل یل غ ری‬ ‫ص فحه 4: -وک یل مداف ع در ‪ ttuNcM‬م یچل و ک تاب)‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/mitchell-mc-nutt-sams-wage-hour-flsa‬‬ ‫در جراین ی ک دادریس خ وا س ته ن ی ست، او م ت قاب لم عای نه حت ت سؤال از ‪ ttuNcM‬م یچل و و شاهدان ک تاب حقاگ ر ‪emosweN‬‬ ‫اکر ا ست، اما حم یط ب وده ق رار ت ب ع یض آم زیک ه او را ب ه ن ه ت هنا رف تار پ ذی رف تن ه ق ادر ب ه گ رف نت ای ن رشک ت ق ان ون‬‫:هدام باتک و لچیم ‪- McNutt‬وزارت ام ن یت ا ش ت غال م ی یس یس پیی ی ع ین م شاهده چ ک یده ای از م نت از - خ ص امن ه‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-83-transcript-mms‬‬‫داور (ابیب ‪ )rethguaLeD‬اخ ت صاص ایف ته ب ه ای ن ف ای ل ن قد م ی ن ویس ید: ماده ‪emosweN‬‬‫ب رای اع امل ج نایی در مو ض وع ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/030905-letter-to-judge-bobby-de-laughter-mms-matter‬‬ ‫در "دننک" یضاق ‪ghter‬اب ای ن حال ی ک ذهن م ن ط قی مم کن ا ست ن ت یجه گ ریی ک رد ک ه ‪ uaLeD‬حت ت ت ع ق یب ب ود،دی گری‬‫مدی ری ت ماده ‪ ،emosweN‬ب ود:‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-11-de-laughterbobby-indictment‬‬‫وزارت ب ه 4002در اوای ل س پ تام رب سال ساخ ته شد ک هن گ راین ‪ emosweN‬ن قض ج نایی / مدین در رس یدگ ی ب ه ای ن مو ض وع‬‫ش ناخ ته م ی شود: دادگ س رتی اایالت م تحد ه‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/092304-request-interventiondoj-mms-flsa-matter~~V‬‬‫ق اب ل از م یچل در د سام رب 2010، ‪ emosweN‬وا صل ط رح دعوی در دادگ اه مدین (ک ه مجم وع ه چ هارم "‪ "ASLF‬و "ن قض ‪ )DHW‬در م‬‫ه یچ چ زی!اب ای ن حال، ات ب ه امروز، ق صور. رالد نویلیم 001 ب یش از آهن ا را در هک باتک و ‪McNutt‬‬ ‫:باتک و لچیم ‪ - McNutt‬تیاکش 01/30/21‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/120310-complaint-mmsexhibits~~V‬‬‫وزارت اکر اایالت م تحده آم ری اک ا ست از ط رف دی گر ش هرون دان ب ه ارم غان آورد: اق دامات ق ان و ین ل ی ستدر حال حارض در‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/dol-whd-mississippi-actions-news-releaseofsettlements‬‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/dol-jafari-complaint-dol‬دی گر: از ط رفابزگ شت د س متزد مج ع آوریات آجن ا ک ه ب رای‬‫‪flsa-lawsuit‬‬‫الزم ا ست ن ه شود م ی ت وان دک ه ی ک اکرم ند آن را ‪RAELC‬ابع ث م ی شود م تحده اایالت وزارت اکر در حال حارض ب ه دن بال حن و ه‬‫اب ای ن حال، زم این ک ه ‪ emosweN‬ل ط فا، )"‪ T ("FMLA‬ب ه چ شم پ وش یدن از ح قوق خود حت ت خ ان واده و پ ز ش کی مرخ یص ‪CA‬‬ ‫ه یچ چ زی! ‪DOL‬گ زارش ی کی دی گر از اکرف رما (چوب و ‪ )gnipmaL‬ب رای ن قض ح قوق ب رش حت ت ع ن وان ‪ ALMF‬و ‪ ،IIV‬و غ ریه،‬‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/dol-jafari-complaint-dol-flsa-lawsuit‬ب ه ع ن وان م ثال ماده ج ع فری:‬ ‫چ شم پ وش یدن از ب هدرخ وا ست ‪ emosweN‬از چوب و پ ل ‪ gnipmaL regninreB‬داد س تان در ض بط شد هپ یام صویت در ای نجا ی ک‬‫‪ http://youtu.be/jjgM0mXWJ8c‬ح قوق خود:‬
 15. 15. ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/011609-fmla-complaint‬را م شاهده ک ن ید: ش اکی ت ‪FMLA Newsome‬در ای نجا ن سخه از:‬ ‫م شاهده ک ن ید در مورد چوب و ‪ : gnipmaL‬ار (" ‪)EEOC‬ف ر صت های ا ش ت غال ب راب ر ش اکی ت ‪ Newsome‬و . ‪wood-lamping~~V‬‬ ‫وب ‪ COEE‬و از چ ص فحات 240 و 241ن زی ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/070709-eeoc-complaint-wood-lamping~~V‬‬ ‫ح قوق ع قب! ف وری تخادرپ زا تسا نآ رد هک تیاکش ‪Lamping‬‬ ‫-درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم - متخ تهج و یناسر عالطا"از ط ری ق ژان وی ه 10، 2012‬ ‫ل یل ن ظام ی مم کن مداخ هل ب نی ا مل درخ وا ست -پ اخس ب ه مح الت ‪ NO‬ف لوری دا و ‪ M‬دان ش گاه در خ صوص حادث ه ‪ GNIZAH‬ادع ا‬ ‫شت هک تسا هدش تساوخرد ‪ Newsome‬ا ست الزم "‬ ‫و دی گر ق ان وین / غ ری د س متزد ب رگ‬ ‫ص فحات در -پ رداخت م ی شود ژان وی ه 31، 2012 ق ان وین پ ول اخ تالس م ی شود او را در‬ ‫.972 قیرط زا 772 ،681‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫.‪J‬‬ ‫اوب گ زارش ار ‪NO‬‬ ‫ای ن گ زارش ب ه ن ظر ابور .اما، رئ یس مج هور ک ه اق ت صاد در حال هب بود ق رار داده ک ه ت و سط اایالت م تحده آم ری اک / ابراک‬ ‫م ی ر سد اندر ست اب شد و مم کن ا ست ت و سط ن ژادپ رس تان س ف ید / ص ه ی ون ی ست ها را ب ه ع ن وان ذک ر شده در‬‫مح الت در ف لوری دا دان ش گاه ‪ M & A‬در مورد حادث ه پ اخس ب ه -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم -اط الع ر ساین هج ت خ مت‬‫" مداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم اب شد درخ وا ست ب رای - ماهتا ‪HAZING‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫در ای نجا ب ه ع ن وان م ثال، ک ه پ رزی دن ت اوابم ا و ح قویق وک یل / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬در ت الش ا ست ات از گ ردش خون مع وم ی / هج این ا ست.‬ ‫و ن یاز ب ه ه زار ن فر از اکرک نان: ما یلگ زارش از رشک ت های اخ ری اب م ش الکت‬ ‫ن م ثال در "911 مح الت ت و سط م قامات اایالت دول ت و دی گ ران ا س ت فاده م ی شود و خ طوط ه وایی ب ه ع ن وا - آم ری اک خ طوط ه وا یی‬ ‫در حال حارض ت ش ک یل -را در ع وض آن را ب رای ن قش خود را در 911 مح هل ب ه ن ظر م ی ر سد ت ک یه پ ول مک ک ما یل س پس ب ر روی‬ ‫پ رون ده ور ش کس ت گی:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/american-airlines-filing-bankruptcy-eliminating-13000-jobs‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/terrorism-defined‬‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-homeland‬ام ن یت م هین:ب ی کر ‪ noslenoD‬اط م ی نان حا صل ک ن ید ک ه مردم خود را در‬ ‫63966511-‪security‬‬ ‫ی ع ین از مج هل خ طوط ه وایی آم ری اک مورد ا س ت فاده در 911 مح هل ب ه مرک ز -ا) ه) ییاوه طوطخ هب لاصتا / ‪ Donelson‬رکیب رد ‪ACCESS‬‬ ‫ی کی مم کن ا ست خب واه ید در ن ظر ب گ ریی د ب ی کر ‪ noslenoD‬ابال / ‪ YEK‬الیب ل ی ندا دا شل -هج این جت ارت‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-linda-articles-highlighted-copy‬‬ ‫و‬ ‫ی اک:اتم دا شل، آمر ره رب اک رثی ت س نا، و قباس روتانس رسمه) 119‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-lindarole-in‬‬ ‫:) های الی ت شد ه -‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-thomas-wikipedia-info‬‬ ‫ن ه های مع یل و ص نای ع:زم ی‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-howard-bakerlindadaschlefaa‬‬
 16. 16. ‫شل در:م ش لک جدی د دا‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-daschle-tiesfaacoverup‬‬ ‫ن ظارت ک ردن و گ م بل:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/procter-gamble-lay-offs-cutting-5700-jobs‬‬ ‫ظ رف ش ب که / ف ی مل:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/dish-network-closing-500-blockbuster-stores‬‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/sears-shedding-storesstore-closings‬س ریز:‬ ‫:وردوخ ‪Fisker‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/fisker-automotive-laying-off-undisclosed-number-of-employees‬‬ ‫اکرگ ر امور خارج ه:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/the-state-worker-laying-off-employees‬‬ ‫‪Citigroups: http://www.slideshare.net/VogelDenise/citigroup-laying-off-4500-workers‬‬ ‫رشک ت های غ ین خت م گذار ف ق را: -اخ راج‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/layoffs-rich-companies-laying-off-poor‬‬‫اما مم کن ا ست اب ت وج ه ب ه ای ن ای ن ش غل مردم پ یدا ک رده ان دزی را شده ا ستمم کن ا ست حذف ب ی اکریدل یل آن ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ت عداد‬‫و / ز دگ ی م ی ک ن ند و ای اب بس ت گان ‪PROVERTY‬در حال حا رض آهن ا در وک رده ان د اج راواق ع یت ا ست ک ه م زاایی ب ی اکری خود را‬ ‫ن‬ ‫در ج وام ع خود را ب ه اط راف - هب بود اق ت صادب رای اجن ام ای ن اکر را اب چ زییا ست ک ه خ یاب ون / یب خامن ان ن ه ب ر رو ین قل م اکن ک رد و ای‬‫رف ته ا ست ک ه ابز ب رای چ ند ده ه ب وده ا ست. از ک سب و اک ربس ته ان د ک ه / ک سب و اک رن گاه ک ن ید و ب ب ی ن ید ک ه‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و دول ت او در پ شت دالی ل ا ش ت غال ‪ emosweN‬غ ری ق ان وین / غ ریق ان وین‬ ‫ف سخ ا ست.‬ ‫:‪ ROEHM‬نیتساج زا مایپ یتوص 11/12/01‬ ‫‪http://youtu.be/GACKP80QRaQ‬‬ ‫ک ه او در‬ ‫- ‪ www.vogeldenisenewsome.com‬آمدن پ س از وگ ل دن یس ‪ emosweN‬در اق دام ی ت الیف جواین ه ب ه وب سای ت او:‬ ‫ب ه ادامه ا ش رتاک گ ذاری اط الع ات خال ص ‪ www.vogeldenisenewsome‬حال اکر در ان ت قال‬ ‫در ای ن م یان، ل ط فا ب رای دی دار ‪ TEN.ERAHSEDILS‬ب رای د س رتیس ب ه ا س ناد مورد م ناف ع مع وم ی / هج ان! و آموزن ده ا ست، ک ه از‬ ‫/‪- http://www.slideshare.net‬ع الق ه‬‫ا ست ک ه در ان تخااب تی ک سالدر ای ن - را ک ه گ رف ته ان د "هداعلا قوف ‪"PACS‬و ف ا سد س یا س متداران مت زی ک ردنب ه ع ن وان م ثال‬‫ابزب ی ین اکم لان تخاابت ن وام رب 2012 ک ه اایالت م تحده از دول ت ام ری اک ن یاز ب ه ی ک "وغل"آن وگ ل دن یس ‪ emosweN‬خ وا س تار‬‫ب ی کر خ ری داری ب هل، آن را !یناهج داصتقا بیرخت و ‪WN‬ب یش از دول ت / دادگ اه و گ رف نت اایالت م تحده ‪OD‬ا ست‬‫ول و ‪ BAKER DONELSON‬رد مد هک یلاع هاگداد تالایا هدحتم ار ‪Donelson‬‬ ‫ب ه خ ری د م بارزات ب زرگخود را م ش رتی ها پ‬
 17. 17. ‫از ط ری ق ‪ SCAP‬سوپ ر‬ ‫ان تخاابیت‬ ‫ود!ابز‬ ‫ز درخ وا ست ک ه م تحد مت ام ای ن ا ست ک ه چ را وگ ل دن یس ‪ emosweN‬وا صل و / ای ارائ ه مدارک مورد ن یا ب‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/071811-ltr-sctjusticerobertssuter‬ق ضات دادگ اه ع ایل اایالت ک ناره گ ریی:‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک ان تخاابت ،ی ک سالن یاز ب ه دان س نت ا ست ک ه اب ای ن ک ه هر مع وم ی / هج ان‬ ‫ی ع ین ه امن طور ک ه اب گ زارش - گ زارش های غ لطب رای ق رار دادن داد خ واهد ادام ه امابوا کاراب روهمج سیئر /‬ ‫ک شورهای خاریج / ک شورها را ب ه ف کر م ی ک من ک ه اق ت صاد ف ری ب ب رای اهداف از -مک یس یون 911، گ زارش ای ران، و غ ریه اجن ام م ی شود‬ ‫گ زارش ب ه اح امتل زاید پ یش ن وی س و ت ول ید شده ت و سط رشک ت ق ان ون ب رت ری ک ه ا ستاایالت م تحده در حال رون ق ا ست / هب رت آن‬ ‫ی د ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ ztiwokreB‬ف رامه م ی ک ند ک ه ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ره ربان ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک اب سف‬ ‫جدول زماین : م شاور / م شاوره ا ست.‬ ‫09946611-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬‬ ‫ابو رک ه ت و سط اایالت م تحده آم ری اک / رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ق رار داده گ زارش .‪K‬‬ ‫ین آهن ا چ را ک ه من ی ک ند‬ ‫از بس یاریز دگ ی ق راب‬ ‫ن‬ ‫آم ری اک س ف ید ب ه ب ی ش رت از پ در ب زرگ و مادر ب زرگ و مع وها، مع ه ها، مع ه ها، خاهل ها، خ واه ران، ب رادران، ک وداکن ، مادران، پ دران،‬ ‫یل ب رای آن دالی ل خود خودخ واه و چ هآم ری اک آم ری اک راع لل در رف نت در ب ه ن ژادپ رس تان / ص ه ی ون ی ست ها‬ ‫م تحد ک شور خود ارسائ‬ ‫ن س بت ن ژاد پ رس تان ه ن فرت / ان گ زیه های را و خود حرص و آز، ‪ SLAUGHTERD‬خ وی شاون دان خود دا ش نت و ‪ LAERSI‬ام ری اک ن ه!ا ست‬ ‫ج نای ت ع ل یه ب رشی ت، ج ناایت ج ن گ ی از مج هل، ب ه اجن ام ارت ش راا س ت فاده اایالت م تحده ام ری اک م س ل امانن ! و مس یح یان ب ه‬ ‫و غ ریه ! ج نای ت ع ل یه ص لح،‬ ‫اک خ واهد ط ول چ قدر ک ه آن را م توق ف ک ند؟‬ ‫رژ می دول یت / ف ا سد م قامات اایالت م تحده آم ری‬ ‫هج ان؟ وح شت ب رای اجی اداجازه داده شود‬‫اب گ رم رتی ن اب اح رتام،‬‫وگ ل دن یس ‪emosweN‬‬

×