Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Vladimir Trajkovski(20)

Último(20)

Anúncio

Vladimir Trajkovski-Da gi podgotvime licata so poprechenost za katastrofi -12.12.2022.pdf

 1. Број на проектот: 2020-1-TR01-KA204-092794 Учам и ги надминувам своите граници Учам и ги надминувам своите граници Да ги подготвиме лицата со попреченост за катастрофи! Проф. д-р Владимир Трајковски Скопје, 12.12.2022
 2. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 2
 3. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 3
 4. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 4
 5. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 5
 6. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 6 Катастрофи во Македонија https://www.mkd.mk/
 7. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 7 Вовед (1) • Децата со попреченост се напуштени или оставени пред, за време или по катастрофа, како што е пандемијата на коронавирусна болест 2019 (COVID-19). • Дискриминацијата или малтретирањето на таквите деца се чини дека е правило наместо исклучок. • Појавата на различни катастрофи дополнително го зголемува степенот на дискриминација на децата со попреченост, бидејќи катастрофите ги ставаат децата со попреченост во поголем ризик од децата без попреченост. • Прашањето за децата со попреченост не е безначајно во областите на управување со катастрофи, медицина при катастрофи, инклузивно образование, хуманитарност и други.
 8. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 8 Вовед (2) • Сеопфатното управување со катастрофи се состои од 4 фактори - од управување со сите видови опасности (вклучувајќи не само природна катастрофа, туку и вонредна состојба предизвикана од човек), учество на сите засегнати страни во управувањето со катастрофи (како што се сите видови на професионалци или пристапот на целата заедница), фазите на циклус за управување со катастрофи (на пр., превенција/ублажување на катастрофи, подготвеност за катастрофи, одговор при катастрофи и обновување при катастрофи) и управување со сите ризици (вклучувајќи фатални човечки загуби, економски влијанија, психолошки нарушувања и други невидливи влијанија). • Како децата со попреченост се погодени од серија настани од катастрофи е променливо во зависност од секој поединечен случај, со ефекти како што се човечка загуба, физички повреди, колапс на зграда, ментално растројство, нееднаков третман. • Покрај тешкотиите, тие ризици може да се класифицираат како три ранливости: физичка ранливост, психолошка ранливост и образовна ранливост.
 9. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 9 Тема на проектот •Проектот се фокусира на изработка на образовни документи со специјална образовна методологија за да можат лицата со аутизам, Даун синдром и интелектуална попреченост да се стекнат со вештини и да го покажат вистинскиот курс на дејствување за време на катастрофи и вонредни ситуации и непосредно по нив.
 10. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 10 Цели на проектот • Кога лицата со аутизам, Даун синдром или интелектуална попреченост се оставени сами на себе во кризна и хаотична средина по катастрофи и вонредни состојби, проектот има за цел да ги придобие да го покажат вистинскиот курс на дејствување, како што се: • Комуницирање со луѓе од доверба, • Да останат безбедни, • Надминување на различни ризици од катастрофи и итни случаи.
 11. ИСХОДИ на проектот Социјални приказни Видео моделирање Речник Корисни инструменти Дигитална библиотека
 12. Исходи на проектот • Визуелен речник на термини за катастрофи и итни случаи, што ги објаснува термините за катастрофи и итни случаи со помош на визуелно помагало, прилагоден за лица со аутизам, Даун синдром или интелектуална попреченост. • Портал за далечинско образование е едукативна содржина која се состои од видеа, анимации, социјални приказни и дигитални книги, чија цел е да им помогне на лицата со попреченост да го научат правилното однесување при катастрофи и вонредни ситуации како што се земјотреси, пожари, поплави, губење и сообраќајни незгоди. Развиена е платформа за обука за презентирање на овие содржини, изработени со специјална образовна методологија, на целните групи. • Дигитална библиотека е развиена со цел да биде ресурс за родителите и старателите на лица со аутизам, Даун синдром или интелектуална попреченост за да вклучи информации за катастрофи и итни случаи. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 12
 13. LA PARTNERSHIP ПАРТНЕРИ
 14. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 15 Финансирање Проектот е финансиран од Erasmus+ програмата на ЕУ. KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Adult Education Број на проектот– [2020-1-TR01-KA204-092794]. Времетраење: 2020-2022
 15. Веб страници на проектот 16 http://afadotizmdown.ogu.edu.tr/ https://www.lebelproject.com/
 16. Модули • За проектот • Катастрофа и итни средства • Дигитален речник • Дигитална библиотека • Професионален пристап 17
 17. Состаноци • 1 состанок на ЗУМ 28-30.09.2021 • 2 состанок на ЗУМ 07-09.02.2022 • 3 состанок во Скопје 13-15.06.2022 • 4 состанок во Брисел 05-07.10.2022 • 5 состанок во Есхишехир 25-27.11.2022 18
 18. Видови катастрофи
 19. Заштита на зградите од пожари
 20. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 23
 21. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 24
 22. 12.12.2022 Учам и ги надминувам своите граници 2020-1-TR01-KA204-092794 25 Дискусија • Многубројните предизвици, го спречија полето на управување со катастрофи да ја постигне на својата крајна цел за намалување не само на физичкото влијание на катастрофите, туку исто така и нивното социјално влијание, кое со вклучувањето на попреченоста може да се постигне. • На фактот дека сите засегнати страни играат специфични улоги во вклучувањето на децата со попреченост во полето е многу корисно не само за тие деца туку и за другите засегнати страни. • Различни бариери (физички бариери, комуникациски бариери, бариери во ставовите, итн.), со кои децата со попреченост често се соочуваат, ќе се намалуваат пред, за време и по појавата на катастрофи. • Инклузијата ќе ни овозможи да ја намалиме човечката загуба и психолошко влијание предизвикано од катастрофи, а тоа ќе биде камен-темелник за целото поле.
 23. Заклучоци • Полето на управување со катастрофи треба да се префрли од сегашниот пристап заснован на индивидуални засегнати страни кон пристап на сите засегнати страни за вклучување на попреченоста, а истовремено се однесува на медицината при катастрофи, правата на децата на образование, здравје и грижа, економијата и политиката. • Важноста на вклучување на категоријата деца со попреченост во управувањето со катастрофи како предност додека се земаат предвид многуте аспекти на децата со посебни потреби. • Различни академски области се справуваат со прашањата на децата со попреченост или вклучувањето на попреченост, како што се образованието, хуманитарноста, медицината за катастрофи и управување со катастрофи. • Истражувања би можеле да ја применат темата за вклучување на попреченоста на овие други полиња за да се зголеми примената на сите засегнати страни за управување со катастрофи во домовите, градовите, селата и меѓународната заедница.
 24. Придонеси на ЛЕБЕЛ проектот за Македонија • Прв ваков проект во Македонија; • Лицата со аутизам, Даун синдром и ИП ќе бидат поподготвени за катастрофи имајќи вакви ресурси; • Поголема свесност на населението за тоа како да се реагира со овие лица при катастрофи; • Зголемена безбедност на лицата со АСН, ДС и ИП; • Популаризација на бројот 112; • Почувствително општество. 27
 25. Благодарности • Европската Комисија за финансирање на проектот; • АФАД од Турција што не` покани да бидеме партнери; • Сите други партнери во проектот; • Филозофскиот факултет, УКИМ, за отстапениот простор за состаноците; 28
 26. 29 Ви благодарам за вниманието!! +389-2-3116-520 (234) +389-2-3118-143 president@mssa.org.mk http://www.mssa.org.mk Macedonian Scientific Society for Autism @AutismMacedonia Macedonian Scientific Society for Autism @mssaautism
 27. Број на проектот: 2020-1-TR01-KA204-092794 Име на проектот: „Учам и ги надминувам своите граници“ “I Learn and Get Beyond My Limits” Број на проектот: 2020-1-TR01-KA204-092794 Web адреси: http://afadotizmdown.ogu.edu.tr/ http://mssa.org.mk/
Anúncio