Звіт директора НВК 72

V

звіт 2022-2023 н.р.

1
Звіт директора
КЗО «НВК №72» ДМР
Тюміної Владислави Олександрівни
за 2022 – 2023 навчальний рік
2
Вступ.
У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі Примірного
положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та
громадськістю, затвердженим наказом МОН України від 23 березня 2005 р. №178,
керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, Статутом
закладу освіти та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти
звітую про діяльність директора КЗО «НВК №72» ДМР та про підсумки роботи
колективу протягом 2022-2023 навчальний рік
Загальні відомості про заклад.
Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №72 «школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської
ради розташована за адресою: 49019, місто Дніпро, вул. Фортечна, 42-А.
Шкільну будівлю було здано в експлуатацію у 1935 році. На даний час у нас
діти в школі не перебувають, заклад освіти працює у дистанційному режимі.
Незважаючи на вік і зношеність будівлі закладу освіти, адміністрація разом із
колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази,
підтримання закладу освіти в робочому стані. Ми намагаємося створити умови для
роботи і навчання, відремонтувати і довести до вимог сьогодення навчальні
кабінети, забезпечити заклад освіти новим сучасним обладнанням, меблями,
технікою.
Кожного року виконуються капітальні та поточні ремонтні роботи. Цього
навчального року в закладі освіти відбувається капітальний ремонт тимчасового
укриття. У всіх приміщеннях виконуються санітарно-епідеміологічні норми.
У школі є їдальня, актова зала, бібліотека, спортивний зал, спортивний
майданчик, стадіон, актова зала дошкільного відділення, 2 медичних кабінети,
ізолятор.
Заклад освіти має 4 поверхи, де проходять навчальні заняття, групові та
спальні кімнати дошкільного відділення та ГПД.
Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації освітнього процесу:
 Виконання навчальних планів і програм відповідно Держстандартів
загальної середньої освіти.
 Підвищення рівня фахової підготовки педпрацівників.
 Створення необхідних умов для проведення навчання, корекції розвитку
та виховання дітей з ООП.
 Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
 Модернізація методичної роботи (спрямованість на реалізацію
нормативних, правових документів, що регламентують діяльність закладу освіти).
 Покращення матеріально-технічної бази закладу освіти.
 Впровадження та продовження співробітництва з вищими навчальними
закладами, закладами позашкільної роботи, благодійними організаціями.
 Забезпечення комфортних та сучасних умов для навчання у школі дітей з
ООП.
 Створення умов для роботи групи продовженого дня для здобувачів
освіти початкової школи.
3
 Дотримання протиепідемічних заходів для запобігання захворюваності на
коронавірусну інфекцію.
 Створення безпечних умов навчання та роботи усіх працівників у період
правового режиму військового стану.
У 2022-2023 навчальному році у всіх навчальних закладах України
продовжено запровадження навчання згідно Концепції Нової Української Школи.
Концепція НУШ – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти – почала
діяти у 2018 році. Наш заклад освіти теж працює за програмою НУШ, але
зважаючи та враховуючи особливості наших учнів. Педагогічний колектив завжди
дотримується вимог сьогодення та ставить перед собою завдання сформувати в
учня вміння вчитись упродовж життя, вміння оперувати такими технологіями та
знаннями, що задовольнять потреби суспільства, вміння соціалізуватися.
Роботу закладу освіти організовано відповідно до Закону України «Про
освіту», Закону «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну
форму навчання, Статуту закладу освіти, Правил внутрішнього трудового
розпорядку, Колективного договору, посадових обов’язків директора закладу
освіти і всіх працівників, законодавства України, інших нормативних законодавчих
актів центральних і місцевих органів влади, що регламентують роботу керівника
навчального закладу.
У діяльності закладу освіти забезпечується прозорість, відкритість,
демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності навчального
закладу є чітке, конкретне планування освітньої роботи закладу освіти. Воно
забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для
організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального
використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які
можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року.
У школі створюються відповідні умови та впроваджуються новітні освітні
технології навчання у системі роботи закладу освіти для всебічного розвитку дітей
з ООП.
Головною метою роботи із дітьми з ООП є створення умов для навчання,
корегування і виховання у них життєво необхідних вмінь та навиків.
На посаді директора я працюю 5 років. Маю честь керувати творчим,
працездатним педагогічним колективом – надійними, досвідченими, сумлінними
працівниками.
В закладі освіти 24 педагогічних працівники та 21 працівників з
обслуговуючого персоналу. Усі вони різні за віком, досвідом, темпераментом,
ставленням до закладу освіти та дітей. Усі потребують уваги, підтримки, і
допомоги, контролю і визнання своїх педагогічних та трудових здобутків своєї
неповторності.
Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці,
для самореалізації і виконання своєї великої місії педагога і наставника молодого
покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення умов задля
звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу
для спілкування зі здобувачами освіти, для самовдосконалення і самоосвіти, для
творчості і розвитку.
4
В цьому навчальному році в закладі освіти було 305 учнів та вихованців в 11
класах та 2 групах дошкільного відділеннях. Середня наповнюваність класів 27
учнів. Учнів, що закінчили 9 клас у 2022-2023 навчальному році - 25.
У 2022-2023 навальному році штатними працівниками заклад освіти був
забезпечений на 100%. Навантаження педагогів розподіляється відповідно до
фахової освіти працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова
підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики.
Час висуває нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати
з комп’ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не
володіє навичками роботи з комп’ютером та не використовує їх у своїй діяльності,
не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати
освітній процес. Під час воєнного стану, коли всі класи були на дистанційній формі
навчання, саме такі вміння дали нам можливість виконати навчальні програми та
завершити 2022-2023 навчальний рік.
Увесь педагогічний колектив тримав постійний зв’язок з учнівською та
батьківською громадськістю. Корисна та змістовна робота колективу закладу
освіти була на гідному рівні.
Якісний склад педагогічних працівників за віком:
К-ть педагогічних
працівників
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
До 30 років 6 5 4 9 6
31-40 рік 3 2 1 1 6
41-50 рік 3 3 4 7 5
51-55 рік 1 2 2 2 1
понад 55 років 7 7 5 5 6
Всього 20 19 18 24 24
Якісний склад педагогічних працівників за педагогічним складом:
К-ть педагогічних
працівників
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
До 3-х років 5 3 2 7 8
3-10 років 2 5 3 6 6
10-20 років 3 3 4 3 4
Понад 20 років 10 8 9 8 6
Всього 20 19 18 24 24
Освітній рівень педагогічних працівників:
Навчальний
рік
К-ть пед.
працівників
Вища
освіта
% Середня
спеціальна
% Навчаються
дистанційно
2018-2019 20 18 90 2 10 1
2019-2020 19 17 90 2 10 3
2020-2021 18 15 83 2 17 1
2021-2022 24 19 79 3 13 2
2022-2023 24 23 96 1 4 3 (з загальної
кількості)
Вищу кваліфікаційну категорію мають 7 педпрацівників. З них мають
педагогічне звання «вчитель-методист» - 2 колеги, звання «старшого вчителя» – 5.
5
Спеціаліст І категорії – 3 педпрацівників.
Спеціаліст ІІ категорії – 3.
Спеціаліст – 11.
Цього року 1 педагог закладу освіти успішно пройшов чергову атестацію, 2
педагоги атестовані позачергово.
Як директор школи я орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й
виховання школярів та вихованців дошкільного відділення, прагну обирати
найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання й виховання здобувачів
освіти з ООП спираючись на громадську думку закладу освіти.
Протягом 2022-2023 навчального року проведено певну організаційну роботу
та видано накази:
 «Про перевірку стану готовності навчального закладу до нового 2022-
2023 навчального року»
 «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для
шкільного колективу КЗО «НВК №72» ДМР».
 «Про розподіл педагогічного навантаження».
 «Про впровадження інформаційних технологій системи «Єдина школа».
 «Про посилення протипожежного захисту КЗО «НВК №72» ДМР в
осінньо-зимовий період».
 «Про організацію методичної роботи».
 «Про створення методичних об’єднань».
 «Про дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів».
 «Про проведення місячника «Увага! Діти на дорозі».
 «Про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності».
 «Про проведення атестації педагогічних працівників».
 «Про організацію дистанційної форми навчання».
 «Про проведення комплектації педагогічних кадрів на 2023-2024
навчальний рік»
 «Про організацію робочого процесу в школі під час воєнного стану в
Україні».
 «Про організоване закінчення 2022-2023 навчального року».
Керуючи школою, я прагну до спрощення управлінських функцій, частину
яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням. Впроваджую
передові форми і методи організації освітнього процесу, орієнтую педагогів на
підвищення їх наукового, професійного та методичного рівня.
Своїм педагогічним досвідом, досягненнями у педагогічній діяльності наші
вчителі неодноразово ділилися на педагогічних радах, засіданнях МО, нарадах.
Методична робота
Методична робота в закладі освіти організована на виконання чинних
нормативно-правових документів щодо організації методичної діяльності
педагогічних працівників та відповідно до наказу по закладу освіти «Про
організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2022-2023
навчальному році», в якому визначені єдина педагогічна тема закладу освіти
6
«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі
Нової української школи».
Уся методична робота у закладі освіти була організована за такими
напрямами:
- робота педагогічної ради;
- робота методичної ради;
- робота методичних об’єднань педагогічних працівників;
- самоосвіта;
- наставництво.
Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада закладу
освіти. Методична рада у складі адміністрації та керівників методичних об’єднань
забезпечувала системний підхід в організації методичної роботи. На засіданнях
ради були розглянуті питання нормативно-правових документів, що регулюють
освітній процес у закладі освіти, вимоги до ведення шкільної документації,
навчальні програми та пояснювальні записки до них, єдині педагогічні вимоги до
здобувачів освіти, особливості дистанційного навчання в умовах воєнного стану.
Педагогічна рада займає важливе місце в методичній роботі закладу освіти.
Так, протягом року заплановано та проведено педагогічні ради, на 2 засіданнях
традиційно розкривається проблемна тема, надаються методичні рекомендації
педагогам.
Проведено анкетування педагогічних працівників «Готовність педагогів до
інновацій», яке показало, що 82,4 % членам колективу завжди цікаві новації та
експерименти в педагогічній діяльності та усі готові до інноваційної педагогічної
роботи.
Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової
майстерності. Всі педагогічні працівники проходять щорічне підвищення
кваліфікації, відповідно до обраної ними форми та місця проходження. 1 педагог
успішно пройшов чергову атестацію, 2 педагоги проатестовані позачергово:
7
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» вчителю фізичної
культури Круглій О.А., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І
категорії» вчителю початкових класів, англійської мови Германчук В.А. та
вчителю початкових класів, інформатики Мірошник А.С. (позачергово).
Упродовж навчального року вивчалася система роботи педагогів, які
підлягали атестації: вивчалася документація, адміністрацією закладу освіти
відвідувалися онлайн-уроки, виховні заняття та заходи, здійснювався аналіз їх
участі у роботі шкільних методичних об’єднань, проводився моніторинг
успішності учнів, анкетування. Педагоги, які атестувалися, ділилися власним
досвідом роботи в межах роботи шкільних методоб’єднань, відкритих уроків,
виховних заходів та виступали на засіданнях педагогічних рад.
Плідно працювали методичні об’єднання учителів початкових класів –
керівник Мірошник А.С., вчителів природничої та математичної галузей – керівник
Желєзняк Н.І., вчителів мистецької та фізкультурно-оздоровчої галузей – керівник
Кругла О.А., класних керівників – керівник Пазиніч Л.І. На засіданнях МО
розглядалися питання теоретичного і практичного змісту.
Важливим у методичній роботі закладу освіти є робота з молодими вчителями.
В методичних об'єднаннях за ними закріплені наставники, які допомагають та
підтримують, члени методичної ради проводять систематичні індивідуальні
консультації.
Одне з важливих місць у підвищенні якості освітнього процесу займає
самоосвіта педагогічних працівників. Кожен щороку обирає актуальну тему, над
якою працює, збирає інформацію та ділиться з колегами на засіданнях методичних
об'єднань, педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах.
Корекційно-розвиткова робота
Метою корекційно-розвиткової роботи в закладі освіти є корекція вад
мовлення та психічного розвитку, сприяння загальному розвиткові дитини,
допомога в подоланні і компенсації відхилень, що заважають розвиткові учня.
Корекційно-розвиткова робота в закладі освіти проводиться відповідно
освітній програмі, навчального плану школи та на підставі результатів обстеження
мовлення, інтелектуального розвитку та психоемоційної сфери кожної дитини.
В закладі освіти запроваджено проведення корекційно-розвиткових занять в
другій половині дня, впереміш з уроками інваріантної складової. Як показує
багаторічна практика, це сприяє розвантаженню та є ефективнішим способом
корекції особливих потреб здобувачів освіти. У початковій школі корекційно-
розвиткові заняття проводять: логопед-дефектолог та практичний психолог.
Одне з найважливіших місць у корекційно-розвитковій роботі займають
логопедичні заняття. Логопед працює над корекцією вад мовлення здобувачів
освіти індивідуально. Заняття проводяться у другій половині дня. Саме
індивідуальний підхід дає високу результативність у виправленні мовних вад.
Велику корекційну роль відіграють заняття з дефектології, так як стан
мовленнєвого розвитку тісно пов'язаний зі станом розумових здібностей. Педагог
обирає не лише цікаві, а й результативні види роботи.
Заняття з ЛФК проводить вчитель вищої категорії Кучерина А. В., яка
використовує індивідуальний підхід та строго дотримується рекомендацій лікаря
при підборі вправ та завдань для своїх занять. Головними завданнями цих занять є
8
інтеграція психічних процесів і властивостей учнів, розвиток вольових якостей,
вироблення у школярів різних видів самоконтролю, операцій ймовірного
прогнозування, удосконалення довільної уваги та пам’яті, формування наочно-
дійового, наочно-образного, творчого та логічного мислення, довільного та
свідомого керування власним психоемоційним станом.
Крім того, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями
проводилась практичним психологом.
В закладі освіти працює команда психолого-педагогічного супроводу в
інклюзивних класах, яка тісно співпрацює з педагогічним колективом школи. Її
основним завданням є діагностико-психологічне обстеження здобувачів освіти,
профілактика та корекція порушень розвитку, консультативна допомога всім
учасникам освітнього процесу, просвітницька робота. Невід’ємною частиною
комплексного обстеження є педагогічне вивчення, яке передбачає встановлення
обсягу і якості засвоєння знань, умінь і навичок, виявлення труднощів, які
проявляються в процесі оволодіння новими поняттями і видами діяльності,
виявлення етапу, на якому виникають труднощі і тих умов, в яких ці труднощі
можуть бути подолані.
В 2022-2032 навчальному році за інклюзивною формою навчання здобували
освіту 4 здобувачі освіти. В кінці року вивчено стан виконання індивідуальних
навчальних планів учнів, які навчалися за індивідуальною формою.
Велика увага приділялася роботі не тільки з дітьми, але і з їхніми батьками.
Досвід роботи колективу закладу освіти переконливо доводить, що системне і
науково-практичне використання наявних нових методик у практиці дозволяє
розширити спектр послуг і значно поліпшити темпи і якість корекційної роботи.
Корекційно-розвиткова робота в закладі освіти є наскрізною і проводиться на
усіх уроках інваріантної складової та в позаурочний час.
Виховна робота
Виховна робота в КЗО «НВК №72» ДМР здійснюється відповідно Конвенції
про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства», «Про освіту»,
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основних орієнтирів
виховання учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України,
річного плану навчального закладу на 2022 – 2023 навчальний рік.
Основні завдання виховної роботи:
- створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей з особливими
освітніми потребами на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі;
- формування світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-
етичних норм;
- сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, усвідомленому
виборі здорового способу життя;
- самовизначення у виборі професії;
- пропаганда духовних надбань українського народу, виховання любові до
рідної землі, мови;
- формування правової культури, негативного ставлення до протиправних
діянь;
- тісна співпраця з батьками та громадськими організаціями.
9
Над реалізацією завдань виховної роботи в школі у 2022-2023 навчальному
році працювали класні керівники, вихователі груп дошкільного відділення,
педагог-організатор, практичний психолог, заступник директора з навчально-
виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи.
Виховання - наскрізний процес. Учасники освітнього процесу виховують в
учнів національну самосвідомість, патріотизм, формують фізичну та
екологічну культуру, здоровий спосіб життя, створюють умови для розвитку
творчої особистості. План виховної роботи школи охоплює всі напрями
виховання, включає в себе календарні, традиційні шкільні свята, різноманітні
заходи, що сприяють корекції та розвитку дітей з особливими освітніми
потребами. Підвищенню ефективності виховної роботи, розширенню уявлень
учнів про навколишній світ сприяє використання новітніх педагогічних
технологій, зокрема ІКТ. Через мультимедійні презентації, інформаційні
відеофільми, пізнавальні телепередачі, мережу Інтернет учні мають змогу
побачити і сформувати більш широкі уявлення про географічно віддалені
об’єкти навколишньої реальності.
Постійно проводиться взаємодія з батьківською громадськістю, заходи з
протидії булінгу та домашньому насиллю, а також систематична взаємодія з
органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими
організаціями та благодійними фондами. І хоч обмеження внесли зміни у живе
спілкування, проте воно не зникло, а перейшло в режим онлайн-зустрічей.
В закладі освіти питання організації дозвілля здобувачів освіти приділяється
особлива увага. Використовуються різноманітні форми і методи роботи. Серед
них:
 суспільно-корисна робота;
 активний відпочинок на лоні природи;
 тематичні онлайн-екскурсії;
 спортивні онлайн-змагання в межах класу;
 різноманітні ігри (рухливі, настільні, інтелектуальні та ін.);
 соціально-психологічні тренінги;
 розважальні онлайн-заходи (конкурси та змагання, інсценізація казок,
вікторини);
 онлайн-спілкування.
Були проведені, з дотриманням вимог воєнного стану, різноманітні
місячники, тижні та ряд заходів, серед яких варто виділити:
Вересень – свято Першого дзвоника для першокласників; місячник «Увага!
Діти на дорозі!»; Тиждень безпеки життєдіяльності; тиждень здоровʼя та спорту;
Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу; акція «Голуб миру»; обстеження
першокласників на етапі прийому до школи з метою виявлення психологічної
зрілості дітей 6-7 річного віку; Міжнародний день читання електронних книжок
у вільному доступі; Міжнародний День писемності; Всеукраїнський день
бібліотек тощо.
Жовтень – виставка квітів та поробок з природнього матеріалу «Осінній
вернісаж»; заходи в рамках тижня українського козацтва «Рідна земле моя, ти
козацькою славою щедра…»; розвивальні ігри з першокласниками за програмою
10
«Розвивальне навчання» з метою подолання дезадаптації; Міжнародний місяць
шкільних бібліотек тощо.
Листопад – тренінг для здобувачів освіти 9 класу «Як не стати учасником
булінгу», загальношкільна акція «16 днів проти насилля»; загальношкільна
акція «Збережи тепло» (протягом місяця); свято «Посвята в першокласники»;
акція «Допоможіть пернатим друзям перезимувати»; День пам’яті преподобного
Нестора Літописця (першого історика України-Русі); патріотичний проєкт «В
моєму серці Україна»; тематичний тиждень «Бережи книгу» тощо.
Грудень – калейдоскоп новорічних ранків; Всеукраїнський тиждень права;
тиждень безпеки життєдіяльності; заходи до дня Св. Миколая «В дитинства край
йде святий Миколай»; розважальна програма для дітей з особливими освітніми
потребами «День Святого Миколая»; місячник превентивного виховання; День
Збройних Сил України тощо.
Січень – акція «Соборна Україна – одвічна мрія народу», челендж «Ланцюг
єдності»; заходи до Дня пам’яті героїв Крут; створення відеороликів «Режим дня
під час дистанційного навчання» тощо.
Лютий – заходи до всесвітнього Дня безпеки інтернету; заходи до
Всеукраїнського дня єднання (16 лютого); тиха акція «Ангели памʼяті»; заходи
до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; Міжнародного дня рідної мови тощо.
Березень – проведення низки онлайн інструктажів з техніки безпеки під час
військового стану; розвивальне заняття «Я та інші»; батьківський всеобуч
«Агресивна поведінка підлітків. Що таке батьківський авторитет»;
психологічний тренінг «Суть і зміст процесу виховання» у школі молодого
вчителя; тиждень, присвячений Т.Г. Шевченку; Всесвітній день поезії;Всесвітній
день здоров’я.
Квітень – проведення онлайн зустрічі «Психологія людей під час війни: як
жити та працювати в нових реаліях»; День Чорнобильської трагедії; День
пам’яті примирення; День сім’ї.
Травень – місячник профорієнтаційної роботи «Професій багато – вибери
свою»; заходи до Дня матері; створення відео привітання «Свято останнього
дзвоника»; тренінг «Безпечний інтернет».
Найкреативніші виховні заходи проведені вихователями дошкільного
відділення та класними керівниками початкової школи, вчителем фізичної
культури Круглою О.А., вчителем історії Майним Є.О. та вчителем біології
Желізняком В.В.
Організація харчування
Важливою умовою для підтримки здоров'я здобувачів освіти та вихованців
дошкільного відділення є повноцінне і правильне харчування, яке має бути
корисним, раціональним, збалансованим і смачним, але в реаліях часу за
дистанційною формою навчання харчування у закладі освіти не відбувалося.
11
ЗВІТ
про роботу шкільної бібліотеки у 2022-2023 навчальному році
№
з/п
проведені заходи дата примітки
1 Перевірено наявність та якість підручників
на 2022-2023 навчальний рік.
серпень бібліотекар
2 Повернено позичені підручники до інших
шкіл
серпень бібліотекар
3 Отримано нові підручники січень бібліотекар
4 Забезпечено необхідними підручниками
учнів та вчителів школи на початок
навчального року, як у друкованому
вигляді так і в електронному
До
15 вересня
бібліотекар
5 Підібрано матеріали педагогам школи для
планування та проведення відкритих
заходів, предметних тижнів, засідань м/о,
виховних заходів та загальношкільних свят
протягом
року
бібліотекар
6 Проведено онлайн-екскурсії до бібліотеки
для здобувачів освіти початкової школи та
5-го класу
протягом
року
бібліотекар
7 Проведено бібліотечні уроки:
«Від читання книг – до читання медіатек-
стів»;
«Правила спілкування з книгою. Гігієна
читання»;
«Подорож бібліотекою. Знайомство з
«книжковим домом». Поняття «читач»,
«бібліотека», «бібліотекар»;
«Міжнародний день писемності»;
«Всесвітній день інформації»;
«Бережи книгу»;
«День Соборності України»;
«Голокост»;
«День пам’яті герої Крут»;
«Всесвітній день книги і авторського
права».
протягом
року
бібліотекар
8 Оформлено виставкові книжкові полиці:
«Правові знання – кожному школяру»;
«Ні» насильству над дітьми;
«Здоров’я – головна цінність у житті»;
«На допомогу вчителю»;
«Україна – 31 рік незалежності»;
«Вільна. Незалежна. Єдина»;
«Письменники ювіляри»;
протягом
року
бібліотекар
12
«Бережи книгу»;
«Голокост»;
«День Героїв Небесної сотні»;
«Всесвітній день здоров’я»;
«Юний друже! Бережи книгу!»;
«Книга – джерело знань».
Писемні пам’ятки України:
- до дня народження Л.Українки
- до дня народження Т.Шевченка
9 Проводиться робота з читацькими
формулярами
постійно бібліотекар
10 Робота в «книжковій лікарні» постійно бібліотекар
11 Проведено інвентаризацію підручників в
бібліотеці.
травень бібліотекар
Співпраця та партнерські зв’язки
З метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку
дітей адміністрація навчального закладу, педагогічний колектив працює в тісній
співпраці з різноманітними позашкільними закладами, установами, благодійними
фондами та громадськими організаціями.
Під час осінніх та зимових канікул усі бажаючі працівники, учнівська та
батьківська громадськість закладу освіти мали можливість відвідати КДК
Кайдацький.
Особливу подяку за багаторічну підтримку, співпрацю висловлюємо
керівництву Ювенальної превенції Новокодацького району. Без їх участі не
проходив жоден семестр.
Звіт про адміністративно - господарську роботу
Адміністрацією КЗО «НВК №72» ДМР приділяється достатньо уваги
естетичному вигляду закладу світи. Подвір'я закладу освіти завжди прибране,
доглянуте, активно проводиться робота з озеленення. На квітниках щороку
висаджуються квіти, які протягом літа доглядає МОП, вчасно обрізаючи дерева,
кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим
персоналом проводиться скошування трави на газонах. Організовано
централізоване вивезення сміття з території закладу освіти.
Кожен день проводиться вологе прибирання приміщень закладу освіти.
Санвузли, медпункт, їдальня прибираються з використанням хлорних розчинів,
які готуються на місце використання згідно регламенту приготування розчинів.
Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань були проведені
тендера на закупівлю та ремонтні роботи:
- капітальний ремонт тимчасового укриття;
- послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації – курси
підвищення кваліфікації вчителів;
- влаштування пожежної сигналізації;
- придбання технічних засобів навчання для педагогічних працівників та
здобувачів освіти;
13
- забезпечення підручниками здобувачів освіти 5 класу.
Пріоритетні напрямки роботи
КЗО «НВК №72» ДМР на 2023-2024 навчальний рік
Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервне підвищення
ефективності освітнього процесу з одночасним врахуванням потреб суспільства,
потреб та можливостей здобувачів освіти.
Метою діяльності КЗО «НВК №72» ДМР є створення системи розвитку
комунікаційної компетентності учасників освітнього процесу шляхом
вдосконалення та розвитку системи корекційно-розвиткових занять та
підвищення їх результативності.
Основними напрямками роботи КЗО «НВК №72» ДМР у 2023-2024
навчальному році будуть:
1. Модернізація змісту освіти та орієнтація освітнього та корекційно-
розвиткового процесів на особистість дитини.
2. Реалізація компетентнісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й
навчання дітей з особливими освітніми потребами через впровадження нових
освітніх технологій.
3. Організація системи управління закладом освіти на основі моніторингу та
інформаційно-комунікаційних технологій.
4. Створення умов для мовленнєвого та психофізичного розвитку дітей в єдиному
освітньому просторі.
5. Формування загальної культури особистості, основ естетичної культури та
розвиток художніх здібностей здобувачів освіти та вихованців дошкільного
відділення.
6. Організація змістовного дозвілля здобувачів освіти та вихованців дошкільного
відділення з урахуванням їх інтересів та вподобань на основі ініціативи.
7. Формування національної свідомості, громадянської активності, патріотизму.
8. Захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків та дорослих.
9. Створення умов для збереження здоров’я учасників освітнього процесу на
уроках та в позаурочний час за допомогою здоров’язберігаючих технологій.
10. Розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму,
компетентності, духовності та відповідальності за результати своєї праці.
11. Залучення сім’ї до участі в діяльності закладу освіти.

Mais conteúdo relacionado

Similar a Звіт директора НВК 72

ZvitZvit
Zvitzoshnet1
61 visualizações75 slides
PlanrobliceyPlanroblicey
Planrobliceyssuser4d7c76
49 visualizações89 slides
Zvit 2019 2020Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020andrijbug
96 visualizações34 slides
Zvit direktora 2011-2016Zvit direktora 2011-2016
Zvit direktora 2011-2016touaregak
435 visualizações29 slides
The results of the schoolThe results of the school
The results of the schoolkzsh22
125 visualizações94 slides

Similar a Звіт директора НВК 72(20)

ZvitZvit
Zvit
zoshnet161 visualizações
PlanrobliceyPlanroblicey
Planroblicey
ssuser4d7c7649 visualizações
Zvit 2019 2020Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020
andrijbug96 visualizações
Zvit direktora 2011-2016Zvit direktora 2011-2016
Zvit direktora 2011-2016
touaregak435 visualizações
The results of the schoolThe results of the school
The results of the school
kzsh22125 visualizações
Zvit 19 20Zvit 19 20
Zvit 19 20
andrijbug81 visualizações
22
2
ssuser2b457e141 visualizações
Річний звітРічний звіт
Річний звіт
Наташка Білан257 visualizações
звіт (1).pptxзвіт (1).pptx
звіт (1).pptx
allamak270 visualizações
Річний звітРічний звіт
Річний звіт
Jo01231 visualizações
ZvitZvit
Zvit
Сергій Мацаєнко244 visualizações
Звіт директора 2021Звіт директора 2021
Звіт директора 2021
Назарій Середа362 visualizações
DdddddddDddddddd
Dddddddd
Lala Lalala124 visualizações
Звіт 2022.docxЗвіт 2022.docx
Звіт 2022.docx
Olga Saulchak86 visualizações
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdf
ssuseref904a100 visualizações
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdf
gorobchenko6 visualizações

Mais de Vitka2

ЖуравельЖуравель
ЖуравельVitka2
8 visualizações10 slides
мерцаловамерцалова
мерцаловаVitka2
11 visualizações6 slides
ЛаврукЛаврук
ЛаврукVitka2
10 visualizações5 slides
шарандіна 1.pdfшарандіна 1.pdf
шарандіна 1.pdfVitka2
4 visualizações8 slides
Майний.pdfМайний.pdf
Майний.pdfVitka2
5 visualizações5 slides

Mais de Vitka2(20)

ЖуравельЖуравель
Журавель
Vitka28 visualizações
мерцаловамерцалова
мерцалова
Vitka211 visualizações
ЛаврукЛаврук
Лаврук
Vitka210 visualizações
шарандіна 1.pdfшарандіна 1.pdf
шарандіна 1.pdf
Vitka24 visualizações
Майний.pdfМайний.pdf
Майний.pdf
Vitka25 visualizações
крамчанінова.pdfкрамчанінова.pdf
крамчанінова.pdf
Vitka211 visualizações
кругла.pdfкругла.pdf
кругла.pdf
Vitka25 visualizações
кравченко.pdfкравченко.pdf
кравченко.pdf
Vitka24 visualizações
Желєзняк.pdfЖелєзняк.pdf
Желєзняк.pdf
Vitka27 visualizações
Желізняк.pdfЖелізняк.pdf
Желізняк.pdf
Vitka28 visualizações
шпинюкшпинюк
шпинюк
Vitka25 visualizações
02.pdf02.pdf
02.pdf
Vitka247 visualizações
26 04 2023 mriya.pdf26 04 2023 mriya.pdf
26 04 2023 mriya.pdf
Vitka29 visualizações
МРІЯ Проєкт.pdfМРІЯ Проєкт.pdf
МРІЯ Проєкт.pdf
Vitka29 visualizações

Último(20)

Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 visualizações
katovani golodom.pptxkatovani golodom.pptx
katovani golodom.pptx
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка20 visualizações
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky106 visualizações
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval34 visualizações
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 visualizações
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform726 visualizações
EP_presentation_DD.pdfEP_presentation_DD.pdf
EP_presentation_DD.pdf
dereviankodenys14 visualizações
111.pptx111.pptx
111.pptx
Svetlana Solyanik14 visualizações
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval28 visualizações
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 visualizações
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195833 visualizações

Звіт директора НВК 72

 • 1. 1 Звіт директора КЗО «НВК №72» ДМР Тюміної Владислави Олександрівни за 2022 – 2023 навчальний рік
 • 2. 2 Вступ. У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом МОН України від 23 березня 2005 р. №178, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, Статутом закладу освіти та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти звітую про діяльність директора КЗО «НВК №72» ДМР та про підсумки роботи колективу протягом 2022-2023 навчальний рік Загальні відомості про заклад. Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №72 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради розташована за адресою: 49019, місто Дніпро, вул. Фортечна, 42-А. Шкільну будівлю було здано в експлуатацію у 1935 році. На даний час у нас діти в школі не перебувають, заклад освіти працює у дистанційному режимі. Незважаючи на вік і зношеність будівлі закладу освіти, адміністрація разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання закладу освіти в робочому стані. Ми намагаємося створити умови для роботи і навчання, відремонтувати і довести до вимог сьогодення навчальні кабінети, забезпечити заклад освіти новим сучасним обладнанням, меблями, технікою. Кожного року виконуються капітальні та поточні ремонтні роботи. Цього навчального року в закладі освіти відбувається капітальний ремонт тимчасового укриття. У всіх приміщеннях виконуються санітарно-епідеміологічні норми. У школі є їдальня, актова зала, бібліотека, спортивний зал, спортивний майданчик, стадіон, актова зала дошкільного відділення, 2 медичних кабінети, ізолятор. Заклад освіти має 4 поверхи, де проходять навчальні заняття, групові та спальні кімнати дошкільного відділення та ГПД. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації освітнього процесу:  Виконання навчальних планів і програм відповідно Держстандартів загальної середньої освіти.  Підвищення рівня фахової підготовки педпрацівників.  Створення необхідних умов для проведення навчання, корекції розвитку та виховання дітей з ООП.  Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.  Модернізація методичної роботи (спрямованість на реалізацію нормативних, правових документів, що регламентують діяльність закладу освіти).  Покращення матеріально-технічної бази закладу освіти.  Впровадження та продовження співробітництва з вищими навчальними закладами, закладами позашкільної роботи, благодійними організаціями.  Забезпечення комфортних та сучасних умов для навчання у школі дітей з ООП.  Створення умов для роботи групи продовженого дня для здобувачів освіти початкової школи.
 • 3. 3  Дотримання протиепідемічних заходів для запобігання захворюваності на коронавірусну інфекцію.  Створення безпечних умов навчання та роботи усіх працівників у період правового режиму військового стану. У 2022-2023 навчальному році у всіх навчальних закладах України продовжено запровадження навчання згідно Концепції Нової Української Школи. Концепція НУШ – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти – почала діяти у 2018 році. Наш заклад освіти теж працює за програмою НУШ, але зважаючи та враховуючи особливості наших учнів. Педагогічний колектив завжди дотримується вимог сьогодення та ставить перед собою завдання сформувати в учня вміння вчитись упродовж життя, вміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби суспільства, вміння соціалізуватися. Роботу закладу освіти організовано відповідно до Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання, Статуту закладу освіти, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору, посадових обов’язків директора закладу освіти і всіх працівників, законодавства України, інших нормативних законодавчих актів центральних і місцевих органів влади, що регламентують роботу керівника навчального закладу. У діяльності закладу освіти забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності навчального закладу є чітке, конкретне планування освітньої роботи закладу освіти. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року. У школі створюються відповідні умови та впроваджуються новітні освітні технології навчання у системі роботи закладу освіти для всебічного розвитку дітей з ООП. Головною метою роботи із дітьми з ООП є створення умов для навчання, корегування і виховання у них життєво необхідних вмінь та навиків. На посаді директора я працюю 5 років. Маю честь керувати творчим, працездатним педагогічним колективом – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками. В закладі освіти 24 педагогічних працівники та 21 працівників з обслуговуючого персоналу. Усі вони різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до закладу освіти та дітей. Усі потребують уваги, підтримки, і допомоги, контролю і визнання своїх педагогічних та трудових здобутків своєї неповторності. Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання своєї великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення умов задля звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування зі здобувачами освіти, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості і розвитку.
 • 4. 4 В цьому навчальному році в закладі освіти було 305 учнів та вихованців в 11 класах та 2 групах дошкільного відділеннях. Середня наповнюваність класів 27 учнів. Учнів, що закінчили 9 клас у 2022-2023 навчальному році - 25. У 2022-2023 навальному році штатними працівниками заклад освіти був забезпечений на 100%. Навантаження педагогів розподіляється відповідно до фахової освіти працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Час висуває нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи з комп’ютером та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес. Під час воєнного стану, коли всі класи були на дистанційній формі навчання, саме такі вміння дали нам можливість виконати навчальні програми та завершити 2022-2023 навчальний рік. Увесь педагогічний колектив тримав постійний зв’язок з учнівською та батьківською громадськістю. Корисна та змістовна робота колективу закладу освіти була на гідному рівні. Якісний склад педагогічних працівників за віком: К-ть педагогічних працівників 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 До 30 років 6 5 4 9 6 31-40 рік 3 2 1 1 6 41-50 рік 3 3 4 7 5 51-55 рік 1 2 2 2 1 понад 55 років 7 7 5 5 6 Всього 20 19 18 24 24 Якісний склад педагогічних працівників за педагогічним складом: К-ть педагогічних працівників 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 До 3-х років 5 3 2 7 8 3-10 років 2 5 3 6 6 10-20 років 3 3 4 3 4 Понад 20 років 10 8 9 8 6 Всього 20 19 18 24 24 Освітній рівень педагогічних працівників: Навчальний рік К-ть пед. працівників Вища освіта % Середня спеціальна % Навчаються дистанційно 2018-2019 20 18 90 2 10 1 2019-2020 19 17 90 2 10 3 2020-2021 18 15 83 2 17 1 2021-2022 24 19 79 3 13 2 2022-2023 24 23 96 1 4 3 (з загальної кількості) Вищу кваліфікаційну категорію мають 7 педпрацівників. З них мають педагогічне звання «вчитель-методист» - 2 колеги, звання «старшого вчителя» – 5.
 • 5. 5 Спеціаліст І категорії – 3 педпрацівників. Спеціаліст ІІ категорії – 3. Спеціаліст – 11. Цього року 1 педагог закладу освіти успішно пройшов чергову атестацію, 2 педагоги атестовані позачергово. Як директор школи я орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й виховання школярів та вихованців дошкільного відділення, прагну обирати найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання й виховання здобувачів освіти з ООП спираючись на громадську думку закладу освіти. Протягом 2022-2023 навчального року проведено певну організаційну роботу та видано накази:  «Про перевірку стану готовності навчального закладу до нового 2022- 2023 навчального року»  «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу КЗО «НВК №72» ДМР».  «Про розподіл педагогічного навантаження».  «Про впровадження інформаційних технологій системи «Єдина школа».  «Про посилення протипожежного захисту КЗО «НВК №72» ДМР в осінньо-зимовий період».  «Про організацію методичної роботи».  «Про створення методичних об’єднань».  «Про дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів».  «Про проведення місячника «Увага! Діти на дорозі».  «Про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності».  «Про проведення атестації педагогічних працівників».  «Про організацію дистанційної форми навчання».  «Про проведення комплектації педагогічних кадрів на 2023-2024 навчальний рік»  «Про організацію робочого процесу в школі під час воєнного стану в Україні».  «Про організоване закінчення 2022-2023 навчального року». Керуючи школою, я прагну до спрощення управлінських функцій, частину яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням. Впроваджую передові форми і методи організації освітнього процесу, орієнтую педагогів на підвищення їх наукового, професійного та методичного рівня. Своїм педагогічним досвідом, досягненнями у педагогічній діяльності наші вчителі неодноразово ділилися на педагогічних радах, засіданнях МО, нарадах. Методична робота Методична робота в закладі освіти організована на виконання чинних нормативно-правових документів щодо організації методичної діяльності педагогічних працівників та відповідно до наказу по закладу освіти «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2022-2023 навчальному році», в якому визначені єдина педагогічна тема закладу освіти
 • 6. 6 «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи». Уся методична робота у закладі освіти була організована за такими напрямами: - робота педагогічної ради; - робота методичної ради; - робота методичних об’єднань педагогічних працівників; - самоосвіта; - наставництво. Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада закладу освіти. Методична рада у складі адміністрації та керівників методичних об’єднань забезпечувала системний підхід в організації методичної роботи. На засіданнях ради були розглянуті питання нормативно-правових документів, що регулюють освітній процес у закладі освіти, вимоги до ведення шкільної документації, навчальні програми та пояснювальні записки до них, єдині педагогічні вимоги до здобувачів освіти, особливості дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Педагогічна рада займає важливе місце в методичній роботі закладу освіти. Так, протягом року заплановано та проведено педагогічні ради, на 2 засіданнях традиційно розкривається проблемна тема, надаються методичні рекомендації педагогам. Проведено анкетування педагогічних працівників «Готовність педагогів до інновацій», яке показало, що 82,4 % членам колективу завжди цікаві новації та експерименти в педагогічній діяльності та усі готові до інноваційної педагогічної роботи. Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності. Всі педагогічні працівники проходять щорічне підвищення кваліфікації, відповідно до обраної ними форми та місця проходження. 1 педагог успішно пройшов чергову атестацію, 2 педагоги проатестовані позачергово:
 • 7. 7 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» вчителю фізичної культури Круглій О.А., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» вчителю початкових класів, англійської мови Германчук В.А. та вчителю початкових класів, інформатики Мірошник А.С. (позачергово). Упродовж навчального року вивчалася система роботи педагогів, які підлягали атестації: вивчалася документація, адміністрацією закладу освіти відвідувалися онлайн-уроки, виховні заняття та заходи, здійснювався аналіз їх участі у роботі шкільних методичних об’єднань, проводився моніторинг успішності учнів, анкетування. Педагоги, які атестувалися, ділилися власним досвідом роботи в межах роботи шкільних методоб’єднань, відкритих уроків, виховних заходів та виступали на засіданнях педагогічних рад. Плідно працювали методичні об’єднання учителів початкових класів – керівник Мірошник А.С., вчителів природничої та математичної галузей – керівник Желєзняк Н.І., вчителів мистецької та фізкультурно-оздоровчої галузей – керівник Кругла О.А., класних керівників – керівник Пазиніч Л.І. На засіданнях МО розглядалися питання теоретичного і практичного змісту. Важливим у методичній роботі закладу освіти є робота з молодими вчителями. В методичних об'єднаннях за ними закріплені наставники, які допомагають та підтримують, члени методичної ради проводять систематичні індивідуальні консультації. Одне з важливих місць у підвищенні якості освітнього процесу займає самоосвіта педагогічних працівників. Кожен щороку обирає актуальну тему, над якою працює, збирає інформацію та ділиться з колегами на засіданнях методичних об'єднань, педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах. Корекційно-розвиткова робота Метою корекційно-розвиткової роботи в закладі освіти є корекція вад мовлення та психічного розвитку, сприяння загальному розвиткові дитини, допомога в подоланні і компенсації відхилень, що заважають розвиткові учня. Корекційно-розвиткова робота в закладі освіти проводиться відповідно освітній програмі, навчального плану школи та на підставі результатів обстеження мовлення, інтелектуального розвитку та психоемоційної сфери кожної дитини. В закладі освіти запроваджено проведення корекційно-розвиткових занять в другій половині дня, впереміш з уроками інваріантної складової. Як показує багаторічна практика, це сприяє розвантаженню та є ефективнішим способом корекції особливих потреб здобувачів освіти. У початковій школі корекційно- розвиткові заняття проводять: логопед-дефектолог та практичний психолог. Одне з найважливіших місць у корекційно-розвитковій роботі займають логопедичні заняття. Логопед працює над корекцією вад мовлення здобувачів освіти індивідуально. Заняття проводяться у другій половині дня. Саме індивідуальний підхід дає високу результативність у виправленні мовних вад. Велику корекційну роль відіграють заняття з дефектології, так як стан мовленнєвого розвитку тісно пов'язаний зі станом розумових здібностей. Педагог обирає не лише цікаві, а й результативні види роботи. Заняття з ЛФК проводить вчитель вищої категорії Кучерина А. В., яка використовує індивідуальний підхід та строго дотримується рекомендацій лікаря при підборі вправ та завдань для своїх занять. Головними завданнями цих занять є
 • 8. 8 інтеграція психічних процесів і властивостей учнів, розвиток вольових якостей, вироблення у школярів різних видів самоконтролю, операцій ймовірного прогнозування, удосконалення довільної уваги та пам’яті, формування наочно- дійового, наочно-образного, творчого та логічного мислення, довільного та свідомого керування власним психоемоційним станом. Крім того, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями проводилась практичним психологом. В закладі освіти працює команда психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних класах, яка тісно співпрацює з педагогічним колективом школи. Її основним завданням є діагностико-психологічне обстеження здобувачів освіти, профілактика та корекція порушень розвитку, консультативна допомога всім учасникам освітнього процесу, просвітницька робота. Невід’ємною частиною комплексного обстеження є педагогічне вивчення, яке передбачає встановлення обсягу і якості засвоєння знань, умінь і навичок, виявлення труднощів, які проявляються в процесі оволодіння новими поняттями і видами діяльності, виявлення етапу, на якому виникають труднощі і тих умов, в яких ці труднощі можуть бути подолані. В 2022-2032 навчальному році за інклюзивною формою навчання здобували освіту 4 здобувачі освіти. В кінці року вивчено стан виконання індивідуальних навчальних планів учнів, які навчалися за індивідуальною формою. Велика увага приділялася роботі не тільки з дітьми, але і з їхніми батьками. Досвід роботи колективу закладу освіти переконливо доводить, що системне і науково-практичне використання наявних нових методик у практиці дозволяє розширити спектр послуг і значно поліпшити темпи і якість корекційної роботи. Корекційно-розвиткова робота в закладі освіти є наскрізною і проводиться на усіх уроках інваріантної складової та в позаурочний час. Виховна робота Виховна робота в КЗО «НВК №72» ДМР здійснюється відповідно Конвенції про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основних орієнтирів виховання учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, річного плану навчального закладу на 2022 – 2023 навчальний рік. Основні завдання виховної роботи: - створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі; - формування світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально- етичних норм; - сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, усвідомленому виборі здорового способу життя; - самовизначення у виборі професії; - пропаганда духовних надбань українського народу, виховання любові до рідної землі, мови; - формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь; - тісна співпраця з батьками та громадськими організаціями.
 • 9. 9 Над реалізацією завдань виховної роботи в школі у 2022-2023 навчальному році працювали класні керівники, вихователі груп дошкільного відділення, педагог-організатор, практичний психолог, заступник директора з навчально- виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи. Виховання - наскрізний процес. Учасники освітнього процесу виховують в учнів національну самосвідомість, патріотизм, формують фізичну та екологічну культуру, здоровий спосіб життя, створюють умови для розвитку творчої особистості. План виховної роботи школи охоплює всі напрями виховання, включає в себе календарні, традиційні шкільні свята, різноманітні заходи, що сприяють корекції та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Підвищенню ефективності виховної роботи, розширенню уявлень учнів про навколишній світ сприяє використання новітніх педагогічних технологій, зокрема ІКТ. Через мультимедійні презентації, інформаційні відеофільми, пізнавальні телепередачі, мережу Інтернет учні мають змогу побачити і сформувати більш широкі уявлення про географічно віддалені об’єкти навколишньої реальності. Постійно проводиться взаємодія з батьківською громадськістю, заходи з протидії булінгу та домашньому насиллю, а також систематична взаємодія з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими організаціями та благодійними фондами. І хоч обмеження внесли зміни у живе спілкування, проте воно не зникло, а перейшло в режим онлайн-зустрічей. В закладі освіти питання організації дозвілля здобувачів освіти приділяється особлива увага. Використовуються різноманітні форми і методи роботи. Серед них:  суспільно-корисна робота;  активний відпочинок на лоні природи;  тематичні онлайн-екскурсії;  спортивні онлайн-змагання в межах класу;  різноманітні ігри (рухливі, настільні, інтелектуальні та ін.);  соціально-психологічні тренінги;  розважальні онлайн-заходи (конкурси та змагання, інсценізація казок, вікторини);  онлайн-спілкування. Були проведені, з дотриманням вимог воєнного стану, різноманітні місячники, тижні та ряд заходів, серед яких варто виділити: Вересень – свято Першого дзвоника для першокласників; місячник «Увага! Діти на дорозі!»; Тиждень безпеки життєдіяльності; тиждень здоровʼя та спорту; Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу; акція «Голуб миру»; обстеження першокласників на етапі прийому до школи з метою виявлення психологічної зрілості дітей 6-7 річного віку; Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі; Міжнародний День писемності; Всеукраїнський день бібліотек тощо. Жовтень – виставка квітів та поробок з природнього матеріалу «Осінній вернісаж»; заходи в рамках тижня українського козацтва «Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра…»; розвивальні ігри з першокласниками за програмою
 • 10. 10 «Розвивальне навчання» з метою подолання дезадаптації; Міжнародний місяць шкільних бібліотек тощо. Листопад – тренінг для здобувачів освіти 9 класу «Як не стати учасником булінгу», загальношкільна акція «16 днів проти насилля»; загальношкільна акція «Збережи тепло» (протягом місяця); свято «Посвята в першокласники»; акція «Допоможіть пернатим друзям перезимувати»; День пам’яті преподобного Нестора Літописця (першого історика України-Русі); патріотичний проєкт «В моєму серці Україна»; тематичний тиждень «Бережи книгу» тощо. Грудень – калейдоскоп новорічних ранків; Всеукраїнський тиждень права; тиждень безпеки життєдіяльності; заходи до дня Св. Миколая «В дитинства край йде святий Миколай»; розважальна програма для дітей з особливими освітніми потребами «День Святого Миколая»; місячник превентивного виховання; День Збройних Сил України тощо. Січень – акція «Соборна Україна – одвічна мрія народу», челендж «Ланцюг єдності»; заходи до Дня пам’яті героїв Крут; створення відеороликів «Режим дня під час дистанційного навчання» тощо. Лютий – заходи до всесвітнього Дня безпеки інтернету; заходи до Всеукраїнського дня єднання (16 лютого); тиха акція «Ангели памʼяті»; заходи до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; Міжнародного дня рідної мови тощо. Березень – проведення низки онлайн інструктажів з техніки безпеки під час військового стану; розвивальне заняття «Я та інші»; батьківський всеобуч «Агресивна поведінка підлітків. Що таке батьківський авторитет»; психологічний тренінг «Суть і зміст процесу виховання» у школі молодого вчителя; тиждень, присвячений Т.Г. Шевченку; Всесвітній день поезії;Всесвітній день здоров’я. Квітень – проведення онлайн зустрічі «Психологія людей під час війни: як жити та працювати в нових реаліях»; День Чорнобильської трагедії; День пам’яті примирення; День сім’ї. Травень – місячник профорієнтаційної роботи «Професій багато – вибери свою»; заходи до Дня матері; створення відео привітання «Свято останнього дзвоника»; тренінг «Безпечний інтернет». Найкреативніші виховні заходи проведені вихователями дошкільного відділення та класними керівниками початкової школи, вчителем фізичної культури Круглою О.А., вчителем історії Майним Є.О. та вчителем біології Желізняком В.В. Організація харчування Важливою умовою для підтримки здоров'я здобувачів освіти та вихованців дошкільного відділення є повноцінне і правильне харчування, яке має бути корисним, раціональним, збалансованим і смачним, але в реаліях часу за дистанційною формою навчання харчування у закладі освіти не відбувалося.
 • 11. 11 ЗВІТ про роботу шкільної бібліотеки у 2022-2023 навчальному році № з/п проведені заходи дата примітки 1 Перевірено наявність та якість підручників на 2022-2023 навчальний рік. серпень бібліотекар 2 Повернено позичені підручники до інших шкіл серпень бібліотекар 3 Отримано нові підручники січень бібліотекар 4 Забезпечено необхідними підручниками учнів та вчителів школи на початок навчального року, як у друкованому вигляді так і в електронному До 15 вересня бібліотекар 5 Підібрано матеріали педагогам школи для планування та проведення відкритих заходів, предметних тижнів, засідань м/о, виховних заходів та загальношкільних свят протягом року бібліотекар 6 Проведено онлайн-екскурсії до бібліотеки для здобувачів освіти початкової школи та 5-го класу протягом року бібліотекар 7 Проведено бібліотечні уроки: «Від читання книг – до читання медіатек- стів»; «Правила спілкування з книгою. Гігієна читання»; «Подорож бібліотекою. Знайомство з «книжковим домом». Поняття «читач», «бібліотека», «бібліотекар»; «Міжнародний день писемності»; «Всесвітній день інформації»; «Бережи книгу»; «День Соборності України»; «Голокост»; «День пам’яті герої Крут»; «Всесвітній день книги і авторського права». протягом року бібліотекар 8 Оформлено виставкові книжкові полиці: «Правові знання – кожному школяру»; «Ні» насильству над дітьми; «Здоров’я – головна цінність у житті»; «На допомогу вчителю»; «Україна – 31 рік незалежності»; «Вільна. Незалежна. Єдина»; «Письменники ювіляри»; протягом року бібліотекар
 • 12. 12 «Бережи книгу»; «Голокост»; «День Героїв Небесної сотні»; «Всесвітній день здоров’я»; «Юний друже! Бережи книгу!»; «Книга – джерело знань». Писемні пам’ятки України: - до дня народження Л.Українки - до дня народження Т.Шевченка 9 Проводиться робота з читацькими формулярами постійно бібліотекар 10 Робота в «книжковій лікарні» постійно бібліотекар 11 Проведено інвентаризацію підручників в бібліотеці. травень бібліотекар Співпраця та партнерські зв’язки З метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дітей адміністрація навчального закладу, педагогічний колектив працює в тісній співпраці з різноманітними позашкільними закладами, установами, благодійними фондами та громадськими організаціями. Під час осінніх та зимових канікул усі бажаючі працівники, учнівська та батьківська громадськість закладу освіти мали можливість відвідати КДК Кайдацький. Особливу подяку за багаторічну підтримку, співпрацю висловлюємо керівництву Ювенальної превенції Новокодацького району. Без їх участі не проходив жоден семестр. Звіт про адміністративно - господарську роботу Адміністрацією КЗО «НВК №72» ДМР приділяється достатньо уваги естетичному вигляду закладу світи. Подвір'я закладу освіти завжди прибране, доглянуте, активно проводиться робота з озеленення. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядає МОП, вчасно обрізаючи дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах. Організовано централізоване вивезення сміття з території закладу освіти. Кожен день проводиться вологе прибирання приміщень закладу освіти. Санвузли, медпункт, їдальня прибираються з використанням хлорних розчинів, які готуються на місце використання згідно регламенту приготування розчинів. Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань були проведені тендера на закупівлю та ремонтні роботи: - капітальний ремонт тимчасового укриття; - послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації – курси підвищення кваліфікації вчителів; - влаштування пожежної сигналізації; - придбання технічних засобів навчання для педагогічних працівників та здобувачів освіти;
 • 13. 13 - забезпечення підручниками здобувачів освіти 5 класу. Пріоритетні напрямки роботи КЗО «НВК №72» ДМР на 2023-2024 навчальний рік Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервне підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним врахуванням потреб суспільства, потреб та можливостей здобувачів освіти. Метою діяльності КЗО «НВК №72» ДМР є створення системи розвитку комунікаційної компетентності учасників освітнього процесу шляхом вдосконалення та розвитку системи корекційно-розвиткових занять та підвищення їх результативності. Основними напрямками роботи КЗО «НВК №72» ДМР у 2023-2024 навчальному році будуть: 1. Модернізація змісту освіти та орієнтація освітнього та корекційно- розвиткового процесів на особистість дитини. 2. Реалізація компетентнісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання дітей з особливими освітніми потребами через впровадження нових освітніх технологій. 3. Організація системи управління закладом освіти на основі моніторингу та інформаційно-комунікаційних технологій. 4. Створення умов для мовленнєвого та психофізичного розвитку дітей в єдиному освітньому просторі. 5. Формування загальної культури особистості, основ естетичної культури та розвиток художніх здібностей здобувачів освіти та вихованців дошкільного відділення. 6. Організація змістовного дозвілля здобувачів освіти та вихованців дошкільного відділення з урахуванням їх інтересів та вподобань на основі ініціативи. 7. Формування національної свідомості, громадянської активності, патріотизму. 8. Захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків та дорослих. 9. Створення умов для збереження здоров’я учасників освітнього процесу на уроках та в позаурочний час за допомогою здоров’язберігаючих технологій. 10. Розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, компетентності, духовності та відповідальності за результати своєї праці. 11. Залучення сім’ї до участі в діяльності закладу освіти.