O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ಹೊಯ್ಸಳ ಶಾಸನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
ೆಂಗಳ ರು ನಗರ
ಶ ಾ ಲಯ
BENGALURU
CITY UNIVERSITY
ೆಂಟ ಾ ೇಜು ಾ ಂಪ , ಾ ಅಂ ೇಡ ೕ ೆಂಗಳ ರು - 560001
ೋಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆ : ಾ ೇ ಕ ಾರು
...
ಮುಖ ಸರು ( ಕ ಾ ಾಯ )
ಪ ಾಣ ಪತ
ಕ ಾ ಾತ ೋತರ ಪದ ಾ (ಇ ಾಸ)
ೕ ಕು ಾರ ನ ಕು ಾ .ಎ
ದಪ , ೆಂಗಳ ರು ನಗರ, ಶ ಾ ಲಯ ೆ ಸ ಸು ರುವ
" ೋಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹ...
ಕೃತ ೆಗಳ
ಈ ೆ ಸ ಉದಕೂ ಇ ನ ಗಣಕಯಂತ ಪ ೕ ಾಲಯವನು ಪ ತ ಾವ ೇ
ಸಮಯದ ಬಳ ೊಳಲು ಅವ ಾಶ ೕ ದಂತ ಇ ಾಸ ಾಗದ ಮುಖ ಸ ಾದ
.ನರ ಂಹಮೂ ಸ ಅವ ೆ ಹೃತೂ ವ ಕ ವಂ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 70 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

ಹೊಯ್ಸಳ ಶಾಸನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು

 1. 1. ೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಶ ಾ ಲಯ BENGALURU CITY UNIVERSITY ೆಂಟ ಾ ೇಜು ಾ ಂಪ , ಾ ಅಂ ೇಡ ೕ ೆಂಗಳ ರು - 560001 ೋಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆ : ಾ ೇ ಕ ಾರು ಸಂ ೆ ೕಧಕರು ನ ಕು ಾ . ಎ ( ೋಂದ ಸಂ ೆ :- HS200623) ಇ ಾಸ ಾಗ ೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಶ ಾ ಲಯ ೆಂಗಳ ರು -560001 ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಾಗ ದಶ ಕರು ಾ. ಎ . ಪ ರು ೋತ ಇ ಾಸ ಾಗ ೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಶ ಾ ಲಯ ೆಂಗಳ ರು-560001 2021-22
 2. 2. ಮುಖ ಸರು ( ಕ ಾ ಾಯ ) ಪ ಾಣ ಪತ ಕ ಾ ಾತ ೋತರ ಪದ ಾ (ಇ ಾಸ) ೕ ಕು ಾರ ನ ಕು ಾ .ಎ ದಪ , ೆಂಗಳ ರು ನಗರ, ಶ ಾ ಲಯ ೆ ಸ ಸು ರುವ " ೋಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆ : ಾ ೇ ಕ ಾರು" ೕ ೆಯ ರು ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಪ ಬಂಧವ ಒ ತ ಾ ರುತ ೆ ಎಂದು ದೃ ೕಕ ಸ ಾ ೆ. ಪ ಬಂಧದ ಾಗ ದಶ ಕರು ಪ ಬಂಧದ ಪ ೕ ಕರು ಈ ರು ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಪ ಬಂಧವ ಇ ಾಸ ಷಯದ ಾತ ೋತರ ಪದ ಯ ಪ ಣ ೊ ಸು ೆ ಾಗ ಾ ಒ ತ ಾ ರುತ ೆ.
 3. 3. ಕೃತ ೆಗಳ ಈ ೆ ಸ ಉದಕೂ ಇ ನ ಗಣಕಯಂತ ಪ ೕ ಾಲಯವನು ಪ ತ ಾವ ೇ ಸಮಯದ ಬಳ ೊಳಲು ಅವ ಾಶ ೕ ದಂತ ಇ ಾಸ ಾಗದ ಮುಖ ಸ ಾದ .ನರ ಂಹಮೂ ಸ ಅವ ೆ ಹೃತೂ ವ ಕ ವಂದ ೆಗಳನು ಸ ಸು ೇ ೆ. ಈ ೕ ತ ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಾಯ ವನು ಯಶ ಾ ಪ ೈಸಲು ನನ ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಅಧ ಯನ ೆ ಾಗ ದಶ ಕ ಾ ಸಕಲ ಸೂಕ ಳ ವ ೆಯನು ೕ ಪ ಹಂತದಲೂ ನನ ೆ ಾಗ ದಶ ನ ೕ ಅಧ ಯನ ಾಯ ವನು ಯಶ ಾಗಲು ಾರಣ ಾದಂತಹ ಾ.ಪ ರು ೋತಮ. ಎ ಇ ಾಸ ಾಗದವ ೆ ನನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತ ೆಗಳನು ಸ ಸು ೇ ೆ. ೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಶ ಾ ಲಯ ಇ ಾಸ ಾಗದ ಗುರುವೃಂದದವ ಾದ ಾ.ಪ ರು ೋತಮ. ಎ , ಾ. ಾ ಾ. . ಾಂತ ಾಜು,.ಇವ ೆಲ ಗೂ ನನ ಅನಂತ ವಂದ ೆಗಳನು ಸ ಸು ೇ ೆ. ಈ ಅಧ ಯನ ೆ ಪ ತ ಾ ಾಗೂ ಪ ೋ ಾ ಸಲ ೆ ೕ ದ ನನ ಕುಟುಂಬಸ ೆ ಾಗೂ ಶ ಾ ಲಯದ ನನ ಎ ಾ ೇ ತ ಗೂ ನನಪ ವ ಕವಂದ ೆಗಳನುಸ ಸು ೇ ೆ. ಸಳ :- ೆಂಗಳ ರು. ನ ಕು ಾ .ಎ ಾಂಕ : ಸಂ ೆ ೕಧ ಾ ಾ .
 4. 4. ೕ ೆ: ಸಶಕ 11 ೇ ಶತ ಾನದ ಅಂತ ಂದ 14 ೇ ಶತ ಾನ ಮಧ ಾಗದವ ೆಗೂ ಕನಡ ಪ ೇಶದ ೇಷ ಾ ದ ಣ ಾಗದ ೊಯ ಳ ಮ ೆತನ ಆ ೆ ನ ೆ ೆ. ಆರಂಭದ ಅಂದ ೆ ಸ ಸು ಾರು ಒಂದು ಶತ ಾನ ಾಲ ಕ ಾ ಾಲುಕ , ಗಂಗರು ಇತ ದ ಣದ ೋಳರ ಪರ ಾ ೊರಗು ೆ ೋ ಾಟ ಾರರಂ ೆ ಇದು ಈ ಮ ೆತನಗ ಂದ ಾ ಪ ಾಣದ ಭೂ , ಸಂಪತನು ಪ ೆದು ೊಳ ದರು. ಇದ ಂದ ತಮ ೇ ೈನ ವನು ಬಲಪ ೊಂಡು ಾ ರಂಭದ ಕ ಾ ಣ ಾಲುಕ ರ ಾಮಂತ ಮ ೆತನ ಾ ಆ ೆ ನ ೆ ತು. ಬ ಕ 12 ೇ ಶತ ಾನದ ಮಧ ಾಗದ ೇ ೆ ೆ ಎರಡ ೇ ಬ ಾಳನ ಾಲದ ಸ ತಂತ ಾಜ ಾ ಆ ೆ ನ ೆ ದರು. ಸ ಸು ಾರು ಮೂರುವ ೆ ಶತ ಾನಗಳ ಾ ಾವ ಯ ೊಯ ಳರು ಸು ಾರು 1200ಕೂ ಅ ಕ ಾಸನಗಳನು ೊರ ಾ ೆ. ಬಹು ೇಕ ೇಕಡ 80ರಷು ಪ ಕ ತ ಾಸನಗಳನು ನನ ಾಗ ದಶ ಕ ಾದ ಾ. ಎ ಪ ರು ೋತಮ ರವರು ಸಂಗ ಾ ೆ. ಒ ಅವರ ಬ ಇದು, ಾಸನ ಸಂಗ ಹ ಪ ಗಳನು ೋ ಅದರ ಬ ೆ ಆಸ ಉಂ ಾ ತು. ೕ ೆ ಪ ರು ೋತ ಸ ೊ ೆ ಾತು ದ ಬ ಕ ಸ ಾಗ ದಶ ನದಂ ೆ ಈ ಎಲ ಾಸನಗಳ ಾಲಕ ಮ ೆಯ ಸೂ ಯನು
 5. 5. ನನ ಸಹ ಾ ರ ಕು ಾ ದಪ ದ ೆ ಾನು ಒ ಾ ೆ ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಾ ೇ ಕ ಾರು ಹಂ ೆಯನು ದಪ ೇ ೆ. ೕ ೆ ದಪ ದ ಾಸನಗಳ ಾ ೇ ಕ ಾರು ಸೂ ಕಂಪ ಟ ಉಪಕರಣವನು ಬಳ ೊಂ ೇ ೆ. ೕ ೆ ಾಡುವ ದ ಂದ ಸಂ ೆ ೕಧಕ ೆ ಮುಂ ೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಾಗ ೆ ಇದುವ ೆಗೂ ಕ ಾರು ಒ ಾ ಎ ೆ ಾಗದ ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳನು ಾನು ಮತು ನನ ಸಹ ಾ ರ ಕು ಾ ಮತು ಸ ಾಗ ದಶ ನದ ಪ ಣ ೊ ೇ ೆ. ೕ ೆ ಾ ೇ ಕ ಾರು ದಪ ದ ಈ ಸೂ ೊಯ ಳ ಾಜ ದ ಅಧ ಯನವನು ಸೂ ಾ ಗ ಸಲು ಾಧ ಾ ೆ. ಸಶಕ 11 ೇ ಶತ ಾನ ಉತ ಾಧ ರ ಆರಂಭ ಾದ ೊಯ ಳ ಾಜ 14 ೇ ಶತ ಾನದ ಮಧ ಾಗದ ೇ ೆ ೆ ಈ ಾಜ ಪ ಾನ ಾ ಾವ ಪ ೇಶವನು ತಮ ೇಂದ ೆ ೆಯ ಾ ೊಂ ತು, ಆ ಬ ಕ ಾ ೇಲ ಾ ೇ ಕ ಾರು ಾಜ ಸರ ೆ ೊಂ ತು. 13 ೇ ಶತ ಾನದ ಉತ ಾಧ ದ ತರು ಾಯ ತಮ ಆ ೆಯ ಪ ಾವವ ಾ ೇ ಕ ಾ ಎ ೆ ಕ ೊಳ ಾ ಬಂತು ಎಂಬುದ ೆ ಈ ಾ ೇ ಕ ಾರು ದಪ ರುವ ೊಯ ಳ ಾಸನ ಸೂ ಸ ಾಯಕ ಾ ೆ. ಈ ಕ ೆದ 4-5 ಂಗಳ ೕ ತ ಾ ಾವ ಯ ಇಷು ೆಲಸವನು ನನ ೊಬ ೆ ಾಡಲು ಾಧ ಾಗ ೆ ಇ ದ ಂದ ನನ ೊ ೆ ೆ ನನ ಸಹ ಾ ಾದ ರ ಕು ಾ .ಓ ರವರನು ಸಹ ೇಪ ಅವ ೆ ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ : ಾಲನುಕಮ ೆಯ ಪ ಯನು ದಪ ಸಲು ೕಡ ಾ ತು.
 6. 6. ೋಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆ : ಾ ೇ ಕ ಾರು
 7. 7. ºÁ¸À£À PÀæ.¸ÀA PÁ® CgÀ¸À ¸ÀܼÀ DPÁgÀ 1 1022-23 £ÀÈ¥ÀgÁªÀÄ gÁeÉÃAzÀæ¥ÀÄgÀ, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.9 ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ vÁ/34 2 1039 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀÄAZÉ, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.15.ºÉÆ£À¥ÀÄ.120 3 1060 «£ÀAiÀiÁ¢vÀå PÀÆgÀzÀºÀ½î EC.vol.V.CPÉÀ.186. 4 1079 £ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉPÀÌ EC.vol.V.ZÀgÁ¥À.145. 5 1084-85 «dAiÀiÁ¢üvÀå ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.10 ºÁ¸À£À.281 6 ------- «dAiÀiÁ¢üvÀå ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÉÆ£À¥ÀÄ.78. 7 1089 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ UÀfð EC.(R)Vol.12.PÀqÀÆgÀÄ vÁ/76 8 1089 «£ÀAiÀiÁ¢üvÀå ¨ÁVªÁ¼À, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.15 ºÉÆ£À¥ÀÄ.85.
 8. 8. 9 1106 §¯Áè¼À.1. ¨ÉîÆgÀÄ MAR.1937 10 1115 «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÁgÀågÀ UÁæªÀÄ, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.15. ºÉÆ£À¥ÀÄ .100 11 1115 «µÀÄÚªÀzsÀð£À UÉÆë£ÀºÀ½îUÁæªÀÄ EC.Vol.XV. ¨ÉîÆgÀÄ.304. 12 1117 ----- ¨ÉîÆgÀÄ EC.(R).9. ¨ÉîÆgÀÄ.9 13 1117 ----- aPĄ̀ÉlÖ EC(R). vol.2.±Àæ.¨É.170. 14 1118 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÉƸÀºÀ½î EC.(R)Vol.2 ZÀgÁ¥À.558 15 1118 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÉÆμÀ EC.(R)Vol.II.±Àæ.¨É 16 1120 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC.Vol.XV. ¨ÉîÆgÀÄ.360. 17 1120-21 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ©â£ÀºÀ½î EC.(R).8. ºÁ¸À£À.121.
 9. 9. 18 1123 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÉÆμÀ EC.(R)Vol.2.±Àæ.¨É 19 1124 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ZÀ®å, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol.2. ZÀgÁ¥À.569 20 1125 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ZÀ®å EC.vol.V.ZÀgÁ¥À.149. 21 1131 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÉÆμÀ EC.(R)Vol.2. ±Àæ.¨É. 22 1133 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÉîÆgÀÄ MAR.1931.¨ÉîÆgÀÄ.£ÀA.2. 23 1135 «µÀÄÚªÀzsÀð£À f£ÀvÀ¥ÀÄgÀ, ºÁ¸À£À EC.(R)Vol. 2/ZÀgÁ¥À.532 24 1136-37 ------ »jÃPÉÆ¯É EC.(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.482. 25 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À §¹ÛºÀ½î, EC.(R).15. ¨ÉîÆgÀÄ vÁ/335 26 1138 £ÀgÀ¹AºÀ w¥ÀlÆgÀÄ, EC.XII.w¥À.63 27 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÀaÑ CUÀæºÁgÀ, EC.(R).9. ¨ÉîÆgÀÄ vÁ /193 28 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¨ÉƪÉÄäãÀºÀ½î, EC.(R)Vol. 2/ZÀgÁ¥À.552
 10. 10. 29 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀqÀÄ«£ÀPÉÆÃmÉ, EC.(R).15.ºÉÆ£À¥ÀÄ.69 30 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î, EC.(R).15.ºÉÆ£À¥ÀÄ.107. 31 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¥ÀƪÉÄUÁªÉÄ EC.vol.V.ºÁ¸À£À.114. 32 1140 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀÄzÀÄgÉUÀÄAr, ºÁ¸À£À - 33 1145 ¥ÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ §¼ÀÆîgÀÄ EC.(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.183. 34 1145 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¥ÀArvÀ£ÀºÀ½î EC.vol.V.¨ÉîÆ.178. 35 1145-46 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¥ÀArvÀ£ÀºÀ½î EC.(R)Vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.458. 36 1147 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- I ¤lÆÖgÀÄ EC.(R)Vol.8.ºÁ¸À£À.72. 37 1147 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- I ªÀÄÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.vol.V.ºÁ¸À£À.130.
 11. 11. 38 1154 £ÀgÀ¹AºÀ-I UÀAd®WÀlÖ EC.vol.V.ZÀgÁ¥À.228. 39 1155 £ÀgÀ¹AºÀ ºÉgÀUÀÄ EC.vol.V.ºÁ¸À£À.57. 40 1155 £ÀgÀ¹AºÀ-I ZÀ£ÀߥÀlÖt EC.IX. ZÀ.¥À. 26. 41 1155 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÉÆAUÀ£ÀÆgÀÄ EC.IX. ZÀ.¥À. 46. 42 1159 £ÀgÀ¹AºÀ-I ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R). vol.2.ZÀgÁ¥À.481 43 1159 £ÀgÀ¹AºÀ-I ©gÁ¼ÀÄ UÁæªÀÄ, ºÁ¸À£À E.zÀ.ZÀgÁ¥À.16 44 1159 £ÀgÀ¹AºÀ-I ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R). vol.2.ZÀgÁ¥À.476 45 1159 £ÀgÀ¹AºÀ-I ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R). vol.2.ZÀgÁ¥À.477. 46 1160 £ÀgÀ¹AºÀ-I ZÀ£ÀߥÀlÖt EC.IX. ZÀ.¥À. 45
 12. 12. 47 --------- --- £ÀgÀ¹AºÀ-I §ÆZÉãÀºÀ½î EC.Vol.XV. C.PÉÉ.243. 48 1161 £ÀgÀ¹AºÀ-I PÉÆ®UÀÄAzÀ, ºÁ¸À£À EC(R). CgÀ¹PÉgÉ vÁ/236 49 1162 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC.(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.351. 50 1162 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC.Vol.XV. ¨ÉîÆgÀÄ.329. 51 1165 £ÀgÀ¹AºÀ-I PÀ®èºÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.454. 52 1166 £ÀgÀ¹AºÀ-I UÉÆÃgÀÆgÀÄ, ºÁ¸À£À EC(R).15.ºÁ¸À£À.191 53 1167 £ÀgÀ¹AºÀ UÉÆÃgÀÆgÀÄ, ºÁ¸À£À EC(R).15.ºÁ¸À£À.192. 54 1168 £ÀgÀ¹AºÀ-I ZÀ£ÀߥÀlÖt EC.IX.ZÀ.¥À.78 55 1170 £ÀgÀ¹AºÀ dPÉÌãÀºÀ½î EC.vol.V.ºÁ¸À£À.53. 56 1170 £ÀgÀ¹AºÀ-I ©®èºÀ½î EC.vol.VII.ZÀ£Àß.36.
 13. 13. 57 12£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼À PÀÄAZÀ£ÀºÀ½î EC(R).2.ZÀgÁ¥À.572 58 12£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼À II ªÀiÁªÀÅvÀ£ÀºÀ½î ºÁ¸À£À EC(R).15.C.PÉ251 59 1171 £ÀgÀ¹AºÀ ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À E.zÀ.9.ZÀgÁ¥À. 60 1171 £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆqÀ®»¥Éà EC(R).8.ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.108. 61 1172 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÀÆ«£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.100. 62 1172 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÀÆ«£ÀºÀ½î EC. XV.ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.117. 63 1173 §¯Áè¼À. II CgÀ¹ÃPÉgÉ EC.vol.V.CPÉÀ.71. 64 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ zÀÄzÀÝ EC(R).8.ºÁ¸À£À.137. 65 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PÀ©â£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÁ¸À£À.118. 66 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ UËqÀUÉgÉ EC(R).8.ºÁ¸À£À.22. 67 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ºÉƸÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.515. 68 1173 §¯Áè¼À II ¨ÉPÀÌ, ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.565 69 1173 §¯Áè¼À II ªÀÄPÀÄð° EC.vol.V.ºÁ¸À£À.119. 70 1175 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.342 71 1177 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ (vÁªÀÄæ ±Á¸À£À) ¨Á¼ÉUÀZÀÄÑ UÁæªÀÄ, ºÁ¸À£À E.zÀ. 31. ZÀgÁ¥À.11 72 1177 §¯Áè¼À II AiÀÄqÀªÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ,ºÁ¸À£À EC(R).15.C.PÉ.220 73 12.±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CgÀ¹ÃPÉgÉ MAR.1930. C. PÉ.¸ÀA.1. 74 1178 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀ©â£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÁ¸À£À.120. 75 1179 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¸ÁUÉãÀºÀ½î,ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.547
 14. 14. 76 1179- 80 §¯Áè¼À II ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.161. 77 1180 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ºÀ¼ÉéÃqÀÄ MAR.1929. ¨ÉîÆgÀÄ.¸ÀA.16. 78 1181 §¯Áè¼À II ¨ÉƪÉÄäãÀºÀ½î,ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.571 79 1181 «ÃgÀ§¯Áè¼À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ,ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.444. 80 1181 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉà ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ,ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.362. 81 1188 §¯Áè¼À II LgÀªÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.220. 82 1189 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II EAUÀ®UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ. 246 83 1189 §¯Áè¼À II zÁåªÉÄãÀºÀ½î, ºÁ¸À£À EC(R).15.C.PÉ241 84 1189 §¯Áè¼À II CgÀ¹ÃPÉgÉ,ºÁ¸À£À EC(R).15.C.PÉ205. 85 1189 §¯Áè¼À II ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.324. 86 1191 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II PÀÄzÀÄgÉUÀÄAr EC(R).8.ºÁ¸À£À.81. 87 1192 §¯Áè¼À II ¥ÀArvÀ£ÀºÀ½î,ºÁ¸À£À EC(R).15/¨ÉîÆgÀÄ.375 88 1192 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ºÀÆ«£ÀºÀ½î, ºÁ¸À£À EC(R).15/ºÉÆ£À¥ÀÄ.118 89 1192 §¯Áè¼À II ºÀÆ«£ÀºÀ½î, ºÁ¸À£À EC(R).8.ºÉÆ£À¥ÀÄ.101 90 1192 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÉAqÉPÉgÉ EC(R).10.C.PÉ.48. 91 1194 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ©lÖgÀªÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.480. 92 1194 §¯Áè¼À II CUÀÎqÀ®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.207. 93 1194 §¯Áè¼À II zÉêÀgÀªÀÄÄzÀÝ£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.116 94 1195 «ÃgÀ§¯Áè¼À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ,ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.457 95 1195 §¯Áè¼À II ºÁ¸À£À EC.Vol.XV. C.PÉÉ.216.
 15. 15. 96 1195 §¯Áè¼À II vÀªÀ¤¢üUÁæªÀÄ EC.Vol.XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.103. 97 1195 §¯Áè¼À II CUÀÎqÀ®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.209 98 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II QvÀÛ£ÀPÉgÉ EC(R).8.ºÁ¸À£À.105. 99 1196 §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉîÆgÀÄ,ºÁ¸À£À - 100 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II gÁªÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ,ºÁ¸À£À - 101 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EC.vol. XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.105. 102 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀ¼É©ÃqÀÄ EC.vol. XV. ¨ÉîÆgÀÄ. 328. 103 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉÆÃrºÀ½î EC(R).8.ºÁ¸À£À.94 104 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉPÀÌ EC(R).2.ZÀ.gÁ.¥À.564. 105 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀmÉÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î. EC.vol. XV. ¨ÉîÆgÀÄ.361. 106 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt, ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.564 107 12£Éà ±ÀvÀ - ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt, ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.561. 108 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ,ºÁ¸À£À EC(R).2. ±Àæ.¨É.469 109 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.355. 110 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.344. 111 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.343. 112 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.336. 113 12£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.81.
 16. 16. 114 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).2. ±Àæ.¨É.154. 115 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.336. 116 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÉððUÉ EC(R).10.CgÀ¹ÃPÉgÉ.282. 117 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉÆÃuÉÃj MAR.1937. ¨ÉîÆgÀÄ £ÀA.29. ¨ÉîÆgÀÄ 118 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ MAR.1929. ¨ÉîÆgÀÄ £ÀA.15. ¨ÉîÆgÀÄ 119 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉÆãÉÃj®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.550. 120 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ I ¸ÀÆZÉãÀºÀ½î ºÁ¸À£À EC(R).15.C.PÉ. 243 121 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¸ÀºÀªÁ¹ºÀ½î MAR.1943. ¨ÉîÆgÀÄ £ÀA.7. ¨ÉîÆgÀÄ 122 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉAqÉÃPÉgÉ UÁæªÀÄ, ºÁ¸À£À EC.vol. XV. C.PÉ.217 123 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀiÁªÀÅvÀ£ÀºÀ½î EC.vol. XV. C.PÉ.251. 124 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ PÀAzÁªÁgÀ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.546. 125 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ PÀÄzÀÄgÉUÀÄAr EC(R).8.ºÁ¸À£À.82. 126 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ºÁ¸À£À EC(R).8.ºÁ¸À£À.7. 127 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ §ªÀÄä£ÀºÀ½î EC(R).10.C.PÉ.229. 128 12£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀ ºÁgÀ£ÀºÀ½î EC(R).10.C.PÉ.230. 129 12£Éà ±ÀvÀ ---- PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.437. 130 12£Éà ±ÀvÀ - CUÀÎqÀ®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.214.
 17. 17. 131 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II .¨ÉîÆgÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.98. 132 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉÆÃgÀªÀAUÀ® EC(R).8.ºÁ¸À£À.127. 133 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉgÀ®ÆgÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.509. 134 12- 13£Éà ±ÀvÀ ---- UÉÆë£ÀºÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.224. 135 12- 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄwÛUÀlÖ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.254. 136 12- 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CgÀ¹ÃPÉgÉ EC(R).10.C.PÉ.9. 137 12- 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄzÀÄr EC(R).10.C.PÉ.221. 138 12- 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉA¨Á¼ÀÄ EC(R).10.ZÀ.gÁ.¥À.72. 139 12- 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄDzÀ®UÉgÉ EC(R).10.ZÀ.gÁ.¥À.127. 140 12- 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄ°èUÀªÁ¼ÀÄ MAR.1936.ºÁ¸À£À.vÁ.No.2 141 12- 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CªÀÄäUËqÀ£ÀºÀ½î EC(R).8.ºÁ¸À£À.151. 142 12- 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀgÀUÀÄ EC(R).8.ºÁ¸À£À.175. 143 12- 13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ EAnvÉƼÀ®Ä EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.507. 144 12- 13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¸ÀºÀªÁ¹ºÀ½î EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.469.
 18. 18. 145 12- 13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ºÀÄ°PÉgÉ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.412. 146 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À §¼ÀÆîgÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.186. 147 12£Éà £ÀgÀ¹AºÀ §¼ÀÆîgÀÄ EC(R).9.¨ÉîÆgÀÄ.184.
 19. 19. 148 1220 §¯Áè¼À-II CgÀ¹ÃPÉgÉ EC.vol. XV. C.PÉ.201. 149 1220 §¯Áè¼À-II CgÀ¹ÃPÉgÉ EC.vol.V.CPÉÀ.77. 150 1220 £ÀgÀ¹AºÀ- II ºÁ¸À£À 151 1231 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ, ºÁ¸À£À EC(R).2. ZÀgÁ¥À.286 152 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ¨ÉAqÉPÉgÉUÁæªÀÄ EC.vol. XV. C.PÉ.217. 153 1244 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ºÁ£ÀðºÀ½î, ºÁ¸À£À EC.vol. XV. C.PÉ.210 154 13£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÁ¸À£À E zÀ/91/ZÀgÁ¥À. 155 13£Éà ±ÀvÀ - ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÁ¸À£À E zÀ/91/ZÀgÁ¥À. 156 157 13£Éà ±ÀvÀ - »gÉ¨É½Û ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.285 158 13£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼À PÁªÀÄvÀgÁd¥ÀÄgÀ ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.573. 159 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼À-II ¨ÉPÀÌ ºÁ¸À£À EC(R).2.ZÀgÁ¥À.564. 160 1255 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ »jAiÀÄÆgÀÄ EC.vol.V.CPÉÀ.108. 161 1259 £ÀgÀ¹AºÀ-III drAiÀÄ EC.Vol.XII. w¥À.28. 162 1260 £ÀgÀ¹AºÀ- III ¨ÉîÆgÀÄ EC.vol. XV. ¨ÉîÆgÀÄ.272. 163 1265 £ÀgÀ¹AºÀ- III ¨ÉîÆgÀÄ EC.vol. XV. ¨ÉîÆgÀÄ.343. 164 1276 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀgÀÄ zÀÄzÀÝ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.136. 165 1276 £ÀgÀ¹AºÀ 3 ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.331. 166 1276 £ÀgÀ¹AºÀ 3 ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).Vol.9. ¨ÉîÆ..131./MAR.1937.No.23. 167 1276 £ÀgÀ¹AºÀ 3 ¨ÉîÆgÀÄ
 20. 20. 168 1276 £ÀgÀ¹AºÀ 3 ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.371. 169 1276 £ÀgÀ¹AºÀ 3 PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.431. 170 1276 £ÀgÀ¹AºÀ 3 PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.433. 171 1276 £ÀgÀ¹AºÀ 3 PÀmÉÖøÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.430. 172 1277 £ÀgÀ¹AºÀ 3 vÀUÀgÉ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.532. 173 1277 -------- ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).Vol.9. .¨ÉÃ®Æ 356./MAR.1940.No.23 175 1277 -------- ºÀ¼ÉéÃqÀÄ 176 1277 -------- ºÀ°är EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.235. 177 1278 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC(R).Vol.9.¨ÉîÆ.385. 178 1279 £ÀgÀ¹AºÀ- III (vÁªÀÄæ±Á¸À£À) ¨ÉîÆgÀÄ EC(R).Vol.15.¨ÉîÆ.298. 179 1297 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/248 180 181 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/250 182 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/253 183 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/252 184 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/247 185 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/246 186 1298 §¯Áè¼À III ¨ÉîÆgÀÄ ºÁ¸À£À EC/15/251 187 1299 «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀmÉÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ¨ÉîÆgÀÄ EC(R)/9/247 188 14£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À »gÉÃUÀÄ¥Àà ºÁ¸À£À EC(R)/9/¨É®ÆgÀÄ vÁ/504 189 1335 - zÉÆqÀØPÀÄAZÉ ºÁ¸À£À EC(R)/8/ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ vÁ/99 190 ---- -- «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀ¼ÉéÃqÀÄ EC.Vol.XV. ¨ÉîÆgÀÄ.320. 191 14£Éà ±ÀvÀ - ±ÁæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÁ¸À£À EC(R)/2/ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÁ/472
 21. 21. 192 14£Éà ±ÀvÀ - ±ÁæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀ ºÁ¸À£À EC(R)/2/ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÁ/353 193 _ ¨ÉÉ£ÉßUÀÄqÀØ EC/15/¨É®ÆgÀÄ vÁ/348 194 1310 §¯Áè¼À III ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ EC.Vol.XV. ºÉÆ.£À.¥ÀÄ.59. 195 1310 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀÄzÀÝ ºÁ¸À£À EC(R)/8/138 196 1310 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀÄzÀÝ ºÁ¸À£À EC(R)/8/139 197 1311 §¯Áè¼À- III ¨ÉîÆgÀÄ EC.(R)Vol.9.¨ÉîÆgÀÄ.129. 198 1319 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÁVªÁ¼ÀÄ EC(R)/8/ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ vÁ/102 199 1319 §¯Áè¼À III ¨ÁVªÁ¼ÀÄ EC(R)/15//ºÉƼɣÀgÀ¹¥ÀÄgÀ vÁ/82
 22. 22. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 1 1081 «ÃgÀ§¯Áè¼À(«ÃgÀUÀ®Äè) £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol.ªÉÄʸÀÆgÀÄ/57 2 1098 «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄtzÉêÀ C®zÀÆgÀÄUÁæªÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC.(R)Vol.ªÉÄʸÀÆgÀÄ /13 3 1116 «µÀÄÚªÀzsÀð£À AiÀÄqÉvÉÆgÉ ºÉÆç½. ¯Á¼À£ÀºÀ½î EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/6 4 1116 «µÀÄÚªÀzsÀð£À QPÉÌÃj, ªÀiÁ¼ÀUÀÄAzÀ UÁæªÀÄ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/68 5 1117 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¥Á±Àé£ÁxÀ §¹Û, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/83 6 1117 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ£ÀßA¨Ár UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/31 7 1121 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀÄAzÀÆgÀÄ, ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/32 8 1121 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¸Á¹¯É UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/62 9 1124 «µÀÄÚªÀzsÀð£À («ÃgÀUÀ®Äè) PÀA§zÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/19
 23. 23. 10 1126 («ÃgÀUÀ®Äè) ¨ÁåqÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/8 11 1128 «µÀÄÚªÀzsÀð£À CrºÉÆç½, ªÀļÀ° UÁæªÀÄ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/13 12 1132 «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÉÆgÁaUÁæªÀÄ,PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/56 13 1135 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÁUÀªÀÄAUÀ® vÁ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/3 14 1137 «µÀÄÚªÀzsÀð£À QPÉÌÃj, ºÀħâ£ÀºÀ½î, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/74 15 1137 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¯Á¼À£ÀPÉgÉUÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/28 16 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/50 17 1138 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ªÀÄÄ¢UÉgÉ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £ÁUÀªÀÄAUÀ®.65 18 1142 «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÉêÀ®¥ÀÄgÀ, PÀ¸À®UÉgÉ UÁæªÀÄ,£ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/94
 24. 24. 19 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÁUÀgÀPÀnÖ UÁæªÀÄ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/78 20 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À J®èzÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/76 21 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÉƼÀZÉ UÁæªÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/59 22 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÀªÀÄqɺÀ½î PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/73 23 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ ¨sÉÆÃUÁ¢ UÁæªÀÄ EC.(R)VolªÉÄʸÀÆgÀÄ/100 24 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¸ÀÄPÀzsÀgÉ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/103 25 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À ©¹Û. UÁæªÀÄ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC.(R)Vol ªÉÄʸÀÆgÀÄ/37 26 1162 £ÀgÀ¹AºÀ-I PÀA§zÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ /20 27 1164 «ÃgÀ§¯Áè¼À- II £Á£À°PÉgÉ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ /30
 25. 25. 28 1167 £ÀgÀ¹AºÀ-I ºÀgÀ®ÄPÉÆÃmÉ UÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/98 29 1167 £ÀgÀ¹AºÀ-I QjeÁf ºÉÆç½, PÉÆAqÁ¼ÀÄ UÁæªÀÄ, ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/3 30 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I vɼÀ£ÀÆgÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ - 31 - §¯Áè¼À-I ªÀiÁgÀÄUÉÆãÀºÀ½î PÉ.Dgï.¥ÉÃl EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/55 32 1171 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉlߪÁrUÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/203 33 1171 £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ - EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/53 34 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ CAaªÁrUÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/131 35 1176 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ºÀ©â¸ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/103 36 1176 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PÉgɺÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/142
 26. 26. 37 1177 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ-II ¨É¼ÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/47 38 1179 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/74 39 1179 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/91 40 1179 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/12 41 1180 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/75 42 1184 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/38 43 1185 «ÃgÀ§¯Áè¼À C¼ÉøÀAzÀæUÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/32 44 1185 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀlÖUÁæªÀÄ,£ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/70 45 1190 «ÃgÀ §¯Áè¼À-II PÀ¸À¯ÁUÉgÉ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ. £Á.ªÀÄA.93 46 1191 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄ,£ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/39 47 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼À-II ºÉªÀÄä£ÀºÀ½î EC(R).5.ªÉÄʸÀÆgÀÄ.219. 48 1195 «ÃgÀ §¯Áè¼À-II ¨ÉƪÀÄä£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/105 49 1199 £ÁgÀ¹AºÀzÉêÀ PÀ®èºÀ½î,UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/37 50 1199 £ÁgÀ¹AºÀzÉêÀ PÀ®èºÀ½î,UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/37 51 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼À-II ºÉ§¸ÀÆgÀÄ EC(R).5.PÀÈ.gÁ.£À.73. 52 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼À ZÀÄAZÀ£ÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/62 53 1218 «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀÄAzÀÆgÀÄ, ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/23 54 - «ÃgÀ §¯Áè¼À-II zÉÆqÀØ doÀgÀ UÁæªÀÄ £É®ªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/15 55 - «ÃgÀ§¯Áè¼À(«ÃgÀUÀ®Äè) zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/80 56 1224 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ¨ÁZÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 7
 27. 27. 57 1228 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ ºÉÆç½, ©üêÀÄ£ÀºÀ½î EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ.98 58 1211 «ÃgÀ§¯Áè¼À §¸ÀªÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ.137 59 1217 «ÃgÀ§¯Áè¼À ©aÑPÁgï, PÉÆqÀUÀ£ÀºÀ½î EC(R). ªÉÄʸÀÄgÀÄ/116 60 1237 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ UÉÆëAzÀºÀ½î,PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/63 61 1237 «ÃgÀ§¯Áè¼À ªÀÄzÀÆÝgÀÄ UÁæªÀÄ, AiÀļÀAzÀÆgÀÄ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ /39 62 1242 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ QPÉÌÃj, eÁPÀ£ÀPÉgÉ UÁæªÀÄ, EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/76 63 1242 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ºÉÆ£ÉßãÀºÀ½î, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/55 64 1243 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¨ÁZÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/8 65 1244 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¨ÁZÀºÀ½î UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ.9 66 1269 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉîÆgÀÄUÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ.48 67 1270 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/49 68 1270 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉîÆgÀÄUÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R). ªÉÄʸÀÆgÀÄ/50 69 1281 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- III J®ÆÌgÀÄ UÁæªÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC(R).ªÉÄʸÀÄgÀÄ/8 70 1284 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R).ªÉÄʸÀÆgÀÄ/41 71 1304 «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀtÚUÁ®UÁæªÀÄ UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/58 72 1311 §¯Áè¼À- III ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ PÉDgï ¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/43 73 1316 «ÃgÀ§¯Áè¼À Q®UÉgÉUÁæªÀÄ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/193 74 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/201 75 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ ¨É®vÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/14 76 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀÀ ±ÀgÀ§ UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/14 77 - £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀÀ PÀ£ÀßA¨Ár UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/32
 28. 28. 78 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÀ®UÉÃgÉ £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R)/ ªÉÄʸÀÆgÀÄ/97 79 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ QPÉÌÃj PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/77 80 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉ®¸ÀÆgÀÄ ºÉÆç½, UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC(R))ªÉÄʸÀÆgÀÄ/19 81 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨É®ZÀ®ªÁw UÁæªÀÄ, UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/72 82 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ AiÀļÀAzÀÆgÀÄ ºÉÆç½ CA¨Á®UÁæªÀÄ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/9 83 - «ÃgÀ§¯Áè¼À PÉÆvÀÛ®ªÁr UÁæªÀÄ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/191 84 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ¹j¹ªÀÄAUÀ®UÁæªÀÄ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/204 85 - «ÃgÀ§¯Áè¼À zÉÆqÀØPÉgÉKj EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/29 86 - «ÃgÀ§¯Áè¼À w¥ÀÆàgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/56 87 - «ÃgÀ§¯Áè¼À §¸À¥Àà£ÀºÀ½î ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/98 88 - «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀA¥À¯Á¥ÀÄgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/20 89 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ZÁZÀºÀ½î UÁæªÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/6 90 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÀAzÀWÀlÖ UÁæªÀÄ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/69 91 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÀAzÀWÀlÖ UÁæªÀÄ PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/70 92 - «ÃgÀ§¯Áè¼À £ÁUÀªÀÄAUÀ® EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/1 93 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÉÆêÀÄUÁæªÀÄ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/65 94 1335 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀ®è½î PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/40 95 1336 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ _ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ2/66
 29. 29. 96 1338 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀ¼ÀU£ÀºÀÀ½î UÁæªÀÄ ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/82 97 - «ÃgÀ§¯Áè¼À UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/27 98 - «ÃgÀ§¯Áè¼À («ÃgÀUÀ®Äè) ºÀAvÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/66 99 - «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀ¸À¨Á, UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/99 100 - _ £ÉgÀ®ÆgÀÄ ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/61 101 - («ÃgÀUÀ®Äè) ¸ÉÆãÀºÀ½î EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/143 102 - - ºÉƸÀºÉÆ®®Ä UÁæªÀÄ PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/3 103 - _ ©¹Û UÁæªÀÄ. PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/36 104 - _ PÀ®èºÀ½î PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ EC(R)/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/42
 30. 30. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 1 1089 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ UÀfð EC.(R)Vol.12.PÀqÀÆgÀÄ vÁ/76 2 1116 «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÀÄgÀĪÀtºÀ½î, EC.(R)Vol.12. PÀqÀÆgÀÄ vÁ/104 3 1115 ©nÖzÉêÀ D®ÆÝgÀÄ EC(R).11.aªÀÄ.162. 4 1124 «µÀÄÚªÀzsÀð£À CtAUÉgÉ EC.(R)Vol 12. PÀqÀÆgÀÄvÁ/1 5 1124 GzÀAiÀiÁ¢vÀå PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.31. 7 1125 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PɼÀUÀÆgÀÄ EC.(R)Vol.11.aªÀÄ.170. 8 1125 ©nÖzÉêÀ(«µÀÄÚªÀzsÀð£À) PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.30. 9 1125 ©nÖzÉêÀ(«µÀÄÚªÀzsÀð£À) PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.32. 10 1135 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉAPÉgÉ EC.(R)Vol.12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ/52
 31. 31. 11 1136 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀÄt¸ÉªÀÄQÌ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.(R).11. a.ªÀÄ.220 12 1139 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ§â½ PÀqÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ EC.(R).11. PÀqÀÆgÀÄ. 13 1140 £ÀgÀ¹AºÀ aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ EC(R).11.a.ªÀÄ.4 14 1140-41 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀgÉæUÁ®Ä EC(R).11.a.ªÀÄ.125. 15 1141-42 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÀªÀ°, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ EC(R).11.a.ªÀÄ.163. 16 1141 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉgɸÀAvÉ EC.(R)Vol. 12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ /67 17 1156 £ÀgÀ¹AºÀ-I CgÀAvÉÆ¼É EC.(R).12/PÀqÀÆgÀÄvÁ/6 18 1158 £ÀgÀ¹AºÀ-I PɼÀUÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.173.
 32. 32. 19 1158-59 ------ EC(R). vol.12.PqÀÆgÀÄÀ.41. 20 1159 «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÀ§â½î EC(R). vol.12/PÀqÀÆgÀÄ.43 21 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I aPÀÌ¥ÀlÖtUÉgÉ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ/95 22 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I PɼÀUÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.167 23 1162 £ÀgÀ¹AºÀ-I vÀjÃPÉgÉ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ E.zÀ/23 24 1164 £ÀgÀ¹AºÀ-I »jAiÀÄAUÀ¼À EC.(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.233. 25 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I ªÀÄÆrUÉgÉ, PÀÄ£ÀߺÀ½î, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ E.zÀ/30/13 26 1161 §¯Áè¼À II PÀAaUÀ®Äè EC(R).12 PÀqÀÆgÀÄ vÁ/28 27 1172 £ÀgÀ¹AºÀ-I PɼÀUÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.172.
 33. 33. 28 1172 £ÀgÀ¹AºÀ-I PÀ¹UÉ EC(R).11.a.ªÀÄ.187. 29 1173 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932. a.ªÀÄ. No.34. 30 1175 §¯Áè¼À II PÉÆvÀÛUÉgÉ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ.75 31 1175 §¯Áè¼À II D®ÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.152. 32 1176 ----- PÀ®¸Á¥ÀÄgÀ MAR. no.2.PÀqÀÆgÀÄ.2. 33 1189 §¯Áè¼À II G¥ÀàªÀ½î EC(R).11.aªÀÄ.37. 34 1189 §¯Áè¼À II CgÀ¹£ÀPÀÄ¥Éà EC(R).11.aªÀÄ.49. 35 1191 «ÃgÀ§¯Áè¼À C¸ÀA¢,PÀqÀÆgÀÄ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄvÁ/17 36 1191 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄUÀªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.104. 37 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II G¥ÀàªÀ½î EC(R).11 a.ªÀÄ.41. 38 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II G¥ÀàªÀ½î EC(R).11 a.ªÀÄ.44. 39 1194 §¯Áè¼À II ZÀlÖ£ÀºÀ½î EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ.91 40 1195 §¯Áè¼ÀÀ-II eÉÆüÀzÁ®,aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).11 a.ªÀÄ.155 41 1195 §¯Áè¼À II PÉAPÉgÉ EC(R).11.a.ªÀÄ.200. 42 1195 §¯Áè¼À II PÉAPÉgÉ EC(R).11.a.ªÀÄ.201. 43 1195- 96 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉAPÉgÉ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄvÁ/53 44 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨É®nPÉgÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.144 45 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉÊUÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.189. 46 1197 - PÀÄAPÀ£ÁqÀÄ, EC(R).12. PÉqÀÆgÀÄ.47 47 1199 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II wgÀÄUÀÄt EC(R).11.a.ªÀÄ.116. 48 1199 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CA§¼É EC(R).11.a.ªÀÄ.93.
 34. 34. 49 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PɼÀUÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.171. 50 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉÊUÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.190. 51 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÀÆzÀªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.132. 52 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CgÀ¹£ÀUÀÄ¥Éà EC(R).11.a.ªÀÄ.50. 53 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zÀAlgÀªÀÄPÉÌ EC(R).11.a.ªÀÄ.80. 54 12-13£Éà ±ÀvÀ ---- ªÉÄÊ®ªÀÄ£É EC(R).11.a.ªÀÄ.159. 55 12-13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ §¼ÉúÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.69. 56 12-13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PÉgɸÀAvÉ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ.58 57 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À vÀÄgÀĪÀ£ÀºÀ½î EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄvÁ/103 58 1205 «ÃgÀ§¯Áè¼À aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.36. 59 1205 «ÃgÀ§¯Áè¼À G¥ÀàªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.5. 60 1209-10 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ªÀÄÄ¢UÉgÉ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).12.a.ªÀÄ.79. 61 1210-11 §¯Áè¼ÀÀ-II ¹AUÀlUÉgÉ EC(R). vol.12.PqÀÆgÀÄ.218. 62 1211 §¯Áè¼À II PÀAaUÀ®Äè EC(R). vol.12.PqÀÆgÀÄ.29. 63 1216 §¯Áè¼ÀÀ-II C¸ÀA¢ EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.15 64 1216 «ÃgÀ§¯Áè¼À PÀAaUÀ®Äè EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.27 65 1216 «ÃgÀ§¯Áè¼À.2 EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.28. 66 1218 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PɼÀUÀÆgÀÄ MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.35. 67 1222 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉgɸÀAvÉ EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.54 68 1222 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ eÉÆüÀzÁ¼ÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.157 69 1223 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ PÉgɸÀAvÉ EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.64
 35. 35. 70 1226 - PÉgɸÀAvÉ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ.68 71 1226 £ÀgÀ¹AºÀ ªÀļÀ° UÁæªÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).11.a.ªÀÄ.130 72 1226 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ G¥ÀàªÀ½î MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.24. 73 1226 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ¸ÁzÀgÀ£ÀºÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.205 74 1229 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ G¥ÀàªÀ½î MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.22. 75 1229 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II G¥ÀàªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.43. 76 1229 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II PÉÆÃqÀªÀ½î EC(R).11.a.ªÀÄ.134. 77 1230 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ G¥ÀàªÀ½î MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.20. 78 1232 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ£ÀÆgÀÄ EC(R).12/PÀqÀÆgÀÄ.106 79 1237 ---- ©zÀgÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.35. 80 1239 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ PÉgɸÀAvÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.71 81 1241 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¨É®nPÉgÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.146. 82 13£Éà ±ÀvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ PÀ§â½î EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.39 83 13£Éà ±ÀvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ PÀ§â½î EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.40 84 13£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼ÀÀ-II C¸ÀA¢ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.16 85 13.±ÀvÀ. ----- EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.31. 86 13.±ÀvÀ. «ÃgÀ§¯Áè¼À.2 dªÀiÁä®ÆgÀÄ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.101. 87 1252 ------ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.30. 88 1267 £ÀgÀ¹AºÀ-III aPÀÌ¥ÀlÖtUÉgÉ EC(R).12.PÀqÀÆgÀÄ.96. 89 1275 £ÀgÀ¹AºÀ- III PÉzÀjPÉgÉ EC(R). 12.PÀqÀÆgÀÄ.74
 36. 36. 90 1284 £ÀgÀ¹AºÀ.3 PÀ¢gÀÄ«ÄzÀgÉ EC(R).Vol.11.a.ªÀÄ. 122. 91 1284 £ÀgÀ¹AºÀ.3 PÀ¢gÀÄ«ÄzÀgÉ EC(R).Vol.11.a.ªÀÄ. 120. 92 1292 §¯Áè¼À III ºÀ®¸ÀĨÁ¼ÀÄ aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC(R).Vol.11.aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 88 93 1313 §¯Áè¼À III G¥ÀàªÀ½î MAR.1932.aªÀÄ.£ÀA.23. 94 1314 §¯Áè¼À III §¸ÀªÀ£ÀºÀ½î EC.(R)Vol.11.aªÀÄ.9. 95 1333 - vÀÄgÀĪÀ£ÀºÀ½î EC(R)/12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ/105 96 - «ÃgÀ§¯Áè¼À III dªÀÄÄä¥ÀÄgÀ EC(R)/12/PÀqÀÆgÀÄ vÁ/109
 37. 37. UÀzÀUÀ 1 1192 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÉƸÀÆgÀÄ,UÀzÀUÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ.207 2 1192 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÉƸÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ J¸ï.L.L/15/UÀzÀUÀ. 207 3 1192 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II UÀzÀUÀ EI.vol.VI.no.10.UÀzÀUÀ. 4 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/208 5 1195 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ®PÀÄÌAr, zsÁgÀªÁqÀ J¸ï.L.L/15/UÀzÀUÀ vÁ/209 6 1195 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ®PÀÄÌAr,UÀzÀUÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀvÁ/209 7 1195 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ®PÀÄÌAr, UÀzÀUÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ. 209 8 1201 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄļÀUÀÄAzÀ, UÀzÀUÀ E.zÀ. UÀzÀUÀ. 24 9 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¨ÉAvÀÆgÀÄ, UÀzÀUÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/218
 38. 38. 10 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ¨É£ÀÆÛgÀÄ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/218 11 1206 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II §AlÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/218 12 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ºÉƸÀÆgÀÄ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/219 13 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ªÀÄļÀUÀÄAzÀ, UÀzÀUÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/220 14 1207 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÉƸÀÆgÀÄ E.L/33/UÀzÀUÀ vÁ/20 15 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ºÉƸÀÆgÀÄ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/219 16 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ªÀÄļÀUÀÄAzÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/220 17 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ºÉƸÀÆgÀÄ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/219 18 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II UÀzÀUÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/220 19 1211 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II £ÁUÁ«, UÀzÀUÀ J¸ï.L.L/15/UÀzÀUÀ vÁ/221 20 1211 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II £ÁUÁ«, UÀzÀUÀ J¸ï.L.L/15/UÀzÀUÀ vÁ/221 21 1212 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ®PÀÄÌAr J¸ï.L.L/15/UÀzÀUÀ vÁ/222 22 1212 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ®PÀÄÌAr, zsÁgÀªÁqÀ J¸ï.L.L/15/UÀzÀUÀ vÁ/222 23 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II §®UÀ£ÀÆgÀÄ UÀzÀUÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/223 24 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II CtÂÚUÉÃj £ÀªÀ®UÀÄAzÀ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/224 25 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II §®UÀ£ÀÆgÀÄ J¸ïLL/15/UÀzÀUÀ vÁ/223
 39. 39. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 1 1091 «£ÀAiÀiÁ¢üvÀå CgÀ¼ÀÄUÀÄ¥Éà EC.XII.w¥À.57. 2 1140 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¨É£ÀaUÉgÉUÁæªÀÄ EC.XII.UÀÄ©â.13 3 1140 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¨É£ÀaUÉgÉUÁæªÀÄ EC.XII.UÀÄ©â.14. 4 1149 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-I aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC.(R)Vol.24 a£ÁºÀ.30 5 1149 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-I PÉÆÃgÉUÉgÉUÁæªÀÄ EC.Vol.XII. a£ÁºÀ.29. 6 1149 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-I rAPÀ£ÀºÀ½îUÁæªÀÄ EC.Vol.XII. a£ÁºÀ.30. 7 1150 £ÀgÀ¹AºÀ-I zÀAr£À²ªÀgÀ EC.Vol.XII. UÀÄ©â.42. 8 1160 £ÀgÀ¹AºÀ aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î EC(R). vol.24 a£ÁºÀ .21 9 1161 £ÀgÀ¹AºÀ aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î EC(R). vol.24 a£ÁºÀ .32.
 40. 40. 10 1169 £ÀgÀ¹AºÀ-I aPÀÌ£ÁAiÀÄ£ÀPÀ£ÀºÀ½î EC(R).24 a£ÁºÀ.67 11 1171 §¯Áè¼À-I aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, £ÀA¢ÃºÀ½î EC(R).24 a£ÁºÀ.43. 12 1172 £ÀgÀ¹AºÀ-I aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, EC(R).24 a£ÁºÀ.11 13 1173 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀÄ°PÀ®Äè, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC. Vol.XII. vÀĪÀÄ.35 14 1177 §¯Áè¼À II aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, ºÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ EC(R).24.a£ÁºÀ.36 15 1188 §¯Áè¼À II aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, EC(R).24.a£ÁºÀ.20 16 1189 §¯Áè¼ÀÀ aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC(R).24. a£ÁºÀ.9 17 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II vÀAqÀUÀ EC.Vol.XII. w¥À.31. 18 1194 §¯Áè¼À aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC(R).24. a£ÁºÀ.16
 41. 41. 19 1200 §¯Áè¼À II ºÀÄ°AiÀÄÆgÀÄ EC(R).24.a£ÁºÀ.35 20 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¤gÀĪÀUÀ®Äè, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).24. vÀĪÀÄ.41 21 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÉÆqÀÚºÉuÉÚUÉgÉ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).24. vÀĪÀÄ.38 22 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).10.ZÀ.gÁ.¥À.124. 23 1202 §¯Áè¼ÀÀ-II w¥ÀlÆgÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R). 24. w¥À.128 24 1223 £ÀgÀ¹AºÀ- II »A¢£ÀPÉgÉ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).24. vÀĪÀÄ.93 25 1226 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ªÀÄgÀļÉ, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À½î EC(R).24. a£ÁºÀ.42 26 1231 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ- II ºÉUÉÎÃgÉ, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î EC(R).24. a£ÁºÀ.27 27 1233 £ÀgÀ¹AºÀ aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC(R).24. a£ÁºÀ.31 28 1269 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC.Vol.XII. vÀĪÀÄ.49. 29 1283 ------- PÉÊzÁ¼À EC.Vol.XII.vÀĪÀÄ.12. 30 1287 gÁªÀÄ£ÁxÀ gÁAiÀÄ¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ EC. XII. vÀĪÀÄ.27 31 1306/7 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÁ®£ÀÆgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC/24/94 32 1325 - PÀqÀ¸ÀÆgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC/12/24 33 - «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¸ÀAPÉãÀºÀ½î vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC/24/91 34 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III f£ÀAiÀÄߺÀ½î vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EC/12/100
 42. 42. zsÁgÀªÁqÀ 1 1193 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zsÁgÀªÁqÀ J¸ï.L.L/15/208 2 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÉĪÀÅAr,zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/ªÀÄÄAqÀgÀVvÁ/210 3 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÉĪÀÅAr,zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/ªÀÄÄAqÀgÀVvÁ/211 4 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄAqÀgÀV,zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/ªÀÄÄAqÀgÀVvÁ/210 5 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄAqÀgÀV,zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/ªÀÄÄAqÀgÀVvÁ/211 6 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄAqÀgÀV,zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/210 7 1196 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ªÀÄÄAqÀgÀV,zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/211 8 1197 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II C¤ßUÉgÉ,zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/213 9 1197 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CtÂÚUÉÃj,zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀvÁ/213 10 1197 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II gÉÆÃt vÁ, zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/gÉÆÃtvÁ/212 11 1199- 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II §AzÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ J¸ï.L.L/15/215 12 1199- 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II UÀzÀUÀ vÁ, zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/214 13 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II CtÂÚUÉÃj,zsÁgÀªÁqÀ E.zÀ/32/£ÀªÀ®UÀÄAzÀvÁ/15 14 12£Éà ±ÀvÀ - ¨ÉÆÃUÀ£ÀÆgÀÄ,zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/585 15 12£Éà ±ÀvÀ - PÀ¯ÉÌgÉ, zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/568 16 12£Éà ±ÀvÀ - zÉÆÃtÂ,ªÀÄÄAqÀgÀV J¸ïLL/15/572
 43. 43. 17 12£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ CtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ E.zÀ/32/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/66 18 1201 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ P.ÉL/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/5 19 1201 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ PÉL/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/5 20 1202 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀuÉÚÃj, zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/216 21 1202 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/216 22 1202 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/216 23 1203 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ E.zÀ/32//£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/68 24 1204 (vÁªÀÄæ±Á¸À£À)«ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ- II zsÁgÀªÁqÀ PÉ.L/1/28 25 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ E.zÀ/32//£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/69 26 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ PÉ.L/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/1 27 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ PÉ.L/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/6 28 1204- 05 - UÀgÀUÀ, zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/19 29 1204 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÁvÉãÀºÀ½î, zsÁgÀªÁqÀ PÉ.L/4/»gÉÃPÉgÀÆgÀÄ vÁ/1 30 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/217 31 1207 §¯Áè¼ÀÀ-II PÀ¯ÉÌÃj, zsÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/15/ºÁ£ÀUÀ¯ï vÁ/228 32 1208 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀtÂÚUÉÃj zsÁgÀªÁqÀ E.zÀ/32/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/72 33 1209 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀtÂÚUÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ E.zÀ/32/£ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ/71 34 13£Éà ±ÀvÀ - PÀ¯ÉÌÃj zÁgÀªÁqÀ J¸ïLL/20/C£ÀUÀ®Äè/vÁ/332
 44. 44. §¼Áîj 1 1126 - zÀÄUÀΪÀw UÁæªÀÄ, §¼Áîj PÀ.«.«/1/ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î vÁ/36 2 1174 ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î, §¼Áîj PÉ««/195 3 1178 _ ºÀqÀUÀ° §¼Áîj KVV.vol.1.ºÀqÀUÀ°.39 4 1178 - §¼Áîj KVV.vol.1.ºÀqÀUÀ° vÁ/39 5 1201 - ºÀqÀUÀ°, §¼Áîj J¸ï.L.L/1/75 6 1201 _ §¼Áîj J¸ïLL/1/ºÀqÀUÀ° vÁ/15 7 1205 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ºÀqÀUÀ°, §¼Áîj J¸ï.L.L/1/5 8 1206 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ ºÀqÀUÀ°, §¼Áîj J¸ïLL/1/ºÀqÀUÀ° vÁ/6 9 1207 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ¥ÀÄqÀÄwÛ¤ß, §¼Áîj J¸ïLL/9/§¼Áîj vÁ/237 10 1208 «ÃgÀ§¯Áè¼À §¼Áîj J¸ïLL/1/ºÀqÀUÀ° vÁ/8 11 1212 - ¨ÁUÁ½, §¼Áîj J¸ï.L.L/10/ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î vÁ/331 12 1215 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ªÀiÁUÁ½, §¼Áîj J¸ï.L.L/9/ºÀqÀUÀ° vÁ/333 13 1216 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀqÀUÀ°, §¼Áîj PÉ.«/1/39 14 1219 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II PÀÄqÀwÛ¤ß, §¼Áîj J¸ï.L.L/9/336 15 1224 £ÀgÀ¹AºÀ-II §¼Áîj J¸ï.L.L/9/340 16 1224 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ §¼Áîj J¸ï.L.L/1/18 17 1225 - §¼Áîj J¸ï.L.L/1/ºÀqÀUÀ° vÁ/9
 45. 45. ªÀÄAqÀå 1 1114- 15 ©nÖzÉêÀ ªÀļÀªÀ½î EC.(R)Vol.6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.114 2 1117 «µÀÄÚªÀzsÀð£À - EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå/54 3 1117 £ÀgÀ¹AºÀ vÉAV£ÀWÀlÖ, PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀ EC.(R)Vol. ªÀÄAqÀå/42 4 1117 £ÀgÀ¹AºÀ vÉAV£ÀWÀlÖ EC.(R).6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.43. 5 1125 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ wgÀĪÀÄ®¸ÁUÀgÀbÀvÀæ UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC.(R). ªÀÄAqÀå/252 6 1125 «µÀÄÚªÀzsÀð£À aPÀÌ£ÉlÖPÀÄAmÉ EC.XII.UÀÄ©â.1.
 46. 46. 7 1132 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ªÉÊzÀå£ÁxÀ¥ÀÄgÀ EC.(R). ªÀÄAqÀå/68 8 --- --- --- - «µÀÄÚªÀzsÀð£À. zÀqÀUÀ MAR.1940.ªÀÄzÀÆgÀÄ.vÁ.£ÀA.60. 9 --- --- --- -- «µÀÄÚªÀzsÀð£À. PÉÆ£ÁߥÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀļÀªÀ½î. £ÀA.42 10 1142 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ªÀiÁgɺÀ½î EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå /62 11 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À zÀvÀÛUÀ EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå/60 12 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À PÉÆãÁߥÀÄgÀ EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå/41 13 - «µÀÄÚªÀzsÀð£À ºÉƸÀPÉÆÃmÉ UÁæªÀÄ ¥ÁAqÀĪÀ¥ÀÄgÀ EC.(R)Vol ªÀÄAqÀå/229 14 --- --- --- --- - «ÃgÀªÀgÀ¹AºÀ? ¨É®ÆègÀÄUÁæªÀÄ. EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀÄzÀÆgÀÄ.vÁ.£ÀA.99. «ÃgÀUÀ®Äè. 15 --- --- --- --- --- --- «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ.3. ºÁUÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀÄzÀÆgÀÄ.vÁ.£ÀA.103. «ÃgÀUÀ®Äè.
 47. 47. 16 ----- ----- -- «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ.3. PɼÀUÉgÉ MAR.1940.ªÀÄzÀÆgÀÄ.vÁ.£ÀA.37 17 1167- 68 £ÀgÀ¹AºÀ-I zÁåªÀgÀºÀ½î, EC(R).ªÀÄAqÀå/140 18 1167 £ÀgÀ¹AºÀ-I zÁåªÀgÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/40 19 1171 §¯Áè¼À-I ªÉÊzÀå£ÁxÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/70 20 1174 §¯Áè¼À II PÀA§zÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/29 21 1175 §¯Áè¼À II ¨ÉÆ¥Àà¸ÀAzÀæUÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/112 22 1178 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II PÉÆvÀÛwÛ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/83 23 1180 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ºÉÆ£ÉßãÀºÀ½î EC(R).7.£Á.ªÀÄA.106. 24 1180-81 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ¸ÀgÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/116
 48. 48. 25 1182- 83 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II vÉÆgɨÉƪÀÄä£ÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/109 26 1183- 84 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II PÀzÀªÀ½î, ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/128 27 1183- 84 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II PÀzÀªÀ½î,ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/127 28 1183- 84 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II PÀzÀªÀ°è ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/128 29 ---- ---- -- «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II CAvÀgÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀļÀ.£ÀA.34. 30 ---- ---- -- §¯Áè¼À II ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ. EC(R).ªÀÄAqÀå. ªÀļÀªÀ½î. £ÀA.109. 31 1191 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ªÉÆvÁÛºÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/78 32 1191- 92 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II PÉÆvÀÛwÛ UÁæªÀÄ EC(R)ªÀÄAqÀå/80 33 1192 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ PÀqÀèªÁV®Ä UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/118 34 1192 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II PÀqÀèªÁV®Ä UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/120 35 1197 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀÀ-II («ÃgÀUÀ®Äè) ¨ÉÆ¥Àà¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ,ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/115 36 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄ, EC(R).ªÀÄAqÀå/98
 49. 49. 37 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ªÀÄqÀÄ«£ÀPÉÆÃr. EC(R).6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.£ÀA.112. 38 1200 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ªÀÄqÀÄ«£ÀPÉÆÃr. EC(R).6.PÀÈ.gÁ.¥ÉÃ.£ÀA.111. 39 12£Éà ±ÀvÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£À ¨ÉÃUÀªÀÄAUÀ® EC(R).7.£Á.ªÀÄA.136. 40 - «µÀÚªÀzsÀð£À ªÀÄAqÀå vÁ®ÆèPÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå/259 41 - «µÀÚªÀzsÀð£À ±ÀæªÀgÀ£ÀºÀ½î PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/21 42 12- 13£Éà ±ÀvÀ - ªÉÊzÀå£ÁxÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/71 43 12- 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ- II ªÀiÁgɺÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/54 44 12- 13£Éà ±ÀvÀ (vÀ«Ä¼ÀıÁ¸À£À) ºÉƸÀÆÌgÀÄUÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/29 45 12- 13£Éà ±ÀvÀ £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ («ÃgÀUÀ®Äè) ¸ÀÄAPÀvÉÆAqÀ£ÀÆgÀÄ,¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/238
 50. 50. 46 1201 §¯Áè¼À II ¹gÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/114 47 1210 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå.1 48 1219 £ÀgÀ¹AºÀ-II («ÃgÀUÀ®Äè) G¯ÉèÃUÁ® EC(R). ªÀÄAqÀå/36 49 1224 £ÀgÀ¹AºÀ- II ¨É¼ÀÆîgÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå.81 50 12.±ÀvÀ. «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ. zÉÆqÀتÀÄÄ®UÉÆÃqÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå.7. ªÀļÀªÀ½î. £ÀA.19. 51 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ¨É®ÆgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå.99 52 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ PɼÀUÉgÉ EC(R).ªÀÄAqÀå.60 53 12-13£Éà ±ÀvÀ - PÁZÉãÀºÀ½î, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/254 54 - £ÀgÀ¹AºÀ vÉAV£ÀWÀlÖ, PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/43
 51. 51. 55 12-13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ºÁUÀ®ºÀ½î EC(R).7.ªÀÄzÀÆÝgÀÄ103. 56 §¯Áè¼ÀÀ-II ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ªÀļÀªÀ½î EC(R). ªÀÄAqÀå.109 57 1233 £ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¨ÉîÆgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå.69 58 1236 «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ - EC(R).ªÀÄAqÀå/29,30 59 1237 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ªÉÊzÀå£ÁxÀ¥ÀÄgÀ EC(R).ªÀÄAqÀå/67 60 1240 §¯Áè¼À- II («ÃgÀUÀ®Äè) ºÀA¥Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/23 61 1242 «ÃgÀ§¯Áè¼À.2 ºÀA¥Á¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ. EC(R).ªÀÄAqÀå. ¸ÀA.23. 62 - «ÃgÀ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉÆqÀتÀÄļÀUÉÆüÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/19 63 1249 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ gÁAiÀĸÉnÖ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, EC(R).ªÀÄAqÀå.134 64 1251 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II PÉ£ÉßÃj UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå.71 65 - «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II zÉÆqÀØUÀgÀÄqÀ£ÀºÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/26 66 - «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¥ÀÄAUÀ® ªÀļÀªÀ½î EC(R).ªÀÄAqÀå/121 67 - «ÃgÀ§¯Áè¼À II w¥ÀÆàgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/52 68 - «ÃgÀ§¯Áè¼À II CUÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/103 69 1262 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ CAvÀgÀªÀ½î UÁæªÀÄ EC.(R).ªÀÄAqÀå/33 70 1267 £ÀgÀ¹AºÀ §¸ÀgÁ¼ÀÄUÁæªÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå/31 71 1268 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ- III aAzÀgÀªÁr EC(R). ªÀÄAqÀå.7 72 1269 £ÀgÀ¹AºÀ-III ªÀiÁgɺÀ½î EC(R). ªÀÄAqÀå.65 73 1269 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ PÁZÉãÀºÀ½î, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R). ªÀÄAqÀå.255 74 1273 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-III zsÀ£ÀUÀÆgÀÄ EC(R). ªÀÄAqÀå/53
 52. 52. 75 1281 «Ãg£ÀgÀ¹AºÀ-III («ÃgÀUÀ®Äè) ªÉƼÉUÁ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/142 76 1286 £ÀgÀ¹AºÀ-III (vÀ«Ä¼À±Á¸À£À) ªÀÄÄzÉÝãÀUÉgÉ UÁæªÀÄ EC(R).ªÀÄAqÀå/41 77 1297 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¸ÀÄdÓ®ÆgÀÄ ªÀļÀªÀ½î EC(R)/ªÀÄAqÀå/136 78 1300 §¯Áè¼À III ªÀÄÄgÀr¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ ªÀÄAqÀå EC(R)/ªÀÄAqÀå/13 79 1304 §¯Áè¼À III(vÀ«ÄüÀıÁ±À£À)À ªÀÄlÖ¸À½î ªÀļÀªÀ½î EC(R)/ªÀÄAqÀå/107 80 1305 §¯Áè¼À III ZÀAUÀªÁw EC(R)/ªÀÄAqÀå/93 81 1313 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III ºÉÆøÀÄÌgÀÄ UÁæªÀÄ EC(R)/ªÀÄAqÀå/31 82 1314 «ÃgÀ§¯Áè¼À III(vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£À) ©£ÀߺÀ½îUÁæªÀÄ EC(R)/ªÀÄAqÀå/101 83 1316 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III UÀÄvÀÛ®UÁæªÀÄ EC(R)/ªÀÄAqÀå/60 84 1316 «ÃgÀ§¯Áè¼À III CgÀĪÀ£ÀºÀ½î EC(R)/ªÀÄAqÀå/84 85 - £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀÀ ¸ÀÄAPÀvÉÆAqÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R)/ªÀÄAqÀå/236 86 1319-20 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ EC(R)/ªÀÄAqÀå/72 87 1319 «ÃgÀ§¯Áè¼À III(vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£À) ªÀÄgÀ¼ÀºÀ½î ªÀļÀªÀ½î EC(R)/ªÀÄAqÀå/119 88 1321 §¯Áè¼À III ¥ÀlÖ¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R)/ªÀÄAqÀå/259
 53. 53. 89 1321 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¸ÉÃgÀUÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ªÀļÀªÀ½î EC(R)/ªÀÄAqÀå/114 90 1322 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÁåUÀlÖ EC(R)/ªÀÄAqÀå/132 91 1325 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ EC(R)/ªÀÄAqÀå/15 92 1331-32 «ÃgÀ§¯Áè¼À III _ EC(R)/ªÀÄAqÀå/18 93 1331 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÀAaUÀºÀ½î ªÀļÀªÀ½î EC(R)/ªÀÄAqÀå/103 94 1332-33 «ÃgÀ§¯Áè¼À III QgÀÄUÁªÀ®Ä UÁæªÀÄ, ªÀļÀªÀ½î EC(R)/ªÀÄAqÀå/6 95 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ UÁæªÀÄ,¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R)/ªÀÄAqÀå/231 96 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ UÁæªÀÄ,¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R)/ªÀÄAqÀå/235 97 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R)/ªÀÄAqÀå/231 98 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÀ¼ÉéÃqÀÄ UÁæªÀÄ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R)/ªÀÄAqÀå/235 99 1337 «ÃgÀ§¯Áè¼À III wUÀqÀºÀ½î ªÀļÀªÀ½î EC(R)/ªÀÄAqÀå/105 100 1337 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀļÀA§½î ªÀļÀªÀ½î EC(R)/ªÀÄAqÀå/123 101 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÉÆqÀØgÀ¹£ÀPÉgÉ EC(R)/ªÀÄAqÀå/121 102 - «ÃgÀ§¯Áè¼À(vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£À) CAvÀgÀªÀ°è UÁæªÀÄ EC(R)/ªÀÄAqÀå/34 103 - ºÉÆAiÀÄì¼À zÉêÀ ¸ÀÄAPÀvÉÆAqÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ EC(R)/ªÀÄAqÀå/241
 54. 54. ೆಂಗಳ ರು ಾ ಾಂತರ 1 1115 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £É®ªÀÄAUÀ® EC.Vol.IX.£É®.67. 2 1120 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £É®ªÀÄAUÀ® EC.Vol.IX.£É®.47. 3 1140 «µÀÄÚªÀzsÀð£À £É®ªÀÄAUÀ® EC.IX.£É®.86. 4 1140 ºÉÆAiÀÄì¼ÀzÉêÀ aPĄ̀ÁuÁªÁgÀ EC.IX.¨ÉA.25. 5 1150 £ÀgÀ¹AºÀ-I £É®ªÀÄAUÀ® EC.IX.£É®.76. 6 1194 §¯Áè¼À II ªÀiÁUÀr EC. IX. ªÀiÁUÀr.13 7 1196 §¯Áè¼À II £É®ªÀÄAUÀ® EC. IX. £É®.82 8 1219 §¯Áè¼ÀÀ-II £É®ªÀÄAUÀ® EC.IX. £É®.77 9 1253 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.Vol.IX. ¨ÉA.6. 10 1262 - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC. Vol.IX. ¨ÉA.114 11 1269 §¯Áè¼À-III zÉêÀ£ÀºÀ½î EC. Vol.IX. zÉêÀ£ÀºÀ½î.8 12 1292 gÁªÀÄ£ÁxÀ D¬ÄUÀAqÀ¥ÀÄgÀ EC.Vol.IX. £É®.38(©). 13 1297 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/60 14 1301 «ÃgÀ§¯Áè¼À III UÀÄAdÆgÀÄ EC.Vol.IX. ¨ÉA.51. 15 1301 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ªÀÄrªÁ¼À EC.Vol.IX. ¨ÉA.65. 16 1305 §¯Áè¼À III ²AV£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î. EC.Vol.IX. ¨ÉA.23. 17 1306 - £É®ªÀÄAUÀ® EC.Vol.IX. £É®.55. 18 1306 - zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ EC.Vol.IX. zÉƧ¥ÀÄ.52. 19 1306 - zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ EC.Vol.IX. zÉƧ¥ÀÄ.60.
 55. 55. 20 1308 - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EC.Vol.IX. ¨ÉA.134. 21 1315 §¯Áè¼À III £É®ªÀÄAUÀ® 9/58 22 1317 - £É®ªÀÄAUÀ® 9/59 23 1319 - £É®ªÀÄAUÀ® 9/57 24 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ 9/14 25 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÉƸÀPÉÆÃmÉ 9/124 26 1330 «ÃgÀ§¯Áè¼À III £É®ªÀÄAUÀ® 9/12 27 1332 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/61 28 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À zÉÆqÉØÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E zÀ/16 29 1335 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÉÆqÉØÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E zÀ/16À 30 1336 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/110 31 1338 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ _ 32 1338 - zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ 9/61 33 1339 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/117 34 1339 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÉƸÀPÉÆÃmÉ 9/43 35 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E¹/13 36 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/31 37 1340 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/111 38 1340 - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/120 39 1340 - zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ 9/43 40 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/21 41 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/24 42 1342 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/34 43 1342 - ºÉƸÀPÉÆÃmÉ 9/147 44 1343 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 9/41
 56. 56. ²ªÀªÉÆUÀÎ 1 1120 «µÀÄÚªÀzsÀð£À ²ªÀªÉÆUÀÎ EC.(R)Vol.13 __ 2 1122 «µÀÄÚªÀzsÀð£À UÉÆÃA¢üZÉÆlÖ£ÀºÀ½î, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC.(R)Vol.13. ²ªÀ.52 3 1159 d£À±Á¸À£À PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ E.zÀ/30wÃxÀðºÀ½î vÁ/57 4 1167 £ÀgÀ¹AºÀ ©zÀgÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13.²ªÀ.76 5 1189 §¯Áè¼À II £ÁqÀPÀ¼À¹ MAR.1930.¸ÁUÀgÀ.£ÀA.63 6 1195 §¯Áè¼À II ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀ..86 7 1200 §¯Áè¼À II vÁ¼ÀUÀÄAzÀUÁæªÀÄ EC.vol.VII.²PÁj.186. 8 ---- ----- zÉêÀ£ÀUÉgÉ EC(R).13.².ªÀ.62. 9 1202 §¯Áè¼ÀÀ-II ¸ÀAvÀPÀqÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀ.98
 57. 57. 10 1218 §¯Áè¼ÀÀ-II §¸ÀªÀ£ÀUÀAUÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R). vol.13.²ªÀ.74 11 12-13£Éà ±ÀvÀ §¯Áè¼ÀÀ PÀÆrè, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀ.36 12 12£Éà ±ÀvÀ - zÉêÀ£ÀUÉgÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀ.62 13 1287 £ÀgÀ¹AºÀ-III ºÁgÉƨɣÀªÀ½î, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀªÉÆUÀÎ.108 14 1287 £ÀgÀ¹AºÀ- III ºÁgÉƨɣÀªÀ½î, ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).13. ²ªÀªÉÆUÀÎ.109 15 1291 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀÆrè ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).Vol.13. ²ªÀªÉÆUÀÎ.24 16 1291 £ÀgÀ¹AºÀ III PÀÆrè ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R).Vol.13. ²ªÀªÉÆUÀÎ.40 17 1320 §¯Áè¼À III PÀÆrè ²ªÀªÉÆUÀÎ EC(R)/13/31
 58. 58. zÀQët PÀ£ÀßqÀ 1 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ J¸ïLL/27/37 2 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ J¸ïLL/27/38 3 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ J¸ïLL/27/37 4 1336 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ J¸ïLL/27/GqÀĦ vÁ/39 5 1336 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ J¸ïLL/27/PÀÄAzÀ¥ÀÄgÀ vÁ/39 6 1337-38 «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ J¸ïLL/24/40 7 1337-38 «ÃgÀ§¯Áè¼À III JvÀÛAUÀr zÀQët PÀ£ÀßqÀ J¸ïLL/27/PÀÄAzÀ¥ÀÄgÀ vÁ/40 8 14£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À III zÀQët PÀ£ÀßqÀ _
 59. 59. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 1 1336 - £ÉgÀ° §lÌ®¥ÉÃl GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ PÉ L/3/45 2 1339 - ¹gÁ° §l̼À ¦Ãl GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ PÉL/3/46 ಾಮನಗರ 1 1292 £ÁgÀ¹AUÀzÉêÀ £ÀÄtÆÚgÀÄUÁæªÀÄ. EzÀ. ¸ÀA.30.ZÀ¥À. 2 1294 «ÃgÀ§¯Áè¼À zÉÆqÀØUÀAUÁªÁr ZÀ£ÀߥÀlÖt E¹/9/183 3 1295 «ÃgÀ§¯Áè¼À vÀ¼ÀªÁr ZÀ£ÀߥÀlÖt E¹/9/179 4 1307 - ZÀ£ÀߥÀlÖt EC.Vol.IX. ZÀ¥À.76. 5 1313 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/184 6 1314 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/30 7 1318 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/10 8 1318 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/73 9 1319 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/12 10 1320 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/31 11 1324 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/51 12 1325 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/59 13 1326 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/98 14 1331 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/71 15 1334 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/7 16 1335 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/178 17 1338 «ÃgÀ§¯Áè¼À III vÉAPÀ£ÀºÀ½î zÉÆrØ ZÀ£ÀߥÀlÖt E zÀ/9 18 1338 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/13 19 1341 - ZÀ£ÀߥÀlÖt 9/185
 60. 60. avÀæzÀÄUÀð 1 1172 §¯Áè¼À II £ÉgÀ°PÉgÉUÁæªÀÄ, avÀæzÀÄUÀð E.zÀ/31/ºÉÆ.zÀÄ.10 2 1205 «ÃgÀ§¯Áè¼À UÀAfUÀnÖUÁæªÀÄ EC. XI.a.zÀÄ.23 3 1205 §¯Áè¼ÀÀ-II(«ÃgÀUÀ®Äè) ªÉƼÀPÁ®ÆägÀÄ EC. XI.a.zÀÄ.12. 4 1205 §¯Áè¼ÀÀ-II(«ÃgÀUÀ®Äè) AiÀÄgÀ§âºÀ½î UÁæªÀÄ, »jAiÀÄÆgÀÄ EC. XI.a.zÀÄ.16. 5 1208 §¯Áè¼ÀgÁAiÀÄ ºÁgÀwUÁæªÀÄ, avÀæzÀÄUÀð EC. XI. »j.18 6 1214 §¯Áè¼ÀÀ-II PÉÆÃUÀÄAr UÁæªÀÄ, avÀæzÀÄUÀð EC. XI.azÀÄ.79. 7 1217 «ÃgÀ§¯Áè¼À ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, EC. XI.azÀÄ.4 8 1217 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, avÀæzÀÄUÀð EC. XI. ºÉÆ.PÉ.4 9 1220 «ÃgÀ§¯Áè¼À §gÀªÀÄ£ÁAiÀÄPÀzÀÄUÀð EC. XI.azÀÄ.56 10 1233 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ(«ÃgÀUÀ®Äè) »gÉèɣÀÆßgÀÄ, avÀæzÀÄUÀð EC. XI.a.zÀÄ. 11 1240 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ ¤ÃgÀUÀÄAzÀ UÁæªÀÄ, ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ EC. XI.a.zÀÄ.221. 12 1268 «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ-III PÉÆÃUÀÄAr EC. XI. azÀÄ.36. 13 1286 «ÃgÀ£ÁgÀ¹AºÀzÉêÀ avÀæzÀÄUÀð EC. XI.azÀÄ.12. 14 1310 «ÃgÀ§¯Áè¼À III avÀæzÀÄUÀð EC.Vol.XI.azÀÄ.01. 15 - «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÄwÛUÀµÀÄÖ UÁæªÀÄ E¹/avÀæzÀÄUÀð/41
 61. 61. 16 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼ÀzÉêÀ avÀæzÀÄUÀð EC.Vol.XI 17 - «ÃgÀ§¯Áè¼À ¸ÁzÀgÀºÀ½î EC/avÀæzÀÄUÀð/28
 62. 62. zÁªÀtUÉgÉ 1 1218 §¯Áè¼ÀÀ-II PÀÄAzÀªÁqÀ UÁæªÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ EC. XI. zÁUÉ105 2 1224-25 £ÀgÀ¹AºÀ- II zÁªÀtUÉgÉ EC. XI. zÁ.UÉ.25 3 1235 ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÁªÀtUÉgÉ EC. XI. zÁ.UÉ.129 4 1268 £ÀgÀ¹AºÀ- III zÁªÀtUÉgÉ EC. XI. zÁ.UÉ.36 5 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ£ÀgÀ¹AºÀ III zÁªÀtUÉgÉ E zÀ/30/ºÀjºÀgÀ vÁ/22 PÉÆïÁgÀ 1 1180 «ÃgÀUÀ®Äè±Á¸À£À PÉÆïÁgÀ EC. X. PÉÆïÁgÀ.170 2 1321 §¯Áè¼À III vÉÃgÀĺÀ½î UÁæªÀÄ PÉÆïÁgÀ E¹/10/128 ಕ ಬ ಾಪ ರ 1 1200 §¯Áè¼À II ¸É®UÀ£ÀºÀ½î, UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ EC. X. UË. ©..40 2 1200 §¯Áè¼À II ªÀļÀ®ÆgÀÄUÁæªÀÄ,UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ EC. X. UË. ©..51. 3 13£Éà ±ÀvÀ «ÃgÀ§¯Áè¼À PÉAPÉgÉ UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ EC. X.UË.©.£ÀA.49 4 ------ «ÃgÀ§¯Áè¼À II(«ÃgÀUÀ®Äè) PÁZÀªÀiÁZÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄ EC. X.UË.©.£ÀA.41. 5 1333 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ºÀÄuÉøÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ E¹/10/16
 63. 63. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ 1 14£Éà ±ÀvÀ gÁªÀÄ£ÁxÀzÉêÀ(PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£À) ¸ÀªÀÄAiÀĪÀgÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ PÉ«/4/35 DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ 1 1178 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¥ÉgÀV,DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ PÉ««/5/»AzÀÆ¥ÀÄgÀvÁ/26 2 1178 «ÃgÀ §¯Áè¼ÀÀ-II ¥ÉgÀV, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ J¸ïLL/9/»AzÀÆ¥ÀÄgÀvÁ/318 3 1317 «ÃgÀ§¯Áè¼zÉêÀÀ III D®Ær DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ PÉAiÀÄÄEJ¸ï/5/66 4 1320 «ÃgÀ§¯Áè¼zÉêÀÀ III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï PÉ«J¸ï/8/48 5 1320 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï J¸ïL£ï/9/354 6 1320 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï J¸ïL£ï/9/354 7 1323 «ÃgÀ§¯Áè¼À III vˣɥÀ°è DAzsÀæ¥ÀæzÉñï PÉ«EJ¸ï/5/25/ 8 1323 «ÃgÀ§¯Áè¼À III »AzÀÆ¥ÀÄgÀ J¸ïLL/9/355 9 1324 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï PÉ«EJ¸ï/5/47 10 1324 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï J¸ïLL/1 11 1324 «ÃgÀ§¯Áè¼À III ¹jªÀgÀA DAzsÀæ¥ÀæzÉñï J¸ïLL/356 12 1328 «ÃgÀ§¯Áè¼À III PÉÆqÀÄUÉ¥À°è »AzÀÆ¥ÀÄgÀ J¸ïLL/9/357 13 - «ÃgÀ§¯Áè¼À III DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ PÉ.«./5/«¨sÁUÀ1/177
 64. 64. 01 HASSAN – 199 02 MYSORE – 104 03 CHIKKA MANGALORE- 96 04 GADHAGA- 25 05 TUMKUR-34 06 DHARWAD-34 07 BELLARY-17 08 MANDYA-103 09 BENGALURU RURAL-44 10 SHIVAMOGA-17 11 DAKSHINA KANNADA-08 12 UTTAR KANNADA-02 13 RAMANAGARA-19 14 CHITRDURGA-17 15 DAVANAGERE-05 16 KOLAR-02 17 CHIKKABALLAPURA-05 18 TAMIL NADU-01 19 ANDHRA PRADESH-13 TOTAL = 746
 65. 65. HASSAN TUMKUR CHIKKABALLAPUR MANDYA MYSORE GADAG DARWARD KOLAR ೋಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆ : ಾ ೇ ಕ ಾರು ನ ೆ
 66. 66. ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆ: ಾ ೇ ಕ ಾರು ೋಷಕ
 67. 67. ೊಯ ಳ ಾಸನಗಳ ಹಂ ೆ: ಾ ೇ ಕ ಾರು ೈ ನ ೆ
 68. 68. ಆಕರಗಳ  ಎ ಾ ಕ ಾ ಟಕ  ಎ ಗ ಫ ಕ ಾ ಟಕ ೈ  ಇ ಾಸ ದಶ ನ  ೌ ಇಂ ಯ ಪ  ಎ ಾ ಯ ಇಂ ಾ  ೖಸೂರು ಆ ಾಲ ೕ  ಕ ಾ ಟಕ ಶ ಾ ಲಯ ಾಸನ ಸಂಪ ಟ

×