O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Guia-Cuidado-Salud-Familiar-2021.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
Guíapara el
Cuidado
de la
Salud
Preven
FAMILIAR
Guía para el Cuidado de la Salud
2
Presentación
nƏ ȸǕƏȇǣɿƏƬǣȓȇxɖȇƳǣƏǼƳƺǼƏ³ƏǼɖƳ٢ x³٣ƳƺˡȇƺǔƏȅǣǼǣƏƬȒȅȒ
ǼȒɀ ȅǣƺȅƫȸȒɀ ƳƺǼ ǝȒǕƏȸ...
3
• ChiquitIMSS Junior:ƳǣȸǣǕǣƳƏƏȇǣȑƏɀɵȇǣȑȒɀƳƺ‫ב‬Ə‫ה‬ƏȑȒɀƳƺ
ƺƳƏƳًɀɖɀȅƏƳȸƺɀًȵƏƳȸƺɀȒɎɖɎȒȸƺɀِ
• ChiquitIMSS:ƳǣȸǣǕǣƳƏƏȇǣȑƏɀɵȇǣȑ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 250 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Guia-Cuidado-Salud-Familiar-2021.pdf (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Guia-Cuidado-Salud-Familiar-2021.pdf

 1. 1. 1 Guíapara el Cuidado de la Salud Preven FAMILIAR
 2. 2. Guía para el Cuidado de la Salud 2 Presentación nƏ ȸǕƏȇǣɿƏƬǣȓȇxɖȇƳǣƏǼƳƺǼƏ³ƏǼɖƳ٢ x³٣ƳƺˡȇƺǔƏȅǣǼǣƏƬȒȅȒ ǼȒɀ ȅǣƺȅƫȸȒɀ ƳƺǼ ǝȒǕƏȸ ƺȅȵƏȸƺȇɎƏƳȒɀ ƺȇɎȸƺ ɀǥً ǝƏɀɎƏ ɖȇ ǕȸƏƳȒ ƳƺɎƺȸȅǣȇƏƳȒ ȵȒȸ ɀƏȇǕȸƺً ƏƳȒȵƬǣȓȇ ɵٖȒ ȅƏɎȸǣȅȒȇǣȒً ɵ ȷɖƺ ƺɀ ƺǼ ȸƺɀɖǼɎƏƳȒƳƺɖȇƏƺɴȵƺȸǣƺȇƬǣƏɵƳƺɖȇƏƏǼǣƏȇɿƏƺȇɎȸƺǕƻȇƺȸȒɀِnƏ ǔƏȅǣǼǣƏƬȸƺƏƳǣȇƐȅǣƬƏɀȵȸȒȵǣƏɀȷɖƺƬƏȅƫǣƏȇƺȇɀɖǔȒȸȅƏɵǔɖȇƬǣȓȇً ǣȇˢɖƺȇƬǣƏƳƏɀȵȒȸǼƏƬɖǼɎɖȸƏɵƬȒɀɎɖȅƫȸƺɀɀȒƬǣƏǼƺɀِ !ƏƳƏ ƳǥƏً ɖɀɎƺƳ Ɏǣƺȇƺ ǼƏ ȒȵȒȸɎɖȇǣƳƏƳ Ƴƺ ƬɖǣƳƏȸ ɀɖ ɀƏǼɖƳ ɵ ǼƏ Ƴƺ ɀɖǔƏȅǣǼǣƏƏɎȸƏɮƻɀƳƺǣȇǔȒȸȅƏƬǣȓȇȷɖƺǼƺȵƺȸȅǣɎƏƬȒȇȒƬƺȸƬȓȅȒ ȵȸƺɮƺȇǣȸƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀɵȅƺǴȒȸƏȸɀɖƫǣƺȇƺɀɎƏȸǔǥɀǣƬȒɵȅƺȇɎƏǼًȇȒɀ ȸƺǔƺȸǣȅȒɀƏǼƏƺƳɖƬƏƬǣȓȇȵƏȸƏǼƏɀƏǼɖƳِ 0ɀ ȵȒȸ ƺɀɎȒ ȷɖƺ ƺǼ Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ƺǼƏƫȒȸƏ ƺɀɎƏ JɖǥƏ ȷɖƺً ƺȇ ƬȒȇǴɖȇɎȒ ƬȒȇ ǼƏ !ƏȸɎǣǼǼƏ zƏƬǣȒȇƏǼ Ƴƺ ³ƏǼɖƳً Ɏǣƺȇƺ ƺǼ ȵȸȒȵȓɀǣɎȒ Ƴƺ ƬɖǣƳƏȸ ɵ ɮǣǕǣǼƏȸ ȷɖƺ ǼƏ ǔƏȅǣǼǣƏ ɎƺȇǕƏ ɖȇƏȅƺǴȒȸƬƏǼǣƳƏƳƳƺɮǣƳƏًɵƳȒȇƳƺƺȇƬȒȇɎȸƏȸƐǣȇǔȒȸȅƏƬǣȓȇɀȒƫȸƺ ɎƺȅƏɀ ȷɖƺ ƺɀ ȇƺƬƺɀƏȸǣȒ ƬȒȇȒƬƺȸ ȵƏȸƏ ǼȒǕȸƏȸ ɖȇ ƺɀɎǣǼȒ Ƴƺ ɮǣƳƏ ƏƬɎǣɮȒɵɀƏǼɖƳƏƫǼƺȷɖƺǼǼƺɮƺƏɖɀɎƺƳɵƏɀɖǔƏȅǣǼǣƏƏɖȇƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ ǣȇɎƺǕȸƏǼȓȵɎǣȅȒِ ³ƺƏƫȒȸƳƏȸƐȇɎƺȅƏɀƳǣȸǣǕǣƳȒɀƏɎȒƳȒƺǼȇɗƬǼƺȒǔƏȅǣǼǣƏȸƺȇǕƺȇƺȸƏǼً ƬȒȇ ƺǼ ˡȇ Ƴƺ ȵȸȒȵǣƬǣƏȸ ƺǼ ƫɖƺȇ ƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒ ɵ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒً ȵȸƺɮƺȇǣȸً ƳƺɎƺƬɎƏȸ ɵ ƬȒȇɎȸȒǼƏȸ ƺȇ ǔȒȸȅƏ ȒȵȒȸɎɖȇƏ ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀً Əɀǥ ƬȒȅȒ ȅƺǴȒȸƏȸɀɖȇɖɎȸǣƬǣȓȇɵɀɖɀƏǼɖƳȸƺȵȸȒƳɖƬɎǣɮƏƏǼȒǼƏȸǕȒƳƺǼƬǣƬǼȒƳƺ ɮǣƳƏًȅƺƳǣƏȇɎƺǼƏpromoción de la salud para toda la familiaِ ¨ƏȸƏ ȸƺǔȒȸɿƏȸ ǼȒɀ ƬȒȇȒƬǣȅǣƺȇɎȒɀ ƬȒȇ ƺɀɎƏ JɖǥƏً Ǽƺ ǣȇɮǣɎƏȅȒɀ Ə ȵƏȸɎǣƬǣȵƏȸƺȇǼƏɀ0ɀɎȸƏɎƺǕǣƏɀ0ƳɖƬƏɎǣɮƏɀƳƺ¨ȸȒȅȒƬǣȓȇƳƺǼƏ³ƏǼɖƳ ٢00¨³٣ȷɖƺƺǼXx³³ɎǣƺȇƺȵƏȸƏɖɀɎƺƳɵɀɖǔƏȅǣǼǣƏًƺȇǼƏɀƬɖƏǼƺɀɀƺ ȸƺƏǼǣɿƏȇƳǣȇƐȅǣƬƏɀȵƏȸɎǣƬǣȵƏɎǣɮƏɀًƏɎȸƏɮƻɀƳƺǼƐȸƺƏƳƺÁȸƏƫƏǴȒ³ȒƬǣƏǼ ƳƺɀɖÈȇǣƳƏƳƳƺxƺƳǣƬǣȇƏIƏȅǣǼǣƏȸًȷɖǣƺȇƺɀǼƺȵȒƳȸƐȇǣȇƬȒȸȵȒȸƏȸƳƺ ƏƬɖƺȸƳȒƬȒȇɀɖǕȸɖȵȒƳƺƺƳƏƳًȸǣƺɀǕȒȒɮɖǼȇƺȸƏƫǣǼǣƳƏƳ‫ي‬
 3. 3. 3 • ChiquitIMSS Junior:ƳǣȸǣǕǣƳƏƏȇǣȑƏɀɵȇǣȑȒɀƳƺ‫ב‬Ə‫ה‬ƏȑȒɀƳƺ ƺƳƏƳًɀɖɀȅƏƳȸƺɀًȵƏƳȸƺɀȒɎɖɎȒȸƺɀِ • ChiquitIMSS:ƳǣȸǣǕǣƳƏƏȇǣȑƏɀɵȇǣȑȒɀƳƺ‫ו‬Ə‫ח‬ƏȑȒɀƳƺƺƳƏƳِ • JuvenIMSS Junior:ƳǣȸǣǕǣƳƏƏƏƳȒǼƺɀƬƺȇɎƺɀƳƺ‫׎׏‬Ə‫ג׏‬ƏȑȒɀƳƺ ƺƳƏƳِ • JuvenIMSS: ƳǣȸǣǕǣƳƏƏƏƳȒǼƺɀƬƺȇɎƺɀƳƺ‫ד׏‬Ə‫ח׏‬ƏȑȒɀƳƺƺƳƏƳِ • Ella y Él con PrevenIMSS: ƳǣȸǣǕǣƳƏƏȅɖǴƺȸƺɀɵǝȒȅƫȸƺɀƳƺ‫׎א‬Ə ‫חד‬ƏȑȒɀƳƺƺƳƏƳِ • Envejecimiento Activo PrevenIMSS:ƳǣȸǣǕǣƳƏƏȵƺȸɀȒȇƏɀƏƳɖǼɎƏɀ ȅƏɵȒȸƺɀƳƺ‫׎ה‬ƏȑȒɀɵȅƐɀِ • Embarazo PrevenIMSS:ƳǣȸǣǕǣƳƏƏȅɖǴƺȸƺɀƺȅƫƏȸƏɿƏƳƏɀɵɀɖɀ ȵƏȸƺǴƏɀِ • YO puedo: ƳǣȸǣǕǣƳƏ Ə ȵƺȸɀȒȇƏɀ ƬȒȇ ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀ ƬȸȓȇǣƬƏɀ ȇȒ ɎȸƏȇɀȅǣɀǣƫǼƺɀ ٢ɀȒƫȸƺȵƺɀȒً ȒƫƺɀǣƳƏƳً ƳǣƏƫƺɎƺɀ ȅƺǼǼǣɎɖɀ ɵٖȒ ǝǣȵƺȸɎƺȇɀǣȓȇƏȸɎƺȸǣƏǼ٣Ƴƺ‫׎׏‬ɵȅƐɀƏȑȒɀƳƺƺƳƏƳِ • Pasos por la Salud: ƳǣȸǣǕǣƳƏ Ə ȵƺȸɀȒȇƏɀ ƬȒȇ ɀȒƫȸƺȵƺɀȒ ɖ ȒƫƺɀǣƳƏƳًƳƺ‫ה‬ƏȑȒɀƳƺƺƳƏƳƺȇƏƳƺǼƏȇɎƺِ
 4. 4. Guía para el Cuidado de la Salud 4 NIÑAS Y NIÑOS ..................................................................................... 1. Promoción de la Salud de la y el Recién Nacido ...................... 1.1. Promoción de la salud ......................................................................... ‫!ِ׏ِ׏ِ׏‬ɖǣƳƏƳȒɀƳƺǼƏɀȵƺȸɀȒȇƏɀȸƺƬǣƻȇȇƏƬǣƳƏɀِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِ׏ِ׏‬nƏƬɎƏȇƬǣƏȅƏɎƺȸȇƏِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِבِ׏ِ׏‬ǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƬȒȇǔȓȸȅɖǼƏǼƐƬɎƺƏِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِגِ׏ِ׏‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇƳƺǼƏȅɖƺȸɎƺɀɗƫǣɎƏƳƺǼǼƏƬɎƏȇɎƺِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِדِ׏ِ׏‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇƳƺƏƬƬǣƳƺȇɎƺɀِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 1.2. Nutrición ..................................................................................................... ‫ِ׏ِאِ׏‬àǣǕǣǼƏȇƬǣƏɵƺɮƏǼɖƏƬǣȓȇƳƺǼƺɀɎƏƳȒȇɖɎȸǣƬǣȒȇƏǼِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِאِ׏‬ƳȅǣȇǣɀɎȸƏƬǣȓȇƳƺɮǣɎƏȅǣȇƏ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 1.3. Prevención y control de enfermedades ................................... ‫ِ׏ِבِ׏‬àƏƬɖȇƏƬǣȓȇِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 1.4. Detección de enfermedades .......................................................... ‫ِ׏ِגِ׏‬ÁƏȅǣɿȇƺȒȇƏɎƏǼ‫ي‬ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀȅƺɎƏƫȓǼǣƬƏɀ ƬȒȇǕƻȇǣɎƏɀِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫(ِאِגِ׏‬ƺɎƺƬƬǣȓȇƳƺƏɎȸƺɀǣƏƳƺɮǥƏɀƫǣǼǣƏȸƺɀِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِבِגِ׏‬ȸǣȅƺȸƏɮǣɀǣɎƏƏǼȅƻƳǣƬȒ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 2. Programa de Salud de la Niña y el Niño de 1 a 11 Meses ....... 2.1. Promoción de la salud ........................................................................ ‫(ِ׏ِ׏ِא‬ƺɀƏȸȸȒǼǼȒǣȇǔƏȇɎǣǼɎƺȅȵȸƏȇȒِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِ׏ِא‬0ɀɎǣȅɖǼƏƬǣȓȇɎƺȅȵȸƏȇƏِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِבِ׏ِא‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇƳƺȸƏȷɖǣɎǣɀȅȒِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِגِ׏ِא‬ǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƳɖȸƏȇɎƺƺǼȵȸǣȅƺȸƏȑȒƳƺɮǣƳƏِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِדِ׏ِא‬ǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸǣƏِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِהِ׏ِא‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇƳƺƏƬƬǣƳƺȇɎƺɀِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِוِ׏ِא‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇɵƬȒȇɎȸȒǼƳƺƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀƳǣƏȸȸƺǣƬƏɀ ِِِِ ‫¨ِזِ׏ِא‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇɵƬȒȇɎȸȒǼƳƺǣȇǔƺƬƬǣȒȇƺɀȸƺɀȵǣȸƏɎȒȸǣƏɀ ƏǕɖƳƏɀِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫!ِחِ׏ِא‬ȒȇɎȸȒǼƳƺˡƺƫȸƺِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 2.2. Nutrición .................................................................................................... ‫ِ׏ِאِא‬àǣǕǣǼƏȇƬǣƏɵƺɮƏǼɖƏƬǣȓȇƳƺǼƺɀɎƏƳȒȇɖɎȸǣƬǣȒȇƏǼِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِאِא‬ƳȅǣȇǣɀɎȸƏƬǣȓȇƳƺǝǣƺȸȸȒِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِבِאِא‬ƳȅǣȇǣɀɎȸƏƬǣȓȇƳƺɮǣɎƏȅǣȇƏ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 2.3. Prevención y control de enfermedades .................................. ‫ِ׏ِבِא‬àƏƬɖȇƏƬǣȓȇِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِבِא‬³ƏǼɖƳƫɖƬƏǼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 11 12 12 12 13 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 25 26 27 27 29 31 32 33 34 34 34 35 35 35 37 Índice
 5. 5. 5 3. Programa de Salud de la Niña y el Niño de 1 a 4 Años ......... 3.1. Promoción de la salud ........................................................................ ‫(ِ׏ِ׏ِב‬ƺɀɎƺɎƺ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِ׏ِב‬ǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƬȒȸȸƺƬɎƏِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫!ِבِ׏ِב‬ȒȇɎȸȒǼƳƺƺɀǔǥȇɎƺȸƺɀ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫!ِגِ׏ِב‬ȒȇɀƺǴȒɀƳƺƬȸǣƏȇɿƏِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِדِ׏ِב‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇƳƺƏƬƬǣƳƺȇɎƺɀِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 3.2. Nutrición .................................................................................................... ‫ِ׏ِאِב‬àǣǕǣǼƏȇƬǣƏɵƺɮƏǼɖƏƬǣȓȇƳƺǼƺɀɎƏƳȒȇɖɎȸǣƬǣȒȇƏǼِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِאِב‬ƳȅǣȇǣɀɎȸƏƬǣȓȇƳƺɮǣɎƏȅǣȇƏ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫(ِבِאِב‬ƺɀȵƏȸƏɀǣɎƏƬǣȓȇǣȇɎƺɀɎǣȇƏǼ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 3.3. Prevención y control de enfermedades .................................. ‫ِ׏ِבِב‬àƏƬɖȇƏƬǣȓȇِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِבِב‬³ƏǼɖƳƫɖƬƏǼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 3.4. Detección de enfermedades ......................................................... ‫(ِ׏ِגِב‬ƺɎƺƬƬǣȓȇƳƺƳƺǔƺƬɎȒɀƳƺǼƏƏǕɖƳƺɿƏɮǣɀɖƏǼ ِِِِِِِِِِِِِِِِِ 4. Programa de Salud de la Niña y el Niño de 5 a 9 Años ........ 4.1. Promoción de la salud ....................................................................... ‫ِ׏ِ׏ِג‬ǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƬȒȸȸƺƬɎƏِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِאِ׏ِג‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇƳƺƳƺɀȇɖɎȸǣƬǣȓȇًɀȒƫȸƺȵƺɀȒɵȒƫƺɀǣƳƏƳِ ‫ِבِ׏ِג‬ƬɎǣɮǣƳƏƳǔǥɀǣƬƏ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِגِ׏ِג‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇƳƺƏƬƬǣƳƺȇɎƺɀِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِדِ׏ِג‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇƳƺɮǣȒǼƺȇƬǣƏǔƏȅǣǼǣƏȸِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِהِ׏ِג‬RǣǕǣƺȇƺȵƺȸɀȒȇƏǼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِוِ׏ِג‬0ȇɎȒȸȇȒǔƏɮȒȸƏƫǼƺƏǼƏɀƏǼɖƳِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫(ِזِ׏ِג‬ɖƺȑȒɀȸƺɀȵȒȇɀƏƫǼƺɀƬȒȇƏȇǣȅƏǼƺɀƳƺƬȒȅȵƏȑǥƏِِ ‫!ِחِ׏ِג‬ƐȇƬƺȸ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 4.2. Nutrición ................................................................................................... ‫ِ׏ِאِג‬àǣǕǣǼƏȇƬǣƏɵƺɮƏǼɖƏƬǣȓȇƳƺǼƺɀɎƏƳȒȇɖɎȸǣƬǣȒȇƏǼِِِِِِِِِِِِ ‫(ِאِאِג‬ƺɀȵƏȸƏɀǣɎƏƬǣȓȇǣȇɎƺɀɎǣȇƏǼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 4.3. Prevención y control de enfermedades .................................. ‫ِ׏ِבِג‬àƏƬɖȇƏƬǣȓȇ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 4.4. Detección de enfermedades ........................................................ ‫(ِ׏ِגِג‬ƺɎƺƬƬǣȓȇƳƺƳƺǔƺƬɎȒɀƳƺǼƏƏǕɖƳƺɿƏɮǣɀɖƏǼِِِِِِِِِِِِِِِِ 37 37 37 38 39 40 41 42 42 43 43 44 44 45 46 46 46 46 47 48 49 51 52 52 54 56 57 58 58 60 60 60 61 61
 6. 6. Guía para el Cuidado de la Salud 6 ADOLESCENTES ................................................................................... 1. Promoción de la salud .......................................................................... 1.1. Educación para el cuidado de la salud ...................................... 1.2. Higiene personal ................................................................................... 1.3. Actividad física ........................................................................................ 1.4. Salud sexual y reproductiva ............................................................ 1.5. Salud mental ............................................................................................ 1.6. Estrés ............................................................................................................ 1.7. Prevención de violencia ..................................................................... 1.8. Prevención de accidentes ................................................................ 1.9. Cáncer .......................................................................................................... 1.10. Entorno favorable a la salud .......................................................... 1.11. Dueños responsables con animales de compañía ............ 1.12. Donación altruista de sangre ....................................................... 2. Nutrición .................................................................................................... 2.1. Alimentación correcta ........................................................................ 2.2. Prevención de sobrepeso y obesidad ....................................... 2.3. Evaluación del estado nutricional .............................................. 2.4. Desparasitación intestinal .............................................................. 2.5. Detección de anemia ......................................................................... 2.6. Administración de hierro ................................................................. 3. Prevención y control de enfermedades ...................................... 3.1. Vacunación ............................................................................................... 3.2. Prevención de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual .............................................................................. 3.3. Uso del condón ...................................................................................... 3.4. Prevención de la tuberculosis ....................................................... 4. Detección de enfermedades ............................................................ 4.1. Defectos de agudeza visual ............................................................ 4.2. Infección por VIH/SIDA en embarazadas ............................... 4.3. Detección de la tuberculosis ......................................................... 5. Salud sexual y reproductiva .............................................................. ‫¨ِ׏ِד‬ȸȒȅȒƬǣȓȇƳƺǼƏȵǼƏȇǣˡƬƏƬǣȓȇǔƏȅǣǼǣƏȸ..................................... 5.2. Métodos anticonceptivos ................................................................ 5.3. Cuidados durante el embarazo .................................................... 5.4. Cuidados después del parto .......................................................... 63 64 64 65 66 70 73 77 79 82 85 86 88 90 92 92 96 98 100 101 101 102 102 104 105 107 108 108 109 109 110 110 110 115 116
 7. 7. 7 MUJERES Y HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS .................................... 1. Promoción de la salud .......................................................................... 1.1. Educación para el cuidado de la salud ...................................... 1.2. Actividad física ....................................................................................... 1.3. Salud sexual y reproductiva ............................................................ 1.4. Salud mental ........................................................................................... 1.5. Estrés ............................................................................................................ ‫ِ׏ِדِ׏‬0ɀɎȸƻɀƺƬȒȇȓȅǣƬȒِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِדِ׏‬0ɀɎȸƻɀǼƏƫȒȸƏǼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 1.6. Prevención de violencia .................................................................... 1.7. Prevención de accidentes ................................................................ 1.8. Entorno favorable a la salud ........................................................... 1.9. Dueños responsables con animales de compañía ............ 1.10. Donación altruista de sangre ....................................................... 2. Nutrición .................................................................................................... 2.1. Alimentación correcta ........................................................................ 2.2. Prevención, detección y control de sobrepeso y obesidad .................................................................................................... 2.3. Detección de anemia en mujeres ............................................... 2.4. Administración de hierro en mujeres ...................................... 2.5. Administración de ácido fólico en mujeres ........................... 3. Prevención y control de enfermedades ...................................... 3.1. Vacunación ............................................................................................... 3.2. Prevención de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual .............................................................................. 4. Detección de enfermedades ............................................................ 4.1. Cáncer de colon y recto ..................................................................... ‫ِאِג‬XƳƺȇɎǣˡƬƏƬǣȓȇȒȵȒȸɎɖȇƏƳƺƬǣƺȸɎȒɀɎǣȵȒɀƳƺƬƐȇƬƺȸ ........ 5. Salud sexual y reproductiva .............................................................. ‫¨ِ׏ِד‬ǼƏȇǣˡƬƏƬǣȓȇǔƏȅǣǼǣƏȸ .......................................................................... 5.2. Promoción y otorgamiento de métodos anticonceptivos ..................................................................................... 119 120 120 121 125 126 128 129 130 131 133 136 138 140 142 142 147 151 152 152 153 153 156 159 159 160 161 161 162
 8. 8. Guía para el Cuidado de la Salud 8 5.3. Mujer ............................................................................................................ ‫ِ׏ِבِד‬àƏǼȒȸƏƬǣȓȇƳƺǼȸǣƺɀǕȒȸƺȵȸȒƳɖƬɎǣɮȒِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫!ِאِבِד‬ȒȇɀɖǼɎƏȵȸƺƬȒȇƬƺȵƬǣȒȇƏǼ٢ȒƏȇɎƺɀƳƺǼƺȅƫƏȸƏɿȒ٣ِ ‫!ِבِבِד‬ɖǣƳƏƳȒɀƳɖȸƏȇɎƺƺǼƺȅƫƏȸƏɿȒِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫!ِגِבِד‬ɖǣƳƏƳȒɀƳƺɀȵɖƻɀƳƺǼȵƏȸɎȒ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫¨ِדِבِד‬ȸƺɮƺȇƬǣȓȇɵƏɎƺȇƬǣȓȇƳƺǼƏɀƬȒȅȵǼǣƬƏƬǣȒȇƺɀƳƺǼƏ ȅƺȇȒȵƏɖɀǣƏɵƬǼǣȅƏɎƺȸǣȒِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ PERSONAS ADULTAS MAYORES .................................................... 1. Promoción de la salud .......................................................................... 1.1. Educación para el cuidado de la salud ...................................... 1.2. Actividad física ....................................................................................... 1.3. Prevención de accidentes ................................................................ 1.4. Recomendaciones para tener una postura correcta ....... 1.5. Prevención de violencia familiar .................................................. 1.6. Sexualidad ................................................................................................. 1.7. Estrés ............................................................................................................ 1.8. Entrenamiento para prevenir el envejecimiento cerebral ...................................................................................................... 1.9. Entorno favorable a la salud ........................................................... 1.10. Dueños responsables con animales de compañía .......... 1.11. Conviene saber ...................................................................................... ‫ِ׏ِ׏׏ِ׏‬àƺǴƺɿɀƏǼɖƳƏƫǼƺ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِאِ׏׏ِ׏‬RǣǕǣƺȇƺƳƺǼɀɖƺȑȒِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫ِבِ׏׏ِ׏‬ȸɎȸǣɎǣɀِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ‫(ِגِ׏׏ِ׏‬ƺȵȸƺɀǣȓȇِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 1.12. Prevención y control de enfermedades respiratorias no transmisibles ................................................................................... ‫ِ׏ِא׏ِ׏‬ɀȅƏ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 2. Nutrición .................................................................................................... 2.1. Alimentación correcta......................................................................... 2.2. Prevención de desnutrición, sobrepeso y obesidad ........ 3. Prevención y control de enfermedades ...................................... 3.1. Vacunación ............................................................................................... 4. Detección de enfermedades ............................................................ 4.1. Cáncer de colon y recto ..................................................................... ‫ِאِג‬XƳƺȇɎǣˡƬƏƬǣȓȇȒȵȒȸɎɖȇƏƳƺƬǣƺȸɎȒɀɎǣȵȒɀƳƺƬƐȇƬƺȸ ........ 164 164 165 166 169 170 173 174 174 175 179 181 183 185 186 188 189 191 193 193 194 195 196 196 196 197 197 201 206 206 208 208 209
 9. 9. 9 5. Salud sexual y reproductiva .............................................................. ‫¨ِ׏ِד‬ǼƏȇǣˡƬƏƬǣȓȇǔƏȅǣǼǣƏȸ .......................................................................... 5.2. Promoción y otorgamiento de métodos anticonceptivos ..................................................................................... 5.3. Postmenopausia ................................................................................... DOS O MÁS GRUPOS DE EDAD ...................................................... 1. Prevención y control de enfermedades respiratorias no transmisibles: asma .............................................................................. 2. Ojo seco ..................................................................................................... 3. Cultura para la donación de órganos y tejidos ........................ 4. Salud bucal ............................................................................................... 5. Higiene del sueño .................................................................................. 6. Prevención de adicciones .................................................................. 7. Crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata ........ 8. Osteoporosis ............................................................................................ 9. Prevención y control de infecciones respiratorias agudas ... 10. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ............ 11. CHKT en Línea ......................................................................................... 12. Prevención de la tuberculosis ........................................................ 13. Hipertensión arterial (presión arterial alta) .............................. 14. Prediabetes ............................................................................................. 15. Diabetes mellitus ................................................................................. 16 Prehipertensión ..................................................................................... 17. Hipercolesterolemia (colesterol alto) .......................................... 18. Cáncer de mama .................................................................................. 19. Cáncer cervicouterino ........................................................................ 211 211 211 211 213 214 215 215 220 222 224 230 231 233 234 235 236 238 240 240 243 243 245 249
 10. 10. Niñas y niños 11 zX„³çzX„ ³
 11. 11. Guía para el Cuidado de la Salud 12 1. Promoción de la Salud de la y el Recién Nacido 0ɀɎƏƺɀɎȸƏɎƺǕǣƏƳƺȵȸƺɀɎƏƬǣȓȇƳƺɀƺȸɮǣƬǣȒɀȷɖƺǣȅȵǼƏȇɎȓƺǼXx³³ƺȇ ɎȒƳƏɀɀɖɀɖȇǣƳƏƳƺɀȅƻƳǣƬƏɀɎǣƺȇƺƺǼȵȸȒȵȓɀǣɎȒǕƺȇƺȸƏǼƳƺȒɎȒȸǕƏȸ ƏɎƺȇƬǣȓȇǣȇɎƺǕȸƏǼȵȸƺɮƺȇɎǣɮƏٕȵȒȸƺǼǼȒًƬƏƳƏɮƺɿȷɖƺɖɀɎƺƳǼǼƺɮƺƏ ɀɖ ǝǣǴƏ Ȓ ǝǣǴȒ Ə ǼƏ ÈȇǣƳƏƳ Ƴƺ xƺƳǣƬǣȇƏ IƏȅǣǼǣƏȸƏȵȸȒɮƺƬǝƺƺɀƏɮǣɀǣɎƏȵƏȸƏȷɖƺǼƺ ȒɎȒȸǕɖƺȇɎȒƳƏɀǼƏɀƏƬƬǣȒȇƺɀȷɖƺƏȅƺȸǣɎƺ ƳƺƏƬɖƺȸƳȒƬȒȇɀɖƺƳƏƳًƺɀȵƺƬǣˡƬƏƳƏɀƺȇ ǼƏ!ƏȸɎǣǼǼƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ³ƏǼɖƳƳƺǼƏȇǣȑƏɵ ƺǼȇǣȑȒِ ³ǣƺȅȵȸƺ ȷɖƺ ƏƬɖƳƏ Ə ɀɖ ÈȇǣƳƏƳ Ƴƺ xƺƳǣƬǣȇƏ IƏȅǣǼǣƏȸ ƬȒȸȸȒƫȒȸƺ ɵ ɮƺȸǣˡȷɖƺ ȷɖƺ ɎȒƳƏɀ ǼƏɀ ƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀ ȸƺƏǼǣɿƏƳƏɀ Ə ɀɖ ǝǣǴƏ Ȓ ǝǣǴȒ ȷɖƺƳƺȇ ȸƺǕǣɀɎȸƏƳƏɀ ƺȇ ǼƏ!ƏȸɎǣǼǼƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ³ƏǼɖƳًƏɀǥƬȒȅȒǼƏ ǔƺƬǝƏƳƺɀɖȵȸȓɴǣȅƏƬǣɎƏِ «ƺƬɖƺȸƳƺȷɖƺǼƏ!ƏȸɎǣǼǼƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ³ƏǼɖƳƺɀɖȇƳȒƬɖȅƺȇɎȒȒˡƬǣƏǼ ȷɖƺ ɎȒƳƏ ȵƺȸɀȒȇƏ ȅƺɴǣƬƏȇƏ Ƴƺƫƺ Ɏƺȇƺȸً ȵȒȸ ƺǼǼȒ ƺɀ ǣȅȵȒȸɎƏȇɎƺ ȅƏȇɎƺȇƺȸǼƏƺȇƫɖƺȇƺɀɎƏƳȒِ 1.1. Promoción de la salud 1.1.1. Cuidados de las personas recién nacidas 0ɀɎƏȸƺȇƬƏɀƏƳƺɀȵɖƻɀƳƺǼȵƏȸɎȒƺɀɖȇȅȒȅƺȇɎȒƺɀȵƺȸƏƳȒًƳȒȇƳƺ ɀɖȸǕƺȇ ƳɖƳƏɀ ȸƺɀȵƺƬɎȒ Ə ǼȒɀ ƬɖǣƳƏƳȒɀ Ƴƺ ǼƏɀ ȵƺȸɀȒȇƏɀ ȸƺƬǣƻȇ ȇƏƬǣƳƏɀًƬȒȅȒ‫ي‬ ¿Cuánto debe dormir? nƏɀȵƺȸɀȒȇƏɀȸƺƬǣƻȇȇƏƬǣƳƏɀɀɖƺǼƺȇƳȒȸȅǣȸƺȇɎȸƺ‫ז׏‬Ə‫אא‬ǝȒȸƏɀƏǼƳǥƏِ ³ƺƳƺɀȵǣƺȸɎƏȇƬɖƏȇƳȒɎǣƺȇƺȇǝƏȅƫȸƺًȵȒȸɖȇƺȸɖƬɎȒًȵȒȸǔȸǥȒȒɖȇ ȵƏȑƏǼ ȅȒǴƏƳȒٕ ɀǣȇ ƺȅƫƏȸǕȒً ǝƏɵ ƫƺƫƻɀ ȷɖƺ Ƴɖƺȸȅƺȇ ȅƺȇȒɀً ɀǣȇ ȷɖƺƺɀȒɀǣǕȇǣˡȷɖƺȷɖƺƺɀɎƐȇƺȇǔƺȸȅȒɀِ nƏȅƺǴȒȸȵȒɀǣƬǣȓȇȵƏȸƏƏƬȒɀɎƏȸƏǼƏȇǣȑƏȒƺǼȇǣȑȒƺɀƫȒƬƏƏȸȸǣƫƏً ȇɖȇƬƏƫȒƬƏƏƫƏǴȒȒƳƺǼƏƳȒِ0ɀɎȒƺɮǣɎƏƺǼȸǣƺɀǕȒƳƺȅɖƺȸɎƺɀɗƫǣɎƏ ƳƺǼǼƏƬɎƏȇɎƺِ
 12. 12. Niñas y niños 13 ¿Cada cuándo debo bañarlo? ³ƺ ȸƺƬȒȅǣƺȇƳƏ ȷɖƺ ɀƺƏ Ə ƳǣƏȸǣȒِ Èɀƺ ǴƏƫȓȇ ȇƺɖɎȸȒً ǼƏɮƺ ȵȸǣȅƺȸȒ ǼƏƬƏƫƺɿƏɵƬƏȸƏًƬɖǣƳƏȇƳȒǼȒɀȒǴȒɀƳƺǼƫƺƫƻًƳƺɀȵɖƻɀƺǼȸƺɀɎȒƳƺǼ ƬɖƺȸȵȒِzȒȒǼɮǣƳƺǼȒɀȵǼǣƺǕɖƺɀƳƺ ƫȸƏɿȒɀɵȵǣƺȸȇƏɀِ0ȇǼȒɀǕƺȇǣɎƏǼƺɀ Ƴƺ ǼƏɀ ȇǣȑƏɀً ǼƏɮƺ ǼȒɀ ȵǼǣƺǕɖƺɀ Ȓ ǼƏƫǣȒɀȅƏɵȒȸƺɀِ (ƺɀȵɖƻɀƳƺǼƫƏȑȒƏȵǼǣȷɖƺƬȸƺȅƏ ȒƏƬƺǣɎƺƳƺƏǼȅƺȇƳȸƏɀƳɖǼƬƺɀƺȇ ƺǼƬɖƺȸȵȒِ nƏɮƺ ƺǼ ƬȒȸƳȓȇ ɖȅƫǣǼǣƬƏǼ ƬȒȇ ƏǕɖƏ ɵ ǴƏƫȓȇ ɵ ɀƻȷɖƺǼȒ ƫǣƺȇِ 0ɀɎƺɀƺƬƏƺȸƐƳɖȸƏȇɎƺǼƏɀƺǕɖȇƳƏ ɀƺȅƏȇƏ Ƴƺ ɮǣƳƏً ȇȒ ƬȒǼȒȷɖƺ ȅȒȇƺƳƏɀً ǔȸǣǴȒǼƺɀً ƬƏȇǣƬƏɀً ƏǼǕȒƳȓȇ Ȓ ƬɖƺȸȵȒɀ ƺɴɎȸƏȑȒɀ ƺȇ ƺǼ ȒȅƫǼǣǕȒ ɵ ɎƏȅȵȒƬȒ ƏȵǼǣȷɖƺ ȇǣȇǕɗȇ ɎǣȵȒ Ƴƺ ɀɖɀɎƏȇƬǣƏِ !ȒǼȒȷɖƺȸȒȵƏǼǣȅȵǣƏƳǣƏȸǣƏȅƺȇɎƺ Ȓ ƬƏƳƏ ɮƺɿ ȷɖƺ ɀƺƏ ȇƺƬƺɀƏȸǣȒ ɵ ƬƏȅƫǣƺ ƬȒȇ ǔȸƺƬɖƺȇƬǣƏ ƺǼ ȵƏȑƏǼ ȵƏȸƏƺɮǣɎƏȸȸȒɿƏƳɖȸƏɀِxƏȇɎƺȇǕƏ ǼǣȅȵǣƏ ǼƏ ȇƏȸǣɿ ɵ ǼƏɀ ȒȸƺǴƏɀ ƳƺǼ ƫƺƫƻًƬȒȸɎƺǼƏɀɖȑƏɀƳƺȅƏȇȒɀɵ ȵǣƺɀƬƏƳƏɀƺȅƏȇƏِ 1.1.2. Lactancia materna ¿Cómo alimentar a mi bebé? nƏǼƺƬǝƺȅƏɎƺȸȇƏƺɀƺǼƏǼǣȅƺȇɎȒ ǣƳƺƏǼ ȵƏȸƏ ǼƏɀ ɵ ǼȒɀ ƫƺƫƻɀً ȵɖƺɀ ƬȒȇɎǣƺȇƺ ɎȒƳȒɀ ǼȒɀ ƺǼƺȅƺȇɎȒɀ ȇɖɎȸǣɎǣɮȒɀ ȷɖƺ ȇƺƬƺɀǣɎƏȇ ȵƏȸƏ ɀɖ ƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒɵƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒًƏɀǥƬȒȅȒɀɖɀɎƏȇƬǣƏɀȷɖƺǼƺɀȵȸȒɎƺǕƺȇƬȒȇɎȸƏ ǣȇǔƺƬƬǣȒȇƺɀɵƏǼƺȸǕǣƏɀِnƏƬƏȇɎǣƳƏƳɵƬƏǼǣƳƏƳƳƺǼƏǼƺƬǝƺȅƏɎƺȸȇƏƺɀ ɀɖˡƬǣƺȇɎƺًȵȒȸǼȒȷɖƺȇȒƺɀȇƺƬƺɀƏȸǣȒƳƏȸȒɎȸȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀȒƫƺƫǣƳƏɀ ٢ƏǕɖƏًɎƻًǴɖǕȒɀ٣ƳɖȸƏȇɎƺǼȒɀȵȸǣȅƺȸȒɀ‫ה‬ȅƺɀƺɀƳƺɮǣƳƏِ nƏɀ ɵ ǼȒɀ ƫƺƫƻɀ ƏȅƏȅƏȇɎƏƳȒɀ Ɏǣƺȇƺȇ ȅƺȇȒɀ ȵȸȒƫƏƫǣǼǣƳƏƳƺɀ Ƴƺ ȵƏƳƺƬƺȸȒƫƺɀǣƳƏƳƺȇǼƏȇǣȑƺɿȒƏǼǼǼƺǕƏȸƏǼƏƏƳɖǼɎƺɿِǼƏȅƏȅƏȇɎƏȸ ƺɀɎȸƺƬǝƏǼȒɀǼƏɿȒɀƳƺƏǔƺƬɎȒƺȇɎȸƺɖɀɎƺƳɵɀɖƫƺƫƻًȵȒȸƺǼǼȒɎȸƏɎƺ
 13. 13. Guía para el Cuidado de la Salud 14 ƳƺȷɖƺɀƺƏɖȇƏƺɴȵƺȸǣƺȇƬǣƏƏǕȸƏƳƏƫǼƺɵɎȸƏȇȷɖǣǼƏ ȵƏȸƏƏȅƫȒɀِ La Organización Mundial de la Salud (OMS) ɵ ƺǼ IȒȇƳȒ Ƴƺ ǼƏɀ zƏƬǣȒȇƺɀ ÈȇǣƳƏɀ ȵƏȸƏ ǼƏ XȇǔƏȇƬǣƏ٢ÈzX!0IًȵȒȸǼƏɀɀǣǕǼƏɀƺȇǣȇǕǼƻɀƳƺ ÈȇǣɎƺƳ zƏɎǣȒȇɀ XȇɎƺȸȇƏɎǣȒȇƏǼ !ǝǣǼƳȸƺȇ‫ټ‬ɀ 0ȅƺȸǕƺȇƬɵIɖȇƳ٣ȸƺƬȒȅǣƺȇƳƏȇ‫ي‬ • XȇǣƬǣȒǣȇȅƺƳǣƏɎȒƳƺǼƏǼƏƬɎƏȇƬǣƏȅƏɎƺȸȇƏ ƺȇǼƏȵȸǣȅƺȸƏǝȒȸƏƳƺɮǣƳƏِ • nƏƬɎƏȇƬǣƏ ƺɴƬǼɖɀǣɮƏȅƺȇɎƺ ȅƏɎƺȸȇƏ ƳɖȸƏȇɎƺǼȒɀȵȸǣȅƺȸȒɀ‫ה‬ȅƺɀƺɀƳƺɮǣƳƏِ • XȇɎȸȒƳɖƬƬǣȓȇƳƺƏǼǣȅƺȇɎȒɀƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸǣȒɀ ɀƺǕɖȸȒɀɵȇɖɎȸǣƬǣȒȇƏǼȅƺȇɎƺƏƳƺƬɖƏƳȒɀƏȵƏȸɎǣȸƳƺǼȒɀ‫ה‬ȅƺɀƺɀً ƬȒȇɎǣȇɖƏȇƳȒǼƏǼƏƬɎƏȇƬǣƏȅƏɎƺȸȇƏǝƏɀɎƏǼȒɀ‫א‬ƏȑȒɀȒȅƐɀƳƺƺƳƏƳِ ȇȷɖǣǼƏ OMS) ƏȸƏ ǼƏ ƺ 0ɴǣɀɎƺȇ ǣȇƳǣƬƏƬǣȒȇƺɀ ȅƻƳǣƬƏɀ ȵȒȸ ǼƏɀ ƬɖƏǼƺɀ ƏǼǕɖȇƏɀ ȅƏƳȸƺɀ ȇȒ ȵɖƺƳƺȇ ƳƏȸ ȵƺƬǝȒً ǼƏɀ ƬɖƏǼƺɀ ɀƺȸƐȇ ƳƏƳƏɀ Ə ƬȒȇȒƬƺȸ ɀȒǼȒ ȵȒȸ ƺǼ ȵƺȸɀȒȇƏǼȅƻƳǣƬȒɎȸƏɎƏȇɎƺًƺȇƬƏɀȒȇƺƬƺɀƏȸǣȒِ ¿Cómo lograr una lactancia al seno materno? nƏ ƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇ ƏǼ ɀƺȇȒ ȅƏɎƺȸȇȒ Ƴƺƫƺ ǣȇǣƬǣƏȸɀƺ ǣȇȅƺƳǣƏɎƏȅƺȇɎƺ ƳƺɀȵɖƻɀƳƺǼȇƏƬǣȅǣƺȇɎȒِ!ƏƳƏƫƺƫƻɮƏɀȒǼǣƬǣɎƏȇƳȒǼƏǔȸƺƬɖƺȇƬǣƏƳƺ ƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƳƺƏƬɖƺȸƳȒƬȒȇɀɖȇƺƬƺɀǣƳƏƳًƏǼǕɖȇƏɀɮƺƬƺɀƏȇɎƺɀɵȒɎȸƏɀ ɖȇȵȒƬȒƳƺɀȵɖƻɀِÈɀɎƺƳƏȅƏȅƏȇɎƺƏǼƫƺƫƻƬɖƏȇƳȒǼȒȵǣƳƏɵƳɖȸƏȇɎƺ ƺǼɎǣƺȅȵȒȷɖƺǼȒȸƺȷɖǣƺȸƏًƏƺɀɎƏǔȒȸȅƏɀƺǼƺǼǼƏȅƏƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƏǼǣƫȸƺ ƳƺȅƏȇƳƏِ«ƺƬɖƺȸƳƺȷɖƺǼƏɀɀƺȑƏǼƺɀƳƺǝƏȅƫȸƺɀȒȇ‫ي‬ • Tempranas:ɀƺƏǕǣɎƏًƏƫȸƺǼƏƫȒƬƏًȅɖƺɮƺǼƏƬƏƫƺɿƏɵƫɖɀƬƏƺǼ ȵƺƬǝȒِ • Intermedias:ɀƺƺɀɎǣȸƏًȅȒɮǣȅǣƺȇɎȒɀƳƺǼƬɖƺȸȵȒًɀƺǼǼƺɮƏǼƏȅƏȇȒ ƏǼƏƫȒƬƏِ • Tardías:ȅȒɮǣȅǣƺȇɎȒɀƏǕǣɎƏƳȒɀًǼǼȒȸƏًɀƺȵȒȇƺƬȒǼȒȸƏƳȒًƺȇƺɀɎȒɀ ȅȒȅƺȇɎȒɀɀƺƳƺƫƺƬƏǼȅƏȸɵƳƺɀȵɖƻɀƏȅƏȅƏȇɎƏȸِ Siga estas recomendaciones: ‫ِ׏‬ ȇɎƺɀƳƺƏȅƏȇɎƏȸƏɀɖƫƺƫƻǼƐɮƺɀƺǼƏɀȅƏȇȒɀƬȒȇƏǕɖƏɵǴƏƫȓȇِ ‫ِא‬ ƬȒȅȓƳƺɀƺƺȇɖȇƏȵȒɀǣƬǣȓȇƬȒȇǔȒȸɎƏƫǼƺɵƏƬƺȸȷɖƺƏɀɖƫƺƫƻƏ
 14. 14. Niñas y niños 15 ɀɖȵƺƬǝȒًǝƏǕƏȷɖƺƏƫȸƏɀɖƫȒƬƏȵƏȸƏǣȇɎȸȒƳɖƬǣȸƺǼȵƺɿȓȇɵȵƏȸɎƺ ƳƺǼƏƏȸƺȒǼƏًƬȒȇƺǼǼȒƺȅȵƺɿƏȸƐƏȅƏȅƏȸِ³ȒɀɎƺȇǕƏƺǼȵƺƬǝȒًƬȒȇ ɖȇƏȅƏȇȒًƺȇǔȒȸȅƏƳƺ!٢ƺǼȵɖǼǕƏȸȵȒȸƺȇƬǣȅƏƳƺǼƏƏȸƺȒǼƏɵ ǼȒɀ ƬɖƏɎȸȒ ƳƺƳȒɀ ɀȒɀɎƺȇǣƺȇƳȒ ǼƏ ȅƏȅƏ ƳƺƫƏǴȒ Ƴƺ ǼƏ ƏȸƺȒǼƏ٣ً ƏɀƺǕɗȸƺɀƺƳƺȷɖƺǼȒɀǼƏƫǣȒɀƳƺǼƫƺƫƻƺɀɎƻȇƺɮƺȸɎǣƳȒɀ٢ǔȒȸȅƏƳƺ ȵƺɀƬƏƳȒ٣ِzȒƳƺƫƺƺɀƬɖƬǝƏȸɀƺƬǝɖȵƺɎƺȒɵǼƏɀɖƬƬǣȓȇȇȒƳƺƫƺɀƺȸ ƳȒǼȒȸȒɀƏٕɀǣƺɀɎƺƺɀƺǼƬƏɀȒًɮɖƺǼɮƏƏǣȇɎȸȒƳɖƬǣȸɀɖȵƺƬǝȒِ ‫ِב‬ ȅƏȅƐȇɎƺǼȒ ƳɖȸƏȇɎƺ ƺǼ ɎǣƺȅȵȒ ȷɖƺ ȸƺȷɖǣƺȸƏً ƏɀƺǕɗȸƺɀƺ Ƴƺ ȒǔȸƺƬƺȸǼƺƏȅƫȒɀȵƺƬǝȒɀƳƺǔȒȸȅƏƏǼɎƺȸȇƏƳƏِ ‫ِג‬ ȇɎƺɀƳƺȒǔȸƺƬƺȸƺǼȒɎȸȒȵƺƬǝȒًƏɵɖƳƺƏɀɖƫƺƫƻƏɀƏƬƏȸƺǼƏǣȸƺ ȷɖƺ ɎȸƏǕȓِ !ȒǼȒȷɖƺ ɀɖ ƬƏƫƺɿƏ ɀȒƫȸƺ ɀɖ ǝȒȅƫȸȒً ƳƺǼƺ ɖȇƏɀ ȵƏǼȅƏƳƏɀ ɀȒƫȸƺ ǼƏ ƺɀȵƏǼƳƏ ǝƏɀɎƏ ȷɖƺ ƺȸɖƬɎƺ ɎȒƳȒ ƺǼ Əǣȸƺٕ ɀǣ ƳƺɮɖƺǼɮƺɖȇȵȒƬȒƳƺǼƺƬǝƺًȇȒɀƺȵȸƺȒƬɖȵƺًƺɀȇȒȸȅƏǼِ ‫ِד‬ ǼɎƺȸȅǣȇƏȸƳƺƏȅƏȅƏȇɎƏȸǼȒȸƺɎǣȸƺǼƏȵƺǼɖɀƏȒˡƫȸƏɀȷɖƺȵɖƺƳƏȇ ƺɀɎƏȸƺȇɀɖɀȅƏȅƏɀِzȒƺɀȇƺƬƺɀƏȸǣȒȷɖƺǼƏɮƺɀɖɀȵƺƬǝȒɀًƬȒȇ ƺǼƫƏȑȒƳǣƏȸǣȒɵƬƏȅƫǣȒƳƺȸȒȵƏƺɀɀɖˡƬǣƺȇɎƺِ ْ!ȓȅȒɀƏƫƺȸɀǣɎȒȅƏɀɖˡƬǣƺȇɎƺƏǼǣȅƺȇɎȒّ ³ǣɖȇƫƺƫƻƬȒȅƺǼȒɀɖˡƬǣƺȇɎƺƏɖȅƺȇɎƏȸƐƏǼȸƺƳƺƳȒȸƳƺ‫׎דו‬ǕȸƏȅȒɀƳƺ ȵƺɀȒƏǼƬɖȅȵǼǣȸɀɖȵȸǣȅƺȸȅƺɀƳƺɮǣƳƏِƳƺȅƐɀًɀǣƺȇɎƏɀǣǼƺɮƏƬǥƏǼȒɀ ɀƺȇȒɀًɮƺƏȷɖƺȒȸǣȇƺƫƏɀɎƏȇɎƺ٢ȅȒǴƏɀɖȵƏȑƏǼƳƺɀȵɖƻɀƳƺƬƏƳƏƬȒȅǣƳƏ٣ ɵȷɖƺƳɖƺȸȅƏɎȸƏȇȷɖǣǼȒƳƺɀȵɖƻɀƳƺƬȒȅƺȸِ ْ!ȓȅȒȵȸȒƳɖƬǣȸɀɖˡƬǣƺȇɎƺǼƺƬǝƺȵƏȸƏȅǣƫƺƫƻّ nȒȵȸǣȅƺȸȒȷɖƺɎǣƺȇƺȷɖƺǝƏƬƺȸƺɀȵƺǕƏȸɀƺƏɀɖƫƺƫƻًƺɀɎȒƏɵɖƳƏȸƐ ƏȷɖƺɀɖƬƬǣȒȇƺٕƺɀɎƺƺɀƺǼȵȸǣȇƬǣȵƏǼƺɀɎǥȅɖǼȒȵƏȸƏǼƏȵȸȒƳɖƬƬǣȓȇƳƺ ǼƺƬǝƺِƳƺȅƐɀ‫ي‬ • nǼƺɮƺ ɖȇƏ ƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇ ƬȒȸȸƺƬɎƏ ȷɖƺ ƬȒȇɎƺȇǕƏ ǼƏɀ ɀɖɀɎƏȇƬǣƏɀ ȇɖɎȸǣɎǣɮƏɀȸƺȷɖƺȸǣƳƏɀȵƏȸƏɖɀɎƺƳɵȵƏȸƏɀɖƫƺƫƻِ • !ȒȅƏ ɀɖˡƬǣƺȇɎƺ ƬƏȇɎǣƳƏƳ Ƴƺ ɮƺȸƳɖȸƏɀً ǔȸɖɎƏɀً ƬƺȸƺƏǼƺɀ ǣȇɎƺǕȸƏǼƺɀɵǼƺǕɖȅǣȇȒɀƏɀٕƺȇȅƺȇȒȸƬƏȇɎǣƳƏƳƬȒȇɀɖȅƏǼƺƬǝƺً ȷɖƺɀȒًƬƏȸȇƺɵǝɖƺɮȒِ • ÁȒȅƺƏǼȅƺȇȒɀ‫א‬ǼǣɎȸȒɀƳƺƏǕɖƏƏǼƳǥƏِ • (ɖȸƏȇɎƺǼƏǼƏƬɎƏȇƬǣƏȇȒƳƺƫƺǔɖȅƏȸًɎȒȅƏȸƫƺƫǣƳƏɀƏǼƬȒǝȓǼǣƬƏɀًƬƏǔƻً ȸƺǔȸƺɀƬȒɀِzȒɀƺƏɖɎȒȅƺƳǣȷɖƺِ • ƺƫƏɀɖˡƬǣƺȇɎƺƏǕɖƏɀǣȅȵǼƺȒ ƳƺǔȸɖɎƏɀǔȸƺɀƬƏɀِ ¨ƏȸƏ ȷɖƺ ɀɖ ƫƺƫƻ ƬȸƺɿƬƏ ɀƏǼɖƳƏƫǼƺȅƺȇɎƺ ƺɀ ȇƺƬƺɀƏȸǣȒ
 15. 15. Guía para el Cuidado de la Salud 16 ȷɖƺ Ǽƺ Ƴƻ ǼƺƬǝƺ ȅƏɎƺȸȇƏ ƺɴƬǼɖɀǣɮƏȅƺȇɎƺ ƳɖȸƏȇɎƺ ǼȒɀ ȵȸǣȅƺȸȒɀ ‫ה‬ȅƺɀƺɀƳƺɮǣƳƏɵًƺȇǔȒȸȅƏƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸǣƏًƬȒȇȒɎȸȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀ ǝƏɀɎƏǼȒɀ‫א‬ƏȑȒɀȒȅƐɀƳƺƺƳƏƳِ Algunos problemas durante el amamantamiento ³ǣ ǼȒɀ ȵƺƬǝȒɀ ƺɀɎƐȇ ƳɖȸȒɀ ɵ ȵȸƺɀƺȇɎƏȇ ƳȒǼȒȸ ɀƺ Ƴƺƫƺ Ə ȷɖƺ ǝƏɵ ȅƏɵȒȸȵȸȒƳɖƬƬǣȓȇƳƺǼƺƬǝƺɵȇȒɀƺƺɴɎȸƏƺƏƳƺƬɖƏƳƏȅƺȇɎƺِ ¨ƏȸƏɀȒǼɖƬǣȒȇƏȸƺɀɎƺȵȸȒƫǼƺȅƏɀƺȸƺȷɖǣƺȸƺ‫ي‬ • 0ȇ ƬƏɀȒ Ƴƺ ƳȒǼȒȸ ƺȇ ɖȇȒ Ȓ ƏȅƫȒɀ ȵƺƬǝȒɀً ƏȵǼǣƬƏȸ ƬȒȅȵȸƺɀƏɀ ƬƏǼǣƺȇɎƺɀًɎƺȇǣƺȇƳȒƬɖǣƳƏƳȒƳƺȇȒȷɖƺȅƏȸɀƺِ • (ƏȸȅƏɀƏǴƺƏǼȒɀȵƺƬǝȒɀًƺȇǔȒȸȅƏƬǣȸƬɖǼƏȸًƬȒȇǼȒɀƳƺƳȒɀِ • 0ɴɎȸƏƺȸǼƏǼƺƬǝƺƳƺǔȒȸȅƏȅƏȇɖƏǼƳƺƏȅƫȒɀȵƺƬǝȒɀȵȒȸȒȸƳƺȑƏ ٢ɎƻƬȇǣƬƏƳƺƺɴɎȸƏƬƬǣȓȇȅƏȇɖƏǼƳƺǼƺƬǝƺȷɖƺǼƺƺɮǣɎƏȸƐǼƏɀɎǣȅƏȸɀƺ٣ِ ÈȇƏ ɮƺɿ ƺɴɎȸƏǥƳƏ ǕɖƐȸƳƺǼƏ ƺȇ ǔȸƏɀƬȒɀ ǼǣȅȵǣȒɀ ɵ ǝƺȸɮǣƳȒɀً Əɀǥ ȵɖƺƳƺ ƬȒȇɀƺȸɮƏȸɀƺ ǔɖƺȸƏ ƳƺǼ ȸƺǔȸǣǕƺȸƏƳȒȸً Ə ɖȇƏ ɎƺȅȵƺȸƏɎɖȸƏ ɎƺȅȵǼƏƳƏً ǝƏɀɎƏ ‫ז‬ ǝȒȸƏɀٕ ƺȇ ȸƺǔȸǣǕƺȸƏƬǣȓȇ Ƴƺ ‫ג‬ Ə ‫ז‬۳ !ً ǝƏɀɎƏ ‫א׏‬ǝȒȸƏɀɵƺȇƬȒȇǕƺǼƏƳȒȸًǝƏɀɎƏ‫ד׏‬ƳǥƏɀِ Las grietas en los pezones Ocurren cuando: ‫ِ׏‬ 0ɴǣɀɎƺɖȇƏȅƏǼƏȵȒɀǣƬǣȓȇȵƏȸƏƏȅƏȅƏȇɎƏȸِ ‫ِא‬ ³ƺ ǼƏɮƏȇ ǼȒɀ ȵƺƬǝȒɀ ƬȒȇ ƏǕɖƏ ɵ ǴƏƫȓȇ ƏȇɎƺɀ Ȓ Ƴƺɀȵɖƻɀ Ƴƺ ƏȅƏȅƏȇɎƏȸƏǼƫƺƫƻِ ‫ِב‬ zȒɀƺǼɖƫȸǣƬƏǼƏȵǣƺǼƳƺǼȒɀȵƺɿȒȇƺɀƬȒȇɀɖȵȸȒȵǣƏǼƺƬǝƺًȇǣƏȇɎƺɀ ȇǣƳƺɀȵɖƻɀƳƺƏȅƏȅƏȇɎƏȸِ Para aliviar el problema de las grietas siga estas indicaciones: • ¨Ȓȸ ɖȇȒɀ ƳǥƏɀ ȇȒ ƏȅƏȅƏȇɎƺ ƏǼ ƫƺƫƻ ƬȒȇ ƺǼ ȵƺƬǝȒ ƳȒȇƳƺ ɀƺ ƺȇƬɖƺȇɎȸƏȇǼƏɀǕȸǣƺɎƏɀِ0ɴɎȸƏǣǕƏȅƏȇɖƏǼȅƺȇɎƺǼƏǼƺƬǝƺƳƺƺɀɎƺ ȵƺƬǝȒȵƏȸƏƺɮǣɎƏȸǼƏƬȒȇǕƺɀɎǣȓȇًɖȇƏɮƺɿȸƺƬȒǼƺƬɎƏƳƏƳƻɀƺǼƏƏǼ ƫƺƫƻƬȒȇɮƏɀȒًƬɖƬǝƏȸƏȒǕȒɎƺȸȒِ
 16. 16. Niñas y niños 17 • (ƺɀȵɖƻɀƳƺƺɴɎȸƏƺȸǼƏǼƺƬǝƺًɖɎǣǼǣƬƺɖȇƏɀǕȒɎƏɀƳƺƺɀɎƏȅǣɀȅƏ ȵƏȸƏǼɖƫȸǣƬƏȸƺǼȵƺɿȓȇًƺɀȵƏȸƬǣƻȇƳȒǼƏɀȒƫȸƺǼƏɀǕȸǣƺɎƏɀًɵƳƻǴƺǼƏɀ ɀƺƬƏȸƏǼƏǣȸƺǼǣƫȸƺƳɖȸƏȇɎƺɖȇȒɀȅǣȇɖɎȒɀِ • ¨ȒɀɎƺȸǣȒȸȅƺȇɎƺً ɀǣ Ɏǣƺȇƺ ǼƏȇȒǼǣȇƏ Ȓ ƏƬƺǣɎƺ Ƴƺ ƏǼȅƺȇƳȸƏɀ ƳɖǼƬƺɀً ȵɖƺƳƺɖɀƏȸǼȒȵƏȸƏǼɖƫȸǣƬƏȸǝƏɀɎƏȷɖƺƬǣƬƏɎȸǣƬƺȇǼƏɀǕȸǣƺɎƏɀِ • «ƺƏȇɖƳƺƺǼƏȅƏȅƏȇɎƏȅǣƺȇɎȒǝƏɀɎƏȷɖƺǝƏɵƏȇƬǣƬƏɎȸǣɿƏƳȒِ • xǣƺȇɎȸƏɀɎƏȇɎȒًȇȒƳƺǴƺƳƺƺɴɎȸƏƺȸɀɖǼƺƬǝƺƳƺɀƺǣɀƏȒƬǝȒɮƺƬƺɀ ƏǼƳǥƏًȵȒȸǼƏɀɀǣǕɖǣƺȇɎƺɀȸƏɿȒȇƺɀ‫ي‬ ۜ ¨ƏȸƏȷɖƺȇȒƳƺǴƺƳƺȵȸȒƳɖƬǣȸǼƺƬǝƺِ ۜ ¨ƏȸƏȷɖƺȇȒɀƺǔȒȸȅƺɖȇƏƫɀƬƺɀȒِ ۜ ¨ƏȸƏ ƬȒȇɎǣȇɖƏȸ ƏȅƏȅƏȇɎƏȇƳȒ Ə ɀɖ ƫƺƫƻً ɖȇƏ ɮƺɿ ȷɖƺ ǼƏɀ ǕȸǣƺɎƏɀǝƏɵƏȇɀƏȇƏƳȒِ 1.1.3. Alimentación con fórmula láctea nƏǼƺƬǝƺȅƏɎƺȸȇƏƺɀǼƏȅƺǴȒȸȒȵƬǣȓȇȵƏȸƏƏǼǣȅƺȇɎƏȸƏɀɖƫƺƫƻƳƺɀƳƺ ƺǼ ȇƏƬǣȅǣƺȇɎȒً ɵƏ ȷɖƺ ǔƏɮȒȸƺƬƺ ƺǼ ɀƏȇȒ ƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒ ɵ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒِ ³ǣ ȵȒȸƏǼǕɖȇƏȸƏɿȓȇȅƻƳǣƬƏȇȒȵɖƺƳƺƏǼǣȅƺȇɎƏȸƏɀɖƫƺƫƻƬȒȇǼƺƬǝƺ ȅƏɎƺȸȇƏً ɀȒǼȒ ƺǼ ȵƺȸɀȒȇƏǼ ȅƻƳǣƬȒ Ǽƺ ȵȒƳȸƐ ǣȇƳǣƬƏȸ ɖȇƏ ƏǼɎƺȸȇƏɎǣɮƏ ɎƺȅȵȒȸƏǼȒƳƺˡȇǣɎǣɮƏِzȒɀƺȸƺƬȒȅǣƺȇƳƏƏǼǣȅƺȇɎƏȸƏǼƏɀɵǼȒɀȇǣȑȒɀ ƬȒȇǼƺƬǝƺƺȇɎƺȸƏƳƺɮƏƬƏًƫɖȸȸƏȒƬƏƫȸƏًɵƏȷɖƺȵɖƺƳƺƬƏɖɀƏȸƏǼƺȸǕǣƏɀ ȒɀƏȇǕȸƏƳȒǣȇɎƺɀɎǣȇƏǼِ Para preparar la fórmula debe tomar en cuenta lo siguiente: ‫ِ׏‬ nƐɮƺɀƺǼƏɀȅƏȇȒɀƬȒȇƏǕɖƏɵǴƏƫȓȇِ ‫ِא‬ ÁƺȇǕƏƏǼƏȅƏȇȒǼȒȇƺƬƺɀƏȸǣȒ‫ي‬ƏǕɖƏǝƺȸɮǣƳƏًƬɖƬǝƏȸƏȅƺƳǣƳȒȸƏً ƫȒɎƺƳƺǼƺƬǝƺɵɖɎƺȇɀǣǼǣȒɀǼƏɮƏƳȒɀȵƺȸǔƺƬɎƏȅƺȇɎƺِ ‫ِב‬ 0ȇɖȇƏɎƏɿƏǕȸƏƳɖƏƳƏɀǣȸɮƏȵȸǣȅƺȸȒƺǼƏǕɖƏǝƺȸɮǣƳƏًƳƺɀȵɖƻɀ ƏǕȸƺǕɖƺǼƏǼƺƬǝƺƺȇȵȒǼɮȒɵȅƺɿƬǼƺ٢ɖȇƏȅƺƳǣƳƏًƏǼȸƏɀًƳƺǼƺƬǝƺ ƺȇȵȒǼɮȒȵȒȸȒȇɿƏƳƺƏǕɖƏ٣ِ ‫ِג‬ àƺȸǣˡȷɖƺǼƏɎƺȅȵƺȸƏɎɖȸƏƳƺǼƏǼƺƬǝƺɮǣȸɎǣƺȇƳȒɖȇƏǕȒɎƏƺȇƺǼ ƳȒȸɀȒƳƺɀɖȅƏȇȒȵƏȸƏƏɀƺǕɖȸƏȸɀƺƳƺȷɖƺƺɀɎƻɎǣƫǣƏِ
 17. 17. Guía para el Cuidado de la Salud 18 ‫ِד‬ ¨ɖƺƳƺƳƏȸƏǼƫƺƫƻǼƏǼƺƬǝƺɵƏȵȸƺȵƏȸƏƳƏƺȇɖȇɮƏɀǣɎȒȒƬȒȇɖȇƏ ƬɖƬǝƏȸǣɎƏَِzȒɖɎǣǼǣƬƺƫǣƫƺȸȒȇƺɀٍ ‫ِה‬ ³ǣǼƏȇǣȑƏȒƺǼȇǣȑȒȇȒɎƺȸȅǣȇȓɀɖǼƺƬǝƺƳƺƫƺɎǣȸƏȸǼƏِ 1.1.4. Prevención de la muerte súbita del lactante ¡Cuidado!(ɖȸƏȇɎƺƺǼȵȸǣȅƺȸƏȑȒƳƺɮǣƳƏǝƏɵɖȇɎǣȵȒƳƺȅɖƺȸɎƺƺȇ ǼƏƬɎƏȇɎƺɀȷɖƺɀƺȵȸƺɀƺȇɎƏƺȇǔȒȸȅƏǣȇƺɀȵƺȸƏƳƏȅǣƺȇɎȸƏɀǼƏȇǣȑƏ ȒƺǼȇǣȑȒƺɀɎƐƳȒȸȅǣƳȒًɀƺǼƺǼǼƏȅƏȅɖƺȸɎƺɀɗƫǣɎƏƳƺǼǼƏƬɎƏȇɎƺȒ ȅɖƺȸɎƺƳƺƬɖȇƏِ Para prevenirla: • 0ɮǣɎƺ ȵȒȇƺȸ Ə ɀɖ ƏǼƬƏȇƬƺ ƬȒǴǣȇƺɀً ɎȸƏȵȒɀ Ȓ ȵǼƐɀɎǣƬȒ ȷɖƺ ƏƬƬǣƳƺȇɎƏǼȅƺȇɎƺȵɖƺƳƏȇɎƏȵƏȸɀɖƬƏȸǣɎƏɵƏǝȒǕƏȸǼƺȒƏɀˡɴǣƏȸǼƺِ • zȒƳƺǴƺɀȒǼȒƏɀɖƫƺƫƻȵȒȸȵƺȸǣȒƳȒɀȵȸȒǼȒȇǕƏƳȒɀِ • zȒƳƺƫƺƏƫȸǣǕƏȸƺȇƺɴƬƺɀȒƏɀɖƫƺƫƻِ • 0ǼƫƺƫƻƳƺƫƺƳȒȸȅǣȸƺȇǼƏȅǣɀȅƏǝƏƫǣɎƏƬǣȓȇȷɖƺǼȒɀȵƏƳȸƺɀًƺȇ ƬɖȇƏɀƺȵƏȸƏƳƏِ • ³ǣƺȅȵȸƺ ƺɀɎƻ ƏǼ ȵƺȇƳǣƺȇɎƺ Ƴƺ ƺǼǼƏ Ȓ ƻǼً Əɖȇ ƬɖƏȇƳȒ ƺɀɎƻ ƳɖȸȅǣƺȇƳȒِ • nƏƬɖȇƏƳƺƫƺɎƺȇƺȸɖȇƬȒǼƬǝȓȇˡȸȅƺًɀǣȇɀɖȵƺȸˡƬǣƺɀƫǼƏȇƳƏɀً ǴɖǕɖƺɎƺɀًƏǼȅȒǝƏƳƏɀًɎȸƏȵȒɀًƺƳȸƺƳȒȇƺɀɖȒɎȸȒɀȒƫǴƺɎȒɀƳƺȇɎȸȒ ƳƺǼƏȅǣɀȅƏِ • ³ǣƺȅȵȸƺ ƏƬɖƺɀɎƺ Ə ɀɖ ǝǣǴƏ Ȓ ǝǣǴȒ ƫȒƬƏ ƏȸȸǣƫƏ ƬȒȇ ǼƏ ƬƏƫƺɿƏ ƳƺɀƬɖƫǣƺȸɎƏً ǼȒɀ ȵǣƺɀ Ƴƺƫƺȇ ƺɀɎƏȸ ƺȇ ǼƏ ȵƏȸɎƺ ǣȇǔƺȸǣȒȸƳƺǼƏƬɖȇƏɵƬȒȇǼȒɀƫȸƏɿȒɀȵȒȸǔɖƺȸƏƳƺ ǼƏɀɀƐƫƏȇƏɀȒǔȸƏɿƏƳƏɀِ • zȒǔɖȅƺƬƺȸƬƏƳƺɀɖƫƺƫƻِ • ǼǣȅƻȇɎƺǼȒ ƏǼ ɀƺȇȒ ȅƏɎƺȸȇȒ ƺȇ ǔȒȸȅƏ ƺɴƬǼɖɀǣɮƏƳɖȸƏȇɎƺǼȒɀȵȸǣȅƺȸȒɀ‫ה‬ȅƺɀƺɀƳƺɮǣƳƏً ɵƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸǣƏƬȒȇȒɎȸȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀǝƏɀɎƏǼȒɀ ‫א‬ƏȑȒɀȒȅƐɀƳƺƺƳƏƳِ 1.1.5. Prevención de accidentes nƏȅƏɵȒȸǥƏƳƺǼȒɀƏƬƬǣƳƺȇɎƺɀȵɖƺƳƺȇȵȸƺɮƺȇǣȸɀƺ‫ي‬ • zȒƳƺǴƺɀȒǼȒƏɀɖƫƺƫƻȵȒȸȵƺȸǣȒƳȒɀȵȸȒǼȒȇǕƏƳȒɀِ³ǣƺȅȵȸƺƺɀɎƻ ƏǼȵƺȇƳǣƺȇɎƺًƏɖȇƬɖƏȇƳȒƺɀɎƻƳɖȸȅǣƺȇƳȒِ • 0ɮǣɎƺ ȵȒȇƺȸ Ə ɀɖ ƏǼƬƏȇƬƺ ƬȒǴǣȇƺɀً ɎȸƏȵȒɀ Ȓ ȵǼƐɀɎǣƬȒ ȷɖƺ ƏƬƬǣƳƺȇɎƏǼȅƺȇɎƺȵɖƺƳƏȇɎƏȵƏȸɀɖƬƏȸǣɎƏɵƏǝȒǕƏȸǼƺȒƏɀˡɴǣƏȸǼƺِ • ɀƺǕɗȸƺɀƺƳƺȷɖƺƺȇƺǼǼɖǕƏȸƳȒȇƳƺǼƺƏƬɖƺɀɎƺȇȒǝƏɵƏȅȒɀȷɖǣɎȒɀً ƏȸƏȑƏɀًƏǼƏƬȸƏȇƺɀȒƏǼǕɗȇȒɎȸȒɎǣȵȒƳƺƏȇǣȅƏǼƺɀȇȒƬǣɮȒɀِ
 18. 18. Niñas y niños 19 1.2. Nutrición 1.2.1. Vigilancia y evaluación del estado nutricional !ƏƳƏ ȇǣȑƏ Ȓ ȇǣȑȒ ƬȸƺƬƺ ɵ ƏɖȅƺȇɎƏ Ƴƺ ȵƺɀȒ Ə ɀɖ ȸǣɎȅȒً ȵƺȸȒ ƺɀ ȇƺƬƺɀƏȸǣȒ ɮǣǕǣǼƏȸ ȷɖƺ ǼȒ ǝƏǕƏ Ƴƺ ǔȒȸȅƏ ƬȒȇɎǣȇɖƏ ɵ ƺȷɖǣǼǣƫȸƏƳƏ ƏƬȒȸƳƺƬȒȇɀɖƺƳƏƳɵɀƺɴȒِ nȒɀ ȇǣȑȒɀ ȇƏƬƺȇ ƬȒȇ ɖȇ ȵƺɀȒ ȵȸȒȅƺƳǣȒ Ƴƺ ‫בِב‬ ǸǣǼȒǕȸƏȅȒɀ ɵ ǼƏɀ ȇǣȑƏɀ ƬȒȇ ‫אِב‬ ǸǣǼȒǕȸƏȅȒɀٕ ɀǣȇ ƺȅƫƏȸǕȒً ɀƺ ƬȒȇɀǣƳƺȸƏȇ ȇȒȸȅƏǼƺɀ ǼƏɀɮƏȸǣƏƬǣȒȇƺɀȷɖƺɮƏȇƳƺɀƳƺ‫זِא‬ǸǣǼȒǕȸƏȅȒɀƏǼȒɀ‫חِב‬ǸǣǼȒǕȸƏȅȒɀِ nƏ ȅƏɵȒȸǥƏ Ƴƺ ǼƏɀ ȵƺȸɀȒȇƏɀ ȸƺƬǣƻȇ ȇƏƬǣƳƏɀ ȵǣƺȸƳƺȇ ɖȇ ȵȒƬȒ Ƴƺ ȵƺɀȒƺȇɀɖɀȵȸǣȅƺȸȒɀ‫ב‬Ə‫ג‬ƳǥƏɀƳƺɮǣƳƏًȅǣɀȅȒȷɖƺȸƺƬɖȵƺȸƏȇƺȇ ǼȒɀ‫א׏‬Ə‫ד׏‬ƳǥƏɀƳƺɀȵɖƻɀƳƺȇƏƬƺȸًɀǣɀɖƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƺɀƏƳƺƬɖƏƳƏِ (ɖȸƏȇɎƺ ɀɖ ȵȸǣȅƺȸ ȅƺɀ Ƴƺ ɮǣƳƏ ǼƏ ȅƏɵȒȸǥƏ Ƴƺ ǼȒɀ ƫƺƫƻɀ ǕƏȇƏȇ ‫׎דו‬ǕȸƏȅȒɀƳƺȵƺɀȒɵƬȸƺƬƺȇƏǼȸƺƳƺƳȒȸƳƺ‫ב‬Ə‫ג‬ƬƺȇɎǥȅƺɎȸȒɀِ 0ɀǣȅȵȒȸɎƏȇɎƺȷɖƺǼǼƺɮƺƏɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒƏǼƏÈȇǣƳƏƳƳƺxƺƳǣƬǣȇƏ IƏȅǣǼǣƏȸȵƏȸƏɮǣǕǣǼƏȸɀɖƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒɵƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ‫ي‬ • xƺȇȒȸƺɀƳƺ‫זא‬ƳǥƏɀ‫ي‬ƏǼȒɀ‫ו‬ɵ‫זא‬ƳǥƏɀ ƳƺɮǣƳƏِ • xƺȇȒȸƺɀƳƺ‫׏‬ƏȑȒ‫ي‬ƬƏƳƏ‫א‬ȅƺɀƺɀِ • (ƺ‫׏‬Ə‫ג‬ƏȑȒɀ‫ي‬ƬƏƳƏ‫ה‬ȅƺɀƺɀِ • (ƺ‫ד‬ȒȅƐɀƏȑȒɀƳƺƺƳƏƳ‫ي‬ƏȇɖƏǼȅƺȇɎƺِ 0ȇ ǼƏ !ƏȸɎǣǼǼƏ zƏƬǣȒȇƏǼ Ƴƺ ³ƏǼɖƳ ɀƺ ȸƺǕǣɀɎȸƏɵƺɮƏǼɗƏƺǼȵƺɀȒɵǼƏɎƏǼǼƏƳƺɀɖ ǝǣǴƏȒǝǣǴȒًǼȒȷɖƺǼƺɀƺȸɮǣȸƐƏɖɀɎƺƳɵƏǼ ȵƺȸɀȒȇƏǼȅƻƳǣƬȒȵƏȸƏƺɮƏǼɖƏȸɵɮǣǕǣǼƏȸɀɖƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒɵƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒِ 1.2.2. Administración de vitamina A nƏɀ ɮǣɎƏȅǣȇƏɀ ɀȒȇ ǣȇƳǣɀȵƺȇɀƏƫǼƺɀ ȵƏȸƏ ǼƏ ɮǣƳƏً ƬȒȇɮǣƺȸɎƺȇ ǼȒɀ ƏǼǣȅƺȇɎȒɀƺȇƺȇƺȸǕǥƏًƏɵɖƳƏȇƏǼƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒɵƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒًƏƳƺȅƐɀ ƳƺƺɀɎǣȅɖǼƏȸǼƏɀƳƺǔƺȇɀƏɀƳƺǼƏɀȇǣȑƏɀɵǼȒɀȇǣȑȒɀƬȒȇɎȸƏƏǼǕɖȇƏɀ ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀِ ÈȇƏ Ƴƺ ǼƏɀ ǔɖȇƬǣȒȇƺɀ Ƴƺ ǼƏ ɮǣɎƏȅǣȇƏ ƺɀ ǔȒȸɎƏǼƺƬƺȸ ǼƏ ȸƺɀȵɖƺɀɎƏ ǣȇȅɖȇƺً ȵȒȸ ǼȒ ȷɖƺ ƏɵɖƳƏ ƏǼ ƫƺƫƻ Ə ƺɮǣɎƏȸ ǣȇǔƺƬƬǣȒȇƺɀ ƳǣƏȸȸƺǣƬƏɀ ɵ ȸƺɀȵǣȸƏɎȒȸǣƏɀƏǕɖƳƏɀِ ȅǣȇƏ ȇƺً Ə
 19. 19. Guía para el Cuidado de la Salud 20 nƏǼƺƬǝƺȅƏɎƺȸȇƏƺɀǼƏǔɖƺȇɎƺƳƺɮǣɎƏȅǣȇƏƺȇǼƏɀȵƺȸɀȒȇƏɀȸƺƬǣƻȇ ȇƏƬǣƳƏɀًȵƺȸȒɀƺǝƏƳƺȅȒɀɎȸƏƳȒȷɖƺɖȇƏƳȒɀǣɀƺɴɎȸƏƏǼȅȒȅƺȇɎȒ ƳƺȇƏƬƺȸƏɖȅƺȇɎƏǼƏȵȸȒɎƺƬƬǣȓȇƳɖȸƏȇɎƺɀɖɀȵȸǣȅƺȸȒɀȅƺɀƺɀٕƺɀɎƏ ƳȒɀǣɀɀƺƏƳȅǣȇǣɀɎȸƏƺȇǼƏɀȵȸǣȅƺȸƏɀǝȒȸƏɀƳƺɮǣƳƏًƏȇɎƺɀƳƺɀƏǼǣȸƳƺǼ ǝȒɀȵǣɎƏǼƺȇƳȒȇƳƺȇƏƬǣȓِ àƺȸǣˡȷɖƺȷɖƺƏɀɖƫƺƫƻǼƺǝƏɵƏȇƏƳȅǣȇǣɀɎȸƏƳȒɮǣɎƏȅǣȇƏɵȷɖƺ ƺɀɎȒɀƺƏȸƺǕǣɀɎȸƏƳȒƺȇǼƏ!ƏȸɎǣǼǼƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ³ƏǼɖƳِ 1.3. Prevención y control de enfermedades 1.3.1. Vacunación nƏɀ ɮƏƬɖȇƏɀ ɀȒȇ ɀɖɀɎƏȇƬǣƏɀ ȷɖƺ ƬȒȇɎǣƺȇƺȇ ɮǣȸɖɀ Ȓ ƫƏƬɎƺȸǣƏɀ ƏɎƺȇɖƏƳȒɀً ȅɖƺȸɎȒɀ Ȓ ƺȇ ǔȸƏǕȅƺȇɎȒɀ ȷɖƺً ƏǼ ǣȇɎȸȒƳɖƬǣȸɀƺ ƺȇ ƺǼ ƬɖƺȸȵȒƳƺɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒًƺɀɎǣȅɖǼƏȇɀɖɀǣɀɎƺȅƏǣȇȅɖȇǣɎƏȸǣȒȵƏȸƏ ǕƺȇƺȸƏȸ ƳƺǔƺȇɀƏɀ ٢ƏȇɎǣƬɖƺȸȵȒɀ٣ ȷɖƺ Ǽƺ ȵȸȒɎƺǕƺȇ ƬȒȇɎȸƏ ƏǼǕɖȇƏɀ ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀǕȸƏɮƺɀِ Al nacer se aplican las siguientes vacunas: Vacuna BCG ¨ȸƺɮǣƺȇƺǼƏɎɖƫƺȸƬɖǼȒɀǣɀȅƺȇǥȇǕƺƏ ٢ǣȇǔƺƬƬǣȓȇ ƳƺǼ ƬƺȸƺƫȸȒ٣ ɵ ȅɖƺȸɎƺِ 0ɀ ɖȇƏ ƳȒɀǣɀ ǣȇɵƺƬɎƏƳƏ ƺȇ ƺǼ ƫȸƏɿȒƳƺȸƺƬǝȒِ nƏȸƺƏƬƬǣȓȇƏǼƏɮƏƬɖȇƏȵȸȒɮȒƬƏ ƺȇ ǼƏ ȵǣƺǼ ɖȇƏ ȸȒȇƬǝƏ ȷɖƺ ƬȒȇ ǼȒɀƳǥƏɀǔȒȸȅƏȵɖɀًƬȒɀɎȸƏɵƳƺǴƏ ɖȇƏ ȵƺȷɖƺȑƏ ƬǣƬƏɎȸǣɿِ zȒ ƺɀ ȇƺƬƺɀƏȸǣȒƏȵǼǣƬƏȸȸƺȅƺƳǣȒɀًɀȒǼȒǼƐɮƺǼƏƬȒȇƏǕɖƏɵǴƏƫȓȇِ Vacuna antihepatitis B ¨ȸȒɎƺǕƺ ƬȒȇɎȸƏ ǼƏ ǝƺȵƏɎǣɎǣɀ ِ 0ɮǣɎƏ ȷɖƺ ɀɖ ƫƺƫƻ ƺȇǔƺȸȅƺ ȵȒɀɎƺȸǣȒȸȅƺȇɎƺƺȇɀɖƺɎƏȵƏƏƳɖǼɎƏِ 0ɀ ǣȅȵȒȸɎƏȇɎƺ ȷɖƺ ɀƺȵƏ ȷɖƺ ɀɖ ǝǣǴƏ Ȓ ǝǣǴȒ ȵɖƺƳƺȇ ȵȸƺɀƺȇɎƏȸ ƏǼǕɖȇƏɀ ȸƺƏƬƬǣȒȇƺɀ Ƴƺɀȵɖƻɀ Ƴƺ ƏȵǼǣƬƏȸǼƺ ǼƏɀ ɮƏƬɖȇƏɀً ƬȒȅȒ ƺȇȸȒǴƺƬǣȅǣƺȇɎȒƳƺǼƏȵǣƺǼًƺȇƳɖȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒًƳȒǼȒȸًǔƏɎǣǕƏًƳȒǼȒȸƳƺ ƬƏƫƺɿƏƺǣȸȸǣɎƏƫǣǼǣƳƏƳِ àƺȸǣˡȷɖƺ ȷɖƺ ƬƏƳƏ ƳȒɀǣɀ Ƴƺ ɮƏƬɖȇƏ ƏȵǼǣƬƏƳƏ Ə ɀɖ ƫƺƫƻ ȷɖƺƳƺ ȸƺǕǣɀɎȸƏƳƏƺȇɀɖ!ƏȸɎǣǼǼƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ³ƏǼɖƳِ
 20. 20. Niñas y niños 21 1.4. Detección de enfermedades 1.4.1. Tamiz neonatal: enfermedades metabólicas congénitas nȒɀ ƳƺǔƺƬɎȒɀ ƏǼ ȇƏƬǣȅǣƺȇɎȒ ɀȒȇ ɖȇ ƬȒȇǴɖȇɎȒ Ƴƺ ȵƏɎȒǼȒǕǥƏɀ ȷɖƺ ƏǼɎƺȸƏȇ ǼƏ ƺɀɎȸɖƬɎɖȸƏ ƏȇƏɎȓȅǣƬƏ ɵ ɀɖ ˡɀǣȒǼȒǕǥƏً Əɀǥ ƬȒȅȒ ǼȒɀ ȵȸȒƬƺɀȒɀ ƳƺǼ ȅƺɎƏƫȒǼǣɀȅȒً ƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒ ɵ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ Ƴƺ ǔƺɎȒɀ ɵ ȇƺȒȇƏɎȒɀِ ǼǕɖȇȒɀ Ƴƺ ƺɀɎȒɀ ƳƺǔƺƬɎȒɀ ȵɖƺƳƺȇ ǣƳƺȇɎǣˡƬƏȸɀƺً ƳǣƏǕȇȒɀɎǣƬƏȸɀƺɵɎȸƏɎƏȸɀƺɎƺȅȵȸƏȇƏȅƺȇɎƺȅƺƳǣƏȇɎƺǼƏƺɀɎȸƏɎƺǕǣƏ ƳƺɎƏȅǣɿȇƺȒȇƏɎƏǼًǼȒȷɖƺȵƺȸȅǣɎƺȅǣȇǣȅǣɿƏȸƺǼȸǣƺɀǕȒƳƺɀƺƬɖƺǼƏɀ ɵƳǣɀȅǣȇɖǣȸǼƏȵȒɀǣƫǣǼǣƳƏƳƳƺȅɖƺȸɎƺȵȒȸƺɀɎƏɀƬƏɖɀƏɀِ 0Ǽ ǝǣȵȒɎǣȸȒǣƳǣɀȅȒ ƬȒȇǕƻȇǣɎȒ ȵȸǣȅƏȸǣȒ ɵ ƬƺȇɎȸƏǼً ǔƺȇǣǼƬƺɎȒȇɖȸǣƏً ǝǣȵƺȸȵǼƏɀǣƏ ɀɖȵȸƏȸȸƺȇƏǼ ƬȒȇǕƻȇǣɎƏً ƳƺˡƬǣƺȇƬǣƏ Ƴƺ ƫǣȒɎǣȇǣƳƏɀƏً ǕƏǼƏƬɎȒɀƺȅǣƏȒˡƫȸȒɀǣɀȷɖǥɀɎǣƬƏɀȒȇƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀƬȒȇǼƏɀȷɖƺɀɖ ǝǣǴƏȒǝǣǴȒȵɖƺƳƺȇƏƬƺȸِ (ɖȸƏȇɎƺǼȒɀȵȸǣȅƺȸȒɀƳǥƏɀƳƺɮǣƳƏȵɖƺƳƺȇȇȒȵȸƺɀƺȇɎƏȸɀƺɀǥȇɎȒȅƏɀٕ ɀǣȇƺȅƫƏȸǕȒًƺɀɎƏɀƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀɮƏȇƳƏȑƏȇƳȒɀǣǼƺȇƬǣȒɀƏȅƺȇɎƺ ƺǼ ƬƺȸƺƫȸȒ ɵ ȒɎȸȒɀ ȓȸǕƏȇȒɀ ƳƺǼ ƫƺƫƻً Ƴƺ ɎƏǼ ȅƏȇƺȸƏ ȷɖƺ ɀǣ ȇȒ ɀƺ ƳƺɎƺƬɎƏȇ Ə ɎǣƺȅȵȒ ȵƏȸƏ ȵȸȒɮƺƺȸ ɎȸƏɎƏȅǣƺȇɎȒ ƏȇɎƺɀ Ƴƺ ȷɖƺ ƏȵƏȸƺɿƬƏȇ ǼƏɀ ȅƏȇǣǔƺɀɎƏƬǣȒȇƺɀ ǼȒɀ ƳƏȑȒɀ ɀƺȸƐȇ ǣȸȸƺȅƺƳǣƏƫǼƺɀ ƺ ǣȇƬǼɖɀȒȵȒƳȸǥƏȇƬƏɖɀƏȸǼƺǼƏȅɖƺȸɎƺِ ¨ƏȸƏ ƺɮǣɎƏȸ ƺɀɎƺ ƳƏȑȒ ɵ ƳƺɎƺƬɎƏȸ Ə ɎǣƺȅȵȒ ƺɀɎƏɀ ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀ ƺɀȇƺƬƺɀƏȸǣȒȸƺƏǼǣɿƏȸɖȇƏȵȸɖƺƫƏƏɀɖƫƺƫƻًɎȒȅƏȇƳȒɖȇƏɀǕȒɎƏɀ ƳƺɀƏȇǕȸƺȵȒȸȵɖȇƬǣȓȇƳƺǼɎƏǼȓȇِ0ɀɎƺƺɀɎɖƳǣȒƺɀƬȒȇȒƬǣƳȒƬȒȅȒ ɎƏȅǣɿȇƺȒȇƏɎƏǼɵɀƺȸƺƬȒȅǣƺȇƳƏȸƺƏǼǣɿƏȸǼȒƳƺǼɎƺȸƬƺȸƏǼȷɖǣȇɎȒƳǥƏ ƳƺɮǣƳƏƺȇɀɖÈȇǣƳƏƳƳƺxƺƳǣƬǣȇƏIƏȅǣǼǣƏȸًȒƺȇƺǼǝȒɀȵǣɎƏǼɀǣɀɖ ƫƺƫƻɀƺƺȇƬɖƺȇɎȸƏǝȒɀȵǣɎƏǼǣɿƏƳȒِ ³ǣƺǼȸƺɀɖǼɎƏƳȒƳƺǼɎƏȅǣɿȇƺȒȇƏɎƏǼƺɀƏȇȒȸȅƏǼȵƏȸƏƏǼǕɖȇƏƳƺƺɀɎƏɀ ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀً ɀƺ Ǽƺ ǣȇǔȒȸȅƏȸƐ Ƴƺ ǣȇȅƺƳǣƏɎȒ ȵƏȸƏ ȷɖƺ ƏƬɖƳƏ Ə ɮƏǼȒȸƏƬǣȓȇ ȵȒȸ ƺɀȵƺƬǣƏǼǣɀɎƏ ɵ ȸƺƏǼǣƬƺȇ Ə ɀɖ ƫƺƫƻ ǼƏɀ ȵȸɖƺƫƏɀ ƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸǣƏɀ ȷɖƺ ȵƺȸȅǣɎƏȇ ƺɀɎƏƫǼƺƬƺȸƺǼƳǣƏǕȇȓɀɎǣƬȒƺǣȇǣƬǣƏȸ ƺǼ ɎȸƏɎƏȅǣƺȇɎȒ ɎƺȅȵȸƏȇȒً ƺǼ ƬɖƏǼ ƳƺƫƺȸƐƬȒȇɎǣȇɖƏȸɎȒƳƏɀɖɮǣƳƏِ ¿Qué hacer si pasaron más de 5 días y no se tamizó a mi bebé? z ¨X0«(x³ÁX0x¨ ِ
 21. 21. Guía para el Cuidado de la Salud 22 ƬɖƳƏ Ƴƺ ǣȇȅƺƳǣƏɎȒ ƏǼ ȅȓƳɖǼȒ Ƴƺ 0ȇǔƺȸȅƺȸǥƏ Ƴƺ ɀɖ ÈȇǣƳƏƳ Ƴƺ xƺƳǣƬǣȇƏIƏȅǣǼǣƏȸȵƏȸƏȷɖƺɀƺǼƺɎȒȅƺǼƏȅɖƺɀɎȸƏِ àƺȸǣˡȷɖƺȷɖƺƺɀɎƏɀƳƺɎƺƬƬǣȒȇƺɀɀƺƏȇȒɎƺȇƺȇɀɖ!ƏȸɎǣǼǼƏzƏƬǣȒȇƏǼ de Salud y no olvide acudir por los resultados. 1.4.2. Detección de atresia de vías biliares nƏƏɎȸƺɀǣƏƳƺɮǥƏɀƫǣǼǣƏȸƺɀƺɀɖȇƏƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳȷɖƺɀƺȵȸƺɀƺȇɎƏƏǼ ȇƏƬǣȅǣƺȇɎȒɵȷɖƺƬƏɖɀƏƳƏȑȒƏǼǝǥǕƏƳȒِnƏɀȇǣȑƏɀɵǼȒɀȇǣȑȒɀƬȒȇ ƺɀɎƏ ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳ ȵȸƺɀƺȇɎƏȇ ǣƬɎƺȸǣƬǣƏ ٢ƬȒǼȒȸ ƏȅƏȸǣǼǼȒ Ƴƺ ǼƏ ȵǣƺǼ٣ً ǝƺȵƏɎȒȅƺǕƏǼǣƏ٢ƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒƳƺǼǝǥǕƏƳȒ٣ɵǝƺƬƺɀǔƺƬƏǼƺɀǝǣȵȒƬȓǼǣƬƏɀ ٢ƫǼƏȇȷɖƺƬǣȇƏɀȒƬȒȇȵȒƬȒƬȒǼȒȸ٣ِ ³ǣǼƏƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳȇȒɀƺƳƺɎƺƬɎƏɵɎȸƏɎƏƏɎǣƺȅȵȒƺǼǝǥǕƏƳȒɀƺɮƏ ƳƏȑƏȇƳȒًǼȒȷɖƺƺɀƬƏɖɀƏƳƺȅɖƺȸɎƺƏȇɎƺɀƳƺǼȒɀ‫א‬ƏȑȒɀِ ¨ƏȸƏƳƺɎƺƬɎƏȸƺɀɎƏƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳɀƺɖɎǣǼǣɿƏǼƏƬƏȸɎƏƬȒǼȒȸǣȅƻɎȸǣƬƏɮǣɀɖƏǼ ȷɖƺɀƺƺȇƬɖƺȇɎȸƏƺȇɀɖ!ƏȸɎǣǼǼƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ³ƏǼɖƳًƬȒȇǼƏȷɖƺɖɀɎƺƳ ȵɖƺƳƺƬȒȅȵƏȸƏȸƺǼƬȒǼȒȸƳƺǼƏɀƺɮƏƬɖƏƬǣȒȇƺɀƳƺɀɖƫƺƫƻƏȵƏȸɎǣȸ ƳƺǼƳǥƏ‫ו‬ɵƏȇɎƺɀƳƺǼƳǥƏ‫׎ב‬ƳƺɮǣƳƏِ ANORMAL 1 4 2 5 3 6 NORMAL ³ǣƺǼƬȒǼȒȸƳƺǼƏɀƺɮƏƬɖƏƬǣȒȇƺɀƺɀɀǣȅǣǼƏȸƏǼ‫אً׏‬Ȓ‫ב‬ƳƺƫƺƏƬɖƳǣȸƳƺ ǣȇȅƺƳǣƏɎȒ ƏǼ ȅȓƳɖǼȒ Ƴƺ 0ȇǔƺȸȅƺȸǥƏ Ƴƺ ɀɖ ÈȇǣƳƏƳ Ƴƺ xƺƳǣƬǣȇƏ IƏȅǣǼǣƏȸًƳȒȇƳƺǼƺȸƺƏǼǣɿƏȸƐȇƺɀɎɖƳǣȒɀɵɀƺǼƺȒȸǣƺȇɎƏȸƐȵƏȸƏȸƺƬǣƫǣȸ ǼƏƏɎƺȇƬǣȓȇȅƻƳǣƬƏȇƺƬƺɀƏȸǣƏِ ³ǣƺǼƬȒǼȒȸƺɀɀǣȅǣǼƏȸƏǼ‫ًג‬‫ד‬Ȓ‫ה‬ɀƺɎȸƏɎƏƳƺƺɮƏƬɖƏƬǣȒȇƺɀƳƺƬȒǼȒȸ ȇȒȸȅƏǼًȅƐȸȷɖƺǼȒƺȇǼƏɎƏȸǴƺɎƏƺǣȇǔȓȸȅƺǼȒƺȇɀɖɀǣǕɖǣƺȇɎƺƬǣɎƏِ 1.4.3. Primera visita al médico nǼƺɮƺƏɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒƏǼƏÈȇǣƳƏƳƳƺxƺƳǣƬǣȇƏIƏȅǣǼǣƏȸƏǼȒɀ‫ו‬ƳǥƏɀ ƳƺɮǣƳƏȵƏȸƏ‫ي‬ ‫ِ׏‬ 0ɮƏǼɖƏȸɀɖȵƺɀȒًɎƏǼǼƏɵȸƺɮǣɀƏȸǼƺƺȇǔȒȸȅƏƬȒȅȵǼƺɎƏِ
 22. 22. Niñas y niños 23 ‫ِא‬ àƺȸǣˡƬƏȸǼƏƏȵǼǣƬƏƬǣȓȇƳƺǼƏɀɮƏƬɖȇƏɀ !JًƏȇɎǣǝƺȵƏɎǣɎǣɀ ɵǼƏ ƏƳȅǣȇǣɀɎȸƏƬǣȓȇƳƺɮǣɎƏȅǣȇƏƏǼȇƏƬǣȅǣƺȇɎȒِ ‫ِב‬ «ƺƏǼǣɿƏȸȒɮƺȸǣˡƬƏȸǼȒɀƺɀɎɖƳǣȒɀƳƺɎƏȅǣɿȇƺȒȇƏɎƏǼِ ‫ِג‬ ¨ȸƺǕɖȇɎƏȸǼƏɀƳɖƳƏɀȷɖƺɎƺȇǕƏɀȒƫȸƺǼƏǔȒȸȅƏƳƺƏȅƏȅƏȇɎƏȸɵ ƬɖǣƳƏȸƏɀɖƫƺƫƻِ ‫ِד‬ «ƺƬǣƫǣȸ ȒȸǣƺȇɎƏƬǣȓȇ ƺȇ ƺǼ ɖɀȒ Ƴƺ ǼƏ ƬƏȸɎƏ ƬȒǼȒȸǣȅƻɎȸǣƬƏ ɮǣɀɖƏǼ ȵƏȸƏǼƏƳƺɎƺƬƬǣȓȇƳƺƏɎȸƺɀǣƏƳƺɮǥƏɀƫǣǼǣƏȸƺɀِ zȒȒǼɮǣƳƺǼǼƺɮƏȸǼȒɀƳȒƬɖȅƺȇɎȒɀȷɖƺǼƺƺȇɎȸƺǕƏȸȒȇƺȇƺǼǝȒɀȵǣɎƏǼِ ȇɎƺ ƬɖƏǼȷɖǣƺȸƏ Ƴƺ ǼȒɀ ɀǣǕɖǣƺȇɎƺɀ ɀǣǕȇȒɀ ƺȇ ɀɖ ƫƺƫƻً ƏƬɖƳƏ Ƴƺ ǣȇȅƺƳǣƏɎȒƏǼǝȒɀȵǣɎƏǼȒƏɀɖÈȇǣƳƏƳƳƺxƺƳǣƬǣȇƏIƏȅǣǼǣƏȸ‫ي‬ • «ƺƬǝƏɿƏƺǼƏǼǣȅƺȇɎȒِ • àȓȅǣɎȒɀǔȸƺƬɖƺȇɎƺɀِ • ³ǣǼƺȇȒɎƏƳƺƬƏǥƳȒِ • (ǣƏȸȸƺƏِ • ³ƏȇǕȸƏƳȒɀƳƺƬɖƏǼȷɖǣƺȸɀǣɎǣȒِ • (ǣˡƬɖǼɎƏƳȵƏȸƏȸƺɀȵǣȸƏȸِ • ³ƺƬȸƺƬǣȓȇƳƺǼƬȒȸƳȓȇɖȅƫǣǼǣƬƏǼِ • !ȒǼȒȸȅȒȸƏƳȒƳƺɖȑƏɀɵǼƏƫǣȒɀِ • !ȒǼȒȸƏȅƏȸǣǼǼƺȇɎȒƳƺǼƏȵǣƺǼِ • nǼƏȇɎȒƬȒȇɎǣȇɖȒِ • Iǣƺƫȸƺِ • ³ǣɀɖƏɀȵƺƬɎȒǼƺȵƏȸƺƬƺƺȇǔƺȸȅȒِ 2. Programa de Salud de la Niña y el Niño de 1 a 11 Meses 2.1. Promoción de la salud 2.1.1. Desarrollo infantil temprano 0Ǽ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ ǣȇǔƏȇɎǣǼ ɎƺȅȵȸƏȇȒ ɀƺ ȸƺˡƺȸƺ ƏǼ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ ǔǥɀǣƬȒً ƬȒǕȇǣɎǣɮȒًǼǣȇǕɜǥɀɎǣƬȒɵɀȒƬǣȒƏǔƺƬɎǣɮȒƳƺǼƏɀȇǣȑƏɀɵǼȒɀȇǣȑȒɀƳƺ‫׎‬Ə ‫ד‬ƏȑȒɀًƳƺɖȇƏȅƏȇƺȸƏǣȇɎƺǕȸƏǼȵƏȸƏƺǼƬɖȅȵǼǣȅǣƺȇɎȒƳƺɎȒƳȒɀɀɖɀ ƳƺȸƺƬǝȒɀِ !ȒȅȵȸƺȇƳƺ ƏɀȵƺƬɎȒɀ ȸƺǼƏƬǣȒȇƏƳȒɀ ƬȒȇ ǼƏ ɀƏǼɖƳً ƏȵȸƺȇƳǣɿƏǴƺً ƺƳɖƬƏƬǣȓȇً ƺȇɎȒȸȇȒ ǔƏȅǣǼǣƏȸًƏɀǥƬȒȅȒǼƏƏɎƺȇƬǣȓȇƏǼƏȵȸȒɎƺƬƬǣȓȇ ɵƫǣƺȇƺɀɎƏȸɀȒƬǣƏǼِ nƏɀ ȵȸǣȇƬǣȵƏǼƺɀ ƳƺɀɎȸƺɿƏɀ ȵȒȸ ƏǼƬƏȇɿƏȸ ɵ ǼȒɀ ƺɀɎǥȅɖǼȒɀȸƺƬȒȅƺȇƳƏƳȒɀƺȇƬƏƳƏƺɎƏȵƏɀȒȇ‫ي‬
 23. 23. Guía para el Cuidado de la Salud 24 De 1 a 3 meses ³ȒɀɎǣƺȇƺǼƏƬƏƫƺɿƏɵɀȒȇȸǥƺƺɀȵȒȇɎƐȇƺƏȅƺȇɎƺِ ¨ƏȸƏ ɀɖ ƺɀɎǣȅɖǼƏƬǣȓȇ ɀƺ ȸƺƬȒȅǣƺȇƳƏ ƬȒǼȒƬƏȸɀƺǔȸƺȇɎƺƏɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒɵǝƏƫǼƏȸǼƺً ȅȒɮƺȸɀƺ ȵƏȸƏ ȷɖƺ Ǽƺ ɀǣǕƏ ƬȒȇ ǼƏ ɮǣɀɎƏً ƳƏȸǼƺ ɖȇ ǴɖǕɖƺɎƺ Ȓ ɖȇƏ ɀȒȇƏǴƏ ȵƏȸƏ ȷɖƺǼƏɀȒɀɎƺȇǕƏƺȇɀɖȅƏȇȒِ(ƺƫƺǼǼƏȅƏȸǼƺɀǣƺȅȵȸƺȵȒȸɀɖ ȇȒȅƫȸƺً ȵƏȸƏ ɖȇƏ ƫɖƺȇƏ ƺɀɎǣȅɖǼƏƬǣȓȇ ǼȒ ȅƐɀ ǣȅȵȒȸɎƏȇɎƺ ƺɀ ƳƺȅȒɀɎȸƏȸǼƺ ɀɖ ƬƏȸǣȑȒ ƏƫȸƏɿƐȇƳȒǼƺً ǝƏƫǼƐȇƳȒǼƺɵƏƬƏȸǣƬǣƐȇƳȒǼƺِ De 4 a 6 meses ³ƺ ȵɖƺƳƺ ɀƺȇɎƏȸ ƬȒȇ ƏɵɖƳƏِ 0ɀ ȸƺƬȒȅƺȇƳƏƫǼƺ ȷɖƺ Ǽƺ ƬȒǼȒȷɖƺ ǔȸƺȇɎƺ Ə ɖȇ ƺɀȵƺǴȒ ȵƏȸƏ ȷɖƺ ɀƺ ɮƺƏً ɀƺ ȵǼƏɎǣȷɖƺ ɵ ƬȒȇȒɿƬƏ ɀɖ ƬɖƺȸȵȒِ RƐƫǼƺǼƺ ȵȒȸ ɀɖ ȇȒȅƫȸƺًǴɖƺǕɖƺƬȒȇƺǼǼƏȒƻǼɵƏƬƏȸǥƬǣƺǼƺِ De 7 a 9 meses 0ȅȵǣƺɿƏ Ə ǝƏƫǼƏȸ ȸƺȵǣɎǣƺȇƳȒ ɀǥǼƏƫƏɀ ɀƺȇƬǣǼǼƏɀ ƬȒȅȒ‫ٴ‬ƳƏًȅƏًȵƏ‫ٕٵ‬ȵǼƏɎǣȷɖƺƬȒȇƺǼǼƏȒƻǼȵƏȸƏȷɖƺ ƏȵȸƺȇƳƏƏȸƺȵƺɎǣȸȵƏǼƏƫȸƏɀِÁȸƏɎƏƳƺǕƏɎƺƏȸًƬȒȇ ƏɵɖƳƏɀƺȵȒȇƺƳƺȵǣƺِɵɗƳƺǼƺƏƺȇƬȒǕƺȸɵ ƺɀɎǣȸƏȸǼƏɀȵǣƺȸȇƏɀِ De 10 a 11 meses 0ǼƫƺƫƻƺɀƬƏȵƏɿƳƺǕƏɎƺƏȸٕƬȒǼȒȷɖƺ ǴɖǕɖƺɎƺɀ Ə ɀɖ ƏǼƬƏȇƬƺ ȵƏȸƏ ȷɖƺ ǼȒɀ ɎȒȅƺِÁƏȅƫǣƻȇƺȅȵǣƺɿƏƏƳƺƬǣȸ‫ٴ‬ȇȒ‫ٵ‬ɵǼȒȸƺƏˡȸȅƏȅȒɮǣƺȇƳȒ ǼƏƬƏƫƺɿƏِàȒǼɎƺƏɀǣǼƺǼǼƏȅƏȇȵȒȸɀɖȇȒȅƫȸƺٕȵǼƏɎǥȷɖƺǼƺƬȒȇ ȵƏǼƏƫȸƏɀɮȒƬƏǼǣɿƏƳƏɀِzȒɀƺȸƺƬȒȅǣƺȇƳƏƺǼɖɀȒƳƺƏȇƳƏƳƺȸƏِ 0ȇɀƻȑƺǼƺ Ə ƳƺƬǣȸ ‫ٴ‬ƏƳǣȓɀ‫ٵ‬ ƬȒȇ ǼƏ ȅƏȇȒًˢƺɴǣȒȇƺɀɖɀƳƺƳȒɀًǝƏǕƏȷɖƺ ɎȒȅƺ ȒƫǴƺɎȒɀ Ȓ ǴɖǕɖƺɎƺɀ ƬȒȇ ɀɖɀ ƳƺƳȒɀ ǥȇƳǣƬƺ ɵ ȵɖǼǕƏȸٕ ƺɀɎǣȅɖǼƺ ƏǼ ƫƺƫƻƏȵǼƏɖƳǣƻȇƳȒǼƺȒȵȸƺȅǣƐȇƳȒǼƺ ȵȒȸɀɖɀƺɀǔɖƺȸɿȒɀِ
 24. 24. Niñas y niños 25 De 12 meses en adelante XȇǣƬǣƏ ǼƏ ƬƏȵƏƬǣƳƏƳ Ƴƺ ƬƏȅǣȇƏȸ ƬȒȇ ƏɵɖƳƏً ƳƺǼƺ ƏȵȒɵȒɀȒɀɎƺȇǣƻȇƳȒǼƺƳƺɖȇƏȅƏȇȒٕƺȇɀƻȑƺǼƺ Ə ǴɖǕƏȸ ƬȒȇ ǴɖǕɖƺɎƺɀ ƳǣƬǣƺȇƳȒ‫ي‬ ‫ٴ‬Ɏƺȇً ƳƐȅƺǼȒً ɎȒȅƏ‫ِٵ‬ «ƺƬɖƺȸƳƺ ȷɖƺ ƺǼ ƬƏȸǣȑȒً ƬɖǣƳƏƳȒɵƺƳɖƬƏƬǣȓȇȷɖƺƳƻƏɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒƺȇǼȒɀ ȵȸǣȅƺȸȒɀƏȑȒɀǼƺƏɵɖƳƏȸƐȇƏɎƺȇƺȸɖȇƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ ɵ ƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒ ƏƳƺƬɖƏƳȒ ȵƏȸƏ ɎȒƳƏ ɀɖ ɮǣƳƏِ 0ɀɎƻ ƏǼƺȸɎƏ Ə ɀɖɀ ƳƺɀƺȒɀ ɵ ƳƺȅƏȇƳƏɀً ƺɀƬɗƬǝƺǼƺ ɵ ƫȸǥȇƳƺǼƺƬȒȇˡƏȇɿƏِ 2.1.2. Estimulación temprana ³ȒȇƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀȷɖƺƳƺƫƺȵȸƏƬɎǣƬƏȸƬȒȇƺȇǔȒȷɖƺƺȇǼƏȇǣȑƏȒȇǣȑȒ ɵȵɖƺƳƺȇǣȇǣƬǣƏȸɀƺƳɖȸƏȇɎƺƺǼƺȅƫƏȸƏɿȒًɵƏȷɖƺƺǼƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒƳƺǼȒɀ ǣȇǔƏȇɎƺɀƬȒȅǣƺȇɿƏƳƺɀƳƺǼƏǕƺɀɎƏƬǣȓȇٕɀǣȇȒɀƺƳǣȒƺȇƺɀƺȅȒȅƺȇɎȒ ƺȅȵǣƺƬƺǼȒȅƐɀȵȸȒȇɎȒȵȒɀǣƫǼƺƏȵƏȸɎǣȸƳƺǼȇƏƬǣȅǣƺȇɎȒِ«ƺƬɖƺȸƳƺ ȷɖƺǼȒɀȵȸǣȅƺȸȒɀ‫ד‬ƏȑȒɀƳƺǼƏɮǣƳƏɀȒȇƳƺɎƺȸȅǣȇƏȇɎƺɀƺȇƺǼƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒً ȵɖƺɀƳɖȸƏȇɎƺƺǼǼȒɀɀƺɎǣƺȇƺɖȇƏƺȇȒȸȅƺƬƏȵƏƬǣƳƏƳƳƺƏȵȸƺȇƳǣɿƏǴƺ ƺǔƺƬɎǣɮȒًƺȇɖȇƏȅƫǣƺȇɎƺƏǕȸƏƳƏƫǼƺًƳƺƏǔƺƬɎȒɵɀƺǕɖȸǣƳƏƳِ Las actividades son: Habla o lenguaje ¨ǼƏɎǣȷɖƺƬȒȇɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒƬȒȇɀɎƏȇɎƺȅƺȇɎƺً ƺȇ ɖȇ ɎȒȇȒ ɀɖƏɮƺ ɵ ƏǔƺƬɎɖȒɀȒً ɀǣƺȅȵȸƺ ǼǼƐȅƺǼƺ ȵȒȸ ɀɖ ȇȒȅƫȸƺً ȵȸȒȇɖȇƬǣƺ ƬȒȸȸƺƬɎƏȅƺȇɎƺƬƏƳƏȵƏǼƏƫȸƏِ Física o motora 0ɀɎǣȅɖǼƺ ƺǼ ȅȒɮǣȅǣƺȇɎȒ Ƴƺ ɎȒƳƏɀ ǼƏɀ ȵƏȸɎƺɀ Ƴƺ ɀɖ ƬɖƺȸȵȒ‫ي‬ ƳƺǼƺ ȒƫǴƺɎȒɀ Ƴƺ ƳǣǔƺȸƺȇɎƺɀ ǔȒȸȅƏɀً ƬȒȇɀǣɀɎƺȇƬǣƏɀ ٢ƳɖȸȒɀ Ȓ ƫǼƏȇƳȒɀ٣ً ɎƺɴɎɖȸƏɀ٢ǼǣɀȒɀȒƐɀȵƺȸȒɀ٣ɵȵƺȸȅǣɎƏȷɖƺǼȒɀȅƏȇǣȵɖǼƺǼǣƫȸƺȅƺȇɎƺٕ ȇɖȇƬƏƳƻȒƫǴƺɎȒɀȵƺǼǣǕȸȒɀȒɀȷɖƺǼƺȵɖƺƳƏȇǼƺɀǣȒȇƏȸِ0ɮǣɎƺƺȇɮȒǼɮƺȸ ƏǼƫƺƫƻǼǣȅǣɎƏȇƳȒɀɖɀȅȒɮǣȅǣƺȇɎȒɀ٢ƺȇɮȒǼɎɖȸƏƳƺɎƏȅƏǼ٣ِ 0ɀɎǣȅɖǼƺɵǔȒȸɎƏǼƺɿƬƏǼȒɀȅɗɀƬɖǼȒɀƳƺɀɖɀȵǣƺȸȇƏɀً ƫȸƏɿȒɀًɎȸȒȇƬȒًƏƫƳȒȅƺȇًƬɖƺǼǼȒɵƬƏƫƺɿƏِ0ɀɎȒɀƺ ǼȒǕȸƏȅƺƳǣƏȇɎƺȅƏɀƏǴƺɀɀɖƏɮƺɀɵƺǴƺȸƬǣƬǣȒɀȷɖƺǼƺ ƺȇɀƺȑƏȸƐȇƺȇɀɖÈȇǣƳƏƳƳƺxƺƳǣƬǣȇƏIƏȅǣǼǣƏȸً ƳɖȸƏȇɎƺ ǼƏɀ ȵǼƐɎǣƬƏɀ ɀȒƫȸƺ ƺɀɎǣȅɖǼƏƬǣȓȇ ɎƺȅȵȸƏȇƏًȵƏȸƏȷɖƺǼȒɀȵȸƏƬɎǣȷɖƺƬȒȇɀɖ ǝǣǴƏȒǝǣǴȒِ Əً ƳƺǼƺ ƺ ȇً Ȓً ƺȇǼȒɀ ƏȸȸȒǼǼȒ 0ɀɎƻ ƺǼƺ ɵ ǣƺȸȇƏɀً 0ɀɎȒɀƺ ȒɀȷɖƺǼƺ Əȸً
 25. 25. Guía para el Cuidado de la Salud 26 Retención o memoria 0ɀɎǣȅɖǼƺɎȒƳȒɀɀɖɀɀƺȇɎǣƳȒɀ‫ي‬ǼƏɮǣɀɎƏًƺǼȒǥƳȒًƺǼ ȒǼǔƏɎȒًƺǼǕɖɀɎȒًƺǼɎƏƬɎȒɵƏɵɗƳƺǼƺƏƏɀȒƬǣƏȸ ɀɖɀ ȵƺȸƬƺȵƬǣȒȇƺɀ ƬȒȇ ȵƺȸɀȒȇƏɀً ȒƫǴƺɎȒɀً ǼɖǕƏȸƺɀًƏȇǣȅƏǼƺɀɵǝƺƬǝȒɀƬȒȇƬȸƺɎȒɀِ Entendimiento 0ɀɎƏ ƬƏȵƏƬǣƳƏƳً ƏǼ ǣǕɖƏǼ ȷɖƺ ǼƏ ȅƺȅȒȸǣƏ ɵ ǼƏ ǣȇɎƺǼǣǕƺȇƬǣƏً ǼƏɀ ȵɖƺƳƺ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼƏȸ ȅƺƳǣƏȇɎƺ ǼƏ ȵȸƺɀƺȇɎƏƬǣȓȇ Ƴƺ ˡǕɖȸƏɀ Ƴƺ ƬȒǼȒȸƺɀِ xɖƻɀɎȸƺǼƺ ƳǣǔƺȸƺȇɎƺɀ ȒƫǴƺɎȒɀ ȵȸȒȇɖȇƬǣƏȇƳȒ ɀɖ ȇȒȅƫȸƺ ƳƺɀȵƏƬǣȒ ɵ ƬǼƏȸƏȅƺȇɎƺِ Socialización ¨ƺȸȅǣɎƏȷɖƺɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒƬȒȇɮǣɮƏƬȒȇƺǼȸƺɀɎȒƳƺǼƏǔƏȅǣǼǣƏًȵƺȸȒ ƺɮǣɎƺǼǼƺɮƏȸǼƺƏɀǣɎǣȒɀȅɖɵƬȒȇƬɖȸȸǣƳȒɀِ IǣȇƏǼȅƺȇɎƺًȸƺƬɖƺȸƳƺȷɖƺƺǼȅƺǴȒȸƺɀɎǥȅɖǼȒȵƏȸƏƺǼ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒƳƺɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒƺɀƺǼɎȸƏɎȒƏȅȒȸȒɀȒ ɵ ȸƺɀȵƺɎɖȒɀȒِ 0ȇ ɀɖ ÈȇǣƳƏƳ Ƴƺ xƺƳǣƬǣȇƏ IƏȅǣǼǣƏȸ ƺȇƬȒȇɎȸƏȸƐ ȒȸǣƺȇɎƏƬǣȓȇ ɵ ƏȵȒɵȒ ȵƏȸƏ ǔȒȸɎƏǼƺƬƺȸ ƺǼ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ Ƴƺ ƬƏƳƏ ɖȇƏ Ƴƺ ɀɖɀ ƬƏȵƏƬǣƳƏƳƺɀ Ƴƺ ǼƏ ȅƺǴȒȸ ȅƏȇƺȸƏ ȵȒɀǣƫǼƺِ 2.1.3. Prevención de raquitismo 0ǼȸƏȷɖǣɎǣɀȅȒƺɀɖȇƏƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳȸƺǼƏƬǣȒȇƏƳƏƬȒȇǼƏƬƏȸƺȇƬǣƏƳƺ ƬƏǼƬǣȒɵƳƺɮǣɎƏȅǣȇƏ(ًƺǼƺȅƺȇɎȒɀȇƺƬƺɀƏȸǣȒɀȵƏȸƏǼƏǔȒȸȅƏƬǣȓȇɵ ǔȒȸɎƏǼƺɿƏƳƺǼȒɀǝɖƺɀȒɀِ0ɀɎƺȵȸȒƫǼƺȅƏɀƺƺɮǣɎƏƳƺȅƏȇƺȸƏɀƺȇƬǣǼǼƏ ȅƺƳǣƏȇɎƺƫƏȑȒɀƳƺɀȒǼƏȵƏȸɎǣȸƳƺǼȵȸǣȅƺȸȅƺɀƳƺƺƳƏƳًƳɖȸƏȇɎƺ ‫ד׏‬Ə‫׎א‬ȅǣȇɖɎȒɀƳǣƏȸǣȒɀًɵƏȷɖƺǼƏǼɖɿƳƺǼɀȒǼƏƬɎǣɮƏǼƏɮǣɎƏȅǣȇƏ(ً ȷɖƺɀǣȸɮƺȵƏȸƏƏƫɀȒȸƫƺȸƺǼƬƏǼƬǣȒɵˡǴƏȸǼȒƺȇǼȒɀǝɖƺɀȒɀِ 0Ǽ ƫƏȑȒ Ƴƺ ɀȒǼ Ƴƺƫƺ ȸƺƏǼǣɿƏȸɀƺ ƬȒȇ ǼƏ ȅƺȇȒȸ ȸȒȵƏ ȵȒɀǣƫǼƺً ȵȸȒɎƺǕǣƺȇƳȒ ǼȒɀ ȒǴȒɀ ɵ ƺǼ ƐȸƺƏ ǕƺȇǣɎƏǼً ƬƏȅƫǣƏȇƳȒ ǼƏ ȵȒɀǣƬǣȓȇ ǔȸƺƬɖƺȇɎƺȅƺȇɎƺɵƺȇɖȇǝȒȸƏȸǣȒ ƺȇ ȷɖƺ ǼƏ ǣȇɎƺȇɀǣƳƏƳ ƳƺǼ ƬƏǼȒȸ ɀƺƏȅƺȇȒȸِ Ȓ ȵƏ Ə ƺ ȒȸȒɀȒ Ə Ȓ ȒȸǣƏ ɵ
 26. 26. Niñas y niños 27 2.1.4. Alimentación durante el primer año de vida Lactancia materna exclusiva nƏ ǼƺƬǝƺ ȅƏɎƺȸȇƏ ƺɀ ǼƏ ǔɖƺȇɎƺ ȵȸǣȇƬǣȵƏǼ Ƴƺ ȇɖɎȸǣƺȇɎƺɀ ɵ Ƴƺƫƺ ȵȸȒȵȒȸƬǣȒȇƏȸɀƺƺȇǔȒȸȅƏƺɴƬǼɖɀǣɮƏɵƏǼǣƫȸƺƳƺȅƏȇƳƏƳɖȸƏȇɎƺǼȒɀ ȵȸǣȅƺȸȒɀ‫ה‬ȅƺɀƺɀƳƺɮǣƳƏِ0ȇƺɀɎƺȵƺȸǣȒƳȒȇȒƳƺƫƺȵȸȒȵȒȸƬǣȒȇƏȸɀƺ ȇǣȇǕɗȇȒɎȸȒƏǼǣȅƺȇɎȒǼǥȷɖǣƳȒȇǣɀȓǼǣƳȒًȇǣɀǣȷɖǣƺȸƏƏǕɖƏِnƏǼƏƬɎƏȇƬǣƏ ȅƏɎƺȸȇƏƫȸǣȇƳƏƫƺȇƺˡƬǣȒɀƏƬȒȸɎȒɵƏǼƏȸǕȒȵǼƏɿȒɀًɎƏȇɎȒƏǼƏȇǣȑƏɵ ƏǼȇǣȑȒƬȒȅȒƏǼƏȅƏƳȸƺًȵɖƺɀǔƏɮȒȸƺƬƺƺǼƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒɵƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ ȓȵɎǣȅȒɀِ 2.1.5. Alimentación complementaria nƏ ƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇ ƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸǣƏ ƏƳƺƬɖƏƳƏ ƳƺȵƺȇƳƺ Ƴƺ ɖȇƏ ǣȇǔȒȸȅƏƬǣȓȇ ȵȸƺƬǣɀƏ ɵ Ƴƺ ɖȇ ƏȵȒɵȒ ƬȒȅȵƺɎƺȇɎƺ Ƴƺ ǼƏ ǔƏȅǣǼǣƏً ǼƏ ƬȒȅɖȇǣƳƏƳ ɵ ƺǼ ɀǣɀɎƺȅƏ Ƴƺ ƏɎƺȇƬǣȓȇ ɀƏȇǣɎƏȸǣƏِ !Ȓȇ ǔȸƺƬɖƺȇƬǣƏً ǼƏƬƏɖɀƏƳƺǼƏȅƏǼȇɖɎȸǣƬǣȓȇƺɀƳƺɀƬȒȇȒƬƺȸƬɖƐǼƺɀɀȒȇǼƏɀȵȸƐƬɎǣƬƏɀ ǣȇƬȒȸȸƺƬɎƏɀƳƺƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇًƏɖȇȅƐɀȷɖƺǼƏǔƏǼɎƏƳƺƏǼǣȅƺȇɎȒɀِ ¨ƏȸƏ ǔƏɮȒȸƺƬƺȸ ɖȇ ȓȵɎǣȅȒ ƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒ ɵ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒً Ə ȵƏȸɎǣȸ ƳƺǼ ɀƺɴɎȒȅƺɀƳƺƺƳƏƳǼȒɀƫƺƫƻɀȸƺȷɖǣƺȸƺȇƬȒȇɀɖȅǣȸȒɎȸȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀً ƏƳƺȅƐɀƳƺǼƏǼƺƬǝƺȅƏɎƺȸȇƏًɵƺɀɎƏɗǼɎǣȅƏƳƺƫƺƬȒȇɎǣȇɖƏȸǝƏɀɎƏ ǼȒɀ‫א‬ƏȑȒɀȒȅƐɀƳƺɮǣƳƏًɀƺǕɗȇǼƏȸƺƬȒȅƺȇƳƏƬǣȓȇƳƺǼƏ x³ِ 0ɀǣȅȵȒȸɎƏȇɎƺȸƺɀƏǼɎƏȸȷɖƺƺȇƺɀɎƺȵƺȸǣȒƳȒɀƺƫɖɀƬƏ‫ي‬ Əِ ¨ȸƺɀƺȇɎƏȸǼƺ ǼȒɀ ƳǣǔƺȸƺȇɎƺɀ ƬȒǼȒȸƺɀً ȒǼȒȸƺɀً ɎƺɴɎɖȸƏɀً ɀƏƫȒȸƺɀ ɵ ɎƺȅȵƺȸƏɎɖȸƏƳƺǼȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀِ ƫِ0ȇɀƺȑƏȸǼƺƏƬȒȅƺȸȵȒƬȒƏȵȒƬȒɎȒƳȒɀǼȒɀǕȸɖȵȒɀƳƺƏǼǣȅƺȇɎȒɀِ Ƭِ0ɀɎƏƫǼƺƬƺȸƫɖƺȇȒɀǝƐƫǣɎȒɀƳƺƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƳƺɀƳƺǼƏǣȇǔƏȇƬǣƏِ !ɖƏȇƳȒȇȒɀƺǣȇɎȸȒƳɖƬƺȇƏǼǣȅƺȇɎȒɀƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸǣȒɀƳƺȅƏȇƺȸƏ ƏȵȸȒȵǣƏƳƏً ƺǼ ƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒ ɵ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ ɀƺ ȵɖƺƳƺȇ ɮƺȸ ƏǔƺƬɎƏƳȒɀٕ ƺȇ ƺǼ ƬƏɀȒ Ƴƺ ǣȇǣƬǣƏȸ ǼƏ ƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇ ƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸǣƏ ƏȇɎƺɀً Ȓ ȵȸȒȵȒȸƬǣȒȇƏȸƳƺȅƏɀǣƏƳȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀًȵɖƺƳƺȒƬƏɀǣȒȇƏȸǼƺȒƫƺɀǣƳƏƳً ƏǼƺȸǕǣƏɀًƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀǣȇɎƺɀɎǣȇƏǼƺɀȒȸƺȇƏǼƺɀًƺȇɎȸƺȒɎȸƏɀِ ǼǕɖȇȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀȷɖƺƳƺƫƺǣȇɎȸȒƳɖƬǣȸƳƺƏƬɖƺȸƳȒƬȒȇǼƏƺƳƏƳƳƺ ɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒɀȒȇ‫ي‬
 27. 27. Guía para el Cuidado de la Salud 28 Edad cumplida Alimento Frecuencia Nota (ƺ‫׎‬Ə ‫ה‬ȅƺɀƺɀ nƏƬɎƏȇƬǣƏȅƏɎƺȸȇƏƺɴƬǼɖɀǣɮƏِ !ȒȇɀǣɀɎƺȇƬǣƏ‫ي‬ǼǥȷɖǣƳƏِ nǣƫȸƺ ƳƺȅƏȇƳƏِ ǼǣȅƺȇɎƺƏɀɖƫƺƫƻ ƬƏƳƏȷɖƺɎƺȇǕƏ ǝƏȅƫȸƺًȵƏȸƏ ȵȒƳƺȸɀƏɎǣɀǔƏƬƺȸɀɖɀ ȇƺƬƺɀǣƳƏƳƺɀِ (ƺ‫ה‬Ə ‫ו‬ȅƺɀƺɀ !ȒȇɎǣȇɖƏȸƬȒȇǼƏƬɎƏȇƬǣƏ ȅƏɎƺȸȇƏƺǣȇɎȸȒƳɖƬǣȸ‫ي‬ ‫ى‬àƺȸƳɖȸƏɀƬȒȅȒƬǝƏɵȒɎƺɀً ƬƏǼƏƫƏɿƏɀًƬǝǥƬǝƏȸȒɀɵ ƏƬƺǼǕƏɀِ ‫ى‬IȸɖɎƏɀƬȒȅȒȅƏȇɿƏȇƏًȵƺȸƏً ȵǼƐɎƏȇȒɵȵƏȵƏɵƏِ ‫!ى‬ƺȸƺƏǼƺɀƬȒȅȒƏȸȸȒɿًȅƏǥɿً ɎȸǣǕȒًƏɮƺȇƏًƏȅƏȸƏȇɎȒً ɎȒȸɎǣǼǼƏƳƺȅƏǥɿًȵƏȇɵȵƏɀɎƏِ ‫!ى‬ƏȸȇƺƬȒȅȒȵȒǼǼȒًȵƏɮȒɵ ȵɖǼȵƏƳƺȸƺɀِ !ȒȇɀǣɀɎƺȇƬǣƏ‫ي‬ȵƏȵǣǼǼƏِ (ƺƳȒɀƏ ɎȸƺɀɮƺƬƺɀ ƏǼƳǥƏِ (ƺƫƺƬȒȅƺȇɿƏȸƏ ƳƏȸǼƺȒɎȸȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀ ȵƏȸƏƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸ ǼƏǼƺƬǝƺȅƏɎƺȸȇƏ ٢ƏƫǼƏƬɎƏƬǣȓȇ٣ِ zȒɀƺƳƺƫƺƳƏȸ ȇǣȇǕɗȇƺȅƫɖɎǣƳȒȒ ƬƏȸȇƺɀǔȸǥƏɀِ (ƺ‫ו‬Ə ‫ז‬ȅƺɀƺɀ !ȒȇɎǣȇɖƏȸƬȒȇǼƏƬɎƏȇƬǣƏ ȅƏɎƺȸȇƏًƬȒȇƏǼǣȅƺȇɎȒɀ ƏȇɎƺȸǣȒȸƺɀɵƏǕȸƺǕƏȸ‫ي‬ ‫ى‬nƺǕɖȅǣȇȒɀƏɀƬȒȅȒǔȸǣǴȒǼƺɀً ǼƺȇɎƺǴƏɀًǝƏƫƏɀȒǕƏȸƫƏȇɿȒɀِ !ȒȇɀǣɀɎƺȇƬǣƏ‫ي‬ȵɖȸƻًȵǣƬƏƳȒˡȇȒ ɵƏǼǣȅƺȇɎȒɀȅƏƬǝƏƬƏƳȒɀِ ÁȸƺɀɮƺƬƺɀ ƏǼƳǥƏِ (ƺ‫ז‬Ə ‫א׏‬ȅƺɀƺɀ !ȒȇɎǣȇɖƏȸƬȒȇǼƏǼƏƬɎƏȇƬǣƏ ȅƏɎƺȸȇƏًƬȒȇǼȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀ ƏȇɎƺȸǣȒȸƺɀɵƏǕȸƺǕƏȸ‫ي‬ ‫(ى‬ƺȸǣɮƏƳȒɀƳƺǼƺƬǝƺƬȒȅȒ ɵȒǕɖȸɵȷɖƺɀȒِ ‫ى‬RɖƺɮȒِ ‫¨ى‬ƺɀƬƏƳȒɀِ !ȒȇɀǣɀɎƺȇƬǣƏ‫ي‬ȵǣƬƏƳȒˡȇȒɵ ɎȸȒƬǣɎȒɀِ (ƺɎȸƺɀ ƏƬɖƏɎȸȒ ɮƺƬƺɀ ƏǼƳǥƏِ ¨ƺɀƬƏƳȒ‫ي‬ɀǣǝƏɵ ƏȇɎƺƬƺƳƺȇɎƺɀ ǔƏȅǣǼǣƏȸƺɀƳƺƏǼƺȸǕǣƏً ǣȇɎȸȒƳɖƬǣȸƳƺɀȵɖƻɀ Ƴƺ‫׏‬ƏȑȒƳƺƺƳƏƳِ xƏɵȒȸƳƺ ‫א׏‬ȅƺɀƺɀ !ȒȇɎǣȇɖƏȸƬȒȇǼƏƬɎƏȇƬǣƏ ȅƏɎƺȸȇƏًƬȒȇ ǼȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀƏȇɎƺȸǣȒȸƺɀ ɵƏǕȸƺǕƏȸ‫ي‬ ‫ى‬IȸɖɎƏɀƬǥɎȸǣƬƏɀِ ‫ى‬nƺƬǝƺƺȇɎƺȸƏِ ‫ى‬XȇƬȒȸȵȒȸƏƬǣȓȇƏǼƏƳǣƺɎƏ ǔƏȅǣǼǣƏȸِ !ȒȇɀǣɀɎƺȇƬǣƏ‫ي‬ɎȸȒƬǣɎȒɀ ȵƺȷɖƺȑȒɀِ (ƺƬɖƏɎȸȒƏ ƬǣȇƬȒɮƺƬƺɀ ƏǼƳǥƏِ ³ƺȸƺƬȒȅǣƺȇƳƏ ȵȸȒȵȒȸƬǣȒȇƏȸ ǼƏƬɎƏȇƬǣƏȅƏɎƺȸȇƏ ǝƏɀɎƏǼȒɀ‫א‬ƏȑȒɀِ zȒɀƺȸƺƬȒȅǣƺȇƳƏ ȵȸȒȵȒȸƬǣȒȇƏȸǼƺƬǝƺ ƳƺɮƏƬƏƏȇɎƺɀƳƺǼ ȵȸǣȅƺȸƏȑȒƳƺɮǣƳƏِ
 28. 28. Niñas y niños 29 Recomendaciones durante la alimentación complementaria: • ÈɎǣǼǣƬƺƏǼǣȅƺȇɎȒɀȇƏɎɖȸƏǼƺɀɵǔȸƺɀƬȒɀًȇȒǣȇƳɖɀɎȸǣƏǼǣɿƏƳȒɀِ • XȇǣƬǣƺƬȒȇȵɖȸƻɀƳƺɮƺȸƳɖȸƏɀɵǔȸɖɎƏɀƺȇȵƺȷɖƺȑƏɀȵȸȒƫƏƳǣɎƏɀً ƏɖȅƺȇɎƺǕȸƏƳɖƏǼȅƺȇɎƺǼƏƬƏȇɎǣƳƏƳِzȒƏǕȸƺǕɖƺɀƏǼȇǣƏɿɗƬƏȸِzȒ ȅƺɿƬǼƺǼȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀًȒǔȸƻɿƬƏǼȒɀƺȇǔȒȸȅƏɀƺȵƏȸƏƳƏɵƏɖȅƺȇɎƺ ǼƏƬƏȇɎǣƳƏƳƬȒȇǔȒȸȅƺǼƏȇǣȑƏȒƺǼȇǣȑȒƬȸƺɿƬƏِ • ȵƏȸɎǣȸ Ƴƺ ǼȒɀ ‫ז‬ ȅƺɀƺɀ ȵȸȒȵȒȸƬǣȒȇƺ ƏǼǣȅƺȇɎȒɀ ˡȇƏȅƺȇɎƺ ȵǣƬƏƳȒɀȒƺȇɎȸȒƬǣɎȒɀًȸƺɀȵƺɎƺǼƏɀƏƬǣƺƳƏƳƳƺǼƏȇǣȑƏȒƺǼȇǣȑȒًȇȒ ǔȒȸɿƏȸǼƺƏƬȒȅƺȸƳƺȅƐɀِ • (ƺɀƳƺƺɀɎƏƺɎƏȵƏƺɀɎƏƫǼƺɿƬƏǝȒȸƏȸǣȒɀȵƏȸƏǼȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀِ • nƏǝǣǕǣƺȇƺɵǼƏƬȒȇɀƺȸɮƏƬǣȓȇƳƺǼȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀƺɀǣȇƳǣɀȵƺȇɀƏƫǼƺ ȵƏȸƏȵȸƺɮƺȇǣȸƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀًǼƏɮƺɀɖɀȅƏȇȒɀɵǼƏɀƳƺǼƏȇǣȑƏȒƺǼ ȇǣȑȒƏȇɎƺɀƳƺƳƏȸǼƺƳƺƬȒȅƺȸِ • (ƺǼƺ ǼƏ ȒȵȒȸɎɖȇǣƳƏƳ Ƴƺ ƏȵȸƺȇƳƺȸ Ə ƬȒȅƺȸ ȵȒȸ ɀǥ ȅǣɀȅȒً ƫƏǴȒ ɮǣǕǣǼƏȇƬǣƏِ • (ƺɀƳƺȷɖƺǼƏȇǣȑƏȒƺǼȇǣȑȒȸƺƬǣƫƺƏǼǣȅƺȇɎȒɀɀȓǼǣƳȒɀȒǔȸƻɿƬƏǼƺƏǕɖƏ ɀǣȅȵǼƺȵȒɎƏƫǼƺɀǣȇƏƳǣƬǣȓȇƳƺƏɿɗƬƏȸًȅǣƺǼًȇǣȒɎȸȒɀƏƫȒȸǣɿƏȇɎƺȒ ƺƳɖǼƬȒȸƏȇɎƺًƳƺ‫׎א‬Ə‫׎ד‬ȅǣǼǣǼǣɎȸȒɀًƳƺƳȒɀƏɎȸƺɀɮƺƬƺɀƏǼƳǥƏِ • 0ɀɎǣȅɖǼƺ ƺǼ ɖɀȒ ƳƺǼ ɮƏɀǣɎȒ Ȓ ɎƏɿƏًƺɮǣɎƺƺǼƫǣƫƺȸȓȇِ • zȒ ɮƺƏ ɎƺǼƺɮǣɀǣȓȇ ɵ ƺɮǣɎƺ ƳǣɀɎȸƏƬƬǣȒȇƺɀ ȅǣƺȇɎȸƏɀ ƬȒȇɀɖȅƺȇǼȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀِ • 0ȇ ƬƏɀȒ Ƴƺ ȸƺƬǝƏɿȒ Ƴƺ ƏǼǕɗȇ ƏǼǣȅƺȇɎȒً ƺɴȵƺȸǣȅƺȇɎƺ ƬȒȇ ȇɖƺɮƏɀǔȒȸȅƏɀƳƺȵȸƺȵƏȸƏƬǣȓȇِ 2.1.6. Prevención de accidentes (ɖȸƏȇɎƺƺǼȵȸǣȅƺȸƏȑȒƳƺɮǣƳƏǼƏɀȇǣȑƏɀɵǼȒɀȇǣȑȒɀƺɀɎƐȇƺɴȵɖƺɀɎȒɀ ƏȅɖƬǝȒɀƏƬƬǣƳƺȇɎƺɀًɵƏȷɖƺǣȇǣƬǣƏȇǼƏƺɴȵǼȒȸƏƬǣȓȇƳƺɀɖƺȇɎȒȸȇȒِ nȒɀƏƬƬǣƳƺȇɎƺɀȅƐɀǔȸƺƬɖƺȇɎƺɀƺȇƺǼǝȒǕƏȸɀȒȇ‫ي‬ • XȇɎȒɴǣƬƏƬǣȒȇƺɀȵȒȸȅƺƳǣƬƏȅƺȇɎȒɀɵȵȸȒƳɖƬɎȒɀƳƺƏɀƺȒِ • ǝȒǕƏȅǣƺȇɎȒƬȒȇƫȒǼɀƏɀƳƺȵǼƐɀɎǣƬȒِ • XȇɎȸȒƳɖƬƬǣȓȇƳƺȒƫǴƺɎȒɀƺȇȇƏȸǣɿًƫȒƬƏɵȒǥƳȒɀِ • ƬƬǣƳƺȇɎƺɀƺȇǼƏƏȇƳƏƳƺȸƏِ «ƺƬȒȅƺȇƳƏƬǣȒȇƺɀȵƏȸƏȅƏƳȸƺɀًȵƏƳȸƺɀًȒȵƺȸɀȒȇƏɀȸƺɀȵȒȇɀƏƫǼƺɀ ƳƺǼƏɀɵǼȒɀȇǣȑȒɀ‫ي‬ • zȒƳƺǴƺɀȒǼȒƏɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒًɀȒƫȸƺɎȒƳȒƬɖƏȇƳȒƺȅȵǣƺƬƺƏǕƏɎƺƏȸ ɵƬƏȅǣȇƏȸِ
 29. 29. Guía para el Cuidado de la Salud 30 • zȒ Ǽƺ Ƴƻ ȒƫǴƺɎȒɀ ȵƺȷɖƺȑȒɀ ȷɖƺ ȵɖƺƳƏ ǣȇǕƺȸǣȸ ɖ ȒƫǴƺɎȒɀ ȵɖȇɎǣƏǕɖƳȒɀȷɖƺǼƺȵɖƺƳƏȇǼƺɀǣȒȇƏȸِ • (ƺǼƺǴɖǕɖƺɎƺɀƏƬȒȸƳƺɀƬȒȇɀɖƺƳƏƳِ • zȒȅƏȇƺǴƺȒƫǴƺɎȒɀƬƏǼǣƺȇɎƺɀƬƺȸƬƏƳƺɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒِ • (ƺ ȵȸƺǔƺȸƺȇƬǣƏً ƺȇɀƻȑƺǼƺ Ə ƬƏȅǣȇƏȸ ɀǣȇ ɖɀƏȸ ǼƏ ƏȇƳƏƳƺȸƏٕ ɀǣ ȸƺȷɖǣƺȸƺ ƏȵȒɵȒ ȵƏȸƏ ƺȇɀƺȑƏȸǼƺ Ə ƬƏȅǣȇƏȸ ȵɖƺƳƺ ɖɎǣǼǣɿƏȸ ɖȇȒɀ ɎǣȸƏȇɎƺɀِnƏƏȇƳƏƳƺȸƏȵɖƺƳƺȒƬƏɀǣȒȇƏȸƏƬƬǣƳƺȇɎƺɀًƏƳƺȅƐɀƳƺ ǼǣȅǣɎƏƬǣȒȇƺɀƺȇǼƏȅȒɎȸǣƬǣƳƏƳِ • JɖƏȸƳƺ ǼȒɀ ȵȸȒƳɖƬɎȒɀ ɎȓɴǣƬȒɀ ɵ ȅƺƳǣƬƏȅƺȇɎȒɀ ƺȇ ǕƏɮƺɎƏɀ ƬƺȸȸƏƳƏɀǔɖƺȸƏƳƺǼƏǼƬƏȇƬƺƳƺǼƏɀɵǼȒɀȅƺȇȒȸƺɀِ • zȒƳƺǴƺƫȒǼɀƏɀƳƺȵǼƐɀɎǣƬȒȒǕǼȒƫȒɀƬƺȸƬƏƳƺɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒِ • 0ȇ ǼȒɀ ǼɖǕƏȸƺɀ Ƴƺ ƺɀȵƏȸƬǣȅǣƺȇɎȒ ƬȒȅȒ ƏǼƫƺȸƬƏɀً ȸǥȒɀً ǴɖƺǕȒɀ ȅƺƬƐȇǣƬȒɀ ɵ ƺǼƻƬɎȸǣƬȒɀً ȵƏȸȷɖƺɀً ƺȇɎȸƺ ȒɎȸȒɀً ɀǣƺȅȵȸƺ Ƴƺƫƺ ǝƏƫƺȸɖȇƏƳɖǼɎȒƏƬȒȅȵƏȑƏȇƳȒƏǼƏɀȇǣȑƏɀɵǼȒɀȇǣȑȒɀِ • nƏȅƏƳȸƺɵƺǼȵƏƳȸƺȇɖȇƬƏƳƺƫƺȇȵƺȸƳƺȸƳƺɮǣɀɎƏƏɀɖɀǝǣǴƏɀȒ ǝǣǴȒɀƺȇɀǣɎǣȒɀƬȒȇƬɖȸȸǣƳȒɀًƬȒȅȒɀɖȵƺȸȅƺȸƬƏƳȒɀًƬǣȇƺɀًɀƏǼƏɀƳƺ ƺɀȵƺȸƏًƺȇɎȸƺȒɎȸȒɀِ • 0ȇ ƺǼ ƏɖɎȒȅȓɮǣǼً ǼƏɀ ȇǣȑƏɀ ɵ ǼȒɀ ȇǣȑȒɀ Ƴƺƫƺȇ ɮǣƏǴƏȸ ƺȇ ƺǼ ƏɀǣƺȇɎȒɎȸƏɀƺȸȒƬȒȇƺǼƬǣȇɎɖȸȓȇ Ƴƺ ɀƺǕɖȸǣƳƏƳ ƬȒǼȒƬƏƳȒِ nƏɀ ɵ ǼȒɀ ȇǣȑȒɀ Ƴƺ ƫȸƏɿȒɀ Ƴƺƫƺȇ ɖɎǣǼǣɿƏȸ ȵȒȸɎƏƏɀǣƺȇɎȒɀً ƬȒǼȒƬƏƳȒɀ Ƴƺ ƺɀȵƏǼƳƏɀ ƏǼ ƏɀǣƺȇɎȒǔȸȒȇɎƏǼًƬȒȇƺǼɀƺǕɖȸȒ ȵƏȸƏ ȇǣȑȒɀ Ƴƺ ǼƏɀ ȵɖƺȸɎƏɀ ƏƬɎǣɮƏƳȒِ
 30. 30. Niñas y niños 31 2.1.7. Prevención y control de enfermedades diarreicas nƏɀƳǣƏȸȸƺƏɀɀȒȇǔȸƺƬɖƺȇɎƺɀƺȇȇǣȑƏɀɵȇǣȑȒɀȅƺȇȒȸƺɀƳƺ‫׏‬ƏȑȒɵ ƬƏɖɀƏȇȵƻȸƳǣƳƏƳƺǼƏǕɖƏɵɀƏǼƺɀƳƺɀɖȒȸǕƏȇǣɀȅȒƺȇǕȸƏȇƬƏȇɎǣƳƏƳِ Primera visita al médico (ɖȸƏȇɎƺ ǼƏ ȵȸǣȅƺȸƏ ɮǣɀǣɎƏ ƏǼ ȅƻƳǣƬȒ ǼƏ ȅƏƳȸƺً ȵƏƳȸƺً Ȓ ȵƺȸɀȒȇƏ ȸƺɀȵȒȇɀƏƫǼƺȸƺƬǣƫǣȸƐȒȸǣƺȇɎƏƬǣȓȇƏƬƺȸƬƏƳƺ‫ي‬ ‫ِ׏‬ (ƏȸǼƏƬɎƏȇƬǣƏȅƏɎƺȸȇƏƺɴƬǼɖɀǣɮƏǝƏɀɎƏǼȒɀ‫ה‬ȅƺɀƺɀƳƺɮǣƳƏِ ‫ِא‬ nƏɮƏȸɀƺǼƏɀȅƏȇȒɀƏȇɎƺɀɵƳƺɀȵɖƻɀƳƺǣȸƏǼƫƏȑȒȒƏǼɎƺȸȅǣȇƏȸƳƺ ƬƏȅƫǣƏȸƺǼȵƏȑƏǼƳƺɀɖȇǣȑƏȒȇǣȑȒٕɎƏȅƫǣƻȇƏȇɎƺɀƳƺȵȸƺȵƏȸƏȸ ɵƬȒȅƺȸǼȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀِ ‫ِב‬ nƏɮƏȸǔȸƺƬɖƺȇɎƺȅƺȇɎƺƬȒȇƏǕɖƏɵǴƏƫȓȇǼƏɀȅƏȇȒɀɵǴɖǕɖƺɎƺɀ ƳƺǼƏɀȇǣȑƏɀɵȇǣȑȒɀِ ‫ِג‬ ÁȒȅƏȸƏǕɖƏǝƺȸɮǣƳƏȒȵɖȸǣˡƬƏƳƏِ ‫ِד‬ (ƏȸƏɀɖǔƏȅǣǼǣƏƏǼǣȅƺȇɎȒɀǔȸƺɀƬȒɀًǼƏɮƏƳȒɀɵƫǣƺȇƬȒƬǣƳȒɀِ ‫ِה‬ 0ɮǣɎƏȸǼƏɀȅȒɀƬƏɀًƬɖƬƏȸƏƬǝƏɀɖȒɎȸȒɀǣȇɀƺƬɎȒɀƺȇǼƏƬȒƬǣȇƏِ ‫ِו‬ ÈɀƏȸƫȒɎƺɀƳƺƫƏɀɖȸƏƬȒȇɎƏȵƏِ ‫ِז‬ àƏƬɖȇƏȸƏǼǼƏƬɎƏȇɎƺƬȒȇɎȸƏƺǼȸȒɎƏɮǣȸɖɀِ ‫ِח‬ ƳȅǣȇǣɀɎȸƏȸɮǣɎƏȅǣȇƏƬȒȅȒɀɖȵǼƺȅƺȇɎȒƺȇƫƺƫƻɀȅƏɵȒȸƺɀƳƺ ‫ה‬ ȅƺɀƺɀ ƳɖȸƏȇɎƺ ǼƏ ɀƺǕɖȇƳƏ ɵ ɎƺȸƬƺȸƏ hȒȸȇƏƳƏɀ zƏƬǣȒȇƏǼƺɀ Ƴƺ³ƏǼɖƳ¨ɗƫǼǣƬƏِ La diarrea puede originarse por: • !ȒȇɀɖȅȒƳƺƏǕɖƏȇȒȵȒɎƏƫǼƺِ • XȇǕƺɀɎƏƳƺƏǼǣȅƺȇɎȒɀȅƏǼƬȒƬǣȇƏƳȒɀِ • XȇǕƺɀɎƏƳƺǔȸɖɎƏɀɵɮƺȸƳɖȸƏɀȇȒǼƏɮƏƳƏɀِ • ÈɎǣǼǣɿƏȸƫǣƫƺȸȒȇƺɀȒƬǝɖȵȒȇƺɀِ • XȇɎȸȒƳɖƬƬǣȓȇƳƺȒƫǴƺɎȒɀƺȇǼƏƫȒƬƏِ • IƏǼɎƏƳƺƏƳƺƬɖƏƳȒǼƏɮƏƳȒƳƺȅƏȇȒɀِ ¨ȸȒȵȒȸƬǣȒȇƺǼȒɀƬɖǣƳƏƳȒɀȷɖƺƺǼȵƺȸɀȒȇƏǼȅƻƳǣƬȒًƳƺ0ȇǔƺȸȅƺȸǥƏ ɵƳƺɀƏǼɖƳǼƺȸƺƬȒȅǣƺȇƳƏȇِ³ǣȇȒȅƺǴȒȸƏًƏƬɖƳƏȇɖƺɮƏȅƺȇɎƺƏɀɖ ÈȇǣƳƏƳƳƺxƺƳǣƬǣȇƏIƏȅǣǼǣƏȸِ ¿Qué hacer si mi bebé tiene diarrea? nȒȅƐɀǣȅȵȒȸɎƏȇɎƺƺɀƺɮǣɎƏȸȷɖƺɀƺƳƺɀǝǣƳȸƏɎƺȵȒȸǼƏȵƻȸƳǣƳƏƳƺ ǼǥȷɖǣƳȒƺȇǼƏɀƺɮƏƬɖƏƬǣȒȇƺɀًȵȒȸƺɀȒ‫ي‬ ‫ِ׏‬ (ƺǼƺàǣƳƏ³ɖƺȸȒ ȸƏǼƬȒȅȒɀƺǣȇƳǣƬƏƺȇƺǼɀǣǕɖǣƺȇɎƺƏȵƏȸɎƏƳȒِ ‫ِא‬ ɖȅƺȇɎƺǼƏǣȇǕƺɀɎƏƳƺǼǥȷɖǣƳȒɀƳƺɖɀȒȸƺǕɖǼƏȸِ ‫ِב‬ !ȒȇɎǣȇɗƺƬȒȇǼƏƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇǝƏƫǣɎɖƏǼِ ‫ِג‬ zȒɀɖɀȵƺȇƳƏǼƏƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇƏǼɀƺȇȒȅƏɎƺȸȇȒِ
 31. 31. Guía para el Cuidado de la Salud 32 ³ǣ ɀɖ ǝǣǴƏ Ȓ ǝǣǴȒ ȵȸƺɀƺȇɎƏ ƳƏɎȒɀ Ƴƺ ƳƺɀǝǣƳȸƏɎƏƬǣȓȇ Ȓ ɀǣǕȇȒɀ Ƴƺ ƏǼƏȸȅƏ ƏƬɖƳƏ Ə ȸƺɮǣɀǣȓȇ ȵȒȸ ȵƺȸɀȒȇƏǼ ȅƻƳǣƬȒ ƺȇ ɀɖ ÈȇǣƳƏƳ ƳƺxƺƳǣƬǣȇƏIƏȅǣǼǣƏȸِ Preparación de Vida Suero Oral ‫ِ׏‬ nƏɮƺɀɖɀȅƏȇȒɀِ ‫ِא‬ RǣƺȸɮƏ ƺǼ ƏǕɖƏ ٢‫ד‬ ȅǣȇɖɎȒɀ Ə ȵƏȸɎǣȸ Ƴƺ ȷɖƺ ƺȅȵǣƺƬƺ Ə ƫɖȸƫɖǴƺƏȸ٣ Ȓ ɖɀƺ ƏǕɖƏ ȵɖȸǣˡƬƏƳƏِ ‫ِב‬ (ƺǴƺƺȇǔȸǣƏȸɵȅǣƳƏ‫׏‬ǼǣɎȸȒƳƺƏǕɖƏِ ‫ِג‬ àƏƬǥƺ ɖȇ ɀȒƫȸƺ Ƴƺ àǣƳƏ ³ɖƺȸȒ ȸƏǼ ƺȇ ƺǼ ƏǕɖƏɵƳǣɀɖƺǼɮƏƺǼȵȒǼɮȒِ ‫ِד‬ ³ǣȸɮƏƺǼɀɖƺȸȒƺȇɖȇƏɎƏɿƏɵƳƻƬȒȇƬɖƬǝƏȸƏ ȒƬȒȇǕȒɎƺȸȒِ ‫ِה‬ (ƺɀƺƬǝƺƳƺɀȵɖƻɀƳƺ‫גא‬ǝȒȸƏɀɵȵȸƺȵƏȸƺɖȇȒȇɖƺɮȒِ En caso de tener alguno de estos signos, acuda a Urgencias de su Unidad de Medicina Familiar: ‫ِ׏‬ xɖƬǝƏɀƺƳِ ‫ِא‬ ¨ȒƬƏǣȇǕƺɀɎƏƳƺǼǥȷɖǣƳȒɀɵƏǼǣȅƺȇɎȒɀِ ‫ِב‬ zɖȅƺȸȒɀƏɀƺɮƏƬɖƏƬǣȒȇƺɀǼǥȷɖǣƳƏɀِ ‫ِג‬ Iǣƺƫȸƺِ ‫ِד‬ àȓȅǣɎȒِ ‫ِה‬ ³ƏȇǕȸƺƺȇǼƏɀƺɮƏƬɖƏƬǣȒȇƺɀِ Signos de deshidratación ‫ِ׏‬ XȇȷɖǣƺɎȒȒǣȸȸǣɎƏƫǼƺِ ‫ِא‬ ǴȒɀǝɖȇƳǣƳȒɀًǼǼƏȇɎȒɀǣȇǼƐǕȸǣȅƏɀِ ‫ِב‬ ȒƬƏɵǼƺȇǕɖƏɀƺƬƏɀًɀƏǼǣɮƏƺɀȵƺɀƏِ ‫ِג‬ «ƺɀȵǣȸƏƬǣȓȇȸƐȵǣƳƏِ ‫ِד‬ xɖƬǝƏɀƺƳِ ‫ِה‬ IȒȇɎƏȇƺǼƏ٢ȅȒǼǼƺȸƏ٣ǝɖȇƳǣƳƏِ 2.1.8. Prevención y control de infecciones respiratorias agudas nƏɀ ǣȇǔƺƬƬǣȒȇƺɀ ȸƺɀȵǣȸƏɎȒȸǣƏɀ ɀȒȇ ƬƏɖɀƏƳƏɀ ȵȒȸ ɮǣȸɖɀ Ȓ ƫƏƬɎƺȸǣƏɀ ȷɖƺ ƺȇɎȸƏȇ ȵȒȸ ǼƏ ȇƏȸǣɿ Ȓ ƫȒƬƏ ƬɖƏȇƳȒ ɖȇƏ ȵƺȸɀȒȇƏ ƺȇǔƺȸȅƏ ƺɀɎȒȸȇɖƳƏȒɎȒɀƺƬƺȸƬƏƳƺǼƏȇǣȑƏȒƺǼȇǣȑȒًɀǣȇƬɖƫȸǣȸǼƏƫȒƬƏɵȇƏȸǣɿ ƬȒȇȵƏȑɖƺǼȒȒƬȒȇǼƏƬƏȸƏǣȇɎƺȸȇƏƳƺǼƫȸƏɿȒِÁƏȅƫǣƻȇȵȒȸƬȒȅƺȸɵ ƫƺƫƺȸƏǼǣȅƺȇɎȒɀƬȒȇɎƏȅǣȇƏƳȒɀƬȒȇɀƏǼǣɮƏƳƺɖȇƺȇǔƺȸȅȒِ Polvo para solución oral Sobre con 27.9 g de polvo clave 3629 sector salud EVITA LA DESHIDRATACIÓN POR DIARREA ELECTROLITOS ORALES solución oral
 32. 32. Niñas y niños 33 َ!ɖǣƳƏƳȒٍ³ǣƺǼƫƺƫƻȵȸƺɀƺȇɎȓƫƏǴȒȵƺɀȒƏǼȇƏƬƺȸًȇȒɀƺƏǼǣȅƺȇɎȓƬȒȇ ǼƺƬǝƺȅƏɎƺȸȇƏًȵƏƳƺƬƺƳƺɀȇɖɎȸǣƬǣȓȇًɀɖƬƏɀƏȇȒƺɀɎƐƫǣƺȇɮƺȇɎǣǼƏƳƏ ɵ Ƴɖƺȸȅƺ ƬȒȇ ȅƐɀ Ƴƺ ƬɖƏɎȸȒ ȵƺȸɀȒȇƏɀ ƺȇ ǼƏ ȅǣɀȅƏ ǝƏƫǣɎƏƬǣȓȇ Ɏǣƺȇƺ ȅƏɵȒȸ ȸǣƺɀǕȒ Ƴƺ ɀɖǔȸǣȸ ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀ ȸƺɀȵǣȸƏɎȒȸǣƏɀ ǕȸƏɮƺɀ ƬȒȅȒȇƺɖȅȒȇǥƏِ ¿Cómo prevenir las infecciones respiratorias? ‫ِ׏‬ (ƏȸǼƏƬɎƏȇƬǣƏȅƏɎƺȸȇƏƺɴƬǼɖɀǣɮƏǝƏɀɎƏǼȒɀ‫ה‬ȅƺɀƺɀًɵƬȒȅȵǼƺȅƺȇɎƏȸǣƏ ƬȒȇȒɎȸȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀǝƏɀɎƏǼȒɀ‫א‬ƏȑȒɀȒȅƐɀƳƺƺƳƏƳِ ‫ِא‬ ÁƺȇƺȸƺɀȷɖƺȅƏƳƺɮƏƬɖȇƏƬǣȓȇƬȒȅȵǼƺɎȒِ ‫ِב‬ 0ɮǣɎƏȸǔɖȅƏȸƬƺȸƬƏƳƺǼƏɀȇǣȑƏɀɵȇǣȑȒɀِ ‫ِג‬ 0ɮǣɎƏȸƬƏȅƫǣȒɀƫȸɖɀƬȒɀƳƺɎƺȅȵƺȸƏɎɖȸƏِ ‫ِד‬ !ȒȇɀɖȅǣȸǔȸɖɎƏɀɵɮƺȸƳɖȸƏɀƏȅƏȸǣǼǼƏɀȒƏȇƏȸƏȇǴƏƳƏɀًƳƺƏƬɖƺȸƳȒ ƬȒȇǼƏƺƳƏƳِ !ɖǣƳƏƳȒɀȷɖƺƳƺƫƺƳƏȸƏɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒɀǣɎǣƺȇƺɎȒɀɵƬƏɎƏȸȸȒ‫ي‬ Əِ (ƺǼƺȅɖƬǝȒɀǼǥȷɖǣƳȒɀِ ƫِ xƏȇɎƺȇǕƏɀɖƏǼǣȅƺȇɎƏƬǣȓȇǝƏƫǣɎɖƏǼِ Ƭِ !ȒȇɎǣȇɗƺƏȅƏȅƏȇɎƐȇƳȒǼƺِ Ƴِ nǣȅȵǣƺɀɖȇƏȸǣɿِ³ǣƺǼȅȒƬȒƺɀƺɀȵƺɀȒȵȓȇǕƏǼƺǕȒɎǣɎƏɀƳƺƏǕɖƏ ƬȒȇɀƏǼȵƏȸƏǼɖƫȸǣƬƏȸɵǔƏƬǣǼǣɎƏȸǼƏǼǣȅȵǣƺɿƏِ ƺِ àƺȇɎǣǼƺƺǼƬɖƏȸɎȒًȵƺȸȒƺɮǣɎƺƬƏȅƫǣȒɀƫȸɖɀƬȒɀƳƺɎƺȅȵƺȸƏɎɖȸƏِ ¡Peligro! Llévele al servicio de Urgencias si presenta alguno de los siguientes signos de alarma: ‫ِ׏‬ «ƺɀȵǣȸƏƬǣȓȇȸƐȵǣƳƏِ ‫ِא‬ (ǣˡƬɖǼɎƏƳȵƏȸƏȸƺɀȵǣȸƏȸًƫƺƫƺȸȒƏȅƏȅƏȇɎƏȸɀƺِ ‫ِב‬ RɖȇƳǣȅǣƺȇɎȒƳƺǼƏȵǣƺǼƺȇɎȸƺǼƏɀƬȒɀɎǣǼǼƏɀƏǼȸƺɀȵǣȸƏȸِ ‫ِג‬ ³ƺɮƺȅƐɀƺȇǔƺȸȅȒِ ‫ِד‬ ³ƺɮƺɀȒȅȇȒǼǣƺȇɎȒȒƬȒȇǣȇɀȒȅȇǣȒِ ‫ِה‬ ÁƺȅȵƺȸƏɎɖȸƏȅƏɵȒȸƳƺ‫זב‬۳!ȒˡƺƫȸƺȷɖƺȇȒɀƺƬȒȇɎȸȒǼƏǔƐƬǣǼȅƺȇɎƺِ ‫ِו‬ !ȒǼȒȸƏƬǣȓȇƏɿɖǼƏƳƏƏǼȸƺƳƺƳȒȸƳƺǼƏƫȒƬƏȒƺȇǼƏɀɖȑƏɀِ ¨ȸȒȵȒȸƬǣȒȇƺǼȒɀƬɖǣƳƏƳȒɀɵȅƺƳǣƬƏȅƺȇɎȒɀȷɖƺƺǼȵƺȸɀȒȇƏǼƳƺɀƏǼɖƳ ǼƺǣȇƳǣȷɖƺًɀǣȇȒȅƺǴȒȸƏًǼǼƻɮƺǼȒƏɖȇƏȇɖƺɮƏȸƺɮǣɀǣȓȇƬȒȇɀɖȅƻƳǣƬȒ ǔƏȅǣǼǣƏȸȒƏǼɀƺȸɮǣƬǣȒƳƺÈȸǕƺȇƬǣƏɀȅƐɀƬƺȸƬƏȇȒƏɀɖƳȒȅǣƬǣǼǣȒِ ‫!ِחِ׏ِא‬ȒȇɎȸȒǼƳƺˡƺƫȸƺ ³ǣɀǣƺȇɎƺƏɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒƬƏǼǣƺȇɎƺًȅȒǼƺɀɎȒɵȇȒȷɖǣƺȸƺƬȒȅƺȸًȅǣƳƏ ǼƏ ɎƺȅȵƺȸƏɎɖȸƏ ƬȒǼȒƬƏȇƳȒ ɖȇ ɎƺȸȅȓȅƺɎȸȒ ƺȇ ɀɖ ƏɴǣǼƏ ƳɖȸƏȇɎƺ ‫ד‬ȅǣȇɖɎȒɀًɀǣɎǣƺȇƺȅƐɀƳƺ‫זב‬۳!ًȸƺƏǼǣƬƺƺɀɎƏɀƏƬƬǣȒȇƺɀ‫ي‬
 33. 33. Guía para el Cuidado de la Salud 34 ‫ِ׏‬ ªɖǥɎƺǼƺǼƏȸȒȵƏɵƺɮǣɎƺǼƏɀƬȒȸȸǣƺȇɎƺɀƳƺƏǣȸƺِ ‫ِא‬ ƐȑƺǼƺƬȒȇƏǕɖƏɎǣƫǣƏǝƏɀɎƏȷɖƺƫƏǴƺǼƏɎƺȅȵƺȸƏɎɖȸƏِ ‫ِב‬ ǼɎƺȸȅǣȇƏȸًɀƺȷɖƺǼƏƬƏƫƺɿƏɵƳƺǴƺȷɖƺƺǼƬɖƺȸȵȒɀƺɀƺȷɖƺɀȒǼȒِ ‫ِג‬ ǔȸƺɿƬƏȅɖƬǝȒɀǼǥȷɖǣƳȒɀًƳƺȵȸƺǔƺȸƺȇƬǣƏàǣƳƏ³ɖƺȸȒ ȸƏǼِ ‫ِד‬ zȒɀɖɀȵƺȇƳƏǼƏǼƏƬɎƏȇƬǣƏȇǣȒɎȸȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀِ ‫ِה‬ ³ǣȵƏɀƏɖȇƏǝȒȸƏɵǼƏˡƺƫȸƺȇȒƫƏǴƏًɖɀƺ‫א‬ǕȒɎƏɀƳƺȵƏȸƏƬƺɎƏȅȒǼ ȵƺƳǣƐɎȸǣƬȒȵȒȸǸǣǼȒǕȸƏȅȒƳƺȵƺɀȒƳƺǼƫƺƫƻِ ‫ِו‬ ƬɖƳƏƬȒȇɀɖȅƻƳǣƬȒǔƏȅǣǼǣƏȸِ 2.2. Nutrición 2.2.1. Vigilancia y evaluación del estado nutricional 0ǼȵȸǣȅƺȸƏȑȒƳƺɮǣƳƏƺɀǼƏƺɎƏȵƏƳƺȅƏɵȒȸƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒƳƺǼƏɀȇǣȑƏɀ ɵǼȒɀȇǣȑȒɀِ³ɖȅƺƳǣƬǣȓȇƫǣȅƺȇɀɖƏǼǼƺȵƺȸȅǣɎƺƏɖɀɎƺƳɵƏǼȵƺȸɀȒȇƏǼ Ƴƺ ɀƏǼɖƳ ɀƏƫƺȸ ɀǣ ƺǼ ǣȇǔƏȇɎƺ Ɏǣƺȇƺ ɖȇ ƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒ ɵ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒ ȓȵɎǣȅȒɀِǼǕɖȇƏɀƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀȵɖƺƳƺȇƏǔƺƬɎƏȸƺǼƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒًǼȒ ȷɖƺƺɀɖȇƏɀƺȑƏǼȵƏȸƏƏƬɖƳǣȸƏǼȅƻƳǣƬȒًƬȒȇƺǼˡȇƳƺƳƺɀƬƏȸɎƏȸǼƏ ȵȸƺɀƺȇƬǣƏƳƺɖȇȵƏƳƺƬǣȅǣƺȇɎȒِ !ƏƳƏ‫א‬ȅƺɀƺɀǝƏɵȷɖƺȵƺɀƏȸًȅƺƳǣȸɵƺɮƏǼɖƏȸƺǼƺɀɎƏƳȒƳƺȇɖɎȸǣƬǣȓȇ ƳƺɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒِ àƺȸǣˡȷɖƺȷɖƺƺǼȵƺȸɀȒȇƏǼƳƺɀƏǼɖƳƏȇȒɎƺƺȇǼƏ!ƏȸɎǣǼǼƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ Salud el resultado de la valoración. 2.2.2. Administración de hierro 0ǼǝǣƺȸȸȒƺɀɖȇƺǼƺȅƺȇɎȒȇƺƬƺɀƏȸǣȒȵƏȸƏƺɮǣɎƏȸǼƏƏȇƺȅǣƏِ ³ǣǔƏǼɎƏǝǣƺȸȸȒًǼƏɀȇǣȑƏɀɵǼȒɀȇǣȑȒɀ‫ي‬ ‫ِ׏‬ 0ɀɎƐȇȵƐǼǣƳȒɀِ ‫ِא‬ zȒƬȸƺƬƺȇƫǣƺȇِ
 34. 34. Niñas y niños 35 ‫ِב‬ ³ƺƺȇǔƺȸȅƏȇȅƐɀِ ‫ِג‬ ÁǣƺȇƺȇɖȇƫƏǴȒƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒǣȇɎƺǼƺƬɎɖƏǼِ ْ!ɖƐȇƳȒǝƏɵȷɖƺƳƏȸɀɖȵǼƺȅƺȇɎȒɀƳƺǝǣƺȸȸȒّ Əِ ȵƏȸɎǣȸ Ƴƺ ǼȒɀ ‫א‬ ȅƺɀƺɀً ɀǣ ȇƏƬǣȓ ƬȒȇ ƫƏǴȒ ȵƺɀȒ ٢ȅƺȇȒɀ Ƴƺ ‫דِא‬ǸǣǼȒǕȸƏȅȒɀ٣ȒȵȸƺȅƏɎɖȸƏȅƺȇɎƺِ ƫِ ȵƏȸɎǣȸƳƺǼȒɀ‫ג‬ȅƺɀƺɀɀǣȇƏƬǣȓƬȒȇȵƺɀȒȇȒȸȅƏǼِ nǼƺɮƺƏɀɖǝǣǴƏȒǝǣǴȒƏǼƏÈȇǣƳƏƳxƺƳǣƬǣȇƏIƏȅǣǼǣƏȸًƳȒȇƳƺǼƺǣȇƳǣƬƏȸƐȇ ƬȓȅȒƳƺƫƺƏƳȅǣȇǣɀɎȸƏȸǼƺƺǼǝǣƺȸȸȒِ¨ƏȸƏȷɖƺƺɀɎƺɎȸƏɎƏȅǣƺȇɎȒɀƺƏ ɗɎǣǼƳƺƫƺƳƏȸɀƺɖȇƏɮƺɿƏǼƳǥƏً‫׎א‬ȅǣȇɖɎȒɀƏȇɎƺɀƳƺǼȒɀƏǼǣȅƺȇɎȒɀً ȵȒȸǼȒȅƺȇȒɀƳɖȸƏȇɎƺ‫ב‬ȅƺɀƺɀƬȒȇɎǣȇɖȒɀِ«ƺɮǣɀƺȷɖƺɀƺȸƺǕǣɀɎȸƺƺǼ ǣȇǣƬǣȒɵˡȇƏǼƳƺǼɎȸƏɎƏȅǣƺȇɎȒƺȇɀɖ!ƏȸɎǣǼǼƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ³ƏǼɖƳِ 2.2.3. Administración de vitamina A Ǽ ɀƺɴɎȒ ȅƺɀ Ƴƺ ɮǣƳƏ ɀɖ ǝǣǴƏ Ȓ ǝǣǴȒ ȇƺƬƺɀǣɎƏ ȸƺƬǣƫǣȸً ȵȒȸ ɮǥƏ ȒȸƏǼً ȒɎȸƏƳȒɀǣɀƳƺɮǣɎƏȅǣȇƏِ0ɀɎƏɮǣɎƏȅǣȇƏǼƺƏɵɖƳƏƏǼƬȸƺƬǣȅǣƺȇɎȒɵ ƳƺɀƏȸȸȒǼǼȒًǼƺȵȸȒɎƺǕƺƳƺǼƏɀƳǣƏȸȸƺƏɀ ɵƳƺǼƏɀǣȇǔƺƬƬǣȒȇƺɀȸƺɀȵǣȸƏɎȒȸǣƏɀِ ¿Cuándo hay que dar vitamina A? ƬɖƳƏ Ə ɀɖ ÈȇǣƳƏƳ Ƴƺ xƺƳǣƬǣȇƏ IƏȅǣǼǣƏȸ ƳɖȸƏȇɎƺ ǼƏ ɀƺǕɖȇƳƏ ɵ ɎƺȸƬƺȸƏ hȒȸȇƏƳƏɀ zƏƬǣȒȇƏǼƺɀ Ƴƺ ³ƏǼɖƳًƏǝǥǼƺƳƏȸƐȇȅƐɀǣȇǔȒȸȅƏƬǣȓȇِ 2.3. Prevención y control de enfermedades 2.3.1. Vacunación nƏɀ ɮƏƬɖȇƏɀ ɀȒȇ ɀɖɀɎƏȇƬǣƏɀ ȷɖƺ ƬȒȇɎǣƺȇƺȇ ɮǣȸɖɀ Ȓ ƫƏƬɎƺȸǣƏɀ ƏɎƺȇɖƏƳȒɀً ȅɖƺȸɎȒɀ Ȓ ƺȇ ǔȸƏǕȅƺȇɎȒɀ ȷɖƺً ƏǼ ǣȇɎȸȒƳɖƬǣȸɀƺ ƺȇ ƺǼ ƬɖƺȸȵȒ Ƴƺ ɀɖ ǝǣǴƏ Ȓ ǝǣǴȒً ƺɀɎǣȅɖǼƏȇ ɀɖ ɀǣɀɎƺȅƏ ǣȇȅɖȇǣɎƏȸǣȒ ȵƏȸƏ ǕƺȇƺȸƏȸ ƳƺǔƺȇɀƏɀ ٢ƏȇɎǣƬɖƺȸȵȒɀ٣ ȷɖƺ Ǽƺ ȵȸȒɎƺǕƺȇ ƬȒȇɎȸƏ ƏǼǕɖȇƏɀ ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳƺɀǕȸƏɮƺɀِ Durante el primer año de vida las vacunas que deben ser aplicadas son: Vacuna antipoliomielítica (Sabin) ¨ȸƺɮǣƺȇƺ ǼƏ ȵȒǼǣȒȅǣƺǼǣɎǣɀً ƺȇǔƺȸȅƺƳƏƳ ȷɖƺ ƬƏɖɀƏ ȵƏȸƐǼǣɀǣɀǣȇǔƏȇɎǣǼِ0ɀɎȒȅƏƳƏɮǥƏȒȸƏǼɵɀƺƏƳȅǣȇǣɀɎȸƏ Ə ɎȒƳȒɀ ǼȒɀ ȇǣȑȒɀً Ə ȵƏȸɎǣȸ Ƴƺ ǼȒɀ ‫ה‬ ȅƺɀƺɀ Ƴƺ

×