Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)

Predikimik i Imzot Frendos, në Meshën takimit të fundit të Vatrës Biblike për këtë sezon. Një mungesë që më shqeqëson shumë në dioqezën tonë është mungesa e laikëve të formuar, dhe kjo Vatër është një mundësi shumë e dobishme dhe e pasur për formimin e laikëve.

JETA E VATRËS
B U L E T I N I I N F O R M A T I V I V A T R Ë S B I B L I K E K A T O L I K E
3 0 Q E R S H O R 2 0 1 9 N R . 8 1
Predikimik i Imzot Frendos, në
Meshën takimit të fundit të
Vatrës Biblike për këtë sezon.
Një mungesë që më shqeqëson
shumë në dioqezën tonë është
mungesa e laikëve të formuar, dhe
kjo Vatër është një mundësi shumë
e dobishme dhe e pasur për formi-
min e laikëve. Sot po kremtojmë
Meshën për ungjillizmin e popu-
jve, por ungjillizues nuk jemi
vetëm ne Meshtarët, por janë të
gjithë ato që kanë pranuar Shpirtin e Shenjtë në pagëzim dhe krezmim. Leximi i parë
sot foli për Abrahamin, atin tonë në fe. Dihet si ka përfunduar keq historia e dy grave në
shtëpinë e Abrahamit, për shkak të xhelozisë. Nuk dua të keqinterpretohem se xhelozia
është problem vetëm i grave. Xhelozia gjendet edhe në fushat më të shenjta të Kishës.
Është një virus shumë i rrezikshëm. Mund të ketë një xhelozi të mirë. Unë p.sh. jam
xheloz për Padër Flavion, sepse dita ime ka vetëm 24 orë, kurse dita e Padër Flavios
duket se ka 36 orë. Ndërsa në ungjill Jezusi sot na mëson se feja nuk është fjalë, nuk ja-
në disa të vërteta që nuk i kuptojmë por i pranojmë, feja është diçka shumë më
rrënjësore, është një qëndrim. Feja është të ecim në praninë e Zotit. Po është diçka
shumë konkrete, prandaj Jezusi thotë nuk është fjalë “o Zot, o Zot”, por ai që zbaton
fjalën time. Në alegorinë e famshme të hardhisë Jezusi thotë ato dy folje, banoni në
mua, qëndroni në mua. Jezusi e mbaron fjalimin e Tij në mal me shëmbëlltyrën e
atij që ndërton shtëpinë mbi shkëmb apo atij që ndërton mbi rërë. Kjo e dyta është më e
lehtë, por edhe më e rrezikshme. Kjo ndodh edhe në jetën tonë. Edhe ne si meshtarë
gabojmë kur mjaftohemi me të krishterë që jetojnë mirë. Por Jezusi na ka kërkuar jo që
të jemi të mirë, por të përsosur. Jezusi mësonte me autoritet, jo si Skribët. Kjo sepse
Fjala e Tij ishte shoqëruar nga vepra. Edhe për ne vlen kjo. Sepse me të vërtet bota pret
prej jush një dëshmi autentike, ku jeta juaj është vetë ungjillizmi. Prandaj ngulmoj që
kemi nevojë për një laikat katolik të formuar. Të formuar jo vetëm nga pikëpamja kul-
turore dhe intelektuale apo teologjike, por mbi të gjitha të formuar mbi virtytet e krisht-
era.
Mos harroni të
merrni Biblën
me vete!
INFORMACION
TAKIMI I RRADHËS
05 SHTATOR 2019
Ora 19.00—20.30
Famullia
“Zoja Ndihmëtare”
Rruga “Don Bosko”
Lutja e Mbrëmjes
(tek kapela)
Mësimi:
(tek salla)
At Flavio Cavallini
OFM
Ju lutemi lexoni
kapitullin 24
të Ungjillit
sipas Mateut!
VATRA BIBLIKE, TAKIMI 81
“Do të ishte bukur të shikoje të lulëzonte “një stinë e re e një dashurie të madhe për
Shkrimin e Shenjtë nga ana e të gjithë anëtarëve të Popullit të Zotit, kështu që të...thellohej
raporti me vetë personin e Jezusit”. Do të ishte bukur sikur Fjala e Zotit të bëhej “gjithmonë
e më shumë zemra e çdo aktiviteti kishtar”; zemra që rreh, që u jep jetë gjymtyrëve të Trupit.”
Papa Françesku
www.vatrabiblike.com
F A Q J A 2
PROGRAMI I TAKIMIT nr. 82
FJALOR I THJESHTË
MIQËSI
Eshtë një nga ndjenjat më fisnike të njeriut. Miqësia lind kur dy persona takohen
dhe e ndjejnë se kanë shumë gjëra të përbashkëta e se janë të gatshëm të
shkëmbejnë në mënyrë reciproke. Për miqtë bëhen edhe sakrifica të mëdha,
vetëm për të parë të lumtur mikun tënd. Një fjalë e urtë thotë: “Kush gjen një
mik, gjen një thesar”. Kjo na ndihmon të kuptojmë se miqësitë e vërteta nuk
gjenden kollaj, por janë të rralla.
101 PYETJE MBI BIBLËN
Patriarku Abraham mban farën e popullit të Zotit. Ky popull lind me Moisiun
tek këmbët e malit Sinai. Rritet midis një alternimi ngjarjesh dramatike dhe të
hareshme. Arrin pjekurinë pas sprovës së eksodit.
Kisha, populli i ri i Zotit, do t'i prezantohet botës me një rini të përjetëshme.
Të njohësh emrin, origjinat, zakonet dhe traditat e popullit të Zotit, skutat, qyte-
tet e tija, festat, kremtimet, krerët dhe udhëheqësit e tij, do të na ndihmojë të
kuptojmë më mirë përgjigjet e tij ndaj ndërhyrjeve hyjnore.
J E T A E V A T R Ë S N R .
TOKA E BIBLËS
POPULLI
Pyetja 73: Përse Jezusi, kur kryen ndonjë mrekulli, shpesh urdhëron që të
mos i tregojnë askujt?
Jezusi kryen mrekulli sepse dëshiron të mirën e njeriut. Por vetëm ai që tregon se
ka shumë besim në Hyjin, mund t'i kuptojë me të vërtetë se çfarë janë mrekullitë
dhe mund t'i pranojë ata: nuk janë magji, por shenja të afërsisë dhe të dashurisë
së Hyjit për njeriun, mbi të gjitha, në sëmundje. Jezusi u thotë njerëzve që kanë
provuar mrekullinë për të mos treguar, sepse do t'i kishte pëlqyer që njerëzit të
arrijnë të kenë besim në të, duke i besuar fjalës së tij dhe jo prej famës së tij.
Ndër të tjera, Jezusi nuk do që njerëzit ta konsiderojnë një magjistar e që ta
kërkojnë vetëm për të kënaqur nevojat e tyre; përkundrazi, dëshiron të besohet
nga ata që duan ta dëgjojnë dhe ta kuptojnë fjalën e tij.
www.vatrabiblike.com
E-mail: vatrabiblike@gmail.com
Vatra Biblike
Çdo të enjte, ora 19.00 - 20.30
Famullia “Zoja Ndihmëtare”
Rruga “Don Bosko”
NA KONTAKTONI
Lutja e Mbrëmjes: 19.00
Vazhdojmë të mësojmë të lutemi së bashku me Psalmet
Mësimi: 19.30
Vazhdojmë leximin dhe komentimin e kapitullit 24 të Ungjillit sipas Mateut.
DORËZOJE VETEN NË DUART E MARISË.
AJO DO TË KUJDESET PËR TY.
GJITHMONË LUTEM PËR TË SËMURËT.
ÇDO DITË THEM RRUZAREN E SHENJTË PËR ATA.
AJO DO T’JU SHËROJ.
SHËN PIO I PIETRALÇINËS
“
”
VEPRAT FLASIN
MË FORT SE FJALËT;
LERI FJALËT E TUA
TË MËSOJNË
DHE VEPRIMET E TUA
TË FLASIN.
SHNA NDOU
“
”
Bashkandarje e Vatrës Biblike Tiranë me Imzot Frendo.
Në takimin 81 dhe të fundit për këtë sezon Vatra Biblike Tiranë u nderua nga prania e Imzot Frendos. Ipeshkvi në
kuadrin e vizitave të tija baritore, zgjodhi këtë ditë për të vizituar këtë realitet kishtar të Dioqezës tonë.
Pas kremtimit të Meshës nën drejtimin e Imzot Frendo, vijuam me një bashkëndarje të ecjes sonë dyvjeçare. Pas një
hyrje të shkurtër të Atë Flavios, Nga Vatra dëshmuan Marçeli, Gabriela, Kondori, Olsi dhe Valentina.
Qysh prej fillimit shpjeguam që Vatra kishte nisur si një realitet shumë i vogël i Atë Flavios me pak laikë, por që rru-
gës kishte përmbushur nevojat dhe dëshirën për tu vetë-ungjillizuar dhe për të qenë ungjillizues të shumë laikëve të
tjerë. Vatra ka krijuar tashmë një bërthamë të qëndrueshme prej rreth 30 personash, të moshave të ndryshme, të mar-
tuar apo beqar dhe që vijnë nga krahina të ndryshme dhe tradita të ndryshme fetare. Tashmë i bashkon të gjithë
Krishti, identiteti i përbashkët katolik.
Nga të gjithe u konsiderua Vatra si një familje e Zotit që na mbante të lidhur me Fjalën e Tij dhe me njëri-tjetrin. U
theksua fakti se edhe pse Mesha është qendra e jetës së krishterë, nuk mjafton për të realizuar plotësinë e jetës së re
në Krishtin. Vatra plotëson nevojat tona për një njohje më të thellë dhe të drejtë të Zotit. Ajo na mundëson jo vetëm
që ta njohim Fjalën por nëpërmjet ecjes në bashkësi ta jetojmë Atë. Pra nga shoqërimi në bashkësi me Fjalën kishte
lindur kjo familje e vogël e Zotit, e cila ka filluar të japë frytet e veta brenda dhe jashtë Vatrës. Nga Atë Flavio u
theksua fakti që Vatra është ne sinkron me kërkesën e Sinodit për ungjillizim të ri. Ne paraqitemi në Sinod, jo vetëm
si një ide ungjillizimi, por si një model dhe realitet ungjillizimi. U vlerësua edhe gatishmëria dhe ndihma e çmuar e
Don Benit, si dhe bashkëpunimi me Atë Pieron e Jezuitëve. Pra Vatra është vërtet një realitet ndër-famullitar që bash-
kon forcat e besimtarëve dhe famullitarëve të disa famullive.
Imzot Frendo dëgjoi me vëmendje dëshmitë tona. Pas çdo dëshmie, bënte komentet e veta.
Po ju paraqesim më poshtë disa nga mesazhet që ai dëshiroi të bashkandante me ne.
-Duhet të refuzojmë sinkretizmin. Duhet të jemi kundra shprehjes sipërfaqësore “kemi të gjithë një Zot”. Vërtet
Zoti është një për të gjithë, por mënyra se si e përshkruan Bibla Zotin dallon qartësisht nga përshkrimet e tjera që i
bëhen Atij.
-Duhet të kemi kujdes nga sektet. Ato lozin shumë me keqinterpretimin e Biblës dhe nëse nuk jemi shumë të
përgatitur nga ana jonë, mund të biem pre e propozimeve të tyre. Vatra Biblike me njohjen e Biblës dhe ngrohtësinë
bashkësiore që ofron është një përgjigje shumë e mirë ndaj tyre.
-Duhet të angazhohemi më shumë si laikë në formim dhe ungjillizim. Katolikët e formuar duhet të jenë më
aktivë në aeropagët e sotëm. Kryesisht duhet të angazhohen për të çuar përqasjen ungjillore në aeropagët e Politikës,
Gjygjësorit, Mjekësisë, Arsimit. Politika mund të ndryshojë strukturat, ndërsa të krishterët mund të ndryshojnë
zemrat.
BASHKËNDARJE E VATRËS BIBLIKE TIRANË ME IMZOT FRENDO
DARKA E FUNDIT E MBYLLJES SË VITIT TË DYTË
TË VATRËS BIBLIKE TIRANË
DITËLINDJA E ORNELËS & DITA E EMRIT E PALIT
Darka e Fundit nr. 2 Vatra Biblike
Të premten më dt. 28 Qershor Vatra Biblike Tiranë organizoi një darkë me rastin e mbylljes së aktivitetit të rregullt
të vitit të 2-të. Darka u organizua në restorant Nari në Lundër. Darka filloi me bekimin e bukës dhe verës nga Atë
Flavio. U zhvillua në një atmosferë vellazërore dhe të gëzueshme. Tashmë Vatra është mësuar me aktivitete të tilla
që janë si fryte të Fjalës në bashkësinë tonë.
Tre gëzime në një ditë
Përveç gëzimit të darkës së bashku, koiçidoi edhe Vigjilja ditëlindjes së Ornelës dhe festës së Shën Pjetrit e Shën
Palit. Ornela e priti me shumë gëzim surprizën e luleve dhe tortës. Por një frymëzimi i çastit Gabrielës, bëri që Or-
nela të marri edhe një dhuratë të tretë, një poezi të bukur. Gezimi arriti kulmin (pak shaka këtu) kur Pali i Vatrës
njoftoi që me rastin e vigjiljes së emrit ofronte pagesën e të gjitha pijeve.
VATRA BIBLIKE TIRANË JU URUAR NJË VERË TË BEKUAR!
TAKIMET RIFILLOJNË MË
05 SHTATOR, ORA 19.00
TEK FAMULLIA “ZOJA NDIHMËTARE”
DON BOSKO
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
BOTIMET E VATRËS BIBLIKE
UNGJILLI SIPAS
MATEUT
UDHËRRËFYESI PËR NJË
LEXIM TË
VAZHDUESHËM
Nga
At Flavio Cavallini, OFM
EKZORCISTI
LUFTA IME KUNDËR
DJALLIT
Nga
Dom Ermes Macchioni
MAGJIA DHE VEPRIMI
I DJALLIT
Qëndrimi i Kishës Katolike
Përgatitur nën kujdesin e
At Flavio Cavallini, OFM
SHENJAT E FESË
Mistagogji
Përgatitur nën kujdesin e
At Flavio Cavallini,OFM
LECTIO DIVINA
Leximi Shpirtëror i Shkrimit
Shenjtë
Përgatitur nën kujdesin e
At Flavio Cavallini,OFM
MËSOJMË TË LUTEMI
Letër për Probën
nga
Shën Augustini i Iponës
JEZUSI I NAZARETIT
Qendra e universit dhe
historisë.
nga Giacomo Biffi

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Similar a Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)(12)

Mais de VatraBiblike

Kendveshtrimi katolik nr.6Kendveshtrimi katolik nr.6
Kendveshtrimi katolik nr.6VatraBiblike
41 visualizações5 slides
Kendveshtrimi katolik nr. 5Kendveshtrimi katolik nr. 5
Kendveshtrimi katolik nr. 5VatraBiblike
37 visualizações5 slides
Kendveshtrimi katolik nr. 2Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2VatraBiblike
39 visualizações5 slides
Kendveshtrimi katolik nr. 4Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4VatraBiblike
36 visualizações4 slides
Kendveshtrimi katolik nr. 1Kendveshtrimi katolik nr. 1
Kendveshtrimi katolik nr. 1VatraBiblike
55 visualizações2 slides

Mais de VatraBiblike(17)

Kendveshtrimi katolik nr.6Kendveshtrimi katolik nr.6
Kendveshtrimi katolik nr.6
VatraBiblike41 visualizações
Kendveshtrimi katolik nr. 5Kendveshtrimi katolik nr. 5
Kendveshtrimi katolik nr. 5
VatraBiblike37 visualizações
Kendveshtrimi katolik nr. 2Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2
VatraBiblike39 visualizações
Kendveshtrimi katolik nr. 4Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4
VatraBiblike36 visualizações
Kendveshtrimi katolik nr. 1Kendveshtrimi katolik nr. 1
Kendveshtrimi katolik nr. 1
VatraBiblike55 visualizações

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)

  • 1. JETA E VATRËS B U L E T I N I I N F O R M A T I V I V A T R Ë S B I B L I K E K A T O L I K E 3 0 Q E R S H O R 2 0 1 9 N R . 8 1 Predikimik i Imzot Frendos, në Meshën takimit të fundit të Vatrës Biblike për këtë sezon. Një mungesë që më shqeqëson shumë në dioqezën tonë është mungesa e laikëve të formuar, dhe kjo Vatër është një mundësi shumë e dobishme dhe e pasur për formi- min e laikëve. Sot po kremtojmë Meshën për ungjillizmin e popu- jve, por ungjillizues nuk jemi vetëm ne Meshtarët, por janë të gjithë ato që kanë pranuar Shpirtin e Shenjtë në pagëzim dhe krezmim. Leximi i parë sot foli për Abrahamin, atin tonë në fe. Dihet si ka përfunduar keq historia e dy grave në shtëpinë e Abrahamit, për shkak të xhelozisë. Nuk dua të keqinterpretohem se xhelozia është problem vetëm i grave. Xhelozia gjendet edhe në fushat më të shenjta të Kishës. Është një virus shumë i rrezikshëm. Mund të ketë një xhelozi të mirë. Unë p.sh. jam xheloz për Padër Flavion, sepse dita ime ka vetëm 24 orë, kurse dita e Padër Flavios duket se ka 36 orë. Ndërsa në ungjill Jezusi sot na mëson se feja nuk është fjalë, nuk ja- në disa të vërteta që nuk i kuptojmë por i pranojmë, feja është diçka shumë më rrënjësore, është një qëndrim. Feja është të ecim në praninë e Zotit. Po është diçka shumë konkrete, prandaj Jezusi thotë nuk është fjalë “o Zot, o Zot”, por ai që zbaton fjalën time. Në alegorinë e famshme të hardhisë Jezusi thotë ato dy folje, banoni në mua, qëndroni në mua. Jezusi e mbaron fjalimin e Tij në mal me shëmbëlltyrën e atij që ndërton shtëpinë mbi shkëmb apo atij që ndërton mbi rërë. Kjo e dyta është më e lehtë, por edhe më e rrezikshme. Kjo ndodh edhe në jetën tonë. Edhe ne si meshtarë gabojmë kur mjaftohemi me të krishterë që jetojnë mirë. Por Jezusi na ka kërkuar jo që të jemi të mirë, por të përsosur. Jezusi mësonte me autoritet, jo si Skribët. Kjo sepse Fjala e Tij ishte shoqëruar nga vepra. Edhe për ne vlen kjo. Sepse me të vërtet bota pret prej jush një dëshmi autentike, ku jeta juaj është vetë ungjillizmi. Prandaj ngulmoj që kemi nevojë për një laikat katolik të formuar. Të formuar jo vetëm nga pikëpamja kul- turore dhe intelektuale apo teologjike, por mbi të gjitha të formuar mbi virtytet e krisht- era. Mos harroni të merrni Biblën me vete! INFORMACION TAKIMI I RRADHËS 05 SHTATOR 2019 Ora 19.00—20.30 Famullia “Zoja Ndihmëtare” Rruga “Don Bosko” Lutja e Mbrëmjes (tek kapela) Mësimi: (tek salla) At Flavio Cavallini OFM Ju lutemi lexoni kapitullin 24 të Ungjillit sipas Mateut! VATRA BIBLIKE, TAKIMI 81 “Do të ishte bukur të shikoje të lulëzonte “një stinë e re e një dashurie të madhe për Shkrimin e Shenjtë nga ana e të gjithë anëtarëve të Popullit të Zotit, kështu që të...thellohej raporti me vetë personin e Jezusit”. Do të ishte bukur sikur Fjala e Zotit të bëhej “gjithmonë e më shumë zemra e çdo aktiviteti kishtar”; zemra që rreh, që u jep jetë gjymtyrëve të Trupit.” Papa Françesku www.vatrabiblike.com
  • 2. F A Q J A 2 PROGRAMI I TAKIMIT nr. 82 FJALOR I THJESHTË MIQËSI Eshtë një nga ndjenjat më fisnike të njeriut. Miqësia lind kur dy persona takohen dhe e ndjejnë se kanë shumë gjëra të përbashkëta e se janë të gatshëm të shkëmbejnë në mënyrë reciproke. Për miqtë bëhen edhe sakrifica të mëdha, vetëm për të parë të lumtur mikun tënd. Një fjalë e urtë thotë: “Kush gjen një mik, gjen një thesar”. Kjo na ndihmon të kuptojmë se miqësitë e vërteta nuk gjenden kollaj, por janë të rralla. 101 PYETJE MBI BIBLËN Patriarku Abraham mban farën e popullit të Zotit. Ky popull lind me Moisiun tek këmbët e malit Sinai. Rritet midis një alternimi ngjarjesh dramatike dhe të hareshme. Arrin pjekurinë pas sprovës së eksodit. Kisha, populli i ri i Zotit, do t'i prezantohet botës me një rini të përjetëshme. Të njohësh emrin, origjinat, zakonet dhe traditat e popullit të Zotit, skutat, qyte- tet e tija, festat, kremtimet, krerët dhe udhëheqësit e tij, do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë përgjigjet e tij ndaj ndërhyrjeve hyjnore. J E T A E V A T R Ë S N R . TOKA E BIBLËS POPULLI Pyetja 73: Përse Jezusi, kur kryen ndonjë mrekulli, shpesh urdhëron që të mos i tregojnë askujt? Jezusi kryen mrekulli sepse dëshiron të mirën e njeriut. Por vetëm ai që tregon se ka shumë besim në Hyjin, mund t'i kuptojë me të vërtetë se çfarë janë mrekullitë dhe mund t'i pranojë ata: nuk janë magji, por shenja të afërsisë dhe të dashurisë së Hyjit për njeriun, mbi të gjitha, në sëmundje. Jezusi u thotë njerëzve që kanë provuar mrekullinë për të mos treguar, sepse do t'i kishte pëlqyer që njerëzit të arrijnë të kenë besim në të, duke i besuar fjalës së tij dhe jo prej famës së tij. Ndër të tjera, Jezusi nuk do që njerëzit ta konsiderojnë një magjistar e që ta kërkojnë vetëm për të kënaqur nevojat e tyre; përkundrazi, dëshiron të besohet nga ata që duan ta dëgjojnë dhe ta kuptojnë fjalën e tij. www.vatrabiblike.com E-mail: vatrabiblike@gmail.com Vatra Biblike Çdo të enjte, ora 19.00 - 20.30 Famullia “Zoja Ndihmëtare” Rruga “Don Bosko” NA KONTAKTONI Lutja e Mbrëmjes: 19.00 Vazhdojmë të mësojmë të lutemi së bashku me Psalmet Mësimi: 19.30 Vazhdojmë leximin dhe komentimin e kapitullit 24 të Ungjillit sipas Mateut. DORËZOJE VETEN NË DUART E MARISË. AJO DO TË KUJDESET PËR TY. GJITHMONË LUTEM PËR TË SËMURËT. ÇDO DITË THEM RRUZAREN E SHENJTË PËR ATA. AJO DO T’JU SHËROJ. SHËN PIO I PIETRALÇINËS “ ” VEPRAT FLASIN MË FORT SE FJALËT; LERI FJALËT E TUA TË MËSOJNË DHE VEPRIMET E TUA TË FLASIN. SHNA NDOU “ ”
  • 3. Bashkandarje e Vatrës Biblike Tiranë me Imzot Frendo. Në takimin 81 dhe të fundit për këtë sezon Vatra Biblike Tiranë u nderua nga prania e Imzot Frendos. Ipeshkvi në kuadrin e vizitave të tija baritore, zgjodhi këtë ditë për të vizituar këtë realitet kishtar të Dioqezës tonë. Pas kremtimit të Meshës nën drejtimin e Imzot Frendo, vijuam me një bashkëndarje të ecjes sonë dyvjeçare. Pas një hyrje të shkurtër të Atë Flavios, Nga Vatra dëshmuan Marçeli, Gabriela, Kondori, Olsi dhe Valentina. Qysh prej fillimit shpjeguam që Vatra kishte nisur si një realitet shumë i vogël i Atë Flavios me pak laikë, por që rru- gës kishte përmbushur nevojat dhe dëshirën për tu vetë-ungjillizuar dhe për të qenë ungjillizues të shumë laikëve të tjerë. Vatra ka krijuar tashmë një bërthamë të qëndrueshme prej rreth 30 personash, të moshave të ndryshme, të mar- tuar apo beqar dhe që vijnë nga krahina të ndryshme dhe tradita të ndryshme fetare. Tashmë i bashkon të gjithë Krishti, identiteti i përbashkët katolik. Nga të gjithe u konsiderua Vatra si një familje e Zotit që na mbante të lidhur me Fjalën e Tij dhe me njëri-tjetrin. U theksua fakti se edhe pse Mesha është qendra e jetës së krishterë, nuk mjafton për të realizuar plotësinë e jetës së re në Krishtin. Vatra plotëson nevojat tona për një njohje më të thellë dhe të drejtë të Zotit. Ajo na mundëson jo vetëm që ta njohim Fjalën por nëpërmjet ecjes në bashkësi ta jetojmë Atë. Pra nga shoqërimi në bashkësi me Fjalën kishte lindur kjo familje e vogël e Zotit, e cila ka filluar të japë frytet e veta brenda dhe jashtë Vatrës. Nga Atë Flavio u theksua fakti që Vatra është ne sinkron me kërkesën e Sinodit për ungjillizim të ri. Ne paraqitemi në Sinod, jo vetëm si një ide ungjillizimi, por si një model dhe realitet ungjillizimi. U vlerësua edhe gatishmëria dhe ndihma e çmuar e Don Benit, si dhe bashkëpunimi me Atë Pieron e Jezuitëve. Pra Vatra është vërtet një realitet ndër-famullitar që bash- kon forcat e besimtarëve dhe famullitarëve të disa famullive. Imzot Frendo dëgjoi me vëmendje dëshmitë tona. Pas çdo dëshmie, bënte komentet e veta. Po ju paraqesim më poshtë disa nga mesazhet që ai dëshiroi të bashkandante me ne. -Duhet të refuzojmë sinkretizmin. Duhet të jemi kundra shprehjes sipërfaqësore “kemi të gjithë një Zot”. Vërtet Zoti është një për të gjithë, por mënyra se si e përshkruan Bibla Zotin dallon qartësisht nga përshkrimet e tjera që i bëhen Atij. -Duhet të kemi kujdes nga sektet. Ato lozin shumë me keqinterpretimin e Biblës dhe nëse nuk jemi shumë të përgatitur nga ana jonë, mund të biem pre e propozimeve të tyre. Vatra Biblike me njohjen e Biblës dhe ngrohtësinë bashkësiore që ofron është një përgjigje shumë e mirë ndaj tyre. -Duhet të angazhohemi më shumë si laikë në formim dhe ungjillizim. Katolikët e formuar duhet të jenë më aktivë në aeropagët e sotëm. Kryesisht duhet të angazhohen për të çuar përqasjen ungjillore në aeropagët e Politikës, Gjygjësorit, Mjekësisë, Arsimit. Politika mund të ndryshojë strukturat, ndërsa të krishterët mund të ndryshojnë zemrat. BASHKËNDARJE E VATRËS BIBLIKE TIRANË ME IMZOT FRENDO
  • 4. DARKA E FUNDIT E MBYLLJES SË VITIT TË DYTË TË VATRËS BIBLIKE TIRANË DITËLINDJA E ORNELËS & DITA E EMRIT E PALIT Darka e Fundit nr. 2 Vatra Biblike Të premten më dt. 28 Qershor Vatra Biblike Tiranë organizoi një darkë me rastin e mbylljes së aktivitetit të rregullt të vitit të 2-të. Darka u organizua në restorant Nari në Lundër. Darka filloi me bekimin e bukës dhe verës nga Atë Flavio. U zhvillua në një atmosferë vellazërore dhe të gëzueshme. Tashmë Vatra është mësuar me aktivitete të tilla që janë si fryte të Fjalës në bashkësinë tonë. Tre gëzime në një ditë Përveç gëzimit të darkës së bashku, koiçidoi edhe Vigjilja ditëlindjes së Ornelës dhe festës së Shën Pjetrit e Shën Palit. Ornela e priti me shumë gëzim surprizën e luleve dhe tortës. Por një frymëzimi i çastit Gabrielës, bëri që Or- nela të marri edhe një dhuratë të tretë, një poezi të bukur. Gezimi arriti kulmin (pak shaka këtu) kur Pali i Vatrës njoftoi që me rastin e vigjiljes së emrit ofronte pagesën e të gjitha pijeve.
  • 5. VATRA BIBLIKE TIRANË JU URUAR NJË VERË TË BEKUAR! TAKIMET RIFILLOJNË MË 05 SHTATOR, ORA 19.00 TEK FAMULLIA “ZOJA NDIHMËTARE” DON BOSKO
  • 8. BOTIMET E VATRËS BIBLIKE UNGJILLI SIPAS MATEUT UDHËRRËFYESI PËR NJË LEXIM TË VAZHDUESHËM Nga At Flavio Cavallini, OFM EKZORCISTI LUFTA IME KUNDËR DJALLIT Nga Dom Ermes Macchioni MAGJIA DHE VEPRIMI I DJALLIT Qëndrimi i Kishës Katolike Përgatitur nën kujdesin e At Flavio Cavallini, OFM SHENJAT E FESË Mistagogji Përgatitur nën kujdesin e At Flavio Cavallini,OFM LECTIO DIVINA Leximi Shpirtëror i Shkrimit Shenjtë Përgatitur nën kujdesin e At Flavio Cavallini,OFM MËSOJMË TË LUTEMI Letër për Probën nga Shën Augustini i Iponës JEZUSI I NAZARETIT Qendra e universit dhe historisë. nga Giacomo Biffi