TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut

TE-hallinnon työllistymistä edistävät
palvelut
TE-toimiston palvelumalli
• 3 palvelulinjaa
 Työnvälitys- ja yrityspalvelut
 Asiakkaat, joiden ammattitaito ja/tai työkokemus luovat perustan avoimille työmarkkinoille
suoraan sijoittumiseen
 Osaamisen kehittämispalvelut
 Asiakkaat, joiden työllistyminen edellyttää osaamisen ja työkyvyn arviointia, ammatillisten
valmiuksien parantamista, urasuunnittelua, koulutusta tai ammatillista kuntoutusta
 Tuetun työllistymisen palvelut
 Asiakkaat, joiden työllistymisen tukemiseen eivät riitä yksinomaan julkisten
työvoimapalveluiden ratkaisut, vaan jotka niiden lisäksi tarvitsevat moniammatillista
palvelua
• Asiakkaat ohjautuvat palvelulinjoille palvelutarpeen mukaisesti
• Asiakkaita, joilla on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa
työllistymistä, palvellaan kaikilla palvelulinjoilla
2
TE-toimiston palvelukokonaisuus
• Tieto- ja neuvontapalvelut
• Työnvälitys
• Osaamisen kehittämispalvelut
 Ammatinvalinta- ja uraohjaus
 Valmennus
 Työnhakuvalmennus
 Uravalmennus
 Työhönvalmennus
 Kokeilut: työkokeilu ja koulutuskokeilu
 Koulutus
 Palkkatuki
• Yritystoiminnan käynnistämispalvelut
• Palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-arvioinnit
3
Tavoitteena palvelujen polutus
• Työllistymissuunnitelmassa todetaan asiakkaan palvelutarve, jossa
kartoitetaan tavoite
• Työllistymissuunnitelman teon aikana keskustellaan asiakkaan
kanssa yhdessä, minkälaisia palveluja asiakas tarvitsee
päästäkseen tavoitteeseensa
• Palvelujen polutus työllistymisen tukemisessa
esim. kuntouttava työtoiminta ->uravalmennus ->työkokeilu
- > työhönvalmennus - > palkkatuettu työ
-> avoimet työmarkkinat
• Työnhaku ja myös palvelutarpeen arviointi käynnistyy
kirjautumulla TE-palvelut.fi –sivustolle oma asiointiin tai käymällä
TE-toimistossa.
4
Palkkatuki
Palkkatuki
• Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi
tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle
palkkauskustannuksiin
• Tavoitteena on parantaa työttömän työnhakijan
ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille
työllistymistä
• Tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan
palvelutarpeesta ja on harkinnanvarainen tuki
6
Palkkatuen perusraamit
• työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
• työsopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai
määräaikainen
• voi saada myös oppisopimuskoulutukseen
• palkkatukea voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen
sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja
kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset
• palkkatukea saadakseen yritys EI ole saanut irtisanoa
viimeisen 12 kuukauden aikana henkilöstöä tuotannollisista
ja taloudellisista syistä samankaltaisista tehtävistä eikä
yrityksessä saa olla yt-menettely käynnissä
7
Työnantajaan liittyviä velvoitteita
• Palkkatukea ei myönnetä, jos:
 tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi tai voisi
aiheuttaa työnantajan palveluksessa olevien muiden
työntekijöiden irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-
aikaistamisen
 tuki vääristäisi muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien
tahojen välistä kilpailua
 työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan
suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja
8
Palkkatuen määrä
Työttömyys kestänyt alle 12 kk
• enintään 6 kk
• 30 % palkkauskustannuksista
Työttömyys kestänyt vähintään 12 kk 14 kk:n aikana
• enintään 12 kk
• 40 % palkkauskustannuksista
Työttömyys kestänyt vähintään 24 kk 28 kk:n aikana
• enintään 24 kk
• enintään 12 kk:n ajan 50 % palkkauskustannuksista, minkä jälkeen 30 % palkkauskustannuksista
Vamma tai sairaus, joka alentaa olennaisesti ja pysyväisluonteisesti tuottavuutta tarjolla olevassa
tehtävässä
• enintään 24 kk kerrallaan, voidaan myöntää uudelleen ilman ”jäähyä”
• 50 % palkkauskustannuksista
Oppisopimuksen ajalta
• enintään 12 kk ajan, jonka jälkeen 30 % palkkauskustannuksista
• työttömyyden keston perusteella 30-50% palkkauskustannuksista
• Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan
50 % palkkauskustannuksista
9
Omatoimiseen työnhakuun:
Duuni- ja Sanssi-kortit
• Sanssi-kortti on nuorille alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille
suunnattu palkkatuki
 TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi rekisteröitymisen ja
työllistymissuunnitelman päivittämisen jälkeen voi saada Sanssi-kortin
mukaansa, mikä helpottaa asiointia työnantajan kanssa (palkkatukipäätös jo
annettu)
 Alle 30-vuotiaan palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea enintään 10
kuukaudeksi
 väliaikainen säännös, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka
 työsuhteen tulee alkaa viimeistään 31.12.2016
• Duuni-kortti on yli 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille Sanssi-korttia
vastaava
10
Palkkatuetut palvelulinjoittain vuonna 2014
11
Lähde: 12.2.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto | Anna Palinsaari
Työolosuhteiden järjestelytuki
Työolosuhteiden järjestelytuki
• Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos
työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai
sairaus edellyttää
 uusia työvälineitä tai kalusteita
 muutostöitä työpaikalla
 apua työssä toiselta työntekijältä
• Tuen määrä enintään 4 000 euroa / hlö
 toisen työntekijän antamasta avusta
enintään 20 h/kk 18 kuukauden ajan toteutuneiden työtuntien
perusteella
 tukea voi saada tarvittaessa myös ennakkoon
• Tuki ei ole tarkoitettu työpaikan tavanomaisiin
ergonomiaratkaisuihin
13
Työ- ja koulutuskokeilu
Työkokeilu
Tavoitteena
 kokeilla uutta ammattialaa
 selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle
 testata omaa jaksamistasi esimerkiksi työstä poissaolon jälkeen
 Jos henkilö on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta pitkittyneen työttömyyden tai
muun syyn vuoksi, työkokeilun tavoitteena on myös selvittää, mitä palveluita
henkilöasiakas tarvitsee työmarkkinoille paluun tueksi työkokeilun jälkeen
• kestää 1 - 12 kk
• enintään 6 kk saman työnantajan palveluksessa
 Kuntayhtymä ja siihen kuuluva kunta ovat eri järjestäjiä
 Valtion eri virastot ovat eri järjestäjiä
• ei ole työsopimussuhteista eikä palkallista työtä
• ei kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä
• työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta
(9 € / 18 € / pv työttömyyskassasta / TE-viranomaiselta tai KELAsta)
• jakson jälkeen työnantaja antaa arvion työllistyjän soveltuvuudesta kyseiseen
työtehtävään
15
Koulutuskokeilu
Tavoitteena on tutustua koulutuksen sisältöön ja ammatin
vaatimuksiin
Sen aikana
 voi arvioida koulutussuunnitelmaa ja täsmentää sitä
 keskustella opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun
liittyvistä asioista
 on mahdollisuus tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun
seuraamalla oppitunteja
• kesto enintään 10 päivää
16
Uravalmennus
Työnhakuvalmennus
Työhönvalmentajan palvelut
Uravalmennus
Tarkoitettu henkilöille, joka on
• vailla ammatillista koulutusta, harkitsee alan vaihtoa
• palaamassa takaisin työelämään tai harkitsee yrittäjyyttä
TE-toimiston hankkima ostopalvelu, jonka sisältöä voidaan
räätälöidä erilaisille kohderyhmille
Sisältöön
• voi liittyä lyhytkestoista tutustumista työtehtäviin
työpaikalla, mutta ei työharjoittelua
• pääsääntöisesti ryhmämuotoista
18
Työnhakuvalmennus
voi sisältää
 keskusteluja omasta osaamisesta ohjaajan kanssa
 työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamista ohjatusti
 itsenäistä tiedonhankintaa ja ohjausta tiedon lähteille
• Kesto yleensä 1-10 päivää
• Työnhakuvalmennukseen osallistuva saa useimmiten
työttömyysetuutta (mahd. myös korotettuna) ja
kulukorvausta 9 € / 18 € / pv työttömyyskassasta / TE-
viranomaselta tai KELAsta
19
Työhönvalmentajan palvelut
Työhönvalmentaja
• on työllistyjän, työnantajan ja koko työyhteisön tukihenkilö
• auttaa kysymyksissä, jotka liittyvät työsopimuksen tekemiseen,
työtehtävien räätälöintiin ja opetteluun
Työhönvalmentajan palvelu
• keskittyy työpaikan etsimiseen (työhakemuksen tekeminen,
yhteydenotot työnantajiin ja haastatteluun valmistautuminen,
hakutilanteen analysointi),
• työsopimuksen solmimiseen ja/tai työsuhteen vakiinnuttamiseen
• voidaan yhdistää työkokeiluun tai palkkatukeen
 työhönvalmentaja voi myös neuvoa, miten palkkatukea
haetaan
• enimmäiskesto on 50 h /asiakas 12 kuukauden aikana
20
Lähteet:
www.te-palvelut.fi; viitattu 11/2015
www.kela.fi; viitattu 11/2015
www.kvtl.fi ; viitattu 11/2015
PP-esitykset:
Rimpeläinen-Karvonen, Marita: TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015, 11.2.2015
Mäki, Anne, Invalidiliitto ry : Vammaisfoorumin ja Varsinais-Suomen TE –toimiston koulutuspäivä 17.9. 2015: Työ kuuluu kaikille!
Hirvonen, Anne, Uudenmaan TE-toimisto : Tähtäimessä työmarkkinat –polkuja ja poteroita 22.9.2015
Verainen Liisa-Maija: Vammaisfoorumin ja Varsinais-Suomen TE –toimiston koulutuspäivä 17.9. 2015: Työ kuuluu kaikille!
21
1 de 21

Recomendados

Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli por
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
2.6K visualizações5 slides
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity... por
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...
Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun keskeiset muutokset, Päivi Halosen esity...Kaisa Karvonen
1.1K visualizações31 slides
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut por
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutTHL
279 visualizações14 slides
Esittelyaineisto: Työttömyysturva por
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaEsittelyaineisto: Työttömyysturva
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaKela
512 visualizações34 slides
Lisa Forss - tukea työllistämiseen por
Lisa Forss - tukea työllistämiseenLisa Forss - tukea työllistämiseen
Lisa Forss - tukea työllistämiseenSamuli Sukkula
841 visualizações13 slides
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista por
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaViivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaTHL
271 visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut

Polkuja Työelämään por
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja TyöelämäänPeppiTervoHiltula1
108 visualizações18 slides
Muutosturva por
MuutosturvaMuutosturva
MuutosturvaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
493 visualizações20 slides
Oppisopimus por
OppisopimusOppisopimus
Oppisopimusvkrannila
616 visualizações10 slides
Nuoren oppisopimus por
Nuoren oppisopimusNuoren oppisopimus
Nuoren oppisopimusKeuda oppisopimuskeskus
174 visualizações2 slides
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena por
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheenaEHYT
72 visualizações63 slides
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä por
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestäKalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestäSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
245 visualizações12 slides

Similar a TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut(20)

Polkuja Työelämään por PeppiTervoHiltula1
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja Työelämään
PeppiTervoHiltula1108 visualizações
Oppisopimus por vkrannila
OppisopimusOppisopimus
Oppisopimus
vkrannila616 visualizações
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena por EHYT
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
EHYT 72 visualizações
Yhteistyöllä töihin - Työnantajan tuki por THL
Yhteistyöllä töihin - Työnantajan tukiYhteistyöllä töihin - Työnantajan tuki
Yhteistyöllä töihin - Työnantajan tuki
THL89 visualizações
Ac osao-triangeli-hanke 19.2.2013 por TuunaaTutkintosiTredu
Ac osao-triangeli-hanke 19.2.2013Ac osao-triangeli-hanke 19.2.2013
Ac osao-triangeli-hanke 19.2.2013
TuunaaTutkintosiTredu225 visualizações
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014 por Tyoelama2020
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Tyoelama2020705 visualizações
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014 por Työeläkeyhtiö Varma
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014
Työeläkeyhtiö Varma1.1K visualizações
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja por NUORI2013
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
NUORI2013312 visualizações
Kestäväjohtaminen 21102014 savinko por Suomen Ekonomit
Kestäväjohtaminen 21102014 savinkoKestäväjohtaminen 21102014 savinko
Kestäväjohtaminen 21102014 savinko
Suomen Ekonomit300 visualizações
Kestäväjohtaminen 30102014 savinko por Suomen Ekonomit
Kestäväjohtaminen 30102014 savinkoKestäväjohtaminen 30102014 savinko
Kestäväjohtaminen 30102014 savinko
Suomen Ekonomit356 visualizações
Kestäväjohtaminen savinko por Suomen Ekonomit
Kestäväjohtaminen savinkoKestäväjohtaminen savinko
Kestäväjohtaminen savinko
Suomen Ekonomit292 visualizações
Kolmen päivän koulutusoikeus - vaatimukset yritykselle por Fluente Kumppanit Oy
Kolmen päivän koulutusoikeus - vaatimukset yritykselleKolmen päivän koulutusoikeus - vaatimukset yritykselle
Kolmen päivän koulutusoikeus - vaatimukset yritykselle
Fluente Kumppanit Oy1.1K visualizações
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014 por Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Suomen Ekonomit483 visualizações
Sami Niemi-Ruuth ja Kanerva Medel: Oivalluksia työnantajayhteistyöstä por THL
Sami Niemi-Ruuth ja Kanerva Medel: Oivalluksia työnantajayhteistyöstäSami Niemi-Ruuth ja Kanerva Medel: Oivalluksia työnantajayhteistyöstä
Sami Niemi-Ruuth ja Kanerva Medel: Oivalluksia työnantajayhteistyöstä
THL246 visualizações
Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja? por ilonatuotanto
Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja? Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja?
Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja?
ilonatuotanto2.4K visualizações
Vammaisjärjestöt työllistymistä tukemassa – vammaisfoorumin toiminta por Vates-saatio
Vammaisjärjestöt työllistymistä tukemassa – vammaisfoorumin toimintaVammaisjärjestöt työllistymistä tukemassa – vammaisfoorumin toiminta
Vammaisjärjestöt työllistymistä tukemassa – vammaisfoorumin toiminta
Vates-saatio73 visualizações

Mais de Vates-saatio

Vates-säätiö lyhyesti esiteltynä por
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynäVates-säätiö lyhyesti esiteltynä
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynäVates-saatio
50 visualizações14 slides
Job Shadow Day eli päivä työtä seuraamassa por
Job Shadow Day eli päivä työtä seuraamassaJob Shadow Day eli päivä työtä seuraamassa
Job Shadow Day eli päivä työtä seuraamassaVates-saatio
47 visualizações19 slides
Työhönvalmentaja työelämään siirtymien tukena por
Työhönvalmentaja työelämään siirtymien tukenaTyöhönvalmentaja työelämään siirtymien tukena
Työhönvalmentaja työelämään siirtymien tukenaVates-saatio
122 visualizações6 slides
Ammatillinen kuntoutus por
Ammatillinen kuntoutusAmmatillinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutusVates-saatio
172 visualizações5 slides
Moninaisen työelämän kehittäminen por
Moninaisen työelämän kehittäminenMoninaisen työelämän kehittäminen
Moninaisen työelämän kehittäminenVates-saatio
122 visualizações11 slides
Kohtuulliset mukautukset työelämässä por
Kohtuulliset mukautukset työelämässäKohtuulliset mukautukset työelämässä
Kohtuulliset mukautukset työelämässäVates-saatio
195 visualizações6 slides

Mais de Vates-saatio(8)

Vates-säätiö lyhyesti esiteltynä por Vates-saatio
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynäVates-säätiö lyhyesti esiteltynä
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynä
Vates-saatio50 visualizações
Job Shadow Day eli päivä työtä seuraamassa por Vates-saatio
Job Shadow Day eli päivä työtä seuraamassaJob Shadow Day eli päivä työtä seuraamassa
Job Shadow Day eli päivä työtä seuraamassa
Vates-saatio47 visualizações
Työhönvalmentaja työelämään siirtymien tukena por Vates-saatio
Työhönvalmentaja työelämään siirtymien tukenaTyöhönvalmentaja työelämään siirtymien tukena
Työhönvalmentaja työelämään siirtymien tukena
Vates-saatio122 visualizações
Ammatillinen kuntoutus por Vates-saatio
Ammatillinen kuntoutusAmmatillinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutus
Vates-saatio172 visualizações
Moninaisen työelämän kehittäminen por Vates-saatio
Moninaisen työelämän kehittäminenMoninaisen työelämän kehittäminen
Moninaisen työelämän kehittäminen
Vates-saatio122 visualizações
Kohtuulliset mukautukset työelämässä por Vates-saatio
Kohtuulliset mukautukset työelämässäKohtuulliset mukautukset työelämässä
Kohtuulliset mukautukset työelämässä
Vates-saatio195 visualizações
Vatesin toimintakenttä por Vates-saatio
Vatesin toimintakenttäVatesin toimintakenttä
Vatesin toimintakenttä
Vates-saatio263 visualizações
Vates-säätiön esittely por Vates-saatio
Vates-säätiön esittelyVates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittely
Vates-saatio220 visualizações

TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut

 • 2. TE-toimiston palvelumalli • 3 palvelulinjaa  Työnvälitys- ja yrityspalvelut  Asiakkaat, joiden ammattitaito ja/tai työkokemus luovat perustan avoimille työmarkkinoille suoraan sijoittumiseen  Osaamisen kehittämispalvelut  Asiakkaat, joiden työllistyminen edellyttää osaamisen ja työkyvyn arviointia, ammatillisten valmiuksien parantamista, urasuunnittelua, koulutusta tai ammatillista kuntoutusta  Tuetun työllistymisen palvelut  Asiakkaat, joiden työllistymisen tukemiseen eivät riitä yksinomaan julkisten työvoimapalveluiden ratkaisut, vaan jotka niiden lisäksi tarvitsevat moniammatillista palvelua • Asiakkaat ohjautuvat palvelulinjoille palvelutarpeen mukaisesti • Asiakkaita, joilla on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä, palvellaan kaikilla palvelulinjoilla 2
 • 3. TE-toimiston palvelukokonaisuus • Tieto- ja neuvontapalvelut • Työnvälitys • Osaamisen kehittämispalvelut  Ammatinvalinta- ja uraohjaus  Valmennus  Työnhakuvalmennus  Uravalmennus  Työhönvalmennus  Kokeilut: työkokeilu ja koulutuskokeilu  Koulutus  Palkkatuki • Yritystoiminnan käynnistämispalvelut • Palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-arvioinnit 3
 • 4. Tavoitteena palvelujen polutus • Työllistymissuunnitelmassa todetaan asiakkaan palvelutarve, jossa kartoitetaan tavoite • Työllistymissuunnitelman teon aikana keskustellaan asiakkaan kanssa yhdessä, minkälaisia palveluja asiakas tarvitsee päästäkseen tavoitteeseensa • Palvelujen polutus työllistymisen tukemisessa esim. kuntouttava työtoiminta ->uravalmennus ->työkokeilu - > työhönvalmennus - > palkkatuettu työ -> avoimet työmarkkinat • Työnhaku ja myös palvelutarpeen arviointi käynnistyy kirjautumulla TE-palvelut.fi –sivustolle oma asiointiin tai käymällä TE-toimistossa. 4
 • 6. Palkkatuki • Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin • Tavoitteena on parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä • Tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta ja on harkinnanvarainen tuki 6
 • 7. Palkkatuen perusraamit • työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa • työsopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen • voi saada myös oppisopimuskoulutukseen • palkkatukea voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset • palkkatukea saadakseen yritys EI ole saanut irtisanoa viimeisen 12 kuukauden aikana henkilöstöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä samankaltaisista tehtävistä eikä yrityksessä saa olla yt-menettely käynnissä 7
 • 8. Työnantajaan liittyviä velvoitteita • Palkkatukea ei myönnetä, jos:  tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi tai voisi aiheuttaa työnantajan palveluksessa olevien muiden työntekijöiden irtisanomisen, lomauttamisen tai osa- aikaistamisen  tuki vääristäisi muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpailua  työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja 8
 • 9. Palkkatuen määrä Työttömyys kestänyt alle 12 kk • enintään 6 kk • 30 % palkkauskustannuksista Työttömyys kestänyt vähintään 12 kk 14 kk:n aikana • enintään 12 kk • 40 % palkkauskustannuksista Työttömyys kestänyt vähintään 24 kk 28 kk:n aikana • enintään 24 kk • enintään 12 kk:n ajan 50 % palkkauskustannuksista, minkä jälkeen 30 % palkkauskustannuksista Vamma tai sairaus, joka alentaa olennaisesti ja pysyväisluonteisesti tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä • enintään 24 kk kerrallaan, voidaan myöntää uudelleen ilman ”jäähyä” • 50 % palkkauskustannuksista Oppisopimuksen ajalta • enintään 12 kk ajan, jonka jälkeen 30 % palkkauskustannuksista • työttömyyden keston perusteella 30-50% palkkauskustannuksista • Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksista 9
 • 10. Omatoimiseen työnhakuun: Duuni- ja Sanssi-kortit • Sanssi-kortti on nuorille alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille suunnattu palkkatuki  TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi rekisteröitymisen ja työllistymissuunnitelman päivittämisen jälkeen voi saada Sanssi-kortin mukaansa, mikä helpottaa asiointia työnantajan kanssa (palkkatukipäätös jo annettu)  Alle 30-vuotiaan palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea enintään 10 kuukaudeksi  väliaikainen säännös, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka  työsuhteen tulee alkaa viimeistään 31.12.2016 • Duuni-kortti on yli 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille Sanssi-korttia vastaava 10
 • 11. Palkkatuetut palvelulinjoittain vuonna 2014 11 Lähde: 12.2.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto | Anna Palinsaari
 • 13. Työolosuhteiden järjestelytuki • Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää  uusia työvälineitä tai kalusteita  muutostöitä työpaikalla  apua työssä toiselta työntekijältä • Tuen määrä enintään 4 000 euroa / hlö  toisen työntekijän antamasta avusta enintään 20 h/kk 18 kuukauden ajan toteutuneiden työtuntien perusteella  tukea voi saada tarvittaessa myös ennakkoon • Tuki ei ole tarkoitettu työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin 13
 • 15. Työkokeilu Tavoitteena  kokeilla uutta ammattialaa  selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle  testata omaa jaksamistasi esimerkiksi työstä poissaolon jälkeen  Jos henkilö on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta pitkittyneen työttömyyden tai muun syyn vuoksi, työkokeilun tavoitteena on myös selvittää, mitä palveluita henkilöasiakas tarvitsee työmarkkinoille paluun tueksi työkokeilun jälkeen • kestää 1 - 12 kk • enintään 6 kk saman työnantajan palveluksessa  Kuntayhtymä ja siihen kuuluva kunta ovat eri järjestäjiä  Valtion eri virastot ovat eri järjestäjiä • ei ole työsopimussuhteista eikä palkallista työtä • ei kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä • työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta (9 € / 18 € / pv työttömyyskassasta / TE-viranomaiselta tai KELAsta) • jakson jälkeen työnantaja antaa arvion työllistyjän soveltuvuudesta kyseiseen työtehtävään 15
 • 16. Koulutuskokeilu Tavoitteena on tutustua koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin Sen aikana  voi arvioida koulutussuunnitelmaa ja täsmentää sitä  keskustella opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista  on mahdollisuus tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla oppitunteja • kesto enintään 10 päivää 16
 • 18. Uravalmennus Tarkoitettu henkilöille, joka on • vailla ammatillista koulutusta, harkitsee alan vaihtoa • palaamassa takaisin työelämään tai harkitsee yrittäjyyttä TE-toimiston hankkima ostopalvelu, jonka sisältöä voidaan räätälöidä erilaisille kohderyhmille Sisältöön • voi liittyä lyhytkestoista tutustumista työtehtäviin työpaikalla, mutta ei työharjoittelua • pääsääntöisesti ryhmämuotoista 18
 • 19. Työnhakuvalmennus voi sisältää  keskusteluja omasta osaamisesta ohjaajan kanssa  työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamista ohjatusti  itsenäistä tiedonhankintaa ja ohjausta tiedon lähteille • Kesto yleensä 1-10 päivää • Työnhakuvalmennukseen osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta (mahd. myös korotettuna) ja kulukorvausta 9 € / 18 € / pv työttömyyskassasta / TE- viranomaselta tai KELAsta 19
 • 20. Työhönvalmentajan palvelut Työhönvalmentaja • on työllistyjän, työnantajan ja koko työyhteisön tukihenkilö • auttaa kysymyksissä, jotka liittyvät työsopimuksen tekemiseen, työtehtävien räätälöintiin ja opetteluun Työhönvalmentajan palvelu • keskittyy työpaikan etsimiseen (työhakemuksen tekeminen, yhteydenotot työnantajiin ja haastatteluun valmistautuminen, hakutilanteen analysointi), • työsopimuksen solmimiseen ja/tai työsuhteen vakiinnuttamiseen • voidaan yhdistää työkokeiluun tai palkkatukeen  työhönvalmentaja voi myös neuvoa, miten palkkatukea haetaan • enimmäiskesto on 50 h /asiakas 12 kuukauden aikana 20
 • 21. Lähteet: www.te-palvelut.fi; viitattu 11/2015 www.kela.fi; viitattu 11/2015 www.kvtl.fi ; viitattu 11/2015 PP-esitykset: Rimpeläinen-Karvonen, Marita: TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015, 11.2.2015 Mäki, Anne, Invalidiliitto ry : Vammaisfoorumin ja Varsinais-Suomen TE –toimiston koulutuspäivä 17.9. 2015: Työ kuuluu kaikille! Hirvonen, Anne, Uudenmaan TE-toimisto : Tähtäimessä työmarkkinat –polkuja ja poteroita 22.9.2015 Verainen Liisa-Maija: Vammaisfoorumin ja Varsinais-Suomen TE –toimiston koulutuspäivä 17.9. 2015: Työ kuuluu kaikille! 21