O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHOA HÓA HỌC 
GIÁO ÁN DỰ THI 
XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ 
TẠ VĂN CHUẨN 
LỚP: ...
Bài tập 1 
Ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoạt 
động hóa học là do: 
Phân tử nito có liên kết ba khá bền 
A 
B Nitơ...
Bài tập 2 
A N2 + O2 
NO + O2 
NH3 + O2 
N2 + H2 
B 
C 
D 
Ở nhiệt độ thường không tồn tại hỗn hợp 
khí nào? 
001011923450...
Bài tập 3 
A Nhiệt phân NaNO2 
Thủy phân Mg3N2 
Đun nóng hỗn hợp NH4Cl và NaNO2 
Phân hủy khí NH3 
B 
C 
D 
Trong PTN, có ...
Bài tập 4 Điều nào sau đây là đúng khi nói về khí Nitơ? 
1) Nitơ khá trơ ở nhiệt độ thường nhưng tương đối 
hoạt động ở nh...
Em 
có 
biết
CCẤẤUU TTẠẠOO PPHHÂÂNN TTỬỬ 
TTÍÍNNHH CCHHẤẤTT VVẬẬTT LLÝÝ 
TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
ỨNG DỤNG 
ỨNG DỤNG 
ĐĐIIỀỀUU CCHHẾẾ 
1 
A. ...
Phiếu học tập số 1 
1) Viết cấu hình electron của nguyên tử H, N. Phân bố 
electron vào các obitan? 
2) Từ đó viết công th...
Công thức phân tử 
Nguyên tử Nitơ Nguyên tử Hiđrô 
2p3 
2s2 
Công thức electron 
H N H 
H 
(M = 17) 
1s1 
Công thức cấu tạ...
H N H 
H 
Nhận xét cấu tạo Tính chất??? 
H N H 
H 
− Liên kết N – H phân cực về phía N: Phân tử NH3 phân cực. 
− Nguyên tử...
1) Hãy cho biết trạng thái, màu sắc, mùi vị của amoniac ở 
điều kiện thường? 
2) Tính d NH3/kk = ?  Amoniac nặng hay nhẹ ...
Phiếu học tập số 3 
Quan sát thí nghiệm 
Xem phim 
1. Nêu hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm. 
2. Vì sao nước phun ...
* Amoniac là chất khí không màu, có mùi khai và xốc, nhẹ hơn 
không khí 
* Hòa tan nhiều trong nước tạo dung dịch amoniac ...
Từ cấu tạo của amoniac hãy dự đoán tính 
chất hóa học của NH3 
− Liên kết N – H phân cực về phía N: Phân tử NH3 
phân cực...
1. Tính bazơ yếu 
Tính bazơ yếu của NH3 thể hiện qua những 
phản ứng nào? Đề xuất thí nghiệm chứng 
minh tính chất trên 
a...
1. Tính bazơ yếu 
a) Tác dụng với nước NH3 + HOH NH4 
+ + OH-Ion 
amoni 
Nhận biết NH3 bằng cách nào? 
 Dùng quỳ tím ẩm h...
1. Tính bazơ yếu 
a) Tác dụng với nước 
NH3 + H+ NH4 
+ 
Ion amoni 
b) Tác dụng với axit 
Quan sát thí nghiệm mô phỏng: 
N...
1. Tính bazơ yếu 
a) Tác dụng với nước 
b) Tác dụng với axit 
c) Tác dụng với dung dịch muối 
Quan sát thí nghiệm: Nhỏ từ ...
1. Tính bazơ yếu 
c) Tác dụng với dung dịch muối 
 Dung dịch NH3 có 
thể tác dụng với những 
muối nào? 
3 3 3 
AlCl3 + NH...
Phiếu học tập số 4 
1) Nếu thực hiện thí nghiệm: nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến 
dư vào ống nghiệm đựng dd CuSO4 và muối ...
2. Khả năng tạo phức 
CuSO4 + 2NH3 + 2H2O  Cu(OH)2 
4 
 + (NH4)2SO4 
Cu(OH)2 + NH3  [Cu(NH3)4](OH)2 
(Xanh thẳm) 
[Cu(N...
2. Khả năng tạo phức 
Cấu tạo của ion phức 
[Ag(NH3)2]+ 
Ag+ 
: N 
H 
N : 
H 
H 
H 
H 
H 
17/12/2014 24
H 
O 
Cu2+ 
H 
N : 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
: N 
H 
H 
H 
H 
H 
: N 
N : 
H O H 
[Cu(NH3)4]2+ 
Xanh thẳm 
17/12/2014 25 
Tạ V...
+ 5 
− N có các trạng thái số oxi hóa nào? Dựa vào số oxi hóa của N 
trong phân tử NH3, hãy dự đoán tính chất hóa học của ...
3. Tính khử 
a) Tác dụng với oxi 
Quan sát thí nghiệm đốt khí NH3 trong oxi. Nêu hiện 
tượng, viết ptpư 
- 3 0 
Xem phim 
...
3. Tính khử 
a) Tác dụng với oxi 
a) Tác dụng với Clo 
Cho biết hiện tượng gì xảy ra khi cho 
NH3(dư) tác dụng với khí Cl2...
3. Tính khử 
a) Tác dụng với oxi 
b) Tác dụng với Clo 
c) Tác dụng với oxit kim loại 
Phiếu học tập số 5 
Quan sát thí ngh...
+ 5 
+ 4 
+ 3 
+ 2 
+ 1 
0 
- 3 
Thể 
hiện 
tính 
khử 
-3 
NH3 
Tạo phức với 
ion kim loại 
N 
Tính 
bazơ 
H H 
H 
17/12/2...
NH3 
Sản xuất 
axit nitric 
Amoniac 
lỏng làm 
chất gây 
lạnh 
Điều chế 
Hiđrazin 
N2H4 làm 
nhiên liệu 
cho tên 
lửa 
Sản...
1). Trong phòng thí nghiệm 
a) Đun nóng dung dịch NH3 đặc 
a) Muối amoni + dd bazơ mạnh 
Đun nong NH4Cl với Ca(OH)2 
2 2 
...
1). Trong phòng thí nghiệm 
2). Trong công nghiệp 
Nguyên liệu: khí N2 và H2 
to, p 
xt 
- Giảm nhiệt độ 
- Tăng áp suất 
...
Bài tập 1 
Amoniac là chất khí không màu, không 
mùi 
B Dd NH3 có tính bazơ 
Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là 
phản ứn...
Bài tập 2 
CuSO4 khan 
B CuO 
H2SO4 đặc 
P2O5 
C 
D 
Chất được dùng để làm khô khí NH3? 
A 
00101192345012346785sss 
15 
g...
Bài tập 3 
A 2NH4Cl + CaO  2NH3 + CaCl2 + H2O 
2KClO3  2KCl + 3O2 
4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O 
4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O 
B 
...
Bài tập 4 
Phản ứng tổng hợp NH3: N2 + 3H2  2NH3 
Tỏa nhiệt. Muốn làm tăng hiệu suất pư cần: 
A Tăng nhiệt độ và tăng áp ...
Bài tập 5 
Trên N còn cặp electron 
B Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực 
NH3 tan được nhiều trong nước 
NH3 tác ...
Bài tập 6 
2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4. 
B 2NH3 + 3CuO  3Cu + N2 + 3H2O 
4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O 
2NH3 + 3Cl2  N2 + 6HCl 
C...
Bài tập 7 
A NaCl, CaCl2 
K2SO4, KNO3 
CuCl2, AlCl3 
Ba(NO3)2, AgNO3 
B 
C 
D 
Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với 
dun...
Bài tập 8 
Cặp muối nào tác dụng với dung dịch NH3 
dư đều thu được kết tủa? 
AlCl3, FeCl3 
A 
Na2SO4, MgCl2 B 
CuSO4, FeS...
Quan sát mô phỏng sau: 
Điều chế NH3 trong PTN 
Trả lời một số câu hỏi 
Bài tập 9 
- Vì sao ta không nên dùng ống dẫn khí ...
- Các em về nhà làm các bài tập 1, 2, 3, 
4, 5, 6 trong SGK/48 
- Chuẩn bị phần B: Muối Amoni
Thí nghiệm về phản ứng của dd HCl đặc và NH3 
đặc 
17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 47
Thí nghiệm Nhôm (III) clorua tác dụng với dd NH3 
17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 48
Thí nghiệm về NH3 cháy trong khí O2 
17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 49
Thí nghiệm về tính tan của khí NH3 trong nước 
17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 50
Thí nghiệm về phản ứng của dd CuSO4 và AgCl 
với dung dịch NH3 
17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 51
17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 52
Bài giảng điện tử_Bài 11_Amoniac và muối amoni (Lớp 11, Nâng cao, Tiết 1)
Bài giảng điện tử_Bài 11_Amoniac và muối amoni (Lớp 11, Nâng cao, Tiết 1)
Bài giảng điện tử_Bài 11_Amoniac và muối amoni (Lớp 11, Nâng cao, Tiết 1)
Bài giảng điện tử_Bài 11_Amoniac và muối amoni (Lớp 11, Nâng cao, Tiết 1)
Bài giảng điện tử_Bài 11_Amoniac và muối amoni (Lớp 11, Nâng cao, Tiết 1)
Bài giảng điện tử_Bài 11_Amoniac và muối amoni (Lớp 11, Nâng cao, Tiết 1)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Bài giảng điện tử_Bài 11_Amoniac và muối amoni (Lớp 11, Nâng cao, Tiết 1)

10.078 visualizações

Publicada em

Publicada em: Indústria automotiva
 • Seja o primeiro a comentar

Bài giảng điện tử_Bài 11_Amoniac và muối amoni (Lớp 11, Nâng cao, Tiết 1)

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA HÓA HỌC GIÁO ÁN DỰ THI XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ TẠ VĂN CHUẨN LỚP: HÓA 4A
 2. 2. Bài tập 1 Ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do: Phân tử nito có liên kết ba khá bền A B Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ Liên kết trong phân tử nitơ là liên kết cộng hóa trị không phân cực C D 0101192345012346785s
 3. 3. Bài tập 2 A N2 + O2 NO + O2 NH3 + O2 N2 + H2 B C D Ở nhiệt độ thường không tồn tại hỗn hợp khí nào? 00101192345012346785sss
 4. 4. Bài tập 3 A Nhiệt phân NaNO2 Thủy phân Mg3N2 Đun nóng hỗn hợp NH4Cl và NaNO2 Phân hủy khí NH3 B C D Trong PTN, có thể điều chế khí N2 bằng cách: 00101192345012346785sss
 5. 5. Bài tập 4 Điều nào sau đây là đúng khi nói về khí Nitơ? 1) Nitơ khá trơ ở nhiệt độ thường nhưng tương đối hoạt động ở nhiệt độ cao. 2) Nitơ có nhiều trong không khí nên rất cần cho sự hô hấp và sự cháy. 3) Nitơ vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa 4) Nitơ có các mức số oxi hóa: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5 A 1, 3, 4 C 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 D B 2, 3, 4 00101192345012346785sss
 6. 6. Em có biết
 7. 7. CCẤẤUU TTẠẠOO PPHHÂÂNN TTỬỬ TTÍÍNNHH CCHHẤẤTT VVẬẬTT LLÝÝ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG ĐĐIIỀỀUU CCHHẾẾ 1 A. AMONIAC
 8. 8. Phiếu học tập số 1 1) Viết cấu hình electron của nguyên tử H, N. Phân bố electron vào các obitan? 2) Từ đó viết công thức electron, CTCT phân tử NH3. 3) Nhận xét về cấu tạo phân tử NH3 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 10
 9. 9. Công thức phân tử Nguyên tử Nitơ Nguyên tử Hiđrô 2p3 2s2 Công thức electron H N H H (M = 17) 1s1 Công thức cấu tạo N H H H -3 NH3 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 11
 10. 10. H N H H Nhận xét cấu tạo Tính chất??? H N H H − Liên kết N – H phân cực về phía N: Phân tử NH3 phân cực. − Nguyên tử N còn đôi electron tự do − Số oxi hóa của N: -3 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 12
 11. 11. 1) Hãy cho biết trạng thái, màu sắc, mùi vị của amoniac ở điều kiện thường? 2) Tính d NH3/kk = ?  Amoniac nặng hay nhẹ hơn không khí? Thu khí NH3 bằng cách nào sau đây? (A) (B) Phiếu học tập số 2 Tính tan của amoniac trong nước như thế nào? 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 13
 12. 12. Phiếu học tập số 3 Quan sát thí nghiệm Xem phim 1. Nêu hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm. 2. Vì sao nước phun mạnh vào bình khí NH3? Vì sao NH3 tan nhiều trong nước? 3. Dung dịch chuyển màu hồng chứng tỏ điều gì? Nước phun vào bình Dung dịch chuyển sang màu hồng Sự chênh lệch áp suất NH3 tan mạnh trong nước tạo dd bazơ 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 14
 13. 13. * Amoniac là chất khí không màu, có mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí * Hòa tan nhiều trong nước tạo dung dịch amoniac * NH3 là một khí độc Nếu hít thở lượng lớn amoniac sẽ gây chóng mặt, nhức đầu, ói mửa, ngất xỉu. Một người ngửi amoniac lâu có thể bị chết 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 15
 14. 14. Từ cấu tạo của amoniac hãy dự đoán tính chất hóa học của NH3 − Liên kết N – H phân cực về phía N: Phân tử NH3 phân cực: Dễ tan trong nước − Nguyên tử N còn đôi electron tự do: H N H H Có khả năng nhận proton. Là một bazơ − Số oxi hóa của N là -3: số oxi hóa thấp nhất: Có tính khử 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 16
 15. 15. 1. Tính bazơ yếu Tính bazơ yếu của NH3 thể hiện qua những phản ứng nào? Đề xuất thí nghiệm chứng minh tính chất trên a) Tác dụng với nước b) Tác dụng với axit c) Tác dụng với dung dịch muối 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 17
 16. 16. 1. Tính bazơ yếu a) Tác dụng với nước NH3 + HOH NH4 + + OH-Ion amoni Nhận biết NH3 bằng cách nào?  Dùng quỳ tím ẩm hoặc dung dịch phenolphtalein nhận biết NH3 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 18
 17. 17. 1. Tính bazơ yếu a) Tác dụng với nước NH3 + H+ NH4 + Ion amoni b) Tác dụng với axit Quan sát thí nghiệm mô phỏng: NH3 (k) tác dụng HCl (k). Nêu hiện tượng và giải thích? NH3 (k) + HCl (k)  NH4Cl (k) Amoni clorua (khói trắng) 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 Amoni sunfat Xem phim 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 19
 18. 18. 1. Tính bazơ yếu a) Tác dụng với nước b) Tác dụng với axit c) Tác dụng với dung dịch muối Quan sát thí nghiệm: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào 2 ống nghiệm: Ống 1: chứa dd AlCl3 Ống 2: chứa dung dịch NaCl Xem phim * Quan sát hiện tượng, giải thích và viết ptpư? 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 20
 19. 19. 1. Tính bazơ yếu c) Tác dụng với dung dịch muối  Dung dịch NH3 có thể tác dụng với những muối nào? 3 3 3 AlCl3 + NH3 + H2O  Al(OH)3  + NH4NO3 NH4 + + OH- keo trắng NaCl + NH+ HO không phản ứng 3 2 ⇒ Dung dịch amoniac có thể tác dụng với dung dịch muối của nhiều kim loại, tạo thành các hiđroxit không tan của các kim loại đó FeCl+ 3 NH+ 3 HO Fe(OH) + NHNO3 3 2 3 3 43 (nâu đỏ)  Dùng NH3 để nhận biết một số dung dịch muối 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 21
 20. 20. Phiếu học tập số 4 1) Nếu thực hiện thí nghiệm: nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dd CuSO4 và muối AgCl. Dự đoán hiện tượng xảy ra? 2) Quan sát thí nghiệm. Nêu hiện tượng Xem phim 3) Giải thích tại sao NHtác dụng với muối AgCl và dd CuSO3 4 lại không tạo ra kết tủa? Ngoài tính bazơ, NH3 còn tính chất nào? Vì sao NH3 lại có tính chất đó? CuSO4 + 2NH3 + 2H2O  Cu(OH)2  + (NH4)2SO4 Xanh 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 22
 21. 21. 2. Khả năng tạo phức CuSO4 + 2NH3 + 2H2O  Cu(OH)2 4  + (NH4)2SO4 Cu(OH)2 + NH3  [Cu(NH3)4](OH)2 (Xanh thẳm) [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-AgCl  + 2NH3  [Ag(NH3)2]Cl [Ag(NH3)2]+ + Cl- ⇒ Dung dịch amoniac có khả năng hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim loại (Cu2+, Ag+, Zn2+... ) và tạo thành các dung dịch phức chất.  Các ion phức tạo ra là do liên kết cho - nhận giữa cặp electron tự do trên N với các obitan trống của ion kim loại. 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 23
 22. 22. 2. Khả năng tạo phức Cấu tạo của ion phức [Ag(NH3)2]+ Ag+ : N H N : H H H H H 17/12/2014 24
 23. 23. H O Cu2+ H N : H H H H H H H : N H H H H H : N N : H O H [Cu(NH3)4]2+ Xanh thẳm 17/12/2014 25 Tạ Văn Chuẩn
 24. 24. + 5 − N có các trạng thái số oxi hóa nào? Dựa vào số oxi hóa của N trong phân tử NH3, hãy dự đoán tính chất hóa học của NH3 + 4 + 3 − Tính chất đó được thể hiện qua những phản ứng nào? N + 2 + 1 0 -3 - 3 NH3 Thể hiện tính khử (t/d O2, Cl2, CuO) 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 26
 25. 25. 3. Tính khử a) Tác dụng với oxi Quan sát thí nghiệm đốt khí NH3 trong oxi. Nêu hiện tượng, viết ptpư - 3 0 Xem phim 4 NH3 + 3O2 2 N2 + 6H2O Khi có xúc tác - 3 +2 NH3 + O2  NO + H24 3 2 6 O NH3 cháy trong khí oxi cho ngon lửa màu vàng 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 27
 26. 26. 3. Tính khử a) Tác dụng với oxi a) Tác dụng với Clo Cho biết hiện tượng gì xảy ra khi cho NH3(dư) tác dụng với khí Cl2? - 3 0 2NH3 + 3Cl2  N2 + 6HCl NH3 tự bốc cháy trong bình khí Clo tạo ngọn lửa có khói trắng do có sự kết hợp của NH3 và HCl mới sinh ra NH3 (dư) + HCl(k)  NH4C(k) 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 28
 27. 27. 3. Tính khử a) Tác dụng với oxi b) Tác dụng với Clo c) Tác dụng với oxit kim loại Phiếu học tập số 5 Quan sát thí nghiệm NH3 tác dụng với CuO Xem phim 1) Mô tả thí nghiệm. 2) Nêu hiện tượng, sản phẩm của phản ứng. 3) Viết ptpư. Xác định số oxi hóa và vai trò các chất trong - 3 0 2phản NH+ ứn3g. CuO  3 Cu + N+ 3 2 3 HO 2Dùng NH3 để làm sạch bề mặt kim loại dưới dạng thuốc hàn NH4Cl 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 29
 28. 28. + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 0 - 3 Thể hiện tính khử -3 NH3 Tạo phức với ion kim loại N Tính bazơ H H H 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 30
 29. 29. NH3 Sản xuất axit nitric Amoniac lỏng làm chất gây lạnh Điều chế Hiđrazin N2H4 làm nhiên liệu cho tên lửa Sản xuất phân đạm 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 31
 30. 30. 1). Trong phòng thí nghiệm a) Đun nóng dung dịch NH3 đặc a) Muối amoni + dd bazơ mạnh Đun nong NH4Cl với Ca(OH)2 2 2 NH4Cl + Ca(OH)2  CaCl2 + NH3  + H2O Phiếu học tập số 6 1) Trong CN, NH3 được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nào? Vì sao? 2) Phản ứng tổng hợp NH3 có đặc điểm gì? Muốn tạo ra nhiều NH3 cần tác động những yếu tố nào? Thực tế phản ứng thực hiện ở điều kiện nào? 3) Những biện pháp kĩ thuật nào được sử dụng để sản xuất NH3 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 32
 31. 31. 1). Trong phòng thí nghiệm 2). Trong công nghiệp Nguyên liệu: khí N2 và H2 to, p xt - Giảm nhiệt độ - Tăng áp suất - Dùng chất xúc tác N2 +3 H2 2 NH3 (ΔH < 0) − Nhiệt độ: 450 – 500oC (nếu nhiệt độ thấp phản ứng xảy ra chậm) − Áp suất: 200 – 300 atm − Chất xúc tác: bột Fe trộn thêm Al2O3 và K2O 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 33
 32. 32. Bài tập 1 Amoniac là chất khí không màu, không mùi B Dd NH3 có tính bazơ Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là phản ứng thuận nghịch Đốt cháy NH3 (không có xúc tác) thu được N2 và H2O C D Điều nào sau đây là SAI? A 00101192345012346785sss 15 gi© y b¾t ®Ç u
 33. 33. Bài tập 2 CuSO4 khan B CuO H2SO4 đặc P2O5 C D Chất được dùng để làm khô khí NH3? A 00101192345012346785sss 15 gi© y b¾t ®Ç u
 34. 34. Bài tập 3 A 2NH4Cl + CaO  2NH3 + CaCl2 + H2O 2KClO3  2KCl + 3O2 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O B C D 00101192345012346785sss Quan sát hình vẽ mô tả thí nghiệm đốt cháy NH3 trong oxi. Phản ứng hóa học nào không xảy ra trong quá trình TN là 15 gi© y b¾t ®Ç u
 35. 35. Bài tập 4 Phản ứng tổng hợp NH3: N2 + 3H2  2NH3 Tỏa nhiệt. Muốn làm tăng hiệu suất pư cần: A Tăng nhiệt độ và tăng áp suất Tăng nhiệt độ và giảm áp suất Giảm nhiệt độ và tăng áp suất Giảm nhiệt độ và giảm áp suất B C D 00101192345012346785sss 15 gi© y b¾t ®Ç u
 36. 36. Bài tập 5 Trên N còn cặp electron B Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực NH3 tan được nhiều trong nước NH3 tác dụng với nước tạo NH4OH C D Tính bazơ của NH3 là do: A 00101192345012346785sss 15 gi© y b¾t ®Ç u
 37. 37. Bài tập 6 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4. B 2NH3 + 3CuO  3Cu + N2 + 3H2O 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O 2NH3 + 3Cl2  N2 + 6HCl C D NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng: A 00101192345012346785sss 15 gi© y b¾t ®Ç u
 38. 38. Bài tập 7 A NaCl, CaCl2 K2SO4, KNO3 CuCl2, AlCl3 Ba(NO3)2, AgNO3 B C D Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với dung dịch: 00101192345012346785sss 15 gi© y b¾t ®Ç u
 39. 39. Bài tập 8 Cặp muối nào tác dụng với dung dịch NH3 dư đều thu được kết tủa? AlCl3, FeCl3 A Na2SO4, MgCl2 B CuSO4, FeSO4 AgNO3, Zn(NO3)2 C D 00101192345012346785sss 15 gi© y b¾t ®Ç u
 40. 40. Quan sát mô phỏng sau: Điều chế NH3 trong PTN Trả lời một số câu hỏi Bài tập 9 - Vì sao ta không nên dùng ống dẫn khí có nút cao su để đậy ống nghiệm điều chế khí NH3 trong PTN? Có thể thay thế nút cao su trên bằng cái gì?
 41. 41. - Các em về nhà làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong SGK/48 - Chuẩn bị phần B: Muối Amoni
 42. 42. Thí nghiệm về phản ứng của dd HCl đặc và NH3 đặc 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 47
 43. 43. Thí nghiệm Nhôm (III) clorua tác dụng với dd NH3 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 48
 44. 44. Thí nghiệm về NH3 cháy trong khí O2 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 49
 45. 45. Thí nghiệm về tính tan của khí NH3 trong nước 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 50
 46. 46. Thí nghiệm về phản ứng của dd CuSO4 và AgCl với dung dịch NH3 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 51
 47. 47. 17/12/2014 Tạ Văn Chuẩn 52

×