O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Vip verkostot valteri educa 2019

75 visualizações

Publicada em

Esitys käsittelee VIP- vaativan erityisen tuen verkoston valtakunnallista organisoitumista, sen toimijatahoja ja siinä esitellään maakunnallisen toiminnan tavoitteet sekä työskentelyn tämän hetkinen vaihe. Katso myös vip-verkosto.fi

Presentationen handlar om VIP nätverkets för krävande särskilt stöd nationella organisering, aktörer och den regionala verksamhetens mål och arbete i detta skede. Läs mera på vip-verkosto.fi
Jaakko Viitasaari on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin rehtori, jonka koko työuraa on ohjannut orientaatio lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin sekä erityisyyden näkökulmaan. Johtamisen näkökulmasta keskeistä on monialaisen työskentelyn mahdollistaminen.
Misa Möller är speciallärare och jobbar som handledande lärare vid Valteri center för lärande och kompetens. Hon har arbetat med elever med utmanande beteende och funktionsnedsättningar av olika slag under hela sin yrkeskarriär. Misa skriver doktorsavhandling om synutmaningar vid traumatiska hjärnskador.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Vip verkostot valteri educa 2019

 1. 1. V E R Y I M P O R TA N T P E R S O N S = O P P I L A AT, J OT K A O P P I M I S E N S A J A KO U LU N K ÄY N T I N S Ä T U E K S I TA R V I T S E VAT VA AT I VA A E R I T Y I S TÄ T U K E A . E L E V E R S O M I S I N I N L Ä R N I N G O C H S KO LG Å N G B E H Ö V E R K R ÄVA N D E S Ä R S K I LT S TÖ D.
 2. 2. VAATIVAN ERITYINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA – LOPPURAPORTTI - KEHITTÄMISEHDOTUS 3 / 12 • Sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukotikoulut, kunnalliset erityiskoulut, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt luovat alueelliset yhteistyöverkostot, jotka nimetään VIP- verkostoiksi. • Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistyöalueesta. • Näistä verkostoista kehitetään vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoja
 3. 3. VAATIVAN ERITYINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA – LOPPURAPORTTI - KEHITTÄMISEHDOTUS 3 / 12 https://vip-verkosto.fi VIP-nätverket fungerar i tätt VIP-verkosto toimii tiiviissä samarbete med OT-centren. yhteistyössä OT-keskusten kanssa. Sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukotikoulut, kunnalliset erityiskoulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt luovat alueelliset yhteistyöverkostot, jotka nimetään VIP- verkostoiksi. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistyöalueesta. Näistä verkostoista kehitetään vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoja. Sjukhusundervisningsenheter, Elmeri-skolor, statens skolhem, kommunala specialskolor, Valteri Center för lärande och kompetens och andra specialpedagogiska forsknings- och utbildningsenheter, bildar tillsammans regoionala samarbetsnätverk som kallas VIP-nätverk. Nätverket grundar sig på de fem samrbetsområden enligt sote-förnyelsen. Dessa nätverk utvecklar handlednings- och stödnätverk för krävande särskilt stöd.
 4. 4. 28/01/2019 Opetushallitus 4 VIP-verkoston Tavoitteet-MÅL: MONIALAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN - UTVECKLING AV MÅNGPROFESSIONELLT SAMARBETTE TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSET - FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETSKULTUR OSAAMISEN VAHVISTAMINEN - FÖRSTÄRKA KUNNANDET YHTEISTYÖ OPETTAJANKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KANSSA – SAMARBETE MED LÄRARUTBILDNINGEN OCH FORSKNINGEN H Ydinryh mät Kärngru pp Ydinryh mät Ydinry hmät Ydinry hmät HYKS HUCS TYKS ÅUCS TAYS KYS OYS Ydin- ryhmät Kärngrupp 100 100 100 100 100 Ohjausryhmä - Styrgrupp Temaatti -set ryhmät Temaatti -set ryhmät Temaatti- set ryhmät Temaatti -set ryhmät Temaatti- set ryhmät
 5. 5. YDINRYHMÄN KOKOONPANO - KÄRNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING Monialaisuus, monialueellisuus, kattavuus, edustavuus/tvärvetenskapligt, regionalt mångfald, omfattning, representation -kokemus ja oman kentän tuntemus, kehittämismyönteisyys ja aktiivisuus, verkostot/erfarenhet, kunskap om eget arbetsfält, utvecklingspositiv och aktivitet EDUSTAJAT:  LAPE- ja/tai OT-toimijat  Sairaalaopetus (mikäli sijaitsee alueella)  Elmeri-koulu (mikäli alueella)  Koulukoti (mikäli alueella)  Erikoissairaanhoito  Varhaiskasvatus  Aluehallintovirasto  Sivistystoimenjohto  Sosiaalitoimen johto  Oppilashuolto  Yliopisto, tutkimus (mikäli yo tuottaa erityisopettajakoulutusta)  Lastensuojelu  Sivistystoimi https://vip-verkosto.fi
 6. 6. YDINRYHMIEN TEHTÄVÄ ON - KÄRNGRUPPERNAS UPPGIFT ÄR ATT suunnitella, edistää ja koordinoida alueellista työtä, nostaa esille kehittämistyön prioriteetteja sekä tukea kuntien kehittämistyötä (siihen, että oppilaan oikeus perusopetukseen toteutuu) ***** I det regionala arbetets målsättning och planering beaktas VIP utvecklingsteman (mångprofessionellt samarbete, ledarskap, pedagogik, verksamhetskultur) samt de regionala utvecklingsområden som man kom överens om vid första träffen. https://vip-verkosto.fi
 7. 7. YHTEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA - GEMENSAMMA UTVECKLINGSMÅL 1. Yhteistyö ja konsultaatio – samarbete och konsultation (Y: moniammatillinen, monialainen/oppilashuolto, muu, LAPE / OT-keskukset, perhekeskukset K: organisaation sisäinen, hallintokunnat, jalkautuminen, koordinointi, matala kynnys) 2. Täydennyskoulutus, osaamisen jakaminen - fortbildning, delning av kunskap (luokan- ja aineenopettajat, eri hallintokunnat, spesifit tarpeet, opettajankoulutus, tutkimustieto) 3. Varhaiskasvatus - småbarnspedagogik (kehittäminen: vuorohoito, yksityinen päivähoito, maahanmuuttajalapset, yhteistyö, hyödyntäminen: tehty työ) 4. Käytöksellään oireilevat lapset / psyykkinen oireilu – barn som reagerar med beteende/psykisk ohälsa (tieto, toimenpiteet) 5. Koulua käymättömät oppilaat – Elever som inte går i skolahttps://vip-verkosto.fi
 8. 8. ESILLE NOUSSEITA KEHITTÄMISKOHTEITA ALUEITTAIN REGIONALA UTVECKLINGSOMRÅDEN Oppilashuolto Vanhempien tukeminen ja osallisuus Lastensuojelutaustaise t / kotinsa ulkopuolelle sijoitetut lapset Lähikouluperiaat e Pidennetty oppivelvollisuus Nivel- ja siirtymävaiheet Esiopetus Koulunkäyntiky ky Verkostoitumine n TYKS KYS TYKS KYS OYS HYKS HYKS KYS OYS TYKS KYS TAYS OYS HYKS OYS OYS KYS HYKS https://vip-verkosto.fi
 9. 9. ESILLE NOUSSEITA KEHITTÄMISKOHTEITA ALUEITTAIN VIP- OYS- VERKOSTO 4.10.2018 RYHMÄTÖIDEN PERUSTEELLA KESKEISET KAIKKIALLA ESILLE NOUSEVAT ”SUDENKUOPAT” – Tiedonkulku ja tietämättömyys - informationsgång och icke vetskap • Tietojen luovuttaminen ja salassapito on vaikeaa eri lakien tulkinnasta johtuen • Hitaus • Tietojärjestelmien kankeus • Huoltajien mahdollisuus kieltää tai estää • Kaikki käytettävissä oleva tieto ei ole aina käytettävissä päätöksiä tehdessä
 10. 10. ESILLE NOUSSEITA KEHITTÄMISKOHTEITA ALUEITTAIN VIP- OYS- VERKOSTO 4.10.2018 RYHMÄTÖIDEN PERUSTEELLA KESKEISET KAIKKIALLA ESILLE NOUSEVAT ”SUDENKUOPAT” – Vastuun jakautuminen - ansvarsfördelning • Kuka vastaa kokonaisuudesta? • Jaettu vastuu toimii harvoin Seurauksena asiakkaan pallottelu!
 11. 11. ESILLE NOUSSEITA KEHITTÄMISKOHTEITA ALUEITTAIN VIP- OYS- VERKOSTO 4.10.2018 RYHMÄTÖIDEN PERUSTEELLA KESKEISET KAIKKIALLA ESILLE NOUSEVAT ”SUDENKUOPAT” – Perhetyötä ei tehdä riittävästi - otillräckligt familjearbete • Perheiden tukeminen ja ohjaaminen - ”palveluohjaus” • Kenen vastuulla perhetyö on? Vastaako joku kokonaisuudesta? – Perhetyö koulussa tai päiväkodissa – Perhetyö terveydenhuollossa – Perhetyö sosiaalihuollossa Tulisiko jokaisella lapsella, nuorella, perheellä olla oma henkilökohtainen palveluohjaaja?
 12. 12. ESILLE NOUSSEITA KEHITTÄMISKOHTEITA ALUEITTAIN VIP- OYS- VERKOSTO 4.10.2018 RYHMÄTÖIDEN PERUSTEELLA KESKEISET KAIKKIALLA ESILLE NOUSEVAT ”SUDENKUOPAT” – Palvelujärjestelmien heterogeenisyys, pirstaleisuus, eri suunnitelmat ja eri tavoitteet / heterogent, splittrat servicesystem med varierande planer och mål • Siirtymävaiheet tai merkittävät elämänmuutokset erityisen kriittisiä kohtia • Yhteistyötahojen huono tuntemus • Palveluihin on pitkät jonot • Lakisääteisiä palveluita puuttuu • Pitkät välimatkat tukipalveluihin – maantieteellinen epätasa-arvo • Oppimisen ja kuntoutumisen yhdistyminen lapsen tai nuoren arjessa
 13. 13. TEEMARYHMÄT OSANA VIP-VERKOSTOJEN MONIALAISEN TUEN KEHITTÄMISTÄ• Osana VIP-kehittämistyötä perustetaan teemaryhmiä muutaman keskeisimmäksi ja haasteellisimmaksi koetun aiheen ympärille. • Paljon poissaolevien /kouluakäymättömien oppilaiden tukeminen monialaisesti on noussut esille VIP-verkostojen työssä sekä myös sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa tehdyssä yhteistyössä. • Muita esille nousseita aiheita ovat mm. sijoitetut lapset ja toiminta-alueittainen opetus. • Tarkoitus on kerätä kokemuksia nyt aloitettavasta temaattisesta ryhmästä ennen kuin toimintaa laajennetaan muihin aiheisiin.
 14. 14. TEEMARYHMÄT – MITEN EDETÄÄN? HUR GÅ VIDARE? • Kukin alue voi päättää toimintatavat haluamallaan tavalla ja organisoida toiminnan itsenäisesti. • Alueelle voidaan myös perustaa useampia samaan teemaan pureutuvia ryhmiä, esimerkiksi maakunnallisia, seudullisia tai muunlaisella kokoonpanolla. • TÄRKEÄÄ on saada monialaiset toimijat mukaan työhön. • Kaikki ideat voi toimittaa oman alueen ydinryhmän puheenjohtajalle ja Valterin VIP-yhteyshenkilölle. Vastuu toiminnasta on alueilla. • Varje enskild region bestämmer självständigt hur man genomför och organiserar verksamheten mångprofessionellt!
 15. 15. ALUE (As.. Määrä 2016) MAAKUNNAT (+KUntamäärä) KUN- TIA VERKOSTOTAPAAMISET OSALL (max.100) HYKS (39% / yli 2 milj.) Uusimaa (26) Etelä-Karjala (9) Kymenlaakso (7) Päijät-Häme (9) 51 / 31 Helsinki 2.5. Lappeenranta 24.9. Espoo 22.11. 12.3. HYKS Raasepori 7.5. HYKS Lahti 81 80 74 KYS (800 000) Pohjois-Karjala (13) Keski-Suomi (23) Etelä- Savo (14) Pohjois-Savo (18) 68 Kuopio 4.5. Jyväskylä 17.9. Joensuu 14.11. 13.2. KYS Kuopio 14.2.KYS Jyväskylä 11.4. KYS Kuopio 85 84 80 OYS (740 000) Lappi (21) Kainuu (8) Keski-Pohjanmaa (8) Pohjois-Pohjanmaa (29) 66 / 39 Oulu 29.5. Rovaniemi 4.10. Kajaani 4.12. Keski-Pohjanmaa 19.2. (Kokkola) Lappi 20.2.(Rovaniemi) Lappi 15.4 (Kemi/Tornio?) ja Oulu 5/19 96 78 70 TAYS (900 000) Etelä- Pohjanmaa (18) Kanta-Häme (11) Pirkanmaa (23) 52 / 34 Tampere 25.4. Seinäjoki 19.9. Hämeenlinna 22.11. 11.2. TAYS-Tampere 12.2. TAYS-Riihimäki 13.2. TAYS-Seinäjoki 24.4. TAYS Tampere 68 75 80 TYKS (870 000) Satakunta (17) Varsinais-Suomi (27) Vaasan seutu /Pohjanmaa (15) 59 / 40 Turku 3.5. Pori 13.9. Vaasa 27.11. 13.2.TYKS Turku, 14.2., Pori, 15.2. Vaasa ja 17.4 Turku 88 62 61 296 KEHITTÄMISTYÖHÖN TOIVOTAAN JA TARVITAAN LISÄÄ SOSIAALITOIMEN JA OPISKELIJAHUOLLON EDUSTAJIA
 16. 16. VIP ETENEE – VIP AVANCERAR Vaativan erityisen tuen loppuraportti 2017 VIP- verkostojen muodostaminen kevät 2018 VIP- Alueellisten ydinryhmien muodostaminen kesä 2018 VIP- verkostot ja – ydinryhmät kuvaavat alueellisia kehittämiskohteita ja palveluja syksy 2018 Kuntien opiskeluhuollon ohjausryhmät mukaan työskentelyyn ? kevät 2019 VIPin ja OT- keskusten yhdyspintojen tarkastelu ja rakentaminen 2019
 17. 17. https://vip-verkosto.fi Kiitos Tack !

×