O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019

117 visualizações

Publicada em

Esityksessä tutustutaan käytännön menetelmiin (mm. Positive Behavior Support, yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu ja Resetti), joiden avulla vahvistetaan käytöksellä oireilevan oppilaan myönteisiä ja toivottuja käyttäytymismalleja sekä oppilaan läheisten aikuisten rakentavaa reagoimista lapsen haastavaksi koettuun käytökseen.Föreläsningen introducerar praktiska metoder (till exempel Positive Behavior Support, Collaborative Problem Solving / samverkande problemlösning och Resetti) vilka bidrar till att eleven visar ett positivt och önskvärt beteendemönster, samt ger pedagogerna kring barnet ett konstruktivt svar på barnets utmanande beteende, Barn gör rätt om de kan, Ross Greene.”
Piia Ruutu on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja ja työnohjaaja, joka on työskennellyt koko työuransa vaativan erityisen tuen lasten ja heidän perheidensä kanssa. Hän on innovatiivinen ja lapsikeskeinen kehittäjä, joka viimeistelee tutkimustyötään psykiatrisessa hoidossa olleiden lasten koulunkäynnistä.
Misa Möller är speciallärare och jobbar som handledande lärare vid Valteri center för lärande och kompetens. Hon har arbetat med elever med utmanande beteende och funktionsnedsättningar av olika slag under hela sin yrkeskarriär. Misa är också lärare för elever med synnedsättning och skriver doktorsavhandling om synutmaningar vid traumatiska

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019

  1. 1. www.otf2017.f i
  2. 2. www.otf2017.f i o PBIS hyödyntää useita ennaltaehkäiseviä strategioita ja menetelmiä, joiden avulla tuetaan oppilaiden hyvinvointia ja toivottua käyttäytymistä. o Koulun henkilöstön ja tiimien yhdenmukainen toiminta on keskiössä > myönteinen ja turvallinen ilmapiiri koulussa. o Määritellään millaista käyttäytymistä oppilailta edellytetään. o Huolehditaan oppilaat ovat tietoisia odotuksista. o Mallinnetaan toivottua käytöstä. o PBIS drar nytta av olika förebyggande stretegier och modeller, med vars hjälp elevens välmående och önskade beteende stöds. o I fokus är skolans enhetliga verksamhet bland personal och team > en positiv och trygg atmosfär i skolan. o Elevers förväntade beteende definieras. o Man ser til att eleverna är medvetna om förväntningarna. o Man ger modell för förväntat beteende. Misa Möller & Piia Ruutu 26.1.2019 Positive Behavioral Intervention and Supports (PBIS)
  3. 3. www.otf2017.f i o PBS on henkilökeskeinen lähestymistapa, joka hyödyntää useita ennaltaehkäiseviä strategioita ja menetelmiä, joiden avulla tuetaan henkilön hyvinvointia ja toivottua käyttäytymistä sekä vähennetään haastavaa käytöstä. o Henkilökeskeisen suunnittelu ja yksilölliset tukisuunnitelmat sekä osallisuuden korostaminen o Pyritään ymmärtämään käytöksen taustalla olevia tekijöitä. o PBS är ett individrelaterat tillvägagångssätt, som drar nytta av olika proaktiva strategier och modeller. Via dessa stöds välmående och önskat beteende och minskar utmanande beteende. o Individrelaterad planering och individuella stödåtgärder som betonar delaktighet o Strävar till att förstå bakomliggande orsaker till beteendet Misa Möller & Piia Ruutu 26.1.2019 Positive Behaviour Support (PBS)
  4. 4. www.otf2017.f i o Lapset toimivat oikein, jos osaavat. o Käytöksellä oireilua tulisi tarkastella samoin kuin esimerkiksi oppimisvaikeuksia, lapsen kehitys on joltain osin viivästynyt. o Haastavaa käytöstä ilmenee tyypillisimmin silloin, kun asetetut vaatimukset ylittävät kyvyn toimia. o Rangaistukset ja seuraamukset ovat usein tehottomia sellaisten lasten kohdalla, joihin niitä kaikista eniten sovelletaan. o Pitkäkestoisiin monimutkaisiin ongelmiin, löytyy ratkaisut yleensä rutiinien ja totutun ajattelun ulkopuolelta. o Barn gör rätt om de kan. o Beteendesymptom behöver kartläggas på samma sätt som t.ex. Inlärningssvårigheter. Barnets utveckling är delvis försenat. o Utmanande beteende kommer fram främst då kraven överstiger funktionsförmågan. o Straff och följder är ofta minst effektiva med barn där man mest tar dem i användning. o Med långvariga mångfacetterade svårigheter finns lösning oftast i rutiner och att bryta tankemönster. Misa Möller & Piia Ruutu 26.1.2019 Ross W Greene Collaborative & Proactive Solutions (CPS)
  5. 5. www.otf2017.f i o Resetti on kokeilutoimintaa, jossa kehitetään oppilaan kasvua ja hyvinvointia tukevia koulun tasolla toteutettavia perheluokan malleja. o Toiminnalla tuetaan oppilaita haastavissa kehitysvaiheissa tilanteen jäsentämisen, konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja lasten läheisten aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. o Toimintaa voi toteuttaa yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa, yksilötyöskentelynä ja ryhmän interventiona. o Perheluokkia on toteutettu dialogisina vanhempainiltoina, vanhempien perheluokkana ja vanhempi-lapsi- perheluokkana. o Resetti är en försöksverksamhet, där man utvecklar stöd för elevens tillväxt och välmående på skolnivå genom att förverkliga familjeklassmodeller. o Med verksamheten stöder man eleven i hens utmanande utvecklingsfas genom strukturering, konkreta planer, inlärning av strategier och stöd genom komprimerat samarbete bland vuxna i barnens närmiljö. o Verksamheten kan genomföras i allmänt, intensifierat och särskilt stöd som individarbete eller gruppintervention. o Familjeklasserna har förverkligats både som dialogiskaföräldrakvällar, föräldra familjeklass och föräldra-barn-familjeklass. Misa Möller & Piia Ruutu 26.1.2019 Resetti perheluokat – Resetti familjklasser https://www.valteri.fi/palvelut/kehittamiskumppanuus-3/kansalliset-kumppanuudet/
  6. 6. www.otf2017.f i Valteri.fi/puoti Valteri Educassa 25.-26.1.2019 Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan Valteri-Puodin materiaaleihin. • Osasto 6d70 • Svenska Hörnan 6p48 Välkommen till våra avdelningar för att diskutera och bekanta dig med Valteri Bodens material. • Avdelningen 6d70 • Svenska Hörnan 6p48
  7. 7. www.otf2017.f i

×