Paglilingkod.pptx

SEKTOR NG
PAGLILINGK
OD
SEKTOR NG PAGLILINGKOD
• Ito ang sector na nagbibigay paglilingkod sa transportasyon,
komunikasyon, media, pangangalakal, pananalapi, paglilingkod
sa pamahalaan, at turismo.
• Ito rin ang sektor na umaalalay sa buong yugto ng produksiyon,
distribusyon, kalakalan, at pagkonsumo ng mga produkto sa loob
ng bansa.
SEKTOR NG PAGLILINGKOD
• Kilala rin ito bilang tersarya o ikatlong sektor ng ekonomiya
matapos ang agrikultura at industriya.
• May mga pangangailangan din sila bukod sa mga produktong
agrikultural at industriyal.
SEKTOR NG PAGLILINGKOD
• Binubuo ang sektor ng paglilingkod ng sub-sektor sa
pananalapi, insurance, komersiyo, real estate,
kalakalang pakyawan at pagtitingi, transportasyon,
pag-iimbak komunikasyon at iba pa
SEKTOR NG PAGLILINGKOD
• Ang sektor ng paglilingkod ay
maaring pampamayanan,
panlipunan, o personal.
• Sa pangkalahatan, ang sektor ng
paglilingkod ay nagbibigay ng
serbisyo sa halip na bumuo ng
produkto.
Paglilingkod.pptx
Service Driven Economy
• Sa nakalipas ng sampung taon
(2009-2019), pinakamataas ang
naging ambag ng sector ng
paglilingkod sa GDP ng bansa kung
ihahambing sa sektor ng industriya
at agrikultura.
Paglilingkod.pptx
Paano nabuo ang sektor ng
paglilingkod?
• Sa mga nakalipas na kasaysayan ng
tao sa mundo, pinapakita rito ang
malaking pagbabago sa paraan ng
pamumuhay ng mga lipunan Dahil sa
pagbabagong ito, lumawak ang
pangangailangan at kagustuhan ng tao
para sa paglilingkod.
Paano nabuo ang sektor ng
paglilingkod?
• Ang pagkakaroon ng espesyalisasyon sa
paggawa sa iba’t ibang larangan ang nagturo
ng landas para sa efficient na paraan ng
pagbibigay ng paglilingkod sa mga tao.
Maraming gawain ang mga tao ang hindi nila
matugunan sa sarili lamang kaya’t malaking
tulong ang paghahatid ng iba’t ibang
paglilingkod mula sa iba.
Ano ang espesyalisasyon?
• Ito ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman,
kasanayan at kagamitan upang gawin ang
isang kalakal o paglilingkod.
• Nagiging mas mura at mas
kapakipakinabang (efficient) ang paggawa ng
ibang tao sa isang kalakal o serbisyo sa halip
na gawin ng nangangailangan.
Sub-sektor
ng
Paglilingko
d
Sub-sektor ng Paglilingkod
Sektor ng
Paglilingkod
Transportasyon,
komunikasyon,
at mga Imbakan
Kalakalan Pananalapi
Paupahang
bahay at
Real Estate
Transportasyon, komunikasyon, at
mga Imbakan
– binubuo ito ng mga paglilingkod
na nagmumula sa pagbibigay ng
publikong sakayan, mga
paglilingkod ng telepono, at mga
pinapaupahang bodega.
Kalakalan (Trade)
– mga gawaing may
kaugnayan sa
pagpapalitan ng iba’t-
ibang produkto at
paglilingkod.
Pananalapi
– kabilang ang mga
paglilingkod na binibigay ng
iba’t ibang institusyong
pampinansiyal tulad ng mga
bangko, bahaysanglaan,
remittance agency, foreign
exchange dealers at iba pa.
Paupahang bahay at Real Estate
– mga paupahan tulad ng
mga apartment, mga
developer ng subdivision,
town house, at
condominium.
Uri ng
Paglilingkod
Paglilingkod na Pampribado
– lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa
pribadong sektor.
Paglilingkod na Pampubliko
– lahat ng paglilingkod na ipinagkakaloob ng
pamahalaan.
Isa sa mga kilalang nakatulong sa
ekonomiya ngayon ay ang paglakas ng Business
Process Outsourcing (BPO) lalo na ang mga call
center companies na nagkaloob ng trabaho sa
maraming Pilipino. Sa pangkalahatan ang
paglilingkod ay pagbibigay ng
Kahalagahan
ng Sektor ng
Paglilingkod
Kahalagahan ng Sektor ng
Paglilingkod
• Tinitiyak na makakarating sa mga mamimili ang mga
produkto mula sa mga sakahan o pagawaan.
• Nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan.
• Tinitiyak ang maayos na pag-iimbak, nagtitinda ng
kalakal at iba pa.
• Nagpapataas ng GDP ng bansa.
• Nagpapasok ng dolyar sa bansa
Mga
Ahensiyang
Tumutulon
g sa Sektor
ng
Paglilingko
d
Mga Ahensiyang Tumutulong sa
Sektor ng Paglilingkod
Department of Labor & Employment
(DOLE)
• nagsusulong ng malaking
pagkakataon para sa pagtatarabaho,
humuhubog sa kakayahan ng mga
manggagawa, at nagpapanatili sa
kaayusan at kapayapaan sa
industriya ng paggawa sa bansa.
Mga Ahensiyang Tumutulong sa
Sektor ng Paglilingkod
Overseas Workers Welfare
Administration (OWWA)
• ahensiya ng pamahalaan na
tumitingin sa kapakanan ng
mga Overseas Filipino
Workers( OFW)
Mga Ahensiyang Tumutulong sa
Sektor ng Paglilingkod
Philippine Overseas Employment
Administration (POEA)
• itinatag sa bisa ng EO 797 noong
1982 na may layuning isulong at
paunlarin ang mga programa ukol
sa paghahanapbuhay sa ibayong-
dagat at pangalagaan ang
kapakanan ng mga Overseas
Filipino Workers(OFW).
Mga Ahensiyang Tumutulong sa
Sektor ng Paglilingkod
Technical Education and Skills
Development Authority (TESDA)
• •itinatag sa bisa ng Republic Act 7796
noong 1994. Isinusulong ng batas na ito na
hikayatin ang buong partisipasyon ng
industriya, paggawa, mga lokal na
pamahalaan, at mga institusyong teknikal at
bokasyonal upang sanayin at paunlarin ang
kasanayan ng mga manggagawa sa bansa.
Mga Ahensiyang Tumutulong sa
Sektor ng Paglilingkod
Professional Regulation Commission
(PRC)
• nangangasiwa at sumusubaybay sa
gawain ng mga manggagawang
propesyonal upang matiyak ang
kahusayan sa paghahatid ng mga
serbisyong propesyonal sa bansa.
Mga Ahensiyang Tumutulong sa
Sektor ng Paglilingkod
Commission on Higher
Education (CHED)
• nangangasiwa sa gawain ng
mga pamantasan at kolehiyo sa
bansa upang maitaas ang
kalidad ng edukasyon sa mataas
na antas.
Suliranin
ng Sektor
ng
Paglilingk
Suliranin ng Sektor ng Paglilingkod
Suliranin Epekto
Kontraktuwalisasyon -
ang isang manggagawa
ay nakatali sa kontrata
na mayroon siyang
trabaho sa loob ng 5
buwan lamang
Kawalan ng seguridad
sa trabaho at pagkait sa
mga benepisyo
Suliranin ng Sektor ng Paglilingkod
Suliranin Epekto
Brain Drain –
Pagkaubos ng mga
manggagawa patungo
sa ibang bansa.
Pagbaba sa produksyon
ng ekonomiya.
Suliranin ng Sektor ng Paglilingkod
Suliranin Epekto
Mababang pasahod at
pagkakait ng mga
benepisyo sa mga
manggagawa.
Pagbaba sa produksyon
ng ekonomiya.
Suliranin ng
mga
manggagawa
Unemployment
Kawalan ng
mapapasukang
trabaho
Under-utilization
Hindi angkop ang
trabaho sa
pinag-aralan o
pagsasanay
UnderEmployment
Kakulangan ng kinikita
sa pinapasukang
trabaho
Brain Drain
Pagka-ubos ng
lakas-paggawa
sa isang bansa
Mga Batas na
Nangangalaga sa
mga Karapatan ng
Manggagawa
ARTIKULO XIII
KATARUNGANG PANLIPUNAN
AT MGA KARAPATANG
PANTAO AT PAGGAWA
Section 3. The State shall afford full protection to labor, local and
overseas, organized and unorganized, and promote full
employment and equality of employment opportunities for all.
It shall guarantee the rights of all workers to self-organization,
collective bargaining and negotiations, and peaceful concerted
activities, including the right to strike in accordance with law. They
shall be entitled to security of tenure, humane conditions of work,
and a living wage. They shall also participate in policy and
decision-making processes affecting their rights and benefits as
may be provided by law.
The State shall promote the principle of shared responsibility
between workers and employers and the preferential use of
voluntary modes in settling disputes, including conciliation, and
shall enforce their mutual compliance therewith to foster industrial
peace.
The State shall regulate the relations between workers and
employers, recognizing the right of labor to its just share in the
fruits of production and the right of enterprises to reasonable
returns to investments, and to expansion and growth.
Mga Benepisyo ng mga Manggagawa
ayon sa Handbook na ipinalabas ng
Bureau of
Working Condition ng Department of
Labor and Employment noong 2014.
Republic Act No.
6727
(Wage
Rationalization
Law)
Nagsasaad ng mga mandato para sa
pagsasaayos ng pinakamababang
pasahod o minimum wage na naaangkop
sa iba’t-iba pang industriyang sektor na
kinabibilangan ng sumusunod: hindi
pang-agrikultura (non-agriculture),
plantasyong pang-agrikultura at di-
pamplantasyon, cottage/sining sa pagyari
sa kamay, at pagtitingi, depende sa
bilang ng mga manggagawa o puhunan o
taunang kita sa ilang mga sektor.
(Holiday Pay
Artikulo 94)
Dagdag na Bayad
tuwing Pista
Opisyal
- Tumutukoy sa bayad sa isang
manggagawa na katumbas ng isang (1)
araw na sahod kahit hindi pumasok sa
araw ng pista opisyal (public holiday).
(Premium Pay
Artikulo 91-93)
Dagdag na Bayad
tuwing araw ng
Pahinga o special
Day
- Karagdagang bayad sa manggagawa sa
loob ng walong (8) oras na trabaho sa
araw ng pahinga at special days.
(Overtime Pay
Artikulo 87)
Dagdag na Bayad
para sa Trabaho
ng Lampas sa
walong oras
- Karagdagang bayad sa pagtatrabaho na
lampas sa walong (8) oras sa isang araw.
Night Shift
Differential
Artikulo 86)
Dagdag na bayad
sa pagtatrabaho
sa gabi.
- Karagdagang bayad sa pagtatrabaho sa
gabi na hindi bababa sa sampung
porsiyento (10%) ng kanyang regular na
sahod sa bawat oras na ipinagtrabaho sa
pagitan ng ikasampu ng gabi at ikaanim
ng umaga.
Service Charge
(Artikulo 96).
- Lahat ng manggagawa sa isang
establisyemento o kahalintulad nito na
kumokolekta ng service charges ay may
karapatan sa isang pantay o tamang
bahagi sa walumpu’t limang porsyento
(85%) ng kabuuang koleksyon.
- Ang service charges ay kadalasang
kinokolekta ng halos lahat ng hotel,
restaurant, night club, cocktail lounges at
iba pa.
Service Incentive
Leave
(Artikulo 95)
- Ang bawat mangagawa na
nakapaglilingkod nang hindi kukulangin
sa isang (1) taon ay dapat magkaroon ng
Karapatan sa taunang service incentive
leave (SIL) na limang araw na may
bayad.
Maternity
Leave(RA 1161,
as amended by
RA 8282
- Ang bawat nagdadalang-taong
manggagawa na nagtatarabaho sa
pribadong sektor, kasal man o hindi, ay
makakatanggap ng maternity leave na
105 araw para sa normal o caesarian na
panganganak o pagkakunan, kasama
ang mga benipisyong katumbas ng
isang daang porsyento(100 %) ng
humigit kumulang na arawa ng sahod
ng manggagawa na nakapaloob sa
batas.
Paternity Leave
(RA 8187)
- Maaaring magamit ng empleyadong
lalaki sa unang apat (4) na araw mula
ng manganak ang legal na asawa na
kaniyang kapisan. Para sa layuning
ito, ang “pakikipagpisan” ay
tumutukoy sa obligasyon ng asawang
babae at asawang lalake na
magsama sa iisang bubong.
Parental Leave
para sa solong
magulang
(RA 8972)
- Ipinagkaloob sa anumang
solong magulang o sa indibidwal
na napag-iwanan ng
responsibilidad ng pagiging
magulang.
Leave for victims
of Violence
Against Women
and their
Children (VAWC)
RA 9262
- Ang mga babaeng empleyado na
biktima ng pang-aabusong pisikal,
seksuwal, sikolohikal, o anumang uri
ng paghihirap, kasama na rin dito ang
hindi pagbibigay ng sustento,
pagbabanta, pananakit, harassment,
pananakot, at hindi pagbibigay ng
kalayaang makisalamuha o
makalabas ng tahanan mula sa
kanyang asawa, dating asawa o
kasintahan ang may karapatang
gumamit ng leave na ito.
Special Leave
para sa
Kababaihan
(RA 9710)
- Kahit sinong babaeng manggagawa,
anoman ang edad at estadong sibil ,
ay may karapatan sa special leave
benefit kung ang empleyadong babae
ay mayroong gynecological disorder
na sinertipikahan ng isang competent
physician
13th Month Pay
(PD 851)
- Lahat ng empleyo ay kinakailangang
magbayad sa lahat ng kanilang rank-and-file
employees ng thirteen month pay anumang
estado ng kanilang pagkakaempleyo at
anuman ang paraan ng kanilang
pagpapasahod. Kinakailangan lamang na
sila ay makapaglingkod ng hindi bababa sa
isang buwan sa isang taon upang sila ay
makatanggap ng proportionate 13th month
pay. Ang 13th-month pay ay ibinibigay sa
mga empleyado nang hindi lalagpas ng ika-
24 ng Disyembre bawat taon.
Separation Pay
(Artikulo 297-
298)
- Kahit sino mang manggagawa ay may
Karapatan sa separation pay kung siya
nahiwalay sa trabaho sa mga dahilan na
nakasaad sa Artikulo 297 at 298 ng Labor
Code of the Philippines. Ang Karapatan ng
manggagawa sa separation pay ay
nakabase sa dahilan ng kanyang
pagkakahiwalay sa paglilingkod. Maaring
mahiwalay sa trabaho ang manggagawa
kung may makatwirang kadahilanan (i.e
malubha o palagiang pagpapabaya ng
manggagawa sa kaniyang tungkulin,
pandaraya, o paggawa ng krimen),
Separation Pay
(Artikulo 297-
298)
at iba pang mga kahalintulad na dahilan na
nakasaad sa Artikulo 296 at 297 ng Labor
Code. Sa pangkalahatan, maaari lamang
magkaroon ng bayad sa paghihiwalay sa
trabaho kung may mga awtorisadong
kadahilanan.
Retirement Pay
(Artikulo 3015)
- Ang sinumang manggagawa ay maaaring
iretiro sa sandalling umabot siya sa edad na
animnapung (60) taon hanggang animnapu’t
limang (65) taong gulang at nakapaglingkod
na ng hindi kukulangin sa limang (5) taon
Employees
Compensation
Program
(PD 626)
- Isang programa ng pamahalaan na
dinisinyo upang makapagbigay ng isang
compensation package sa mga
manggagawa o dependents ng mga
manggagawang nagtatrabaho sa pampubliko
at pampribadong sector sakaling may
kaganapang pagkakasakit na may kaugnayan
sa trabaho, pinsala, kapansanan, o
kamatayan.
Benepisyo sa
PHILHEALTH
(RA 7875, as
amended by RA
9241)
- Ang National Health Insurance Program
(NHIP), dating kilala bilang Medicare, ay
isang health insurance program para sa mga
kasapi ng SSS at sa kanilang dependents
kung saan ang walang sakit ay tumutulong sa
pananalapi sa may sakit, na maaaring
mangangailangan ng pinansiyal na tulong
kapag sila ay na-ospital.
Social Security
System
(RA 1161, as
amended by
RA 8282)
- Nagbibigay ng isang pakete ng mga
benepisyo sa pagkakataon ng kamatayan,
kapansanan, pagkakasakit, pagiging ina, at
katandaan ng empleyado. Ang Social
Security System (SSS) ay nagbibigay bilang
kapalit sa nawalang kita dahil sa mga
nabanggit na contingencies.
Home
Development
Mutual Fund
( RA 9679)
- Kilala bilang PAG_IBIG ( Pagtutulungan Sa
Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industriya sa
Gobyerno) Fund ay isang mutual na Sistema
nang pag-iimpok at pagtitipid para sa mga
nakaempleyo sa pribado at pamahalaan at sa
iba pang grupo na kumikita, na suportado sa
pamamagitan ng parehas na ipinag-uutos na
mga kontribusyon ng kanikanilang mga may-
paggawa na ang pangunahing investment ay
pabahay.
Karapatan ng mga Manggagawa
ayon sa International Labor
Organization (ILO)
1. Ang mga manggagawa ay may karapatang
sumali sa mga unyon na malaya mula sa
paghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa.
2. Ang mga manggagawa ay may karapatang
makipagkasundo bilang bahagi ng grupo sa halip
na mag-isa.
Karapatan ng mga Manggagawa
ayon sa International Labor
Organization (ILO)
3. Bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang
trabaho, lalo na ang mapangaliping trabaho at
trabahong pangkulungan. Bawal ang trabaho
bunga ng ng pamimilit o ‘duress’
Karapatan ng mga Manggagawa
ayon sa International Labor
Organization (ILO)
4. Bawal ang mabibigat na anyo ng trabahong
pangkabataan. Mayroong minimong edad at mga
kalagayang pangtatrabaho para sa mga
kabataan.
Karapatan ng mga Manggagawa
ayon sa International Labor
Organization (ILO)
5. Bawal ang lahat ng mga anyo ng diskrimasyon
sa trabaho: pantay na suweldo para sa parehong
trabaho.
Karapatan ng mga Manggagawa
ayon sa International Labor
Organization (ILO)
6. Ang mga kalagayan ng pagtatrabaho ay dapat
walang panganib at ligtas sa mga manggagawa.
Pati kapaligiran at oras ng pagtatrabaho ay dapat
walang panganib at ligtas.
Karapatan ng mga Manggagawa
ayon sa International Labor
Organization (ILO)
7. Ang suweldo ng manggagawa ay sapat at
karapat-dapat para sa makataong pamumuhay
• Ang sektor ng paglilingkod ang may
pinakamalaking ambag sa kabuuang
ekonomiya ng bansa sa nakalipas na sampung
taon.
• Nararapat lamang na ito ay bigyan ng halaga
upang makamit ng bansa ang minimithing
kaunlaran.
1 de 66

Recomendados

Ekonomiks aralin 4 por
Ekonomiks aralin 4Ekonomiks aralin 4
Ekonomiks aralin 4Eemlliuq Agalalan
4K visualizações5 slides
G9-Sektor-ng-paglilingkod.pptx por
G9-Sektor-ng-paglilingkod.pptxG9-Sektor-ng-paglilingkod.pptx
G9-Sektor-ng-paglilingkod.pptxJenniferApollo
1.2K visualizações31 slides
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod por
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodRivera Arnel
11.7K visualizações24 slides
Sektor ng paglilingkod por
Sektor ng paglilingkodSektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkodMissRubyJane
126.5K visualizações30 slides
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf por
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdfSEKTOR NG INDUSTRIYA.pdf
SEKTOR NG INDUSTRIYA.pdfAlejandroSantos843387
46 visualizações12 slides
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx por
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptxG9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptxJaJa652382
191 visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Paglilingkod.pptx

Aralin 23 sektor ng paglilingkod por
Aralin 23 sektor ng paglilingkodAralin 23 sektor ng paglilingkod
Aralin 23 sektor ng paglilingkodRivera Arnel
125.5K visualizações20 slides
sektor ng paglilingkod por
sektor ng paglilingkodsektor ng paglilingkod
sektor ng paglilingkodThelma Singson
5.8K visualizações40 slides
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx por
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptxPPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptxronapacibe1
152 visualizações17 slides
W6_PATAKARANG-PISKAL.pptx por
W6_PATAKARANG-PISKAL.pptxW6_PATAKARANG-PISKAL.pptx
W6_PATAKARANG-PISKAL.pptxZyrenRossLeachon2
9 visualizações41 slides
Sektor ng paglilingkod por
Sektor ng paglilingkodSektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkodGesa Tuzon
324.8K visualizações61 slides
Isyu ng Paggawa.pptx por
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptxJamaerahArtemiz
686 visualizações19 slides

Similar a Paglilingkod.pptx(11)

Aralin 23 sektor ng paglilingkod por Rivera Arnel
Aralin 23 sektor ng paglilingkodAralin 23 sektor ng paglilingkod
Aralin 23 sektor ng paglilingkod
Rivera Arnel125.5K visualizações
sektor ng paglilingkod por Thelma Singson
sektor ng paglilingkodsektor ng paglilingkod
sektor ng paglilingkod
Thelma Singson5.8K visualizações
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx por ronapacibe1
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptxPPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx
PPT,mga batas,programa........impormal sektor.pptx
ronapacibe1152 visualizações
W6_PATAKARANG-PISKAL.pptx por ZyrenRossLeachon2
W6_PATAKARANG-PISKAL.pptxW6_PATAKARANG-PISKAL.pptx
W6_PATAKARANG-PISKAL.pptx
ZyrenRossLeachon29 visualizações
Sektor ng paglilingkod por Gesa Tuzon
Sektor ng paglilingkodSektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkod
Gesa Tuzon324.8K visualizações
Isyu ng Paggawa.pptx por JamaerahArtemiz
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptx
JamaerahArtemiz686 visualizações
Aralin 28 AP 10 por Jared Ram Juezan
Aralin 28 AP 10Aralin 28 AP 10
Aralin 28 AP 10
Jared Ram Juezan11.9K visualizações
Ang Pambansang Kita.pptx por PaulineSebastian2
Ang Pambansang Kita.pptxAng Pambansang Kita.pptx
Ang Pambansang Kita.pptx
PaulineSebastian251 visualizações
Aralin 4 Sektor ng Paglilingkod por edmond84
Aralin 4 Sektor ng PaglilingkodAralin 4 Sektor ng Paglilingkod
Aralin 4 Sektor ng Paglilingkod
edmond8415.6K visualizações
Sangay na Tagapagpaganap por Princess Sarah
Sangay na TagapagpaganapSangay na Tagapagpaganap
Sangay na Tagapagpaganap
Princess Sarah61.4K visualizações
WD for SS.docx por RobertoDinampo
WD for SS.docxWD for SS.docx
WD for SS.docx
RobertoDinampo11 visualizações

Mais de ValDarylAnhao2

10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx por
10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx
10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptxValDarylAnhao2
6 visualizações28 slides
BASIC ELECTRICITY.pptx por
BASIC ELECTRICITY.pptxBASIC ELECTRICITY.pptx
BASIC ELECTRICITY.pptxValDarylAnhao2
1 visão40 slides
NEWTON.pptx por
NEWTON.pptxNEWTON.pptx
NEWTON.pptxValDarylAnhao2
8 visualizações46 slides
Politikal na Paglalahok.pptx por
Politikal na Paglalahok.pptxPolitikal na Paglalahok.pptx
Politikal na Paglalahok.pptxValDarylAnhao2
34 visualizações60 slides
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptx por
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxPAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxValDarylAnhao2
83 visualizações56 slides
Bill of Rights.pptx por
Bill of Rights.pptxBill of Rights.pptx
Bill of Rights.pptxValDarylAnhao2
77 visualizações117 slides

Mais de ValDarylAnhao2(20)

10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx por ValDarylAnhao2
10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx
10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx
ValDarylAnhao26 visualizações
NEWTON.pptx por ValDarylAnhao2
NEWTON.pptxNEWTON.pptx
NEWTON.pptx
ValDarylAnhao28 visualizações
Politikal na Paglalahok.pptx por ValDarylAnhao2
Politikal na Paglalahok.pptxPolitikal na Paglalahok.pptx
Politikal na Paglalahok.pptx
ValDarylAnhao234 visualizações
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptx por ValDarylAnhao2
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxPAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
ValDarylAnhao283 visualizações
Bill of Rights.pptx por ValDarylAnhao2
Bill of Rights.pptxBill of Rights.pptx
Bill of Rights.pptx
ValDarylAnhao277 visualizações
Karapatang Pantao 2.pptx por ValDarylAnhao2
Karapatang Pantao 2.pptxKarapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptx
ValDarylAnhao254 visualizações
Karapatang Pantao 2.pptx por ValDarylAnhao2
Karapatang Pantao 2.pptxKarapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptx
ValDarylAnhao246 visualizações
Quiz 1.pptx por ValDarylAnhao2
Quiz 1.pptxQuiz 1.pptx
Quiz 1.pptx
ValDarylAnhao242 visualizações
Agricultura.pptx por ValDarylAnhao2
Agricultura.pptxAgricultura.pptx
Agricultura.pptx
ValDarylAnhao2188 visualizações
Quizz.pptx por ValDarylAnhao2
Quizz.pptxQuizz.pptx
Quizz.pptx
ValDarylAnhao215 visualizações
Quiz 1.pptx por ValDarylAnhao2
Quiz 1.pptxQuiz 1.pptx
Quiz 1.pptx
ValDarylAnhao221 visualizações
Mga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptx por ValDarylAnhao2
Mga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptxMga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptx
Mga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptx
ValDarylAnhao2280 visualizações
American Psychological Association (APA).pptx por ValDarylAnhao2
American Psychological Association (APA).pptxAmerican Psychological Association (APA).pptx
American Psychological Association (APA).pptx
ValDarylAnhao25 visualizações
I Can be better.pptx por ValDarylAnhao2
I Can be better.pptxI Can be better.pptx
I Can be better.pptx
ValDarylAnhao214 visualizações
NEWTON.pptx por ValDarylAnhao2
NEWTON.pptxNEWTON.pptx
NEWTON.pptx
ValDarylAnhao218 visualizações
Unchanging God.pptx por ValDarylAnhao2
Unchanging God.pptxUnchanging God.pptx
Unchanging God.pptx
ValDarylAnhao223 visualizações
_DEMO.pptx por ValDarylAnhao2
_DEMO.pptx_DEMO.pptx
_DEMO.pptx
ValDarylAnhao29 visualizações
HPTA-MEETING.pptx por ValDarylAnhao2
HPTA-MEETING.pptxHPTA-MEETING.pptx
HPTA-MEETING.pptx
ValDarylAnhao253 visualizações
Stat.pptx por ValDarylAnhao2
Stat.pptxStat.pptx
Stat.pptx
ValDarylAnhao28 visualizações

Paglilingkod.pptx

 • 2. SEKTOR NG PAGLILINGKOD • Ito ang sector na nagbibigay paglilingkod sa transportasyon, komunikasyon, media, pangangalakal, pananalapi, paglilingkod sa pamahalaan, at turismo. • Ito rin ang sektor na umaalalay sa buong yugto ng produksiyon, distribusyon, kalakalan, at pagkonsumo ng mga produkto sa loob ng bansa.
 • 3. SEKTOR NG PAGLILINGKOD • Kilala rin ito bilang tersarya o ikatlong sektor ng ekonomiya matapos ang agrikultura at industriya. • May mga pangangailangan din sila bukod sa mga produktong agrikultural at industriyal.
 • 4. SEKTOR NG PAGLILINGKOD • Binubuo ang sektor ng paglilingkod ng sub-sektor sa pananalapi, insurance, komersiyo, real estate, kalakalang pakyawan at pagtitingi, transportasyon, pag-iimbak komunikasyon at iba pa
 • 5. SEKTOR NG PAGLILINGKOD • Ang sektor ng paglilingkod ay maaring pampamayanan, panlipunan, o personal. • Sa pangkalahatan, ang sektor ng paglilingkod ay nagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo ng produkto.
 • 7. Service Driven Economy • Sa nakalipas ng sampung taon (2009-2019), pinakamataas ang naging ambag ng sector ng paglilingkod sa GDP ng bansa kung ihahambing sa sektor ng industriya at agrikultura.
 • 9. Paano nabuo ang sektor ng paglilingkod? • Sa mga nakalipas na kasaysayan ng tao sa mundo, pinapakita rito ang malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga lipunan Dahil sa pagbabagong ito, lumawak ang pangangailangan at kagustuhan ng tao para sa paglilingkod.
 • 10. Paano nabuo ang sektor ng paglilingkod? • Ang pagkakaroon ng espesyalisasyon sa paggawa sa iba’t ibang larangan ang nagturo ng landas para sa efficient na paraan ng pagbibigay ng paglilingkod sa mga tao. Maraming gawain ang mga tao ang hindi nila matugunan sa sarili lamang kaya’t malaking tulong ang paghahatid ng iba’t ibang paglilingkod mula sa iba.
 • 11. Ano ang espesyalisasyon? • Ito ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman, kasanayan at kagamitan upang gawin ang isang kalakal o paglilingkod. • Nagiging mas mura at mas kapakipakinabang (efficient) ang paggawa ng ibang tao sa isang kalakal o serbisyo sa halip na gawin ng nangangailangan.
 • 13. Sub-sektor ng Paglilingkod Sektor ng Paglilingkod Transportasyon, komunikasyon, at mga Imbakan Kalakalan Pananalapi Paupahang bahay at Real Estate
 • 14. Transportasyon, komunikasyon, at mga Imbakan – binubuo ito ng mga paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng publikong sakayan, mga paglilingkod ng telepono, at mga pinapaupahang bodega.
 • 15. Kalakalan (Trade) – mga gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba’t- ibang produkto at paglilingkod.
 • 16. Pananalapi – kabilang ang mga paglilingkod na binibigay ng iba’t ibang institusyong pampinansiyal tulad ng mga bangko, bahaysanglaan, remittance agency, foreign exchange dealers at iba pa.
 • 17. Paupahang bahay at Real Estate – mga paupahan tulad ng mga apartment, mga developer ng subdivision, town house, at condominium.
 • 19. Paglilingkod na Pampribado – lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor. Paglilingkod na Pampubliko – lahat ng paglilingkod na ipinagkakaloob ng pamahalaan.
 • 20. Isa sa mga kilalang nakatulong sa ekonomiya ngayon ay ang paglakas ng Business Process Outsourcing (BPO) lalo na ang mga call center companies na nagkaloob ng trabaho sa maraming Pilipino. Sa pangkalahatan ang paglilingkod ay pagbibigay ng
 • 22. Kahalagahan ng Sektor ng Paglilingkod • Tinitiyak na makakarating sa mga mamimili ang mga produkto mula sa mga sakahan o pagawaan. • Nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. • Tinitiyak ang maayos na pag-iimbak, nagtitinda ng kalakal at iba pa. • Nagpapataas ng GDP ng bansa. • Nagpapasok ng dolyar sa bansa
 • 24. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod Department of Labor & Employment (DOLE) • nagsusulong ng malaking pagkakataon para sa pagtatarabaho, humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa, at nagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa industriya ng paggawa sa bansa.
 • 25. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) • ahensiya ng pamahalaan na tumitingin sa kapakanan ng mga Overseas Filipino Workers( OFW)
 • 26. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod Philippine Overseas Employment Administration (POEA) • itinatag sa bisa ng EO 797 noong 1982 na may layuning isulong at paunlarin ang mga programa ukol sa paghahanapbuhay sa ibayong- dagat at pangalagaan ang kapakanan ng mga Overseas Filipino Workers(OFW).
 • 27. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) • •itinatag sa bisa ng Republic Act 7796 noong 1994. Isinusulong ng batas na ito na hikayatin ang buong partisipasyon ng industriya, paggawa, mga lokal na pamahalaan, at mga institusyong teknikal at bokasyonal upang sanayin at paunlarin ang kasanayan ng mga manggagawa sa bansa.
 • 28. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod Professional Regulation Commission (PRC) • nangangasiwa at sumusubaybay sa gawain ng mga manggagawang propesyonal upang matiyak ang kahusayan sa paghahatid ng mga serbisyong propesyonal sa bansa.
 • 29. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod Commission on Higher Education (CHED) • nangangasiwa sa gawain ng mga pamantasan at kolehiyo sa bansa upang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa mataas na antas.
 • 31. Suliranin ng Sektor ng Paglilingkod Suliranin Epekto Kontraktuwalisasyon - ang isang manggagawa ay nakatali sa kontrata na mayroon siyang trabaho sa loob ng 5 buwan lamang Kawalan ng seguridad sa trabaho at pagkait sa mga benepisyo
 • 32. Suliranin ng Sektor ng Paglilingkod Suliranin Epekto Brain Drain – Pagkaubos ng mga manggagawa patungo sa ibang bansa. Pagbaba sa produksyon ng ekonomiya.
 • 33. Suliranin ng Sektor ng Paglilingkod Suliranin Epekto Mababang pasahod at pagkakait ng mga benepisyo sa mga manggagawa. Pagbaba sa produksyon ng ekonomiya.
 • 34. Suliranin ng mga manggagawa Unemployment Kawalan ng mapapasukang trabaho Under-utilization Hindi angkop ang trabaho sa pinag-aralan o pagsasanay UnderEmployment Kakulangan ng kinikita sa pinapasukang trabaho Brain Drain Pagka-ubos ng lakas-paggawa sa isang bansa
 • 35. Mga Batas na Nangangalaga sa mga Karapatan ng Manggagawa
 • 36. ARTIKULO XIII KATARUNGANG PANLIPUNAN AT MGA KARAPATANG PANTAO AT PAGGAWA
 • 37. Section 3. The State shall afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment opportunities for all. It shall guarantee the rights of all workers to self-organization, collective bargaining and negotiations, and peaceful concerted activities, including the right to strike in accordance with law. They shall be entitled to security of tenure, humane conditions of work, and a living wage. They shall also participate in policy and decision-making processes affecting their rights and benefits as may be provided by law.
 • 38. The State shall promote the principle of shared responsibility between workers and employers and the preferential use of voluntary modes in settling disputes, including conciliation, and shall enforce their mutual compliance therewith to foster industrial peace. The State shall regulate the relations between workers and employers, recognizing the right of labor to its just share in the fruits of production and the right of enterprises to reasonable returns to investments, and to expansion and growth.
 • 39. Mga Benepisyo ng mga Manggagawa ayon sa Handbook na ipinalabas ng Bureau of Working Condition ng Department of Labor and Employment noong 2014.
 • 40. Republic Act No. 6727 (Wage Rationalization Law) Nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang pasahod o minimum wage na naaangkop sa iba’t-iba pang industriyang sektor na kinabibilangan ng sumusunod: hindi pang-agrikultura (non-agriculture), plantasyong pang-agrikultura at di- pamplantasyon, cottage/sining sa pagyari sa kamay, at pagtitingi, depende sa bilang ng mga manggagawa o puhunan o taunang kita sa ilang mga sektor.
 • 41. (Holiday Pay Artikulo 94) Dagdag na Bayad tuwing Pista Opisyal - Tumutukoy sa bayad sa isang manggagawa na katumbas ng isang (1) araw na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal (public holiday).
 • 42. (Premium Pay Artikulo 91-93) Dagdag na Bayad tuwing araw ng Pahinga o special Day - Karagdagang bayad sa manggagawa sa loob ng walong (8) oras na trabaho sa araw ng pahinga at special days.
 • 43. (Overtime Pay Artikulo 87) Dagdag na Bayad para sa Trabaho ng Lampas sa walong oras - Karagdagang bayad sa pagtatrabaho na lampas sa walong (8) oras sa isang araw.
 • 44. Night Shift Differential Artikulo 86) Dagdag na bayad sa pagtatrabaho sa gabi. - Karagdagang bayad sa pagtatrabaho sa gabi na hindi bababa sa sampung porsiyento (10%) ng kanyang regular na sahod sa bawat oras na ipinagtrabaho sa pagitan ng ikasampu ng gabi at ikaanim ng umaga.
 • 45. Service Charge (Artikulo 96). - Lahat ng manggagawa sa isang establisyemento o kahalintulad nito na kumokolekta ng service charges ay may karapatan sa isang pantay o tamang bahagi sa walumpu’t limang porsyento (85%) ng kabuuang koleksyon. - Ang service charges ay kadalasang kinokolekta ng halos lahat ng hotel, restaurant, night club, cocktail lounges at iba pa.
 • 46. Service Incentive Leave (Artikulo 95) - Ang bawat mangagawa na nakapaglilingkod nang hindi kukulangin sa isang (1) taon ay dapat magkaroon ng Karapatan sa taunang service incentive leave (SIL) na limang araw na may bayad.
 • 47. Maternity Leave(RA 1161, as amended by RA 8282 - Ang bawat nagdadalang-taong manggagawa na nagtatarabaho sa pribadong sektor, kasal man o hindi, ay makakatanggap ng maternity leave na 105 araw para sa normal o caesarian na panganganak o pagkakunan, kasama ang mga benipisyong katumbas ng isang daang porsyento(100 %) ng humigit kumulang na arawa ng sahod ng manggagawa na nakapaloob sa batas.
 • 48. Paternity Leave (RA 8187) - Maaaring magamit ng empleyadong lalaki sa unang apat (4) na araw mula ng manganak ang legal na asawa na kaniyang kapisan. Para sa layuning ito, ang “pakikipagpisan” ay tumutukoy sa obligasyon ng asawang babae at asawang lalake na magsama sa iisang bubong.
 • 49. Parental Leave para sa solong magulang (RA 8972) - Ipinagkaloob sa anumang solong magulang o sa indibidwal na napag-iwanan ng responsibilidad ng pagiging magulang.
 • 50. Leave for victims of Violence Against Women and their Children (VAWC) RA 9262 - Ang mga babaeng empleyado na biktima ng pang-aabusong pisikal, seksuwal, sikolohikal, o anumang uri ng paghihirap, kasama na rin dito ang hindi pagbibigay ng sustento, pagbabanta, pananakit, harassment, pananakot, at hindi pagbibigay ng kalayaang makisalamuha o makalabas ng tahanan mula sa kanyang asawa, dating asawa o kasintahan ang may karapatang gumamit ng leave na ito.
 • 51. Special Leave para sa Kababaihan (RA 9710) - Kahit sinong babaeng manggagawa, anoman ang edad at estadong sibil , ay may karapatan sa special leave benefit kung ang empleyadong babae ay mayroong gynecological disorder na sinertipikahan ng isang competent physician
 • 52. 13th Month Pay (PD 851) - Lahat ng empleyo ay kinakailangang magbayad sa lahat ng kanilang rank-and-file employees ng thirteen month pay anumang estado ng kanilang pagkakaempleyo at anuman ang paraan ng kanilang pagpapasahod. Kinakailangan lamang na sila ay makapaglingkod ng hindi bababa sa isang buwan sa isang taon upang sila ay makatanggap ng proportionate 13th month pay. Ang 13th-month pay ay ibinibigay sa mga empleyado nang hindi lalagpas ng ika- 24 ng Disyembre bawat taon.
 • 53. Separation Pay (Artikulo 297- 298) - Kahit sino mang manggagawa ay may Karapatan sa separation pay kung siya nahiwalay sa trabaho sa mga dahilan na nakasaad sa Artikulo 297 at 298 ng Labor Code of the Philippines. Ang Karapatan ng manggagawa sa separation pay ay nakabase sa dahilan ng kanyang pagkakahiwalay sa paglilingkod. Maaring mahiwalay sa trabaho ang manggagawa kung may makatwirang kadahilanan (i.e malubha o palagiang pagpapabaya ng manggagawa sa kaniyang tungkulin, pandaraya, o paggawa ng krimen),
 • 54. Separation Pay (Artikulo 297- 298) at iba pang mga kahalintulad na dahilan na nakasaad sa Artikulo 296 at 297 ng Labor Code. Sa pangkalahatan, maaari lamang magkaroon ng bayad sa paghihiwalay sa trabaho kung may mga awtorisadong kadahilanan.
 • 55. Retirement Pay (Artikulo 3015) - Ang sinumang manggagawa ay maaaring iretiro sa sandalling umabot siya sa edad na animnapung (60) taon hanggang animnapu’t limang (65) taong gulang at nakapaglingkod na ng hindi kukulangin sa limang (5) taon
 • 56. Employees Compensation Program (PD 626) - Isang programa ng pamahalaan na dinisinyo upang makapagbigay ng isang compensation package sa mga manggagawa o dependents ng mga manggagawang nagtatrabaho sa pampubliko at pampribadong sector sakaling may kaganapang pagkakasakit na may kaugnayan sa trabaho, pinsala, kapansanan, o kamatayan.
 • 57. Benepisyo sa PHILHEALTH (RA 7875, as amended by RA 9241) - Ang National Health Insurance Program (NHIP), dating kilala bilang Medicare, ay isang health insurance program para sa mga kasapi ng SSS at sa kanilang dependents kung saan ang walang sakit ay tumutulong sa pananalapi sa may sakit, na maaaring mangangailangan ng pinansiyal na tulong kapag sila ay na-ospital.
 • 58. Social Security System (RA 1161, as amended by RA 8282) - Nagbibigay ng isang pakete ng mga benepisyo sa pagkakataon ng kamatayan, kapansanan, pagkakasakit, pagiging ina, at katandaan ng empleyado. Ang Social Security System (SSS) ay nagbibigay bilang kapalit sa nawalang kita dahil sa mga nabanggit na contingencies.
 • 59. Home Development Mutual Fund ( RA 9679) - Kilala bilang PAG_IBIG ( Pagtutulungan Sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industriya sa Gobyerno) Fund ay isang mutual na Sistema nang pag-iimpok at pagtitipid para sa mga nakaempleyo sa pribado at pamahalaan at sa iba pang grupo na kumikita, na suportado sa pamamagitan ng parehas na ipinag-uutos na mga kontribusyon ng kanikanilang mga may- paggawa na ang pangunahing investment ay pabahay.
 • 60. Karapatan ng mga Manggagawa ayon sa International Labor Organization (ILO) 1. Ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon na malaya mula sa paghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa. 2. Ang mga manggagawa ay may karapatang makipagkasundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa.
 • 61. Karapatan ng mga Manggagawa ayon sa International Labor Organization (ILO) 3. Bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapangaliping trabaho at trabahong pangkulungan. Bawal ang trabaho bunga ng ng pamimilit o ‘duress’
 • 62. Karapatan ng mga Manggagawa ayon sa International Labor Organization (ILO) 4. Bawal ang mabibigat na anyo ng trabahong pangkabataan. Mayroong minimong edad at mga kalagayang pangtatrabaho para sa mga kabataan.
 • 63. Karapatan ng mga Manggagawa ayon sa International Labor Organization (ILO) 5. Bawal ang lahat ng mga anyo ng diskrimasyon sa trabaho: pantay na suweldo para sa parehong trabaho.
 • 64. Karapatan ng mga Manggagawa ayon sa International Labor Organization (ILO) 6. Ang mga kalagayan ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas sa mga manggagawa. Pati kapaligiran at oras ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas.
 • 65. Karapatan ng mga Manggagawa ayon sa International Labor Organization (ILO) 7. Ang suweldo ng manggagawa ay sapat at karapat-dapat para sa makataong pamumuhay
 • 66. • Ang sektor ng paglilingkod ang may pinakamalaking ambag sa kabuuang ekonomiya ng bansa sa nakalipas na sampung taon. • Nararapat lamang na ito ay bigyan ng halaga upang makamit ng bansa ang minimithing kaunlaran.

Notas do Editor

 1. Sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang mga produkto tulad ng mga damit, kasangkapan, gamut at pagkain ang pinagkakagastusan at kinokonsumo ng mga mamamayan.
 2. Sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang mga produkto tulad ng mga damit, kasangkapan, gamut at pagkain ang pinagkakagastusan at kinokonsumo ng mga mamamayan.
 3. Sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang mga produkto tulad ng mga damit, kasangkapan, gamut at pagkain ang pinagkakagastusan at kinokonsumo ng mga mamamayan.
 4. Tipping in restaurants in the Philippines is not expected, but it is fairly common. Some upscale restaurants in the bigger cities will usually have a service charge, which is pretty much the tip included in the bill. So, the first main difference between a service charge and a tip is that one is mandatory while the other is optional. Another difference is how they're allocated. While service charge allocation is largely up to the restaurant owner's discretion, tips typically go directly to the server or into a tip pool.
 5. Paternity leave benefits are given to married male employees whose legal wife underwent delivery or miscarriage. The benefit applies to all male employee regardless of employment status. The benefit consists of seven (7) days of leave credits with full pay.
 6. have a right to seven days of paid paternity leave per RA 8187. They should be paid their base pay for those days, together with any applicable allowances and other financial perks.
 7. A gynecological disorder is a condition that affects the normal function of female reproductive organs, including the breasts and organs in the abdominal and pelvic area, namely the womb (uterus), ovaries, fallopian tubes, vagina and vulva.
 8. Samantala, isa sa pinakamabigat na suliranin ng mga manggagawang Pilipino sa sektor na ito kagaya na ibang sektor ay ang lumalalang kontraktuwalisasyon sa paghahanapbuhay.