Bill of Rights.pptx

● Ang listahan ng mga pinakamahahalagang karapatan ng
isang mamamayan.
● Nagsisilbi itong proteksyon ng mga Filipino mula sa mga
pang-aabuso ng estado at iba pang mga indibidwal.
Bill of Rights
SEKSYON 1.
Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, o
ariarian ang sino mang tao nang hindi sa
kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino
mang tao ng pantay na pangangalaga ng
batas.
Bill of Rights
Section 1.
No person shall be deprived of life,
liberty, or property without due process of
law, nor shall any person be denied the
equal protection of the laws.
Bill of Rights
SEKSYON 2.
Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon
ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay,
papeles, at mga bagaybagay laban sa hindi
makatwirang paghahaluglog at pagsamsam sa ano
mang layunin ay hindi dapat labagin, at hindi dapat
maglagda ng warrant sa
Bill of Rights
SEKSYON 2.
pagdakip maliban kung may malinaw na
dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom
matapos masitasat ang mayhabla at ang mga
testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa
ang lugar na hahalughugin, at ang mga taong
darakpin
Bill of Rights
Section 2.
The right of the people to be secure in their
persons, houses, papers, and effects against
unreasonable searches and seizures of whatever
nature and for any purpose shall be inviolable, and
no search warrant or warrant of arrest shall issue
except upon probable cause to be determined
Bill of Rights
Section 2.
personally by the judge after examination
under oath or affirmation of the complainant and
the witnesses he may produce, and particularly
describing the place to be searched and the
persons or things to be seized.
Bill of Rights
Section 2. Rights against unlawful search and
seizures.
Bill of Rights
Bill of Rights.pptx
● Custom Search- maaring maghaluhog ang isang
autoridad sa isang establisyimento o pribadong lugar
bilang bahagi ng isang “routine check”
Halimbawa:
Section 2
● Checkpoints –maaring magsagawa ang paghalughog ang
mga awtoridad sa checkpoint.
● Dapat hindi invasive/ hanggang visual search lamang.
Section 2
● Maaring kumpiskahin ang isang bagay para gawing
ebidensya kung ito ay nakalantad.
Section 2
● Consent Searches- maaring maghalughog ang isang
awtoridad kapag pumayag kang gawin ito.
Section 2
SEKSYON 3.
(1) Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng
komunikasyon at korespondensya maliban sa legal
na utos ng hukuman, o kapag hinihingi ang naiiba
ng kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa
itinatakda ng batas.
Bill of Rights
SEKSYON 3.
(2) Hindi dapat tanggapin para sa ano mang layunin
sa alin mang hakbangin sa paglilitis ang ano mang
ebidensya na nakuha nang labag dito sa
sinusundang seksyon.
Bill of Rights
Section 3.
(1) The privacy of communication and
correspondence shall be inviolable except upon
lawful order of the court, or when public safety or
order requires otherwise, as prescribed by law.
Bill of Rights
Section 3.
(2) Any evidence obtained in violation of this or the
preceding section shall be inadmissible for any
purpose in any proceeding.
Bill of Rights
Section 3. Right to Privacy of Communication and
Correspondence
Bill of Rights
● Fruit of the poisonous trees-
is a doctrine that extends the
exclusionary rule to make
evidence inadmissible in
court if it was derived from
evidence that was illegally
obtained.
Bill of Rights
SEKSYON 4.
Hindi dapat magpatibay ng batas na
nagbabawas sa kalayaan sa pananalita,
pagpapahayag, o ng pamahayagan, o sa karapatan
ng mga taong-bayan na mapayapang magkatipon
at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang
kanilang mga karaingan.
Bill of Rights
Section 4.
No law shall be passed abridging the
freedom of speech, of expression, or of the press,
or the right of the people peaceably to assemble
and petition the government for redress of
grievances.
Bill of Rights
● Kalayaan sa Censorship
- hindi maaring pagkaitan ang mga mamamayan
ang karapatang punain ang pamahalaan (Isagani
Cruz, associate justice, 1986-1994).
Bill of Rights
● Kalayaan sa Censorship
-mailalapat lamang sa mga pahayag na may
kinalaman sa pampublikong interes, hindi
batikusin ang iyang mga personal na kaaway.
Bill of Rights
● Kalayaan sa kaparusahan dahil sa pagsasalita
-hindi maaaring parusahan ang isang tao
nagpapahayag lamang ng kanyang saloobin ukol
sa mga isyung panlipunan.
Bill of Rights
● Right to assemble
-ang bawat mamamayan ay may karapatan na
magsama-sama upang ipahayag ang kanilang
mga hinaing at humingi ng pagbabago o aksyon
sa pamahalaan
Bill of Rights
SEKSYON 5.
Hindi dapat magbalangkas ng batas
para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa
malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot
magpakailanman ang malayang pagsasagamit at
pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at
pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili.
Bill of Rights
Section 5.
No law shall be made respecting an
establishment of religion, or prohibiting the free
exercise thereof. The free exercise and enjoyment of
religious profession and worship, without
discrimination or preference, shall forever be
allowed. No religious test shall be required for the
exercise of civil or political rights.
Bill of Rights
Section 5. Freedom of Religion
Bill of Rights
SEKSYON 6.
Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa
paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa
saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng
batas maliban sa legal na utos ng hukuman.
Bill of Rights
SECTION 6.
The liberty of abode and of changing the same
within the limits prescribed by law shall not be
impaired except upon lawful order of the court.
Neither shall the right to travel be impaired except
in the interest of national security, public safety, or
public health, as may be provided by law.
Bill of Rights
SECTION 6. Liberty of Abode and the right to
travel.
Bill of Rights
SEKSYON 6.
Hindi dapat bawalan ang karapatan sa
paglalakbay maliban kung para sa kapakanan
ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang
pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa
maaaring itadhana ng batas.
Bill of Rights
SEKSYON 7
Dapat kilalanin ang karapatan ng mga taong
bayan na mapagpabatiran hinggil sa mga bagay-
bagay. Ang kaalaman sa mga opisyal na record, at
sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga
opisyal na Gawain, transaksyon, o
Bill of Rights
SEKSYON 7
pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik
ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa
pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa
ilalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng
batas.
Bill of Rights
Section 7.
The right of the people to information on matters of
public concern shall be recognized. Access to official
records, and to documents and papers pertaining to official
acts, transactions, or decisions, as well as to government
research data used as basis for policy development, shall be
afforded the citizen, subject to such limitations as may be
provided by law.
Bill of Rights
Section 7. Right to Information
● Ang mga mamamayan ay may karapatang tingnan,
basahin at suriin ang record ng gobyerno na may
kinalaman sa publiko.
● Eksklusibo sa mga mamamayang Filipino. Maari din ito
gamitin ng mga dayuhan kung kinakailangan ito sa mga
pagdinig ng kasong kanilang nasasangkutan.
● Simbolo ng Demokrasya
Bill of Rights
● Hindi lahat ng pamahalaan ay dapat isiwalat sa publiko
dahil sa pagiging sinsitibo nito. Kagaya ng:
Income Tax Return
Military Intelligence funds
Record na may kinalaman sa sandatahang lakas
at iba pa.
Bill of Rights
SEKSYON 8
Hindi dapat hadlangan ang Karapatan ng mga
taong-bayan kabilang ang mga naglilingkod sa
publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga
asosasyon, mga unyon, o mga kapisanan sa mga
layuning hindi lalabag sa batas.
Bill of Rights
Section 8.
The right of the people, including those employed
in the public and private sectors, to form unions,
associations, or societies for purposes not contrary
to law shall not be abridged.
Bill of Rights
Section 8. Right to Assembly and Association
Bill of Rights
Section 8.
● Ang pagsali o hindi pagsali sa isang pangkat ay
maituturing na pagpapahayag mo sa isang isyu.
Bill of Rights
Section 8.
● Halimbawa:
Ang pagsali mo sa mga animal welfare
organizations ay nagpapakita ng iyong pakikialam
sa isyung ito.
Bill of Rights
Section 8.
● Mas mabisa ang pagpapahatid ng mensahe sa
pamahalaan kung isang grupo ang mapapadala
nito kaysa indibidwal.
Bill of Rights
SEKSYON 9
Ang mga pribadong ariarian ay hindi
dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang
walang wastong kabayaran.
Bill of Rights
Section 9.
Private property shall not be taken for public
use without just compensation.
Bill of Rights
Section 9.
● Ang pamahalaan ay may kapangyarihan na
kuhain ang isang pribadong lupain para
pampublikong gawain.
● Power of Eminent Domain
Bill of Rights
Bill of Rights
INHERENT POWERS OF THE STATE
Power of
Eminent
Domain
Police Power Power of
Taxation
Bill of Rights
Power of Eminent Domain
● The private owner may be compelled to sell his
property against his will but that does not mean that his
property will be taken for free or that he cannot
reacquire his property in the future.
● Ito ay hawak ng kongreso, ngunit maaari itong ibahago
sa presidente, mga sangguniang bayan at mga quasi-
public corporations (e.g. Meralco, PLDT)
Section 9.
● Just compensation / makatarungang
kabayaran
● Isaalang-alang ang:
 Inflation
 Appreciation value
 At potensyal na kapakinabangan.
• Due process.
Bill of Rights
SEKSYON 10
Hindi dapat magpatibay ng
batas na sisira sapananagutan ng mga
kontrata.
Bill of Rights
Section 10.
No law impairing the obligation of contracts
shall be passed.
Bill of Rights
Section 10.
● Hindi maaring magpasa ng batas ang
pamahalaan na sumisira o nagpapawalang
bisa ng mga kontratang nagawa.
Bill of Rights
Section 10.
● Mawawala ang bisa ang kontrata kung ang
batas naipasa ay may kinalaman sa
papatupad ng Police Power ng estado.
Bill of Rights
SEKSYON 11
Hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang
malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga
kalupunang malapanghukuman at sa sat na tulong
pambatas nang dahil sa karalitaan.
Bill of Rights
Section 11.
Free access to the courts and quasi-judicial bodies
and adequate legal assistance shall not be denied
to any person by reason of poverty.
Bill of Rights
Section 11.
● Magbigyan ang mga mahihirap ng libre serbisyu
ng manananggol/ abogado sa kataon ng PAO
(Public Attorney’s Office)
Bill of Rights
SEKSYON 12
Ang sino mang tao na sinisiyasat dahil sa
paglabag ay dapat magkaroon ng karapatang
mapatalastasan ng kaniyang karapatang
magsawalang-kibo at magkaroon ng abogadong
may sapat na kakayahan at malaya na lalong
kanais-nais kung siya ang maypili.
Bill of Rights
SEKSYON 12
Kung hindi niya makakayanan ang
paglilingkod ng abogado, kinakailangang
pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga
karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap
ng abogado.
Bill of Rights
SEKSYON 12
● Miranda Rights
Bill of Rights
Bill of Rights.pptx
SEKSYON 13
Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla
sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion
perpetua kapag matibay ang ebidensya ng
pagkakasala, bago mahatulan, ay dapat mapyansahan
ng sapat ng pyador, o maaaring palayain sa bisa ng
panagot ayon sa maaaring itadhana ng batas.
Bill of Rights
SEKSYON 13
Hindi dapat bawalan ang karapatan sa pyansa
kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of
habeas corpus. Hindi dapat kailanganin ang
malabis na pyansa.
Bill of Rights
Section 13.
All persons, except those charged with offenses
punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is
strong, shall, before conviction, be bailable by sufficient
sureties, or be released on recognizance as may be provided
by law. The right to bail shall not be impaired even when the
privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive
bail shall not be required.
Bill of Rights
Section 13. Right to Bail
● Piyansa (bail)- ay isang anyo ng pag-aari na
dineposito o ipinangako sa hukuman upang
hikayatin itong palabasin ang isang suspek sa
bilangguan sa pagkaunawang ang suspek ay
babalik para sa isang paglilitis o isusuko ang
piyansa (at posibleng dalhin sa kaso ng
krimen ng pagkabigong humarap sa korte).
Bill of Rights
Section 13. Right to Bail
● Hindi lahat ng pagkakataon maggagamit ang karapatang mag
piyansya.
 Ang nasasakdal ang inakusahan ng paglabag na may
parusang kamatayan/ reclusion perpetua
● reclusion perpetua- When a person commits a crime, the
court of law will punish which later imprison them,
depriving them of their freedom and removing them from
society.
Bill of Rights
Section 13. Right to Bail
 Kung lubos na matibay ang ebidensya ng
nasasakdal
Bill of Rights
Section 13. Right to Bail
● Ang halaga ng piyansya ay nakadepende sa:
 Kakayahan ng nasasakadal na magbayad
 Kalikasan ng kanyang paglabag
 Bigat ng kaparusahan
 Karater o reputasyon ng nasasakdal
 Kalusugan
Bill of Rights
SEKSYON 14
Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalang
kriminal ang sino mang tao nang hindi kaparaanan
ng batas.
Bill of Rights
Section 14.
(1) No person shall be held to answer for a criminal
offense without due process of law.
Bill of Rights
Section 14.
(2) In all criminal prosecutions, the accused shall be
presumed innocent until the contrary is proved, and shall
enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be
informed of the nature and cause of the accusation against
him, to have a speedy, impartial, and public trial
Bill of Rights
Section 14.
to meet the witnesses face to face, and to have compulsory
process to secure the attendance of witnesses and the
production of evidence in his behalf. However, after
arraignment, trial may proceed notwithstanding the
absence of the accused provided that he has been duly
notified and his failure to appear is unjustifiable.
Bill of Rights
Section 14. Right to Due Process
● Karapatang ipagtanggol ang kanyang panig.
 Presumption of Innocence- ang bawat
nasasakdal ang inosente hanggat hindi pa
napapatunayan na siya nagkasala
Bill of Rights
Section 14. Right to Due Process
 Right to be heard by himself/ counsel –
tumutukoy sa pagkakaroon ng abogado na
magtatanggol sa nasasakdal.
Bill of Rights
Section 14. Right to Due Process
 Karapatang malaman ang mga akosasyon ng
nasasakdal
 Right to speedy, impartial and public trial-
Bill of Rights
Section 14. Right to Due Process
 Ang nasasakdal ay may karapatang makaharap
ang saksi (witness) upang mataya ang kanyang
kredibilidad
Bill of Rights
Section 14. Right to Due Process
● Kung ang nasasakdal ang hindi dumadalo sa
paglilitis:
● Maari pa ding gumulong ang kaso kahit wala ang
taong kinakasuhan sa bisa ng Trial in Absentia
Bill of Rights
SEKSYON 15
Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo
ng writ of habeas corpus, maliban kung may
pananalakay o paghihimagsik, kapag
kinakailangan ng kaligtasang pambayan.
Bill of Rights
Section 15.
The privilege of the writ of habeas corpus shall not
be suspended except in cases of invasion or
rebellion when the public safety requires it.
Bill of Rights
Section 15.
habeas corpus-
● Latin word meaning “ produce the body”
Bill of Rights
Section 15.
writ of habeas corpus- a court order demanding
that a public official (such as a warden) deliver an
imprisoned individual to the court and show a valid
reason for that person's detention.
Bill of Rights
Section 15.
● Sino mang alagad ng batas na umaresto sa isang
tao, ay may responsibilidad na dalhin ang
katawan ng kanyang inaresto sa harap ng
husgado kasama ang mga ebidensya laban sa
kanya
Bill of Rights
Section 15.
● Ginawa bilang proteksyon ng mga tao mula sa
pag-aresto ng walang basehan.
Bill of Rights
SEKSYON 16
Dapat magkaroon ang lahat ng mga tao
ng karapatan sa madaliang paglutas ng
kanilang mga usapin sa lahat ng mga
kalupunang panghukuman.
Bill of Rights
Section 16.
All persons shall have the right to a speedy
disposition of their cases before all judicial, quasi-
judicial, or administrative bodies.
Bill of Rights
Section 16.
● Bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng
mabilis na kaliwanagan ng mga kaso na kanilang
kinasasangkutan
Bill of Rights
Section 16.
● Mahalaga na magarantiya ng mga hukuman ang
mabilisang pagbibigay linaw at hatol sa mga
kaso.
● “Justice delayed is justice denied.”
Bill of Rights
Section 16.
● Article VIII. section XIV
 Supreme Court – 24 months
 Court of Appeals- 12 months
 Lower Courts- 3 months
Bill of Rights
SEKSYON 17
Hindi dapat pilitin ang isang tao na
tumestigo laban sa kanyang sarili.
Bill of Rights
Section 17.
No person shall be compelled to be a witness
against himself.
● Right against self incrimination
Bill of Rights
Section 17.
● Iyong karapatan na hindi tumistigo laban sa
iyong sarili
Bill of Rights
Section 17.
1. Kung pipiliting tumistigo ang isang nasasakdal
laban sa kanyang sarili, malaki ang tyansa na
magsinungaling para iligtas ang kanyang sarili
Bill of Rights
Section 17.
2. Maaari itong abusuhin ng mga alagad ng batas at
pilitin ang isang tao na tumistigo
Bill of Rights
SEKSYON 18
(1) Hindi dapat ididiin ang sino
mang tao dahil lamang sa kanyang
paniniwala at hangaring pampulitika.
Bill of Rights
SEKSYON 18
(2) Hindi dapat pairalin ang ano mang anyo ng
sapilitang paglilingkod, maliban kung kaparusahang
pataw ng hatol ng pagkakasala.
Bill of Rights
Section 18.
(1) No person shall be detained solely by reason of
his political beliefs and aspirations.
(2) No involuntary servitude in any form shall exist
except as a punishment for a crime whereof the
party shall have been duly convicted.
Bill of Rights
Section 18.
September 21, 1972-
● Proclamation No. 1081, s. 1972
● Batas Militar
● Idineklara ni dating Pangulong Marcos
Bill of Rights
● Mga kalaban sa politika at mga kritiko ang
kanyang ipina-aresto
● Maging mga ordinaryong mamamayan na
pumuna o mga kritiko na nagbibigay lamang sa
mga polisiya ng pamahalaan ay kasamang
kinulong bilang mga “political prisoners”
Bill of Rights
● Hindi maaaring aretuhin/ kasuhan ang isang tao
dahil lamang sa kanyang politikal na paniniwala.
Bill of Rights
Section 18.
● (2) Right against involuntary servitude
● Ipinagbabawal ang:
 Sapilitang paggawa, pang-aalipin (slavery)
 Peonage- boluntaryong maninilbihan bilang
pangbayad utang.
Bill of Rights
Section 18.
● Kung ito kaparusahan sa isang krimen
● Kung ipatawag ang mga mamamayan para
depensahan ang ating bansa.
● Kapag inuutusan ng magulang ang kanilang anak
ng mga bagay na angkop sa kanyang kapasidad.
Bill of Rights
SEKSYON 19
Dapat lapatan ng kaukulang batas ang
pagpapahirap na pisikal sa sino mang bilanggo ang
paggamit ng mga kaluwagang penal ay di-makatao.
Bill of Rights
Section 19.
(1) Excessive fines shall not be imposed, nor cruel,
degrading or inhuman punishment inflicted. Neither
shall the death penalty be imposed, unless, for
compelling reasons involving heinous crimes, the
Congress hereafter provides for it. Any death penalty
already imposed shall be reduced to reclusion
perpetua.
Bill of Rights
Section 19.
(2) The employment of physical, psychological, or
degrading punishment against any prisoner or
detainee or the use of substandard or inadequate
penal facilities under subhuman conditions shall be
dealt with by law.
Bill of Rights
Section 19.
● Ipinagbabawal ang labis na pagpapataw ng
multa.
● Hindi pinahihintulutan ang anumang parasuha
na may kahalong torture.
● Ipinagbabawal ang kaparusahan na makasisira sa
dignidad at self-respect na convicted na criminal.
Bill of Rights
Section 19.
● Heinous Crimes- typically involve some form of
extraordinary personal injury or death. Prominent
heinous crimes include murder, forcible rape and sexual
molestation, aggravated or felonious assault, robbery,
and first-degree arson with serious injury or death
resulting.
Bill of Rights
Section 19.
● (2) resposibilidad ng mga opisyal ng mga bilangguan na
pagkalooban ng sapat na pagkain, serbisyong medical, at
ang angkop na rehabilitasyon
Bill of Rights
Bill of Rights
SEKSYON 20
Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa
pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula.
Bill of Rights
Section 20.
No person shall be imprisoned for debt or non-
payment of a poll tax.
Bill of Rights
SEKSYON 21
Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang
kaparusahan sa iisang paglabag. Kung
pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang
isang paglabag,
Bill of Rights
SEKSYON 21
ang pagkaparusa sa ilalim ng
alin man dito ay magiging hadlang sa iba
pang pag-uusig sa gayon ding paglabag.
Bill of Rights
Section 21.
No person shall be twice put in jeopardy of
punishment for the same offense. If an act is
punished by a law and an ordinance, conviction or
acquittal under either shall constitute a bar to
another prosecution for the same act.
Bill of Rights
Section 21. Right against Double Jeopardy
● Kung ang isang tao ay sinampahan ng kaso at ito
ay napasawalang bisa/ napatunay na “not
guilty”, hinhi na maaring isampa ang parehong
kaso sa hinaharap.
Bill of Rights
SEKSYON 22
Hindi dapat magpatibay ng batas ex post
facto o bill of attainder.
Bill of Rights
Section 22.
No ex post facto law or bill of attainder shall
be enacted.
Bill of Rights
Section 22.
(1) Ex post facto law - “from a thing done
afterward.”
● Batas na maaring kasuhan ang mga
aksyong ginawa bago pa ito naisulat.
Bill of Rights
Section 22.
(2) Bill of Attainder-
● Isang legislative act na nagbibigay parusa
sa tao na walang paglillitis ng hukuman
Bill of Rights
1 de 117

Recomendados

AralPan10_Q4L4.docxAralPan10_Q4L4.docx
AralPan10_Q4L4.docxJanCarlBriones2
10 visualizações9 slides
AralPan10_Q4L4.docxAralPan10_Q4L4.docx
AralPan10_Q4L4.docxHonneylouGocotano1
7 visualizações9 slides
ESP9 QUARTER 3 WEEK 2.pptxESP9 QUARTER 3 WEEK 2.pptx
ESP9 QUARTER 3 WEEK 2.pptxRosiebelleDasco
77 visualizações32 slides
Article 3 - Bill of RightsArticle 3 - Bill of Rights
Article 3 - Bill of RightsJOMALYN V. TILETILE
194.7K visualizações29 slides
Saligang batas ng pilipinas(1987)Saligang batas ng pilipinas(1987)
Saligang batas ng pilipinas(1987)Harvey Lacdao
212K visualizações34 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Bill of Rights.pptx

AP9 Artikulo 1-4.pptxAP9 Artikulo 1-4.pptx
AP9 Artikulo 1-4.pptxRuthCarinMalubay
8 visualizações5 slides
BILL OF RIGHTS.pptxBILL OF RIGHTS.pptx
BILL OF RIGHTS.pptxANDREAKRISTINEGESTOC
156 visualizações71 slides
Rights of the AccusedRights of the Accused
Rights of the AccusedBerean Guide
10.6K visualizações31 slides

Similar a Bill of Rights.pptx(17)

SALIGANG-BATAS-NG-PILIPINAS- 1987.pptxSALIGANG-BATAS-NG-PILIPINAS- 1987.pptx
SALIGANG-BATAS-NG-PILIPINAS- 1987.pptx
MaAngeluzClariceMati32 visualizações
Klasipikasyon ng mga Karapatan Ayon sa KonstitusyonKlasipikasyon ng mga Karapatan Ayon sa Konstitusyon
Klasipikasyon ng mga Karapatan Ayon sa Konstitusyon
Eddie San Peñalosa6.3K visualizações
AP9 Artikulo 1-4.pptxAP9 Artikulo 1-4.pptx
AP9 Artikulo 1-4.pptx
RuthCarinMalubay8 visualizações
BILL OF RIGHTS.pptxBILL OF RIGHTS.pptx
BILL OF RIGHTS.pptx
ANDREAKRISTINEGESTOC156 visualizações
Aralin 2- Q4- Karapatang Pantao.pptxAralin 2- Q4- Karapatang Pantao.pptx
Aralin 2- Q4- Karapatang Pantao.pptx
MaryJoyTolentino8488 visualizações
Rights of the AccusedRights of the Accused
Rights of the Accused
Berean Guide10.6K visualizações
KARAPATANG PANTAO.pptxKARAPATANG PANTAO.pptx
KARAPATANG PANTAO.pptx
ElvrisCanoneoRamos14 visualizações
Karapatan.pptxKarapatan.pptx
Karapatan.pptx
trinamarie11.3K visualizações
AP10 T2 W1 - Karapatang Pantao.pptxAP10 T2 W1 - Karapatang Pantao.pptx
AP10 T2 W1 - Karapatang Pantao.pptx
PamDelaCruz229 visualizações
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.pptA. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
Mejicano Quinsay,Jr.107 visualizações
APAN6.pptxAPAN6.pptx
APAN6.pptx
ElyzaNuqui5 visualizações
AP10PPTWEEK3-4.pptxAP10PPTWEEK3-4.pptx
AP10PPTWEEK3-4.pptx
GlennComaingking55 visualizações
Ang pilipinas bilang bansang soberanoAng pilipinas bilang bansang soberano
Ang pilipinas bilang bansang soberano
Lovella Jean Danozo1.8K visualizações
Aktibong Pagkamamamayan.pptxAktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptx
JulienneMaeMapa2.9K visualizações
MODYUL 4: ARALIN 2MODYUL 4: ARALIN 2
MODYUL 4: ARALIN 2
edwin planas ada22.6K visualizações
BatasBatas
Batas
cristineyabes152.1K visualizações
Pagpapakilala Sa Karapatang PantaoPagpapakilala Sa Karapatang Pantao
Pagpapakilala Sa Karapatang Pantao
Raymund Sanchez65.2K visualizações

Mais de ValDarylAnhao2

NEWTON.pptxNEWTON.pptx
NEWTON.pptxValDarylAnhao2
8 visualizações46 slides
Paglilingkod.pptxPaglilingkod.pptx
Paglilingkod.pptxValDarylAnhao2
84 visualizações66 slides
Politikal na Paglalahok.pptxPolitikal na Paglalahok.pptx
Politikal na Paglalahok.pptxValDarylAnhao2
34 visualizações60 slides
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxPAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxValDarylAnhao2
73 visualizações56 slides

Mais de ValDarylAnhao2(20)

10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx
10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx
ValDarylAnhao24 visualizações
BASIC ELECTRICITY.pptxBASIC ELECTRICITY.pptx
BASIC ELECTRICITY.pptx
ValDarylAnhao21 visão
NEWTON.pptxNEWTON.pptx
NEWTON.pptx
ValDarylAnhao28 visualizações
Paglilingkod.pptxPaglilingkod.pptx
Paglilingkod.pptx
ValDarylAnhao284 visualizações
Politikal na Paglalahok.pptxPolitikal na Paglalahok.pptx
Politikal na Paglalahok.pptx
ValDarylAnhao234 visualizações
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxPAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
ValDarylAnhao273 visualizações
Karapatang Pantao 2.pptxKarapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptx
ValDarylAnhao253 visualizações
Karapatang Pantao 2.pptxKarapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptx
ValDarylAnhao245 visualizações
Quiz 1.pptxQuiz 1.pptx
Quiz 1.pptx
ValDarylAnhao240 visualizações
Agricultura.pptxAgricultura.pptx
Agricultura.pptx
ValDarylAnhao2182 visualizações
Quizz.pptxQuizz.pptx
Quizz.pptx
ValDarylAnhao215 visualizações
Quiz 1.pptxQuiz 1.pptx
Quiz 1.pptx
ValDarylAnhao219 visualizações
American Psychological Association (APA).pptxAmerican Psychological Association (APA).pptx
American Psychological Association (APA).pptx
ValDarylAnhao25 visualizações
I Can be better.pptxI Can be better.pptx
I Can be better.pptx
ValDarylAnhao214 visualizações
NEWTON.pptxNEWTON.pptx
NEWTON.pptx
ValDarylAnhao218 visualizações
Unchanging God.pptxUnchanging God.pptx
Unchanging God.pptx
ValDarylAnhao223 visualizações
_DEMO.pptx_DEMO.pptx
_DEMO.pptx
ValDarylAnhao29 visualizações
HPTA-MEETING.pptxHPTA-MEETING.pptx
HPTA-MEETING.pptx
ValDarylAnhao253 visualizações
Stat.pptxStat.pptx
Stat.pptx
ValDarylAnhao28 visualizações

Último(10)

Araling Panlipunan 6.docxAraling Panlipunan 6.docx
Araling Panlipunan 6.docx
GemmaAbrogarTeraza9 visualizações
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
EliseoFerolino5 visualizações
Balagtasan.docxBalagtasan.docx
Balagtasan.docx
GemmaAbrogarTeraza7 visualizações
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro11 visualizações
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx
JERAMEEL LEGALIG55 visualizações
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
JanetteSJTemplo15 visualizações

Bill of Rights.pptx

 • 1. ● Ang listahan ng mga pinakamahahalagang karapatan ng isang mamamayan. ● Nagsisilbi itong proteksyon ng mga Filipino mula sa mga pang-aabuso ng estado at iba pang mga indibidwal. Bill of Rights
 • 2. SEKSYON 1. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, o ariarian ang sino mang tao nang hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Bill of Rights
 • 3. Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Bill of Rights
 • 4. SEKSYON 2. Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles, at mga bagaybagay laban sa hindi makatwirang paghahaluglog at pagsamsam sa ano mang layunin ay hindi dapat labagin, at hindi dapat maglagda ng warrant sa Bill of Rights
 • 5. SEKSYON 2. pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masitasat ang mayhabla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa ang lugar na hahalughugin, at ang mga taong darakpin Bill of Rights
 • 6. Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined Bill of Rights
 • 7. Section 2. personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Bill of Rights
 • 8. Section 2. Rights against unlawful search and seizures. Bill of Rights
 • 10. ● Custom Search- maaring maghaluhog ang isang autoridad sa isang establisyimento o pribadong lugar bilang bahagi ng isang “routine check” Halimbawa: Section 2
 • 11. ● Checkpoints –maaring magsagawa ang paghalughog ang mga awtoridad sa checkpoint. ● Dapat hindi invasive/ hanggang visual search lamang. Section 2
 • 12. ● Maaring kumpiskahin ang isang bagay para gawing ebidensya kung ito ay nakalantad. Section 2
 • 13. ● Consent Searches- maaring maghalughog ang isang awtoridad kapag pumayag kang gawin ito. Section 2
 • 14. SEKSYON 3. (1) Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya maliban sa legal na utos ng hukuman, o kapag hinihingi ang naiiba ng kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinatakda ng batas. Bill of Rights
 • 15. SEKSYON 3. (2) Hindi dapat tanggapin para sa ano mang layunin sa alin mang hakbangin sa paglilitis ang ano mang ebidensya na nakuha nang labag dito sa sinusundang seksyon. Bill of Rights
 • 16. Section 3. (1) The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court, or when public safety or order requires otherwise, as prescribed by law. Bill of Rights
 • 17. Section 3. (2) Any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. Bill of Rights
 • 18. Section 3. Right to Privacy of Communication and Correspondence Bill of Rights
 • 19. ● Fruit of the poisonous trees- is a doctrine that extends the exclusionary rule to make evidence inadmissible in court if it was derived from evidence that was illegally obtained. Bill of Rights
 • 20. SEKSYON 4. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan. Bill of Rights
 • 21. Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Bill of Rights
 • 22. ● Kalayaan sa Censorship - hindi maaring pagkaitan ang mga mamamayan ang karapatang punain ang pamahalaan (Isagani Cruz, associate justice, 1986-1994). Bill of Rights
 • 23. ● Kalayaan sa Censorship -mailalapat lamang sa mga pahayag na may kinalaman sa pampublikong interes, hindi batikusin ang iyang mga personal na kaaway. Bill of Rights
 • 24. ● Kalayaan sa kaparusahan dahil sa pagsasalita -hindi maaaring parusahan ang isang tao nagpapahayag lamang ng kanyang saloobin ukol sa mga isyung panlipunan. Bill of Rights
 • 25. ● Right to assemble -ang bawat mamamayan ay may karapatan na magsama-sama upang ipahayag ang kanilang mga hinaing at humingi ng pagbabago o aksyon sa pamahalaan Bill of Rights
 • 26. SEKSYON 5. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili. Bill of Rights
 • 27. Section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Bill of Rights
 • 28. Section 5. Freedom of Religion Bill of Rights
 • 29. SEKSYON 6. Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman. Bill of Rights
 • 30. SECTION 6. The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health, as may be provided by law. Bill of Rights
 • 31. SECTION 6. Liberty of Abode and the right to travel. Bill of Rights
 • 32. SEKSYON 6. Hindi dapat bawalan ang karapatan sa paglalakbay maliban kung para sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas. Bill of Rights
 • 33. SEKSYON 7 Dapat kilalanin ang karapatan ng mga taong bayan na mapagpabatiran hinggil sa mga bagay- bagay. Ang kaalaman sa mga opisyal na record, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na Gawain, transaksyon, o Bill of Rights
 • 34. SEKSYON 7 pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng batas. Bill of Rights
 • 35. Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law. Bill of Rights
 • 36. Section 7. Right to Information ● Ang mga mamamayan ay may karapatang tingnan, basahin at suriin ang record ng gobyerno na may kinalaman sa publiko. ● Eksklusibo sa mga mamamayang Filipino. Maari din ito gamitin ng mga dayuhan kung kinakailangan ito sa mga pagdinig ng kasong kanilang nasasangkutan. ● Simbolo ng Demokrasya Bill of Rights
 • 37. ● Hindi lahat ng pamahalaan ay dapat isiwalat sa publiko dahil sa pagiging sinsitibo nito. Kagaya ng: Income Tax Return Military Intelligence funds Record na may kinalaman sa sandatahang lakas at iba pa. Bill of Rights
 • 38. SEKSYON 8 Hindi dapat hadlangan ang Karapatan ng mga taong-bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga unyon, o mga kapisanan sa mga layuning hindi lalabag sa batas. Bill of Rights
 • 39. Section 8. The right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. Bill of Rights
 • 40. Section 8. Right to Assembly and Association Bill of Rights
 • 41. Section 8. ● Ang pagsali o hindi pagsali sa isang pangkat ay maituturing na pagpapahayag mo sa isang isyu. Bill of Rights
 • 42. Section 8. ● Halimbawa: Ang pagsali mo sa mga animal welfare organizations ay nagpapakita ng iyong pakikialam sa isyung ito. Bill of Rights
 • 43. Section 8. ● Mas mabisa ang pagpapahatid ng mensahe sa pamahalaan kung isang grupo ang mapapadala nito kaysa indibidwal. Bill of Rights
 • 44. SEKSYON 9 Ang mga pribadong ariarian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong kabayaran. Bill of Rights
 • 45. Section 9. Private property shall not be taken for public use without just compensation. Bill of Rights
 • 46. Section 9. ● Ang pamahalaan ay may kapangyarihan na kuhain ang isang pribadong lupain para pampublikong gawain. ● Power of Eminent Domain Bill of Rights
 • 47. Bill of Rights INHERENT POWERS OF THE STATE Power of Eminent Domain Police Power Power of Taxation
 • 48. Bill of Rights Power of Eminent Domain ● The private owner may be compelled to sell his property against his will but that does not mean that his property will be taken for free or that he cannot reacquire his property in the future. ● Ito ay hawak ng kongreso, ngunit maaari itong ibahago sa presidente, mga sangguniang bayan at mga quasi- public corporations (e.g. Meralco, PLDT)
 • 49. Section 9. ● Just compensation / makatarungang kabayaran ● Isaalang-alang ang:  Inflation  Appreciation value  At potensyal na kapakinabangan. • Due process. Bill of Rights
 • 50. SEKSYON 10 Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sapananagutan ng mga kontrata. Bill of Rights
 • 51. Section 10. No law impairing the obligation of contracts shall be passed. Bill of Rights
 • 52. Section 10. ● Hindi maaring magpasa ng batas ang pamahalaan na sumisira o nagpapawalang bisa ng mga kontratang nagawa. Bill of Rights
 • 53. Section 10. ● Mawawala ang bisa ang kontrata kung ang batas naipasa ay may kinalaman sa papatupad ng Police Power ng estado. Bill of Rights
 • 54. SEKSYON 11 Hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang malapanghukuman at sa sat na tulong pambatas nang dahil sa karalitaan. Bill of Rights
 • 55. Section 11. Free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Bill of Rights
 • 56. Section 11. ● Magbigyan ang mga mahihirap ng libre serbisyu ng manananggol/ abogado sa kataon ng PAO (Public Attorney’s Office) Bill of Rights
 • 57. SEKSYON 12 Ang sino mang tao na sinisiyasat dahil sa paglabag ay dapat magkaroon ng karapatang mapatalastasan ng kaniyang karapatang magsawalang-kibo at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahan at malaya na lalong kanais-nais kung siya ang maypili. Bill of Rights
 • 58. SEKSYON 12 Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado. Bill of Rights
 • 59. SEKSYON 12 ● Miranda Rights Bill of Rights
 • 61. SEKSYON 13 Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala, bago mahatulan, ay dapat mapyansahan ng sapat ng pyador, o maaaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa maaaring itadhana ng batas. Bill of Rights
 • 62. SEKSYON 13 Hindi dapat bawalan ang karapatan sa pyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Hindi dapat kailanganin ang malabis na pyansa. Bill of Rights
 • 63. Section 13. All persons, except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong, shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties, or be released on recognizance as may be provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required. Bill of Rights
 • 64. Section 13. Right to Bail ● Piyansa (bail)- ay isang anyo ng pag-aari na dineposito o ipinangako sa hukuman upang hikayatin itong palabasin ang isang suspek sa bilangguan sa pagkaunawang ang suspek ay babalik para sa isang paglilitis o isusuko ang piyansa (at posibleng dalhin sa kaso ng krimen ng pagkabigong humarap sa korte). Bill of Rights
 • 65. Section 13. Right to Bail ● Hindi lahat ng pagkakataon maggagamit ang karapatang mag piyansya.  Ang nasasakdal ang inakusahan ng paglabag na may parusang kamatayan/ reclusion perpetua ● reclusion perpetua- When a person commits a crime, the court of law will punish which later imprison them, depriving them of their freedom and removing them from society. Bill of Rights
 • 66. Section 13. Right to Bail  Kung lubos na matibay ang ebidensya ng nasasakdal Bill of Rights
 • 67. Section 13. Right to Bail ● Ang halaga ng piyansya ay nakadepende sa:  Kakayahan ng nasasakadal na magbayad  Kalikasan ng kanyang paglabag  Bigat ng kaparusahan  Karater o reputasyon ng nasasakdal  Kalusugan Bill of Rights
 • 68. SEKSYON 14 Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalang kriminal ang sino mang tao nang hindi kaparaanan ng batas. Bill of Rights
 • 69. Section 14. (1) No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Bill of Rights
 • 70. Section 14. (2) In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, to have a speedy, impartial, and public trial Bill of Rights
 • 71. Section 14. to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. However, after arraignment, trial may proceed notwithstanding the absence of the accused provided that he has been duly notified and his failure to appear is unjustifiable. Bill of Rights
 • 72. Section 14. Right to Due Process ● Karapatang ipagtanggol ang kanyang panig.  Presumption of Innocence- ang bawat nasasakdal ang inosente hanggat hindi pa napapatunayan na siya nagkasala Bill of Rights
 • 73. Section 14. Right to Due Process  Right to be heard by himself/ counsel – tumutukoy sa pagkakaroon ng abogado na magtatanggol sa nasasakdal. Bill of Rights
 • 74. Section 14. Right to Due Process  Karapatang malaman ang mga akosasyon ng nasasakdal  Right to speedy, impartial and public trial- Bill of Rights
 • 75. Section 14. Right to Due Process  Ang nasasakdal ay may karapatang makaharap ang saksi (witness) upang mataya ang kanyang kredibilidad Bill of Rights
 • 76. Section 14. Right to Due Process ● Kung ang nasasakdal ang hindi dumadalo sa paglilitis: ● Maari pa ding gumulong ang kaso kahit wala ang taong kinakasuhan sa bisa ng Trial in Absentia Bill of Rights
 • 77. SEKSYON 15 Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus, maliban kung may pananalakay o paghihimagsik, kapag kinakailangan ng kaligtasang pambayan. Bill of Rights
 • 78. Section 15. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when the public safety requires it. Bill of Rights
 • 79. Section 15. habeas corpus- ● Latin word meaning “ produce the body” Bill of Rights
 • 80. Section 15. writ of habeas corpus- a court order demanding that a public official (such as a warden) deliver an imprisoned individual to the court and show a valid reason for that person's detention. Bill of Rights
 • 81. Section 15. ● Sino mang alagad ng batas na umaresto sa isang tao, ay may responsibilidad na dalhin ang katawan ng kanyang inaresto sa harap ng husgado kasama ang mga ebidensya laban sa kanya Bill of Rights
 • 82. Section 15. ● Ginawa bilang proteksyon ng mga tao mula sa pag-aresto ng walang basehan. Bill of Rights
 • 83. SEKSYON 16 Dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madaliang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga kalupunang panghukuman. Bill of Rights
 • 84. Section 16. All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi- judicial, or administrative bodies. Bill of Rights
 • 85. Section 16. ● Bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng mabilis na kaliwanagan ng mga kaso na kanilang kinasasangkutan Bill of Rights
 • 86. Section 16. ● Mahalaga na magarantiya ng mga hukuman ang mabilisang pagbibigay linaw at hatol sa mga kaso. ● “Justice delayed is justice denied.” Bill of Rights
 • 87. Section 16. ● Article VIII. section XIV  Supreme Court – 24 months  Court of Appeals- 12 months  Lower Courts- 3 months Bill of Rights
 • 88. SEKSYON 17 Hindi dapat pilitin ang isang tao na tumestigo laban sa kanyang sarili. Bill of Rights
 • 89. Section 17. No person shall be compelled to be a witness against himself. ● Right against self incrimination Bill of Rights
 • 90. Section 17. ● Iyong karapatan na hindi tumistigo laban sa iyong sarili Bill of Rights
 • 91. Section 17. 1. Kung pipiliting tumistigo ang isang nasasakdal laban sa kanyang sarili, malaki ang tyansa na magsinungaling para iligtas ang kanyang sarili Bill of Rights
 • 92. Section 17. 2. Maaari itong abusuhin ng mga alagad ng batas at pilitin ang isang tao na tumistigo Bill of Rights
 • 93. SEKSYON 18 (1) Hindi dapat ididiin ang sino mang tao dahil lamang sa kanyang paniniwala at hangaring pampulitika. Bill of Rights
 • 94. SEKSYON 18 (2) Hindi dapat pairalin ang ano mang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban kung kaparusahang pataw ng hatol ng pagkakasala. Bill of Rights
 • 95. Section 18. (1) No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. (2) No involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the party shall have been duly convicted. Bill of Rights
 • 96. Section 18. September 21, 1972- ● Proclamation No. 1081, s. 1972 ● Batas Militar ● Idineklara ni dating Pangulong Marcos Bill of Rights
 • 97. ● Mga kalaban sa politika at mga kritiko ang kanyang ipina-aresto ● Maging mga ordinaryong mamamayan na pumuna o mga kritiko na nagbibigay lamang sa mga polisiya ng pamahalaan ay kasamang kinulong bilang mga “political prisoners” Bill of Rights
 • 98. ● Hindi maaaring aretuhin/ kasuhan ang isang tao dahil lamang sa kanyang politikal na paniniwala. Bill of Rights
 • 99. Section 18. ● (2) Right against involuntary servitude ● Ipinagbabawal ang:  Sapilitang paggawa, pang-aalipin (slavery)  Peonage- boluntaryong maninilbihan bilang pangbayad utang. Bill of Rights
 • 100. Section 18. ● Kung ito kaparusahan sa isang krimen ● Kung ipatawag ang mga mamamayan para depensahan ang ating bansa. ● Kapag inuutusan ng magulang ang kanilang anak ng mga bagay na angkop sa kanyang kapasidad. Bill of Rights
 • 101. SEKSYON 19 Dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal sa sino mang bilanggo ang paggamit ng mga kaluwagang penal ay di-makatao. Bill of Rights
 • 102. Section 19. (1) Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading or inhuman punishment inflicted. Neither shall the death penalty be imposed, unless, for compelling reasons involving heinous crimes, the Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. Bill of Rights
 • 103. Section 19. (2) The employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or detainee or the use of substandard or inadequate penal facilities under subhuman conditions shall be dealt with by law. Bill of Rights
 • 104. Section 19. ● Ipinagbabawal ang labis na pagpapataw ng multa. ● Hindi pinahihintulutan ang anumang parasuha na may kahalong torture. ● Ipinagbabawal ang kaparusahan na makasisira sa dignidad at self-respect na convicted na criminal. Bill of Rights
 • 105. Section 19. ● Heinous Crimes- typically involve some form of extraordinary personal injury or death. Prominent heinous crimes include murder, forcible rape and sexual molestation, aggravated or felonious assault, robbery, and first-degree arson with serious injury or death resulting. Bill of Rights
 • 106. Section 19. ● (2) resposibilidad ng mga opisyal ng mga bilangguan na pagkalooban ng sapat na pagkain, serbisyong medical, at ang angkop na rehabilitasyon Bill of Rights
 • 108. SEKSYON 20 Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. Bill of Rights
 • 109. Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non- payment of a poll tax. Bill of Rights
 • 110. SEKSYON 21 Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang kaparusahan sa iisang paglabag. Kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang paglabag, Bill of Rights
 • 111. SEKSYON 21 ang pagkaparusa sa ilalim ng alin man dito ay magiging hadlang sa iba pang pag-uusig sa gayon ding paglabag. Bill of Rights
 • 112. Section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. Bill of Rights
 • 113. Section 21. Right against Double Jeopardy ● Kung ang isang tao ay sinampahan ng kaso at ito ay napasawalang bisa/ napatunay na “not guilty”, hinhi na maaring isampa ang parehong kaso sa hinaharap. Bill of Rights
 • 114. SEKSYON 22 Hindi dapat magpatibay ng batas ex post facto o bill of attainder. Bill of Rights
 • 115. Section 22. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Bill of Rights
 • 116. Section 22. (1) Ex post facto law - “from a thing done afterward.” ● Batas na maaring kasuhan ang mga aksyong ginawa bago pa ito naisulat. Bill of Rights
 • 117. Section 22. (2) Bill of Attainder- ● Isang legislative act na nagbibigay parusa sa tao na walang paglillitis ng hukuman Bill of Rights

Notas do Editor

 1. Bawal kitilin ang buhay ng tao kung walang due process. Ang “life” ay hindi lamang sa pagpapanatili ng buhay ng tao, kundi sa pangangalaga ng integredad ng kanyang katawan (kalusugan). Halimbawa: Hindi ka pinatay pero pinutol ang iyong kamay or binulag ka ito parin ang pag labad sa seksyon 1. Ang “liberty” naman ay iyong karapatan na gawin ang iyong nais na walang pakikialam sa government/ ng government at ibang tao. Ngunit ang iyang Kalayaan ang dapit hindi naglalabag o nakaka apekto sa karapatan ng ibang tao. Maari kang mag may-ari, magbenta o gumamit ng iyong mga properties sa kahit ano paraan na hindi lumalagpas sa mga limitasyong itinakda ng batas.
 2. Hinid maaaring dakpin ang isang tao o halughuin ang katawan, bahay at iba pang mga ari-arian na walang search/ arrest warrant
 3. Hindi pwede ipasok ng police ang kanilang flashlight sa kanilang sasakyan.
 4. Hindi pwede ipasok ng police ang kanilang flashlight sa kanilang sasakyan.
 5. Hindi pwede ipasok ng police ang kanilang flashlight sa kanilang sasakyan.
 6. Hindi maaring buksan, basahin o pakinggan ng pamahalaan o iba’t-ibang indibidwal ang mga pribadong mensahe, sulat at pakikipag-usap. Hindi pwedeng gawing ebidensya sa korte ang mga ebidensyang nakuha sa pamamagitan ng paglabag ng seksyon 3.
 7. Hindi maaring buksan, basahin o pakinggan ng pamahalaan o iba’t-ibang indibidwal ang mga pribadong mensahe, sulat at pakikipag-usap. Hindi pwedeng gawing ebidensya sa korte ang mga ebidensyang nakuha sa pamamagitan ng paglabag ng seksyon 3.
 8. Ang mga pangkat na maaaring bubuin o salihan ay nanarapat na sumusunod sa mga batas ng ating bansa.
 9. Ang mga pangkat na maaaring bubuin o salihan ay nanarapat na sumusunod sa mga batas ng ating bansa.
 10. Sa usapin ng pagrarally o pag poprotesta, magkaiba ang sitwasyon ng mga public at private employee Hindi maaring mag rally o mag walk-out protest ang mga empleyado ng pamahalaan upang humingi ng pagbabago sa kanilang working conditions. Maari lang mabago ang mga kondisyon o pasahod ng trabaho sa pamahalaan sa pamamagitan ng batas. Kaya walang silbi ang rally dahil wala ring magbabago sa opisina o pasahod hanggat walang batas na naipapasa.
 11. Isang kontratang nagawa noon 2019, ngunit noong 2020 may isang batas naipasa na maaring mabago ng “Terms and Conditions” ng kontratang kanilang pinirmahan, kung wala namang masamang epekto sa pampublikong interes, moralidad o kabutihan, ang kontratang kanilang pinirmahan ay mananatiling “valid”.
 12. Kung kontrato na pinirmahan noong 2019 ay tungkol sa pagsusugal, at nang 2020 nagpasa ang pamahalaan ng batas laban sa pagsusugal, mawawala ang bisa ng kontrata.
 13. Speedy- “Justice delay is Justice deny”, habang tumatagal ang kaso, patagal ng patagal ang paghihirap ng mga tawong sangkot nito. Halibawa: Kung papatagaling ng prosikusyon ang paglilitis na walang kadahilanan, maaaring makalaya ang nasasakdal sa paglabag ng karapatang “speedy trial” Impartial- walang bias Public trial- kailanga bukas publiko, maliban kung sensitibong mga kaso
 14. mataya Kredibilidad- ay ang sukat ng pagiging katiwa-tiwala ng isang indibidwal. napakahalaga ito sa pakikitungo sa bawat tao
 15. Kung ang suspek ay nabigyan na sapat na abiso (warning), pero pa rin siyang dumalo sa paglilitis, gugulong pa rin ang kanayang kaso pero mawawala ng bisa ang mga karapatang na banggit.
 16. Makatutulong sa pagpapatibay ng sambayanan sa pamahalan ang mabilis ng pag gulong ng mgs kaso.
 17. Ang mga hukuman ay may mga timeline na sinusunod. Maaring humaba o umikli ang panahon
 18. Hindi piliting tumistigo ang tao sa kanyang sarili.
 19. Hindi piliting tumistigo ang tao sa kanyang sarili.
 20. Karapatang ito ay maaarinf ipasawalang bahala ng isang nasasakdal bastat ang desisyon na ito ay dili dahil sa pamimilit o pananakot.
 21. Maari mong ihayag ang iyong saloobin kahit salungat ito sa pamahalaan ng walang pangamba ng oag aresto. Halimbawa: hindi iligal ang pag post social media ng inyong nais iparating sa pamahalaan. Tandaan na maging responsible, dahil ibang usapin na kung hihikayatin mo ang mga tao na gumawa ng iligal na bagay na makakasama sa ating bansa.
 22. Exception
 23. Kinakailangan isa-alang alang ang kakayahan ng tao na magbayad, ang laki ng kanyang paglabag, sa laki ng kanyang multa.
 24. Hindi pa ipinatupang ang death penalty.
 25. Hindi pa ipinatupang ang death penalty.
 26. Selda sa Sweden
 27. hal