Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a (Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen(20)

Mais de VNG Realisatie(20)

Anúncio

Último(20)

(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen

 1. (Be)spreekuur hersteloperatie Extra Bespreekuur Aanpak Uithuisplaatsingen 22 november 2022
 2. Agenda • Opening • Aanpak UHP – Ouder en Procesbegeleiders OT • Actualiteit • Planning (be)spreekuren • Afsluiting
 3. 3
 4. 4 § Gedupeerde ouders en kinderen § Die op dit moment of in het verleden te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing § Met of zonder een jeugdbeschermingsmaatregel Voor wie?
 5. Aanmelden Zie https://hetondersteuningsteam.nl/aanmelden/ § Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar contact@hetondersteuningsteam.nl § De ouder kan zelf aanmelden of een betrokkene kan de ouder aanmelden. Dat kan bijvoorbeeld het steunpunt van de gemeente zijn, een wijkteammedewerker of een lotgenotengroep. Ze hebben voorafgaand toestemming nodig van de ouder om een telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan het OT. § Wil je overleggen mail dan ook naar het contact@, dan nemen we contact met je op. 5 23-11-2022
 6. 6 § Ouders melden zichzelf aan of worden aangemeld via het gemeentelijk steunpunt, GI § Er wordt een vaste procesbegeleider vanuit het ondersteuningsteam aan de ouder gekoppeld. § Er wordt samengewerkt met betrokken partijen. § Samen zoeken naar mogelijkheden en alternatieve oplossingen. § De procesbegeleider stimuleert snelle en gelijkwaardige samenwerking in het belang van het gedupeerde gezin. Werkwijze
 7. 7 • Het OT werkt vraaggericht, is onafhankelijke en neutraal. • De procesbegeleider staat naast de ouders. • Luistert, biedt emotionele steun, helpt ‘verhaal te maken’ en geeft inzicht. • Biedt niet aflatende ondersteuning gericht op herstel van de ouder en de gezinssituatie. • Kijkt naar wat er nodig is en welke stappen gezet moeten worden. • Wijst de weg naar organisaties/instanties/hulp en gaat waar nodig mee in gesprek. • Heeft geen bevoegdheid om besluiten te nemen (dus ook niet over thuisplaatsing). • De procesbegeleider blijft daarbij naast de ouder(s) staan, ook als blijkt dat de gewenste uitkomst niet haalbaar is. Hoe doen we dat?
 8. 8 • Ouders hebben de regie en geven aan wat wenselijk en nodig is. • Elke gezin is uniek en vraagt om maatwerk. • Gezinnen – en ook wij zelf – bevinden zich in ongekende en onbekende situaties. • Dat vraagt van iedereen: • een hernieuwde blik en lenigheid van geest en maximale inspanning; • om te zoeken naar nieuwe & alternatieve mogelijkheden; • met respect voor elkaars perspectief; • en de wil om te reflecteren, te leren en knelpunten in kaart te brengen. • Dat vraagt tijd, maar ook zorgvuldigheid. Leidende principes
 9. 9 • Landelijk operationeel vanaf 4 april • 38 procesbegeleiders • 260 aanmeldingen • 167 ouders momenteel in procesbegeleiding • 527 kinderen betrokken, 212 op dit moment UHP • 8 kinderen teruggeplaatst tijdens inzet OT • Maandelijkse voortgangsrapportage • September rapport 'Signa-Leren' Waar staan we nu
 10. Ondersteuningsvragen ouders 1. Erkenning 2. Persoonlijk herstel 3. Gezinsherstel 4. Terugplaatsing van kind(eren) 5. Passende begeleiding voor kind(eren 6. Inzicht in eigen verhaal 7. Contactherstel met kind(eren 8. Bezwaar/beroepsprocedures 9. Contact herstel tussen kinderen 10
 11. Ondersteuningsinzet 1. Verhaal maken 2. Toeleiden naar gemeenten 3. Inzetten hulpverlening 4. Verbeteren relatie met jeugdbescherming en reflectiegesprek 5. Inzage dossier 6. Verbeteren bestaanszekerheden 7. Tot stand brengen/aanpassen bezoekregeling en contact met kind 8. Inzetten hulpverlening 9. Verklarende analyse inzetten 10. Verzoek RdvK / rechtbank / GI mbt een maatregel 11
 12. Uitkomsten voor ouders • Gehoord, gezien en gesteund voelen • Antwoorden op vragen als “wat en waarom is dit gebeurd?” • Eigen kracht versterkt • Zorg ingezet en (mentale) gezondheid verbeterd • Bestaanszekerheden verbeterd • Relatie met jeugdbescherming / hulpverlening verbeterd, maar ook met familieleden • Diversen t.a.v. kinderen • Bezoekregeling / contact verbeterd • Gezag terug / behouden • Voorkomen uithuisplaatsing • Terugplaatsing van kinderen 12
 13. 13 • Bij de ouders • trauma-gerelateerd gedrag, wantrouwen, vechten, veel stress, • complexe problematiek en bestaanszekerheden niet op orde • vragen en wensen zijn heel divers: kinderen naar huis tot contactherstel • de oplossing(en) zijn niet eenvoudig en velen zijn erbij betrokken • In ons werk/werkwijze • procesregie en traumasensitief werken: twee pijlers van ons werk • aandacht voor versnellen, verbinden, doorbraken, samenwerken • In de samenwerking • Uitdagen tot maatwerk, kijk naar wat wel kan en mogelijk is • Gedrag, verhaal en wens van ouders duiden en gezamenlijk traumasensitief werken • Gezamenlijke inspanning, duidelijkheid wie wat doet WAT ZIEN WE
 14. 14 • Onze positie • neutraal en onafhankelijk • geen mandaat • navigeren, exploreren, agenderen. • Stelsel • onder druk en het systeem schuurt • er liggen kansen voor verbetering WAT ZIEN WE
 15. Wat lijkt te werken Bij ouders: • Traumasensitief werken • Tijd, aandacht voor verbinding is voor deze ouders cruciaal. • Het opdoen van nieuwe en positieve ‘kleine’ ervaringen in hun dagelijks leven en in contact met anderen. • Procesbegeleiding om te versnellen, voor overzicht, maatwerk, hulp te mobiliseren In de samenwerking • Uitdagen tot maatwerk, kijk naar wat wel kan en mogelijk is • Gedrag, verhaal en wens van ouders duiden en gezamenlijk traumasensitief werken • Gezamenlijke inspanning, duidelijkheid wie wat doet 15
 16. 16 • In de praktijk • Ism deelnemers in het programma (GI, JZNL, VNG, RvdK, UHT etc.) • Monitor • Interviews procesbegeleiders • Klankbordgroep • Ouders • Diverse experts en organisaties betrokken HOE ONTWIKKELEN EN LEREN WE
 17. Bereiken van ouders We komen graag met jullie in contact over: • Lotgenoten groepen in uw gemeente om te vertellen over het OT • Dit kan ook bij Informatiebijeenkomsten voor gedupeerden in de gemeenten • Professionals informeren die werken met gedupeerde ouders • In (wijk)kranten en op de (lokale)radio kunnen wij verhalen delen • Je kunt ons actief volgen op social media en berichten liken en delen: https://www.linkedin.com/company/het-ondersteuningsteam/ • Verhalen van ouders staan tevens op onze website en mogen gedeeld worden; www.hetondersteuningsteam.nl Je kunt ons hierover benaderen: jose.vianen@vng.nl 17
 18. BEDANKT!
 19. Actualiteit • 30 november. Publicatie half jaarlijkse update van de CBS cijfers rondom uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerde ouders rond de problemen met de kinderopvangtoeslag. • Website VNG: handreiking Kindregeling en veelgestelde vragen
 20. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Anúncio