GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)

Utai Sukviwatsirikul
Utai SukviwatsirikulPharmacist, Lecturer, em PHARMATREE & 37C PHARMACY
จี พีพี (GPP)
กับงานบริการในร้านยา
ภก.ทรงศักดิ* วิมลกิตติพงศ์
สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Thai FoodandDrug Administration
เป้าหมายของการนํา “ระบบคุณภาพ” มาใช้ในร้านยา
l เพื3อคุ้มครองความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้บริโภค
l มีหลักฐานในการต่อสู้ หากถูกฟ้องร้องกล่าวหา
l เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การเปิดเขตการค้าเสรี
l เพื3อธุรกิจที3ยั3งยืน
Thai FoodandDrug Administration
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ (1)
l Product Liability Law (พ.ร.บ. ความรับผิดต่อ
ความเสียหายที3เกิดจากสินค้าที3ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551)
l การแบ่งบรรจุยา การเขียนซองยา จําเป็นต้องรอบคอบ
ครบถ้วน รัดกุม
l การมีระบบจัดการที3ดี
- การควบคุมยาหมดอายุ
- การเสื3อมคุณภาพของยา
Thai FoodandDrug Administration
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ (2)
l พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
l ผู้ผลิต/ ผู้ให้บริการจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ*
ของตนเอง
l ศาลใช้ระบบไต่สวนหาข้อเท็จจริง
Thai FoodandDrug Administration
ภาพลักษณ์ของร้านยา
l ความเคารพ / ยอมรับ/ ยกย่องจากสังคม
l “อาชีพ” กับ“วิชาชีพ”
การประกอบวิชาชีพ Vs					การประกอบธุรกิจ .
Professional	Practice Business
- มุ่งประโยชน์สาธารณะ
- เน ้นหนักจรรยาบรรณ
- ถูกต ้องตามPractice	
Guideline
- เน ้นผลกําไรทาง
ธุรกิจ
- ตามใจลูกค ้า
- เพืFอความพึง
หลายๆคนจึงมองร ้านยาเป็น “หน่วย
ธุรกิจ”
มากกว่าการเป็นสถาน
ปฏิบัติการวิชาชีพ
Thai FoodandDrug AdministrationT
“ระบบคุณภาพ”
เกราะป้องกันจากการฟ้องร้องทางกฎหมาย
Thai FoodandDrug AdministrationT
“ระบบคุณภาพ”
ภาพลักษณ์ และการยอมรับจากสังคม
Thai FoodandDrug AdministrationT
“ระบบคุณภาพ”
เงืNอนไขใหม่ในการแข่งขัน
Thai FoodandDrug AdministrationT
GPP คือ.....
GPP : Good Pharmacy Practice
( วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน )
Thai FoodandDrug AdministrationT
ทีNมาของGPP
l พ.ศ.2534(ค.ศ.1991) เริ3มพัฒนาขึXนโดย FIP
( FIP : The International Pharmaceutical Federation)
l พ.ศ.2537(ค.ศ.1994) องค์การอนามัยโลก(WHO)ให้การ
รับรองในเดือนพฤษภาคม ตามมติที3WHA 47.12
l พ.ศ.2554(ค.ศ.2011) ออกฉบับปรับปรุงภายใต้ชื3อ
Joint FIP/WHO guidelines on good
pharmacy practice: standards for
quality of pharmacy services
Thai FoodandDrug AdministrationT
GPP are organized around 4 major
roles for pharmacists
l Role 1:
Prepare, obtain, store, secure, distribute, administer,
dispense and dispose of medical products
l Role 2:
Provide effective medication therapy management
l Role 3:
Maintain and improve professional performance
l Role 4:
Contribute to improve effectiveness of the health-care
system and public health
เพื3อให้เกิดความชัดเจน ของขอบเขตในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
Thai FoodandDrug AdministrationT
l WHO/FIP GPP should serve as
a guidance document for
the development of specific standards
of GPP at national levels
by national pharmacists associations
and other related stakeholders.
Thai FoodandDrug AdministrationT
มาตรฐานร้านยา
l ฉบับปี พ.ศ.2545
l การดําเนินงานร่วมระหว่างสภาเภสัชกรรม และ อย.
l เป็นข้อกําหนดของ สปสช.
ในการนําร้านยาเข้าร่วมให้บริการ
ภายใต้หลักประกันสุขภาพของรัฐ
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
หากไม่ผ่าน GPP จะเป็นเงืNอนไขในการ
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตฯ
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug Administration
Basic
accredited
Expected GPP Direction
Licensed Pharmacy
Accredited Pharmacy
Advance
Accredited Pharmacy
Advance accredited
qualified
Regulatory
complianceMandatory
Voluntary
สถานทีN อุปกรณ์
Thai FoodandDrug AdministrationT
สถานทีN
l อาคารมั3นคง แข็งแรง
l มีทะเบียนบ้าน
l ไม่มีสัตว์ แมลง รบกวน
l ไม่มีสัตว์เลีXยงในบริเวณที3ขายยา
Thai FoodandDrug AdministrationT
สถานทีN
l สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
Thai FoodandDrug AdministrationT
สถานทีN
l มีด้านอย่างน้อย1 ด้าน เป็นผนัง หรือตู้แทนผนัง
l ด้านที3สัXนที3สุดไม่น้อยกว่า2 เมตร
ใช้ตู้ทรงสูงยึดตรึงกับ พืXนสูงไม่น้อยกว่า 2เมตร แทนผนัง
Thai FoodandDrug AdministrationT
l ควบคุมอุณหภูมิในร้านให้เหมาะสมกับการเก็บรักษายา
Thai FoodandDrug AdministrationT
l แสงไฟ ต้องสามารถอ่านอักษรขนาดเล็กได้/ ใช้แสงขาว
Thai FoodandDrug Administration
มีการจัดสัดส่วนในการปฏิบัติงาน
บริเวณให้คําปรึกษาด้านยา
จุดบริการโดยเภสัชกร
ส่วนบริการตนเอง
มากกว่า 8 ตร.ม.
Thai FoodandDrug AdministrationT
การแบ่งสัดส่วนพืXนทีNในร้าน
1. ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร
2. บริเวณให้คําปรึกษาโดยเภสัชกร
3. ส่วนให้ลูกค้าบริการตนเอง
4. บริเวณ / สถานที3เก็บยาสํารอง(Stock)
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
8 ตารางเมตร
Thai FoodandDrug Administration
ตัวอย่างทีN 1
ตัวอย่างทีN 2
Thai FoodandDrug Administration
ตัวอย่างทีN 3
ตัวอย่างทีN 4
Thai FoodandDrug Administration
ตัวอย่างทีN 5
ตัวอย่างทีN 6
Thai FoodandDrug AdministrationT
1. ส่วนให้บริการโดยเภสัชกร
l จัดเก็บยาอันตราย/ ยาควบคุมพิเศษ
l มีป้ายบอกกลุ่มยาตามหลักเภสัชวิทยา
l ป้ายแสดงตนของเภสัชกรผู้ให้บริการ
l เภสัชกรไม่อยู่ จะไม่จ่ายยาตรงจุดนีX
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
2. ส่วนให้ลูกค้าบริการตนเอง
l จัดเรียงสินค้าเป็นสัดส่วน (ยาใช้ภายใน ยาใช้ภายนอก
วัตถุอันตรายที3ใช้ทางสาธารณสุข)
l ไม่มี“ยาอันตราย” จัดวางตรงส่วนนีX
l ระวังการทําโปรโมชั3นในผลิตภัณฑ์ที3เป็น“ยา”
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์“ยา”
Thai FoodandDrug AdministrationT
3. บริเวณให้คําปรึกษาโดยเภสัชกร
l มีพืXนที3เพียงพอต่อการให้บริการ
l ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้มารับบริการในระดับหนึ3ง
l มีเก้าอีXสําหรับให้ผู้รับบริการปรึกษานั3ง
l มีป้ายแสดง
Thai FoodandDrug AdministrationT
4. บริเวณ / สถานทีNเก็บยาสํารอง(Stock)
l กรณีใช้บริเวณเดียวกับหน้าร้านควรมีการจัดสัดส่วนปิดบัง
เพื3อไม่ให้ลูกค้าเข้าถึง
l กรณีเป็นสถานที3เฉพาะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วย
l ไม่วางสินค้าสัมผัสพืXนโดยตรง
l ไม่จัดวางใกล้สถานที3มีความชืXนสูง หรือสัมผัสแสงแดด
Thai FoodandDrug AdministrationT
การบันทึกอุณหภูมิร้าน
คลังยาและตู้เย็นเก็บยา
อุณหภูมิคลังยา
อุณหภูมิร้าน
อุณหภูมิตู้เย็น
30 c
8 c
2 c
Thai FoodandDrug AdministrationT
ตู้หน้าร้านชัXนบนสุด
ตู้หน้าร้านชัXนล่างสุด
Thai FoodandDrug AdministrationT
ยาหยอดตา ที3มี Chloramphenicol		เป็นส่วนประกอบ ต้องเก็บรักษาในตู้เย็น
(อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส)
ไม่ใช่stock ที3อุณหภูมิห้อง(ไม่เกิน30 องศาเซลเซียส) เช่นยาทั3วไป
Thai FoodandDrug AdministrationT
อุปกรณ์
l ตู้เย็น
l ถาด สําหรับนับยา2ถาด
l เครื3องชั3งนํXาหนัก
l ที3วัดส่วนสูง
l เครื3องวัดความดันโลหิต
l อุปกรณ์ดับเพลิง
Thai FoodandDrug AdministrationT
สิNงสนับสนุนการบริการ
l ซองบรรจุยา / ซองสีชา
l ที3วัดอุณหภูมิของสถานที3(หน้าร้าน ตู้เย็น ที3เก็บยา)
Thai FoodandDrug AdministrationT
สิNงสนับสนุนการบริการ
l สิ3งสนับสนุนบริการที3อาจจะมี
l ฉลากช่วย / ใบคําแนะนําการใช้ยา
l เอกสารให้ความรู้ / เอกสารโฆษณา
l ตํารา/ แหล่งข้อมูลด้านยา
l คู่มือแปลภาษา
l ฯลฯ
บุคลากร
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
ตัวอย่างการแสดงป้าย
Thai FoodandDrug AdministrationT
เภสัชกรผู้มีหน้าที8
ปฏิบ ัติการ
l มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
l อยู่ปฏิบ ัติหน้าที8
ตลอดเวลาที8เปิดทํา
การ
l แสดงตนให้
สาธารณชนทราบว่า
เป็นเภสัชกรผู้มีหน้าที8
ปฏิบ ัติการโดย
Thai FoodandDrug AdministrationT
1. ระบบงานให้บริการ
l กรอบหน้าที3ความรับผิดชอบ
l แนวทางการให้บริการ
l การส่งต่อผู้ป่วย
Thai FoodandDrug AdministrationT
เป็น ผู้ช่วยเภส ัชกร
l ปฏิบ ัติงานภายใต้การกําก ับดูแลของเภส ัชกรผู้ม
หน้าที8ปฏิบ ัติการ
l มีความรู้ความเข้าใจในกรอบการปฏิบ ัติ
หน้าที8ของกฎหมาย
การควบคุมคุณภาพยา
Thai FoodandDrug AdministrationT
ระบบการจัดการภายใน
l การติดตามข่าวสาร/ ข้อกฎหมายใหม่ๆ
l การจัดทําบัญชียา
l ระบบการจัดเก็บเอกสาร/ เอกสารคุณภาพต่างๆ
l ระบบการศึกษาต่อเนื3องของเภสัชกร
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
l กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
พ.ศ.2556
l ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื3อง กําหนดแบบคําขอ
และใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
l ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื3องรายการยาอันตรายที3
ต้องทําบัญชีขายยา
การทําบัญชีซืXอ บัญชีขายยาฯ
Thai FoodandDrug AdministrationT
บัญชีซืXอยา
(แบบ ข.ย.9)
Thai FoodandDrug AdministrationT
l เมื3อมีการรับยาเข้าร้านจะต้องลงรายการยาทีNซืXอทัXงหมดใน
บัญชีซืXอยา
l ลงรายละเอียด ลําดับที3 วัน เดือนปีที3ซืXอ ชื3อผู้ขาย ชื3อยา เลขที3
หรืออักษรของครัXงที3ผลิต จํานวน/ปริมาณ ตามแบบข.ย.9
l ลายมือชื3อผู้มีหน้าที3ปฏิบัติการ
l เก็บบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันซืXอ
บัญชีซืXอยา
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
ตัวอย่างการลงบัญชีซืXอ(แบบ ข.ย.9)
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
l ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื3อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื3อนไข ในการขายยา
ปริมาณการซืXอ (ทีNถูกจํากัดโดยการขายส่งให้)
ชืNอยา ประเภท ปริมาณทีNซืXอได้ต่อเดือน
Tramadol ยาเดี3ยวและ
ยาสูตรผสม
ไม่เกิน1,000 เม็ดหรือแคปซูลต่อ
เดือน
Dextromethorphan ยาเดี3ยวและ
ยาสูตรผสม
ไม่เกิน2,000 เม็ดหรือแคปซูลต่อ
เดือน
Corticosteroids
ยาเดีNยว
ไม่เกิน1,000 เม็ดหรือแคปซูลต่อ
เดือน
Sildenafil / Tadalafil
Vardenafil ยาเดีNยว
ไม่เกิน1,000 เม็ดหรือแคปซูลต่อ
เดือน
Antihistamine
11 รายการตามทีNประกาศฯกําหนด
รอติดตามประกาศฯที3จะออกมาจากเว็บไซต์สํานักยาอย.
(http://drug.fda.moph.go.th/)
Thai FoodandDrug AdministrationT
บัญชีขายยาอันตรายฯ
(แบบ ข.ย.11)
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
รายการ “ยาอันตราย” ทีNต้องจัดทําบัญชีขายยา
Thai FoodandDrug AdministrationT
ทน่ร
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
ตัวอย่างการลงบัญชีขายฯ(แบบ ข.ย.11)
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
การกําหนดปริมาณสําหรับขายปลีก
Thai FoodandDrug AdministrationT
บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ
(แบบ ข.ย.10)
และ
บัญชีขายยาตามใบสัNง
ของผู้ประกอบวิชาชีพฯ
(แบบ ข.ย.12)
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
Thai FoodandDrug AdministrationT
ตัวอย่างการลงบัญชีขายยาควบคุมพิเศษ(แบบ ข.ย.10)
Thai FoodandDrug AdministrationT
ตัวอย่างการลงบัญชีขายยาควบคุมพิเศษ(แบบ ข.ย.12)
Thai FoodandDrug AdministrationT
ตัวอย่างการลงบัญชีขายยาควบคุมพิเศษ(แบบ ข.ย.10)
(กรณีไม่มีการสัNงซืXอ (ลง Zero order))
Thai FoodandDrug AdministrationT
ตัวอย่างการลงบัญชีขายยาควบคุมพิเศษ(แบบ ข.ย.12)
(กรณีไม่มีการสัNงซืXอ (ลง Zero report))
Thai FoodandDrug AdministrationT
ตัวอย่างการลงบัญชีขายยาควบคุมพิเศษ(แบบ ข.ย.10)
(กรณีไม่มีการขาย(ลง zero report))
Thai FoodandDrug AdministrationT
ระบบการจัดการความเสีNยงต่างๆ
l การป้องกันการแพ้ยา
l การรักษาคุณภาพของยา
l ระบบการควบคุม “ยาสิXนอายุ”
l การป้องกันการจ่ายยาผิด
l ฯลฯ
Thai FoodandDrug AdministrationT
แหล่งกําเนิด
ความชืXน
ในบริเวณที3
จัดวางยา
Thai FoodandDrug AdministrationT
แสง และความร้อน จากหลอดไฟ ที3ส่งผลกระทบถึงยา
Thai FoodandDrug AdministrationT
การใช้ “ม่าน”
เพื3อช่วยลด
ผลกระทบ
จากแสงแดด
ถึงผลิตภัณฑ์ยา
Thai FoodandDrug AdministrationT
ระบบการควบคุมยาหมดอายุ
l ยาที3หมดอายุ ยาใกล้หมดอายุ ยารอเปลี3ยน/รอคืน มีการแยก
จัดเก็บเฉพาะ และมีการป้องกันมิให้ถูกนํากลับมาขายอีก เช่น
การใส่ตู้ล๊อคกุญแจ หรือการใส่ในกล่องซึ3งมีการระบุชัดเจน
ว่าเป็นยาหมดอายุ ยารอเปลี3ยน/คืน
l ไม่พบยาหมดอายุ ณ จุดจ่ายยา
Thai FoodandDrug AdministrationT
ระบบการควบคุมยาหมดอายุ
l มี“ระบบ FEFO (First Expire First Out)”
เป็นการจัดยา และเวชภัณฑ์ที3รับเข้าใหม่หรือยาที3มีอายุการใช้
สัXนกว่า(ยาที3จะหมดอายุก่อน)ไว้ด้านนอก หรือด้านขวา(ผู้
หยิบจ่ายถนัดขวา)หรือด้านบน ทัXงนีXเพื3อให้แน่ใจว่ายาที3มีอายุ
สัXนกว่าจะถูกหยิบจ่ายออกไปก่อนเสมอ
Thai FoodandDrug AdministrationT
ระบบการควบคุมยาหมดอายุ
l มีระบบควบคุมยาหมดอายุที3ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
(สามารถระบุยาที3จะหมดอายุในอีก6 ถึง8 เดือนข้างหน้าได้)
l “ระบบควบคุมยาหมดอายุ” จะต้องสามารถแสดงเป็นที3
ประจักษ์ได้ถึงการตรวจพบ/การบ่งชีX ว่ายาตัวใดใกล้จะ
หมดอายุ
Thai FoodandDrug AdministrationT
ระบบรหัสสี สมุดบันทึก คอมพิวเตอร์
?
....
Thai FoodandDrug AdministrationT
ขัXนตอนที3 1
First Expire First Out
Thai FoodandDrug AdministrationT
หลักFirst Expire First Out เป็นหลักการพืXนฐาน
Thai FoodandDrug AdministrationT
ขัXนตอนที3 2
วิธีติดตาม “ยาใกล้หมดอายุ”
Thai FoodandDrug AdministrationT
ระบบสมุดบันทึกยาหมดอายุ
Thai FoodandDrug AdministrationT
ระบบบัตร สต๊อก การ์ด (วางอยู่บนชัXนยาแต่ละชัXน )
l จากภาพ ยาAAA ที3จะหมดอายุในเดือนมกราคม2559มี
จํานวน1 ขวด หมดอายุในเดือนธันวาคม2559จํานวน3 ขวด
และเดือนเมษายน 2560จํานวน5 ขวด เป็นต้น
Thai FoodandDrug AdministrationT
ระบบ รหัสสี
Thai FoodandDrug AdministrationT
ป้ายด้วยปากกาสี แยก
ตามปี EXP.
พิมพ์วันหมดอายุ บน
ฉลากราคา
Thai FoodandDrug AdministrationT
ขัXนตอนที3 3
ขึXน “แบล็กลิสต์” ยาใกล้หมดอายุ
Thai FoodandDrug AdministrationT
สมุด ติดตามยาใกล้หมดอายุ
Thai FoodandDrug AdministrationT
ขัXนตอนที3 4
กักขัง“ยาหมดอายุ” “ยาเสื3อมคุณภาพ”
Thai FoodandDrug AdministrationT
การป้องกันผู้ที3
ไม่เกี3ยวข้องใน
การเข้าถึง
“ยาหมดอายุ”
วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
Thai FoodandDrug AdministrationT
“เภสัชกร”
/ ผู้มีหน้าที3ปฏิบัติการ
เป็นผู้ให้บริการ
Thai FoodandDrug AdministrationT
ความใส่ใจของเภสัชกรใน...
1. ยา และผลิตภัณฑ์อื3นในร้าน(Product)
2. การให้บริการอย่างวิชาชีพ(Service)
Thai FoodandDrug AdministrationT
1. ยา และผลิตภัณฑ์อืNนในร้าน
l การคัดเลือกยา และผลิตภัณฑ์เข้าร้าน(ยาทุกตัวมีทะเบียนยา)
l การจัดเรียง/ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
l อุณหภูมิในการเก็บรักษา
l การดูแลคลังเวชภัณฑ์
Thai FoodandDrug AdministrationT
2. การให้บริการอย่างวิชาชีพ (1)
l มีแนวทางที3ดีในการซักประวัติก่อนจ่ายยา
l มีการเฝ้าระวังการแพ้ยา/ ป้องกันการแพ้ยา
l จ่ายยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลตามหลัก
วิชาการ
l ควบคุมการจ่ายยาควบคุมพิเศษ ยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ*
อย่างรัดกุม และเคร่งครัดตามกฎหมาย
Thai FoodandDrug AdministrationT
2. การให้บริการอย่างวิชาชีพ (2)
l ไม่จ่ายยาชุด ไม่เปลี3ยนถ่ายภาชนะบรรจุ
l รายละเอียดบนซองยาครบถ้วน
l มีแนวทางในการส่งมอบยาที3ดี
l การประเมินการแพ้ยา/ การรายงานADR
Thai FoodandDrug AdministrationT
รายละเอียดบนซองยา
l ชื3อร้าน ที3อยู่
l หมายเลขโทรศัพท์
l วันที3จ่ายยา
l ชื3อผู้ป่วย
l ชื3อยา/ สรรพคุณ
l วิธีใช้ยา
l ข้อควรระวัง
Thai FoodandDrug AdministrationT
ร้านยาเป็นเขตปลอดบุหรีN 100% ตาม
ประกาศ สธ. ฉบับทีN17 (พ.ศ.2549)ข้อ2(11) ออกตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรีN พ.ศ.2535
Thai FoodandDrug AdministrationT
ห้ามขายเครืNองดืNมแอลกอฮอล์ในร้านขายยา
พ.ร.บ.ควบคุมเครืNองดืNมแอลกอฮอล์พ.ศ.2551
ขอขอบคุณ
• ขอขอบคุณ ร้านยาต่างๆที3ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายเพื3อเป็นวิทยาทานในเอกสารนําเสนอนีX
1 de 108

Recomendados

GPP for community pharmacist por
GPP for community pharmacistGPP for community pharmacist
GPP for community pharmacistUtai Sukviwatsirikul
7.7K visualizações108 slides
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510 por
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510Utai Sukviwatsirikul
18.2K visualizações145 slides
ระบบยา por
ระบบยาระบบยา
ระบบยาRachanont Hiranwong
17.6K visualizações60 slides
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015 por
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015Utai Sukviwatsirikul
20K visualizações44 slides
(ร่าง) คู่มือการตรวจ Gpp .sep 2015 por
(ร่าง) คู่มือการตรวจ Gpp .sep 2015(ร่าง) คู่มือการตรวจ Gpp .sep 2015
(ร่าง) คู่มือการตรวจ Gpp .sep 2015Kanon Thamcharoen
12.2K visualizações50 slides
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม por
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรมระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรมRachanont Hiranwong
12K visualizações57 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

การทำร้านยาสู่ Gpp por
การทำร้านยาสู่ Gppการทำร้านยาสู่ Gpp
การทำร้านยาสู่ GppKanon Thamcharoen
3.6K visualizações38 slides
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา GMP 2554 por
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา GMP 2554ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา GMP 2554
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา GMP 2554Utai Sukviwatsirikul
13K visualizações102 slides
Rdu por
RduRdu
RduKwan Ratrong
9.7K visualizações58 slides
Medication reconciliation slide por
Medication reconciliation slideMedication reconciliation slide
Medication reconciliation slideRachanont Hiranwong
8.4K visualizações61 slides
กฎกระทรวง GPP por
กฎกระทรวง GPPกฎกระทรวง GPP
กฎกระทรวง GPPUtai Sukviwatsirikul
3.4K visualizações24 slides
Naranjo por
NaranjoNaranjo
NaranjoSasi Oh
26.5K visualizações5 slides

Mais procurados(20)

การทำร้านยาสู่ Gpp por Kanon Thamcharoen
การทำร้านยาสู่ Gppการทำร้านยาสู่ Gpp
การทำร้านยาสู่ Gpp
Kanon Thamcharoen3.6K visualizações
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา GMP 2554 por Utai Sukviwatsirikul
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา GMP 2554ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา GMP 2554
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา GMP 2554
Utai Sukviwatsirikul13K visualizações
Rdu por Kwan Ratrong
RduRdu
Rdu
Kwan Ratrong9.7K visualizações
Medication reconciliation slide por Rachanont Hiranwong
Medication reconciliation slideMedication reconciliation slide
Medication reconciliation slide
Rachanont Hiranwong8.4K visualizações
กฎกระทรวง GPP por Utai Sukviwatsirikul
กฎกระทรวง GPPกฎกระทรวง GPP
กฎกระทรวง GPP
Utai Sukviwatsirikul3.4K visualizações
Naranjo por Sasi Oh
NaranjoNaranjo
Naranjo
Sasi Oh26.5K visualizações
Ppt.trigger tool por Prachaya Sriswang
Ppt.trigger toolPpt.trigger tool
Ppt.trigger tool
Prachaya Sriswang2.2K visualizações
รายการยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขย.13 por Utai Sukviwatsirikul
รายการยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขย.13รายการยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขย.13
รายการยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขย.13
Utai Sukviwatsirikul5.1K visualizações
ยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณ por Utai Sukviwatsirikul
ยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณ
ยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณ
Utai Sukviwatsirikul22.3K visualizações
งานเยี่ยมบ้าน por Aimmary
งานเยี่ยมบ้านงานเยี่ยมบ้าน
งานเยี่ยมบ้าน
Aimmary 3.8K visualizações
Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy por Utai Sukviwatsirikul
Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU PharmacyRational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy
Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy
Utai Sukviwatsirikul5.6K visualizações
กฏหมายกับพยาบาล por Sutthiluck Kaewboonrurn
กฏหมายกับพยาบาลกฏหมายกับพยาบาล
กฏหมายกับพยาบาล
Sutthiluck Kaewboonrurn41.2K visualizações
สอนการป้องกันความคลาดเคลื่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องยา por duangkaew
สอนการป้องกันความคลาดเคลื่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องยาสอนการป้องกันความคลาดเคลื่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องยา
สอนการป้องกันความคลาดเคลื่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องยา
duangkaew5.6K visualizações
คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline Registration Tradition... por Vorawut Wongumpornpinit
คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline Registration Tradition...คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline Registration Tradition...
คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline Registration Tradition...
Vorawut Wongumpornpinit5.9K visualizações
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน por Utai Sukviwatsirikul
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
Utai Sukviwatsirikul92.5K visualizações
Adverse drug reaction 09 por Rachanont Hiranwong
Adverse drug reaction 09Adverse drug reaction 09
Adverse drug reaction 09
Rachanont Hiranwong15.5K visualizações
Cross hypersensivity to NSIADs, Allergic and pseudoallergic reactions. por Utai Sukviwatsirikul
Cross hypersensivity to NSIADs, Allergic and pseudoallergic reactions.Cross hypersensivity to NSIADs, Allergic and pseudoallergic reactions.
Cross hypersensivity to NSIADs, Allergic and pseudoallergic reactions.
Utai Sukviwatsirikul15.5K visualizações
คู่มือ Trigger tool โรงพยาบาลท่าฉาง por Suradet Sriangkoon
คู่มือ Trigger tool โรงพยาบาลท่าฉางคู่มือ Trigger tool โรงพยาบาลท่าฉาง
คู่มือ Trigger tool โรงพยาบาลท่าฉาง
Suradet Sriangkoon18K visualizações

Destaque

ขอพรวันทานาบาตะ por
ขอพรวันทานาบาตะขอพรวันทานาบาตะ
ขอพรวันทานาบาตะkrutip
24.9K visualizações3 slides
Kanji de manga vol.1 por
Kanji de manga vol.1Kanji de manga vol.1
Kanji de manga vol.1ラッキー ね
389 visualizações106 slides
คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แบบบูรณาการ por
คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แบบบูรณาการคู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แบบบูรณาการ
คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แบบบูรณาการUtai Sukviwatsirikul
11.5K visualizações104 slides
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP por
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPPการเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPPUtai Sukviwatsirikul
34.5K visualizações36 slides
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื... por
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ  เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ  เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...Utai Sukviwatsirikul
2.8K visualizações42 slides
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา por
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยาParun Rutjanathamrong
7.6K visualizações26 slides

Destaque(20)

ขอพรวันทานาบาตะ por krutip
ขอพรวันทานาบาตะขอพรวันทานาบาตะ
ขอพรวันทานาบาตะ
krutip24.9K visualizações
Kanji de manga vol.1 por ラッキー ね
Kanji de manga vol.1Kanji de manga vol.1
Kanji de manga vol.1
ラッキー ね389 visualizações
คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แบบบูรณาการ por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แบบบูรณาการคู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แบบบูรณาการ
คู่มือการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แบบบูรณาการ
Utai Sukviwatsirikul11.5K visualizações
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP por Utai Sukviwatsirikul
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPPการเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
Utai Sukviwatsirikul34.5K visualizações
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื... por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ  เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ  เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
Utai Sukviwatsirikul2.8K visualizações
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา por Parun Rutjanathamrong
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา
Parun Rutjanathamrong7.6K visualizações
แบบฝึกหัดปี2 por ラッキー ね
แบบฝึกหัดปี2แบบฝึกหัดปี2
แบบฝึกหัดปี2
ラッキー ね483 visualizações
Top 30 cabin crew interview questions por Hai Wu
Top 30 cabin crew interview questionsTop 30 cabin crew interview questions
Top 30 cabin crew interview questions
Hai Wu296 visualizações
ป1คันจิ80 por ラッキー ね
ป1คันจิ80ป1คันจิ80
ป1คันจิ80
ラッキー ね1.5K visualizações
ระดับ2คันจิ por ラッキー ね
ระดับ2คันจิระดับ2คันจิ
ระดับ2คันจิ
ラッキー ね433 visualizações
ปี3คันจิ200 por ラッキー ね
ปี3คันจิ200ปี3คันจิ200
ปี3คันจิ200
ラッキー ね901 visualizações
Kotoba karada por ラッキー ね
Kotoba karadaKotoba karada
Kotoba karada
ラッキー ね352 visualizações
ความรู้สึก por ラッキー ね
ความรู้สึกความรู้สึก
ความรู้สึก
ラッキー ね669 visualizações
ตัวอักษรญี่ปุ่นและคำอธิบาย por Kraisorn Tepung
ตัวอักษรญี่ปุ่นและคำอธิบายตัวอักษรญี่ปุ่นและคำอธิบาย
ตัวอักษรญี่ปุ่นและคำอธิบาย
Kraisorn Tepung15.5K visualizações
เครื่องเขียน por ラッキー ね
เครื่องเขียนเครื่องเขียน
เครื่องเขียน
ラッキー ね444 visualizações
สหกรรมอกรรม por ラッキー ね
สหกรรมอกรรมสหกรรมอกรรม
สหกรรมอกรรม
ラッキー ね525 visualizações
พาหนะ por ラッキー ね
พาหนะพาหนะ
พาหนะ
ラッキー ね531 visualizações
ปี2คันจิ160 por ラッキー ね
ปี2คันจิ160ปี2คันจิ160
ปี2คันจิ160
ラッキー ね923 visualizações
Japanese language มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ por Utai Sukviwatsirikul
Japanese language มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะJapanese language มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
Japanese language มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
Utai Sukviwatsirikul1.8K visualizações
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น por Hai Wu
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
Hai Wu13.4K visualizações

Similar a GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)

มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1 por
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1Utai Sukviwatsirikul
384 visualizações131 slides
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า por
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้านวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้าแผนงาน นสธ.
1.4K visualizações36 slides
Advertising literacy por
Advertising literacyAdvertising literacy
Advertising literacyatit604
4.3K visualizações81 slides
News 2011 Pseudo/tripro tablets por
News 2011 Pseudo/tripro tabletsNews 2011 Pseudo/tripro tablets
News 2011 Pseudo/tripro tabletsSurang Judistprasert
469 visualizações12 slides
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60 por
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60Paradee Plodpai
524 visualizações129 slides
MTM (JC 16/8/59) por
MTM (JC 16/8/59)MTM (JC 16/8/59)
MTM (JC 16/8/59)อุ้ย บ้านยายิ้ม
1K visualizações48 slides

Similar a GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)(20)

มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1 por Utai Sukviwatsirikul
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1
Utai Sukviwatsirikul384 visualizações
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า por แผนงาน นสธ.
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้านวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า
นวลศรี รักอริยะธรรม ระบบเฝ้าระวังอาหารนำเข้า
แผนงาน นสธ.1.4K visualizações
Advertising literacy por atit604
Advertising literacyAdvertising literacy
Advertising literacy
atit6044.3K visualizações
News 2011 Pseudo/tripro tablets por Surang Judistprasert
News 2011 Pseudo/tripro tabletsNews 2011 Pseudo/tripro tablets
News 2011 Pseudo/tripro tablets
Surang Judistprasert469 visualizações
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60 por Paradee Plodpai
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
Paradee Plodpai524 visualizações
กฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา และการตลาดออนไลน์ (ทำให้เพื่อนไปสอบ DAAT ไม่รู้จ... por Arthit Suriyawongkul
กฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา และการตลาดออนไลน์ (ทำให้เพื่อนไปสอบ DAAT ไม่รู้จ...กฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา และการตลาดออนไลน์ (ทำให้เพื่อนไปสอบ DAAT ไม่รู้จ...
กฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา และการตลาดออนไลน์ (ทำให้เพื่อนไปสอบ DAAT ไม่รู้จ...
Arthit Suriyawongkul656 visualizações
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ por tassanee chaicharoen
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
tassanee chaicharoen7.5K visualizações
แนวทางการจัดการสู่Gpp sep 2015 por Kanon Thamcharoen
แนวทางการจัดการสู่Gpp sep 2015แนวทางการจัดการสู่Gpp sep 2015
แนวทางการจัดการสู่Gpp sep 2015
Kanon Thamcharoen2.5K visualizações
Intro to sci por adriamycin
Intro to sciIntro to sci
Intro to sci
adriamycin603 visualizações
ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด por Utai Sukviwatsirikul
ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด
ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 por Vorawut Wongumpornpinit
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
แนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
Vorawut Wongumpornpinit10.6K visualizações
Pharmcare in TB/HIV patient por Rachanont Hiranwong
Pharmcare in TB/HIV patientPharmcare in TB/HIV patient
Pharmcare in TB/HIV patient
Rachanont Hiranwong4.1K visualizações
hepatotoxicity por Bambi Natcha
hepatotoxicityhepatotoxicity
hepatotoxicity
Bambi Natcha61 visualizações
8 por Mus Donganon
88
8
Mus Donganon206 visualizações
ทิศทางของระบบยาในระบบประกันสุขภาพไทย por Utai Sukviwatsirikul
ทิศทางของระบบยาในระบบประกันสุขภาพไทยทิศทางของระบบยาในระบบประกันสุขภาพไทย
ทิศทางของระบบยาในระบบประกันสุขภาพไทย
Utai Sukviwatsirikul1.3K visualizações
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย por แผนงาน นสธ.
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัยดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
แผนงาน นสธ.443 visualizações
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย por แผนงาน นสธ.
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัยดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย
แผนงาน นสธ.411 visualizações

Mais de Utai Sukviwatsirikul

Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน por
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนNanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนUtai Sukviwatsirikul
3.1K visualizações36 slides
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน por
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันClinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันUtai Sukviwatsirikul
3.2K visualizações46 slides
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ... por
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...Utai Sukviwatsirikul
1.4K visualizações17 slides
Supply chain management por
Supply chain managementSupply chain management
Supply chain managementUtai Sukviwatsirikul
1K visualizações24 slides
Best practice in communication por
Best practice in communicationBest practice in communication
Best practice in communicationUtai Sukviwatsirikul
2.2K visualizações139 slides
Basic communication skills 2554 por
Basic communication skills 2554Basic communication skills 2554
Basic communication skills 2554Utai Sukviwatsirikul
1.8K visualizações38 slides

Mais de Utai Sukviwatsirikul(20)

Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน por Utai Sukviwatsirikul
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนNanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Utai Sukviwatsirikul3.1K visualizações
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน por Utai Sukviwatsirikul
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันClinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Utai Sukviwatsirikul3.2K visualizações
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ... por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
Utai Sukviwatsirikul1.4K visualizações
Best practice in communication por Utai Sukviwatsirikul
Best practice in communicationBest practice in communication
Best practice in communication
Utai Sukviwatsirikul2.2K visualizações
Basic communication skills 2554 por Utai Sukviwatsirikul
Basic communication skills 2554Basic communication skills 2554
Basic communication skills 2554
Utai Sukviwatsirikul1.8K visualizações
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea por Utai Sukviwatsirikul
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoeaSaccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea
Utai Sukviwatsirikul689 visualizações
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic) por Utai Sukviwatsirikul
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
Utai Sukviwatsirikul3.8K visualizações
Scientific evidence of BIOFLOR por Utai Sukviwatsirikul
Scientific evidence of BIOFLORScientific evidence of BIOFLOR
Scientific evidence of BIOFLOR
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
Drugs Used in Acute Diarrhea Wandee Varavithya por Utai Sukviwatsirikul
Drugs Used in Acute Diarrhea Wandee VaravithyaDrugs Used in Acute Diarrhea Wandee Varavithya
Drugs Used in Acute Diarrhea Wandee Varavithya
Utai Sukviwatsirikul1.2K visualizações
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi... por Utai Sukviwatsirikul
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...
Utai Sukviwatsirikul345 visualizações
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr... por Utai Sukviwatsirikul
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...
Utai Sukviwatsirikul283 visualizações
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ... por Utai Sukviwatsirikul
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...
Utai Sukviwatsirikul260 visualizações
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไตแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง por Utai Sukviwatsirikul
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
Utai Sukviwatsirikul896 visualizações
ความรู้เรื่องโรคไต por Utai Sukviwatsirikul
ความรู้เรื่องโรคไตความรู้เรื่องโรคไต
ความรู้เรื่องโรคไต
Utai Sukviwatsirikul3K visualizações
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
Utai Sukviwatsirikul2.1K visualizações
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ por Utai Sukviwatsirikul
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
Utai Sukviwatsirikul2.8K visualizações
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน por Utai Sukviwatsirikul
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉินข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน
Utai Sukviwatsirikul355 visualizações

GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)