ร่าง กฎหมาย Gpp สถานที่ และอุปกรณ์

Utai Sukviwatsirikul
Utai SukviwatsirikulPharmacist, Lecturer, em PHARMATREE & 37C PHARMACY
(ร่าง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา
พ.ศ.๒๕๕๗
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๔)
พ .ศ .๒ ๕ ๒ ๗ แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ย า ( ฉ บั บ ที่ ๕ ) พ .ศ .๒ ๕ ๓ ๐
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ป ระ ก อ บ กั บ ม าต รา ๓ ๒ ม าต ร า ๓ ๓ ม าต รา ๔ ๑ ม าต ร า ๔ ๓ แ ล ะ ม าต รา ๔ ๕
ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร าช อ าณ าจัก ร ไ ท ย พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ร ะ ท าไ ด้
โ ด ย อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ก ฎ ห ม า ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน จัดให้มีสถานที่ขายยา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา
การเก็บและการควบคุม หรือการรักษาคุณภาพยาตามที่ระบุในภาคผนวก ก ท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ดาเนินการขายยา
และปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนตามที่ระบุในภาคผนวก ข ท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่
ลงชื่อ
( )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา
พ.ศ.๒๕๕๗
ลักษณะของสถานที่ขายยา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา การเก็บและการควบคุม
หรือการรักษาคุณภาพยาในร้านขายยาแผนปัจจุบัน
๑. สถานที่ขายยา ต้องมีพื้นที่ขาย ให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้ยาติดต่อเชื่อมถึงกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ตรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงพื้นที่เก็บสารองยา พื้นที่ขายผลิตสุขภาพอื่นๆ
สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปหรือพื้นที่พักอาศัย โดยความยาวด้านหนึ่งของพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า ๒
เมตร
๒. กรณีสถานที่ขายส่งยา ต้องจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสาหรับการจัดเก็บสารองยา
และมีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดเก็บวัสดุต่างๆ และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทอย่างเป็นระเบียบ
๓. บริเวณให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้ยา ต้องเป็นสัดส่วนแยกออกจากส่วนบริการอื่นอย่างชัดเจน
มีพื้นที่พอสาหรับให้คาปรึกษาและเก็บประวัติผู้ป่วย รวมทั้งจัดให้มีโต๊ะเก้าอี้
สาหรับเภสัชกรและผู้ป่วยอยู่ในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งมีป้ ายแสดงชัดเจน
๔. สถานที่ขายยาต้องมีความมั่นคง มีทะเบียนบ้านที่ออกให้โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 ในกรณีที่เป็น อาคารชุด ต้องเป็นพื้นที่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 ในกรณีที่เป็น อาคารสานักงาน ต้องอยู่ในบริเวณที่เปิดเผย มีผู้สัญจรผ่านไปมาอย่างสะดวก
เว้นแต่ กรณีสถานที่ขายส่งยา
๕. สถานที่ขายยาต้องมีความแข็งแรง ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน ถาวร
๖. สถานที่ขายยาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีการควบคุมป้ องกันสัตว์
แมลงรบกวน ไม่มีสัตว์เลี้ยงในบริเวณขายยา และ อากาศถ่ายเทสะดวก
๗.สถานที่ขายยาต้องมีสภาพเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา โดยในพื้นที่ขายยาและเก็บสารองยา
อากาศต้องถ่ายเทดี แห้ง อุณหภูมิต้องไม่เกิน ๓๒ องศาเซลเซียส และ
แสงแดดต้องไม่ส่องโดยตรงถึงผลิตภัณฑ์ยา
๘. สถานที่ขายยาต้องมีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านเอกสาร ฉลาก ผลิตภัณฑ์ยาและป้ายแสดงต่างๆ
ได้อย่างชัดเจน
๙.บริเวณจัดวางยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ ในพื้นที่ขายยา จะต้อง
 มีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางยาแยกตามประเภทของยาและสามารถติดป้ ายแสดงประเภทของ
ยาตามกลุ่มยาให้ชัดเจนตามหลักวิชาการ
 จัดให้มีวัสดุทึบ ใช้ปิดบัง บริเวณพื้นที่จัดวางยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ
สาหรับปิดบังในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และ มีป้ ายแสดงต่อผู้บริโภค
๑๐. อุปกรณ์ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ต้องมีลักษณะและจานวน ดังนี้
ลาดับ อุปกรณ์ที่จาเป็น
จานวนขั้
นต่า
ลักษณะ
๑ ตู้เย็น
(เฉพาะกรณี
มียาที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ากว่าอุ
ณหภูมิห้อง)
๑ สภาพดี ได้มาตรฐาน มีพื้นที่
กล่องบรรจุจัดเก็บยาแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะไม่ปะ
ปนกับสิ่งอื่นๆ
(ตู้เย็นควรมีระบบบันทึกอุณหภูมิรายวัน)
๒ เครื่องชั่งน้าหนัก ๑ สภาพดี ได้มาตรฐาน
๓ อุปกรณ์ที่วัดส่วนสูง ๑ สภาพดี ได้มาตรฐาน
๔ ถาดนับเม็ดยา
(ในกรณีที่มีการขายยานับเม็ด)
๒ สภาพดี ได้มาตรฐาน
และกรณีต้องมีการแบ่งบรรจุยา
กลุ่มเพนนิซิลินหรือซัลโฟนาไมด์
อุปกรณ์นับเม็ดยาสาหรับยาในกลุ่มยาเพนนิซิลิน
และยากลุ่มซัลโฟนาไมด์
ให้แยกใช้เด็ดขาดจากยากลุ่มอื่นๆ
๕ อุปกรณ์สาหรับดับเพลิง
(กรณีขายส่ง)
๑ มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
อยู่ในบริเวณสถานที่เก็บยา
ลาดับ อุปกรณ์ที่จาเป็น
จานวนขั้
นต่า
ลักษณะ
๖ ชั้นวางยา หรือ Pallet
เพื่อจัดเก็บให้ยาสูงขึ้น
พ้นการสัมผัสกับพื้น
(กรณีขายส่ง)
เพียงพอ
ต่อการใ
ช้งาน
ไม่ใช้ไม้เป็นวัสดุ
ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา
พ.ศ.๒๕๕๗
บทนิยามศัพท์
“การบริการทางเภสัชกรรม” หมายความว่า
กระบวนการที่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกระทาต่อผู้ป่วยหรือร่วมกับวิชาชีพทางสาธารณสุขอื่นในการค้
นหา ป้ องกัน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา
รวมถึงการติดตามแผนการรักษาด้วยยาทั้งทางตรงและทางอ้อม
“เภสัชกร” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา
และให้หมายรวมถึงเภสัชกรที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน
“พนักงานร้านยา” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
มอบหมายให้สนับสนุนการให้บริการทางเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดยา การรักษาคุณภาพยา
การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด และการกากับดูแลของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
“ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค
เป็นผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และมีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพอนามัย
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่
ยา อาหาร วัตถุเสพติด เครื่องสาอาง วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์
หมวดที่ ๑ บุคลากร
ข้อ ๑. ผู้มี ห น้ าที่ ป ฏิ บัติ ก าร ต้อ งมี ค วาม ส าม ารถ ให้ บ ริ ก ารท างเภ สั ช ก รรม ชุ ม ช น
โดยผ่านการประเมินและรับรองความสามารถจากสภาเภสัชกรรม
ข้อ ๒. พ นั ก ง า น ร้ า น ย า ทุ ก ค น ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ต า ม ห ลั ก สู ต ร ที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ข้อ ๓. เภสัชกรจะต้องแต่งกายเป็นไปตามควร เหมาะสมแก่ฐานะและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
แสดงตนให้แตกต่างจากพนักงานร้านยาและบุคลากรอื่นภายในร้านขายยา
ข้อ ๔. การแต่งกายของพนักงานร้านยาและบุคลากรอื่นภายในร้านขายยา ต้องให้สีเสื้อ ป้ ายแสดงตน
ไม่สื่อไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเภสัชกร
ข้อ ๕. มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกร พนักงานร้านยา
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร อื่ น ภ า ย ใ น ร้ า น ข า ย ย า ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ห้ ชั ด เจ น
โดยคานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อ ๖. ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ด้ า น สุ ข ภ า พ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มารับบริการในร้านยาโดยบุคลากรอื่นซึ่งมิใช่เภสัชกรหรือพนักงานร้านยา
จะต้องได้รับคายินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
และให้ถือเป็ นความรับผิดชอบที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะต้อง ควบคุม
กากับการดาเนินกิจกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ รวมทั้ง
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม
หมวดที่ ๒ การควบคุมคุณภาพยา
ข้อ ๗. มีการคัดเลือกยา และจัดหายาจากผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้จาหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยา และ
มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต จัดเก็บ และการขนส่ง
ข้อ ๘. มีการเก็บรักษายา ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงแสงแดด เป็นไปตามหลักวิชาการ
เพื่อให้ยานั้นคงคุณภาพที่ดี
ข้อ ๙. มีระบบตรวจสอบยาที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อCไม่ให้มีไว้ Cณ จุดจ่ายยาCC
ข้อ ๑๐.มีระบ บการส่ งคืนหรือทาลาย ยาที่หมดอายุ หรือ ยาเสื่ อมคุณ ภาพ ให้ชัดเจน
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ช า ก า ร ไ ม่ เป็ น ปั ญ ห า กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
รวมถึงระบบการป้ องกันการนายาดังกล่าวไปจาหน่าย
ข้อ ๑๑.มี ระบ บ ก ารต รวจ ส อ บ คุ ณ ภ าพ ยาคื น ห รื อยาเป ลี่ ยน ก่ อ น ก ลับ ม าจาห น่ าย
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของยาและความปลอดภัยของผู้ใช้ยา
ข้อ ๑๒.จัดให้มีระบบเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดการคลังสินค้าและการจาหน่าย ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถสืบย้อนได้
ข้อ ๑๓.ต้องเลือกภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรพร้อมฉลากยา
หมายที่ ๓ การให้บริการทางเภสัชกรรมกับผู้ป่ วย
ข้อ ๑๔.การให้บริการทางเภสัชกรรม ตามหน้าที่ที่กฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม
ต้องปฏิบัติโดยเภสัชกร
ข้อ ๑๕.ต้องซักถามข้อมูลที่จาเป็ นของผู้มารับบริการ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเลือกสรรยา
หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับผู้ป่ วย ตามหลักวิชาการ
สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ข้อ ๑๖.จัดให้ มี ฉ ล ากบ น ซ องบ รรจุยาห รื อภาชน ะบ รรจุยาที่ ส่ งม อบ ให้ ผู้รับ บ ริ การ
โดยต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ของร้านขายยา และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
(๒) ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ติดตามได้ ดังนี้
(ก) วันที่จ่ายยา
(ข) Cชื่อผู้รับบริการC
(ค) ชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญทางยาหรือชื่อการค้า
(ง) ความแรง
(จ) จานวนจ่าย
(ฉ) ข้อบ่งใช้
(ช) วิธีใช้ยา ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
(ซ) ฉลากช่วย คาแนะนา คาเตือน หรือเอกสารให้ความรู้เพิ่มเติม (ถ้าจาเป็น)
(ฌ) ลายมือชื่อเภสัชกร
ข้อ ๑๗. ก ารส่ งม อ บ ย าอัน ต ร าย ย าค ว บ คุ ม พิ เศ ษ วัต ถุ อ อ ก ฤ ท ธิ์ ต่ อ จิ ต ป ระ ส าท
ยาเส พ ติ ด ให้ โท ษ ตาม ที่ ก ฎ ห ม ายก าห น ด ให้ กับ ผู้ม ารับ บ ริ ก ารเฉ พ าะราย
ต้องก ระท าโด ยเภ สั ช ก รผู้มี ห น้ าที่ ป ฏิ บัติ ก ารเท่ านั้ น พ ร้ อ ม ให้ ค าแน ะน า
ตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยต้องให้ข้อมูลดังนี้
(ก) ชื่อยา
(ข) ข้อบ่งใช้
(ค) ขนาด และวิธีการใช้
(ง) ผลข้างเคียง (Side effect) (ถ้ามี) และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse
Drug Reaction) ที่อาจเกิดขึ้น
(จ) ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา
(ฉ) การปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยา
ข้อ ๑๘.มีกระบวนการในการป้ องกันการแพ้ยาซ้าของผู้มารับบริการ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
ข้อ ๑๙.มีกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม
ข้อ ๒๐.กรณีที่มีการผลิตยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผู้ประกอบโรคศิลปะที่สั่ง
สาหรับคนไข้เฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สาหรับสัตว์เฉพาะราย และการแบ่งบรรจุยาในสถานที่ขายยา โดยคานึงถึงการปนเปื้อน การแพ้ยา
โ ด ย ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี ส ถ า น ที่ อุ ป ก ร ณ์ ต า ม ที่ ก า ห น ด แ ล ะ เป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยาสาหรับคนไข้เฉพาะราย ของ
สภาเภสัชกรรม
ข้อ ๒๑.จัดให้มีกระบวนการเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมการใช้ยาไม่เหมาะสม
ปัญหาคุณภาพยา และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๒๒. จั ด ใ ห้ มี แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล อ้ า ง อิ ง ด้ า น ย า ที่ เห ม า ะ ส ม เชื่ อ ถื อ ไ ด้
สาหรับใช้ในการใช้ในการให้บริการทางเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
รวมทั้งการให้บริการเภสัชสนเทศ
ข้อ ๒๓. ก า ร จั ด ว า ง สื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ สื่ อ โ ฆ ษ ณ า ส า ห รั บ ผู้ ม า รั บ บ ริ ก า ร
จะต้องได้รับคายินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
และให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะต้องควบคุม โดยจะต้องไม่โอ้อวด
ไ ม่ บิ ด เบื อ น ค ว า ม จ ริ ง ไ ม่ ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใ จ ผิ ด ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภ ค
และต้องผ่านการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ ๒๔.ไม่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
----------------------------------------------
ร่าง กฎหมาย Gpp สถานที่ และอุปกรณ์

Recomendados

คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline Registration Tradition... por
คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline Registration Tradition...คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline Registration Tradition...
คู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline Registration Tradition...Vorawut Wongumpornpinit
5.9K visualizações104 slides
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) แบบ Asean Harmonization... por
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) แบบ Asean Harmonization...คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) แบบ Asean Harmonization...
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) แบบ Asean Harmonization...Vorawut Wongumpornpinit
6.8K visualizações66 slides
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp por
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gppเอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา GppUtai Sukviwatsirikul
9.2K visualizações52 slides
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510 por
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พรบ.ยา 2510Utai Sukviwatsirikul
18.2K visualizações145 slides
รวมเล่มรายงานเอห้า por
รวมเล่มรายงานเอห้ารวมเล่มรายงานเอห้า
รวมเล่มรายงานเอห้าAknage ล่องลอยบินเวหา
4.8K visualizações358 slides
Who guidelines on good manufacturing practices for herbal medicines por
Who guidelines on good manufacturing practices for herbal medicinesWho guidelines on good manufacturing practices for herbal medicines
Who guidelines on good manufacturing practices for herbal medicinesVorawut Wongumpornpinit
917 visualizações77 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Self assessment-gpp-drug store por
Self assessment-gpp-drug storeSelf assessment-gpp-drug store
Self assessment-gpp-drug storeUtai Sukviwatsirikul
587 visualizações41 slides
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015 por
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015Utai Sukviwatsirikul
20K visualizações44 slides
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย นส.ภ.พร... por
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย นส.ภ.พร...กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย นส.ภ.พร...
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย นส.ภ.พร...Utai Sukviwatsirikul
15K visualizações61 slides
คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline edit-traditio... por
คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline edit-traditio...คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline edit-traditio...
คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline edit-traditio...Vorawut Wongumpornpinit
1.2K visualizações94 slides
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา por
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษาความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษาadriamycin
4.3K visualizações8 slides
รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(... por
รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(...รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(...
รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(...Utai Sukviwatsirikul
548 visualizações7 slides

Mais procurados(16)

Self assessment-gpp-drug store por Utai Sukviwatsirikul
Self assessment-gpp-drug storeSelf assessment-gpp-drug store
Self assessment-gpp-drug store
Utai Sukviwatsirikul587 visualizações
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015 por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015
Utai Sukviwatsirikul20K visualizações
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย นส.ภ.พร... por Utai Sukviwatsirikul
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย นส.ภ.พร...กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย นส.ภ.พร...
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย นส.ภ.พร...
Utai Sukviwatsirikul15K visualizações
คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline edit-traditio... por Vorawut Wongumpornpinit
คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline edit-traditio...คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline edit-traditio...
คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ Guideline edit-traditio...
Vorawut Wongumpornpinit1.2K visualizações
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา por adriamycin
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษาความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา
adriamycin4.3K visualizações
รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(... por Utai Sukviwatsirikul
รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(...รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(...
รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(...
Utai Sukviwatsirikul548 visualizações
คู่มือแนวทางการพัฒนาแบบแปลนยาแผนโบราณ 2560 Development guideline for traditio... por Vorawut Wongumpornpinit
คู่มือแนวทางการพัฒนาแบบแปลนยาแผนโบราณ 2560 Development guideline for traditio...คู่มือแนวทางการพัฒนาแบบแปลนยาแผนโบราณ 2560 Development guideline for traditio...
คู่มือแนวทางการพัฒนาแบบแปลนยาแผนโบราณ 2560 Development guideline for traditio...
Vorawut Wongumpornpinit6.3K visualizações
ร่าง กฎหมาย gpp สถานที่ และอุปกรณ์ แก้ตามมติ คกก.20 มีค57 por Utai Sukviwatsirikul
ร่าง กฎหมาย gpp สถานที่ และอุปกรณ์ แก้ตามมติ คกก.20 มีค57ร่าง กฎหมาย gpp สถานที่ และอุปกรณ์ แก้ตามมติ คกก.20 มีค57
ร่าง กฎหมาย gpp สถานที่ และอุปกรณ์ แก้ตามมติ คกก.20 มีค57
Utai Sukviwatsirikul526 visualizações
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต... por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...
Utai Sukviwatsirikul18.1K visualizações
GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management) por Utai Sukviwatsirikul
GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)
GPP กับการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management)
Utai Sukviwatsirikul3.2K visualizações
กฎกระทรวง GPP por Utai Sukviwatsirikul
กฎกระทรวง GPPกฎกระทรวง GPP
กฎกระทรวง GPP
Utai Sukviwatsirikul3.4K visualizações
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP por Utai Sukviwatsirikul
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPPการเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
Utai Sukviwatsirikul34.5K visualizações
คู่มือการใช้งานระบบคลังยา por amy69
คู่มือการใช้งานระบบคลังยาคู่มือการใช้งานระบบคลังยา
คู่มือการใช้งานระบบคลังยา
amy6913.3K visualizações
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ por Utai Sukviwatsirikul
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖
Utai Sukviwatsirikul1.7K visualizações
การทำร้านยาสู่ Gpp por Kanon Thamcharoen
การทำร้านยาสู่ Gppการทำร้านยาสู่ Gpp
การทำร้านยาสู่ Gpp
Kanon Thamcharoen3.6K visualizações

Destaque

หนังสือถึงผู้รับอนุญาต แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงใหม่ GPP por
หนังสือถึงผู้รับอนุญาต แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงใหม่ GPPหนังสือถึงผู้รับอนุญาต แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงใหม่ GPP
หนังสือถึงผู้รับอนุญาต แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงใหม่ GPPUtai Sukviwatsirikul
325 visualizações6 slides
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ por
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุUtai Sukviwatsirikul
1.1K visualizações23 slides
แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว por
แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว
แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว Utai Sukviwatsirikul
18K visualizações100 slides
Thai hypertension guideline 2015 por
Thai hypertension guideline 2015Thai hypertension guideline 2015
Thai hypertension guideline 2015Utai Sukviwatsirikul
632 visualizações10 slides
แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ por
แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุแนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ
แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุUtai Sukviwatsirikul
12.1K visualizações142 slides
อาการที่สําคัญในผู้สูงอายุ por
อาการที่สําคัญในผู้สูงอายุอาการที่สําคัญในผู้สูงอายุ
อาการที่สําคัญในผู้สูงอายุUtai Sukviwatsirikul
2.9K visualizações45 slides

Destaque(8)

หนังสือถึงผู้รับอนุญาต แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงใหม่ GPP por Utai Sukviwatsirikul
หนังสือถึงผู้รับอนุญาต แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงใหม่ GPPหนังสือถึงผู้รับอนุญาต แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงใหม่ GPP
หนังสือถึงผู้รับอนุญาต แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงใหม่ GPP
Utai Sukviwatsirikul325 visualizações
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ por Utai Sukviwatsirikul
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ
Utai Sukviwatsirikul1.1K visualizações
แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว
แนวทางการดำเนินงาน คลีนิกหมอครอบครัว
Utai Sukviwatsirikul18K visualizações
Thai hypertension guideline 2015 por Utai Sukviwatsirikul
Thai hypertension guideline 2015Thai hypertension guideline 2015
Thai hypertension guideline 2015
Utai Sukviwatsirikul632 visualizações
แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุแนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ
แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ
Utai Sukviwatsirikul12.1K visualizações
อาการที่สําคัญในผู้สูงอายุ por Utai Sukviwatsirikul
อาการที่สําคัญในผู้สูงอายุอาการที่สําคัญในผู้สูงอายุ
อาการที่สําคัญในผู้สูงอายุ
Utai Sukviwatsirikul2.9K visualizações
แนวทางการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม โดย รพ.สต. por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม โดย รพ.สต.แนวทางการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม โดย รพ.สต.
แนวทางการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม โดย รพ.สต.
Utai Sukviwatsirikul2.3K visualizações
Cpg for internet and game addiction por Utai Sukviwatsirikul
Cpg for internet and game addictionCpg for internet and game addiction
Cpg for internet and game addiction
Utai Sukviwatsirikul3.3K visualizações

Similar a ร่าง กฎหมาย Gpp สถานที่ และอุปกรณ์

Gpp drugstore2014 por
Gpp drugstore2014Gpp drugstore2014
Gpp drugstore2014Utai Sukviwatsirikul
2.7K visualizações49 slides
Gpp drugstore2014 por
Gpp drugstore2014Gpp drugstore2014
Gpp drugstore2014Utai Sukviwatsirikul
964 visualizações49 slides
(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv... por
(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv...(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv...
(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv...Utai Sukviwatsirikul
1.3K visualizações13 slides
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓ por
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓Utai Sukviwatsirikul
1.2K visualizações15 slides
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ por
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ Utai Sukviwatsirikul
2.2K visualizações42 slides
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ por
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการtassanee chaicharoen
7.5K visualizações3 slides

Similar a ร่าง กฎหมาย Gpp สถานที่ และอุปกรณ์(20)

(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv... por Utai Sukviwatsirikul
(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv...(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv...
(ร่าง) มาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมชุมชน (Standard of Community Pharmacy Serv...
Utai Sukviwatsirikul1.3K visualizações
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓ por Utai Sukviwatsirikul
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓
Utai Sukviwatsirikul1.2K visualizações
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ por Utai Sukviwatsirikul
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ
Utai Sukviwatsirikul2.2K visualizações
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ por tassanee chaicharoen
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
tassanee chaicharoen7.5K visualizações
ความเห็นคณะกฤษฎีกา กรณ๊ ประกาศ Pseudoephedrine por Surang Judistprasert
ความเห็นคณะกฤษฎีกา กรณ๊ ประกาศ Pseudoephedrineความเห็นคณะกฤษฎีกา กรณ๊ ประกาศ Pseudoephedrine
ความเห็นคณะกฤษฎีกา กรณ๊ ประกาศ Pseudoephedrine
Surang Judistprasert421 visualizações
Self assessment-gpp-drug store por Kanon Thamcharoen
Self assessment-gpp-drug storeSelf assessment-gpp-drug store
Self assessment-gpp-drug store
Kanon Thamcharoen505 visualizações
TFDA : Omeprazole quality improvement por Surang Judistprasert
TFDA : Omeprazole quality improvementTFDA : Omeprazole quality improvement
TFDA : Omeprazole quality improvement
Surang Judistprasert396 visualizações
4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised por Nithimar Or
4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised 4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised
4ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องglucosamine cgd revised
Nithimar Or307 visualizações
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdf por ssusercd124f
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdfแนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdf
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน_ปี64_110564.pdf
ssusercd124f66 visualizações
News 2011 Pseudo/tripro tablets por Surang Judistprasert
News 2011 Pseudo/tripro tabletsNews 2011 Pseudo/tripro tablets
News 2011 Pseudo/tripro tablets
Surang Judistprasert469 visualizações
ระบบยา por Rachanont Hiranwong
ระบบยาระบบยา
ระบบยา
Rachanont Hiranwong17.6K visualizações
บทที่ 6 por Gawewat Dechaapinun
บทที่ 6บทที่ 6
บทที่ 6
Gawewat Dechaapinun4.1K visualizações
Advertising literacy por atit604
Advertising literacyAdvertising literacy
Advertising literacy
atit6044.3K visualizações
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60 por Paradee Plodpai
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
Paradee Plodpai524 visualizações
ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน ในกรณีที่มีการกล... por Prasit Kongsup
ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน ในกรณีที่มีการกล...ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน ในกรณีที่มีการกล...
ข้อบังคับสภาแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน ในกรณีที่มีการกล...
Prasit Kongsup563 visualizações
สรุปสาระสำคัญใน (ร่าง) GPP 2556 por Utai Sukviwatsirikul
สรุปสาระสำคัญใน (ร่าง) GPP 2556สรุปสาระสำคัญใน (ร่าง) GPP 2556
สรุปสาระสำคัญใน (ร่าง) GPP 2556
Utai Sukviwatsirikul486 visualizações

Mais de Utai Sukviwatsirikul

Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน por
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนNanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนUtai Sukviwatsirikul
3.1K visualizações36 slides
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน por
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันClinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันUtai Sukviwatsirikul
3.2K visualizações46 slides
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ... por
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...Utai Sukviwatsirikul
1.4K visualizações17 slides
Supply chain management por
Supply chain managementSupply chain management
Supply chain managementUtai Sukviwatsirikul
1K visualizações24 slides
Best practice in communication por
Best practice in communicationBest practice in communication
Best practice in communicationUtai Sukviwatsirikul
2.2K visualizações139 slides
Basic communication skills 2554 por
Basic communication skills 2554Basic communication skills 2554
Basic communication skills 2554Utai Sukviwatsirikul
1.8K visualizações38 slides

Mais de Utai Sukviwatsirikul(20)

Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน por Utai Sukviwatsirikul
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนNanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Utai Sukviwatsirikul3.1K visualizações
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน por Utai Sukviwatsirikul
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันClinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Utai Sukviwatsirikul3.2K visualizações
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ... por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
Utai Sukviwatsirikul1.4K visualizações
Best practice in communication por Utai Sukviwatsirikul
Best practice in communicationBest practice in communication
Best practice in communication
Utai Sukviwatsirikul2.2K visualizações
Basic communication skills 2554 por Utai Sukviwatsirikul
Basic communication skills 2554Basic communication skills 2554
Basic communication skills 2554
Utai Sukviwatsirikul1.8K visualizações
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea por Utai Sukviwatsirikul
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoeaSaccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea
Utai Sukviwatsirikul690 visualizações
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic) por Utai Sukviwatsirikul
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
Utai Sukviwatsirikul3.8K visualizações
Scientific evidence of BIOFLOR por Utai Sukviwatsirikul
Scientific evidence of BIOFLORScientific evidence of BIOFLOR
Scientific evidence of BIOFLOR
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
Drugs Used in Acute Diarrhea Wandee Varavithya por Utai Sukviwatsirikul
Drugs Used in Acute Diarrhea Wandee VaravithyaDrugs Used in Acute Diarrhea Wandee Varavithya
Drugs Used in Acute Diarrhea Wandee Varavithya
Utai Sukviwatsirikul1.2K visualizações
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi... por Utai Sukviwatsirikul
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...
Utai Sukviwatsirikul345 visualizações
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr... por Utai Sukviwatsirikul
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...
Utai Sukviwatsirikul283 visualizações
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ... por Utai Sukviwatsirikul
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...
Utai Sukviwatsirikul260 visualizações
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไตแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง por Utai Sukviwatsirikul
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
Utai Sukviwatsirikul897 visualizações
ความรู้เรื่องโรคไต por Utai Sukviwatsirikul
ความรู้เรื่องโรคไตความรู้เรื่องโรคไต
ความรู้เรื่องโรคไต
Utai Sukviwatsirikul3K visualizações
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
Utai Sukviwatsirikul2.1K visualizações
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ por Utai Sukviwatsirikul
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
Utai Sukviwatsirikul2.8K visualizações
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน por Utai Sukviwatsirikul
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉินข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน
Utai Sukviwatsirikul355 visualizações

ร่าง กฎหมาย Gpp สถานที่ และอุปกรณ์

 • 1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๗ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๔) พ .ศ .๒ ๕ ๒ ๗ แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ย า ( ฉ บั บ ที่ ๕ ) พ .ศ .๒ ๕ ๓ ๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ป ระ ก อ บ กั บ ม าต รา ๓ ๒ ม าต ร า ๓ ๓ ม าต รา ๔ ๑ ม าต ร า ๔ ๓ แ ล ะ ม าต รา ๔ ๕ ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร าช อ าณ าจัก ร ไ ท ย พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ร ะ ท าไ ด้ โ ด ย อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ก ฎ ห ม า ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๒ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน จัดให้มีสถานที่ขายยา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา การเก็บและการควบคุม หรือการรักษาคุณภาพยาตามที่ระบุในภาคผนวก ก ท้ายประกาศฉบับนี้ ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ดาเนินการขายยา และปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนตามที่ระบุในภาคผนวก ข ท้ายประกาศฉบับนี้ ประกาศ ณ วันที่ ลงชื่อ ( ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • 2. ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๗ ลักษณะของสถานที่ขายยา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา การเก็บและการควบคุม หรือการรักษาคุณภาพยาในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๑. สถานที่ขายยา ต้องมีพื้นที่ขาย ให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้ยาติดต่อเชื่อมถึงกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ตรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงพื้นที่เก็บสารองยา พื้นที่ขายผลิตสุขภาพอื่นๆ สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปหรือพื้นที่พักอาศัย โดยความยาวด้านหนึ่งของพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๒. กรณีสถานที่ขายส่งยา ต้องจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสาหรับการจัดเก็บสารองยา และมีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดเก็บวัสดุต่างๆ และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทอย่างเป็นระเบียบ ๓. บริเวณให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้ยา ต้องเป็นสัดส่วนแยกออกจากส่วนบริการอื่นอย่างชัดเจน มีพื้นที่พอสาหรับให้คาปรึกษาและเก็บประวัติผู้ป่วย รวมทั้งจัดให้มีโต๊ะเก้าอี้ สาหรับเภสัชกรและผู้ป่วยอยู่ในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งมีป้ ายแสดงชัดเจน ๔. สถานที่ขายยาต้องมีความมั่นคง มีทะเบียนบ้านที่ออกให้โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีที่เป็น อาคารชุด ต้องเป็นพื้นที่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ไม่ใช่ที่พักอาศัย  ในกรณีที่เป็น อาคารสานักงาน ต้องอยู่ในบริเวณที่เปิดเผย มีผู้สัญจรผ่านไปมาอย่างสะดวก เว้นแต่ กรณีสถานที่ขายส่งยา ๕. สถานที่ขายยาต้องมีความแข็งแรง ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน ถาวร ๖. สถานที่ขายยาต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีการควบคุมป้ องกันสัตว์ แมลงรบกวน ไม่มีสัตว์เลี้ยงในบริเวณขายยา และ อากาศถ่ายเทสะดวก
 • 3. ๗.สถานที่ขายยาต้องมีสภาพเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา โดยในพื้นที่ขายยาและเก็บสารองยา อากาศต้องถ่ายเทดี แห้ง อุณหภูมิต้องไม่เกิน ๓๒ องศาเซลเซียส และ แสงแดดต้องไม่ส่องโดยตรงถึงผลิตภัณฑ์ยา ๘. สถานที่ขายยาต้องมีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านเอกสาร ฉลาก ผลิตภัณฑ์ยาและป้ายแสดงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ๙.บริเวณจัดวางยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ ในพื้นที่ขายยา จะต้อง  มีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางยาแยกตามประเภทของยาและสามารถติดป้ ายแสดงประเภทของ ยาตามกลุ่มยาให้ชัดเจนตามหลักวิชาการ  จัดให้มีวัสดุทึบ ใช้ปิดบัง บริเวณพื้นที่จัดวางยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ สาหรับปิดบังในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และ มีป้ ายแสดงต่อผู้บริโภค ๑๐. อุปกรณ์ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ต้องมีลักษณะและจานวน ดังนี้ ลาดับ อุปกรณ์ที่จาเป็น จานวนขั้ นต่า ลักษณะ ๑ ตู้เย็น (เฉพาะกรณี มียาที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ากว่าอุ ณหภูมิห้อง) ๑ สภาพดี ได้มาตรฐาน มีพื้นที่ กล่องบรรจุจัดเก็บยาแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะไม่ปะ ปนกับสิ่งอื่นๆ (ตู้เย็นควรมีระบบบันทึกอุณหภูมิรายวัน) ๒ เครื่องชั่งน้าหนัก ๑ สภาพดี ได้มาตรฐาน ๓ อุปกรณ์ที่วัดส่วนสูง ๑ สภาพดี ได้มาตรฐาน ๔ ถาดนับเม็ดยา (ในกรณีที่มีการขายยานับเม็ด) ๒ สภาพดี ได้มาตรฐาน และกรณีต้องมีการแบ่งบรรจุยา กลุ่มเพนนิซิลินหรือซัลโฟนาไมด์ อุปกรณ์นับเม็ดยาสาหรับยาในกลุ่มยาเพนนิซิลิน และยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ ให้แยกใช้เด็ดขาดจากยากลุ่มอื่นๆ ๕ อุปกรณ์สาหรับดับเพลิง (กรณีขายส่ง) ๑ มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา อยู่ในบริเวณสถานที่เก็บยา
 • 4. ลาดับ อุปกรณ์ที่จาเป็น จานวนขั้ นต่า ลักษณะ ๖ ชั้นวางยา หรือ Pallet เพื่อจัดเก็บให้ยาสูงขึ้น พ้นการสัมผัสกับพื้น (กรณีขายส่ง) เพียงพอ ต่อการใ ช้งาน ไม่ใช้ไม้เป็นวัสดุ
 • 5. ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๗ บทนิยามศัพท์ “การบริการทางเภสัชกรรม” หมายความว่า กระบวนการที่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกระทาต่อผู้ป่วยหรือร่วมกับวิชาชีพทางสาธารณสุขอื่นในการค้ นหา ป้ องกัน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา รวมถึงการติดตามแผนการรักษาด้วยยาทั้งทางตรงและทางอ้อม “เภสัชกร” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา และให้หมายรวมถึงเภสัชกรที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน “พนักงานร้านยา” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ มอบหมายให้สนับสนุนการให้บริการทางเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดยา การรักษาคุณภาพยา การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด และการกากับดูแลของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และมีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ ยา อาหาร วัตถุเสพติด เครื่องสาอาง วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ หมวดที่ ๑ บุคลากร ข้อ ๑. ผู้มี ห น้ าที่ ป ฏิ บัติ ก าร ต้อ งมี ค วาม ส าม ารถ ให้ บ ริ ก ารท างเภ สั ช ก รรม ชุ ม ช น โดยผ่านการประเมินและรับรองความสามารถจากสภาเภสัชกรรม ข้อ ๒. พ นั ก ง า น ร้ า น ย า ทุ ก ค น ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ต า ม ห ลั ก สู ต ร ที่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ อย่างน้อย ๑ ครั้ง
 • 6. ข้อ ๓. เภสัชกรจะต้องแต่งกายเป็นไปตามควร เหมาะสมแก่ฐานะและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม แสดงตนให้แตกต่างจากพนักงานร้านยาและบุคลากรอื่นภายในร้านขายยา ข้อ ๔. การแต่งกายของพนักงานร้านยาและบุคลากรอื่นภายในร้านขายยา ต้องให้สีเสื้อ ป้ ายแสดงตน ไม่สื่อไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเภสัชกร ข้อ ๕. มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกร พนักงานร้านยา แ ล ะ บุ ค ล า ก ร อื่ น ภ า ย ใ น ร้ า น ข า ย ย า ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ห้ ชั ด เจ น โดยคานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม ข้อ ๖. ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ด้ า น สุ ข ภ า พ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มารับบริการในร้านยาโดยบุคลากรอื่นซึ่งมิใช่เภสัชกรหรือพนักงานร้านยา จะต้องได้รับคายินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และให้ถือเป็ นความรับผิดชอบที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะต้อง ควบคุม กากับการดาเนินกิจกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ รวมทั้ง กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม หมวดที่ ๒ การควบคุมคุณภาพยา ข้อ ๗. มีการคัดเลือกยา และจัดหายาจากผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้จาหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยา และ มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต จัดเก็บ และการขนส่ง ข้อ ๘. มีการเก็บรักษายา ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงแสงแดด เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้ยานั้นคงคุณภาพที่ดี ข้อ ๙. มีระบบตรวจสอบยาที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อCไม่ให้มีไว้ Cณ จุดจ่ายยาCC ข้อ ๑๐.มีระบ บการส่ งคืนหรือทาลาย ยาที่หมดอายุ หรือ ยาเสื่ อมคุณ ภาพ ให้ชัดเจน ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ช า ก า ร ไ ม่ เป็ น ปั ญ ห า กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม รวมถึงระบบการป้ องกันการนายาดังกล่าวไปจาหน่าย ข้อ ๑๑.มี ระบ บ ก ารต รวจ ส อ บ คุ ณ ภ าพ ยาคื น ห รื อยาเป ลี่ ยน ก่ อ น ก ลับ ม าจาห น่ าย โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของยาและความปลอดภัยของผู้ใช้ยา ข้อ ๑๒.จัดให้มีระบบเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดการคลังสินค้าและการจาหน่าย ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถสืบย้อนได้ ข้อ ๑๓.ต้องเลือกภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรพร้อมฉลากยา
 • 7. หมายที่ ๓ การให้บริการทางเภสัชกรรมกับผู้ป่ วย ข้อ ๑๔.การให้บริการทางเภสัชกรรม ตามหน้าที่ที่กฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องปฏิบัติโดยเภสัชกร ข้อ ๑๕.ต้องซักถามข้อมูลที่จาเป็ นของผู้มารับบริการ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเลือกสรรยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับผู้ป่ วย ตามหลักวิชาการ สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ข้อ ๑๖.จัดให้ มี ฉ ล ากบ น ซ องบ รรจุยาห รื อภาชน ะบ รรจุยาที่ ส่ งม อบ ให้ ผู้รับ บ ริ การ โดยต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อ ที่อยู่ของร้านขายยา และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (๒) ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ติดตามได้ ดังนี้ (ก) วันที่จ่ายยา (ข) Cชื่อผู้รับบริการC (ค) ชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญทางยาหรือชื่อการค้า (ง) ความแรง (จ) จานวนจ่าย (ฉ) ข้อบ่งใช้ (ช) วิธีใช้ยา ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย (ซ) ฉลากช่วย คาแนะนา คาเตือน หรือเอกสารให้ความรู้เพิ่มเติม (ถ้าจาเป็น) (ฌ) ลายมือชื่อเภสัชกร ข้อ ๑๗. ก ารส่ งม อ บ ย าอัน ต ร าย ย าค ว บ คุ ม พิ เศ ษ วัต ถุ อ อ ก ฤ ท ธิ์ ต่ อ จิ ต ป ระ ส าท ยาเส พ ติ ด ให้ โท ษ ตาม ที่ ก ฎ ห ม ายก าห น ด ให้ กับ ผู้ม ารับ บ ริ ก ารเฉ พ าะราย ต้องก ระท าโด ยเภ สั ช ก รผู้มี ห น้ าที่ ป ฏิ บัติ ก ารเท่ านั้ น พ ร้ อ ม ให้ ค าแน ะน า ตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยต้องให้ข้อมูลดังนี้ (ก) ชื่อยา (ข) ข้อบ่งใช้ (ค) ขนาด และวิธีการใช้ (ง) ผลข้างเคียง (Side effect) (ถ้ามี) และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction) ที่อาจเกิดขึ้น (จ) ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา (ฉ) การปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยา
 • 8. ข้อ ๑๘.มีกระบวนการในการป้ องกันการแพ้ยาซ้าของผู้มารับบริการ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ข้อ ๑๙.มีกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม ข้อ ๒๐.กรณีที่มีการผลิตยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผู้ประกอบโรคศิลปะที่สั่ง สาหรับคนไข้เฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาหรับสัตว์เฉพาะราย และการแบ่งบรรจุยาในสถานที่ขายยา โดยคานึงถึงการปนเปื้อน การแพ้ยา โ ด ย ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี ส ถ า น ที่ อุ ป ก ร ณ์ ต า ม ที่ ก า ห น ด แ ล ะ เป็ น ไ ป ต า ม มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยาสาหรับคนไข้เฉพาะราย ของ สภาเภสัชกรรม ข้อ ๒๑.จัดให้มีกระบวนการเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมการใช้ยาไม่เหมาะสม ปัญหาคุณภาพยา และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ข้อ ๒๒. จั ด ใ ห้ มี แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล อ้ า ง อิ ง ด้ า น ย า ที่ เห ม า ะ ส ม เชื่ อ ถื อ ไ ด้ สาหรับใช้ในการใช้ในการให้บริการทางเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งการให้บริการเภสัชสนเทศ ข้อ ๒๓. ก า ร จั ด ว า ง สื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ สื่ อ โ ฆ ษ ณ า ส า ห รั บ ผู้ ม า รั บ บ ริ ก า ร จะต้องได้รับคายินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะต้องควบคุม โดยจะต้องไม่โอ้อวด ไ ม่ บิ ด เบื อ น ค ว า ม จ ริ ง ไ ม่ ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใ จ ผิ ด ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภ ค และต้องผ่านการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ข้อ ๒๔.ไม่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ----------------------------------------------