Drugstore market 21 oct 2016

Utai Sukviwatsirikul
Utai SukviwatsirikulPharmacist, Lecturer, em PHARMATREE & 37C PHARMACY
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
21 October 2016
Drugstore Market Overview
Content:
• ระบบการดูแลรักษาของคนไทย เป็นอย่างไร?
• คนไทยเจ็บไข้ได้ป่วย ไปรับการรักษาพยาบาลอย่างไร?
• มูลค่าตลาดยาและเวชภัณฑ์ในเมืองไทย เป็นเท่าไหร่?
• ร้านยาในเมืองไทย มีกี่ประเภท?
• ร้านยาในเมืองไทย มีอยู่เท่าไหร่?
• ร้านยา ขย1 และ ขย2 แบบขายยาแผนปัจจุบัน มีอยู่เท่าไหร่?
• ร้านยา Chain Store ทุกวันนี้ ใครเป็นผู้นา?
• ประเภทของยาในเมืองไทย แบ่งตามกฎหมาย มีกี่ประเภท?
• ร้านยาประเภทไหน? ขายยาอะไรได้?
แหล่งข้อมูล:Future of Thailand's Healthcare Industry in tier 2 cities,
http://www.solidiance.com/whitepaper/future-of-thailands-healthcare-industry-in-
tier-2-cities.pdf
สถานะสุขภาพ ASEAN, http://bps.moph.go.th/new_bps/node/33
รายจ่ายสุขภาพของประเทศไทย,
http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/pro-7_chapter3(1).pdf
พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา, http://thaipublica.org/2012/03/thai-people-drug-47000-
million-tablets-per-year/
Thailand Healthcare Spending
• ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพ คาดว่า
จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ของจีดีพี ในปี 2012
• มูลค่าของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยเฉพาะค่ายาและ
ค่ารักษาพยาบาลนั้น มีแต่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย คิดเป็น 1
แสน 6 หมื่นล้านบาท ในปี 2015
• ค่ายาเป็นค่าใช้จ่ายมากถึง 46% ของค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ซึ่งสูงเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล:
Future of Thailand's Healthcare Industry in tier 2 cities, http://www.solidiance.com/whitepaper/future-of-thailands-healthcare-industry-in-tier-2-cities.pdf
ระบบการดูแลรักษาของคนไทย เป็นอย่างไร?
การประกันระบบสุขภาพของ บัตรทอง UC, ประกันสังคม SSS และ CSMBS การดูแลรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ รวมกันทั้งสามระบบ ครอบคลุมประชากรไทย ถึง 99.47% ของจานวนประชากรทั้งหมดทั่ว
ประเทศ
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/08/final-report-thailand-health-insurance.pdf
TDRI Factsheet 29: ความเหลื่อมล้า 3 ระบบประกันสุขภาพ, http://tdri.or.th/tdri-insight/tdri-factsheet-29/
คนไทยเจ็บไข้ได้ป่ วย ไปรับการรักษาพยาบาลอย่างไร?
การดูแลรักษาพยาบาลของประชาชนแต่ละกลุ่ม งบประมาณที่ใช้และจานวนประชากร แต่ละกองทุน
ราชการ
ประกันสังคม
บัตรทอง
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล: IMS Quarterly Market Review, Q1 MAT 2015, March 2015
มูลค่าตลาดยาและเวชภัณฑ์ในเมืองไทย เป็นเท่าไหร่?
มูลค่าตลาดยาและเวชภัณฑ์ MAT Q1 2015
136.4 พันล้านบาท มีอัตราการโต 6%
หมายเหตุ:
• มูลค่าขายส่ง เฉพาะยาและเวชภัณฑ์(ไม่รวมวิตามิน & อาหาร
เสริม)
• ยอดขายในช่องทางโรงพยาบาลคลินิก ร้านยา (ไม่รวม
ช่องทางค้าปลีกอื่น อีกมากมาย ..ใครจะรู้)
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล: การแบ่งประเภทของร้านขายยา http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2009/_file/201032913293รอบรู้เรื่อง
ยา%202010_04%20ประเภทของร้านขายยาตามกฎหมายยา.pdf
ร้านยาในเมืองไทย มีกี่ประเภท?
ประเภทของร้านขายยาตามกฎหมาย แบ่งตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ได้แบ่งประเภทการขออนุญาตขายยาออกเป็น 2
กลุ่ม คือ ยาแผนปัจจุบัน (มี 3 ประเภท) และ ยาแผนโบราณ
การขายยาแผนปัจจุบัน ได้แบ่งประเภทร้านขายยาเป็น 3 ประเภท ได้ดังนี้
1. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ขายยาอันตราย หรือ ยาควบคุมพิเศษบางประเภทที่อนุญาตให้เภสัชกรร้าน
ยา ขายได้ซึ่งยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งแพทย์เช่น ยาไวอากร้า (Viagra) เป็นต้น แต่ยาควบคุมพิเศษบาง
ประเภทก็ห้ามขายในร้านยาประเภทนี้ เช่น ยานอนหลับบางประเภท หรือ ยาสเตียรอยด์บางประเภท เช่น
ยาเพรดนิโซโลน ทั้งนี้ ร้านยาประเภทนี้ “ต้องมีเภสัชกร” ควบคุมร้าน
2. ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ ที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ (ขย. 2) ยาเหล่านี้ไม่
ต้องใช้ใบสั่งแพทย์และ “ไม่ต้องมี” เภสัชกรคุมร้าน
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ สาหรับสัตว์(ข.ย.3) ควบคุมการขายโดยเภสัชกร หรือ
ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ชั้น 1 หรือชั้น 2 ประจาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทาการ การซื้อยาไม่ต้องใช้ใบสั่ง
ยาของสัตวแพทย์
หมายเหตุ:
• ยาสมุนไพรต่าง ยาแผนโบราณ หรือยาจีนต่าง อาหารเสริม สามารถจาหน่ายในร้านขายยาได้ทั้ง 4 ประเภท
• วิตามิน เกลือแร่ สามารถจาหน่ายในร้านขายยาได้ทั้ง 4 ประเภทเช่นกัน ยกเว้น วิตามิน บางประเภทที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ยาอันตราย เช่น วิตามินที่มีปริมาณสูง จาหน่ายได้เฉพาะร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย. 1) เท่านั้น
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย..
http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp
ร้านยาในเมืองไทย มีอยู่เท่าไหร่?
สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย..
http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp
ร้านยาในเมืองไทย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557
ร้านยาทุกประเภทมีอยู่ 20,596 ร้าน
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย..
http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp
ร้านยา ขย1 และ ขย2 แบบขายยาแผนปัจจุบัน มีอยู่เท่าไหร่?
สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557
ร้านยา ขย1 + ขย2 มีอยู่18,523 ร้าน
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย..
http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp และ รวบรวมจาก websites ของแต่ละเชนสโตร์ และ การสอบถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ร้านยาบุคคลธรรมดา vs. Chain Store มีอยู่เท่าไหร่?
สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557
ร้านยาทั่วประเทศมีอยู่ 18,523 ร้าน
90% เป็นร้านยาบุคคลธรรมดา ส่วนอีก เป็น 9% Chain Store
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย..
http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp และ รวบรวมจาก websites ของแต่ละเชนสโตร์ และ การสอบถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ร้านยา Chain Store ทุกวันนี้ใครเป็นผู้นา?
ร้านยาทั่วประเทศมีอยู่ 18,523 ร้าน
Chain Store คิดเป็น 9% ของร้านยาทั่วประเทศ
แบ่งออกเป็น Key players ทั้ง MNC และยักษ์ค้าปลีกในประเทศที่ลงมาเล่นตลาดนี้กันถ้วนหน้า
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล: ประเภทของยาที่มีในร้านขายยาประเภทต่าง – กระทรวงสาธารณสุข,
http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2009/_file/2010429162437รอบรู้เรื่องยา%202010_05%20ประเภทของยาและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขาย
ยาแต่ละประเภท.pdf
ประเภทของยาตามกฎหมาย, Pharmanet,
http://www.pharmanet.co.th/articles.php?action=show_content&id=64&URL=Types_of_drug_laws_Importance_and_classification
ประเภทของยาในเมืองไทย แบ่งตามกฎหมาย มีกี่ประเภท?
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
จาแนกยาแต่ละกลุ่มจัดขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ
1. ยาอันตราย คือ ยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจาบ้านควรใช้และจ่ายโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเท่านั้น ยาในกลุ่มนี้จะมีคาว่า “ยาอันตราย” ระบุไว้บนฉลากข้างภาชนะบรรจุ เช่น ยาลดความดัน
โลหิต ยาขับปัสสาวะ เป็นยาที่ต้องขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการเท่านั้น (ตามกฎหมาย)
2. ยาควบคุมพิเศษ คือ ยาแผนปัจจุบันที่ต้องผ่านการควบคุมดูแลในการใช้จากผู้ประกอบวิชาชีพโดยใกล้ชิด
แพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นที่มีอานาจสั่งจ่ายยาควบคุมพิเศษบางกลุ่ม เช่น กลุ่มยานอนหลับ ยารักษาโรค
เอดส์ และร้านยาขายยาควบคุมพิเศษแบบมีใบสั่งได้หรือต้องทาบัญชีควบคุม
3. ยาสามัญประจาบ้าน เป็นยาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าปลอดภัย โอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีน้อย ให้
วางจาหน่ายได้โดยทั่วไป ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อด้วยตนเองตามบรรเทาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น
4. ยาบรรจุเสร็จเป็นยาแผนปัจจุบันผลิตขึ้นในรูปแบบต่าง ในทางเภสัชกรรมที่บรรจุในภาชนะหรือหีบห่อ
ที่ปิด หรือผนึกไว้และมีฉลากครบถ้วนตามข้อกาหนดกระทรวง เช่น ยาแก้ไข้หวัดเป็นแผง ยาหยอดตา
เป็นต้น
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
แหล่งข้อมูล:ประเภทของยาที่มีในร้านขายยาประเภทต่าง – กระทรวงสาธารณสุข,http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2009/_file/2010429162437รอบรู้เรื่อง
ยา%202010_05%20ประเภทของยาและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาแต่ละประเภท.pdf
ประเภทของยาตามกฎหมาย,Pharmanet,
http://www.pharmanet.co.th/articles.php?action=show_content&id=64&URL=Types_of_drug_laws_Importance_and_classification
ร้านยาประเภทไหน? ขายยาอะไรได้??
Drugstore Market Overview
Utai Sukviwatsirikul
เภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล
* Founder / Pharmacist: ร้านยา PharmaTree สุขุมวิท 49
https://www.facebook.com/PharmaTree-Villa-Market-Sukhumvit-Soi-49-
115254095241402/
* ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา
e-mail: utaisuk@gmail.com
Facebook.com/utaisuk@gmail.com
Instagram.com/utaisuk
Twitter.com/utaisuk
Line/utaisuk หรือสแกน QR Code ผ่าน Line ได้เลย
ดาวน์โหลด slide ได้ที่ http://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul
หรือติดตามข้อมูล ทั้งหมด ได้ที่…
1. บล็อกสาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย http://www.oknation.net/blog/DIVING
2. หรือ บล็อกสาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย http://utaisuk.blogspot.com/
3. เฟซบุ๊ก สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย
https://www.facebook.com/pages/สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย
4. บล็อก รวมความรู้ตลาดร้านยา http://utaiacademy.wordpress.com/
5. เฟซบุ๊ก รวมความรู้ตลาดร้านยา https://www.facebook.com/RanyaAcademy
1 de 15

Recomendados

โครงการการจัดทำข้อเสนอร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้า por
โครงการการจัดทำข้อเสนอร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้าโครงการการจัดทำข้อเสนอร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้า
โครงการการจัดทำข้อเสนอร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้าUtai Sukviwatsirikul
1.2K visualizações71 slides
Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา por
Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา
Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา Utai Sukviwatsirikul
17.1K visualizações204 slides
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015 por
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015
แนวทางการจัดการสู่ Gpp sep 2015Utai Sukviwatsirikul
20K visualizações44 slides
เทคนิคการเรียบเรียงวรรณกรรม1 por
เทคนิคการเรียบเรียงวรรณกรรม1เทคนิคการเรียบเรียงวรรณกรรม1
เทคนิคการเรียบเรียงวรรณกรรม1Prachyanun Nilsook
2.5K visualizações35 slides
GPP for community pharmacist por
GPP for community pharmacistGPP for community pharmacist
GPP for community pharmacistUtai Sukviwatsirikul
7.7K visualizações108 slides
Business Model ตอนที่ 3: กลุ่มลูกค้า: Customer Segments (CS) por
Business Model ตอนที่ 3: กลุ่มลูกค้า: Customer Segments (CS)Business Model ตอนที่ 3: กลุ่มลูกค้า: Customer Segments (CS)
Business Model ตอนที่ 3: กลุ่มลูกค้า: Customer Segments (CS)Utai Sukviwatsirikul
1.1K visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp por
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gppเอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา GppUtai Sukviwatsirikul
9.2K visualizações52 slides
การกำหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร por
การกำหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตรการกำหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร
การกำหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตรkhanidthakpt
450 visualizações39 slides
Business Model ตอนที่ 2: ร้านยาของเราทำอะไร? ทำอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่? por
Business Model ตอนที่ 2: ร้านยาของเราทำอะไร? ทำอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่?Business Model ตอนที่ 2: ร้านยาของเราทำอะไร? ทำอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่?
Business Model ตอนที่ 2: ร้านยาของเราทำอะไร? ทำอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่?Utai Sukviwatsirikul
2.9K visualizações6 slides
คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก por
คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Utai Sukviwatsirikul
28.1K visualizações328 slides
ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด por
ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด
ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด Utai Sukviwatsirikul
1K visualizações21 slides
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ... por
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...Utai Sukviwatsirikul
9.7K visualizações102 slides

Mais procurados(20)

เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp por Utai Sukviwatsirikul
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gppเอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp
Utai Sukviwatsirikul9.2K visualizações
การกำหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร por khanidthakpt
การกำหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตรการกำหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร
การกำหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร
khanidthakpt450 visualizações
Business Model ตอนที่ 2: ร้านยาของเราทำอะไร? ทำอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่? por Utai Sukviwatsirikul
Business Model ตอนที่ 2: ร้านยาของเราทำอะไร? ทำอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่?Business Model ตอนที่ 2: ร้านยาของเราทำอะไร? ทำอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่?
Business Model ตอนที่ 2: ร้านยาของเราทำอะไร? ทำอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่?
Utai Sukviwatsirikul2.9K visualizações
คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Utai Sukviwatsirikul28.1K visualizações
ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด por Utai Sukviwatsirikul
ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด
ยุทธศาสตร์วิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ... por Utai Sukviwatsirikul
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผล การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความ...
Utai Sukviwatsirikul9.7K visualizações
จิตวิทยาพัฒนาการ por Rukvicha Jitsumrawy
จิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาพัฒนาการ
Rukvicha Jitsumrawy12.4K visualizações
ปฏิบัติการปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ สู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพ - Social Determinan... por JuSNet (Just Society Network)
ปฏิบัติการปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ สู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพ - Social Determinan...ปฏิบัติการปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ สู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพ - Social Determinan...
ปฏิบัติการปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ สู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพ - Social Determinan...
JuSNet (Just Society Network)3.6K visualizações
คู่มือสำหรับเภสัชกรในการดำเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือสำหรับเภสัชกรในการดำเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิคู่มือสำหรับเภสัชกรในการดำเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ
คู่มือสำหรับเภสัชกรในการดำเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ
Utai Sukviwatsirikul7.6K visualizações
อาหาร Dm por CAPD AngThong
อาหาร Dmอาหาร Dm
อาหาร Dm
CAPD AngThong22.7K visualizações
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม por Rachanont Hiranwong
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรมระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม
Rachanont Hiranwong12K visualizações
เอกสารคู่มือประเมินตามสภาพจริง por talktomongkol
เอกสารคู่มือประเมินตามสภาพจริงเอกสารคู่มือประเมินตามสภาพจริง
เอกสารคู่มือประเมินตามสภาพจริง
talktomongkol2K visualizações
5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง por Wareerut Hunter
5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง
5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง
Wareerut Hunter14.9K visualizações
สอนSpss por kaew393
สอนSpssสอนSpss
สอนSpss
kaew39372.7K visualizações
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพคู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
Utai Sukviwatsirikul5.8K visualizações
ตำราตรวจโรคหมอสุรเกียรติ์.pdf por WiseKnow Thailand
ตำราตรวจโรคหมอสุรเกียรติ์.pdfตำราตรวจโรคหมอสุรเกียรติ์.pdf
ตำราตรวจโรคหมอสุรเกียรติ์.pdf
WiseKnow Thailand2.3K visualizações
Key9 saman genetics_kruwichaitu por Wichai Likitponrak
Key9 saman genetics_kruwichaituKey9 saman genetics_kruwichaitu
Key9 saman genetics_kruwichaitu
Wichai Likitponrak2.2K visualizações
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา por Utai Sukviwatsirikul
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ por Vorawut Wongumpornpinit
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
Vorawut Wongumpornpinit2.8K visualizações
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่... por Sawittri Phaisal
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่...
Sawittri Phaisal16.6K visualizações

Destaque

Guideline on-the-treatment-of-acne por
Guideline on-the-treatment-of-acneGuideline on-the-treatment-of-acne
Guideline on-the-treatment-of-acneUtai Sukviwatsirikul
1.4K visualizações64 slides
การพัฒนาร้านยาเข้าสุ่ร้านยาคุณภาพ por
การพัฒนาร้านยาเข้าสุ่ร้านยาคุณภาพการพัฒนาร้านยาเข้าสุ่ร้านยาคุณภาพ
การพัฒนาร้านยาเข้าสุ่ร้านยาคุณภาพUtai Sukviwatsirikul
6.8K visualizações13 slides
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ por
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ Utai Sukviwatsirikul
13.5K visualizações31 slides
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP por
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPPการเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPPUtai Sukviwatsirikul
34.5K visualizações36 slides
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื... por
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...Utai Sukviwatsirikul
2.8K visualizações42 slides
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554 por
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554Utai Sukviwatsirikul
157.5K visualizações160 slides

Destaque(7)

Guideline on-the-treatment-of-acne por Utai Sukviwatsirikul
Guideline on-the-treatment-of-acneGuideline on-the-treatment-of-acne
Guideline on-the-treatment-of-acne
Utai Sukviwatsirikul1.4K visualizações
การพัฒนาร้านยาเข้าสุ่ร้านยาคุณภาพ por Utai Sukviwatsirikul
การพัฒนาร้านยาเข้าสุ่ร้านยาคุณภาพการพัฒนาร้านยาเข้าสุ่ร้านยาคุณภาพ
การพัฒนาร้านยาเข้าสุ่ร้านยาคุณภาพ
Utai Sukviwatsirikul6.8K visualizações
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ por Utai Sukviwatsirikul
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ
Utai Sukviwatsirikul13.5K visualizações
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP por Utai Sukviwatsirikul
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPPการเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
Utai Sukviwatsirikul34.5K visualizações
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื... por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป็องกันโรคหัวใจและหลอดเลื...
Utai Sukviwatsirikul2.8K visualizações
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554 por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554
Utai Sukviwatsirikul157.5K visualizações
Pharma Digital Marketing - 5 future trends por marcmunch2014
Pharma Digital Marketing - 5 future trendsPharma Digital Marketing - 5 future trends
Pharma Digital Marketing - 5 future trends
marcmunch201444.2K visualizações

Similar a Drugstore market 21 oct 2016

Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul por
Drugstore Market Overview Utai SukviwatsirikulDrugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
Drugstore Market Overview Utai SukviwatsirikulUtai Sukviwatsirikul
867 visualizações15 slides
Drugstore market 18 sep 2016 por
Drugstore market 18 sep 2016Drugstore market 18 sep 2016
Drugstore market 18 sep 2016Utai Sukviwatsirikul
1K visualizações15 slides
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ por
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ Utai Sukviwatsirikul
2.2K visualizações42 slides
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล por
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูลอนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูลUtai Sukviwatsirikul
8.8K visualizações30 slides
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1 por
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1Utai Sukviwatsirikul
384 visualizações131 slides
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60 por
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60Paradee Plodpai
524 visualizações129 slides

Similar a Drugstore market 21 oct 2016(20)

Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul por Utai Sukviwatsirikul
Drugstore Market Overview Utai SukviwatsirikulDrugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
Utai Sukviwatsirikul867 visualizações
Drugstore market 18 sep 2016 por Utai Sukviwatsirikul
Drugstore market 18 sep 2016Drugstore market 18 sep 2016
Drugstore market 18 sep 2016
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ por Utai Sukviwatsirikul
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ
ประเด็นที่น่าสนใจใน ร่าง พรบ.ยา โดย ภก. กิตติ
Utai Sukviwatsirikul2.2K visualizações
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล por Utai Sukviwatsirikul
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูลอนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล
อนาคตร้านยากับ AEC โดย กรกนก โอภาสตระกูล
Utai Sukviwatsirikul8.8K visualizações
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1 por Utai Sukviwatsirikul
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1
มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544 ตอน 1
Utai Sukviwatsirikul384 visualizações
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60 por Paradee Plodpai
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
Paradee Plodpai524 visualizações
โครงการบริการงานส่งเสริมสุขภาพในร้านยา por Ziwapohn Peecharoensap
โครงการบริการงานส่งเสริมสุขภาพในร้านยาโครงการบริการงานส่งเสริมสุขภาพในร้านยา
โครงการบริการงานส่งเสริมสุขภาพในร้านยา
Ziwapohn Peecharoensap935 visualizações
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓ por Utai Sukviwatsirikul
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานยกร่างกหมายลำดับรอง ครั้งที่ ๓
Utai Sukviwatsirikul1.2K visualizações
การมองหา ทำเลทอง ขายของดี por TODSAPRON TAWANNA
การมองหา ทำเลทอง ขายของดีการมองหา ทำเลทอง ขายของดี
การมองหา ทำเลทอง ขายของดี
TODSAPRON TAWANNA491 visualizações
ทิศทางของระบบยาในระบบประกันสุขภาพไทย por Utai Sukviwatsirikul
ทิศทางของระบบยาในระบบประกันสุขภาพไทยทิศทางของระบบยาในระบบประกันสุขภาพไทย
ทิศทางของระบบยาในระบบประกันสุขภาพไทย
Utai Sukviwatsirikul1.3K visualizações
บทคัดย่อ por Utai Sukviwatsirikul
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
Utai Sukviwatsirikul917 visualizações
การให้บริการในร้านยาที่เชื่อมต่อกับสถานพยาบาลหลัก por Ziwapohn Peecharoensap
การให้บริการในร้านยาที่เชื่อมต่อกับสถานพยาบาลหลักการให้บริการในร้านยาที่เชื่อมต่อกับสถานพยาบาลหลัก
การให้บริการในร้านยาที่เชื่อมต่อกับสถานพยาบาลหลัก
Ziwapohn Peecharoensap1.2K visualizações
รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(... por Utai Sukviwatsirikul
รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(...รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(...
รายงานการสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการร้านยาต่อการเป็นร้านยาคุณภาพตาม ประกาศ(...
Utai Sukviwatsirikul548 visualizações
Business Plan # Mind Health por monsadako
Business Plan # Mind HealthBusiness Plan # Mind Health
Business Plan # Mind Health
monsadako1.5K visualizações
Why network why 4 lifeyes 2 por 4LIFEYES
Why network why 4 lifeyes 2Why network why 4 lifeyes 2
Why network why 4 lifeyes 2
4LIFEYES187 visualizações

Mais de Utai Sukviwatsirikul

Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน por
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนNanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนUtai Sukviwatsirikul
3.1K visualizações36 slides
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน por
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันClinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันUtai Sukviwatsirikul
3.2K visualizações46 slides
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ... por
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...Utai Sukviwatsirikul
1.4K visualizações17 slides
Supply chain management por
Supply chain managementSupply chain management
Supply chain managementUtai Sukviwatsirikul
1K visualizações24 slides
Best practice in communication por
Best practice in communicationBest practice in communication
Best practice in communicationUtai Sukviwatsirikul
2.2K visualizações139 slides
Basic communication skills 2554 por
Basic communication skills 2554Basic communication skills 2554
Basic communication skills 2554Utai Sukviwatsirikul
1.8K visualizações38 slides

Mais de Utai Sukviwatsirikul(20)

Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน por Utai Sukviwatsirikul
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืนNanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Nanoxร้านยาใช้สื่อ Social อย่างไร ให้ได้ยอดขาย…อย่างยั่งยืน
Utai Sukviwatsirikul3.1K visualizações
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน por Utai Sukviwatsirikul
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันClinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Clinical Guidance for Acute Pain Management เเนวทางพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลัน
Utai Sukviwatsirikul3.2K visualizações
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ... por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านขายยา ...
Utai Sukviwatsirikul1.4K visualizações
Best practice in communication por Utai Sukviwatsirikul
Best practice in communicationBest practice in communication
Best practice in communication
Utai Sukviwatsirikul2.2K visualizações
Basic communication skills 2554 por Utai Sukviwatsirikul
Basic communication skills 2554Basic communication skills 2554
Basic communication skills 2554
Utai Sukviwatsirikul1.8K visualizações
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea por Utai Sukviwatsirikul
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoeaSaccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea
Utai Sukviwatsirikul689 visualizações
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic) por Utai Sukviwatsirikul
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)
Utai Sukviwatsirikul3.8K visualizações
Scientific evidence of BIOFLOR por Utai Sukviwatsirikul
Scientific evidence of BIOFLORScientific evidence of BIOFLOR
Scientific evidence of BIOFLOR
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
Drugs Used in Acute Diarrhea Wandee Varavithya por Utai Sukviwatsirikul
Drugs Used in Acute Diarrhea Wandee VaravithyaDrugs Used in Acute Diarrhea Wandee Varavithya
Drugs Used in Acute Diarrhea Wandee Varavithya
Utai Sukviwatsirikul1.2K visualizações
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi... por Utai Sukviwatsirikul
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...
Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii in the preventi...
Utai Sukviwatsirikul345 visualizações
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr... por Utai Sukviwatsirikul
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...
Meta-Analysis of Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarr...
Utai Sukviwatsirikul283 visualizações
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ... por Utai Sukviwatsirikul
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...
Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea ...
Utai Sukviwatsirikul260 visualizações
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไตแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต
แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไต
Utai Sukviwatsirikul1K visualizações
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง por Utai Sukviwatsirikul
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
Utai Sukviwatsirikul896 visualizações
ความรู้เรื่องโรคไต por Utai Sukviwatsirikul
ความรู้เรื่องโรคไตความรู้เรื่องโรคไต
ความรู้เรื่องโรคไต
Utai Sukviwatsirikul3K visualizações
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
Utai Sukviwatsirikul2.1K visualizações
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ por Utai Sukviwatsirikul
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
Utai Sukviwatsirikul2.8K visualizações
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน por Utai Sukviwatsirikul
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉินข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน
ข้อเท็จจริงเรื่องยาคุมฉุกเฉิน
Utai Sukviwatsirikul355 visualizações

Drugstore market 21 oct 2016

 • 1. Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul 21 October 2016
 • 2. Drugstore Market Overview Content: • ระบบการดูแลรักษาของคนไทย เป็นอย่างไร? • คนไทยเจ็บไข้ได้ป่วย ไปรับการรักษาพยาบาลอย่างไร? • มูลค่าตลาดยาและเวชภัณฑ์ในเมืองไทย เป็นเท่าไหร่? • ร้านยาในเมืองไทย มีกี่ประเภท? • ร้านยาในเมืองไทย มีอยู่เท่าไหร่? • ร้านยา ขย1 และ ขย2 แบบขายยาแผนปัจจุบัน มีอยู่เท่าไหร่? • ร้านยา Chain Store ทุกวันนี้ ใครเป็นผู้นา? • ประเภทของยาในเมืองไทย แบ่งตามกฎหมาย มีกี่ประเภท? • ร้านยาประเภทไหน? ขายยาอะไรได้?
 • 3. แหล่งข้อมูล:Future of Thailand's Healthcare Industry in tier 2 cities, http://www.solidiance.com/whitepaper/future-of-thailands-healthcare-industry-in- tier-2-cities.pdf สถานะสุขภาพ ASEAN, http://bps.moph.go.th/new_bps/node/33 รายจ่ายสุขภาพของประเทศไทย, http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/pro-7_chapter3(1).pdf พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา, http://thaipublica.org/2012/03/thai-people-drug-47000- million-tablets-per-year/ Thailand Healthcare Spending • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพ คาดว่า จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ของจีดีพี ในปี 2012 • มูลค่าของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยเฉพาะค่ายาและ ค่ารักษาพยาบาลนั้น มีแต่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย คิดเป็น 1 แสน 6 หมื่นล้านบาท ในปี 2015 • ค่ายาเป็นค่าใช้จ่ายมากถึง 46% ของค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพ ซึ่งสูงเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพใน ประเทศที่พัฒนาแล้ว Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 4. แหล่งข้อมูล: Future of Thailand's Healthcare Industry in tier 2 cities, http://www.solidiance.com/whitepaper/future-of-thailands-healthcare-industry-in-tier-2-cities.pdf ระบบการดูแลรักษาของคนไทย เป็นอย่างไร? การประกันระบบสุขภาพของ บัตรทอง UC, ประกันสังคม SSS และ CSMBS การดูแลรักษาพยาบาลของ ข้าราชการ รวมกันทั้งสามระบบ ครอบคลุมประชากรไทย ถึง 99.47% ของจานวนประชากรทั้งหมดทั่ว ประเทศ Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 5. แหล่งข้อมูล: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/08/final-report-thailand-health-insurance.pdf TDRI Factsheet 29: ความเหลื่อมล้า 3 ระบบประกันสุขภาพ, http://tdri.or.th/tdri-insight/tdri-factsheet-29/ คนไทยเจ็บไข้ได้ป่ วย ไปรับการรักษาพยาบาลอย่างไร? การดูแลรักษาพยาบาลของประชาชนแต่ละกลุ่ม งบประมาณที่ใช้และจานวนประชากร แต่ละกองทุน ราชการ ประกันสังคม บัตรทอง หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 6. แหล่งข้อมูล: IMS Quarterly Market Review, Q1 MAT 2015, March 2015 มูลค่าตลาดยาและเวชภัณฑ์ในเมืองไทย เป็นเท่าไหร่? มูลค่าตลาดยาและเวชภัณฑ์ MAT Q1 2015 136.4 พันล้านบาท มีอัตราการโต 6% หมายเหตุ: • มูลค่าขายส่ง เฉพาะยาและเวชภัณฑ์(ไม่รวมวิตามิน & อาหาร เสริม) • ยอดขายในช่องทางโรงพยาบาลคลินิก ร้านยา (ไม่รวม ช่องทางค้าปลีกอื่น อีกมากมาย ..ใครจะรู้) Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 7. แหล่งข้อมูล: การแบ่งประเภทของร้านขายยา http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2009/_file/201032913293รอบรู้เรื่อง ยา%202010_04%20ประเภทของร้านขายยาตามกฎหมายยา.pdf ร้านยาในเมืองไทย มีกี่ประเภท? ประเภทของร้านขายยาตามกฎหมาย แบ่งตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ได้แบ่งประเภทการขออนุญาตขายยาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ยาแผนปัจจุบัน (มี 3 ประเภท) และ ยาแผนโบราณ การขายยาแผนปัจจุบัน ได้แบ่งประเภทร้านขายยาเป็น 3 ประเภท ได้ดังนี้ 1. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ขายยาอันตราย หรือ ยาควบคุมพิเศษบางประเภทที่อนุญาตให้เภสัชกรร้าน ยา ขายได้ซึ่งยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งแพทย์เช่น ยาไวอากร้า (Viagra) เป็นต้น แต่ยาควบคุมพิเศษบาง ประเภทก็ห้ามขายในร้านยาประเภทนี้ เช่น ยานอนหลับบางประเภท หรือ ยาสเตียรอยด์บางประเภท เช่น ยาเพรดนิโซโลน ทั้งนี้ ร้านยาประเภทนี้ “ต้องมีเภสัชกร” ควบคุมร้าน 2. ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ ที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ (ขย. 2) ยาเหล่านี้ไม่ ต้องใช้ใบสั่งแพทย์และ “ไม่ต้องมี” เภสัชกรคุมร้าน 3. ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ สาหรับสัตว์(ข.ย.3) ควบคุมการขายโดยเภสัชกร หรือ ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ชั้น 1 หรือชั้น 2 ประจาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทาการ การซื้อยาไม่ต้องใช้ใบสั่ง ยาของสัตวแพทย์ หมายเหตุ: • ยาสมุนไพรต่าง ยาแผนโบราณ หรือยาจีนต่าง อาหารเสริม สามารถจาหน่ายในร้านขายยาได้ทั้ง 4 ประเภท • วิตามิน เกลือแร่ สามารถจาหน่ายในร้านขายยาได้ทั้ง 4 ประเภทเช่นกัน ยกเว้น วิตามิน บางประเภทที่ขึ้นทะเบียนเป็น ยาอันตราย เช่น วิตามินที่มีปริมาณสูง จาหน่ายได้เฉพาะร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย. 1) เท่านั้น Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 8. แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย.. http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp ร้านยาในเมืองไทย มีอยู่เท่าไหร่? สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557 Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 9. แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย.. http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp ร้านยาในเมืองไทย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557 ร้านยาทุกประเภทมีอยู่ 20,596 ร้าน Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 10. แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย.. http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp ร้านยา ขย1 และ ขย2 แบบขายยาแผนปัจจุบัน มีอยู่เท่าไหร่? สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557 ร้านยา ขย1 + ขย2 มีอยู่18,523 ร้าน Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 11. แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย.. http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp และ รวบรวมจาก websites ของแต่ละเชนสโตร์ และ การสอบถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ร้านยาบุคคลธรรมดา vs. Chain Store มีอยู่เท่าไหร่? สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557 ร้านยาทั่วประเทศมีอยู่ 18,523 ร้าน 90% เป็นร้านยาบุคคลธรรมดา ส่วนอีก เป็น 9% Chain Store Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 12. แหล่งข้อมูล: สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจาปี 2557, สานักยา, อย.. http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp และ รวบรวมจาก websites ของแต่ละเชนสโตร์ และ การสอบถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ร้านยา Chain Store ทุกวันนี้ใครเป็นผู้นา? ร้านยาทั่วประเทศมีอยู่ 18,523 ร้าน Chain Store คิดเป็น 9% ของร้านยาทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น Key players ทั้ง MNC และยักษ์ค้าปลีกในประเทศที่ลงมาเล่นตลาดนี้กันถ้วนหน้า Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 13. แหล่งข้อมูล: ประเภทของยาที่มีในร้านขายยาประเภทต่าง – กระทรวงสาธารณสุข, http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2009/_file/2010429162437รอบรู้เรื่องยา%202010_05%20ประเภทของยาและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขาย ยาแต่ละประเภท.pdf ประเภทของยาตามกฎหมาย, Pharmanet, http://www.pharmanet.co.th/articles.php?action=show_content&id=64&URL=Types_of_drug_laws_Importance_and_classification ประเภทของยาในเมืองไทย แบ่งตามกฎหมาย มีกี่ประเภท? พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จาแนกยาแต่ละกลุ่มจัดขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ 1. ยาอันตราย คือ ยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจาบ้านควรใช้และจ่ายโดยผู้ประกอบ วิชาชีพเท่านั้น ยาในกลุ่มนี้จะมีคาว่า “ยาอันตราย” ระบุไว้บนฉลากข้างภาชนะบรรจุ เช่น ยาลดความดัน โลหิต ยาขับปัสสาวะ เป็นยาที่ต้องขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้มี หน้าที่ปฏิบัติการเท่านั้น (ตามกฎหมาย) 2. ยาควบคุมพิเศษ คือ ยาแผนปัจจุบันที่ต้องผ่านการควบคุมดูแลในการใช้จากผู้ประกอบวิชาชีพโดยใกล้ชิด แพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นที่มีอานาจสั่งจ่ายยาควบคุมพิเศษบางกลุ่ม เช่น กลุ่มยานอนหลับ ยารักษาโรค เอดส์ และร้านยาขายยาควบคุมพิเศษแบบมีใบสั่งได้หรือต้องทาบัญชีควบคุม 3. ยาสามัญประจาบ้าน เป็นยาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าปลอดภัย โอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีน้อย ให้ วางจาหน่ายได้โดยทั่วไป ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อด้วยตนเองตามบรรเทาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น 4. ยาบรรจุเสร็จเป็นยาแผนปัจจุบันผลิตขึ้นในรูปแบบต่าง ในทางเภสัชกรรมที่บรรจุในภาชนะหรือหีบห่อ ที่ปิด หรือผนึกไว้และมีฉลากครบถ้วนตามข้อกาหนดกระทรวง เช่น ยาแก้ไข้หวัดเป็นแผง ยาหยอดตา เป็นต้น Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 14. แหล่งข้อมูล:ประเภทของยาที่มีในร้านขายยาประเภทต่าง – กระทรวงสาธารณสุข,http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2009/_file/2010429162437รอบรู้เรื่อง ยา%202010_05%20ประเภทของยาและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาแต่ละประเภท.pdf ประเภทของยาตามกฎหมาย,Pharmanet, http://www.pharmanet.co.th/articles.php?action=show_content&id=64&URL=Types_of_drug_laws_Importance_and_classification ร้านยาประเภทไหน? ขายยาอะไรได้?? Drugstore Market Overview Utai Sukviwatsirikul
 • 15. เภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล * Founder / Pharmacist: ร้านยา PharmaTree สุขุมวิท 49 https://www.facebook.com/PharmaTree-Villa-Market-Sukhumvit-Soi-49- 115254095241402/ * ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา e-mail: utaisuk@gmail.com Facebook.com/utaisuk@gmail.com Instagram.com/utaisuk Twitter.com/utaisuk Line/utaisuk หรือสแกน QR Code ผ่าน Line ได้เลย ดาวน์โหลด slide ได้ที่ http://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul หรือติดตามข้อมูล ทั้งหมด ได้ที่… 1. บล็อกสาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย http://www.oknation.net/blog/DIVING 2. หรือ บล็อกสาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย http://utaisuk.blogspot.com/ 3. เฟซบุ๊ก สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย https://www.facebook.com/pages/สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย 4. บล็อก รวมความรู้ตลาดร้านยา http://utaiacademy.wordpress.com/ 5. เฟซบุ๊ก รวมความรู้ตลาดร้านยา https://www.facebook.com/RanyaAcademy