O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Guiabutxaca alcohol

4.128 visualizações

Publicada em

Guia alcohol de la presentació sessió alcohol del curs Educació per la Salut 2014 per a R4 promoció 2011/14

Publicada em: Saúde e medicina
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Guiabutxaca alcohol

  1. 1. .' i t‘. Í ' ‘. . A . É ms COM IDENTIFICAR EL CONSUM DE RlSC/ l PERIUDICIAL D’ALCOHOL? Pregunteu al pacient: i Alguna vegada consumeix begudes alcuhbliques? íï Torneu a explorar Exploreu amb als 2 anys ISCA AUDIT C >Sl en alguna acasia pren ) Amb quina Íreqüéncia pren hegudes alcohóllques, alguna beguda alcohólica? quantes ccnsumicions pren - Mal eldiz que beu? (en UBE) ¡(Dpomenysaimas sAmb quina iieqiiencia ho ¡a2 ' 2 “WPW "es (nre. de dies a ia setmana) ‘ 2 a 3 caps ala setmana i i 4a méscops a ia setmana > Els caps de setmana (o eis dies laborables) (envien eis s Quantes zonsumic-ons de seus háblts de consum? ¡mandes amb contingut _ _ alcohólic sol ¡sien un dia de ‘4""""= ‘ M‘ m‘ beure normalment? 3:25am ‘¡c2 304 usos laborables 7 a 9 ‘ io o més mrgsí-¿Rus _ Amb quina fiequencia pien e o més Consumiclons alcehóliques en un sol dia? - Mai consumdefiscpe’ Menysan cop ai mes ocasiá de consum l Mensualmem Homes 2 5 UBE l ‘ Setmanalment Dom N ¿,55 - Adianoquasl a dia" Punls de llil de risc Punls de lall de vis: Homes > 2a usE/ sei, l Homes s; Dones 217 USE/ se! Dones a 4 i El pacient presenta consum de r c/ períud al? Tomeu a explorar Analitica i exploració P“ als 2 anys amb I'AUDIT. Aneu a: i. . l .4 i n m; COM IDENTIFICAR LA DEPENDENCIA '_‘ DE IJALCOHOL? Exploreu si tres o més de les següents característíques apareixen simultániament, o han estat presents en els darrers Iz mesos (CIM-io): Ü Desig intens o compulsíó per consumir alcohol Ü Disminució de Ia capacitat de control: > dificultats per controlar | 'iriic¡ del consum > dificultats per posarfi a la ingesta i controlarrie la quantitat Ü Simptomatologia ¿Pabstinéricia Ü Tolerancia o neuroadaptació Ü Abandonament progressiu d'activitats D Persistencia en el consum malgrat les conseqüéncies perjudicials El pacient compleíx els criteris? EE E] Consurn de risc Dependencia [perjudicial de Palcohol le} aneu a: 9A; 1. pas coM INTERVENIR UN COP HEM DErEcrAT ‘s CONSUM DE RISC / PER]UDICIALO DEPENDENCIA? AVALUANT_ IJESTADI DEL CANVI O CONSCIENCIA DE PROBLEMA (tant en casos de consum de risc / perjudicial com de dependencia) Pregunteu al pacient: Creu ue el consum d'alcc ol ¡nflueix en la seva qualitat de vida I salut? Vol modificar els seus hábits de consum dhlcohol? si les dues respostes son posinves; si si una resposta és negativa: No El EE Estadi Estadí contemplatiu precontemplatiu Ms COM ABORDAR CADA SITUACIÓ? sl N0 l ESTADI ESTADI CONTEMPLAÏIU PRECONTEMPLATIU CONSUM DE iiisc Intervenció lntervenció [FERJUDICIAL - - ¡“LCOHOL breu motivacional DEPENDENCIA Tractament Abmdatedela DE uALcoi-ioL de ¡a dePen ¿(‘dí dependénda sense motivacio del pacient mmm Vilnius-ii Guia de butxaca Alcohol i Atenció Primária de Salut l-raiiïííï-«ei-{Iï-uaaq I. ‘ lilïunilaiir-tï-iitcil Generalitat de Catalunya Departament de Salut Airicc | :: :iï¿: ï‘: :.‘: :i: ;ï“ ; ?."'"_í fi wwungenvahcatlsalutlbeveumenymhtm g heveumenys. saiut@gencal. cal
  2. 2. l i i l i l; ; i i ' ESTADI CONTEMPLATIU ESTADI PRECONTEMPLATIU n z o 1 lntervenclo breu lntervenclo n n Un cop avaluat Pestadi del canvi i quan el pacient té IT] O n consciencia de problema: Donar realimentad ' sobre salut i riscos m. if M. Un cop avaluat Pestad del can quan 3 Comentari personalitzat i exemplificat _ el patient NO te’ consciencia de problema: > Comentari analítica i Pexploració física l c°mumÏar Pmmmlre. P I d rx - Avaluar Pestadí del canvi empatla autoeficacla romoure a presa e consciencia (2) Emfisüfl’ > Intentar generar interes > Resumir-ne els punts de vista Donar consell demanant permís Consell general ) Beure menys sempre té avantatges > Beure en excés sempre és perjudicial a Ia Ilarga s Fer consum de risc no és sinónírrl clalcoholisme Consell personalitzat s Donar informació i tractar conceptes erronis > Conseqüencies nocives concreles per al pacienl s Riscos associats si persisteix el consum > Ressaltar els avantatges de reduir-lo Negociar objectius i estratégíes (l) > Considerar Popinió del pacient > Estimular afirmacions lfautorrlotivació per al canvi > Establir objectius concrels de reduccíó Monítorar-ne el progrés sConcretar propera visita i fer-ne seguimenl (1)coM ES POT REDUIR EL coNsuM WALCOHOL? > Pvendre la primera copa després illnairer comeriqal a rneniar > Prendre hegudes rio alcohóllques , Beure a glops petlts > Planificar activitats en els moments en qué sol beure > Fer exercici íisic s Considerar nous irileressos: cinema, espon, pescar > Evitar anar al bar . Limitar trohades amb gent que ben molt > Davarlt de presions socials que ei forcen a beure dlrarrib íerrnesa: “No, gracias, avui ja lie hegut prou" responsab‘ itats > Oferír informació sobre la toxicilat de l’alcohol > Crear discrepáncies entre la conducta actual i els objectius de futur > Proposar analítica i exploració física _ No exagerar ni culpabilitzar > Procurar relació empática Si es mostra resistent: > Reconéíxeri acceplar la resistencia 3 No insistir ni pressionar > No moralítzar 3 Mantenir-se neutral > Emprar técrliques d'escolta reflexiva . Tenir una actitud no crítica > Continuar amb urla conversa constructiva i col-laborativa ) Conduir la conversa cap a url altre tema , Cenirar el mateix tema des d'un altre punt de visla > No tenir pressa > Deíxar el lema per visites ulleriors (2) EENEFICIS PEL PACIENT sl DEIXA DE BEURE > Dormir) millor, tindrá més energia > Notindrá rrial de cap > Tindrá més memñria , rrndra millorestardanim > se ll reauira ei rise detenir nrperiensro arierial, de tenir cancer, problemas hepatlcs, de l'estat rïanim ¡ de patir lesions. amix‘ ESTADI CONTEMPLATIU Compleix criteris de derivació al CAS? D lJEAP no pot assurriir el tractament Ü s'han fet intents de tractament insatislactcirls El Abordalge des de I'EAP Derivació al CAS l se uiment i control Complelx crlterls per pautar deslntoxlcacló? (una a nar rsxpoxlsx paxllivsx) Ü Antecedents: dellrium trémens o crisis comlcials Ü Sirnprorriatologia dahstinéncia rnatutina Ü Corisurri habitual cfalccllol en deiú Ü Sensació de no poder deixar Palcohol sense fármacs Ü simptomatologia Jahstinéncia en el moment de lexploracio Ü Estat organic greumenl corriprornes [IE E] Abstinéncla l pautes Compleix crlteris Per a de deshabituació desintoxicació domlc (¿al znmylllrlüï «olx! / Manel; (Ilní: , Quantitat ingerida < 25 UBE/ dia e Ahslinencia absoluta > Alasericia de complicaclons > Seguiment eaela 3 mesos greus . Avaluacia patologla - Corrjvromls de (I? ¡{curar rw ¡"wm ‘TM sonárdel dgmlclll rii Ielrllr d > Tucuman‘ ‘co; ucttes e nz: en e curs e íarmacoiisgic ' °"". °"', ‘"‘¡ , supon familiar > ZLÉÏS/ ‘¿fj sfofgjma’ q“ , Aboldatge psicosocial ' Integral domicili familiar > Contacte telefónic o visita i cada 2-3 ¿ies l p Desintoxicació arnbulatória seguint pauta farmacológica _ Supressió uiaieonoi en el ‘ Seguiment Ir ifl I: ¡ias ESTADl PRECONTEMPLATIU El patient presenta patología orgánica o mental greu? Aneu a intervenció motivacional _ Avaluació de la patologla > Missatges de reducció del dany: . Evitar prendre alcohol en sltuacions d'alt risc: quan s'ha de conduir o ferfilnclonar maquinaria perillosa e Intentar reduir el consum enla mesura que sigui possible — Seguir les indicacions del professional sanltari ¡acudir a totes les vrsiles de seguiment - Davarit una intoxicacié o situació de malestar acudir al preressional sanitarl o a un servei dhrgéncies - Pautes de vitamiriolerápia > Donar al patient alternativas de tractament _ Intent de tractamerlt: desintuxicació domiciliaria > lntensificació del seguiment ambulatori > Tractament de la patología organica i mental concomitant > No oblidar labordatge molivacional

×