Эшлэл хэрхэн хийх тухай

Umguullin Mongol Umguulugch
Umguullin Mongol UmguulugchUmguullin Mongol Umguulugch
Судалгааны ажилд
ЭШЛЭЛ
хийх
Бэлтгэсэн: Б.Байгал
АГУУЛГА
 Тодорхойлолт
 Эшлэл хийх шалтгаан
 Эшлэл хийх арга
 Эшлэл бичих загвар
 MS Word дээр эшлэл хийх
 Эх сурвалж
Оршил
Толь бичигт “Судалгаа” хэмээх үгийг шинэ мэдээ, шинэ ойлголтыг бий болгох зорилгоор
ямар нэг зүйлийг нарийвчлан шинжлэхийг хэлнэ хэмээн тодорхойлжээ.*
Сүүлийн жилүүдэд, судалгааны ажил нь шинэ мэдээ өгөх зорилготой бус харин бусдын үг
хэллэг, санаа бодлыг хуулан бичих, бусдын оюуны өмчийг хулгайлах явдал болоод байгаа.
Иймд, эш татах нь бусдын оюуны хөдөлмөрийг үнэлж, хүндэтгэх ёс зүйн нэг хэлбэр
болоод байгаа билээ.
* “research.” dictionary.cambridge.org.2017 (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-chinese-traditional/research)
ЭШЛЭЛ гэж юу вэ?
 Эшлэл* - бусдын бүтээл, санаа, тоо баримт үр дүнг бүтээл туурвигчаас ашигласан, дурьдсан, тэдгээрт
хандсан тухай мэдээлэл, тэмдэглэл.
 Эшлэл хийх - Бусдын эх сурвалж, санаа, тоо баримт, үр дүнд бүтээл туурвигчаас хандаж ашигласныг
илэрхийлэн мэдээлэх үйл ажиллагаа
 Ном зүйн нэмэлт мэдээ - ном сэтгүүлийн хэвлэгдсэн он, боть, серийн дугаар, цувралын дугаар, хуудасны
тоо, хэвлэгдсэн улс (хот), хэвлэлийн газар, хэвлэгч байгуллага, эрхлэн гаргагч(зедактор орчуулагч зэрэг),
хэддэх удаагаа хэвлэгдсэн тухай мэдээлэл
 Эх Сурвалж - эшлэлд цохогдож буй эх материал
/Баримт бичиг-Шинжлэх ухааны баримт бичгийн эшлэл.
Ерөнхий шаардлага 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8,/
Эшлэл хийх: Эшлэл татах, эш татах, эш үндэс болгох, эшлэл цохох
Англи хэл: Citation (эш авах),
Reference (эш татсан зүйл),
Bibliography (номын жагсаалт, ном зүй)
* Эш татах. (2013). Монгол Хэлний товч тайлбар толь (2-р хэвл.). Улаанбаатар: Монгол Хэлний товч тайлбар толь.
ЯАГААД эшлэл хийдэг вэ?
Оюуны өмч Мэдээлэл өгөх Сайн судалгаа
ЭШЛЭЛ ХИЙХ АРГА
Эшлэл хийх арга
Утга санаагаар
/paraphrase/
Хэсэгчлэн авч хийх
/borrowed information/
Шууд эшлэх
/direct quote/
ЭШЛЭЛ БИЧИХ ЗАГВАР
Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг эшлэлийн загвар
 American Psychological Association style - APA Chicago Manual of Styles – CMOS
(Ном:Буянхишиг, Б. (2016). Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо)
 Harvard referencing
(Ном: Буянхишиг, Б. (2016). Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо, х. 55-56.)
 American Anthropological Association style - AAA
(Ном:Буянхишиг, Бат-Эрдэнэ 2016 Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо.)
 Modern Language Association – MLA
(Ном:Бат-Эрдэнэ,Буянхишиг, Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо, 2016.Хэвлэгдсэн)
 American Political Science Association- APSA
(Ном:Буянхишиг, Бат-Эрдэнэ. 2016. Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо.)
ЭШЛЭЛ БИЧИХ ЗАГВАР
АРА (АНУ-ын Сэтгэл зүйн нийгэмлэгийн загвар )
ТӨРӨЛ БҮТЭН-НОМ ЗҮЙ
(REFERENCES)
ХУУДАСНЫ АРГА- БИЧВЭР ДОТОРХИ
(IN-TEXT CITATION)
Нэг
зохиогчтой
ном
Ном зүй:
Буянхишиг, Б. (2016). Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар:Соёмбо
Ерөнхий формат:
Зохиогчийн нэр, Овгийн эхний үсэг. (он). Номын нэр. Хэвлэгдсэн газар:
Нийтлэгч/хэвлэгч.
Утга санаагаар: (Буянхишиг, 2016)
Ерөнхий формат: (Зохиогчийн нэр, он)
Шууд эшлэх: (Буянхишиг, 2016, х. 148)
Ерөнхий формат :(Зохиогчийн нэр , он , хуудасны дугаар)
Олон
зохиогчтой
ном
Ном зүй:
Төмөртогоо, Д., Цэцэгдарь, Г., болон Санжаа. Ж. (2020). Орчин цагийн Монгол
хэл. Улаанбаатар: Монгол Судлалын сургууль.
Ерөнхий формат:
Зохиогчийн нэр. Овгийн эхний үсэг., Зохиогчийн нэр, Овгийн эхний үсэг., болон
Зохиогчийн нэр , Овгийн эхний үсэг. (Year). Номын нэр. Хэвлэгдсэн газрын нэр:
Нийтлэгч/хэвлэгч.
Утга санаагаар:
(Төмөртогоо, Цэцэгдарь, мөн Санжаа,
2020)
Ерөнхий формат: (Зохиогчийн нэр , Зохиогчийн нэр ,
болон Зохиогчийн нэр, он)
Шууд эшлэх:
(Төмөртогоо, Цэцэгдарь, мөн Санжаа,
2020, 25)
Ерөнхий формат :( Зохиогчийн нэр , Зохиогчийн нэр ,
болон Зохиогчийн нэр , он , хуудасны дугаар)
АРА (АНУ-ын Сэтгэл зүйн нийгэмлэгийн загвар )
Орчуулгын
ном
Ном зүй:
Романов, А. К (2016). Их Британий эрх зүй болон эрх зүйн тогтолцоо (Ч.
Даваадаш, Орч.). Улаанбаатар: Соёмбо.
Ерөнхий формат:
Зохиогчийн овог, нэрний эхний үсэг. дунд нэрний эхний үсэг.*
(он). Номын нэр (Орчуулагчийн нэрний эхний үсэг, Дунд нэрний эхний
үсэг, Овог.). Хэвлэгдсэн газар: Нийтлэгч/хэвлэгч.(Анх хэвлэгдсэн он).
* David (Нэр) Robert Joseph (Дунд нэр) Beckham (Овог)
Утга санаагаар: ( Романов, 2010/2016)
Ерөнхий формат: (Зохиогч, Анх нийтлэгдсэн он/Орчуулагдсан
он)
Шууд эшлэх: (Романов, 2010/2016, х. 14)
Ерөнхий формат: ( Зохиогч, Анх нийтлэгдсэн
огноо/Орчуулагдсан он , хуудасны дугаар)
Цахим ном Ном зүй: Бүтэн ном /Whole Book/
Нарангэрэл, С. (2020). Англи-Монгол-Орос хууль зүйн толь [цахим
хувилбар]. Цахим сүлжээнд түгээсэн 1 дүгээр сарын1, 1994
https://books.google.mn/books/about/%D0%90%D0%BD%D0%B3%
D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB
_%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%85%D1%83%D1%83.html?id
=42JhHAAACAAJ&redir_esc=y
Утга санаагаар:
(Нарангэрэл, 1994)
Ерөнхий формат: (Зохиогч, он)
Шууд эшлэх:
(Нарангэрэл, 2020, х. 55)
( Зохиогч, он, хуудасны дугаар)
АРА (АНУ-ын Сэтгэл зүйн нийгэмлэгийн загвар )
ТӨРӨЛ БҮТЭН-НОМ ЗҮЙ
(REFERENCES)
ХУУДАСНЫ АРГА- БИЧВЭР ДОТОРХИ
(IN-TEXT CITATION)
Сэтгүүлийн
өгүүлэл
Ном зүй:
Данзанноров, Л. (2016). Чөтгөрийн өмгөөлөгч Жак Вэржэтэй буу халахыг
хүснэ. Хуульч, 09(10), 44-48.
Хэрэв цахим сэтгүүл байгаа тохиолдолд:
http://www.mongoladvocate.mn/corp/
Ерөнхий формат:
Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг. (он). Нийтлэлийн нэр. Сэтгүүлийн
нэр,дугаар, хуудасны дугаар.
Утга санаагаар:
( Данзанноров , 2016)
Ерөнхий формат: (Зохиогч, он)
Шууд эшлэх:
( Данзанноров , 2016, х. 44)
( Зохиогч, он, хуудасны дугаар)
Сонин Ном зүй:
Сүлд, С. (2017. 01. 05). УИХ-ын дарга Японд айлчилна. Үндэсний шуудан, х1
Цахимаар унших боломжтой бол: Монгол өмгөөлөгч сонин, хуудасны
дугаар. URL
Ерөнхий формат:
Зохиогчийн нэр, Овгийн эхний үсэг. (Он, Сар, Өдөр). Нийтлэлийн гарчиг.
Утга санаагаар:
( Сүлд , 2017)
Ерөнхий формат: (Зохиогч, он)
Шууд эшлэх:
( Сүлд , 2017, х. 1)
( Зохиогч, он, хуудасны дугаар)
Хуудасны арга (In text-Citation)-ыг
хэрхэн MS Word дээр хийх вэ
Хуудасны арга (In text-Citation)-ыг
хэрхэн MS Word дээр хийх вэ
Монгол Улсын Шинжлэх ухааны баримт бичгийн
эшлэл хийх стандарт
ISO 690:1987 Баримт бичиг-Номзүйн эшлэл.
Агуулга, хэлбэр, бүтэц.
(Олон Улсын стандарт)
МNS 5453:2005 Баримт бичиг-Шинжлэх ухааны
баримт бичгийн эшлэл. Ерөнхий шаардлага.
(Монгол Улсын стандарт /норматив эшлэл:ISO 690:1987/ )
ISO 690:2010
Баримт бичиг-Номзүйн эшлэл. Агуулга, хэлбэр,
бүтэц.
(Шинэчлэгдсэн Олон Улсын стандарт)
Монгол Улсын Их дээд сургуулиудын ишлэл хийх журам-аас
• Монгол Улсын Их сургууль- “Докторын диссертацийн эх бэлтгэх, хэвлүүлэх, диссертаци,
судалгааны үр дүнг хүлээлгэн өгөхөд баримтлах журам” (Захирлын 2010 оны 03 дугаар сарын
16-ний өдрийн 176 тушаалын хавсралт ) 17.5; 18; 19; 21-р зүйлд зааснаар ишлэл хийх 3 жишээ
дурдсан болно. Үүнээс 1-р жишээ – APA загвар болно.
• Батлан хамгаалахын их сургууль- “DUMS960022-1-01:2014-Диссертацын бүтэц, шаардлага”
ЭХ СУРВАЛЖ
Цахим:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Citation
 http://libguides.gwumc.edu/c.php?g=27779&p=170368
 Difference Between net:
 http://www.differencebetween.net/language/difference-between-bibliography-and-references/
 http://www.citethisforme.com/guides/harvard/how-to-cite-a-book
 http://www.easybib.com/reference/guide/mla/book
 http://www.solano.edu/library/PDF/MLA2009.pdf
 https://www.refme.com/styles/apsa-referencing-generator/
 http://www.plagiarism.org/assets/downloads/AAA_StyleGuide_2009.pdf
Бусад
 MNS 5453:2005 Баримт бичиг –Шинжлэх ухааны баримт бичгийн эшлэл. Ерөнхий шаардлага
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
1 de 17

Recomendados

эрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар por
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварэрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварШинэбаяр Найдан
43.9K visualizações33 slides
Мотивацийн тухай ойлголт por
Мотивацийн тухай ойлголтМотивацийн тухай ойлголт
Мотивацийн тухай ойлголтchemistry teacher
9.7K visualizações7 slides
Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал por
Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал
Макро эдийн засгийн судлах зүйл, үндсэн зорилго ба асуудал Adilbishiin Gelegjamts
49.8K visualizações37 slides
илтгэл бичих арга por
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
155.1K visualizações2 slides
ангилсан асуултууд por
ангилсан асуултуудангилсан асуултууд
ангилсан асуултуудNomun Bukh-Ochir
47K visualizações6 slides
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй por
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйNaraa_06
252.1K visualizações368 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

дадлагын тайлан por
дадлагын тайландадлагын тайлан
дадлагын тайланЗоригоо Д.
137.5K visualizações31 slides
дипломын ажил бичих зааварчилгаа por
дипломын ажил бичих зааварчилгаадипломын ажил бичих зааварчилгаа
дипломын ажил бичих зааварчилгааTumendemberel Buyanjargal
18.9K visualizações1 slide
Дипломын ажил por
Дипломын ажилДипломын ажил
Дипломын ажилPrime Rose Snowdrop
59.8K visualizações46 slides
сургалтын арга гэж юу вэ por
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэChimeg Tsetseg
34.3K visualizações10 slides
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар por
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загварОюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загварMONKEY D
45.1K visualizações2 slides
Чанарын судалгаа - SICA llc por
Чанарын судалгаа - SICA llcЧанарын судалгаа - SICA llc
Чанарын судалгаа - SICA llcSICA LLC
23.7K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

дадлагын тайлан por Зоригоо Д.
дадлагын тайландадлагын тайлан
дадлагын тайлан
Зоригоо Д.137.5K visualizações
дипломын ажил бичих зааварчилгаа por Tumendemberel Buyanjargal
дипломын ажил бичих зааварчилгаадипломын ажил бичих зааварчилгаа
дипломын ажил бичих зааварчилгаа
Tumendemberel Buyanjargal18.9K visualizações
Дипломын ажил por Prime Rose Snowdrop
Дипломын ажилДипломын ажил
Дипломын ажил
Prime Rose Snowdrop59.8K visualizações
сургалтын арга гэж юу вэ por Chimeg Tsetseg
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэ
Chimeg Tsetseg34.3K visualizações
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар por MONKEY D
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загварОюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар
Оюутны товч анкет, тодорхойлолтын загвар
MONKEY D45.1K visualizações
Чанарын судалгаа - SICA llc por SICA LLC
Чанарын судалгаа - SICA llcЧанарын судалгаа - SICA llc
Чанарын судалгаа - SICA llc
SICA LLC23.7K visualizações
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ... por Adilbishiin Gelegjamts
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Adilbishiin Gelegjamts110.6K visualizações
лекц №3 por Dulguun Murun
лекц №3лекц №3
лекц №3
Dulguun Murun13.3K visualizações
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf por SuvaSuva1
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
SuvaSuva11.7K visualizações
эсээ бичвэр por sodko27
эсээ бичвэрэсээ бичвэр
эсээ бичвэр
sodko2739.4K visualizações
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... por Adilbishiin Gelegjamts
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Adilbishiin Gelegjamts278.4K visualizações
бие хүний зан төлөв лекц 2 por Tserendulam Gan-Erdene
бие хүний зан төлөв лекц 2бие хүний зан төлөв лекц 2
бие хүний зан төлөв лекц 2
Tserendulam Gan-Erdene21.1K visualizações
Эдийн засгийн өсөлт-1 por Adilbishiin Gelegjamts
Эдийн засгийн өсөлт-1 Эдийн засгийн өсөлт-1
Эдийн засгийн өсөлт-1
Adilbishiin Gelegjamts38.7K visualizações
тодорхойлолт бичих por Altantuya33
тодорхойлолт бичихтодорхойлолт бичих
тодорхойлолт бичих
Altantuya33103.9K visualizações
философи 1 por Жак М.У
философи 1философи 1
философи 1
Жак М.У45.8K visualizações
эрэлт ба нийлүүлэлт por Just Burnee
эрэлт ба нийлүүлэлтэрэлт ба нийлүүлэлт
эрэлт ба нийлүүлэлт
Just Burnee53K visualizações

Destaque

Арбитрын тухай хуулийн танилцуулга por
Арбитрын тухай хуулийн танилцуулгаАрбитрын тухай хуулийн танилцуулга
Арбитрын тухай хуулийн танилцуулгаUmguullin Mongol Umguulugch
1.2K visualizações16 slides
ӨМГӨӨЛЛИЙН АЛТАН ДҮРЭМ - ЭСРЭГ ТАЛЫН ГЭРЧ АСУУХ por
ӨМГӨӨЛЛИЙН АЛТАН ДҮРЭМ - ЭСРЭГ ТАЛЫН ГЭРЧ АСУУХӨМГӨӨЛЛИЙН АЛТАН ДҮРЭМ - ЭСРЭГ ТАЛЫН ГЭРЧ АСУУХ
ӨМГӨӨЛЛИЙН АЛТАН ДҮРЭМ - ЭСРЭГ ТАЛЫН ГЭРЧ АСУУХUmguullin Mongol Umguulugch
1.2K visualizações15 slides
ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ МАРГААНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭХ НЬ por
ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ МАРГААНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭХ НЬТӨЛБӨР ТООЦООНЫ МАРГААНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭХ НЬ
ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ МАРГААНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭХ НЬUmguullin Mongol Umguulugch
376 visualizações7 slides
бэахшхгү хугацааны зохицуулалт por
бэахшхгү хугацааны зохицуулалтбэахшхгү хугацааны зохицуулалт
бэахшхгү хугацааны зохицуулалтUmguullin Mongol Umguulugch
1.5K visualizações46 slides
3 tv juram por
3 tv juram3 tv juram
3 tv juramUmguullin Mongol Umguulugch
223 visualizações12 slides
Mergejliin hariutslagiin horoo 07092016 por
Mergejliin hariutslagiin horoo 07092016Mergejliin hariutslagiin horoo 07092016
Mergejliin hariutslagiin horoo 07092016Umguullin Mongol Umguulugch
853 visualizações3 slides

Destaque(20)

Арбитрын тухай хуулийн танилцуулга por Umguullin Mongol Umguulugch
Арбитрын тухай хуулийн танилцуулгаАрбитрын тухай хуулийн танилцуулга
Арбитрын тухай хуулийн танилцуулга
Umguullin Mongol Umguulugch1.2K visualizações
ӨМГӨӨЛЛИЙН АЛТАН ДҮРЭМ - ЭСРЭГ ТАЛЫН ГЭРЧ АСУУХ por Umguullin Mongol Umguulugch
ӨМГӨӨЛЛИЙН АЛТАН ДҮРЭМ - ЭСРЭГ ТАЛЫН ГЭРЧ АСУУХӨМГӨӨЛЛИЙН АЛТАН ДҮРЭМ - ЭСРЭГ ТАЛЫН ГЭРЧ АСУУХ
ӨМГӨӨЛЛИЙН АЛТАН ДҮРЭМ - ЭСРЭГ ТАЛЫН ГЭРЧ АСУУХ
Umguullin Mongol Umguulugch1.2K visualizações
ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ МАРГААНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭХ НЬ por Umguullin Mongol Umguulugch
ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ МАРГААНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭХ НЬТӨЛБӨР ТООЦООНЫ МАРГААНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭХ НЬ
ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ МАРГААНД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭХ НЬ
Umguullin Mongol Umguulugch376 visualizações
бэахшхгү хугацааны зохицуулалт por Umguullin Mongol Umguulugch
бэахшхгү хугацааны зохицуулалтбэахшхгү хугацааны зохицуулалт
бэахшхгү хугацааны зохицуулалт
Umguullin Mongol Umguulugch1.5K visualizações
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль ба шинэ дүрэм por Umguullin Mongol Umguulugch
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль ба шинэ дүрэмЗамын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль ба шинэ дүрэм
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль ба шинэ дүрэм
Umguullin Mongol Umguulugch10.8K visualizações
Худалдан борлуулах ажиллагааны үндсэн асуудал por Umguullin Mongol Umguulugch
Худалдан борлуулах ажиллагааны үндсэн асуудал Худалдан борлуулах ажиллагааны үндсэн асуудал
Худалдан борлуулах ажиллагааны үндсэн асуудал
Umguullin Mongol Umguulugch827 visualizações
Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төсөл por Umguullin Mongol Umguulugch
Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төсөлХууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төсөл
Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төсөл
Umguullin Mongol Umguulugch845 visualizações
Хуульд өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээг хэрэглэх нь por Umguullin Mongol Umguulugch
Хуульд өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээг хэрэглэх ньХуульд өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээг хэрэглэх нь
Хуульд өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээг хэрэглэх нь
Umguullin Mongol Umguulugch3.7K visualizações
УРЬДЧИЛАН ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА por Umguullin Mongol Umguulugch
УРЬДЧИЛАН ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААУРЬДЧИЛАН ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА
УРЬДЧИЛАН ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА
Umguullin Mongol Umguulugch3.1K visualizações
ШУДАРГА ЁСНЫ БЭЛГЭДЭЛ ФЕМИДАГИЙН ТУХАЙ por Umguullin Mongol Umguulugch
ШУДАРГА ЁСНЫ БЭЛГЭДЭЛ ФЕМИДАГИЙН ТУХАЙШУДАРГА ЁСНЫ БЭЛГЭДЭЛ ФЕМИДАГИЙН ТУХАЙ
ШУДАРГА ЁСНЫ БЭЛГЭДЭЛ ФЕМИДАГИЙН ТУХАЙ
Umguullin Mongol Umguulugch2.5K visualizações
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХОЛБООС ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ por Umguullin Mongol Umguulugch
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХОЛБООС ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХОЛБООС ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХОЛБООС ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ
Umguullin Mongol Umguulugch4.9K visualizações
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ por Umguullin Mongol Umguulugch
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
2017-01-01 ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨГДСӨН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
Umguullin Mongol Umguulugch573 visualizações
Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаанд хүсэлт, гомд... por Umguullin Mongol Umguulugch
Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаанд хүсэлт, гомд...Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаанд хүсэлт, гомд...
Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаанд хүсэлт, гомд...
Umguullin Mongol Umguulugch3.7K visualizações

Similar a Эшлэл хэрхэн хийх тухай

Erdem shinjilgeenii oguulel bichih por
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihErdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihSosoo Byambaa
2.8K visualizações44 slides
Sudalgaani iltgel bichih por
Sudalgaani iltgel bichihSudalgaani iltgel bichih
Sudalgaani iltgel bichihhelsudlal
863 visualizações16 slides
Sudalgaani iltgel bichih por
Sudalgaani iltgel bichihSudalgaani iltgel bichih
Sudalgaani iltgel bichihNyamkhuu_531
1.4K visualizações16 slides
Sudalgaani iltgel bichih por
Sudalgaani iltgel bichihSudalgaani iltgel bichih
Sudalgaani iltgel bichihotgoo_muis
483 visualizações16 slides
Henej por
HenejHenej
Henejtg_tuvshee
94 visualizações3 slides
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж por
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмжДипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмжKhulan Jugder
37.9K visualizações13 slides

Similar a Эшлэл хэрхэн хийх тухай(14)

Erdem shinjilgeenii oguulel bichih por Sosoo Byambaa
Erdem shinjilgeenii oguulel bichihErdem shinjilgeenii oguulel bichih
Erdem shinjilgeenii oguulel bichih
Sosoo Byambaa2.8K visualizações
Sudalgaani iltgel bichih por helsudlal
Sudalgaani iltgel bichihSudalgaani iltgel bichih
Sudalgaani iltgel bichih
helsudlal863 visualizações
Sudalgaani iltgel bichih por Nyamkhuu_531
Sudalgaani iltgel bichihSudalgaani iltgel bichih
Sudalgaani iltgel bichih
Nyamkhuu_5311.4K visualizações
Sudalgaani iltgel bichih por otgoo_muis
Sudalgaani iltgel bichihSudalgaani iltgel bichih
Sudalgaani iltgel bichih
otgoo_muis483 visualizações
Henej por tg_tuvshee
HenejHenej
Henej
tg_tuvshee94 visualizações
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж por Khulan Jugder
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмжДипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж
Дипломын ажил бичих анхан шатны зөвлөмж
Khulan Jugder37.9K visualizações
макро бие даалт por Amaraa Bat
макро бие даалтмакро бие даалт
макро бие даалт
Amaraa Bat5.2K visualizações
Random 121212092814-phpapp01 por otgoo Bayr
Random 121212092814-phpapp01Random 121212092814-phpapp01
Random 121212092814-phpapp01
otgoo Bayr491 visualizações
“СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ - 2019” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ - ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ por erkhem jugder
“СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ - 2019” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ - ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ “СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ - 2019” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ - ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ
“СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ - 2019” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ - ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ
erkhem jugder921 visualizações
Esse bichix zaavar por Batsuren Tsagaan
Esse bichix zaavarEsse bichix zaavar
Esse bichix zaavar
Batsuren Tsagaan19.1K visualizações
Writing essay por Uugii Nyam
Writing essayWriting essay
Writing essay
Uugii Nyam1.3K visualizações
Эссэг хэрхэн бичих вэ por Gantulga Dashdondov
Эссэг хэрхэн бичих вэЭссэг хэрхэн бичих вэ
Эссэг хэрхэн бичих вэ
Gantulga Dashdondov914 visualizações

Mais de Umguullin Mongol Umguulugch

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ... por
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...Umguullin Mongol Umguulugch
51 visualizações13 slides
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД... por
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...Umguullin Mongol Umguulugch
54 visualizações9 slides
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ... por
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...Umguullin Mongol Umguulugch
18 visualizações7 slides
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД... por
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...Umguullin Mongol Umguulugch
28 visualizações10 slides
ХҮНИЙ СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ АР... por
ХҮНИЙ СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ АР...ХҮНИЙ СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ АР...
ХҮНИЙ СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ АР...Umguullin Mongol Umguulugch
122 visualizações10 slides
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН АРВАН ЗУРГАДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ... por
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН АРВАН ЗУРГАДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ...ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН АРВАН ЗУРГАДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ...
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН АРВАН ЗУРГАДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ...Umguullin Mongol Umguulugch
84 visualizações13 slides

Mais de Umguullin Mongol Umguulugch(20)

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ... por Umguullin Mongol Umguulugch
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ОДООГИЙН ХҮЧИН ТӨГӨ...
Umguullin Mongol Umguulugch51 visualizações
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД... por Umguullin Mongol Umguulugch
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДУУДЛАГА ХУД...
Umguullin Mongol Umguulugch54 visualizações
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ... por Umguullin Mongol Umguulugch
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...
ТӨРӨӨС ОЛГОХ УРАМШУУЛЛААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ СУУТ...
Umguullin Mongol Umguulugch18 visualizações
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД... por Umguullin Mongol Umguulugch
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС АЛДАГДСАН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРД...
Umguullin Mongol Umguulugch28 visualizações
ХҮНИЙ СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ АР... por Umguullin Mongol Umguulugch
ХҮНИЙ СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ АР...ХҮНИЙ СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ АР...
ХҮНИЙ СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ АР...
Umguullin Mongol Umguulugch122 visualizações
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН АРВАН ЗУРГАДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ... por Umguullin Mongol Umguulugch
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН АРВАН ЗУРГАДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ...ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН АРВАН ЗУРГАДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ...
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН АРВАН ЗУРГАДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ...
Umguullin Mongol Umguulugch84 visualizações
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА por Umguullin Mongol Umguulugch
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГАХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА
Umguullin Mongol Umguulugch45 visualizações
ГАДААДЫН БАНКНЫ САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГ... por Umguullin Mongol Umguulugch
ГАДААДЫН БАНКНЫ САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГ...ГАДААДЫН БАНКНЫ САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГ...
ГАДААДЫН БАНКНЫ САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГ...
Umguullin Mongol Umguulugch14 visualizações
ХУВИЙН НЭМЭЛТ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА por Umguullin Mongol Umguulugch
ХУВИЙН НЭМЭЛТ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГАХУВИЙН НЭМЭЛТ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ХУВИЙН НЭМЭЛТ ТЭТГЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Umguullin Mongol Umguulugch35 visualizações
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ДАГАЖ БАТЛАГДСА... por Umguullin Mongol Umguulugch
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ДАГАЖ БАТЛАГДСА...МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ДАГАЖ БАТЛАГДСА...
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ДАГАЖ БАТЛАГДСА...
Umguullin Mongol Umguulugch52 visualizações
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2023-05-03-НЫ ӨДРИЙН 02 ТООТ ДҮГНЭЛТИЙН ТО... por Umguullin Mongol Umguulugch
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2023-05-03-НЫ ӨДРИЙН 02 ТООТ ДҮГНЭЛТИЙН ТО...МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2023-05-03-НЫ ӨДРИЙН 02 ТООТ ДҮГНЭЛТИЙН ТО...
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2023-05-03-НЫ ӨДРИЙН 02 ТООТ ДҮГНЭЛТИЙН ТО...
Umguullin Mongol Umguulugch113 visualizações
УУР АМЬСГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА por Umguullin Mongol Umguulugch
УУР АМЬСГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАУУР АМЬСГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
УУР АМЬСГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Umguullin Mongol Umguulugch34 visualizações
ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 38, 120, 124, 166, 167 ДУ... por Umguullin Mongol Umguulugch
ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 38, 120, 124, 166, 167 ДУ...ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 38, 120, 124, 166, 167 ДУ...
ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 38, 120, 124, 166, 167 ДУ...
Umguullin Mongol Umguulugch271 visualizações
ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ДАМЖУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРДӨ... por Umguullin Mongol Umguulugch
ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ДАМЖУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРДӨ...ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ДАМЖУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРДӨ...
ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ДАМЖУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРДӨ...
Umguullin Mongol Umguulugch13 visualizações
ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ГЭРЭЭГ ТАЙЛБАРЛАХ ХЭРЭГЛЭЭ, ОНЦЛОГ por Umguullin Mongol Umguulugch
ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ГЭРЭЭГ ТАЙЛБАРЛАХ ХЭРЭГЛЭЭ, ОНЦЛОГХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ГЭРЭЭГ ТАЙЛБАРЛАХ ХЭРЭГЛЭЭ, ОНЦЛОГ
ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ГЭРЭЭГ ТАЙЛБАРЛАХ ХЭРЭГЛЭЭ, ОНЦЛОГ
Umguullin Mongol Umguulugch86 visualizações
“ЗАЛИЛАХ” ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЭРЭГСЭХГҮЙ БОЛГОН ЦАГААТГАЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙ... por Umguullin Mongol Umguulugch
“ЗАЛИЛАХ” ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЭРЭГСЭХГҮЙ БОЛГОН ЦАГААТГАЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙ...“ЗАЛИЛАХ” ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЭРЭГСЭХГҮЙ БОЛГОН ЦАГААТГАЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙ...
“ЗАЛИЛАХ” ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЭРЭГСЭХГҮЙ БОЛГОН ЦАГААТГАЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙ...
Umguullin Mongol Umguulugch483 visualizações
АШИГТ МАЛТМАЛ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ /судалгааны товч танилцуулга/ por Umguullin Mongol Umguulugch
АШИГТ МАЛТМАЛ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ /судалгааны товч танилцуулга/АШИГТ МАЛТМАЛ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ /судалгааны товч танилцуулга/
АШИГТ МАЛТМАЛ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ /судалгааны товч танилцуулга/
Umguullin Mongol Umguulugch29 visualizações
ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ, ... por Umguullin Mongol Umguulugch
ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ, ...ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ, ...
ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ, ...
Umguullin Mongol Umguulugch420 visualizações
СОЁЛ, СПОРТ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХҮҮХДИЙГ ОРОЛЦУУЛАХ, ЭРХИЙГ ХАМГААЛ... por Umguullin Mongol Umguulugch
СОЁЛ, СПОРТ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХҮҮХДИЙГ ОРОЛЦУУЛАХ, ЭРХИЙГ ХАМГААЛ...СОЁЛ, СПОРТ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХҮҮХДИЙГ ОРОЛЦУУЛАХ, ЭРХИЙГ ХАМГААЛ...
СОЁЛ, СПОРТ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХҮҮХДИЙГ ОРОЛЦУУЛАХ, ЭРХИЙГ ХАМГААЛ...
Umguullin Mongol Umguulugch64 visualizações
ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨ... por Umguullin Mongol Umguulugch
ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨ...ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨ...
ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨ...
Umguullin Mongol Umguulugch64 visualizações

Эшлэл хэрхэн хийх тухай

 • 2. АГУУЛГА  Тодорхойлолт  Эшлэл хийх шалтгаан  Эшлэл хийх арга  Эшлэл бичих загвар  MS Word дээр эшлэл хийх  Эх сурвалж
 • 3. Оршил Толь бичигт “Судалгаа” хэмээх үгийг шинэ мэдээ, шинэ ойлголтыг бий болгох зорилгоор ямар нэг зүйлийг нарийвчлан шинжлэхийг хэлнэ хэмээн тодорхойлжээ.* Сүүлийн жилүүдэд, судалгааны ажил нь шинэ мэдээ өгөх зорилготой бус харин бусдын үг хэллэг, санаа бодлыг хуулан бичих, бусдын оюуны өмчийг хулгайлах явдал болоод байгаа. Иймд, эш татах нь бусдын оюуны хөдөлмөрийг үнэлж, хүндэтгэх ёс зүйн нэг хэлбэр болоод байгаа билээ. * “research.” dictionary.cambridge.org.2017 (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-chinese-traditional/research)
 • 4. ЭШЛЭЛ гэж юу вэ?  Эшлэл* - бусдын бүтээл, санаа, тоо баримт үр дүнг бүтээл туурвигчаас ашигласан, дурьдсан, тэдгээрт хандсан тухай мэдээлэл, тэмдэглэл.  Эшлэл хийх - Бусдын эх сурвалж, санаа, тоо баримт, үр дүнд бүтээл туурвигчаас хандаж ашигласныг илэрхийлэн мэдээлэх үйл ажиллагаа  Ном зүйн нэмэлт мэдээ - ном сэтгүүлийн хэвлэгдсэн он, боть, серийн дугаар, цувралын дугаар, хуудасны тоо, хэвлэгдсэн улс (хот), хэвлэлийн газар, хэвлэгч байгуллага, эрхлэн гаргагч(зедактор орчуулагч зэрэг), хэддэх удаагаа хэвлэгдсэн тухай мэдээлэл  Эх Сурвалж - эшлэлд цохогдож буй эх материал /Баримт бичиг-Шинжлэх ухааны баримт бичгийн эшлэл. Ерөнхий шаардлага 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8,/ Эшлэл хийх: Эшлэл татах, эш татах, эш үндэс болгох, эшлэл цохох Англи хэл: Citation (эш авах), Reference (эш татсан зүйл), Bibliography (номын жагсаалт, ном зүй) * Эш татах. (2013). Монгол Хэлний товч тайлбар толь (2-р хэвл.). Улаанбаатар: Монгол Хэлний товч тайлбар толь.
 • 5. ЯАГААД эшлэл хийдэг вэ? Оюуны өмч Мэдээлэл өгөх Сайн судалгаа
 • 6. ЭШЛЭЛ ХИЙХ АРГА Эшлэл хийх арга Утга санаагаар /paraphrase/ Хэсэгчлэн авч хийх /borrowed information/ Шууд эшлэх /direct quote/
 • 7. ЭШЛЭЛ БИЧИХ ЗАГВАР Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг эшлэлийн загвар  American Psychological Association style - APA Chicago Manual of Styles – CMOS (Ном:Буянхишиг, Б. (2016). Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо)  Harvard referencing (Ном: Буянхишиг, Б. (2016). Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо, х. 55-56.)  American Anthropological Association style - AAA (Ном:Буянхишиг, Бат-Эрдэнэ 2016 Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо.)  Modern Language Association – MLA (Ном:Бат-Эрдэнэ,Буянхишиг, Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо, 2016.Хэвлэгдсэн)  American Political Science Association- APSA (Ном:Буянхишиг, Бат-Эрдэнэ. 2016. Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар: Соёмбо.)
 • 9. АРА (АНУ-ын Сэтгэл зүйн нийгэмлэгийн загвар ) ТӨРӨЛ БҮТЭН-НОМ ЗҮЙ (REFERENCES) ХУУДАСНЫ АРГА- БИЧВЭР ДОТОРХИ (IN-TEXT CITATION) Нэг зохиогчтой ном Ном зүй: Буянхишиг, Б. (2016). Гэрээ байгуулах арга техник. Улаанбаатар:Соёмбо Ерөнхий формат: Зохиогчийн нэр, Овгийн эхний үсэг. (он). Номын нэр. Хэвлэгдсэн газар: Нийтлэгч/хэвлэгч. Утга санаагаар: (Буянхишиг, 2016) Ерөнхий формат: (Зохиогчийн нэр, он) Шууд эшлэх: (Буянхишиг, 2016, х. 148) Ерөнхий формат :(Зохиогчийн нэр , он , хуудасны дугаар) Олон зохиогчтой ном Ном зүй: Төмөртогоо, Д., Цэцэгдарь, Г., болон Санжаа. Ж. (2020). Орчин цагийн Монгол хэл. Улаанбаатар: Монгол Судлалын сургууль. Ерөнхий формат: Зохиогчийн нэр. Овгийн эхний үсэг., Зохиогчийн нэр, Овгийн эхний үсэг., болон Зохиогчийн нэр , Овгийн эхний үсэг. (Year). Номын нэр. Хэвлэгдсэн газрын нэр: Нийтлэгч/хэвлэгч. Утга санаагаар: (Төмөртогоо, Цэцэгдарь, мөн Санжаа, 2020) Ерөнхий формат: (Зохиогчийн нэр , Зохиогчийн нэр , болон Зохиогчийн нэр, он) Шууд эшлэх: (Төмөртогоо, Цэцэгдарь, мөн Санжаа, 2020, 25) Ерөнхий формат :( Зохиогчийн нэр , Зохиогчийн нэр , болон Зохиогчийн нэр , он , хуудасны дугаар)
 • 10. АРА (АНУ-ын Сэтгэл зүйн нийгэмлэгийн загвар ) Орчуулгын ном Ном зүй: Романов, А. К (2016). Их Британий эрх зүй болон эрх зүйн тогтолцоо (Ч. Даваадаш, Орч.). Улаанбаатар: Соёмбо. Ерөнхий формат: Зохиогчийн овог, нэрний эхний үсэг. дунд нэрний эхний үсэг.* (он). Номын нэр (Орчуулагчийн нэрний эхний үсэг, Дунд нэрний эхний үсэг, Овог.). Хэвлэгдсэн газар: Нийтлэгч/хэвлэгч.(Анх хэвлэгдсэн он). * David (Нэр) Robert Joseph (Дунд нэр) Beckham (Овог) Утга санаагаар: ( Романов, 2010/2016) Ерөнхий формат: (Зохиогч, Анх нийтлэгдсэн он/Орчуулагдсан он) Шууд эшлэх: (Романов, 2010/2016, х. 14) Ерөнхий формат: ( Зохиогч, Анх нийтлэгдсэн огноо/Орчуулагдсан он , хуудасны дугаар) Цахим ном Ном зүй: Бүтэн ном /Whole Book/ Нарангэрэл, С. (2020). Англи-Монгол-Орос хууль зүйн толь [цахим хувилбар]. Цахим сүлжээнд түгээсэн 1 дүгээр сарын1, 1994 https://books.google.mn/books/about/%D0%90%D0%BD%D0%B3% D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB _%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%85%D1%83%D1%83.html?id =42JhHAAACAAJ&redir_esc=y Утга санаагаар: (Нарангэрэл, 1994) Ерөнхий формат: (Зохиогч, он) Шууд эшлэх: (Нарангэрэл, 2020, х. 55) ( Зохиогч, он, хуудасны дугаар)
 • 11. АРА (АНУ-ын Сэтгэл зүйн нийгэмлэгийн загвар ) ТӨРӨЛ БҮТЭН-НОМ ЗҮЙ (REFERENCES) ХУУДАСНЫ АРГА- БИЧВЭР ДОТОРХИ (IN-TEXT CITATION) Сэтгүүлийн өгүүлэл Ном зүй: Данзанноров, Л. (2016). Чөтгөрийн өмгөөлөгч Жак Вэржэтэй буу халахыг хүснэ. Хуульч, 09(10), 44-48. Хэрэв цахим сэтгүүл байгаа тохиолдолд: http://www.mongoladvocate.mn/corp/ Ерөнхий формат: Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг. (он). Нийтлэлийн нэр. Сэтгүүлийн нэр,дугаар, хуудасны дугаар. Утга санаагаар: ( Данзанноров , 2016) Ерөнхий формат: (Зохиогч, он) Шууд эшлэх: ( Данзанноров , 2016, х. 44) ( Зохиогч, он, хуудасны дугаар) Сонин Ном зүй: Сүлд, С. (2017. 01. 05). УИХ-ын дарга Японд айлчилна. Үндэсний шуудан, х1 Цахимаар унших боломжтой бол: Монгол өмгөөлөгч сонин, хуудасны дугаар. URL Ерөнхий формат: Зохиогчийн нэр, Овгийн эхний үсэг. (Он, Сар, Өдөр). Нийтлэлийн гарчиг. Утга санаагаар: ( Сүлд , 2017) Ерөнхий формат: (Зохиогч, он) Шууд эшлэх: ( Сүлд , 2017, х. 1) ( Зохиогч, он, хуудасны дугаар)
 • 12. Хуудасны арга (In text-Citation)-ыг хэрхэн MS Word дээр хийх вэ
 • 13. Хуудасны арга (In text-Citation)-ыг хэрхэн MS Word дээр хийх вэ
 • 14. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны баримт бичгийн эшлэл хийх стандарт ISO 690:1987 Баримт бичиг-Номзүйн эшлэл. Агуулга, хэлбэр, бүтэц. (Олон Улсын стандарт) МNS 5453:2005 Баримт бичиг-Шинжлэх ухааны баримт бичгийн эшлэл. Ерөнхий шаардлага. (Монгол Улсын стандарт /норматив эшлэл:ISO 690:1987/ ) ISO 690:2010 Баримт бичиг-Номзүйн эшлэл. Агуулга, хэлбэр, бүтэц. (Шинэчлэгдсэн Олон Улсын стандарт)
 • 15. Монгол Улсын Их дээд сургуулиудын ишлэл хийх журам-аас • Монгол Улсын Их сургууль- “Докторын диссертацийн эх бэлтгэх, хэвлүүлэх, диссертаци, судалгааны үр дүнг хүлээлгэн өгөхөд баримтлах журам” (Захирлын 2010 оны 03 дугаар сарын 16-ний өдрийн 176 тушаалын хавсралт ) 17.5; 18; 19; 21-р зүйлд зааснаар ишлэл хийх 3 жишээ дурдсан болно. Үүнээс 1-р жишээ – APA загвар болно. • Батлан хамгаалахын их сургууль- “DUMS960022-1-01:2014-Диссертацын бүтэц, шаардлага”
 • 16. ЭХ СУРВАЛЖ Цахим:  https://en.wikipedia.org/wiki/Citation  http://libguides.gwumc.edu/c.php?g=27779&p=170368  Difference Between net:  http://www.differencebetween.net/language/difference-between-bibliography-and-references/  http://www.citethisforme.com/guides/harvard/how-to-cite-a-book  http://www.easybib.com/reference/guide/mla/book  http://www.solano.edu/library/PDF/MLA2009.pdf  https://www.refme.com/styles/apsa-referencing-generator/  http://www.plagiarism.org/assets/downloads/AAA_StyleGuide_2009.pdf Бусад  MNS 5453:2005 Баримт бичиг –Шинжлэх ухааны баримт бичгийн эшлэл. Ерөнхий шаардлага