Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

7. Pengurusan Risiko - Latest Edition.pptx

 1. PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG MS ISO 9001: 2015 07 JULAI 2022
 2. • Apa Objektif Untuk Melaksanakan Penilaian Risiko dan Peluang? – Apa yang dikehendaki oleh MS ISO 9001:2015 ? • Apa itu Penilaian Risiko Dan Peluang? • Apa itu Risiko? • Apakah kaedah penilian yang digunakan? • Bagaimana mengintegrasi penilaian risiko dengan pendekatan proses? • Bagaimanakah kita menggunakan konsep penilaian risiko dalam pelaksanaan aktiviti penambahbaikan secara berterusan? KANDUNGAN TAKLIMAT
 3. DEFINISI MS ISO 9001: 2015 Definisi… “Satu standard bertulis yang menetapkan keperluan asas dalam melaksanakan sistem pengurusan kualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan dan stake holder (pihak berkepentingan)” Halatuju… 1. Organisasi akan mewujudkan pendekatan yang sistematik untuk menerapkan kualiti untuk memastikan perkhidmatan/produknya memenuhi keperluan pelanggan. 2. Pendekatan ini mensasarkan produk/perkhidmatan yang dihasilkan telah mematuhi semua standard (SOP/GP) yang telah ditetapkan oleh organisasi, serta 3. Mempunyai satu sistem yang konsisten untuk menghasilkan Perkhidmatan/produk yang memenuhi keperluan pelanggan.
 4. Objektif & Fokus SPK ISO 9001 4 Tujuan… …memberi keyakinan & jaminan kepada pelanggan bahawa keperluan mereka akan dipenuhi secara berterusan @ konsisten. …memberi jaminan kepada pengurusan atasan bahawa produk @ perkhidmatan telah disedia & disampaikan mengikut perancangan & keperluan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Fokus pelaksanaan… …pencapaian & peningkatan kepuasan pelanggan secara berterusan. Konsep Risiko dlm SPK ada kaitan dengan pencapaian objektif tersebut
 5. Sistem Pengurusan Kualiti 5 Definisi… “Sistem pengurusan untuk mengarah & mengawal organisasi dalam perkara yang berkaitan dengan kualiti” - ISO 9000:2015 Lazimnya, sistem ini diwujudkan untuk menguruskan kualiti produk @ perkhidmatan sesebuah organisasi merujuk kepada “dokumentasi” @ “maklumat didokumenkan”… Manual Kualiti Prosedur Kualiti Arahan Kerja MPK & Fail Meja (My Portfolio) Garis Panduan @ S.O.P Pekeliling Arahan & Peraturan Akta & Undang-Undang Dll. …disedia @ diwujudkan berdasarkan keperluan Standard ISO 9001 & keperluan organisasi itu sendiri.
 6. 6
 7. BEZA STRUKTUR MS ISO 9001 (2008 VS 2015) 7
 8. STRUKTUR MS ISO 9001:2015 4 Kontek Organisasi 5 Kepimpinan 6 Perancangan 8 Operasi 7 Sokongan 9 Penilaian Prestasi 10 Penambahbaikan Kefahaman Organisasi & Kontek Keperluan & Ekspektasi Pihak Berkpingan Skop & pemakaian SPK SPK & Proses Kepimpinan & Komitmen Dasar Kualiti Peranan, Tgtjawab & Kuasa Tindakan Utk Risiko & Peluang Objektif Kualiti Perancangan Untuk Perubahan Sumber Kompetensi kesedaran Perancangan Operasi & Peluang Menentukan Keperluan Perkhidmatan Rekabentuk & Pembangunan Kawalan pembekal luar Peruntukan pengeluaran Perkhidmatan Pelepasan produk & Perkhidmatan Kawalan Produk Tak Akur Pemantauan, Pengukuran, Analisa & Evaluasi Audit Dalaman Kajian Semula Pengurusan Pembetulan & Tindakan Pembetulan Penambahbaikan Berterusan PERANCANGAN LAKSANA SEMAKAN TINDAKAN
 9. 4.4.1.f - VERSI 2015 GUNAKAN KONSEP PENDEKATAN PROSES ( P-D-C- A) Sokongan & Operasi (7.8) Kepimpi nan (5) Penambahbaikan (10) Penilaian Prestasi (9) Perancan gan (6) Plan Do Check Act Organisasi & konteksnya (4) Keperluan Pelanggan Keperluan & jangkaan pihak yang berkepentingan (4) Kepuasan Pelanggan Produk & Perkhidmatan Hasil dari SPK Sistem Pengurusan Kualiti-SPK (4) Isu Luaran PKK Tuaran & Isu Dalaman Yg Relevan KPI/QAP, & Pelan Tindakan PKK Tuaran Kajian kepuasan pelanggan
 10. PRINSIP PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN MS ISO 9001:2015 PENDEKATAN PROSES KEPIMPINAN PENGLIBATAN ANGOTA PENAMBAHBAIKAN FOKUS PELANGGAN KEPUTUSAN BERFAKTA PENGURUSAN PERHUBUNGAN 1 2 3 4 5 6 7
 11. KEHENDAK MS ISO 9001:2015 BERKAITAN PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG (4.4, 6.1 & 9.3.2) 11 Bengkel Penilaian Risiko & Peluang
 12. Klausa 4 : Konteks Organisasi 4.4 Sistem pengurusan kualiti & prosesnya 4.4.1 mestilah mewujud, melaksana, menyelenggara & menambahbaik SPK secara berterusan. Mestilah menentukan proses yang diperlukan untuk SPK, dan: a) input yang perlu & output yang dijangka dari proses; b) turutan & interaksi proses; c) kriteria & kaedah (termasuk pemantauan, pengukuran & petunjuk prestasi yang berkaitan) yang perlu; d) sumber yang perlu; e) tanggungjawab & kuasa; (Rujuk 5.3) f) menangani risiko & peluang (6.1); g) menilai proses & laksanakan perubahan yang perlu; h) menambahbaik proses. 4.4.2 pada tahap diperlukan, mestilah; a) selenggara maklumat didokumenkan untuk menyokong operasi proses; b) Kekalkan maklumat didokumenkan untuk mendapatkan keyakinan 12
 13. Klausa 6 : Perancangan 6.1 Tindakan untuk menangani risiko & peluang 6.1.1 mengambil kira isu (4.1), tentukan risiko & peluang yang perlu ditangani untuk: a) memberi jaminan bahawa SPK boleh mencapai hasil yang dikehendaki; b) meningkatkan kesan yang diingini; c) mencegah, @ mengurangkan, kesan yang tidak diingini; d) mencapai penambahbaikan. 6.1.2 organisasi mestilah merancang: a) tindakan untuk menangani risiko & Mengenalpasti peluang utk tangani risiko; b) bagaimana untuk: 1) menggabungkan & melaksanakan tindakan ke dalam proses SPK; 2) menilai keberkesanan tindakan ini. …mesti berpadanan dengan impak yang berpotensi ke atas keakuran produk & perkhidmatan. NOTA 1 Pilihan untuk menangani risiko termasuklah mengelak risiko, mengambil risiko untuk dapatkan peluang, menghapuskan sumber risiko… NOTA 2 Peluang boleh membawa kepada memperkenalkan kaedah & produk baharu, membina usahasama, gunakan teknologi baru… 13
 14. INPUT DALAM KAJIAN SEMULA PENGURUSAN 9.3.2 Input kajian semula pengurusan Mestilah dirancang & dijalankan dengan mengambil kira: a) status tindakan dari kajian semula pengurusan yang lepas; b) perubahan isu luaran & dalaman yang berkaitan dengan SPK; c) maklumat mengenai prestasi & keberkesanan SPK, termasuk “aliran” dalam: 1) kepuasan pelanggan & maklum balas pihak berkepentingan; 2) tahap objektif kualiti telah dipenuhi; 3) prestasi proses serta keakuran produk & perkhidmatan; 4) ketidakakuran & tindakan pembetulan; 5) keputusan pemantauan & pengukuran; 6) keputusan audit; 7) prestasi pembekal luaran; d) kecukupan sumber; e) keberkesanan tindakan menangani risiko & peluang (lihat 6.1); f) peluang untuk penambahbaikan. 14
 15. DEFINISI RISIKO? 15 Sesuatu keadaan di dalam atau di luar organisasi yang berpotensi memberi impak serta berpotensi menghalang organisasi daripada mencapai objektifnya, menyampaikan perkhidmatannya, melaksanakan atau menjalankan projek dengan sebaiknya  Tujuan standard adalah untuk menangani risiko & mengenalpasti peluang - penambahbaikan berterusan.  Kenalpasti perkara positif daripada risiko.  Usaha untuk minimumkan risiko & maksimumkan peluang.
 16. Risiko Atau Peluang ?
 17. Risiko Atau Peluang ?
 18. • Pengurusan Risiko bukan perkara baru dalam hidup kita – biasanya kita lakukan secara rutin tanpa kita sedari. • Konsep Risiko wujud hanya secara tersirat dalam MS ISO versi 2008, Ulangkaji telah menjadikan konsep tersebut wujud secara lebih jelas dalam sistem pengurusan kualiti – Versi MS ISO 9001:2015. • Pengurusan Risiko menjadi sebahagian komponon dalam pendekatan proses. • Pengurusan Risiko menjadikan Tindakan Pencegahan menjadi aktiviti rutin dan telah digugurkan dalam klausa MS ISO 9001:2015. • Lazimnya orang akan berpandangan negatif bila membincangkan soal risiko, namun sebenarnya Pengurusan Risiko banyak membantu dalam mengenalpasti peluang untuk penambahbaikan. • Oleh itu adalah wajar untuk memberi pertimbangan ke atas semua risiko yang telah dikenalpasti dari sudut yang positif. PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG
 19. DEFINISI PENGURUSAN RISIKO? 19 Pengurusan risiko terdiri daripada rangka kerja dan proses yang membolehkan organisasi mengurus risiko dengan efektif, efisien dan sistematik secara menyeluruh dalam konteks strategik, program, projek dan operasi serta penambahbaikan berterusan  Kenalpasti risiko & Peluang  Kategorikan Risiko ( Kekerapan Vs keterukan)  Analisa dan Senaraikan Risiko mengikut keutamaan.  Ambil tindakan untuk tangani risiko  Kajian semula Risiko jika tidak dapat ditangani
 20. OBJEKTIF PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG 1. Memastikan risiko kritikal yang memberi kesan ke atas pencapaian perkhidmatan teras, menjejaskan pengurusan kewangan dan ketidakberkesanan pengurusan sumber dikawal secara sistematik. 2. Merekodkan secara komprehensif hasil analisis setiap insiden risiko yang dikenalpasti dan menggunakannya sebagai rujukan pihak pengurusan untuk mengambil tindakan bersesuaian dengan berkesan. 3. Menjadikan hasil penilaian sebagai mekanisme untuk mengkoordinasikan tindakan pencegahan dan mitigasi ke atas insiden risiko yang telah dikenalpasti. 4. Sebagai panduan utama dalam pelaksanaan tindakan ke atas pengurusan bencana, komunikasi semasa krisis dan tindak balas semasa kecemasan
 21. • Untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan pelanggan. • Untuk memastikan kualiti perkhidmatan yang cemerlang secara konsisten. • Untuk membentuk budaya kerja pencegahan dan budaya kerja proaktif (Secara Rutin). • Kebanyakan organisasi yang cemerlang lazimnya menggunakan pendekatan berdasarkan risiko. • Biasanya keadaan yang tidak diingini dapat dielakkan jika kita memberi perhatian kepada Kebarangkalian risiko-risiko yang berlaku • Pengurusan Risiko menjadi semakin penting apabila Pegurus Program mengambil kira risiko yang berlaku dalam sesuatu program/aktiviti APA KEPERLUAN MELAKSANAKAN PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG
 22. 22 1. Mengenalpasti risiko, ancaman dan impak yang dihadapi oleh setiap Unit 2. Mengenalpasti risiko, ancaman dan impak yang dihadapi oleh setiap Unit. 3. Membangun, mengemaskini dan memantau pengurusan risiko setiap Unit supaya sentiasa lengkap dan terkini. 4. Menilai, menganalisis, mengklasifikasi dan mengenalpasti impak risiko. 5. Mewakili dan dan mengetuai Unit masing-masing dalam menangani dan mengawal risiko. 6. Mencadangkan kepada pengurusan atasan bagi perkara- perkara yang berkaitan pengurusan risiko. PERANAN AJK PENGURUSAN RISIKO
 23. PROSES PENGURUSAN RISIKO Bagi tujuan pengurusan risiko ada lima (5) langkah utama yang lazim digunakan iaitu : i. Menetapkan konteks; ii. Menilai risiko; - Mengenalpasti Risiko - Menganalisa Risiko dan - Mengkategorikan Risiko i. Menetap strategi kawalan risiko; ii. Pemantauan dan kajian semula; dan iii.Komunikasi dan perundingan
 24. Objektif utama penetapan konteks dan kategori risiko adalah untuk menentukan dan memahami kedudukan organisasi dalam konteks strategik, program dan operasi. 1. Bagi tujuan itu PKKT menjalankan analisis bagi menentukan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang (SWOT) atau 2. melakukan pengimbasan persekitaran luaran bagi mengenal pasti ancaman dari sudut Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Alam Sekitar atau Undang-Undang (PESTEL). 3. Hasil analisis ini bukan sahaja membantu PKKT memahami bentuk risiko yang bakal atau mungkin dihadapi tetapi juga dapat membezakan risiko di peringkat strategik, program dan operasi MENETAPKAN KONTEKS
 25. MENILAI RISIKO Penilaian risiko yang mungkin dihadapi dilaksanakan berdasarkan nilai kuantitatif atau kualitatif impak daripada kebarangkalian kejadian risiko. Ia ditentukan melalui tiga (3) proses berikut Mengenal pasti risiko Organisasi mengenalpasti potensi terhadap sebarang risiko yang berkemungkinan berlaku di semua Bahagian / Unit melalui 7 kategori (rujuk Jadual 2 – Indeks Impak) yang telah dikenalpasti oleh Pihak Pengurusan berdasarkan Kontek Organisasi
 26. TAHAP INDEKS IMPAK
 27. TAHAP INDEKS IMPAK
 28. MENGANALISIS RISIKO Analisis risiko yang telah dikenal pasti oleh PKKT (Unit) dijalankan dengan mengambilkira potensi kejadian berdasarkan Jadual 1 dibawah.
 29. ANALISA RISIKO (KETERUKAN BAHAYA) KEBARANGKALIAN CONTOH SITUASI/KEADAAN KADAR SANGAT BESAR Banyak kerosakan harta, kehilangan nyawa, sistem tergendala, kemusnahan struktur/alam sekitar pada skala besar 5 BESAR/KRITIKAL Terdapat kes kematian, kecederaan, kerosakan harta benda, kerosakan terhadap alam sekitar berskala sederhana 4 SEDERHANA Berlaku kemalangan/kecederaan kecil kesan terhadap alam sekitar berskala kecil, Sistem tergendala pada tahap yang boleh di kawal 3 MINOR/KECIL Kesan terhadap alam sekitar, kerosakan sistem kecil, kerosakan harta benda berskala kecil 2 TIADA KESAN Tiada kesan terhadap alam sekitar, tiada kesan kepada sistem 1
 30. • Mengenalpasti apa risiko dan peluang yang ada dalam organisasi – bergantung kepada kontek organisasi (Strategik/Program/Operasi). – MS ISO 9001:2015 bukan arahkan kita untuk menjalankan Pengurusan risiko dan menyediakan serta mengekalkan senarai risiko rasmi dengan format yang penuh (full format risk) – MS ISO 31000 (“Pengurusan risiko – Prinsip dan Garis Panduan”) amat berguna sebagai sumber rujukan (bukan mandatori) KENALPASTI RISIKO
 31. Risiko peringkat strategik boleh didefinisikan sebagai risiko-risiko yang wujud akibat daripada perubahan dasar, kepimpinan organisasi, persekitaran, sosio-ekonomi dan politik atau kegagalan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Pelan Strategik atau yang berdasarkan faktor penentu kejayaan (critical success factor) KKM. Merupakan risiko berperingkat tinggi di mana ia diuruskan menerusi pembuatan dasar yang melibatkan isu-isu perancangan strategik di peringkat nasional. Risiko peringkat ini memerlukan keterlibatan pegawai-pegawai kanan yang berbekalkan pengetahuan dan pengalaman yang luas serta mempunyai kapasiti dan berpengaruh besar dalam sesebuah organisasi. Ciri-ciri ini penting kerana risiko di peringkat ini akan melibatkan proses pembuatan keputusan yang melibatkan serta merubah dasar dan hala tuju KKM pada jangka masa panjang. Risiko yang wujud di peringkat ini adalah dipengaruhi kebiasaannya berpunca faktor luar seperti: i. Perubahan keadaan ekonomi nasional dan antarabangsa; ii. Perubahan dalam dasar-dasar Kerajaan atau pertukaran struktur politik; iii. Perubahan demografik /persekitaran; iv. Ketidaktenteraman awam; dan v. Persekitaran seperti pencemaran RISIKO STRATEGIK
 32. KOMPONEN PENGURUSAN RISIKO • Komponen Pengurusan Risiko KKM adalah dseperti dalam Gambar Rajah 1 di bawah: (Pelan Pengurusan Risiko Peringkat Strategik)
 33. RISIKO PROGRAM Risiko di peringkat program adalah berkait rapat dengan risiko yang wujud di peringkat strategik. Hal ini kerana dasar-dasar yang digubal di peringkat strategik perlu disampaikan kepada kumpulan tertentu sama ada di peringkat dalaman mahupun luaran ataupun sebagai makluman umum. Maka, apa-apa yang menjadi penghalang kepada tujuan ini boleh didefinisikan sebagai risiko peringkat program.. Program-program tertentu perlu dirancang dan dibangunkan berdasarkan dasar- dasar yang telah digubal. Pengurusan atasan KKM harus memastikan bahawa program yang telah dibangunkan ini dijalankan supaya keputusan besar yang telah dibuat dalam organisasi tersebut mencapai objektifnya:- i. Perolehan; ii. Pewangan; iii. Pengurusan; iv. Projek; v. Perundangan; vi. Kualiti Perkhidmatan; dan vii. Kesinambungan perkhidmatan.
 34. RISIKO OPERASI Risiko di peringkat operasi didefinisikan sebagai pelengkap kepada risiko di peringkat strategik dan program. Semua program yang dibangunkan berdasarkan dasar-dasar di peringkat strategik mesti dilaksanakan dengan telus dan efektif. Proses ini penting supaya keputusan-keputusan di peringkat tertinggi memenuhi tujuan asal ia dibuat. Risiko operasi adalah kebarangkalian berlaku kelemahan/kegagalan operasi yang disebabkan oleh kelemahan proses kerja, system teknologi maklumat, system kawalan dan sokongan dalam operasi atau aktiviti harian organisasi. Contohnya seperti berikut: i. Kelemahan dalam aspek latihan dan sistem kawalan sumber manusia; ii. Proses kerja yang tidak lengkap; iii. Kegagalan dalam mematuhi proses kerja dan iv. Gangguan terhadap sistem secara dalaman atau luaran
 35. 7 JENIS RISIKO DIKENALPASTI - KKM Kategori Definisi Perundangan Risiko berkaitan perundangan negara (kontrak, MOU, Prosedur dan Polisi) Strategik Risiko berkaitan dengan strategi atau polisi yang gagal atau silap Sumber Manusia Risiko yang berupaya memberi kesan yang mendalam kepada sumber manusia Reputasi Risiko yang boleh mencemarkan nama atau imej jabatan/pejabat/Unit Kewangan Risiko yang berkaitan pengurusan kewangan, transaksi, penipuan, pemalsuan dan kecurian Operasi Risiko yang berkaitan dengan kerja yang tidak dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan Keselamatan Maklumat Risiko yang berkaitan maklumat yang dihasilkan tidak tepat, tidak lengkap, tidak sesuai, disalahguna atau tidak kemas kini
 36. MODEL PENGURUSAN RISIKO - KKM
 37. MENILAI RISIKO Penilaian risiko yang mungkin dihadapi dilaksanakan berdasarkan nilai kuantitatif atau kualitatif impak daripada kebarangkalian kejadian risiko. Ia ditentukan melalui tiga (3) proses berikut (Mengenalpasti, Menganalisa & Mengkategori) MENGENALPASTI RISIKO Organisasi perlu mengenalpasti potensi terhadap sebarang risiko yang berkemungkinan berlaku di semua Bahagian / Unit melalui 7 kategori (Rujuk Jadual 2 – Indeks Impak) yang perlu dikenalpasti oleh Pihak Pengurusan berdasarkan Kontek Organisasi
 38. TAHAP INDEKS IMPAK
 39. TAHAP INDEKS IMPAK
 40. MENGANALISIS RISIKO Analisis risiko yang perlu dikenal pasti oleh PKKT (Unit) dijalankan dengan mengambilkira potensi kejadian berdasarkan Jadual 1 dibawah.
 41. ANALISA RISIKO (KETERUKAN BAHAYA) KEBARANGKALIAN CONTOH SITUASI/KEADAAN KADAR SANGAT BESAR Banyak kerosakan harta, kehilangan nyawa, sistem tergendala, kemusnahan struktur/alam sekitar pada skala besar 5 BESAR/KRITIKAL Terdapat kes kematian, kecederaan, kerosakan harta benda, kerosakan terhadap alam sekitar berskala sederhana 4 SEDERHANA Berlaku kemalangan/kecederaan kecil kesan terhadap alam sekitar berskala kecil, Sistem tergendala pada tahap yang boleh di kawal 3 MINOR/KECIL Kesan terhadap alam sekitar, kerosakan sistem kecil, kerosakan harta benda berskala kecil 2 TIADA KESAN Tiada kesan terhadap alam sekitar, tiada kesan kepada sistem 1
 42. SKALA PENARAFAN KETERANGAN 5 HAMPIR PASTI Sesuatu Kejadian Yang kerap berlaku,hampir pasti berlaku (Contoh : sekali dalam sebulan) 4 KEMUNGKINAN TINGGI Sesuatu kejadian yang bersar kemungkinan berlaku (contoh : sekali dalam setiap 6 bulan) 3 ADA KEMUNGKINAN Sesuatu kejadian yang mungkin berlaku (Contoh sekali dalam setahun) 2 KEMUNGKINAN RENDAH Sesuatu kejadian yang rendah kemungkinan berlaku (contoh : sekali dalam setiap 3 tahun) 1 JARANG Sesuatu kejadian yang jarang berlaku (Contoh : sekali dalam melebihi 3 tahun) ANALISA RISIKO (KEBARANGKALIAN BAHAYA)
 43. KATEGORI RISIKO Pengkategorian tahap risiko dibuat berdasarkan kepada kebarangkalian ianya berlaku dan tahap impak risiko itu keatas Sampaian perkhidmatan. Matrik ini digunakan bagi menentukan kedudukan bagi insiden risiko Organisasi dimana risiko yang dianalisa ditentukan boleh diterima atau tidak berdasarkan matrik berikut
 44. 44 MATRIK RISIKO KEBARANGKALIAN KETERUKAN 1 2 3 4 5 5 5 10 15 20 25 4 4 8 12 16 20 3 3 6 9 12 15 2 2 4 6 8 10 1 1 2 3 4 5 FORMULA RISIKO RISIKO = Kebarangkalian x Keterukan
 45. KATEGORI RISIKO-KUANTITATIF KETERUKAN KEROSAKAN KEBARANGKALIAN KEBARANGKALIAN TIADA KESAN (S-1) MINOR/KECIL (S-2) SEDERHANA (S-3) BESAR (S-4) SANGAT BESAR (S-5) HAMPIR PASTI (K-5) (5) (10) (15) (20) (25) KEMUNGKINAN TINGGI (K-4) (4) (8) (12) (16) (20) ADA KEMUNGKINAN (K3) (3) (6) (9) (12) (15) KEMUNGKINAN RENDAH (K-2) (2) (4) (6) (8) (10) JARANG (K-1) (1) (2) (3) (4) (5) KETERUKAN KEROSAKAN/IMPAK KEBARANGKALIAN BERLAKU S - 5 SANGAT BESAR K - 5 HAMPIR PASTI S - 4 BESAR/KRITIKAL K - 4 KEMUNGKINAN TINGGI S - 3 SEDERHANA K - 3 ADA KEMUNGKINAN S - 2 MINOR / KECIL K - 2 KEMUNGKINAN RENDAH S - 1 TIADA KESAN K - 1 JARANG
 46. KATEGORI RISIKO - KUALITATIF PROBABILITY Frequent Likely Possible Unlikely Rare SEVERITY Severe Extremely High Risks (EH) High Medium Major High High Medium Medium Moderate High High High Medium Medium Minor High Medium Medium Medium Low Insignificant Medium Medium Low Low Low RISK LEVELS As Low As Reasonably Practical Generally Acceptable Generally Un- Acceptable
 47. TAHAP RISIKO TAHAP RISIKO SKALA TAHAP RISIKO PENERANGAN TAHAP RISIKO EXTREME 13 - 25 Risiko sangat tinggi, Pelan tindakan Pengurusan Risiko yang terperinci diperlukan untuk menyelesaikan risiko HIGH 8 - 12 Risiko tinggi, perlu diberikan perhatian oleh pengurusan atasan sesebuah organisasi untuk menyelesaikan risiko MEDIUM 4 - 7 Tahap Risiko sederhana, hanya perlu diurus dan diberikan perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan LOW 1 - 3 Tahap risiko rendah, hanya perlu diuruskan mengikut prosedur/SOP sedia ada
 48. HAD PENERIMAAN RISIKO Had penerimaan risiko ditentukan berasaskan Matrik Kebarangkalian dan Impak. KKM telah menentukan sama ada sesuatu risiko boleh diterima atau tidak berdasarkan keputusan Had Penerimaan Risiko. a. Risiko BOLEH diterima (Skala Tahap Risiko: Rendah dan Sederhana, 1-8) a. Risiko TIDAK BOLEH diterima (Skala Tahap Risiko: Tinggi dan Ekstrim (9-25)
 49. Berdasarkan Had Penerimaan Risiko tersebut, KKM telah bersetuju dengan ketetapan berikut: a) Insiden risiko dalam skala 1 hingga 8 adalah risiko yang boleh diterima dan akan diuruskan dengan menggunakan mekanisme sedia ada; b) Insiden Risiko dalam skala 9 hingga 25 adalah tahap risiko yang tidak boleh diterima. Perlu Menyediakan strategi kawalan yang sesuai bagi insiden-insiden risiko tersebut
 50. TETAPKAN STRATEGI KAWALAN Kawalan risiko adalah mengambil tindakan untuk mengurangkan kebarangkalian atau magnitud impak risiko yang dihadapi oleh PKKT melalui pelaksanaan beberapa kaedah strategi kawalan strategi seperti mengelak, memindah, mengurang dan menerima risiko sedia ada. • Mengelak risiko (Avoid) – Tidak ambil/teruskan aktiviti tersebut. • Memindah risiko (Transfer) –libatkan pihak lain yang berkongsi secara keseluruhan / sebahagian risiko) • Menerima risiko (Accept) – Terpaksa terima ( kurangkan impak) • Mengurang risiko (Reduce) – Kurangkan risiko dengan latihan, pengujian, kawalan atau perbaiki system pengurusan
 51. KAWALAN RISIKO
 52. PEMANTAUAN RISIKO 52 Bagi memastikan Pengurusan Risiko dilaksanakan secara berkesan mekanisma pemantauan yang perlu dilaksanakan oleh PKK Tuaran termasuklah • Melaksanakan Audit Dalaman Secara Berkala. • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko • Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) • Audit Persijilan (Audit SIRIM) • Audit untuk Star Rating
 53. KAJIAN SEMULA PENILAIAN RISIKO Penilain risiko dan pelan tindakan kawalan risiko secara berterusan Perlu untuk memastikan risiko Jabatan sentiasa dikemaskini; sebelum, semasa dan selepas sesuatu risiko itu berlaku. (Kaedah pemantauan dan pengawalan risiko seperti berikut) • Penilaian Semula Risiko (secara berkala untuk mengenalpasti risiko baharu); • Audit Risiko (memeriksa keberkesanan tindak balas risiko); dan • Analisa trend (memantau keseluruhan prestasi aktiviti pengurusan risiko)
 54. KOMUNIKASI & RUNDINGAN Komunikasi membolehkan aktiviti-aktiviti penting Dalam pengurusan risiko dilaksanakan dalam setiap proses yang telah diwujudkan dalam rangka kerja pengurusan risiko. Komunikasi dan rundingan dalam pengurusan risiko penting bagi: • Melaksanakan Pelan Pengurusan Risiko yang telah dibangunkan. • Mendokumentasikan semua mesyuarat dan perbincangan dengan stakeholders. • Mengkomunikasikan Pelan Pengurusan Risiko kepada warga Organisasi. (Disampaikan dan difahami) • Meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga jabatan berkenaan Pelan Pengurusan Risiko dan (Sedar akan kepentingan) • Menyalurkan maklumat terkini berhubung Pelan Pengurusan Risiko. (Setiap Perubahan – Penambahan/Pengurangan)
 55. KENALPASTI RISIKO DAN PELUANG SEDIA PROSES DAN CARTA ALIR KERJA RANCANG PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG LAKSANA TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG ANALISA RISIKO DAN PELUANG PROSES KERJA VS PENILAIAN RISIKO KEPIMPINAN
 56. Statu s Rancang – masuk SKT/ Takwim Whatsapp Ringkasan Laporan Awal Wabak CDC Verifikasi – Kes Definisi Daerah hantar Laporan Semakan & Pembetulan Laporan awal – Wabak Siasatan – Kes sporadik Rujuk Peg. Epid (semakan) Statu s Lengkapkan Laporan & masuk ulasan Peg. Tida k Tida k Ya Ya CARTA ALIR LAPORAN AWAL PENYAKIT BERJANGKIT
 57. Hantar Ke KKM (24 jam) Rekod & Simpan dlm Fail Analisa Laporan – Pantau Tindakan Kawalan Wabak Pantau Keberkesanan Tindakan Kawalan Jalankan Langkah2 Penambahbaikan Tamat/Selesai CARTA ALIR LAPORAN AWAL PENYAKIT BERJANGKIT
 58. 59
 59. CARTA ALIR PENGURUSAN RISIKO
 60. 61
 61. LATIHAN DALAMAN Persekitaran (7.1.4) Infrastruktur (7.1.3) Manusia (7.1.2) Kalibrasi (7.1.5.2a) Perolehan (8.4.1) Selenggara (7.1.3) Tgtjwb & Kuasa (5.3) Kompetensi (7.2) Sumber (7.1) Keperluan Dokumentasi (7.5) Kawalan Dokumen (7.5.2) Pelaksanaan (5.3a ) Pemantauan (9.1.1a) Tindakan pembetulan ( 10.2.1a) PENDEKATAN PROSES – PENILAIAN RISIKO & PELUANG Penambahbaikan (10.3 ) Kekerapan (9.1.1c) Objektif Kualiti (6.2.1) Kawal Proses (5.3b) Pengukuran 9.1.1b) Perancangan (6.2) Perancangan (5.3) Analisa Data (9.1.3) Dianalisa (9.1.1d) Sosial/Psikologikal/Fizikal (7.1.4 –a,b,c)
 62. KAWALAN RISIKO 63 * Pelan Tindakan Untuk Menangani Risiko perlu disediakan secara komprehensif serta haruslah Berpadanan dengan Impak Yang Berpotensi. * Pilihan Untuk Menangani risko termasuklah • Menerima/Mengambil Risiko Untuk Mendapatkan Peluang (Accept). • Mengurangkan Impak Risiko (Reduce) • Mengelakkan Risiko (Avoid) • Menghapuskan sumber risiko (Eliminate)atau • Memindahkan Risiko (Transfer) - Peluang boleh menggalakkan kepada memperkenalkan kaedah, mekanisma dan produk baru serta Membina usahasama dengan menggunakan teknologi yang baru berasaskan konsep Inovasi/kreativiti.
 63. • Daftar atau Log Risiko amat penting sebagai rekod risiko yang telah dikenalpasti, keterukannya. Dan tindakan pencegahan yang perlu diambil untuk menangani risiko tersebut. • Boleh jadi ia hanya merupakan dokumen ringkas seperti spreadsheet atau sistem pengkalan Data. • Format yang amat berkesan adalah dalam bentuk jadual – mudah difahami dan dibuat tindaksusul. • Biasanya jadual berupaya memaparkan maklumat yang mudah difahami walaupun dalam 1 muka surat sahaja. DAFTAR RISIKO
 64. DAFTAR POTENSI RISIKO BIL NAMA INSIDEN / RISIKO PUNCA RISIKO TAHAP RISIKO STRATEGI PENYELE SAIAN KAEDAH KAWALA N TANGGU NG JAWAB KAJIAN SEMULA 1 Program Latihan yang dijalankan oleh kumpulan sasar - Beban Tugas - Tiada komitmen - Tiada Takwim - Tidak Kompeten - Tiada Komitmen - Tiada Peluang 20 -Peringatan Mesra -Mematuhi GP -Pemantauan Lepas -Jadual Kursus -Audit CPD Point -Pematuhan Takwim -Penyelaras LDP/CME 6 Bulan 2 Pengisian Jawatan tidak mengikut kepakaran dan Pengalaman - Pemilihan pegawai tidak memenuhi Standard 16 1.Pengisian jawatan ikut keperluan 2. - Wujudkan Perjawatan Baru - Mesyuarat Perjawatan -Pegawai Sumber Manusia/ Pengurusan 6 Bulan
 65. KOMPONEN DAFTAR RISIKO • Tiada senarai standard yang telah ditetapkan sebagai komponen yang wajib dimasukkan dalam daftar risiko. Bagaimanapun Yang lazim digunakan adalah seperti berikut di bawah :- • Tarikh : Daftar risiko adalah dinamik, penting untuk catatkan tarikh risiko dikenalpasti atau diubahsuai. Tarikh sasaran dan tarikh jangkaan risiko diselesaikan boleh juga dimasukkan. • Deskripsi Risiko : Kenyataan yang menjelaskan risiko yang dikenalpasti. • Jenis Risko (Perniagaan, projek, Tahap): Klasifikasi risiko: • Risiko perniagaan berkaitan jangkaan mendapatkan faedah. Risiko projek berkaitan pengurusan projek seperti jangkamasa dan sumber, manakala Peringkat risiko adalah risiko khusus yang dijangka akan berlaku di setiap peringkat perancangan projek.. • Kebarangkalian Risiko berlaku : Menyediakan penilaian kebarangkalian kekerapab risiko berlaku (Kerap, sekali sekala, jarang & ada kemungkinan) • Keterukan kesan risiko : menyediakan penilaian impak risiko terhadap pencapaian program yang dirancang (Rendah, Sederhana & Tinggi/teruk)
 66. • Tindakbalas Risiko: Tindakan yang diambil untuk mencegah, mengurangkan atau memindahkan risiko yang telah dikenalpasti. Tindakan ini termasuklah menyediakan pelan tindakan kawalan risiko atau pelan kontigensi. • Pemilik Risiko: Individu yang bertanggungjawab untuk memastikan risiko yang dikenalpasti diurus dengan sempurna dengan mengambil tindakan pencegahan yang bersesuaian. • Status Risiko : Menunjukkan samada risiko yang dikenalpasti telah diambil tindakan sepaya tidak lagi memberi impak terhadap kejayaan sesuatu projek/ program. Contoh klasifikasi: C-current or E-ended. • Nilai kuantitatif boleh juga ditambah sekiranya difikirkan bersesuaian dengan penilaian risiko dan peluang. KOMPONEN DAFTAR RISIKO
 67. 68 PELAN PENILAIAN RISKO JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH AKTIVITI : Kawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit UNIT/BAHAGIAN : Unit Kawalan Penyakit Berjangkit/ Bahagian Kesihatan Awam Disediakan Oleh : JAIMI BORUBUI Disemak Oleh : DR M JIKAL Diluluskan Oleh : DR ISMAIL Tarikh Disediakan : 22/03/2018 Tarikh : 07/04/2018 Tarikh : 09/04/2018 Tarikh Dikemaskini : 06/04/2018 1. Pengenalpastian Risiko 2. Penilaian Risiko 3. Kawalan Risiko 4. Peluang Proses Risiko Kesan Kawalan Risiko Sedia ada Kekerapan Impak Tahap Risiko Cadangan / Tindakan Pegawai Bertanggung jawab Tempoh Penilaian / Status Berdasarkan Matriks Penilaian LAPORAN AWAL WABAK CDC JADUAL ANALISIS PELAN RISIKO DAN PELUANG
 68. • Pengurusan Risiko = Tindakan pencegahan. • Pengurusan Risiko = adalah urusan semua anggota. – Pengurusan Risiko bukan tanggungjawab Pihak Pengurusan sahaja. • Pengurusan Risiko merupakan asas kepada kecemerlangan organisasi. • Pengurusan Risiko seharusnya menjadi budaya kerja organisasi KATA KUNCI PERLU DIINGATI
 69. • Penilaian Risiko dan Peluang merupakan salah satu elemen dalam Pendekatan Proses. • Isu mengenai Penilaian Risiko dan Peluang merupakan salah satu input/agenda dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. • Penilaian Risiko dan Peluang merupakan salah satu elemen dalam proses penambahbaikan berterusan yang memberi focus kepada tindakan pencegahan. • Penilaian Risiko Dan Peluang perlu ditunjukkan semasa audit (audit dalaman/Audit Persijilan SIRIM). • Wujudnya daftar/senarai risiko membuktikan sesebuah organisasi telah melaksanakan konsep Pemikiran Berasaskan Risiko biasanya dibincangkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. KESIMPULAN
 70. 71
 71. • Mengenalpasti apa risiko dan peluang yang ada dalam organisasi – bergantung kepada kontek organisasi (Strategik/Program/Operasi). – MS ISO 9001:2015 bukan arahkan kita untuk menjalankan Pengurusan risiko dan menyediakan serta mengekalkan senarai risiko rasmi yang penuh (full format risk) – MS ISO 31000 (“Pengurusan risiko – Prinsip dan Garis Panduan”) amat berguna sebagai sumber rujukan (bukan mandatori) APA YANG PERLU DILAKSANAKAN
 72. • Analisa dan senaraikan risiko mengikut keutamaan yang ada dalam organisasi – Apa risiko yang boleh diterima / boleh diabaikan ? – Apa risiko yang tidak boleh diterima / tidak boleh diabaikan? • Menyediakan pelan tindakan untuk menangani risiko yang dikenakpasti. – Bagaimana mengelakkan atau menghapuskan risiko ? – Bagaimana memitigasikan risiko? • Melaksanakan perancangan – Ambil tindakan. • Semak keberkesanan tindakan yang telah dilaksanakan – Adakah tindakan berkesan? • Belajar dari pengalaman – penambahbaikan berterusan. APA YANG PERLU DILAKSANAKAN
 73. CONTOH-CONTOH INSIDEN RISIKO YANG BIASA BERLAKU 74 Bengkel Penilaian Risiko & Peluang
 74. SENARAI INSIDEN RISIKO YANG LAZIM BERLAKU
 75. SENARAI INSIDEN RISIKO YANG LAZIM BERLAKU
 76. SENARAI INSIDEN YANG LAZIM BERLAKU
 77. SENARAI INSIDEN RISIKO YANG LAZIM BERLAKU
 78. SENARAI INSIDEN RISIKO YANG LAZIM BERLAKU
 79. SENARAI INSIDEN RISIKO YANG LAZIM BERLAKU
Anúncio