Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen

Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Ulkoministeriö - EurooppatiedotusUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
EMUN KEHITYS SAKSAN
VAALIEN JÄLKEEN
Timo Miettinen, FT, yliopistotutkija
Eurooppa-tutkimuksen verkosto, Helsingin yliopisto
Timo.pa.miettinen@helsinki.fi // Twitter: @TimoMiettinen
Kysymyksiä
■ Miksi talous- ja rahaliittoa ollaan kehittämässä?
■ Mitä vaikutuksia eurokriisillä on ollut talous- ja
rahaliittoon?
■ Miksi kansallisilla vaaleilla on väliä?
■ Mitä konkreettisia ehdotuksia nyt on pöydällä?
Vaalivuosi eurooppalaisittain
■ Eurooppalaiset vaalit: populismista polarisaatioon?
– Hollannin parlamenttivaalit 15.3.2017
– Ranskan presidentinvaalit 23.4.2017
– Saksan liittopäivävaalit 24.9.2017
■ Eurooppalaisia tapahtumia
– Junckerin valkoinen kirja EU:n kehittämisestä 1.3.2017
– Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhla 25.3.2017
– Pohdinta-asiakirja (”reflection paper”) EMUn kehittämisestä
31.5.2017
Kaksi kehityskulkua:
kansallinen ja EU-taso
Yksittäiset maat
Populismi
EU-skeptisyys
Keskustaoikeiston EU-linja:
integraatiomyönteisyys vs.
-kriittisyys
Oikeusvaltioperiaate (Puola, Unkari)
EU-taso
Junckerin valkoinen kirja: skenaariot
EMUn kehittäminen
Sosiaalisten oikeuksien pilari
Puolustusyhteistyö
Kreikan III tukipaketin ohjelma
Miksi vaaleilla on väliä?
■ Euroopan unioni ja sen toimintaympäristö on entistä
epävakaampi talous- ja pakolaiskriisin sekä Britannian EU-eron
johdosta.
■ Talouskriisi on sekoittanut instituutioiden välisiä valtasuhteita:
Yleisesti voidaan kuitenkin puhua uudesta hallitustenvälisyyden
ajasta, ei liittovaltiokehityksestä.
■ Hallitustenvälisyys tekee EU:n riippuvaisemmaksi yksittäisten
maiden sisäpoliittisesta kehityksestä.
■ Luottamus EU-instituutioihin on silti edelleen verrattain hyvä.
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Luottamus Euroopan unioniin
■ Usein esitetyn näkemyksen mukaan euroskeptisyys on lisääntynyt
ympäri Eurooppaa
■ Luottamus Euroopan unioniin poliittisena toimijana korreloi
vahvasti kansallisten instituutioiden kanssa
■ Se on silti edelleen vahvempaa kuin kansallisia instituutioita
kohtaan koettu luottamus
■ Talouden heikko tila luo epäluottamusta poliittisiin järjestelmiin
ylipäänsä
■ Euroskeptisyys ei erotettavissa koko politiikan legitimiteettikriisistä
Instituutiot murroksessa
■ Eräs Lissabonin sopimuksen (2008) keskeisistä tavoitteista oli selkiyttää
Euroopan unionin institutionaalista rakennetta ja vahvistaa sen asemaa
poliittisena toimijana.
■ Eurokriisin puhkeaminen vuosina 2009–2010 järkytti merkittävällä tavalla EU:n
institutionaalista tasapainoa.
■ Komission aloitekyky heikkeni, Saksa ja Ranska ottivat vetovastuun
■ Unioni järjestelmänä mennyt sekavampaan suuntaan
– Talouskoordinaation ratkaisut EU-oikeuden ulkopuolella
– Euroryhmän korostunut rooli
– Euroopan keskuspankki joutunut ottamaan poliittisen roolin
Hallitustenvälisyys uusi normaali
■ Yhtäältä toimeenpanevaa valtaa edustavat instituutiot kuten Euroopan
keskuspankki ovat nousseet keskeiseen asemaan talouspoliittisina toimijoina.
– EU-lain rinnalle uusia kv-oikeudellisia järjestelmiä: fiscal compact, two-
pack, six-pack.
■ Toisaalta esimerkiksi vakausmekanismin säännöt varmistavat sen, ettei
pelastuspaketeista tehdä päätöksiä ilman suurten maiden hyväksyntää.
■ Yleisesti voidaan puhua siirtymästä hallitustenväliseen suuntaan.
■ Hallitustenvälisen yhteistyön korostuminen merkitsee, että EU on entistä
riippuvaisempi myös valtioiden sisäpoliittisesta kehityksestä
– Original Six –ajattelu korostuu, Eurooppa-neuvosto ja uusi
konferenssidiplomatia
Peruskäsitteitä
■ Economic and Monetary Union eli talous- ja rahaliitto (EMU)
muodostettiin Maastrichtin sopimuksen (1992) myötä.
Finanssipolitiikan koordinaatio, yhteinen rahapolitiikka ja yhteinen
valuutta.
■ Euroalue, johon kuuluu 19/28 EU-jäsenmaata – ovat ottaneet
yhteisen valuutan käyttöön
■ European Exchange Rate Mechanism (ERM) eli eurooppalainen
vaihtokurssijärjestelmä, joka luotiin alunperin jo 1979. Sitoo
valuutat European Currency Unit (ECU) eli Euroopan
valuuttayksikön kautta.
■ ERM II korvasi alkuperäisen ERM:n vuonna 1998.
15/11/2017 EU and the Euro / Miettinen 11
Euroalueen jäsenet
ERM-II jäsen (Tanska)
EU-jäsen jolla pysyvä erioikeus olla
liittymättä euroon
Loput EU-maat
EMUn kehittäminen: Komission
tavoiteasiakirja
”Nyt esitetyt vaihtoehdot edellyttävät
toimia kolmella keskeisellä osa-
alueella:
1) aidon rahoitusunionin
viimeistely;
2) yhdentyneemmän talous- ja
finanssivakausunionin luominen;
3) demokraattisen
vastuuvelvollisuuden ankkurointi
ja euroalueen instituutioiden
vahvistaminen.”
Saksa ja Ranska: erot
lähestymistavassa
■ Saksalainen lähetymistapa
korostaa sääntöjä
■ Sääntöjä vahvistettava: maat
vastuussa omasta taloudestaan
■ Kriittinen yhteisvastuuta kohtaan –
valtiot & sijoittajat vastuuseen
■ EMU enemmän talousliitto kuin
poliittinen unioni
■ Ranskalainen perinne
talouspoliittista harkintaa
■ Enemmän yhteisvastuuta:
Eurooppaan luotava
finanssipoliittisia mekanismeja
■ Suhdannevaihteluita tasattava
■ EMU poliittisena unionina,
demokratiaa vahvistettava
Fokus & prioriteetit: Saksa ja Ranska
■ Saksan prioriteeetti:
Pankkiunioni
■ FOKUS: Kriisien
ratkaisu
■ Ranskan prioriteetti:
Talousunioni &
finanssipoliittinen
unioni
■ FOKUS: EMUn
kehittäminen
talouspoliittisena
liittona
Hankkeet
1) Pankki-/rahoitusunioni
2) Talousunioni
3) Finanssipoliittinen unioni
4) Politiikka & hallinto
1. Pankkiunioni
■ Perusajatus: tavoite katkaista pankkien ja valtioiden kohtalonyhteys
■ Valmistelu aloitettiin 2012, sovittiin 2014, voimaan 2016
■ Kaksi peruselementtiä: Pankkien valvonta Single Supervisory
Mechanism ja kriisinratkaisu Single Resolution Mechanism
1. Kriisinratkaisurahasto (= Single Resolution Fund) helppo, mutta
miten järjestetään & koko – EVM:n rooli?
2. Talletussuoja keskeinen: yhteinen vai kansallinen
3. Valtionlainat pankkien taseessa? Riskejä alettava karsia vähitellen?
2. Talousunioni
■ Miten koordinoida talouspolitiikkaa EMU-alueella / euroalueella?
■ Kasvu- ja vakaussopimuksen vahvistaminen vs. heikentäminen?
1. European Semester = Eurooppalainen ohjausjakso ei toimi?
– Yksinkertaistaa vai vahvistaa? Rakenneuudistukset?
– Vaihtotase-elementti keskeisemmin ohjaukseen? Saksan ylijäämät
euroalueen ongelma? Voidaanko integroida sosiaalipoliittisia
elementtejä?
2. Kriisinratkaisu: EVM:n kehittäminen / tehostaminen.
– EMF eli Euroopan valuuttarahasto kriisinratkaisumekanismina,
velkajärjestely?
– Kasvattaako EVM:n pääomaa?
3. Finanssipoliittinen unioni
■ Kysymys: Miten tehdä finanssipolitiikkaa euroalueella / miten luoda uusia
rahavirtoja?
1. EU-budjettiin euroalueen linja?
2. Euroalueen yhteinen budjetti?
3. Finanssipoliittinen vakauttajat:
– epäsymmetriset shokit: vaikea toteuttaa, USA:n malli (liittovaltion budjetti)?
– symmetriset shokit: EMU toimi hyvin?
– Automaattiset vakauttajat kansallisella tasolla tärkeitä, voidaan kehittää
eurooppalaisessa kehikossa (esim. työttömyysvakuutus)
4. Politiikka ja hallinto
■ Miten paikata EMU:n demokratiavajetta?
■ ”Tällä hetkellä EU:n perussopimuksissa ei ole kovin yksityiskohtaisia
määräyksiä demokraattisesta vastuuvelvollisuudesta euroalueen asioissa.”
(Komission pohdinta-asiakirja)
■ Euroryhmän ongelmat: 1) Legitimaatio (kansallinen vs. EU-taso); 2)
Julkisuusperiaate (ei asemaa perussopimuksissa); 3) Intressikonfliktit (PJ
edustaa sekä omaa maata että euroryhmää)
■ EVM:n hätätilamenettely mahdollistaa päätökset 85 prosentin
määräenemmistöllä = suurten maiden de facto veto-oikeus
■ EUROALUE: Euroalueen parlamentti: ei realistinen
– Valtionvarainministeriö: ajatus, että euroalueella oma, pysyvä edustaja
komissiolla – ei välttämättä uutta finanssipoliittista valtaa
Suomen kanta
■ Positiiviset elementit: positiivinen suhtautuminen pankkiunioniin,
sijoittajavastuun korostaminen sekä pankkiunionissa että tulevassa
kriisinhoidossa ja Euroopan valuuttarahaston kehittäminen
■ Negatiiviset elementit: Kriittinen suhde ”yhteisvastuuseen”. Suomen kanta
ei nykyisellään huomioi riittävästi niitä pyrkimyksiä, jotka liittyvät EMU:n ja
euroalueen demokraattisen ja poliittisen luonteen vahvistamiseen
■ Suomen kanta on kirjoitettu ennen kaikkea kriisinhoidon näkökulmasta
■ Pitkällä tähtäimellä toimintaympäristön vakauttaminen sekä
toimivaltakysymysten selkeyttäminen on myös pienen maan etu?
Kiitos!
timo.pa.miettinen@helsinki.fi // p. 050 3004775
1 de 21

Recomendados

EMU:n kehittaminen - Niina Pautola-Mol por
EMU:n kehittaminen - Niina Pautola-MolEMU:n kehittaminen - Niina Pautola-Mol
EMU:n kehittaminen - Niina Pautola-MolUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
437 visualizações31 slides
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen por
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeenJuha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeenUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
398 visualizações18 slides
EMUn kehittaminen Niina Pautola-Mol por
EMUn kehittaminen Niina Pautola-MolEMUn kehittaminen Niina Pautola-Mol
EMUn kehittaminen Niina Pautola-MolUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
455 visualizações25 slides
Miten brexit muuttaa Euroopan unionia? por
Miten brexit muuttaa Euroopan unionia?Miten brexit muuttaa Euroopan unionia?
Miten brexit muuttaa Euroopan unionia?Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
708 visualizações7 slides
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikka por
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikkaTapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikkaUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
1K visualizações10 slides
EMU:n kehittaminen 5.10.2015 por
EMU:n kehittaminen 5.10.2015EMU:n kehittaminen 5.10.2015
EMU:n kehittaminen 5.10.2015Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
599 visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Talous ja Yhteiskunta 2/2014 por
Talous ja Yhteiskunta 2/2014Talous ja Yhteiskunta 2/2014
Talous ja Yhteiskunta 2/2014Palkansaajien tutkimuslaitos
281 visualizações68 slides
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni por
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioniSuomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioniUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
1.1K visualizações40 slides
Pääjohtaja Rehn: Miten euro pärjää epävarmuuden maailmassa? por
Pääjohtaja Rehn: Miten euro pärjää epävarmuuden maailmassa?Pääjohtaja Rehn: Miten euro pärjää epävarmuuden maailmassa?
Pääjohtaja Rehn: Miten euro pärjää epävarmuuden maailmassa?Suomen Pankki
1.2K visualizações12 slides
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu por
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisuAloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisuElina Vainikainen
197 visualizações7 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Suomen Pankki
8.6K visualizações22 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointi por
Pääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointiPääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointi
Pääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointiSuomen Pankki
1.2K visualizações6 slides

Mais procurados(20)

Pääjohtaja Rehn: Miten euro pärjää epävarmuuden maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Rehn: Miten euro pärjää epävarmuuden maailmassa?Pääjohtaja Rehn: Miten euro pärjää epävarmuuden maailmassa?
Pääjohtaja Rehn: Miten euro pärjää epävarmuuden maailmassa?
Suomen Pankki1.2K visualizações
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu por Elina Vainikainen
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisuAloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Elina Vainikainen197 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointi por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointiPääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointi
Pääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointi
Suomen Pankki1.2K visualizações
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Suomen Pankki10.6K visualizações
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Suomen Pankki560 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Suomen Pankki443 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Suomen Pankki617 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Suomen Pankki667 visualizações
Pariisin ilmastosopimus nykyisten kasvihuonekaasujen valossa, Riitta Pipatti por Tilastokeskus
Pariisin ilmastosopimus nykyisten kasvihuonekaasujen valossa, Riitta PipattiPariisin ilmastosopimus nykyisten kasvihuonekaasujen valossa, Riitta Pipatti
Pariisin ilmastosopimus nykyisten kasvihuonekaasujen valossa, Riitta Pipatti
Tilastokeskus761 visualizações
Pelastavatko indikaattorit maailman? Leo Kolttola por Tilastokeskus
Pelastavatko indikaattorit maailman? Leo KolttolaPelastavatko indikaattorit maailman? Leo Kolttola
Pelastavatko indikaattorit maailman? Leo Kolttola
Tilastokeskus543 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Suomen Pankki742 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Suomen Pankki983 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016 por Säästöpankki Sparbanken
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankki Sparbanken77 visualizações

Similar a Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen

Euron tragedia: 50 vuotta liian aikaisin? Vesa Kanniainen por
Euron tragedia: 50 vuotta liian aikaisin? Vesa KanniainenEuron tragedia: 50 vuotta liian aikaisin? Vesa Kanniainen
Euron tragedia: 50 vuotta liian aikaisin? Vesa KanniainenTilastokeskus
684 visualizações29 slides
Suuntaa Eurooppaan por
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa EurooppaanVihreät
1K visualizações17 slides
Talous ja Yhteiskunta 1/2004 por
Talous ja Yhteiskunta 1/2004Talous ja Yhteiskunta 1/2004
Talous ja Yhteiskunta 1/2004Palkansaajien tutkimuslaitos
252 visualizações48 slides
Ty12004 por
Ty12004Ty12004
Ty12004Palkansaajien tutkimuslaitos
270 visualizações48 slides
Eurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelma por
Eurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelmaEurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelma
Eurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelmaVille Tapio
521 visualizações22 slides
SDP:n EU-vaaliohjelma09 por
SDP:n EU-vaaliohjelma09SDP:n EU-vaaliohjelma09
SDP:n EU-vaaliohjelma09SDP
236 visualizações11 slides

Similar a Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen(20)

Euron tragedia: 50 vuotta liian aikaisin? Vesa Kanniainen por Tilastokeskus
Euron tragedia: 50 vuotta liian aikaisin? Vesa KanniainenEuron tragedia: 50 vuotta liian aikaisin? Vesa Kanniainen
Euron tragedia: 50 vuotta liian aikaisin? Vesa Kanniainen
Tilastokeskus684 visualizações
Suuntaa Eurooppaan por Vihreät
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa Eurooppaan
Vihreät1K visualizações
Eurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelma por Ville Tapio
Eurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelmaEurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelma
Eurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelma
Ville Tapio521 visualizações
SDP:n EU-vaaliohjelma09 por SDP
SDP:n EU-vaaliohjelma09SDP:n EU-vaaliohjelma09
SDP:n EU-vaaliohjelma09
SDP236 visualizações
Micron Associates kysyy: on Saksan vs. Ranska euroalueen seuraava suuri taist... por Ascencion Axelquist
Micron Associates kysyy: on Saksan vs. Ranska euroalueen seuraava suuri taist...Micron Associates kysyy: on Saksan vs. Ranska euroalueen seuraava suuri taist...
Micron Associates kysyy: on Saksan vs. Ranska euroalueen seuraava suuri taist...
Ascencion Axelquist168 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Euroopan talouskurimus por silakkamopo
Euroopan talouskurimusEuroopan talouskurimus
Euroopan talouskurimus
silakkamopo246 visualizações
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014 por Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Kansantalouden koko kuva por teppoeskelinen
Kansantalouden koko kuvaKansantalouden koko kuva
Kansantalouden koko kuva
teppoeskelinen297 visualizações
Micron associates kysyy on saksan vs. ranska euroalueen seuraava suuri taistelu por Cimberleigh Pheasey
Micron associates kysyy on saksan vs. ranska euroalueen seuraava suuri taisteluMicron associates kysyy on saksan vs. ranska euroalueen seuraava suuri taistelu
Micron associates kysyy on saksan vs. ranska euroalueen seuraava suuri taistelu
Cimberleigh Pheasey154 visualizações
Micron associates kysyy on saksan vs. ranska euroalueen seuraava suuri taistelu por winema gaven
Micron associates kysyy on saksan vs. ranska euroalueen seuraava suuri taisteluMicron associates kysyy on saksan vs. ranska euroalueen seuraava suuri taistelu
Micron associates kysyy on saksan vs. ranska euroalueen seuraava suuri taistelu
winema gaven237 visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Suomen Pankki1.7K visualizações
FK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuus por Piia-Noora Kauppi
FK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuusFK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuus
FK:n EU-vaalikannat ja EU:n moniportainen sääntelykokonaisuus
Piia-Noora Kauppi260 visualizações

Mais de Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus

Miten EU tukee Ukrainaa? por
Miten EU tukee Ukrainaa?Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
128 visualizações14 slides
EU energiakriisissä por
EU energiakriisissäEU energiakriisissä
EU energiakriisissäUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
74 visualizações8 slides
EU:n ulkosuhteet — case Turkki por
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiEU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
55 visualizações16 slides
Yhdysvaltain vaalit ja EU por
Yhdysvaltain vaalit ja EUYhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EUUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
469 visualizações6 slides
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019 por
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
568 visualizações12 slides
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet por
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
255 visualizações6 slides

Mais de Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus(20)

Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ... por Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...

Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen

 • 1. EMUN KEHITYS SAKSAN VAALIEN JÄLKEEN Timo Miettinen, FT, yliopistotutkija Eurooppa-tutkimuksen verkosto, Helsingin yliopisto Timo.pa.miettinen@helsinki.fi // Twitter: @TimoMiettinen
 • 2. Kysymyksiä ■ Miksi talous- ja rahaliittoa ollaan kehittämässä? ■ Mitä vaikutuksia eurokriisillä on ollut talous- ja rahaliittoon? ■ Miksi kansallisilla vaaleilla on väliä? ■ Mitä konkreettisia ehdotuksia nyt on pöydällä?
 • 3. Vaalivuosi eurooppalaisittain ■ Eurooppalaiset vaalit: populismista polarisaatioon? – Hollannin parlamenttivaalit 15.3.2017 – Ranskan presidentinvaalit 23.4.2017 – Saksan liittopäivävaalit 24.9.2017 ■ Eurooppalaisia tapahtumia – Junckerin valkoinen kirja EU:n kehittämisestä 1.3.2017 – Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhla 25.3.2017 – Pohdinta-asiakirja (”reflection paper”) EMUn kehittämisestä 31.5.2017
 • 4. Kaksi kehityskulkua: kansallinen ja EU-taso Yksittäiset maat Populismi EU-skeptisyys Keskustaoikeiston EU-linja: integraatiomyönteisyys vs. -kriittisyys Oikeusvaltioperiaate (Puola, Unkari) EU-taso Junckerin valkoinen kirja: skenaariot EMUn kehittäminen Sosiaalisten oikeuksien pilari Puolustusyhteistyö Kreikan III tukipaketin ohjelma
 • 5. Miksi vaaleilla on väliä? ■ Euroopan unioni ja sen toimintaympäristö on entistä epävakaampi talous- ja pakolaiskriisin sekä Britannian EU-eron johdosta. ■ Talouskriisi on sekoittanut instituutioiden välisiä valtasuhteita: Yleisesti voidaan kuitenkin puhua uudesta hallitustenvälisyyden ajasta, ei liittovaltiokehityksestä. ■ Hallitustenvälisyys tekee EU:n riippuvaisemmaksi yksittäisten maiden sisäpoliittisesta kehityksestä. ■ Luottamus EU-instituutioihin on silti edelleen verrattain hyvä.
 • 7. Luottamus Euroopan unioniin ■ Usein esitetyn näkemyksen mukaan euroskeptisyys on lisääntynyt ympäri Eurooppaa ■ Luottamus Euroopan unioniin poliittisena toimijana korreloi vahvasti kansallisten instituutioiden kanssa ■ Se on silti edelleen vahvempaa kuin kansallisia instituutioita kohtaan koettu luottamus ■ Talouden heikko tila luo epäluottamusta poliittisiin järjestelmiin ylipäänsä ■ Euroskeptisyys ei erotettavissa koko politiikan legitimiteettikriisistä
 • 8. Instituutiot murroksessa ■ Eräs Lissabonin sopimuksen (2008) keskeisistä tavoitteista oli selkiyttää Euroopan unionin institutionaalista rakennetta ja vahvistaa sen asemaa poliittisena toimijana. ■ Eurokriisin puhkeaminen vuosina 2009–2010 järkytti merkittävällä tavalla EU:n institutionaalista tasapainoa. ■ Komission aloitekyky heikkeni, Saksa ja Ranska ottivat vetovastuun ■ Unioni järjestelmänä mennyt sekavampaan suuntaan – Talouskoordinaation ratkaisut EU-oikeuden ulkopuolella – Euroryhmän korostunut rooli – Euroopan keskuspankki joutunut ottamaan poliittisen roolin
 • 9. Hallitustenvälisyys uusi normaali ■ Yhtäältä toimeenpanevaa valtaa edustavat instituutiot kuten Euroopan keskuspankki ovat nousseet keskeiseen asemaan talouspoliittisina toimijoina. – EU-lain rinnalle uusia kv-oikeudellisia järjestelmiä: fiscal compact, two- pack, six-pack. ■ Toisaalta esimerkiksi vakausmekanismin säännöt varmistavat sen, ettei pelastuspaketeista tehdä päätöksiä ilman suurten maiden hyväksyntää. ■ Yleisesti voidaan puhua siirtymästä hallitustenväliseen suuntaan. ■ Hallitustenvälisen yhteistyön korostuminen merkitsee, että EU on entistä riippuvaisempi myös valtioiden sisäpoliittisesta kehityksestä – Original Six –ajattelu korostuu, Eurooppa-neuvosto ja uusi konferenssidiplomatia
 • 10. Peruskäsitteitä ■ Economic and Monetary Union eli talous- ja rahaliitto (EMU) muodostettiin Maastrichtin sopimuksen (1992) myötä. Finanssipolitiikan koordinaatio, yhteinen rahapolitiikka ja yhteinen valuutta. ■ Euroalue, johon kuuluu 19/28 EU-jäsenmaata – ovat ottaneet yhteisen valuutan käyttöön ■ European Exchange Rate Mechanism (ERM) eli eurooppalainen vaihtokurssijärjestelmä, joka luotiin alunperin jo 1979. Sitoo valuutat European Currency Unit (ECU) eli Euroopan valuuttayksikön kautta. ■ ERM II korvasi alkuperäisen ERM:n vuonna 1998.
 • 11. 15/11/2017 EU and the Euro / Miettinen 11 Euroalueen jäsenet ERM-II jäsen (Tanska) EU-jäsen jolla pysyvä erioikeus olla liittymättä euroon Loput EU-maat
 • 12. EMUn kehittäminen: Komission tavoiteasiakirja ”Nyt esitetyt vaihtoehdot edellyttävät toimia kolmella keskeisellä osa- alueella: 1) aidon rahoitusunionin viimeistely; 2) yhdentyneemmän talous- ja finanssivakausunionin luominen; 3) demokraattisen vastuuvelvollisuuden ankkurointi ja euroalueen instituutioiden vahvistaminen.”
 • 13. Saksa ja Ranska: erot lähestymistavassa ■ Saksalainen lähetymistapa korostaa sääntöjä ■ Sääntöjä vahvistettava: maat vastuussa omasta taloudestaan ■ Kriittinen yhteisvastuuta kohtaan – valtiot & sijoittajat vastuuseen ■ EMU enemmän talousliitto kuin poliittinen unioni ■ Ranskalainen perinne talouspoliittista harkintaa ■ Enemmän yhteisvastuuta: Eurooppaan luotava finanssipoliittisia mekanismeja ■ Suhdannevaihteluita tasattava ■ EMU poliittisena unionina, demokratiaa vahvistettava
 • 14. Fokus & prioriteetit: Saksa ja Ranska ■ Saksan prioriteeetti: Pankkiunioni ■ FOKUS: Kriisien ratkaisu ■ Ranskan prioriteetti: Talousunioni & finanssipoliittinen unioni ■ FOKUS: EMUn kehittäminen talouspoliittisena liittona
 • 15. Hankkeet 1) Pankki-/rahoitusunioni 2) Talousunioni 3) Finanssipoliittinen unioni 4) Politiikka & hallinto
 • 16. 1. Pankkiunioni ■ Perusajatus: tavoite katkaista pankkien ja valtioiden kohtalonyhteys ■ Valmistelu aloitettiin 2012, sovittiin 2014, voimaan 2016 ■ Kaksi peruselementtiä: Pankkien valvonta Single Supervisory Mechanism ja kriisinratkaisu Single Resolution Mechanism 1. Kriisinratkaisurahasto (= Single Resolution Fund) helppo, mutta miten järjestetään & koko – EVM:n rooli? 2. Talletussuoja keskeinen: yhteinen vai kansallinen 3. Valtionlainat pankkien taseessa? Riskejä alettava karsia vähitellen?
 • 17. 2. Talousunioni ■ Miten koordinoida talouspolitiikkaa EMU-alueella / euroalueella? ■ Kasvu- ja vakaussopimuksen vahvistaminen vs. heikentäminen? 1. European Semester = Eurooppalainen ohjausjakso ei toimi? – Yksinkertaistaa vai vahvistaa? Rakenneuudistukset? – Vaihtotase-elementti keskeisemmin ohjaukseen? Saksan ylijäämät euroalueen ongelma? Voidaanko integroida sosiaalipoliittisia elementtejä? 2. Kriisinratkaisu: EVM:n kehittäminen / tehostaminen. – EMF eli Euroopan valuuttarahasto kriisinratkaisumekanismina, velkajärjestely? – Kasvattaako EVM:n pääomaa?
 • 18. 3. Finanssipoliittinen unioni ■ Kysymys: Miten tehdä finanssipolitiikkaa euroalueella / miten luoda uusia rahavirtoja? 1. EU-budjettiin euroalueen linja? 2. Euroalueen yhteinen budjetti? 3. Finanssipoliittinen vakauttajat: – epäsymmetriset shokit: vaikea toteuttaa, USA:n malli (liittovaltion budjetti)? – symmetriset shokit: EMU toimi hyvin? – Automaattiset vakauttajat kansallisella tasolla tärkeitä, voidaan kehittää eurooppalaisessa kehikossa (esim. työttömyysvakuutus)
 • 19. 4. Politiikka ja hallinto ■ Miten paikata EMU:n demokratiavajetta? ■ ”Tällä hetkellä EU:n perussopimuksissa ei ole kovin yksityiskohtaisia määräyksiä demokraattisesta vastuuvelvollisuudesta euroalueen asioissa.” (Komission pohdinta-asiakirja) ■ Euroryhmän ongelmat: 1) Legitimaatio (kansallinen vs. EU-taso); 2) Julkisuusperiaate (ei asemaa perussopimuksissa); 3) Intressikonfliktit (PJ edustaa sekä omaa maata että euroryhmää) ■ EVM:n hätätilamenettely mahdollistaa päätökset 85 prosentin määräenemmistöllä = suurten maiden de facto veto-oikeus ■ EUROALUE: Euroalueen parlamentti: ei realistinen – Valtionvarainministeriö: ajatus, että euroalueella oma, pysyvä edustaja komissiolla – ei välttämättä uutta finanssipoliittista valtaa
 • 20. Suomen kanta ■ Positiiviset elementit: positiivinen suhtautuminen pankkiunioniin, sijoittajavastuun korostaminen sekä pankkiunionissa että tulevassa kriisinhoidossa ja Euroopan valuuttarahaston kehittäminen ■ Negatiiviset elementit: Kriittinen suhde ”yhteisvastuuseen”. Suomen kanta ei nykyisellään huomioi riittävästi niitä pyrkimyksiä, jotka liittyvät EMU:n ja euroalueen demokraattisen ja poliittisen luonteen vahvistamiseen ■ Suomen kanta on kirjoitettu ennen kaikkea kriisinhoidon näkökulmasta ■ Pitkällä tähtäimellä toimintaympäristön vakauttaminen sekä toimivaltakysymysten selkeyttäminen on myös pienen maan etu?