Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?

Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Ulkoministeriö - EurooppatiedotusUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
DEMOKRATIA JA OIKEUSVALTIOPERIAATE UHATTUINA –
MITÄ EU VOI TEHDÄ?
EU:N TULEVAISUUS NYT -SEMINAARI, 8.11.2019
HENRIIKKA LEPPO/VALTIONEUVOSTON EU-SIHTEERISTÖ
SUOMEN EU-PUHEENJOHTAJAKAUSI:
KESTÄVÄ EUROOPPA – KESTÄVÄ
TULEVAISUUS
Suomen EU-puheenjohtakauden prioriteetit ovat:
• yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen
vahvistaminen
• kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni
• EU:n aseman vahvistaminen globaalina
ilmastojohtajana
• kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen
MITÄ OIKEUSVALTIOPERIAATE TARKOITTAA?
Kaikki julkinen valta toimii aina
• lainsäädännön asettamissa rajoissa,
• demokratiaa ja perusoikeuksia koskevia arvoja kunnioittaen ja
• julkinen valta on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten
valvonnassa.
Demokratia, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet muodostavat yhdessä
”kolmijalan”, jonka jokainen jalka on välttämätön.
MIKSI OIKEUSVALTIOPERIAATE ON TÄRKEÄ?
Symbolinen kysymys: EU:n yhteinen arvopohja
Oikeusvaltioperiaate on mainittu EU-sopimuksen 2 artiklassa
yhtenä unionin arvoista
Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus,
kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen,
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille
yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus,
syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten
ja miesten tasa-arvo.
MIKSI OIKEUSVALTIOPERIAATE ON TÄRKEÄ?
Käytännöllinen kysymys: Oikeusvaltiopuutteiden haitalliset vaikutukset ovat
moninaiset
Toimiva sisämarkkina edellyttää että lakeja sovelletaan tehokkaasti ja
yhtenäisesti
Talouskasvu kärsii (esim. korruptio)
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue perustuu molemminpuoliseen
luottamukseen; ei toimi jos viranomaisiin ei voi luottaa
Kansalliset tuomioistuimet eivät voi täyttää tehtäväänsä EU-
tuomioistuimina, jos ne eivät ole itsenäisiä
EU:n ulkoisen toiminnan uskottavuus kärsii
Yhteiskuntien resilienssi erilaisia uhkia vastaan heikkenee
Kansalaisten perusoikeudet ovat vaarassa
OIKEUSVALTIOPERIAATE PRIORITEETTINA
• Miksi tämä prioriteetti valittiin Suomen pj-kaudelle?
Viime vuodet osoittaneet, että oikeusvaltioperiaatetta ei voida pitää
itsestäänselvyytenä
 Kaksi SEU 7 artiklan prosessia vireillä
 Useita komission rikkomusmenettelyjä aiheeseen liittyen
 Kansalaisyhteiskunnan ja kv-järjestöjen huoli
 Jne.
 Heijastaa myös laajempaa EU-tason keskustelua aiheesta
OIKEUSVALTION EDISTÄMINEN EU:SSA
• Eurooppa-neuvoston hyväksymä strateginen ohjelma v. 2019-2024
 ”Yhteiset arvot ovat Euroopan vapauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin perusta.”
 ”Oikeusvaltioperiaate, jolla on olennaisen tärkeä rooli kaikissa demokratioissamme, on
keskeinen tae sille, että näitä arvoja suojellaan hyvin. Kaikkien jäsenvaltioiden ja EU:n
on noudatettava sitä kaikilta osin.”
• Ursula von der Leyenin suuntaviivat seuraavalle komissiolle
 ”Haluan, että Eurooppa on kunnianhimoisempi, kun on kyse EU:n kansalaisten ja
arvojen suojelemisesta.”
 ”Kun on kyse keskeisten eurooppalaisten arvojen puolustamisesta, emme voi tehdä
myönnytyksiä.”
 ”Oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvat uhkat kyseenalaistavat EU:n toiminnan
oikeudellisen, poliittisen ja taloudellisen perustan.”
OIKEUSVALTION EDISTÄMINEN EU:SSA
Komission tiedonanto oikeusvaltioperiaatteen lujittamisesta
17.7.2019
Komissio ilmoittaa käynnistävänsä toimia, jotka koskevat
1) tiedon lisäämistä ja yhteisen oikeusvaltiokulttuurin luomista,
2) oikeusvaltio-ongelmien ennaltaehkäisyä
3) reagointia EU:n tasolla kansallisten mekanismien pettäessä.
OIKEUSVALTION EDISTÄMINEN EU:SSA
Tiedon lisääminen ja yhteisen oikeusvaltio-kulttuurin luominen
• Tiedon puute ja oikeusvaltioon liittyvien haasteiden vähäinen tuntemus kansalaisten
keskuudessa tarjoavat kasvualustan oikeusvaltio-ongelmille.
• Eurobarometri-kyselyn mukaan yli puolet eurooppalaisista on sitä mieltä, että heillä
ei ole riittävästi tietoa EU:n perusarvoista.
 Kansalaisyhteiskunta, tiedotusvälineet, tiedemaailma ja jäsenvaltioiden
koulutusjärjestelmät voivat osaltaan edistää oikeusvaltioperiaatetta ottamalla siihen
liittyvät kysymykset osaksi julkista keskustelua ja opetusohjelmia.
 Komissio kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan oikeusvaltioperiaatteen edistämistä
kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla, myös koulutuksen ja
kansalaisyhteiskunnan avulla.
OIKEUSVALTIOVÄLINEIDEN VAHVISTAMINEN
• Suomen pj-kauden tavoitteena parantaa ja tehostaa EU:n
oikeusvaltiovälineiden ”työkalupakkia”
• Yleisten asioiden neuvosto päävastuussa (Eurooppaministeri
johtaa puhetta)
• Positiivinen ja rakentava lähestymistapa, avainsana ennaltaehkäisy
Neuvoston oikeusvaltiodialogin uudistaminen; tavoitteena perustaa
säännöllinen vuosikeskustelu oikeusvaltion tilasta unionissa
Yhteistyön tiivistäminen toimielinten välillä (vrt. erityisesti komission
oikeusvaltiotiedonanto heinäkuulta)
”MFF ROL”
• Komission v. 2018 tekemä lainsäädäntöehdotus
• Tarkoitus suojata unionin talousarviota tilanteessa, jossa
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuu yleisiä
puutteita.
 Jos oikeusvaltiopuutteista jäsenvaltiossa aiheutuu riski unionin talousarviolle,
voitaisiin jäädyttää unionin rahoitus
 Ei koskisi yksittäisiä väärinkäytöksiä vaan kattaisi tilanteet joissa on systeeminen
puute (esim. tuomioistuinlaitos ei ole riippumaton)
 Soveltuisi kaikkiin jäsenvaltioihin
• Neuvottelut kesken. Suurin haaste: Muodostaa osan rahoituskehysneuvotteluja
eli edellyttää yksimielisyyttä.
7 ARTIKLAN MENETTELY
• Sovelletaan kun on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa
vakavasti unionin arvoja.
• Menettelyn voivat käynnistää jäsenvaltioiden kolmasosa, komissio tai
Euroopan parlamentti
• Neuvosto voi, Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan antaa jäsentensä
neljän viidesosan enemmistöllä ao. jäsenvaltiolle suosituksia
• Sanktiot (kuten äänioikeuden menettäminen neuvostossa) edellyttävät
Eurooppa-neuvoston yksimielistä (kyseinen jäsenvaltio poislukien) päätöstä.
7 ARTIKLAN PROSESSIT
• Puola
 Prosessi käynnistetty komission aloitteesta v. 2017
 Kohde: tuomioistuinlaitoksen reformit
 Heinäkuussa ja syyskuussa asialistalla Puolaa koskevat tilannekatsaukset
• Unkari
 Prosessi käynnistetty EP:n aloitteesta v. 2018
 Kohde: joukko erilaisia unionin arvoihin liittyviä epäkohtia
 Syyskuussa oli asialistalla Unkarin kuuleminen, toinen suunnitteilla
• Vaikka ei koskaan edettäisi sanktiovaiheeseen, prosessilla itseisarvo
OIKEUSVALTIO LÄPILEIKKAAVANA TEEMANA
Oikeusvaltioperiaate muilla sektoreilla
 Oikeus- ja sisäasiat
 Laajentumispolitiikka
 Kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpano
 Romaniaa ja Bulgariaa koskeva yhteistyö- ja seurantamekanismi (CVM)
 Korruption ja petosten torjunta
 Hybridiuhkien torjunta
 jne.
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
1 de 15

Recomendados

Markku Niemelä: Millaisen lain tarvitsemme por
Markku Niemelä: Millaisen lain tarvitsemme Markku Niemelä: Millaisen lain tarvitsemme
Markku Niemelä: Millaisen lain tarvitsemme Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
563 visualizações6 slides
Perustietoa Euroopan unionista por
Perustietoa Euroopan unionistaPerustietoa Euroopan unionista
Perustietoa Euroopan unionistaElimäen lukio, yhteiskuntaoppi
1.2K visualizações9 slides
Muistiinpanot Eu por
Muistiinpanot EuMuistiinpanot Eu
Muistiinpanot EuJaakko Väisänen
145 visualizações2 slides
Yrjö Mattila: Suomen sosiaaliset ihmisoikeudet suhteessa Euroopan Neuvoston j... por
Yrjö Mattila: Suomen sosiaaliset ihmisoikeudet suhteessa Euroopan Neuvoston j...Yrjö Mattila: Suomen sosiaaliset ihmisoikeudet suhteessa Euroopan Neuvoston j...
Yrjö Mattila: Suomen sosiaaliset ihmisoikeudet suhteessa Euroopan Neuvoston j...Kelan tutkimus / Research at Kela
607 visualizações24 slides
Onko Suomen sosiaaliturva uhattuna? por
Onko Suomen sosiaaliturva uhattuna?Onko Suomen sosiaaliturva uhattuna?
Onko Suomen sosiaaliturva uhattuna?Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
1K visualizações40 slides
SDP:n EU-vaaliohjelma09 por
SDP:n EU-vaaliohjelma09SDP:n EU-vaaliohjelma09
SDP:n EU-vaaliohjelma09SDP
236 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus

Miten EU tukee Ukrainaa? por
Miten EU tukee Ukrainaa?Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
128 visualizações14 slides
EU energiakriisissä por
EU energiakriisissäEU energiakriisissä
EU energiakriisissäUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
74 visualizações8 slides
EU:n ulkosuhteet — case Turkki por
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiEU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
55 visualizações16 slides
Yhdysvaltain vaalit ja EU por
Yhdysvaltain vaalit ja EUYhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EUUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
469 visualizações6 slides
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019 por
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
568 visualizações12 slides
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet por
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
255 visualizações6 slides

Mais de Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus(20)

Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ... por Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...

Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?

 • 1. DEMOKRATIA JA OIKEUSVALTIOPERIAATE UHATTUINA – MITÄ EU VOI TEHDÄ? EU:N TULEVAISUUS NYT -SEMINAARI, 8.11.2019 HENRIIKKA LEPPO/VALTIONEUVOSTON EU-SIHTEERISTÖ
 • 2. SUOMEN EU-PUHEENJOHTAJAKAUSI: KESTÄVÄ EUROOPPA – KESTÄVÄ TULEVAISUUS Suomen EU-puheenjohtakauden prioriteetit ovat: • yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen • kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni • EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana • kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen
 • 3. MITÄ OIKEUSVALTIOPERIAATE TARKOITTAA? Kaikki julkinen valta toimii aina • lainsäädännön asettamissa rajoissa, • demokratiaa ja perusoikeuksia koskevia arvoja kunnioittaen ja • julkinen valta on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Demokratia, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet muodostavat yhdessä ”kolmijalan”, jonka jokainen jalka on välttämätön.
 • 4. MIKSI OIKEUSVALTIOPERIAATE ON TÄRKEÄ? Symbolinen kysymys: EU:n yhteinen arvopohja Oikeusvaltioperiaate on mainittu EU-sopimuksen 2 artiklassa yhtenä unionin arvoista Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.
 • 5. MIKSI OIKEUSVALTIOPERIAATE ON TÄRKEÄ? Käytännöllinen kysymys: Oikeusvaltiopuutteiden haitalliset vaikutukset ovat moninaiset Toimiva sisämarkkina edellyttää että lakeja sovelletaan tehokkaasti ja yhtenäisesti Talouskasvu kärsii (esim. korruptio) Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue perustuu molemminpuoliseen luottamukseen; ei toimi jos viranomaisiin ei voi luottaa Kansalliset tuomioistuimet eivät voi täyttää tehtäväänsä EU- tuomioistuimina, jos ne eivät ole itsenäisiä EU:n ulkoisen toiminnan uskottavuus kärsii Yhteiskuntien resilienssi erilaisia uhkia vastaan heikkenee Kansalaisten perusoikeudet ovat vaarassa
 • 6. OIKEUSVALTIOPERIAATE PRIORITEETTINA • Miksi tämä prioriteetti valittiin Suomen pj-kaudelle? Viime vuodet osoittaneet, että oikeusvaltioperiaatetta ei voida pitää itsestäänselvyytenä  Kaksi SEU 7 artiklan prosessia vireillä  Useita komission rikkomusmenettelyjä aiheeseen liittyen  Kansalaisyhteiskunnan ja kv-järjestöjen huoli  Jne.  Heijastaa myös laajempaa EU-tason keskustelua aiheesta
 • 7. OIKEUSVALTION EDISTÄMINEN EU:SSA • Eurooppa-neuvoston hyväksymä strateginen ohjelma v. 2019-2024  ”Yhteiset arvot ovat Euroopan vapauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin perusta.”  ”Oikeusvaltioperiaate, jolla on olennaisen tärkeä rooli kaikissa demokratioissamme, on keskeinen tae sille, että näitä arvoja suojellaan hyvin. Kaikkien jäsenvaltioiden ja EU:n on noudatettava sitä kaikilta osin.” • Ursula von der Leyenin suuntaviivat seuraavalle komissiolle  ”Haluan, että Eurooppa on kunnianhimoisempi, kun on kyse EU:n kansalaisten ja arvojen suojelemisesta.”  ”Kun on kyse keskeisten eurooppalaisten arvojen puolustamisesta, emme voi tehdä myönnytyksiä.”  ”Oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvat uhkat kyseenalaistavat EU:n toiminnan oikeudellisen, poliittisen ja taloudellisen perustan.”
 • 8. OIKEUSVALTION EDISTÄMINEN EU:SSA Komission tiedonanto oikeusvaltioperiaatteen lujittamisesta 17.7.2019 Komissio ilmoittaa käynnistävänsä toimia, jotka koskevat 1) tiedon lisäämistä ja yhteisen oikeusvaltiokulttuurin luomista, 2) oikeusvaltio-ongelmien ennaltaehkäisyä 3) reagointia EU:n tasolla kansallisten mekanismien pettäessä.
 • 9. OIKEUSVALTION EDISTÄMINEN EU:SSA Tiedon lisääminen ja yhteisen oikeusvaltio-kulttuurin luominen • Tiedon puute ja oikeusvaltioon liittyvien haasteiden vähäinen tuntemus kansalaisten keskuudessa tarjoavat kasvualustan oikeusvaltio-ongelmille. • Eurobarometri-kyselyn mukaan yli puolet eurooppalaisista on sitä mieltä, että heillä ei ole riittävästi tietoa EU:n perusarvoista.  Kansalaisyhteiskunta, tiedotusvälineet, tiedemaailma ja jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmät voivat osaltaan edistää oikeusvaltioperiaatetta ottamalla siihen liittyvät kysymykset osaksi julkista keskustelua ja opetusohjelmia.  Komissio kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan oikeusvaltioperiaatteen edistämistä kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla, myös koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan avulla.
 • 10. OIKEUSVALTIOVÄLINEIDEN VAHVISTAMINEN • Suomen pj-kauden tavoitteena parantaa ja tehostaa EU:n oikeusvaltiovälineiden ”työkalupakkia” • Yleisten asioiden neuvosto päävastuussa (Eurooppaministeri johtaa puhetta) • Positiivinen ja rakentava lähestymistapa, avainsana ennaltaehkäisy Neuvoston oikeusvaltiodialogin uudistaminen; tavoitteena perustaa säännöllinen vuosikeskustelu oikeusvaltion tilasta unionissa Yhteistyön tiivistäminen toimielinten välillä (vrt. erityisesti komission oikeusvaltiotiedonanto heinäkuulta)
 • 11. ”MFF ROL” • Komission v. 2018 tekemä lainsäädäntöehdotus • Tarkoitus suojata unionin talousarviota tilanteessa, jossa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuu yleisiä puutteita.  Jos oikeusvaltiopuutteista jäsenvaltiossa aiheutuu riski unionin talousarviolle, voitaisiin jäädyttää unionin rahoitus  Ei koskisi yksittäisiä väärinkäytöksiä vaan kattaisi tilanteet joissa on systeeminen puute (esim. tuomioistuinlaitos ei ole riippumaton)  Soveltuisi kaikkiin jäsenvaltioihin • Neuvottelut kesken. Suurin haaste: Muodostaa osan rahoituskehysneuvotteluja eli edellyttää yksimielisyyttä.
 • 12. 7 ARTIKLAN MENETTELY • Sovelletaan kun on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti unionin arvoja. • Menettelyn voivat käynnistää jäsenvaltioiden kolmasosa, komissio tai Euroopan parlamentti • Neuvosto voi, Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan antaa jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä ao. jäsenvaltiolle suosituksia • Sanktiot (kuten äänioikeuden menettäminen neuvostossa) edellyttävät Eurooppa-neuvoston yksimielistä (kyseinen jäsenvaltio poislukien) päätöstä.
 • 13. 7 ARTIKLAN PROSESSIT • Puola  Prosessi käynnistetty komission aloitteesta v. 2017  Kohde: tuomioistuinlaitoksen reformit  Heinäkuussa ja syyskuussa asialistalla Puolaa koskevat tilannekatsaukset • Unkari  Prosessi käynnistetty EP:n aloitteesta v. 2018  Kohde: joukko erilaisia unionin arvoihin liittyviä epäkohtia  Syyskuussa oli asialistalla Unkarin kuuleminen, toinen suunnitteilla • Vaikka ei koskaan edettäisi sanktiovaiheeseen, prosessilla itseisarvo
 • 14. OIKEUSVALTIO LÄPILEIKKAAVANA TEEMANA Oikeusvaltioperiaate muilla sektoreilla  Oikeus- ja sisäasiat  Laajentumispolitiikka  Kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpano  Romaniaa ja Bulgariaa koskeva yhteistyö- ja seurantamekanismi (CVM)  Korruption ja petosten torjunta  Hybridiuhkien torjunta  jne.