O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Zmiany widać gołym okiem
O blaskach i cieniach prezydentury rozmawiamy
z Andrzejem Pałuckim, prezydentem Włocławka.
 Trzy...
2                                SPOŁECZEŃSTWO

                   Inwes...
GOSPADARKA                                              3


Na dobrej drodze ...
4                ROZRYWKA
Tak się bawią włocławianie

Imprezy finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku
 ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Nasze Miasto Włocławek (nr 2)

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nasze Miasto Włocławek (nr 2)

 1. 1. Zmiany widać gołym okiem O blaskach i cieniach prezydentury rozmawiamy z Andrzejem Pałuckim, prezydentem Włocławka. Trzy lata Pana prezydentury praktycznie za musimy remontować te ulice, które pełnią funk- nami, jak Pan ocenia ten okres? cje ogólnomiejskie, z których korzysta duża rzesza Ten czas upłynął przede wszystkim pod znakiem mieszkańców. Oczywiście pamiętam o tych ulicz- przygotowań do absorpcji funduszy unijnych. Praco- kach na osiedlach, bo wiem, że brak utwardzonej waliśmy bardzo intensywnie nad przygotowaniem nawierzchni dla osób tam mieszkających to duży projektów, na które udało się pozyskać pieniądze z problem i w miarę pozyskiwanych materiałów z re- Brukseli. Uważam, że to duży sukces i bardzo waż- montu innych ulic staramy się je utwardzać. Przy- ny etap w rozwoju Włocławka. Wielokrotnie to mó- kładem są ulice na osiedlu Południe. Sukcesywnie wiłem, że to nasza ostatnia szansa pozyskania tak będziemy utwardzać kolejne ulice w innych rejo- dużych funduszy unijnych, bo takiego zastrzyku fi- nach miasta. nansowego już nie będzie. Oczywiście pojawiają się Kolejnym przykładem jest budowa pływalni. głosy krytyki, co można by jeszcze zrobić i dlaczego Przedstawiałem różne możliwości na realizację tej przez te trzy lata nie rozwiązałem wszystkich pro- tak bardzo potrzebnej w mieście inwestycji. Nieste- blemów włocławian, ale myślę, że wiele spraw udało ty wśród części radnych zwyciężyło myślenie w ka- Też zadaję sobie to pytanie, dlatego że współpraca mi się załatwić tych najistotniejszych, jak chociażby tegorii interesu politycznego, a nie dbałość o zaspo- z senatorem Andrzejem Personem i z posłem Mar- remont krajowej jedynki, który ruszy wkrótce, czy kojenie potrzeb mieszkańców. W innych miastach kiem Wojtkowskim układa się bardzo dobrze, bar- rozpoczynającą się rewitalizację starówki i powsta- podobne do mojej propozycje budowy aquaparku nie dzo mnie wspierają w działaniach, i dziękuję im za nie strefy rozwoju gospodarczego. Jestem przeko- dość, że spotkały się z przychylnością radnych to to. To dobitny przykład, że mimo tego, że działamy nany, że te projekty odmienią Włocławek. Oczywi- jeszcze z sukcesem zostały zrealizowane. pod różnymi szyldami politycznymi, potrafimy się ście na ich realizację potrzeba czasu, dlatego proszę porozumieć w ważnych sprawach dotyczących mia- mieszkańców o cierpliwość. Wciąż jest Pan w ogniu krytyki zwłaszcza ze sta, i o to chodzi. Trudno mi zrozumieć postawę Co do porażek to myślę, że największą bolączką w strony prawicowych polityków, którzy powtarzają przewodniczącego klubu radnych Platformy, zresz- ostatnich miesiącach jest brak płaszczyzny porozu- tezę, że w mieście nic się nie zmienia tą ze zrozumieniem takiej postawy mają, z tego co mienia z niektórymi radnymi. Kiedy rozmawiamy wiem, kłopot także działacze PO, ale cóż: myślę, że u mnie w gabinecie, mamy wiele opinii i poglądów I to jest dla mnie teza absolutnie nie do zaakcep- to wewnętrzny problem tego ugrupowania. na temat kierunków rozwoju miasta bardzo zbież- towania. Wiem, że ci co głoszą takie kłamstwa chcą nych. Kiedy zaś dochodzi do konfrontacji na sesji za wszelką cenę zdyskredytować mnie, bo patrzą na Rok 2010 będzie bardzo ważny z punktu widze- Rady Miasta niektórzy zmieniają zdanie diametral- Włocławek tylko przez pryzmat walki politycznej nia realizacji wielu inwestycji. Czy nie obawia się nie i tego nie potrafię zrozumieć. o władzę. Instrumenty jakimi się posługują, myślę Pan paraliżu w mieście ze względu na te inwesty- tu o kłamstwach publikowanych i oszczerstwach cje, myślę chociażby o komunikacji w związku z A może jest Pan po prostu trudnym partnerem na mój temat, są poniżej jakiegokolwiek poziomu remontem krajowej jedynki, przebudowie Bulwa- do dyskusji niektórzy rajcy mówią, że bezkompro- przyzwoitości. Wierzę w mądrość włocławian, a to, rów czy Zielonego Rynku? misowym? że we Włocławku wiele się zmienia, widać gołym okiem. Z pewnością mieszkańcy odczują trudności zwią- Jestem w pewnych kwestiach stanowczy i konse- zane z tymi inwestycjami, ale zawsze powtarzam, kwentny, ale wynika to przede wszystkim z odpo- żeby było lepiej musi być jakiś czas gorzej. Będziemy wiedzialności, jaka na mnie ciąży za całe miasto, A wracając do płaszczyzny porozumienia, o któ- się starali, aby utrudnienia dla włocławian były jak patrzę na problemy miejskie w sposób całościowy, rej Pan wspomniał to jak to jest, że z przewod- najmniej odczuwalne, ale apeluję do mieszkańców o np. w kwestii remontów dróg radni często zarzucają niczącym klubu radnych Platformy Obywatelskiej wyrozumiałość. Proszę również kierowców, aby ko- mi, że prosili w interpelacjach o remont nawierzch- Andrzejem Kazimierczakiem, jak pokazują sesje, rzystali, jeśli mogą, z alternatywnych ulic do drogi ni czy chodnika na jakiejś ulicy, a ja ich prośby nie tego porozumienia nie ma, a z parlamentarzysta- krajowej tak, aby ułatwić sobie przejazd. chcę spełnić. Powtarzam cały czas, że najpierw mi PO potrafi Pan współpracować? Włocławek w liczbach Co przed nami? Rekordowe ok. 200 mln zł Rewitalizacja starówki Zielony Rynek – 30.09.2010 zakończenie na inwestycje w 2010 roku Bulwary – rozpoczęcie w grudniu 2009 Ku Wiśle – rozpoczęcie na wiosnę 2010 10 boisk wielofuncjyjnych wybudowanych w ciągu ostatnich Browar B. – rozpoczęcie 30.06.2010 dwóch lat w tym dwa Orliki Monitoring – rozpoczęcie kwiecień 2010 Żabia 12 a – rozpoczęcie marzec 2010 134,5 mln zł fundusze unijne dla miasta od 2007 roku Przebudowa Kapitulnej - I Etap – 30 czerwca 2010 1,85 mln zł fundusze unijne za prezydentury Władysława - II Etap - Jastrzębia – Wysoka i most na Zgłowiączce – rozpoczęcie – Skrzypka styczeń 2010 „Jedynka” I i II etap - początek 2010 Przystań na Zalewie - rozpoczęcie luty 2010 1159 zł pieniądze z unii w przeliczeniu na jednego Przystań u ujścia Zgłowiączki – rozpoczęcie wiosna 2010 mieszkańca Włocławka obecnie Przebudowa stadionu OSIR – wiosna 2010 Trzy nowe boiska sportowe 16 zł pieniądze z unii w przeliczeniu na jednego mieszkańca Trasa między-osiedlowa Południe-Zazamcze – rozpoczęcie lato 2010 Program odnowy dróg gminnych za prezydentury Władysława Skrzypka
 2. 2. 2 SPOŁECZEŃSTWO Inwestujemy w służbę zdrowia Ponad 5 mln zł wydał na inwestycje w ciągu ostatnich dwóch lat Miejski medyczne, a co najważniejsze, radzą sobie Zespół Opieki Zdrowotnej, a to nie koniec ambitnych projektów. MZOZ ma przy tym z rachunkiem ekonomicznym. kolejne plany. W planach MZOZ-u jest utworzenie Budynek główny Miejskiego Zespołu opieką najwięcej pacjentów w mieście oko- niezwykle potrzebnego w mieście zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kilińskiego ło 70 tysięcy. To przykład tego, że mimo długotrwałej opieki pielęgnacyjnej dla osób jeszcze do niedawna straszył swoim wy- przewlekle chorych. Na ten cel prezydent glądem. Prac remontowych wymagały Andrzej Pałucki postanowił przekazać bu- również pozostałe przychodnie przy ul. dynek po Gimnazjum nr 1. - Zakusy na Mickiewicza, Kaliskiej, Olszowej i Chłod- ten obiekt miały różne podmioty, ale uzna- nej. Teraz pacjenci mają powody do zado- łem, że potrzebna jest w mieście placówka wolenia, przychodnie MZOZ stały się w dla osób przewlekle chorych – podkreśla pełni nowoczesne. prezydent Pałucki.- Obecnie rodziny szu- Kiedy sześć lat temu zadłużony Zespól kają miejsc dla swoich krewnych w Lipnie, Radziejowie, czy Suradówku, a wiadomo, wych pokojach, każdy z łazienką. MZOZ Lecznictwa Podstawowego stanął przed zamierza się starać o zakontraktowanie widmem zapaści finansowej nikt nie spo- że tam na miejsce trzeba długo czekać, dlatego uznałem, że warto przekazać ten usług w placówce z Narodowym Fundu- dziewał się, że tę miejską placówkę służ- szem Zdrowia. Najpierw jednak trzeba by zdrowia uda się uratować. Oddłużenie budynek Zespołowi Opieki Zdrowotnej, dzięki temu powstanie tam placówka, w będzie przeprowadzić w budynku przy ul. ZLP przez miasto i przekształcenie w spół- Żeromskiego gruntowny remont pod ką- kę prawa handlowego otworzyło nowy roz- której będą mogły przebywać przewlekle chore osoby. tem adaptacji obiektu do nowych celów, co dział w historii tej placówki. Miejski Ze- mizerii w służbie zdrowia są placówki, może potrwać około roku. spół Opieki Zdrowotnej ma obecnie pod które świadczą na poziomie swoje usługi Przewiduje się 50 miejsc w dwuosobo- Inwestycje w oświacie Od września przy ul. Gniazdowskiego funkcjonuje Zespół Pod koniec marca 2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych będą Szkół nr 7. Remont kosztował 1,41 mln zł. Na zdjęciu: mogli korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej, która powstaje przy wyremontowana sala gimnastyczna przy SP nr 7. szkole. Koszt inwestycji to 5,15 mln zł. Gimnazjum nr 12 w kwietniu przyszłego roku wzbogaci się o nowy segment dydaktyczny, wybudowany za kwotę 4,17 mln zł. Szkoła Podstawowa nr 3 została przebudowana. Remont kosztował 604 tys. zł. Na zdjęciu: budynek szkoły od frontu Przy Zespole Szkół Elektrycznych, w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, otwarto drugi kompleks boisk sportowych. Jest to jednocześnie jeden z dziesięciu obiektów sportowych, jaki został oddany do użytku, bądź jest realizowany obecnie w naszym mieście. Nowe hotspoty we Włocławku! 13 listopada br. prezydent Andrzej Pałucki podpisał porozumienie z pre- wego o przepusto- zesem Telewizji Kablowej „SatFilm” Robertem Kowalczykiem w sprawie wości 2 Mbit/s / zainstalowania i dostarczania bezpłatnego dostępu do Internetu bezprzewo- 512 kbit/s na jeden dowego dla mieszkańców Włocławka. punkt dostępow y. Usługa nie będzie Anteny zostaną zainstalowane 11/13, na budynkach: mieszkal- obejmowała jedy- w 6 miejscach w centrum mia- nym oraz Zespołu Szkół Chemicz- nie aplikacji „P2P” sta, na budynkach: Urzędu Miasta nych przy Bulwarach im. Mar- (peer-to-peer), czy- przy Zielonym Rynku 11/13, Ce- szałka Józefa Piłsudskiego oraz na li nie będzie moż- chu Rzemiosł Różnych przy placu siedzibie Urzędu Miasta przy ul. na korzystać np. z Wolności 17, Miejskiej Biblioteki 3 Maja 22. Usługodawca zapewni sieci BitTorrent. Publicznej przy ul. Warszawskiej dostęp do Internetu bezprzewodo-
 3. 3. GOSPADARKA 3 Na dobrej drodze Inwestycje drogowe do przystani w latach 2007- 2009 Jest duża szansa na pozyskanie dofinansowania na budowę przystani u ujścia Zgłowiączki - za- pewnił podczas spotkania z prezydentem wicemi- Budowa ul. Planty II nister Tomasz Półgrabski. Budowa ulic Miłej i Węglowej Remont mostu im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza wraz z wykonaniem iluminacji Przebudowa ul. Kapitulnej Remont włocławskiego odcinka drogi krajowej numer 1 Budowa ul. Zgodnej Utwardzanie dróg gruntowych na osiedlu Południe 20 bm. prezydent Włocławka Andrzej Pałucki spotkał się w ratuszu z Tomaszem Półgrabskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Prezydent zaprezentował trzy wizualizacje przystani u ujścia Zgło- wiączki, projekty zostały dostarczone przez poznańską firmę „Modern Construction System” sp. z o. o. Minister Półgrabski zapewnił, że budowa przystani u ujścia Zgło- wiączki jest wpisana na listę strategicznych inwestycji w kraju. Miasto ma szansę pozyskać nawet 50 procent dofinansowania na tę inwestycję. - Jeżeli do końca marca 2010 roku zostanie złożony przez ratusz wniosek, zawie- rający pozwolenie na budowę wraz z montażem finanso- wym, to z pewnością ta inwestycja otrzyma pieniądze z ministerstwa - powiedział Tomasz Półgrabski. Fot.: Krzysztof Kwapiński – www.q4.pl Będą nowe miejsca pracy Trwa budowa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – jednej z naj- Przedsiębiorstwo In- większych inwestycji miejskich wspierających przedsiębiorczość westycyjno-Remon- towe „RemWil” z Ponad dwa miesiące Włocławka, Przedsię- temu przy ul. Wiklino- biorstwo „Budomex” wej uroczyście został z Włocławka i „Dro- podpisany akt erekcyj- mak” ze Zduńskiej ny, wmurowano także Woli - zbuduje m.in. 3 kamień węgielny „Wło- km dróg publicznych, cławskiej Strefy Rozwoju 23 tys. m kw. jezdni, Gospodarczego – Parku prawie 2 tys. ciągów Przemysłowo-Technolo- pieszo-rowerowych gicznego”. Kilka dni póź- i ponad 2 tys. m kw. niej Włocławek otrzymał ścieżek rowerowych. z unijnej kasy prawie 21 Inwestycja, dzięki któ- Na zdjęciu (od lewej): Piotr Całbecki, marszałek Województwa mln zł na realizację pro- rej ma powstać 400 Kujawsko-Pomorskiego; Jacek Kuźniewicz, zastępca prezydenta jektu. Obecnie trwają już nowych miejsc pracy Włocławka, Janina Radzikowska, skarbnik miasta. pierwsze prace budowla- zakończy się pod ko- ne. Docelowo wykonaw- w ramach Regionalnego Programu Opera- Na zdjęciu (od lewej): ks. Lesław Witczak, ekonom Diecezji niec przyszłego roku. Już w tej chwili za- cyjnego Województwa Kujawsko-Pomor- ca - konsorcjum firm: interesowanych inwestowaniem w Strefie skiego na lata 2007-2013. Włocławskiej; Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka; Krzysztof Hetman, wiceminister Rozwoju Regionalnego. „Molewski” z Chodcza, jest kilka firm. Zadanie to realizowane jest Ruszyła budowa Inkubatora Tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju przedsiębiorstw dzie ściśle współpra- o innowacyjnym charakterze – taki cel postawił sobie prezydent Włocławka. cować z uczelniami w zakresie działań Przy ul. Toruńskiej ruszyły już prace nad dział, że Włocławek jest liderem wśród podejmowanych na budową Włocławskiego Inkubatora Inno- samorządów pod względem pozyskiwania rzecz rozwoju inno- wacji i Przedsiębiorczości. „Budizol” SA z środków unijnych na kluczowe projekty. wacji i przedsiębior- Włocławka, który przedstawił najniższą Działalność inkubatora zagwarantuje tak- czości. Naukowcy z cenę za zbudowanie obiektu – 18,93 mln że szereg darmowych usług prawnych dla tych dwóch uczelni zł – planuje zakończyć prace pod koniec li- przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mieli będą dzielić się wie- stopada przyszłego roku. Wówczas młodzi dostęp do urządzeń biurowych, powierzch- dzą i doświadcze- przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wspar- ni magazynowych, produkcyjnych, czy też niami z młodymi cie infrastrukturalne, marketingowe, do- pod potrzeby usługowe. Do Inkubatora przedsiębiorcami radcze, szkoleniowe oraz uzyskać pomoc w przyjmowane będą firmy, które działa- prowadzącymi dzia- nawiązywaniu kontaktów gospodarczych ją na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. łalność w Inkubato- w pierwszym, najtrudniejszym okresie ist- Projekt zakłada, iż w ramach inkubatora rze. Powstanie więc nienia. funkcjonować będzie 20 firm, w tym 11 swego rodzaju plat- - Włocławska inicjatywa zyskała również o charakterze innowacyjnym. W połowie forma współpracy uznanie zarządu Województwa Kujawsko- listopada prezydent Włocławka Andrzej pomiędzy uczelnią, Pomorskiego, bowiem nasze miasto pozy- Pałucki podpisał list intencyjny z prorekto- a przedsiębiorcami. Na zdjęciu (od lewej): Dawna siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa skało na ten cel z Regionalnego Programu rem Uniwersytetu Technologiczno-Przy- Do 2015 roku zosta- Wodociągów i Kanalizacji zostanie zaadoptowana na potrzeby Operacyjnego prawie 12 mln zł – mówi rodniczego w Bydgoszczy prof. Markiem nie utworzonych 90 działalności Inkubatora. Obok powstanie nowy obiekt o Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. Bielińskim oraz rektorem Wyższej Szkoły miejsc pracy. powierzchni użytkowej 3,5 tys. m kw Podczas podpisywania umów, marsza- Techniki i Przedsiębiorczości we Włocław- łek województwa Piotr Całbecki powie- ku prof. Maciejem Woropayem. Miasto bę-
 4. 4. 4 ROZRYWKA Tak się bawią włocławianie Imprezy finansowane przez Urząd Miasta we Włocławku Dni Włocławka 2009 Kabareton „Ze śmiechem nie ma żartów” Fot.: www.q4.pl Fot.: www.q4.pl

×