O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
ЭМС-ын 2012 оны 274 дугаар тушаал
Удирдамж, загвар батлах тухай
Монгол улсын Засгийн газрын “Засгийн газрын үйл ажиллагаан...
Эрүүл мэндийн сайдын ....... оны ...... дугаар сарын .........-
ны өдрийн ........... дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт
Э...
нэгжийг буруутгаж шийтгэх бус харин эерэг, бүтээлч арга замаар шийдвэрлэнэ.
4.1.2.Тайлагнах тогтолцоо нь байгууллага болон...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Aldaa zurchil (2)
Aldaa zurchil (2)
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a 274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26 (20)

Anúncio

Mais de Tumuruu Shiileg (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26

 1. 1. ЭМС-ын 2012 оны 274 дугаар тушаал Удирдамж, загвар батлах тухай Монгол улсын Засгийн газрын “Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай” 2009 оны 01 тоот тогтоолын 1.1.6 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх, Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны “Чанарын албаны дүрэм батлах тухай” 06/25 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор ТУШААХ НЬ: 1.“Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний алдаа, зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх заавар”-ыг нэгдүгээр, “Эрүүл мэндийн байгууллагад ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх заавар”-ыг хоёрдугаар, Эрүүл мэндийн байгууллагуудын “Чанарын албаны үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн төлөвлөгөөний загвар”-ыг гуравдугаар, “Чанарын үнэлгээний үйл ажиллагааны тайлангийн загвар”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай. 2.Тушаалыг хэрэгжүүлж, зохицуулж ажиллахыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн газрын дарга(Ш.Энхбат)-д үүрэг болгосугай. 3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрүүл мэндийн чанарын хяналтын зөвлөлийн дарга (Д.Гончигсүрэн)-д даалгасугай. САЙД Н.ХҮРЭЛБААТАР
 2. 2. Эрүүл мэндийн сайдын ....... оны ...... дугаар сарын .........- ны өдрийн ........... дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙГ БҮРТГЭХ, МЭДЭЭЛЭХ ЗААВАР НЭГ. Ерөнхий зүйл 1.1. Алдаа, зөрчлийг мэдээлэх нь тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад үйлчлүүлэгч ба эмнэлгийн аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлийг эрт илрүүлж, засч залруулах, давтан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зохион байгуулалт болон үйл ажиллагааг сайжруулах үндэс суурь болдог тул эрүүл мэндийн байгууллага бүр энэхүү журмыг даган биелүүлж, мэдээлэх тогтолцоог нэн даруй бий болгох шаардлагатай байна. 1.2. Алдаа, зөрчлийг мэдээлэх журамтай болсноор мэдээллийн сан бүрдэх боломж бий болж, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг үнэлж дүгнэх, түүнийг сайжруулах үйл ажиллагаа үр дүнтэй болно. 1.3. Эрүүл мэндийн байгууллагын алдаа, зөрчлийн үр дүнтэй мэдээлэл нь чанартай, аюулгүй тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх амин чухал нөхцөл болно. Мөн энэ нь эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан, гэрээт ажилтан, үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын баталгаа болдог ХОЕР. Алдаа зөрчлийн тодорхойлолт 2.1. Хохирол учруулсан буюу хохирол учруулж болохуйц үйл явдлыг алдаа, тохиолдол гэж үзэх бөгөөд үүнээс болж хувь хүнд гэмтэл учрах, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж алдагдах, эд хөрөнгө эвдрэх, гэмтэх, эмнэлзүйн таагүй үйл ажиллагаа (тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх үед үйлчлүүлэгчид бие махбодын буюу сэтгэл санааны хохирол учруулсан үйлдэл буюу эс үйлдэл) багтана. Мөн ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэж байх явцдаа гэмтсэн болон ажлаа хийж байхад нь бие махбодид учирсан гэмтлийг хамруулна. 2.2. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх үед санамсаргүйгээр хүний бие махбодь, сэтгэл санааны хохирол учруулсан үйлдэл, эс үйлдлийг алдаа гэнэ. 2.3. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон тушаал, шийдвэрийг санаатай буюу болгоомжгүйгээр зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдлийг зөрчил гэнэ. ГУРАВ. Алдаа, зөрчлийн төрлүүд /ДЭМБ-ын тодорхойлсоор/ 3.1. Үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдалтай холбоотой алдаа, зөрчил - Нэг буюу хэд хэдэн өвчтөнд хохирол учруулсан буюу хохирол учруулж болзошгүй байсан алдаа, зөрчил 3.2. Эмнэлзүйн алдаа, зөрчил - Өвчтөнд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний мэргэжлийн стандарт, байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого журамд үл нийцсэн ажиллагаа 3.3. Эмнэлзүйн бус алдаа, зөрчил - Хүний буруу үйл ажиллагаа, гал, цацраг идэвхт бодис, хамгаалалт, машин, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл доголдол, хамгаалалтын зөрчил, хүчирхийлэл, сонор, сэрэмжгүйн улмаас үүдсэн алдаа доголдол 3.4. Аюул, эрсдэл - Гэмтэл, хохирол учруулах магадлалтай аливаа алдаа, зөрчил 3.5. Эрсдэл дагуулж болзошгүй алдаа - Тохиолдож болзошгүй, тухайн үед тохиолдоогүй, сэргийлж чадсан алдаа 3.6. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин эмгэг - Ажил мэргэжилтэй холбоотой үйл ажиллагаанаас эрүүл мэндийн байдалд үүссэн аливаа өвчлөл, эмгэг 3.7. Ажиллагсдад тохиолдсон осол - Ослын их багаас үл хамааран мэргэжлийн ажиллагсдад таагүй нөлөөлсөн буюу нөлөөлж болох байсан аливаа бэртэл, осол 3.8. Хүчирхийлэл, дарамт,сүрдүүлэг - Гэмтэл учирсан эсэхээс үл хамааран үг хэлээр дайрч давшлах, зүй бус авирлах, арьсны өнгөөр ялгаварлаж дарамтлах, бэлгийн дарамт учруулах, бие махбодид халдах, өөрийгөө гэмтээх үйлдэл 3.9. Эрүүл мэндэд таагүй нөхцөл - Ажил болон ажлын байрны нөхцөлтэй холбоотой нь тогтоогдсон буюу сэжиглэж байгаа эрүүл мэндийн байдал 3.10. Ажлын байрны орчинтой холбоотой эрүүл мэндээр хохирох - Ажил болон ажлын байрны нөхцөлтэй холбоотой нь тогтоогдсон буюу сэжиглэж байгаа эрүүл мэндийн байдал 3.11. Эм, эмнэлзүй, түүнтэй холбоотой баримт бичгийг мөрдөөгүйгээс үүссэн санамсаргүй алдаа, зөрчил –Үйлчлүүлэгчид үзүүлж буй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй шууд холбоотой бөгөөд таагүй үр дагаварт хүргэсэн буюу хүргэж болох байсан үйл явц 3.12. Эмтэй холбоотой алдаа, зөрчил- Үйлчлүүлэгчид хохирол, гэмтэл учруулсан буюу учруулж болох байсан эмийн эмчилгээтэй холбоотой зөрчил 3.13. Бусад санамсаргүй алдаа, зөрчил – Өмч хөрөнгө, хүнсний аюулгүй байдал, ариун цэвэр, байгаль орчинтой холбоотой таагүй үйл явдал ДӨРӨВ. Алдаа, зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагаа 4.1. Алдаа, зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх ерөнхий зарчим 4.1.1.Алдаа, зөрчлийг мэдээлэх нь нийт ажилтны хамтын үүрэг, ажилтан нэг бүрийн үүрэг хариуцлагын нэг хэсэг тул алдаа болон таагүй үйл явдлыг шуурхай илрүүлэн хувь хүн ба байгууллага,
 3. 3. нэгжийг буруутгаж шийтгэх бус харин эерэг, бүтээлч арга замаар шийдвэрлэнэ. 4.1.2.Тайлагнах тогтолцоо нь байгууллага болон тайлан гаргагчийг шийтгэх эрх бүхий нэгж, этгээдээс хараат бус байна. 4.1.3.Тайланг эмнэлзүйн нөхцөл байдлыг ойлгодог, тогтолцооны шалтгааныг таньж илрүүлэх сургалтад хамрагдсан шинжээчид үнэлж, зөвлөмж гаргана. 4.1.4.Зөвлөмж нь хувь хүний гүйцэтгэлд анхаарал чиглүүлэхээс илүү тогтолцоо, үйл явц, эсвэл бүтээгдэхүүнийг өөрчлөхөд чиглэсэн байна. 4.1.5.Нээлттэй ил тод байдал, алдаа болон амжилтаасаа суралцах уламжлал төлөвшүүлнэ. 4.1.6.Үйлчлүүлэгч, эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй холбогдсон алдаа, зөрчлийг мэдээлэх, дүн шинжилгээ хийх, тэдгээрээс сургамж авах замаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар болон аюулгүй байдлыг сайжруулна. 4.1.7.Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудын нэр хүндийг дээшлүүлэх, эд хөрөнгийн хохирлыг бууруулна. 4.1.8.Үйлчлүүлэгчид холбогдсон алдаа, зөрчил нь ноцтой байвал эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний байгууллагын удирдлага даруй хуулийн зөвлөгөө авч, шаардлагатай бол мэргэжлийн хяналтын газар, орон нутгийн Эрүүл мэндийн газар, цагдаа, Эрүүл мэндийн яам зэрэг холбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ. 4.1.9.Ноцтой тохиолдол болон өндөр эрсдэлтэй зөрчилд дүн шинжилгээ хийх зорилгоор баг томилох бөгөөд баг нь уг зөрчилд дүн шинжилгээ хийж, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авна. 4.1.10.Бүх алдаа, зөрчил болон эрсдэлтэй нөхцөл байдлын нууцлалыг хадгалж, эмчлүүлэгч, үйлчлүүлэгчид хүндэтгэлтэй хандаж, дэмжлэг үзүүлж байна. 4.1.11.ЭМЯ болон ЗГХА-ЭМГ нь эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудыг үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд нь тусалж шаардлагатай сургалтад хамруулж, зохих дэмжлэг үзүүлнэ. 4.1.12.Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, ажилтнууд нь ЭМЯ болон орон нутгийн эрүүл мэндийн газраас алдаа, зөрчлийн чиг хандлага, төрөл, авсан арга хэмжээг судлах зорилгоор хяналт шалгалт хийхэд хамтран ажиллах, мэдээллээр хангана. 4.1.13.Алдаа, зөрчлийг мэдээлэх, тайлагнах, дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх тогтолцоог бий болгохыг дэмжих, сурталчилна. 4.1.14.Алдаа, зөрчлийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, хянан үзэх 4.1.15.Алдаа,зөрчлийг мэдээлэн шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснийг баримтжуулна. 4.1.16.Албан тушаалтанд заавал эргэн мэдээлдэг байх зэрэг ерөнхий зарчмыг баримтлан ажиллана. 4.2. Алдаа, зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх, тайлагнах үйл явц лдаа зөрчил 4.3. Алдаа, зөрчил Алдаа, зөрчлийг харсан, оролцсон эмнэлгийн мэргэжилтэн ЗГХА-ЭМГЧанарын алба Тасаг нэгжийн эрхлэгч 1. Алдаа, зөрчлийн талаарх цахим мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. 2. ЭМЯ-ны дэргэдэх ЭТҮ- ний чанарын Төв зөвлөлд илэрч буй алдаа, зөрчлийн талаарх мэдээллийг улирал бүр хийнэ. 3. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад тохиолдож буй алдаа, зөрчлийн байдалд 2 жил тутамд үнэлгээ хийнэ. 4. Улсын хэмжээнд гарч буй алдаа, зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох, цаашид авах арга хэмжээг боловсруулан ЭМЯ-нд хүргүүлэн шийдвэрлүүлнэ. 1. Алдаа, зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх хуудасны 1 дэхь хэсгийг товчхон, өгүүлэх хэлбэрээр, баримттай бичнэ. 2. Үйл явдал өрнөсөн хэсгийн удирдах ажилтанд мэдээлнэ. Алдаа, зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх хуудасны 2 дахь хэсгийг бөглөх бөгөөд алдаа, зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч, энэ тухай 24 цагийн дотор чанарын албанд мэдээлнэ. Хуудсыг чанарын албанд хүлээлгэн өгнө. 1. Алдаа, зөрчлийн талаарх мэдээллийг 14 хоног бүр нэгтгэж, байгууллагын удирдлагад танилцуулан, дутагдлыг арилгах арга хэмжээг шаардлагатай тохиолдолд хамтран авч хэрэгжүүлнэ. 2. Хүний эрүүл мэнд, амь настай холбоотой аливаа ноцтой алдаа, зөрчлийг байгууллагын удирдлагад шуурхай мэдэгдэж, шаардлагатай арга хэмжээг яаралтай зохион байгуулна. 3. Алдаа, зөрчлийн талаарх мэдээ, тайланг улирал бүр ЗГХА-ЭМГ-ын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, магадлан итгэмжлэлийн хэлтэст ирүүлнэ.
 4. 4. 4.3 Алдаа, зөрчлийн бүртгэх, мэдээлэх, тайлангийн хуудас ашиглах 4.3.1.Алдаа, зөрчлийн бүртгэх, мэдээлэх хуудсыг алдаа, зөрчил гарсан тохиолдолд түүнийг харсан, оролцсон эмнэлгийн мэргэжилтэн бичнэ. Эрүүл мэндийн байгууллагын Чанарын алба нь тухайн байгууллагад гарсан алдаа, зөрчлийн бүртгэл, тайлангийн 2 хуудсыг хариуцан бичнэ. 4.3.2.Алдаа, зөрчлийн тайлангийн хуудас нь нийт гарсан тохиолдлын тоон өгөгдөхүүнийг нэгтгэж гаргасан маягт бөгөөд нөлөөлсөн хүчин зүйл, шалтгаан, авсан арга хэмжээний талаар нэгтгэж гаргасан маягт болно. 4.3.3.Түгээмэл тохиолдсон алдаа, зөрчлийн талаар авсан арга хэмжээний тайлангийн хуудас нь Зонхилон тохиолдсон алдаа, зөрчлийг судалж, ангилж, авсан арга хэмжээг хянах тухай мэдээллийг өгнө.
 5. 5. АЛДАА,ЗӨРЧЛИЙГ БҮРТГЭХ, МЭДЭЭЛЭХ ХУУДАС Алдаа, зөрчлийн талаар нарийвчлан тэмдэглэж, үйлчлүүлэгчид үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээг тэмдэглэнэ үү. Байгууллагын нэр_________________________________________________________________________ Байршил: ___________________ Цаг: ___________________ Огноо: ____________________ Алдаа/зөрчилд өртсөн: Хэвтэн эмчлүүлэгч Үйлчлүүлэгч Ажилтан Тоног төхөөрөмж/өмч Мэдээлсэн хүний нэр: __________________ Ажилтан Үйлчлүүлэгч Бусад __________________ 1.Алдаа/зөрчлийг мэдээлсэн эмнэлгийн ажилтан 1.1 Болсон явдал: (Болсон явдлын товч дүрслэл) 1.2 Авсан шуурхай арга хэмжээ, үр дүн: (Авсан арга хэмжээ, үр дүнгийн талаарх бодит мэдээлэл) 1.3 Нөлөөлсөн хүчин зүйлс (Алдаа/зөрчил гарахын өмнө юу болсон бэ?) 1.4 Урьдчилан сэргийлэх (Үүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлж болох байсан бэ? Саналаа бичнэ)
 6. 6. Мэдээлсэн огноо: Мэдээлсэн хүн: Нэр дармалаар: Албан тушаал: Утас: Холбогдох бусад хүн: Утас: Албан тушаал: Нэр дармалаар: 2. Алдаа/зөрчил гарах үед тухайн хэсгийг хариуцаж байсан ажилтан (Дарга, нэгжийн эрхлэгч, бүртгэгч гэх мэт) 2.1 Алдаа/зөрчил давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх ямар алхам хийсэн/хийх ёстой бэ? 2.2 Алдаа/зөрчлийг эмнэлгийн бүртгэлд тэмдэглэсэн үү? Тийм Үгүй Хамаарахгүй 2.3 Алдаа/зөрчил өөр нэгж, тасгийн байранд гарсан уу? Тийм Үгүй (Тийм бол мэдээлэх хуудсыг холбогдох нэгж, тасагт хүргүүлж, дор тайлбар бичүүлнэ үү) Нэр: Нэр дармалаар: Албан тушаал: Огноо, цаг: Жич: шаардлагатай бол нэмэлт тайлбар бичиж болно.
 7. 7. Эрүүл мэндийн сайдын ....... оны ...... дугаар сарын .........- ны өдрийн ........... дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ИЖИЛ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗААВАР Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эсвэл баг, түүний гишүүд болон хувь хүний ажлын гүйцэтгэлд үнэлгээ хийхийг ижил мэргэжилтний үнэлгээ гэнэ. Ижил мэргэжилтний үнэлгээг эмнэлзүйн удирдамж, стандарт нэвтрүүлсэн бүх байгууллагад хэрэгжүүлнэ. Ижил мэргэжилтний үнэлгээ нь тусламж, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах үр дүнтэй арга хэрэгслийн нэг ба эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний үйл ажиллагаан дахь зөрчил, дутагдлыг эрт илрүүлэн, арилгахад тустай үйл ажиллагаа юм. НЭГ. ИЖИЛ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО, ЧИГЛЭЛ, ШААРДЛАГУУД 1.1.Ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх зорилго: Мэргэжлийн ур чадвар, хариуцлагаа сайжруулах, тухайн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, хамт олны ажилтай уялдуулан бусаддаа үйл ажиллагаагаа танилцуулах, тасралтгүй боловсрол олгох, ажилтан, хамт олны хариуцлагыг дээшлүүлэх, багийн ажлыг сайжруулах зорилгоор ижил мэргэжилтний үнэлгээг хийнэ. Ижил мэргэжилтний үнэлгээг хийснээр эмнэлзүйн удирдамжийг бүрэн хэрэгжүүлэх, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний практик үйл ажиллагаа сайжрах, өвчний түүх, эмнэлгийн бичиг баримтын хөтлөлтийн чанар сайжрах, мэдээллийн эх үүсвэртэй болох, ижил мэргэжилтний түвшинд эерэг, хүндэтгэлтэй харилцаа төлөвших, харилцан зөвлөлдөх, өөрийн болон мэргэжил нэгтнийхээ үйл ажиллагааг харьцуулах боломж олгодогоороо давуу талтай. Үнэлгээг дараах тохиолдолд хийнэ. Үүнд: 1. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний үзүүлж буй мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг тодорхойлох зорилгоор 2. Үйлчлүүлэгч, түүний гэр бүлийн гишүүд гомдол гаргасан болон мэргэжил нэгтэн, дотоодын хяналт, үнэлгээгээр зөрчил илэрсэн үед 3. Чанарын үнэлгээний хөндлөнгийн байгууллага буюу мэргэжлийн зохицуулах байгууллагын албан ёсны шалгалтаар үйл ажиллагааны доголдол илэрч шаардлага тавьсан тохиолдолд 4. Үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлэх шинэ удирдамж, стандарт нэвтрүүлсэн тохиолдолд удирдамж, стандартын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, дэмжих зорилгоор хяналт үнэлгээний хэрэгсэл болгон ашиглах үед 1.2 Ижил мэргэжилтний үнэлгээний чиглэлүүд Ижил мэргэжилтний үнэлгээг тогтмол, зохион байгуулалттайгаар хамтарсан болон ганцаарчилсан хэлбэрээр хийж болно. Үүнд: 1.2.1.Ижил мэргэжилтний хамтарсан үнэлгээ 1.2.2.Өвчний түүх, амбулаториор эмчлүүлэгсдийн карт, эмнэлгийн баримт бичгийн үзлэг, үнэлгээ 1.2.3.Өвчлөл, эндэгдлийн үзлэг, үнэлгээ 1.2.4.Тасаг, нэгжийн үйл ажиллагаагааны үнэлгээ 1.2.5.Эргэх мэдээлэл, удирдамжийн хэрэгжилтэнд ижил мэргэжилтний үнэлгээ г.м 1.3 Ижил мэргэжилтний үнэлгээнд тавигдах шаардлага 1.3.1.Хариуцлагатай хандаж, зөвлөлдөх 1.3.2.Багаар ажиллах 1.3.3.Дэмжин туслан, асуудалыг шийдвэрлэх 1.3.4.Эргэх холбооны зарчимтай байх 1.3.5.Зэмлэсэн үг хэллэг хэрэглэхгүйгээр саналаа оновчтой, бодитой, баримттай илэрхийлэх 1.3.6.Ижил мэргэжилтний үнэлгээний бүх хэлэлцүүлэгт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хүндэтгэлтэй хандах 1.3.7.Ажилтны гүйцэтгэлийг бодитойгоор үнэлэх 1.3.8.Үнэн зөв мэдээлэл өгөх 1.3.9.Үйлчлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах, хувийн нууцыг чанд сахих
 8. 8. ХОЕР: ИЖИЛ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЯВЦ 2.1.Ижил мэргэжилтний үнэлгээ нь хамт олны хяналтын тогтмол үйл ажиллагаа байх ба байгууллагын бүх эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үнэлгээнд хамрагдана. 2.2.Мэргэжил нэгтнийхээ үйл ажиллагааг хянаж байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг үнэлгээ хийгч, хянуулж байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг үнэлүүлэгч гэнэ. Ижил мэргэжилтний үнэлгээ мэргэжил нэгтний түвшинд хийгдэх тул эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн бүхэн үнэлгээ хийгч болон үнэлүүлэгчийн хувьд хамрагдана. 2.3.Байгууллагын чанарын албаны дарга нь ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх туслах ажилтныг томилно. Туслах ажилтан нь тухайн байгууллагын чанарын менежер, лавлагаа үйлчилгээний ажилтан, бусад эмнэлгийн мэргэжилтэн байж болно. 2.4.Ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх туслах ажилтан нь тухайн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний үйлчлүүлэгчийн өвчний түүх, картын тэмдэглэлийг санамсаргүй түүврээр авч, үнэлгээ хийгчид ижил мэргэжилтний үнэлгээний маягтын хамт өгнө. Үнэлгээ хийгч нь ижил мэргэжилтний үнэлгээний маягтыг ашиглан өвчний түүх, картыг хянаж үнэлгээ хийнэ. (Хавсралт 2,3) Дараа нь маягт болон өвчний түүхийг үнэлүүлэгч эмчид өгөхдөө үзлэгийн үр дүнг ярилцаж, асуулт тавьж, саналаа хэлнэ. 2.5.Үнэлгээний зорилго, анхаарал хандуулах асуудлаасаа шалтгаалан үнэлгээг тэмдэглэж баримтжуулах маягтууд нь өөр байна. Хавсралтанд дурьдаагүй чиглэлээр ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх бол үнэлгээг тэмдэглэж баримтжуулах маягтаа эхлээд боловсруулж, байгууллагын даргаар батлуулна. Эрүүл мэндийн байгууллагууд өөрийн байгууллагын онцлогт тохируулан “Ижил мэргэжилтний үнэлгээний журам”-ыг боловсруулж хэрэгжүүлж болно. 2.6.Үнэлгээ хийгч нь үйлчлүүлэгчийн карт, өвчний түүхийн тэмдэглэлийг үзэн (Хавсралт 2 ба 3), үр дүнг үзлэг хийлгэж буй эмчтэй ярилцаж, үр дүнг нэгтгэж, зөвлөмж бэлтгэнэ. Сонирхолтой, сургамжтай ажиглалт, мэдээлэл, дүгнэлтийг сонгож, хянах болон холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр чанарын албанд танилцуулж, үнэлгээний маягтаа уг асуудлыг тасгийн эрхлэгчид танилцуулан, үнэлгээ хариуцсан чанарын албаны гишүүнд өгнө. 2.7.Тасгийн эрхлэгч нь эмчилгээ хийдэг бол ижил мэргэжилтний үнэлгээнд бусад эмч нарын адил хамрагдахаас гадна тасагтаа ижил мэргэжилтний үнэлгээ зохион байгуулах, ижил мэргэжилтний үнэлгээний санал зөрөлдөөнтэй үр дүнгийн хэлэлцүүлгийг нотолгоонд суурилсан хэлбэрээр зохион байгуулах, удирдах, ижил мэргэжилтний үнэлгээний маягтуудыг хянаж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд оршиж байж болзошгүй шийдвэрлэх асуудлыг илрүүлэх, түүнийг тасгийн хэмжээнд шийдвэрлэх арга замыг (тасгийн журамд өөрчлөлт оруулах, нэмэлт сургалт явуулах гэх мэт) тодорхойлох, тасгийн эмч тус бүртэй уулзаж, ижил мэргэжилтний үнэлгээнээс хуримтлагдсан үр дүн, бусад асуудалд суурилан мэргэжлийн үйл ажиллагааг нь ярилцаж, чанарын албанд ижил мэргэжилтний үнэлгээний тайланг сар тутам танилцуулан, эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулахад тусалж ажиллана. 2.8.Чанарын албаны гишүүн үзлэгийн үр дүнг нягт нямбай шалган, хангалтгүй буюу зөрчилтэй, сонирхолтой, сургамжтай үр дүн бүхий маягтууд, үнэлгээ хийсэн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний өгсөн мэдээллийг хянаж, байгууллагын удирдлага, хамт олонд үнэлгээний үр дүнг танилцуулан, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 2.9.Ижил мэргэжилтний үнэлгээ хариуцсан чанарын албаны гишүүд нь байгууллага дахь ижил мэргэжилтний үнэлгээнд явцын хяналт хийхдээ эмч нарын хяналт хийсэн ижил мэргэжилтний үнэлгээний маягтаас санамсаргүй түүврээр, тухайн үед эмчлүүж байгаа өвчтөний өвчний түүхийг хамтад нь авч үзлэг хийнэ. 2.10.Чанарын алба нь тасгуудыг ижил мэргэжилтний үнэлгээний маягтаар хангах, эмч, мэргэжилтнүүдийн үнэлгээний журнал хөтлөх, шаардлагатай сэдэв, хариу шаардсан асуудлуудыг хэлэлцэнэ. Тасгийн явцын хяналтын тайлан, мэдээллийг хянаж, тасгийн эрхлэгч нартай уулзана. 2.11.Чанарын алба нь “Хангалтгүй” үнэлэгдсэн өвчний түүхийг хянаж, тасгийн эрхлэгчийн түвшинд шийдэгдээгүй маргаантай тохиолдлыг хэлэлцэн, үнэлүүлэгч эмчийн хүсэлт гаргасан бүх асуудлыг чанарын албаны хурлаар хэлэлцэнэ. 2.12.Чанарын алба нь тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, байгууллагын удирдлагатай хамтран шаардлагатай сургалт, ажил мэргэжлийн туслалцаа зэргийн хэрэгцээг тодорхойлж хэрэгжүүлнэ. 2.13.Ижил мэргэжилний үзлэгийг байгууллагын дотоод аудитын салшгүй хэсэг болгон төлөвшүүлэх үйл ажиллагааг чанарын алба авч хэрэгжүүлнэ. “Хангалтгүй” үнэлгээ авсан тохиолдлуудыг хэлэлцэн, шаардлагатай тохиолдолд давтан үнэлгээ хийнэ. 2.14.Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд мэргэжил нэгтнийхээ өвчтөний өвчний түүх, картын бичлэгийг тогтоосон шалгуур үзүүлэлт, цахим мэдээллийн санд байгаа ном хэвлэл, нотолгоонд суурилсан эмнэл зүйн удирдамжтай харьцуулан шалгах ба бас өөрсдийнхөө өвчтөний өвчний түүх, картын бичлэгийг ч мөн адил шалгуулна. 2.15.Ижил мэргэжилтний үнэлгээний хурлыг улирал тутам зохион байгуулна. Хурлаар үнэлгээний үр дүн, байгууллагад илэрч буй алдаа, зөрчил, эмнэлзүйн тоон үзүүлэлтийн хөдөлгөөн, өмнө нь хэлэлцсэн асуудлын биелэлт, гүйцэтгэлийн талаар хэлэлцэнэ.
 9. 9. 2.16.Байгууллагын удирдлага нь ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийгдэж буй байдалд жил тутам үнэлгээ хийж, тухайн байгууллага дахь ижил мэргэжилтний үнэлгээний албан ёсны зорилго болон хүлээгдсэн үр дүнд хүрсэн байдлын хэмжүүртэй холбогдсон эсэхэд дүн шинжилгээ хийнэ. 2.17.Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Эрүүл мэндийн газар нь эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийгдэж буй ижил мэргэжилтний үнэлгээнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, ажиллана. ГУРАВ: ИЖИЛ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАЯГТ БӨГЛӨХ ДАРААЛАЛ 3.1.Өвчний түүхэнд ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх маягтыг бөглөх 3.1.1.Ерөнхий асуултуудыг тодорхой бичиж бөглөнө. 3.1.2.Үнэлгээний баримтжуулсан дүнг бөглөхдөө асуулт, хариултын тохирох хэсэгт байгааг нь “х”- ээр тэмдэглэнэ. 3.1.3.“Үнэлгээ хийсэн эмчийн ерөнхий үнэлгээ“ нь эмнэлзүйн удирдамж, стандартад эмчийн бичлэг нийцэж байгааг дүгнэх хариуцлагатай үе бөгөөд “хангалтгүй” гэж үзсэн зүйлийн юу нь хангалтгүй байгааг заавал бичнэ. Энэ хэсэгт байгаа “Өвчний түүхийн бичилт, оношилгоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар үнэлүүлэгч эмчид байгаа эерэг зүйл”, “Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд их эмчид өгөх санал”,” Тусламж үйлчилгээг сайжруулахын тулд Чанарын алба болон захиргаанд өгөх санал” гэсэн асуултыг сайн бодож боловсруулж бөглөх нь чанарын хөгжилд ач тусаа өгнө. 3.1.4.Үнэлгээ хийгч болон үнэлүүлэгч хоёулаа ижил мэргэжилтний үнэлгээний маягтад гарын үсэг зурна. Хэрвээ үнэлүүлэгч үнэлгээний дүнтэй санал нийлэхгүй бол маягтад “санал нийлэхгүй байна” гэж бичээд гарын үсгээ зурна. 3.2.Амбулаториор эмчлүүлэгчдийн картанд ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх маягтыг бөглөх 3.2.1.Ерөнхий асуултуудыг тодорхой бичиж бөглөнө. 3.2.2.Үнэлгээний баримтжуулсан дүнг бөглөхдөө асуултын хамаарах хэсэгт “х”-ээр тэмдэглэнэ. 3.2.3.Өвчний түүх, амбулаториор эмчлүүлэгчдийн картыг эмнэл зүйн удирдамж, эмчилгэ э оношилгооны стандартын хэрэгжилтээр үнэлнэ. 3.2.4.“Үнэлгээ хийгч эмчийн ерөнхий үнэлгээ“нь үнэлгээний баримтжуулсан дүнд үндэслэн хийх дүгнэлт болно. Иймд, “хангалтгүй” гэсэн үнэлгээ өгсөн бол заавал арын хүснэгтэнд тайлбар бичнэ. 3.2.5.Үнэлгээ хийгч болон үнэлүүлсэн эмч хоёулаа үзлэгийн маягтанд А-гийн 4-т заасны нэгэн адил гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
 10. 10. ДӨРӨВ ИЖИЛ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАЯГТУУД А. ӨВЧНИЙ ТҮҮХЭНД ИЖИЛ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МАЯГТ Нэг. Ерөнхий асуултууд Үзлэг хийсэн огноо Байгууллагын нэр Эмчийн нэр Үнэлүүлсэн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний нэр Үнэлгээ хийгч эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний нэр Үнэлгээ хийхэд ашигласан стандарт, эмнэл зүйн удирдамж, эсвэл нотолгоонд тулгуурласан баримт бичиг/нэрээр бич/ Өвчний түүхийн дугаар, эсвэл өвчтөний овог, нэр Эмнэлэгт хэвтсэн он,сар,өдөр Эмнэлгээс гарсан он,сар, өдөр Хоёр. Үнэлгээг баримтжуулсан дүн Хүснэгтэнд байгаа хариултын тохирохыг нь “х” –аар тэмдэглэ д/д Асуултууд Тий м Бүрэн бус Үгүй Хамаарахгүй 1 Өвчин эхэлсэн он, сар, өдөр, цагийг тодорхойлсон уу 2 Өвчний асуумж хангалттай цуглуулж чадсан уу 3 Амьдралын асуумж бүрэн цуглуулж чадсан уу 4 Өвчтөний биеийн байдлыг зөв үнэлж тэмдэглэсэн үү 5 Өвчний зовиур, шинж тэмдгийг сайн тэмдэглэсэн үү 6 Ерөнхий үзлэгийг бүрэн хийж тэмдэглэсэн үү 7 Өвөрмөц үзлэг /мэдрэл, мэс засал, чих хамар хоолой гм./ -ийг бүрэн хийж тэмдэглэсэн үү 8 Өвчтөний өдөр тутмын тэмдэглэлд өвчний явц, үе шат бүрэн гарч байна уу 9 Онош тавихдаа оношийн үндэслэлийг бүрэн гаргасан уу 10 Шинжилгээ нь стандарт, удирдамжид заасантай тохирч байна уу 11 Эмнэл зүйн оношийг 3 хоногийн хугацаанд тавьж чадсан уу 12 Эмчилгээ бичихдээ эмгэг жамын дарааллыг баримталсан уу 13 Эмийн тун хэмжээг стандартад заасан хэмжээнд бичсэн үү
 11. 11. 14 Эмчилгээний төлөвлөгөөг стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийн дагуу гаргасан уу 15 Эмчилгээний төлөвлөгөөг өвчтөнтэй зөвлөлдсөн эсэх, хэрвээ зөвлөлдсөн бол тэр тухайгаа өвчний түүхэнд тэмдэглэсэн үү 16 Эмчлүүлэгчийн хэрэглэсэн эмийн хуудсыг бүрэн хөтөлсөн үү 17 Сувилгааны картыг бүрэн хөтөлсөн үү 18 Тасгийн эрхлэгчийн эргэлт хийгдэж, тэмдэглэгдсэн үү 19 Явцын болон үечилсэн дүгнэлтийг онош,эмчилгээ өөрчлөх бүрт бичсэн үү 20 Өвчтөний гарах үеийн дүгнэлтийг бүрэн сайн бичсэн үү 21 Өвчний түүхийг нэг өнгийн бэхээр, цэвэр, ойлгомжтой бичсэн үү Нийт оноо Гурав. Үнэлгээ хийгч эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ерөнхий үнэлгээ д/д Үнэлгээ өгөх асуултууд Сайн Хангалттай Хангалтгүй Хангалтгүй бол юу нь товч тэмдэглэ 1 Өвчтөний зовиур, өвчний болон амьдралын асуумж, өвчтөний биеийн байдал, эрхтэн тогтолцооны ерөнхий үзлэгийн бичигдсэн байдал 2 Шинжилгээг стандарт (удирдамж) – ын дагуу хийж оношилгоонд ашигласан байдал 3 Эмийн нэр төрөл, тун хэмжээ стандарт (удирдамж) –д нийцсэн байдал 4 Тасгийн эрхлэгч, эмч, эмнэлгийн дунд мэргэжилтнүүдийн ажил төрлийн холбоо 5 Өвчний түүхийн бичилт стандарт (удирдамж) –ын шаардлагыг хангасан байдал 6 Оношилгоо, эмчилгээ нь стандарт (удирдамж) –ын шаардлага хангасан байдал 7 Өвчний түүхийн бичилт, оношилгоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар үнэлүүлэгч эмчид байгаа эерэг зүйлийг дурьдана уу: 8 Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд их эмчид өгөх саналыг дурьдана уу: 9 Тусламж үйлчилгээг сайжруулахын тулд Чанарын алба (ЧА) болон захиргаанд өгөх саналыг дурьдана уу. Үнэлгээг байгууллагын Чанарын албанаас баталсан маягтын асуултанд хариулах журмаар, дээр дурьдсан нотолгоот баримт бичгийг ашиглан хийсэн болохыг баталж байна. Үнэлгээ хийгч эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн Огноо Би тухайн үнэлгээний үр дүнтэй танилцсан. /зөвшөөрч байгаа эсэхээ тэмдэглэ/ Үнэлүүлсэн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн : Огноо
 12. 12. Б. АМБУЛАТОРИОР ЭМЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН КАРТАНД ИЖИЛ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МАЯГТ Нэг. Ерөнхий асуултууд Үнэлгээ хийсэн огноо Байгууллага, кабинетын нэр Эмчийн нэр Үнэлүүлсэн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний нэр Үнэлгээ хийгч эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний нэр Үнэлгээ хийхэд ашигласан стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, эсвэл нотолгоонд тулгуурласан баримт бичиг/нэрээр бич/ Амбулаторийн картын дугаар, эсвэл өвчтөний овог, нэр Хоёр. Үнэлгээг баримтжуулсан дүн Хүснэгтэнд байгаа хариултын тохирохыг нь “х” –аар тэмдэглэ д/д Хариулт авах асуултууд Тийм Бүрэн бус үгүй хамаарахгүй Нэг. Амбулаториор эмчлүүлэгсдийн картыг үзсэн үнэлгээ 1 Өвчтөний биеийн байдлыг зөв үнэлж тэмдэглэсэн үү 2 Өвчтөний зовиур, шинж тэмдгийг сайн тэмдэглэсэн үү 3 Өвчтөний эрхтэн тогтолцооны үзлэгийг сайн тэмдэглэсэн үү 4 Өөрөө оношилсон уу, хэрвээ тийм бол оношийн үндэслэлээ бүрэн гаргаж чадсан уу 5 Өвчтөнд тусламжийг стандарт (удирдамж) –ын дагуу үзүүлсэн үү 6 Бичсэн эм, түүний тун стандарт (удирдамж) – д заасан хэмжээнд байна уу 7 Өвчтөнг зохих цаг хугацаанд нь дараагийн шатлалын эмнэлэгт шилжүүлсэн үү 8 Өвчтөн хяналтанд байдаг бол: эмчилгээний төлөвлөгөө гаргасан уу 9 Өвчтөн хяналтанд байдаг бол: төлөвлөгөөний дагуу эмчилж хянаж чадаж байна уу 10 Жирэмсэн эх бол: тогтоосон хугацаанд үзэж, зөвлөж байна уу 11 Жирэмсний аюултай шинж тэмдгийг эрт мэдэж илрүүлж чадаж байна уу
 13. 13. 12 Жирэмсний хяналт стандартын дагуу төгс явж байна уу 13 Өртөмтгий бүлгийн жирэмсэн эхийг цаг хугацаанд нь шилжүүлж, тусламж үйлчилгээнд хамруулж байна уу 14 Төрсөн эх болон хүүхдийн эргэлтийг тогтоосон хугацаанд нь хийж байна уу Хоёр. Урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээ 1 Цусны даралт үзсэн үү 2 Биеийн жинг үзсэн үү 3 Холестерины шинжилгээ (40-өөс дээш насны хүмүүст) хийсэн үү 4 Хөхний үзлэг (40-өөс дээш насны эмэгтэйчүүдэд) хийсэн үү 5 Эсийн судалгаанд “пап наалдац” - ыг авсан уу ( 18-65 насны эмэгтэй өвчтөнүүдэд) 6 Өтгөнөөр далд цус алдалтыг шалгасан уу 7 Өвчтөнийг эрүүл хоол хүнс болон эрүүл амьдралын хэв маягийн талаар сургалт хийсэн үү 8 Тамхинаас гаргах сургалт хийсэн үү 9 Хүүхдийн өсөлтийг үнэлсэн үү 10 Хүүхдийн хөгжлийг үнэлсэн үү 11 Хүүхдийн хараа болон сонсголыг шалгасан уу 12 Хүүхдийн түнхний үеийг шалгасан уу 13 Хөвгүүдийн төмсөгийг шалгасан уу (ивэрхийг шалгах) 14 Нярайн гемоглобинийг шалгасан уу 15 Эцэг эх нь хүүхдээ аюулгүй байдал болон осол гэмтлээс сэргийлэх талаар сургалт хийсэн үү Гурав. Үнэлгээ хийгч эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ерөнхий үнэлгээ д/д Үнэлгээ өгөх асуултууд Сайн Хангалттай Хангалтгүй Хангалтгүй бол юу нь тэмдэглэ 1 Өвчтөний биеийн байдал, зовиур,эрхтэн тогтолцооны үзлэгийг бүрэн хийж бичсэн байдал 2 Өвчтөнд үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээ стандартад нийцсэн байдал 3 Бичсэн эм, тун хэмжээ нь стандартад тохирсон байдал 4 Хяналтанд байгаа өвчтөнөө хянаж байгаа байдал 5 Жирэмсэн эх, төрсөн эхийг хянаж байгаа байдал 6 Нэг хүртлэх насны хүүхдийг хянаж байгаа байдал 7 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хэрэгжилт 8 Амбулаториор эмчлүүлэгсдийн картын бичилт, үйлчлүүлэгчийг удирдах талаар үнэлүүлэгч эмчид байгаа эерэг зүйлийг дурьдана уу
 14. 14. 9 Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд их эмчид өгөх дор хаяж нэг саналыг дурьдана уу 10 Тусламж үйлчилгээг сайжруулахын тулд Чанарын алба (ЧА) болон захиргаанд өгөх саналыг дурьдана уу Үнэлгээг байгууллагын Чанарын албанаас баталсан маягтын асуултанд хариулах журмаар, дээр дурьдсан нотолгоот баримт бичгийн ашиглан хийсэн болохыг баталж байна. Үнэлгээ хийгч эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн : Огноо Би тухайн үнэлгээний үр дүнтэй танилцсан. /зөвшөөрч байгаа эсэхээ тэмдэглэ/ Үнэлүүлсэн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн : Огноо
 15. 15. Эрүүл мэндийн сайдын ....... оны ...... дугаар сарын .........-ны өдрийн ........... дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт ЧАНАРЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР Стратегийн зорилт: Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах Зүйл Шаардлагатай үйл ажиллагаа Үйл ажиллагааны давтамж Хурал, түүний давтамж Хариуцсан ажилтан Шалгуур үзүүлэлт Биелэлт 1. Чанарын удирдлага, зохион байгуулалт 1.Чанарын талаар зохиох хурал, цуглаан, уулзалт, ярилцлага 2. Боловсруулах тушаал, шийдвэрүүд, болзол журам 3.Чанарын өдөрлөг, чанаржуулах ажлууд 4.Xэрэгжүүлэх жижиг төслүүд 2. Хүний нөөцийн чадавхи 1. Мэргэжилтэн бүрийг мэргэжил дээшлүүлэх тасралтгүй болон давтан сургалтанд үе шаттайгаар хамруулах төлөвлөгөө гаргах 2.Хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлж байгаа байдалд хяналт тавих 3.Тодорхой сэдвүүдээр ажлын байранд сургалт зохион байгуулах 3.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний Үндэсний стандартуудын хэрэгжилт 1.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой үндэсний стандартуудыг судалж, хэрэгжүүлэх 2.Байгууллагын нийт боловсон хүчинд стандартуудад тусгагдсан асуудлуудыг хэрэгжүүлэх талаар зааварчилгаа өгөх ажил зохион байгуулах
 16. 16. 3.Эмнэлзүйн стандартын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, хяналт тавих, холбогдох ажилтнуудыг сургалтад хамруулах. 4.Ижил мэргэжилтний үнэлгээний тогтолцоо 1.Эмнэлэгт ижил мэргэжилтний үнэлгээ, аудитын хяналт хийх баг/бүлэг байгуулах 2.Эмнэлгийн ижил мэргэжилтний үнэлгээ, аудитын бүлэг/багийг сургах 3. .....онд эн тэргүүнд ижил мэргэжилтний үнэлгээ, аудит хийх нэгж, асуудлыг тодорхойлох, аргачлал боловсруулах 4.Ижил мэргэжилтний үнэлгээ, Аудитын үр дүнг хэлэлцэх 5.Ижил мэргэжилтний үнэлгээ, Аудитын үр дүнд суурилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах 6.Ижил мэргэжилтний үнэлгээ, Аудитын үр дүнд суурилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих 5.Халдварын хяналтын тогтолцоо 2.Байгууллагынхаа өвөрмөц онцлогт тохируулан эмнэлгээс шалтгаалах халдварын жагсаалт боловсруулах. 3.Эмнэлгээс шалтгаалах халдварыг илрүүлэх, бүртгэх ажил зохион байгуулах. 4.Эмнэлгээс шалтгаалах халдвар бүртгэгдсэн тохиолдлуудыг лавлагаат лабораторийн шинжилгээгээгээр баталгаажуулах 5.Тархвар судлалын хяналт, мониторингийн тогтолцоо бий болгох 6.Халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдварын эсрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах
 17. 17. 7.Байгууллагынхаа ажилтнуудын эрүүл мэндийн байдалд судалгаа хийж, хяналт тавих, ажиллах орчинг сайжруулах 8.Эмнэлгээс шалтгаалах халдварын талаар сургалт зохион байгуулах 9.Эмнэлгээс шалтгаалах халдвартай тэмцэх комиссын зохиож буй ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөх Улирал тутам Чанарын алба 10.Тайланд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах 11.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих 6.Лаборатори дахь олон улсын чанарын стандартын хэрэгжилт 1.Лабораторид чанарын удирдлагын баримт бичиг боловсруулах баг/бүлэг зохион байгуулах 2.Лабораторийн ажилтнуудад баримтлах удирдамж, стандартын талаар сургалт зохион байгуулах 3.Лабораторийн чанарын удирдамж; байгууллагын лабораторийн бүх шинжилгээний аргачлалын стандарт журмыг боловсруулах 4.Лабораторийн Чанарын бүлэг/ багаас хийсэн чанарын хяналтын үйл ажиллагааны үр дүнг хэлэлцэх Улирал тутам 5.Тайланд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах 6.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих 7.Эмнэлгийн нас баралтын хяналт 1.Эмнэлгийн нас баралтанд хяналт тавих баг/бүлэг байгуулах 2.Эмнэлгийн нас баралтын хяналтын баг/бүлгийн тайланг чанарын албаны хурлаар хэлэлцэх Улирал тутам 3.Тайланд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах Тайланг хэлэлцсэнээс хойш долоо хоногийн дараа
 18. 18. 4.Холбогдох ажилтнуудад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт, хэрэгжилтийн шаардлагын талаар заавар өгөх, сургалт зохион байгуулах Төлөвлөгөө боловсруулс- наас хойш 2 долоо хоногийн дараа 5.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих Улирал тутам 8.Мэс заслын тусламж үйлчилгээний хяналт 1.Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хяналт тавих баг/ бүлэг байгуулах 2.Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд хяналт тавих бүлэг/багийн тайланг чанарын албаны хурлаар хэлэлцэх 3.Тайланд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах 4.Холбогдох ажилтнуудад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт, хэрэгжилтийн шаардлагын талаар заавар өгөх, сургалт зохион байгуулах 5.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих 9.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт 1.Эмэн эмчилгээний хорооны тайланг чанарын албаны хурлаар хэлэлцэх Улирал тутам 2.Тайланд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах Тайланг хэлэлцсэнээс хойш долоо хоногийн дараа 3.Холбогдох ажилтнуудад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт, хэрэгжилтийн шаардлагын талаар заавар өгөх, сургалт зохион байгуулах Төлөвлөгөө боловсруулс- наас хойш 2 долоо хоногийн дараа 4.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих Улирал тутам 10.Цус, цусан бүтээгдэхүүний хяналт 1.Цус, цусан бүтээгдэхүүний комиссын тайланг чанарын албаны хурлаар хэлэлцэх Улирал бүр
 19. 19. 2.Тайланд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах Тайланг хэлэлцсэнээс хойш долоо хоногийн дараа 3.Холбогдох ажилтнуудад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт, хэрэгжилтийн шаардлагын талаар заавар өгөх, сургалт зохион байгуулах Төлөвлөгөө боловсруулс- наас хойш 2 долоо хоногийн дараа 4.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих Улирал тутам 11.Эрсдлийн удирдлага 1.Эрсдлийг тодорхойлох, алдаа/зөрчлийг мэдээлэх тогтолцоо бий болгох 2.Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр сургалт зохион байгуулах 12.Аюулгүй байдал 1.Үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн аюулгүй байдлын шийдвэрлэх асуудлыг тодорхойлох, шалтгаан хамаарлын дүн шинжилгээ хийх Улирал бүр 2.Дүн шинжилгээнд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах 3.Холбогдох ажилтнуудад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт, хэрэгжилтийн шаардлагын талаар заавар өгөх, сургалт зохион байгуулах Төлөвлөгөө боловсруулс- наас хойш 2 долоо хоногийн дараа 4.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих Улирал тутам 13.Байгууллагад тогтмол хийх шалгалтууд, явж харж танилцах үзлэг 1.Шууд ажиглалт хийх хэсэг нэгжийг тодорхойлох, явж харж танилцах хуваарь гаргах. 2.Үйлчлүүлэгчид болон тэдний төлөөллийг үнэлгээнд оролцуулах арга замыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх.
 20. 20. 14.Үйлчлүүлэг чийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 1.Асуумж судалгаа боловсруулах, авах, судалгааны дүнг эргэн мэдээлэх 2.Үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, эргэн мэдээлэлтийн үр дүнг чанарын албаны хурлаар хэлэлцэх 3.Судалгааны үр дүнд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах Үр дүнг хэлэлцсэнээс хойш долоо хоногийн дотор 4.Холбогдох ажилтнуудад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт, хэрэгжилтийн шаардлагын талаар заавар өгөх, сургалт зохион байгуулах Төлөвлөгөө боловсруулс- наас хойш 2 долоо хоногийн дараа 5.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих Улирал тутам 15.Хөндлөнгийн аудитын үр дүн, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 1.Тусламж үйлчилгээний байдалд хөндлөнгийн аудитыг хийлгэж үр дүнг чанарын албаны хурлаар хэлэлцэх 2 жилд 1 удаа 2.Аудитын үр дүнд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах Үр дүнг хэлэлцсэнээс хойш долоо хоногийн дотор 3.Холбогдох ажилтнуудад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт, хэрэгжилтийн шаардлагын талаар заавар өгөх, сургалт зохион байгуулах Төлөвлөгөө баталснаас хойш 2 долоо хоногийн дараа 4.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих Улирал тутам 16.Чанарын судалгаа өвчтөний сэтгэл ханамжаас бусад 1.Судалгааны зорилгыг тодорхойлох Жил тутам 2.Судалгааг зохион байгуулах, үр дүнг тайлагнах Хуваарийн дагуу 3.Судалгааны үр дүнг авч үзэх Хуваарийн дагуу
 21. 21. 1 Нэг буюу хоёр жилийн төлөвлөгөө боловсруулж болно 4.Судалгааны үр дүнд тулгуурлан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах Үр дүнг авч үзсэнээс хойш 2 долоо хоногийн дараа 5.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг захиргаагаар батлуулах 6.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих Улирал тутам 17.Чанар сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт 1.Чанар сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах, 2.Тасаг, нэгж бүрээс чанарын үнэлгээний өгөгдөхүүн авч, байгууллагын тэргүүлэх асуудлыг тогтоож, эерэг өөрчлөлт хийх боломжийг тодорхойлох. 3.Чанарыг сайжруулах ……1 оны төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах 4.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг захиргаагаар батлуулах 5.Холбогдох ажилтнуудад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт, хэрэгжилтийн шаардлагын талаар заавар өгөх, сургалт зохион байгуулах Төлөвлөгөө батласнаас хойш 2 долоо хоногийн дараа 6.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих Төлөвлөгөө батлагдахад 7.Дараагийн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах … оны 2 сарын 1-ний дотор 18.Чанарын үзүүлэлтэд тавих хяналт 1.ЭМЯ-ны үндсэн үзүүлэлтэнд суурилсан байгууллагын үзүүлэлт боловсруулах 2.Үзүүлэлтийн өгөгдөхүүн цуглуулах, хяналт тавих мониторингийн журам бий болгох Үзүүлэлтийг тодорхойлс ноос хойш 2 долоо хоногийн дараа 3.Үзүүлэлтийн өгөгдөхүүн цуглуулж дүн шинжилгээ хийх
 22. 22. 4.Тайланд тусгагдсан үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийх Улирал тутам 5.Тайлан дахь үзүүлэлтүүдэд тулгуурлаж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах 6.Төлөвлөгөөг захиргаагаар батлуулах 7.Улирлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих 8.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 19.Чанартай холбоотой алдаа зөрчил 1.Чанартай холбоотой алдаа зөрчил гарсан үзүүлэлтийн талаар тайлан авч, дүгнэх (аудит, судалгаа гэх мэт бүх эх үүсвэрээс) 2. Чанартай холбоотой алдаа зөрчил гарсан үзүүлэлтэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах төлөвлөгөө боловсруулж, холбогдох ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх 3.Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих Улирал тутам 4.Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүнд үнэлгээ хийх (доголдсон үзүүлэлтэд орсон өөрчлөлт) 20.Үйлчлүүлэгчийн гомдол (судалгаагаар тодорхойлсноос бусад гомдол) 1.Үйлчлүүлэгч гомдол гаргах тогтолцоог хянан үзэж, өөрчлөлт хийх шаардлагатай эсэх талаар дүгнэлт хийх Улирал тутам 2.Үйлчлүүлэгчийн гомдлыг хянан үзэж, шаардлагатай бол шалгаж тодруулах ажил хийх 3.Үйлчлүүлэгчийн гомдлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох 4.Тодорхойлсон арга замыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хянах 21.Архаг өвчтэй өвчтөнд үзүүлэх 1.Энэ чиглэлийн үнэлгээний ажлын бүлгийг байгуулах
 23. 23. Зааварчилгаа: Энэхүү тайлангийн маягт нь хүн амд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг аюулгүй, чанартай хүргэх хүрээний жилийн иж бүрдэл төлөвлөгөөг боловсруулах загвар болно. Байгууллага нь энэхүү загварт тусгагдаагүй үйл ажиллагааны чиглэлээ энэхүү маягтад нэмж оруулж болно. Иж бүрдэл төлөвлөгөөний сэдэв бүхэн нь тухайн хэсгийн төлөвлөлтийн цогцолбор болно. үйл ажиллагааны хэсэг бүр жилдээ өөрийн гүйцэтгэх илүү сайн нарийвчилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Хэсэг бүрийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг урьд жилийн 12-р сарын 31-ний өмнө боловсруулна. Энэ нарийвчилсан төлөвлөгөөний дараа сэдэвчилсэн хэсгүүдээр энэ иж бүрэн төлөвлөгөөний маягтанд суулгаж өгнө. Сэдэвчилсэн хэсгүүдийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний байгууллагын чанарын алба зохион байгуулна. Тухайн иж бүрдэл төлөвлөгөөг чанарын менежерүүд нэгтгэн байгууллагын захиргаанд дараа жилийн нэгдүгээр сарын 31-нээс хожимдуулахгүйгээр батлуулахаар танилцуулна. Жич : тус бүрдэл төлөвлөгөөний хуулбар танай байгууллагын чанарын сэдэв хариуцсан ажлын бүлэг, эсвэл чиглэлийн комисс, хороо бүрийн мэдэлд байх ёстой. Тухайн төлөвлөгөө батлагдсаны дараа тухайн маягтыг сар бүрийн явцын хяналтын төлөвлөгөөнд ашиглаж болно. Энэ зорилгоор төлөвлөгөөний баримт бичгийн маягтын сүүлийн 2 баганыг ашиглавал зохино. Төлөвлөгөөний асуулт бүрийн хэрэгжилтийн явцыг үнэлэхдээ өнгөөр ялгасан хариултыг ашиглана: Ногоон өнгө (1)- төлөвлөгөө бүрэн биелсэн Шар өнгө (2) - ямар нэг шийдвэрлэх асуудалтай Улаан (3) – төлөвлөгөөний тухайн заалтыг хэрэгжүүлэхэд нэгээс илүү шийдвэрлэх асуудалтай гэснийг тус тус тэмдэглэх ба ойлгоно. тусламж үйлчилгээний үнэлгээ 2.Үнэлгээний хэрэгсэл, хэлбэрийг судлах ба мэдээлэл цуглуулах бүх бүлгүүдийг тодорхойлох (ажиллагсад, өвчтөнүүдийн дундаас) 3.Ажиллагсад, үйлчлүүлэгчдийн дунд явуулах үнэлгээний арга хэмжээнд бэлтгэх төлөвлөгөө боловсруулах 4.Хэрвээ өгөгдөхүүнийг цуглуулах зааварчилга шаардлагатай бол үнэлгээний хэрэгслүүдийг боловсронгуй болгох, тодотгох 5.Судалгаа явуулах – өгөгдөхүүн цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, тайлагнахад бэлтгэх 6.Захиргаа,байгууллагын хамт олонд дүгнэлт, зөвлөмж бүхий тайланг танилцуулах 22.Бусад ажлууд 1 Гүйцэтгэсэн 2 Зорилтот
 24. 24. Эрүүл мэндийн сайдын ....... оны ...... дугаар сарын .........-ны өдрийн ........... дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН (ЗӨВХӨН НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ОЙЛГОНО) 3 Зорилтот бус
 25. 25. Үйл ажиллагааны нэр _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ Үйл ажиллагааны төрөл: А. Тасралтгүй сайжруулах явцын хяналт/мониторинг (тогтмол гүйцэтгэх үйл ажиллагаа) Б. Тусгай үйл ажиллагаа (тусгай нөхцөл шалтгаанаар явуулах) Үнэлгээний обьект (тасаг, алба, өвчтөн, үйлчлэгчийн бүлэг г.м) _________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Үзлэгийг эхэлсэн хугацаа_______________ дууссан огноо________________ Үйл ажиллагаанд хамрагдсан оролцогчид (сувилагч, эмч, захиргааны ажилтан гэх мэт ажиллагсдын зэрэглэлээр) ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Зорилго (зорилго нь юу байсан вэ)? ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Мэдээлэл цуглуулах арга ( жишээлбэл шууд ажиглалт, тойрон үзлэг, асуумж, эмнэлгийн ба эмнэлгийн бус баримт бичиг, статистикийн өгөгдхүүнүүд, бусад баримт бичиг (санал хүсэлт, өргөдөл гомдол) т дүн шинжилгээ хийх  Тайлбар: нэг зэрэг хэд хэдэн аргыг ашиглаж болно  Ашигласан арга хэрэгслээ дурдана уу _______________________________________________________________________________________________________________ 8. Үйл ажиллагаагаар илрүүлсэн шийдвэрлэх асуудал (орц буюу нөөц, үйл явц, гарц буюу гарсан үр дүн) ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 9. Илрүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэх талаар өгсөн тодорхой зөвлөмжүүд (шийдвэрлэх асуудал нэг бүрээр бич)
 26. 26. ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 10. Эргэн мэдээлэх (энэ үйл ажиллагааны талаар хэнд мэдээлэх?) ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 11. Дахин судалгаа хийхээр төлөвлөсөн хугацаа (үйл ажиллагаа үр дүнтэй байсныг шалгах) ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ 12. Тайлан гаргасан огноо ________________________________________________________________________________________________________________ 13. Энэхүү тайланг гаргасан хүний нэр, гарын үсэг, утас ________________________________________________________________________________________________________________ 14. Тайлан хүлээн авсан хүний гарын үсэг ________________________________________________________________________ 15. Тайлан хүлээн авсан огноо “____”___________20_________

×