Tham luận DTT về đám mây nguồn mở 2016

Nguyen Trung
Nguyen TrungManaging Director at DTT Group em DTT Group
Xây dựng Chính phủ điện tử trên
nền tảng đám mây nguồn mở nhằm thúc đẩy
phát triển công nghiệp và dịch vụ CNTT
Kết quả nghiên cứu của: nhóm tư vấn chiến lược DTT bao gồm:
- Cao Nguyên Hiển; Nguyễn Hoàng; Đỗ Hoàng Khánh; Nguyễn Tuấn Hoa;
Trần Kiêm Dũng; Nguyễn Thế Trung và các đóng góp của cộng đồng nguồn
mở thông qua VFOSSA – đặc biệt tham khảo các thông tin của ông Lê Trung
Nghĩa, Nguyễn Hồng Quang, Phan Vĩnh Trị.
Người trình bày: Nguyễn Thế Trung, phó chủ tịch hiệp hội phần mềm Đà
Nẵng, giám đốc công ty DTT – thành viên VFOSSA
Đề án 1755
NQ TW 13
và NQ CP 16
Chiến lược-KTXH
2011-2020
Nền tảng chính phủ điện tử là một
sản phẩm và công nghệ chiến
lược trong hạ tầng CNTT-TT và
là một cơ hội để phát triển hệ sinh
thái CNTT Việt Nam sáng tạo
Vai trò chiến lược của Nền tảng chính phủ điện tử
Vai trò chiến lược của Nền tảng chính phủ điện tử
PEOPLE SHARE TECHNOLOGY
Đi tắt đón đầu – đột phá chiến lược với
Nền tảng Chính phủ Điện tử Đám mây
Nền tảng Chính phủ Điện tử Đám mây
eGov Platform
eGov Platform
“Muốn làm nhiều hơn với ít hơn, chúng ta cần công
“Muốn làm nhiều hơn với ít hơn, chúng ta cần công
nghệ có khả năng thay đổi cuộc chơi. Điện toán đám
nghệ có khả năng thay đổi cuộc chơi. Điện toán đám
mây chính là một trong những công nghệ này.
mây chính là một trong những công nghệ này.
Chuyển đổi CNTT lên đám mây là con
Chuyển đổi CNTT lên đám mây là con
đường đi một chiều
đường đi một chiều.”
.”
- Vivek Kundra, cựu Giám đốc CNTT Chính phủ Mỹ
[1] Darrell West, Saving Money Through Cloud Computing (Brookings Institute, May 2010).
[2] Goldman Sachs, SaaS Survey, February 2010.
[3] http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/07/20/white-house-announces-plans-shut-down-hundreds-duplicative-data-centers-
1. Các quốc gia trên thế giới đang trên ngưỡng cửa của một sự chuyển đổi lớn
hướng về công nghệ đám mây.
2. Cũng như khu vực tư nhân, các cơ quan chính quyền trung ương và địa
phương đã nhận định rằng điện toán đám mây sẽ giúp tiết kiệm ngân sách nhà
nước, cải tiến hiệu suất CNTT và tăng tốc đổi mới guồng máy hành chánh.
3. Viện Brookings Institute của Mỹ ước tính tiết kiệm tổng thể (gồm chi phí đầu
tư và vận hành cơ sở hạ tầng, nhân sự và điện lực…) từ giải pháp đám mây có
thể lên tới 25 đến 50% [1] .
4. Các công ty phân tích tài chánh quốc tế tin rằng điện toán đám mây sẽ mở rộng
thị phần của thị trường CNTT tổng thể, và chuyển đổi sang sử dụng các dịch
vụ điện toán đám mây là một xu hướng "không thể ngăn chặn được” [2] .
5. Để tiết kiệm ngân sách, Chính phủ Mỹ có kế hoạch ngưng hoạt động 800 trung
tâm dữ liệu vào năm 2015, trong số đó 373 trung tâm được đóng cửa tính tới
cuối năm 2012, sau khi chuyển đổi sang sử dụng các giải pháp đám mây [3] .
Điện toán đám mây là xu hướng toàn cầu
Điện toán đám mây là xu hướng toàn cầu
1. Chính sách CNTT của chính phủ Mỹ (các chính phủ Australia, UK, Canada,
Korea cũng có những định hướng tương tự) bắt buộc các cơ quan chính quyền
thực thi chiến lược dành ưu tiên cho các giải pháp điện toán đám mây.
2. Cục Quản lý Ngân sách (OMB) đòi hỏi các cơ quan chính quyền phải mặc định
lựa chọn giải pháp đám mây, khi có phương án đám mây hội đủ các tiêu chí về
độ an toàn, độ tin cậy, hiệu suất và chi phí.
3. Các cơ quan chính phủ cần lựa chọn giải pháp công nghệ tương thích với các
nền tảng đám mây chuẩn đã được đánh giá là an toàn và có chất lượng cao, và
được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp lớn.
4. Chính sách chuyển đối sang đám mây sẽ đóng góp vào việc xây dựng năng lực
về công nghệ này trong các đơn vị chính phủ, khuyến khích các ngành công
nghiệp phát triển các giải pháp đám mây thích hợp cho khu vực chính phủ, và
đóng góp vao việc tiết giảm chi phí điều hành cho các sở ngành.
5. Mỗi cơ quan chính phủ đều phải xác định kế hoạch chuyển đổi lên đám mây
gồm di dời lên đám mây tối thiểu 3 hệ thống đang hoạt động, trong số này 1 hệ
thống sẽ được chuyển đổi trong vòng 12 tháng và 2 hệ thống còn lại trong vòng
18 tháng.
“CloudFirst”policy
“CloudFirst”policy
Chính sách dành ưu tiên cho đám mây
Chính sách dành ưu tiên cho đám mây
Xu hướng phát triển CPĐT
Tham luận DTT về đám mây nguồn mở 2016
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Ứng dụng
Middleware
Middleware
Hệ điều hành
Hệ điều hành
Ảo hoá
Ảo hoá
Máy chủ
Máy chủ
Lưu trữ dữ
Lưu trữ dữ
liệu
liệu
Lưu trữ dữ
Lưu trữ dữ
liệu
liệu
Mạng
Mạng
Runtime
Runtime
Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Middleware
Middleware
Hệ điều hành
Hệ điều hành
Ảo hoá
Ảo hoá
Máy chủ
Máy chủ
Lưu trữ dữ
Lưu trữ dữ
liệu
liệu
Mạng
Mạng
Runtime
Runtime
Middleware
Middleware
Hệ điều hành
Hệ điều hành
Ảo hoá
Ảo hoá
Máy chủ
Máy chủ
Lưu trữ dữ
Lưu trữ dữ
liệu
liệu
Mạng
Mạng
Runtime
Runtime
Middleware
Middleware
Hệ điều hành
Hệ điều hành
Ảo hoá
Ảo hoá
Máy chủ
Máy chủ
Lưu trữ dữ
Lưu trữ dữ
liệu
liệu
Mạng
Mạng
Runtime
Runtime
Chủ
đầu
tư
tự
quản
lý
Đối
tác
quản
lý
Các mô hình đám mây
Các mô hình đám mây
Chủ
đầu
tư
tự
quản
lý
Đám mây riêng
Đám mây riêng
(Private cloud)
(Private cloud)
Cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng
(IaaS)
(IaaS)
Nền tảng
Nền tảng
(PaaS)
(PaaS)
Phần mềm
Phần mềm
(SaaS)
(SaaS)
Trung tâm Dữ liệu Miền của Chính phủ
Trung tâm Dữ liệu Miền của Chính phủ
Nền Tảng CPĐT Đám Mây eGov Platform
Đám mây Miền của Chính phủ
Đám mây Miền của Chính phủ
TT Dữ liệu Đối tác
P
P
P
Dịch vụ công và ứng dụng dùng chung
Dịch vụ công và ứng dụng dùng chung
Tầm nhìn: Chính phủ điện tử đám mây
Tầm nhìn: Chính phủ điện tử đám mây
Mô hình đám mây cho chính phủ điện tử
Mô hình đám mây cho chính phủ điện tử
Mô hình triển khai nền tảng eGov Platform
Mô hình triển khai nền tảng eGov Platform CloudeGovPlatform
CloudeGovPlatform
1. Tiết kiệm kinh phí đầu tư, tránh mua sắm dư thừa, cần bao nhiêu dùng
đúng bấy nhiêu
2. Tiết kiệm chi phí vận hành nhiều TTDL rời rạc, thiếu tiêu chuẩn
3. Tiết kiệm chi phí phần mềm, do nhiều đơn vị có thể chia sẻ sử dụng
chung
4. Đơn giản hóa việc quản lý hạ tầng nhờ quản lý tập trung
5. Rút ngắn thời gian đem các ứng dụng mới vào hoạt động
6. Hỗ trợ xu hướng làm việc và cung cấp dịch vụ công từ xa và qua điện
thoại di động
7. Giải quyết vấn đề ʺlock-inʺ vào một nhà cung cấp
8. Tăng cường độ ổn định của các hệ thống ứng dụng
9. Giúp phát triển hệ sinh thái CNTT và nâng cấp trình độ kỹ thuật về điện
toán đám mây trong nước
10. Gia tăng khả năng hợp tác, chia sẻ thực hành, kiến thức, thông tin liên
thông giữa các đơn vị nhà nước.
10 Lợi ích
10 Lợi ích sử dụng
sử dụng chính phủ đám mây
chính phủ đám mây
1. Đám mây là một công nghệ mới, khó giải thích và còn ít người thật sự am hiểu.
2. Đám mây là một sự thay đổi văn hoá quan trọng. Cho tới nay các cơ quan vẫn
đặt nặng đầu tư thiết bị phần cứng là ưu tiên khi triển khai các dự án CNTT.
3. Các cơ quan thuộc nhiều địa phương hoặc nhiều ngành khác nhau cũng không
thoải mái khi phải chấp nhận chịu mất quyền kiểm soát trên cơ sở hạ tầng
CNTT.
4. Khung pháp lý của đám mây chưa được xác định rõ rệt, đặc biệt là các quy
định về việc dùng chung cơ sở hạ tầng và ứng dụng. Quyền lợi và trách nhiệm
của các bên liên quan trong các hợp đồng cung cấp dịch vụ đám mây cũng là
chưa được xác định hoàn hảo.
5. Các cơ quan cũng rất quan tâm về khả năng đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu
và bảo vệ thông tin riêng tư khi triển khi giải pháp đám mây.
Một số trở ngại cần quan tâm khi triển khai chính phủ điện tử đám mây:
Một số trở ngại cần quan tâm khi triển khai chính phủ điện tử đám mây:
Một số thách thức khi triển khai đám mây
Một số thách thức khi triển khai đám mây
PEOPLE SHARE TECHNOLOGY
Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa
Cơ hội hoàn hảo của Sáng tạo nguồn
Cơ hội hoàn hảo của Sáng tạo nguồn
mở
mở -
- Open Innovation để làm chủ nền
Open Innovation để làm chủ nền
tảng CPĐT đám mây
tảng CPĐT đám mây
Người
dùng
Nhà cung
cấp ứng
dụng nội
dung
Nhà sx & cung
cấp các thành
phần của mạng
máy tính
Nhà mạng
(Telcos,
ISP)
Sáng tạo
New ICT Ecosystem, Fransman
Hệ sinh thái CNTT mới
Hệ sinh thái CNTT mới
Trong mô hình hệ sinh thái CNTT mới sự
đổi mới và sáng tạo là dung môi và năng
lượng cho quá trình tương tác hiệu quả
giữa 04 chủ thể chính trong bức tranh
tổng thể, đó là: người dùng (end-users);
nhà cung cấp ứng dụng nội dung
(SW&content provider); nhà sản xuất và
cung cấp các thành phần của mạng máy
tính (HW provider); và nhà mạng (telcos,
ISP). Sự sáng tạo đổi mới bao gồm 4 loại:
(1) Các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc
được cải tiến; (2) Các qui trình và phương
thức sản xuất mới hoặc được cải tiến (bao
gồm cả công nghệ và hậu cần) ; (3) Các
hình thức tổ chức mới hoặc được cải tiến;
(4) Các thị trường mới.
Hệ sinh thái công nghệ thông tin mới luôn trong một quá trình thay đổi không ngừng
và chuyển đổi của dung môi và năng lượng phục vụ nó. Nhiên liệu và dung môi ở đây
là sáng tạo đổi mới.
Nói cách khác, hệ sinh thái công nghệ thông tin cũng là một hệ thống đổi mới sáng tạo.
Xu hướng phát triển công nghệ CPĐT
Xu hướng phát triển công nghệ CPĐT
PMNM đang làm tốt hơn trong thế giới Cloud.
1. Networking: OSF / Software-defined networking
2. Data Center: OpenCompute / Enterprise DB / Redhat
3. Big Data: Hadoop / Casandra /Pentaho/ MongoDB
4. Cloud: OpenStack / CloudStack / OpenNebula
5. SAAS: SugarCRM, Alfresco, Liferay
http://northbridge.com/2012-open-source-survey
Black Duck Software and North Bridge
Venture Partners công bố kết quả hàng năm
lần thứ sáu của Khảo sát tương lai của nguồn
mở. Trên cơ sở hợp tác với The 451 Group,
cuộc khảo sát năm 2012 cho thấy rằng: phần
mềm nguồn mở (OSS) đang dẫn đầu sự đổi
mới trong công nghệ phân đoạn lớn bao gồm
cả điện thoại di động, điện toán đám mây và
dữ liệu lớn, cũng như việc tạo ra các mô hình
kinh doanh mới như mở rộng SaaS. Chất
lượng của nguồn mở, và khả năng tiếp tục cải
thiện, bây giờ là một trong những lý do hàng
đầu cho việc ứng dụng PMNM.
Cập nhật về PMNM
Cập nhật về PMNM
Hype Cycle về PMNM cho thấy ảnh hưởng của PMNM đã được mở rộng trên khắp các phân
khúc thị trường phần mềm cho hơn một thập kỷ. Nó phổ biến trong nhiều lĩnh vực CNTT và
tiếp tục xuất hiện và mở rộng trên khắp các lĩnh vực khác với một tốc độ ổn định. Vì lẽ đó,
các tổ chức CNTT không thể bỏ qua ảnh hưởng và sự hiện diện của PMNM trong lộ
trình công nghệ của họ (theo kế hoạch hoặc không có kế hoạch). Nếu bỏ qua, họ sẽ đặt
mình vào nguy cơ cho các kịch bản tồi tệ về kỹ thuật và pháp lý và / hoặc bỏ lỡ các giá
trị kinh doanh và tính cạnh tranh một cách đáng kể.
GARTNER 08/2012
Founded open
community with large
and SMEs
Established public-
private cooperation
center
Developed with 11
large and SMEs and
shared knowledge
Utilized 40 Open
Source
Software(OSS)
Opened 664 thousand
code lines & IPRs
Carried out free training
courses and 1,236
developers are certified
Collected extensive
opinions from over
500 stakeholders
Ran over 20 public-
private meeting
Open Ecosystem Open Sourcing
Open Outputs Open Processes
Kinh nghiệm quốc tế tại Hàn Quốc
Kinh nghiệm quốc tế tại Hàn Quốc
Liên tục số 1 về CPĐT
Liên tục số 1 về CPĐT
Sự thuận lợi đã xuất hiện ở Việt Nam
Sự thuận lợi đã xuất hiện ở Việt Nam
Sự thuận lợi đã xuất hiện ở Việt Nam
Sự thuận lợi đã xuất hiện ở Việt Nam
Một số khuyến nghị
1. Coi định hướng phát triển và làm chủ Nền tảng chính phủ đám mây nguồn mở
là một đột phá chiến lược với ưu tiên hàng đầu trong ứng dụng Chính phủ điện
tử - trong đó khuyến khích các đơn vị trong chính phủ thử nghiệm mô hình này,
đặc biệt các nơi đã có tiền đề như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng.
Đồng thời hoàn thiện môi trường pháp lý kích hoạt sự bùng nổ của mô hình
này thông qua việc cho phép mua sắm dịch vụ CPĐT trên đám mây.
2. Phát huy Sáng tạo nguồn mở để phát huy hệ sinh thái Công nghiệp CNTT mới
mang lại không chỉ giá trị kinh tế mà còn là năng lực làm chủ và năng lực làm
ra các sản phẩm mới – thông qua các chương trình hỗ trợ hợp tác cụ thể 4
bên Chính phủ – Cộng đồng – Doanh nghiệp – Trường đại học.
Trân trọng cảm ơn
1 de 25

Recomendados

Open data: Kết quả tại CQNN Việt Nam 10.3.2021 por
Open data: Kết quả tại CQNN Việt Nam 10.3.2021Open data: Kết quả tại CQNN Việt Nam 10.3.2021
Open data: Kết quả tại CQNN Việt Nam 10.3.2021Nguyen Trung
445 visualizações10 slides
Cmcn 4 va du lich por
Cmcn 4 va du lichCmcn 4 va du lich
Cmcn 4 va du lichNguyen Trung
157 visualizações43 slides
DTT khuyen nghi ve he sinh thai khoi nghiep IOT por
DTT khuyen nghi ve he sinh thai khoi nghiep IOTDTT khuyen nghi ve he sinh thai khoi nghiep IOT
DTT khuyen nghi ve he sinh thai khoi nghiep IOTNguyen Trung
1K visualizações60 slides
Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tế por
Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tếChuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tế
Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tếtanhtanhvn
48 visualizações13 slides
Luận văn: Qui định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ Internet, 9đ por
Luận văn: Qui định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ Internet, 9đLuận văn: Qui định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ Internet, 9đ
Luận văn: Qui định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ Internet, 9đDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
276 visualizações119 slides
Đề thi công chức chuyên ngành công nghệ thông tin ( Thi Viết ) por
Đề thi công chức chuyên ngành công nghệ thông tin ( Thi Viết )Đề thi công chức chuyên ngành công nghệ thông tin ( Thi Viết )
Đề thi công chức chuyên ngành công nghệ thông tin ( Thi Viết )Nguyễn Ngọc Phan Văn
10K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

FlexDigital Solution por
FlexDigital SolutionFlexDigital Solution
FlexDigital Solutiontanhtanhvn
101 visualizações53 slides
Bài Giảng Chính Phủ Điện Tử por
Bài Giảng Chính Phủ Điện Tử Bài Giảng Chính Phủ Điện Tử
Bài Giảng Chính Phủ Điện Tử nataliej4
373 visualizações40 slides
Xay dung ha tang mang buu chinh cong cong por
Xay dung ha tang mang buu chinh cong congXay dung ha tang mang buu chinh cong cong
Xay dung ha tang mang buu chinh cong congCat Van Khoi
389 visualizações5 slides
Làm sao đến năm 2020 kinh tế đất nước phát triển được bằng công nghiệp CNTT... por
 Làm sao đến năm 2020 kinh tế đất nước phát triển được bằng công nghiệp CNTT... Làm sao đến năm 2020 kinh tế đất nước phát triển được bằng công nghiệp CNTT...
Làm sao đến năm 2020 kinh tế đất nước phát triển được bằng công nghiệp CNTT...Cat Van Khoi
693 visualizações10 slides
Vietnam IT White Paper 2013 - Ministry of Information & Communication por
Vietnam IT White Paper 2013 - Ministry of Information & CommunicationVietnam IT White Paper 2013 - Ministry of Information & Communication
Vietnam IT White Paper 2013 - Ministry of Information & CommunicationNgoc Luong Hai
2.2K visualizações190 slides
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn por
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi  mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hnQuy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi  mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hnTien Hoang
299 visualizações19 slides

Mais procurados(6)

FlexDigital Solution por tanhtanhvn
FlexDigital SolutionFlexDigital Solution
FlexDigital Solution
tanhtanhvn101 visualizações
Bài Giảng Chính Phủ Điện Tử por nataliej4
Bài Giảng Chính Phủ Điện Tử Bài Giảng Chính Phủ Điện Tử
Bài Giảng Chính Phủ Điện Tử
nataliej4373 visualizações
Xay dung ha tang mang buu chinh cong cong por Cat Van Khoi
Xay dung ha tang mang buu chinh cong congXay dung ha tang mang buu chinh cong cong
Xay dung ha tang mang buu chinh cong cong
Cat Van Khoi389 visualizações
Làm sao đến năm 2020 kinh tế đất nước phát triển được bằng công nghiệp CNTT... por Cat Van Khoi
 Làm sao đến năm 2020 kinh tế đất nước phát triển được bằng công nghiệp CNTT... Làm sao đến năm 2020 kinh tế đất nước phát triển được bằng công nghiệp CNTT...
Làm sao đến năm 2020 kinh tế đất nước phát triển được bằng công nghiệp CNTT...
Cat Van Khoi693 visualizações
Vietnam IT White Paper 2013 - Ministry of Information & Communication por Ngoc Luong Hai
Vietnam IT White Paper 2013 - Ministry of Information & CommunicationVietnam IT White Paper 2013 - Ministry of Information & Communication
Vietnam IT White Paper 2013 - Ministry of Information & Communication
Ngoc Luong Hai2.2K visualizações
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn por Tien Hoang
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi  mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hnQuy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi  mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Quy hoạch CNTT thành phố Hà Nôi mr. dang vu tuan - Phó Giám đốc so tttt hn
Tien Hoang 299 visualizações

Similar a Tham luận DTT về đám mây nguồn mở 2016

Tìm hiểu về điện toán đám mây por
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTam Pham Minh
4.8K visualizações26 slides
05 tran cao de(39-46) por
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)Duy Hoang Nguyen
311 visualizações8 slides
Cloud computing por
Cloud computingCloud computing
Cloud computing0011001178988
2.9K visualizações27 slides
Hipt cloud computing por
Hipt cloud computingHipt cloud computing
Hipt cloud computingnguyen long
933 visualizações17 slides
Foss in-e gov-august-2014 por
Foss in-e gov-august-2014Foss in-e gov-august-2014
Foss in-e gov-august-2014nghia le trung
873 visualizações14 slides
Điện toán đám mây por
Điện toán đám mâyĐiện toán đám mây
Điện toán đám mâyviettruong865
2.5K visualizações16 slides

Similar a Tham luận DTT về đám mây nguồn mở 2016(20)

Tìm hiểu về điện toán đám mây por Tam Pham Minh
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mây
Tam Pham Minh4.8K visualizações
05 tran cao de(39-46) por Duy Hoang Nguyen
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)
Duy Hoang Nguyen311 visualizações
Cloud computing por 0011001178988
Cloud computingCloud computing
Cloud computing
00110011789882.9K visualizações
Hipt cloud computing por nguyen long
Hipt cloud computingHipt cloud computing
Hipt cloud computing
nguyen long933 visualizações
Foss in-e gov-august-2014 por nghia le trung
Foss in-e gov-august-2014Foss in-e gov-august-2014
Foss in-e gov-august-2014
nghia le trung873 visualizações
Điện toán đám mây por viettruong865
Điện toán đám mâyĐiện toán đám mây
Điện toán đám mây
viettruong8652.5K visualizações
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen por Huu Phan
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc TuyenHDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen
Huu Phan2.2K visualizações
Nghiên cứu và ứng dụng ITIL cho quản lý dịch vụ đám mây nội bộ trong doanh ng... por sunflower_micro
Nghiên cứu và ứng dụng ITIL cho quản lý dịch vụ đám mây nội bộ trong doanh ng...Nghiên cứu và ứng dụng ITIL cho quản lý dịch vụ đám mây nội bộ trong doanh ng...
Nghiên cứu và ứng dụng ITIL cho quản lý dịch vụ đám mây nội bộ trong doanh ng...
sunflower_micro329 visualizações
Paas - Xu hướng và thực tiễn sử dụng PaaS trong phát triển ứng dụng​ por Nguyen Trung Kien
Paas - Xu hướng và thực tiễn sử dụng PaaS trong phát triển ứng dụng​Paas - Xu hướng và thực tiễn sử dụng PaaS trong phát triển ứng dụng​
Paas - Xu hướng và thực tiễn sử dụng PaaS trong phát triển ứng dụng​
Nguyen Trung Kien67 visualizações
BaFoss in-e gov-october-2014 por nghia le trung
BaFoss in-e gov-october-2014BaFoss in-e gov-october-2014
BaFoss in-e gov-october-2014
nghia le trung635 visualizações
Hệ sinh thái IoT bùng nổ por Tien Hoang
Hệ sinh thái IoT bùng nổ Hệ sinh thái IoT bùng nổ
Hệ sinh thái IoT bùng nổ
Tien Hoang1.1K visualizações
Presentation điện toán đám mây por xKinAnx
Presentation  điện toán đám mâyPresentation  điện toán đám mây
Presentation điện toán đám mây
xKinAnx6.2K visualizações
Quy trình phát triển phần mềm và dịch vụ Công nghệ Thông tin dựa trên Nguồn Mở por Vu Hung Nguyen
Quy trình phát triển phần mềm và dịch vụ Công nghệ Thông tin dựa trên Nguồn MởQuy trình phát triển phần mềm và dịch vụ Công nghệ Thông tin dựa trên Nguồn Mở
Quy trình phát triển phần mềm và dịch vụ Công nghệ Thông tin dựa trên Nguồn Mở
Vu Hung Nguyen682 visualizações
Kiến trúc ứng dụng trong doanh nghiệp – IT205 por Nguyễn Đức
Kiến trúc ứng dụng trong doanh nghiệp – IT205Kiến trúc ứng dụng trong doanh nghiệp – IT205
Kiến trúc ứng dụng trong doanh nghiệp – IT205
Nguyễn Đức2K visualizações
Foss for-public-administration-th102012 por nghia le trung
Foss for-public-administration-th102012Foss for-public-administration-th102012
Foss for-public-administration-th102012
nghia le trung230 visualizações
Tổng quan điện toán đám mây por PhamTuanKhiem
Tổng quan điện toán đám mâyTổng quan điện toán đám mây
Tổng quan điện toán đám mây
PhamTuanKhiem170 visualizações
Vfossa hoi thao phan mem nguon mo por Vu Hung Nguyen
Vfossa hoi thao phan mem nguon moVfossa hoi thao phan mem nguon mo
Vfossa hoi thao phan mem nguon mo
Vu Hung Nguyen402 visualizações
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng - Mạng đô thị (MAN) và Tr... por Minh Le
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng - Mạng đô thị (MAN) và Tr...Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng - Mạng đô thị (MAN) và Tr...
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng - Mạng đô thị (MAN) và Tr...
Minh Le1.5K visualizações
Chia se kinh nghiem phat trien ha tang cong nghe thong tin Da Nang por mangvn
Chia se kinh nghiem phat trien ha tang cong nghe thong tin Da NangChia se kinh nghiem phat trien ha tang cong nghe thong tin Da Nang
Chia se kinh nghiem phat trien ha tang cong nghe thong tin Da Nang
mangvn393 visualizações
Bao cao da lap trinh manh por Bồ Công Anh
Bao cao da lap trinh manhBao cao da lap trinh manh
Bao cao da lap trinh manh
Bồ Công Anh1.7K visualizações

Mais de Nguyen Trung

Van hoa 4.0 por
Van hoa 4.0Van hoa 4.0
Van hoa 4.0Nguyen Trung
155 visualizações52 slides
Chuyển đổi số, Internet of Values, CMCN4 và Việt Nam por
Chuyển đổi số, Internet of Values, CMCN4 và Việt NamChuyển đổi số, Internet of Values, CMCN4 và Việt Nam
Chuyển đổi số, Internet of Values, CMCN4 và Việt NamNguyen Trung
1.4K visualizações27 slides
STEM với Chương trình giáo dục tổng thể por
STEM với Chương trình giáo dục tổng thểSTEM với Chương trình giáo dục tổng thể
STEM với Chương trình giáo dục tổng thểNguyen Trung
3.6K visualizações34 slides
Stem va tin hoc por
Stem va tin hocStem va tin hoc
Stem va tin hocNguyen Trung
3.5K visualizações17 slides
VIETNAM STEM ALLIANCE – A CASE STUDY OF SOCIAL INNOVATION FOR STEM DEVELOPMEN... por
VIETNAM STEM ALLIANCE – A CASE STUDY OF SOCIAL INNOVATION FOR STEM DEVELOPMEN...VIETNAM STEM ALLIANCE – A CASE STUDY OF SOCIAL INNOVATION FOR STEM DEVELOPMEN...
VIETNAM STEM ALLIANCE – A CASE STUDY OF SOCIAL INNOVATION FOR STEM DEVELOPMEN...Nguyen Trung
546 visualizações14 slides
It from bit por
It from bitIt from bit
It from bitNguyen Trung
3K visualizações43 slides

Mais de Nguyen Trung(8)

Van hoa 4.0 por Nguyen Trung
Van hoa 4.0Van hoa 4.0
Van hoa 4.0
Nguyen Trung155 visualizações
Chuyển đổi số, Internet of Values, CMCN4 và Việt Nam por Nguyen Trung
Chuyển đổi số, Internet of Values, CMCN4 và Việt NamChuyển đổi số, Internet of Values, CMCN4 và Việt Nam
Chuyển đổi số, Internet of Values, CMCN4 và Việt Nam
Nguyen Trung1.4K visualizações
STEM với Chương trình giáo dục tổng thể por Nguyen Trung
STEM với Chương trình giáo dục tổng thểSTEM với Chương trình giáo dục tổng thể
STEM với Chương trình giáo dục tổng thể
Nguyen Trung3.6K visualizações
Stem va tin hoc por Nguyen Trung
Stem va tin hocStem va tin hoc
Stem va tin hoc
Nguyen Trung3.5K visualizações
VIETNAM STEM ALLIANCE – A CASE STUDY OF SOCIAL INNOVATION FOR STEM DEVELOPMEN... por Nguyen Trung
VIETNAM STEM ALLIANCE – A CASE STUDY OF SOCIAL INNOVATION FOR STEM DEVELOPMEN...VIETNAM STEM ALLIANCE – A CASE STUDY OF SOCIAL INNOVATION FOR STEM DEVELOPMEN...
VIETNAM STEM ALLIANCE – A CASE STUDY OF SOCIAL INNOVATION FOR STEM DEVELOPMEN...
Nguyen Trung546 visualizações
It from bit por Nguyen Trung
It from bitIt from bit
It from bit
Nguyen Trung3K visualizações
Vietnam hoc truong thanh nang luc eng por Nguyen Trung
Vietnam hoc truong thanh nang luc engVietnam hoc truong thanh nang luc eng
Vietnam hoc truong thanh nang luc eng
Nguyen Trung511 visualizações
DTT OIC, OIP IoT platform por Nguyen Trung
DTT OIC, OIP IoT platformDTT OIC, OIP IoT platform
DTT OIC, OIP IoT platform
Nguyen Trung1.3K visualizações

Tham luận DTT về đám mây nguồn mở 2016

 • 1. Xây dựng Chính phủ điện tử trên nền tảng đám mây nguồn mở nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ CNTT Kết quả nghiên cứu của: nhóm tư vấn chiến lược DTT bao gồm: - Cao Nguyên Hiển; Nguyễn Hoàng; Đỗ Hoàng Khánh; Nguyễn Tuấn Hoa; Trần Kiêm Dũng; Nguyễn Thế Trung và các đóng góp của cộng đồng nguồn mở thông qua VFOSSA – đặc biệt tham khảo các thông tin của ông Lê Trung Nghĩa, Nguyễn Hồng Quang, Phan Vĩnh Trị. Người trình bày: Nguyễn Thế Trung, phó chủ tịch hiệp hội phần mềm Đà Nẵng, giám đốc công ty DTT – thành viên VFOSSA
 • 2. Đề án 1755 NQ TW 13 và NQ CP 16 Chiến lược-KTXH 2011-2020 Nền tảng chính phủ điện tử là một sản phẩm và công nghệ chiến lược trong hạ tầng CNTT-TT và là một cơ hội để phát triển hệ sinh thái CNTT Việt Nam sáng tạo Vai trò chiến lược của Nền tảng chính phủ điện tử Vai trò chiến lược của Nền tảng chính phủ điện tử
 • 3. PEOPLE SHARE TECHNOLOGY Đi tắt đón đầu – đột phá chiến lược với Nền tảng Chính phủ Điện tử Đám mây Nền tảng Chính phủ Điện tử Đám mây eGov Platform eGov Platform
 • 4. “Muốn làm nhiều hơn với ít hơn, chúng ta cần công “Muốn làm nhiều hơn với ít hơn, chúng ta cần công nghệ có khả năng thay đổi cuộc chơi. Điện toán đám nghệ có khả năng thay đổi cuộc chơi. Điện toán đám mây chính là một trong những công nghệ này. mây chính là một trong những công nghệ này. Chuyển đổi CNTT lên đám mây là con Chuyển đổi CNTT lên đám mây là con đường đi một chiều đường đi một chiều.” .” - Vivek Kundra, cựu Giám đốc CNTT Chính phủ Mỹ
 • 5. [1] Darrell West, Saving Money Through Cloud Computing (Brookings Institute, May 2010). [2] Goldman Sachs, SaaS Survey, February 2010. [3] http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/07/20/white-house-announces-plans-shut-down-hundreds-duplicative-data-centers- 1. Các quốc gia trên thế giới đang trên ngưỡng cửa của một sự chuyển đổi lớn hướng về công nghệ đám mây. 2. Cũng như khu vực tư nhân, các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương đã nhận định rằng điện toán đám mây sẽ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước, cải tiến hiệu suất CNTT và tăng tốc đổi mới guồng máy hành chánh. 3. Viện Brookings Institute của Mỹ ước tính tiết kiệm tổng thể (gồm chi phí đầu tư và vận hành cơ sở hạ tầng, nhân sự và điện lực…) từ giải pháp đám mây có thể lên tới 25 đến 50% [1] . 4. Các công ty phân tích tài chánh quốc tế tin rằng điện toán đám mây sẽ mở rộng thị phần của thị trường CNTT tổng thể, và chuyển đổi sang sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây là một xu hướng "không thể ngăn chặn được” [2] . 5. Để tiết kiệm ngân sách, Chính phủ Mỹ có kế hoạch ngưng hoạt động 800 trung tâm dữ liệu vào năm 2015, trong số đó 373 trung tâm được đóng cửa tính tới cuối năm 2012, sau khi chuyển đổi sang sử dụng các giải pháp đám mây [3] . Điện toán đám mây là xu hướng toàn cầu Điện toán đám mây là xu hướng toàn cầu
 • 6. 1. Chính sách CNTT của chính phủ Mỹ (các chính phủ Australia, UK, Canada, Korea cũng có những định hướng tương tự) bắt buộc các cơ quan chính quyền thực thi chiến lược dành ưu tiên cho các giải pháp điện toán đám mây. 2. Cục Quản lý Ngân sách (OMB) đòi hỏi các cơ quan chính quyền phải mặc định lựa chọn giải pháp đám mây, khi có phương án đám mây hội đủ các tiêu chí về độ an toàn, độ tin cậy, hiệu suất và chi phí. 3. Các cơ quan chính phủ cần lựa chọn giải pháp công nghệ tương thích với các nền tảng đám mây chuẩn đã được đánh giá là an toàn và có chất lượng cao, và được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp lớn. 4. Chính sách chuyển đối sang đám mây sẽ đóng góp vào việc xây dựng năng lực về công nghệ này trong các đơn vị chính phủ, khuyến khích các ngành công nghiệp phát triển các giải pháp đám mây thích hợp cho khu vực chính phủ, và đóng góp vao việc tiết giảm chi phí điều hành cho các sở ngành. 5. Mỗi cơ quan chính phủ đều phải xác định kế hoạch chuyển đổi lên đám mây gồm di dời lên đám mây tối thiểu 3 hệ thống đang hoạt động, trong số này 1 hệ thống sẽ được chuyển đổi trong vòng 12 tháng và 2 hệ thống còn lại trong vòng 18 tháng. “CloudFirst”policy “CloudFirst”policy Chính sách dành ưu tiên cho đám mây Chính sách dành ưu tiên cho đám mây
 • 7. Xu hướng phát triển CPĐT
 • 9. Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Ứng dụng Middleware Middleware Hệ điều hành Hệ điều hành Ảo hoá Ảo hoá Máy chủ Máy chủ Lưu trữ dữ Lưu trữ dữ liệu liệu Lưu trữ dữ Lưu trữ dữ liệu liệu Mạng Mạng Runtime Runtime Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Middleware Middleware Hệ điều hành Hệ điều hành Ảo hoá Ảo hoá Máy chủ Máy chủ Lưu trữ dữ Lưu trữ dữ liệu liệu Mạng Mạng Runtime Runtime Middleware Middleware Hệ điều hành Hệ điều hành Ảo hoá Ảo hoá Máy chủ Máy chủ Lưu trữ dữ Lưu trữ dữ liệu liệu Mạng Mạng Runtime Runtime Middleware Middleware Hệ điều hành Hệ điều hành Ảo hoá Ảo hoá Máy chủ Máy chủ Lưu trữ dữ Lưu trữ dữ liệu liệu Mạng Mạng Runtime Runtime Chủ đầu tư tự quản lý Đối tác quản lý Các mô hình đám mây Các mô hình đám mây Chủ đầu tư tự quản lý Đám mây riêng Đám mây riêng (Private cloud) (Private cloud) Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng (IaaS) (IaaS) Nền tảng Nền tảng (PaaS) (PaaS) Phần mềm Phần mềm (SaaS) (SaaS)
 • 10. Trung tâm Dữ liệu Miền của Chính phủ Trung tâm Dữ liệu Miền của Chính phủ Nền Tảng CPĐT Đám Mây eGov Platform Đám mây Miền của Chính phủ Đám mây Miền của Chính phủ TT Dữ liệu Đối tác P P P Dịch vụ công và ứng dụng dùng chung Dịch vụ công và ứng dụng dùng chung Tầm nhìn: Chính phủ điện tử đám mây Tầm nhìn: Chính phủ điện tử đám mây
 • 11. Mô hình đám mây cho chính phủ điện tử Mô hình đám mây cho chính phủ điện tử
 • 12. Mô hình triển khai nền tảng eGov Platform Mô hình triển khai nền tảng eGov Platform CloudeGovPlatform CloudeGovPlatform
 • 13. 1. Tiết kiệm kinh phí đầu tư, tránh mua sắm dư thừa, cần bao nhiêu dùng đúng bấy nhiêu 2. Tiết kiệm chi phí vận hành nhiều TTDL rời rạc, thiếu tiêu chuẩn 3. Tiết kiệm chi phí phần mềm, do nhiều đơn vị có thể chia sẻ sử dụng chung 4. Đơn giản hóa việc quản lý hạ tầng nhờ quản lý tập trung 5. Rút ngắn thời gian đem các ứng dụng mới vào hoạt động 6. Hỗ trợ xu hướng làm việc và cung cấp dịch vụ công từ xa và qua điện thoại di động 7. Giải quyết vấn đề ʺlock-inʺ vào một nhà cung cấp 8. Tăng cường độ ổn định của các hệ thống ứng dụng 9. Giúp phát triển hệ sinh thái CNTT và nâng cấp trình độ kỹ thuật về điện toán đám mây trong nước 10. Gia tăng khả năng hợp tác, chia sẻ thực hành, kiến thức, thông tin liên thông giữa các đơn vị nhà nước. 10 Lợi ích 10 Lợi ích sử dụng sử dụng chính phủ đám mây chính phủ đám mây
 • 14. 1. Đám mây là một công nghệ mới, khó giải thích và còn ít người thật sự am hiểu. 2. Đám mây là một sự thay đổi văn hoá quan trọng. Cho tới nay các cơ quan vẫn đặt nặng đầu tư thiết bị phần cứng là ưu tiên khi triển khai các dự án CNTT. 3. Các cơ quan thuộc nhiều địa phương hoặc nhiều ngành khác nhau cũng không thoải mái khi phải chấp nhận chịu mất quyền kiểm soát trên cơ sở hạ tầng CNTT. 4. Khung pháp lý của đám mây chưa được xác định rõ rệt, đặc biệt là các quy định về việc dùng chung cơ sở hạ tầng và ứng dụng. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan trong các hợp đồng cung cấp dịch vụ đám mây cũng là chưa được xác định hoàn hảo. 5. Các cơ quan cũng rất quan tâm về khả năng đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu và bảo vệ thông tin riêng tư khi triển khi giải pháp đám mây. Một số trở ngại cần quan tâm khi triển khai chính phủ điện tử đám mây: Một số trở ngại cần quan tâm khi triển khai chính phủ điện tử đám mây: Một số thách thức khi triển khai đám mây Một số thách thức khi triển khai đám mây
 • 15. PEOPLE SHARE TECHNOLOGY Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa Cơ hội hoàn hảo của Sáng tạo nguồn Cơ hội hoàn hảo của Sáng tạo nguồn mở mở - - Open Innovation để làm chủ nền Open Innovation để làm chủ nền tảng CPĐT đám mây tảng CPĐT đám mây
 • 16. Người dùng Nhà cung cấp ứng dụng nội dung Nhà sx & cung cấp các thành phần của mạng máy tính Nhà mạng (Telcos, ISP) Sáng tạo New ICT Ecosystem, Fransman Hệ sinh thái CNTT mới Hệ sinh thái CNTT mới Trong mô hình hệ sinh thái CNTT mới sự đổi mới và sáng tạo là dung môi và năng lượng cho quá trình tương tác hiệu quả giữa 04 chủ thể chính trong bức tranh tổng thể, đó là: người dùng (end-users); nhà cung cấp ứng dụng nội dung (SW&content provider); nhà sản xuất và cung cấp các thành phần của mạng máy tính (HW provider); và nhà mạng (telcos, ISP). Sự sáng tạo đổi mới bao gồm 4 loại: (1) Các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc được cải tiến; (2) Các qui trình và phương thức sản xuất mới hoặc được cải tiến (bao gồm cả công nghệ và hậu cần) ; (3) Các hình thức tổ chức mới hoặc được cải tiến; (4) Các thị trường mới. Hệ sinh thái công nghệ thông tin mới luôn trong một quá trình thay đổi không ngừng và chuyển đổi của dung môi và năng lượng phục vụ nó. Nhiên liệu và dung môi ở đây là sáng tạo đổi mới. Nói cách khác, hệ sinh thái công nghệ thông tin cũng là một hệ thống đổi mới sáng tạo.
 • 17. Xu hướng phát triển công nghệ CPĐT Xu hướng phát triển công nghệ CPĐT
 • 18. PMNM đang làm tốt hơn trong thế giới Cloud. 1. Networking: OSF / Software-defined networking 2. Data Center: OpenCompute / Enterprise DB / Redhat 3. Big Data: Hadoop / Casandra /Pentaho/ MongoDB 4. Cloud: OpenStack / CloudStack / OpenNebula 5. SAAS: SugarCRM, Alfresco, Liferay http://northbridge.com/2012-open-source-survey Black Duck Software and North Bridge Venture Partners công bố kết quả hàng năm lần thứ sáu của Khảo sát tương lai của nguồn mở. Trên cơ sở hợp tác với The 451 Group, cuộc khảo sát năm 2012 cho thấy rằng: phần mềm nguồn mở (OSS) đang dẫn đầu sự đổi mới trong công nghệ phân đoạn lớn bao gồm cả điện thoại di động, điện toán đám mây và dữ liệu lớn, cũng như việc tạo ra các mô hình kinh doanh mới như mở rộng SaaS. Chất lượng của nguồn mở, và khả năng tiếp tục cải thiện, bây giờ là một trong những lý do hàng đầu cho việc ứng dụng PMNM. Cập nhật về PMNM Cập nhật về PMNM
 • 19. Hype Cycle về PMNM cho thấy ảnh hưởng của PMNM đã được mở rộng trên khắp các phân khúc thị trường phần mềm cho hơn một thập kỷ. Nó phổ biến trong nhiều lĩnh vực CNTT và tiếp tục xuất hiện và mở rộng trên khắp các lĩnh vực khác với một tốc độ ổn định. Vì lẽ đó, các tổ chức CNTT không thể bỏ qua ảnh hưởng và sự hiện diện của PMNM trong lộ trình công nghệ của họ (theo kế hoạch hoặc không có kế hoạch). Nếu bỏ qua, họ sẽ đặt mình vào nguy cơ cho các kịch bản tồi tệ về kỹ thuật và pháp lý và / hoặc bỏ lỡ các giá trị kinh doanh và tính cạnh tranh một cách đáng kể. GARTNER 08/2012
 • 20. Founded open community with large and SMEs Established public- private cooperation center Developed with 11 large and SMEs and shared knowledge Utilized 40 Open Source Software(OSS) Opened 664 thousand code lines & IPRs Carried out free training courses and 1,236 developers are certified Collected extensive opinions from over 500 stakeholders Ran over 20 public- private meeting Open Ecosystem Open Sourcing Open Outputs Open Processes Kinh nghiệm quốc tế tại Hàn Quốc Kinh nghiệm quốc tế tại Hàn Quốc Liên tục số 1 về CPĐT Liên tục số 1 về CPĐT
 • 21. Sự thuận lợi đã xuất hiện ở Việt Nam Sự thuận lợi đã xuất hiện ở Việt Nam
 • 22. Sự thuận lợi đã xuất hiện ở Việt Nam Sự thuận lợi đã xuất hiện ở Việt Nam
 • 24. 1. Coi định hướng phát triển và làm chủ Nền tảng chính phủ đám mây nguồn mở là một đột phá chiến lược với ưu tiên hàng đầu trong ứng dụng Chính phủ điện tử - trong đó khuyến khích các đơn vị trong chính phủ thử nghiệm mô hình này, đặc biệt các nơi đã có tiền đề như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời hoàn thiện môi trường pháp lý kích hoạt sự bùng nổ của mô hình này thông qua việc cho phép mua sắm dịch vụ CPĐT trên đám mây. 2. Phát huy Sáng tạo nguồn mở để phát huy hệ sinh thái Công nghiệp CNTT mới mang lại không chỉ giá trị kinh tế mà còn là năng lực làm chủ và năng lực làm ra các sản phẩm mới – thông qua các chương trình hỗ trợ hợp tác cụ thể 4 bên Chính phủ – Cộng đồng – Doanh nghiệp – Trường đại học.