O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Manners prophet-fighting-enemies hebrew

359 visualizações

Publicada em

Manners prophet-fighting-enemies hebrew

Publicada em: Educação
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Manners prophet-fighting-enemies hebrew

 1. 1. ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫האויבים‬ ‫נגד‬ ‫בקרבות‬ ‫מדינה‬ ‫נשיא‬ ‫הכיר‬ ‫לא‬ ‫העולם‬,‫לוחם‬,‫הנביא‬ ‫כמו‬ ‫ִל‬‫י‬ַ‫ח‬ ‫גבור‬ ‫או‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬.‫אויביו‬ ‫על‬ ‫מרחם‬ ‫לוחם‬ ‫ראה‬ ‫לא‬ ‫העולם‬, ‫כמוהו‬ ‫בידו‬ ‫הנופלים‬ ‫והשבויים‬. ‫כמפוזרים‬ ‫נראים‬ ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫אולי‬,‫יוכיחו‬ ‫הבאות‬ ‫השורות‬ ‫אבל‬ ‫ע‬ ‫זו‬ ‫כי‬‫כך‬ ‫על‬ ‫המלמדת‬ ‫קיימת‬ ‫ובדה‬.‫את‬ ‫סוקרים‬ ‫אנו‬ ‫הזה‬ ‫בחלק‬ ‫לפני‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬,‫בתוך‬,‫ואחרי‬ ‫הקרבות‬,‫בהסטורייה‬ ‫החשוב‬ ‫הלקח‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬. 1–‫הקרב‬ ‫לפני‬ ‫הדרכתו‬: ‫כעויינים‬ ‫לו‬ ‫במתנגדים‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫ראה‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬, ‫עויינות‬ ‫של‬ ‫מבט‬ ‫אליהם‬ ‫הביט‬ ‫לא‬‫ברית‬ ‫בעל‬ ‫בין‬ ‫מבחין‬ ‫שאינו‬, ‫לוחם‬,‫החסות‬ ‫דתות‬ ‫ובני‬. ‫באויביו‬ ‫בגד‬ ‫ולא‬ ‫ברית‬ ‫הפר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬,‫אליהם‬ ‫מתייחס‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ‫והמלחמות‬ ‫השלום‬ ‫של‬ ‫החוקים‬ ‫לפי‬. ‫שיח‬ ‫האימאם‬'-‫אל‬ ‫אבן‬‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫את‬ ‫סיכּם‬ ‫ִם‬‫יּ‬ָ‫ק‬ ‫בספרו‬ ‫במלחמות‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬"‫אלמעאד‬ ‫זאד‬"‫באומרו‬:‫לאחר‬ ‫א‬ ‫שהורה‬‫נחלקו‬ ‫בכופרים‬ ‫להילחם‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫לנביא‬ ‫לוהים‬ ‫סוגים‬ ‫לשלושה‬ ‫מוסלמים‬ ‫הבלתי‬,‫הם‬: – ‫א‬‫ברית‬ ‫בעלי‬ – ‫ב‬‫אויבים‬)‫הכופרים‬( – ‫ג‬‫החסות‬ ‫דתות‬ ‫בני‬)‫ונוצרים‬ ‫יהודים‬( ‫המוסלמים‬ ‫התחייבויות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫הורה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫הברית‬ ‫לבעלי‬,‫השני‬ ‫הצד‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫ולממש‬‫גם‬ ‫מתחייב‬ ‫בה‬ ‫הוא‬. ‫הברית‬ ‫את‬ ‫מפר‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫יבגדו‬ ‫הברית‬ ‫שבעלי‬ ‫ראה‬ ‫ואם‬,‫ומודיע‬ ‫לאחר‬ ‫אלא‬ ‫בהם‬ ‫ם‬ָ‫נלח‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫הפר‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫להם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫שיודיע‬. ‫עמו‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫שהפרו‬ ‫באלה‬ ‫להילחם‬ ‫הורה‬ ‫הוא‬,‫סורת‬ ‫וכשנגלתה‬ "-‫אל‬‫תאוובּה‬) "‫התשובה‬(‫אבן‬ ‫שזכר‬ ‫הסוגים‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫בה‬ ‫והובהרו‬ -‫אל‬‫ִם‬‫י‬ָ‫ק‬,‫מבני‬ ‫באויבים‬ ‫להילחם‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫לנביא‬ ‫אלוהים‬ ‫הורה‬ ִ‫ג‬‫ה‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫שסירבו‬ ‫החסות‬ ‫דתות‬'‫ָה‬‫י‬ְ‫ז‬)‫שאותו‬ ‫כספי‬ ‫מס‬ ‫בארץ‬ ‫לחיות‬ ‫להם‬ ‫להרשות‬ ‫בתמורה‬ ‫החסות‬ ‫דתות‬ ‫בני‬ ‫משלמים‬
 2. 2. ‫האסלאם‬(,‫בצבועים‬ ‫ולהילחם‬ ‫בחרב‬ ‫בכופרים‬ ‫להילחם‬ ‫לו‬ ‫והורה‬ ‫המכרעת‬ ‫בהוכחה‬. ‫מסדר‬ ‫שהיו‬ ‫החוקים‬ ‫הם‬ ‫אלה‬‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫את‬ ‫ים‬ ‫ברית‬ ‫בעלי‬ ‫הן‬ ‫לו‬ ‫המתנגדים‬ ‫לבין‬ ‫השלום‬,‫אויבים‬ ‫או‬ ‫לוחמים‬ ‫והן‬. ‫מסוימים‬ ‫תנאים‬ ‫היו‬ ‫מצב‬ ‫לכל‬,‫ובמלחמות‬ ‫בשלום‬,‫נהג‬ ‫הקרב‬ ‫לפני‬ ‫לצד‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫שנוטים‬ ‫אוביקטיביים‬ ‫בצעדים‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫השלום‬,‫בשיל‬ ‫או‬ ‫לראשונה‬ ‫לאסלאם‬ ‫להיכנס‬ ‫בקריאה‬ ‫ברור‬ ‫זה‬‫ום‬ ‫הג‬'‫האסלמית‬ ‫למדינה‬ ‫זיה‬,‫להילחם‬ ‫והמשיכו‬ ‫דעתם‬ ‫על‬ ‫עמדו‬ ‫ואם‬ ‫בקרב‬ ‫בוחר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫היה‬ ‫באסלאם‬. 2–‫הקרב‬ ‫בתוך‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬: ‫ובהריגה‬ ‫ברצח‬ ‫קשורות‬ ‫שהמלחמות‬ ‫למרות‬,‫בה‬ ‫העיקרית‬ ‫והכוונה‬ ‫לאומה‬ ‫קבע‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫שהנביא‬ ‫אלא‬ ‫באויב‬ ‫הפגיעה‬ ‫היא‬ ‫ה‬‫את‬ ‫השולטים‬ ‫מסוימים‬ ‫וכללים‬ ‫נשגבים‬ ‫נמוסים‬ ‫מוסלמית‬ ‫בקרב‬ ‫המוסלמי‬ ‫הלוחם‬ ‫התנהגות‬,‫העובר‬ ‫על‬ ‫כבדים‬ ‫עונשים‬ ‫וקבע‬ ‫אותם‬. ‫אלוהים‬ ‫למען‬ ‫להילחם‬ ‫תווך‬ ‫עמודי‬ ‫קבע‬ ‫האיסלאם‬,‫ללא‬ ‫והורה‬ ‫במלחמה‬ ‫ליגיטיים‬ ‫הבלתי‬ ‫באמצעיים‬ ‫להשתמש‬.‫ג‬ ‫בן‬ ‫ספוואן‬'‫סאן‬ ‫א‬ ‫העמיד‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫כי‬ ‫אמר‬‫פלוגה‬ ‫בראש‬ ‫ותו‬ ‫להם‬ ‫והורה‬ ‫הקרבות‬ ‫באחת‬" :‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫בחסותו‬ ‫לכו‬,‫תבגדו‬ ‫אל‬ ,‫ָמו‬‫ר‬‫ת‬ ‫אל‬. " ‫הח‬ ‫כי‬ ‫סעיד‬ ‫בן‬ ‫יחיה‬ ‫סיפר‬ ‫שני‬ ‫מצד‬'‫שלח‬ ‫אלצדיק‬ ‫בכר‬ ‫אבו‬ ‫ליף‬ ‫סוריה‬ ‫אל‬ ‫צבאות‬,‫העיר‬ ‫קצוואות‬ ‫אל‬ ‫איתם‬ ‫ויצא‬)‫אלמדינה‬(‫ואמר‬ ‫המוסלמיים‬ ‫לחיילים‬" :‫עשרה‬ ‫עליכם‬ ‫מצווה‬ ‫אני‬:‫תחרבו‬ ‫אל‬‫בית‬, ‫האוכל‬ ‫לצורך‬ ‫אלא‬ ‫גמל‬ ‫או‬ ‫כבשׂה‬ ‫תעקרו‬ ‫אל‬,‫דקלים‬ ‫תציפו‬ ‫אל‬, ‫אותם‬ ‫תבעירו‬ ‫אל‬,‫תבגדו‬ ‫אל‬,‫פחדנים‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬,‫ילדים‬ ‫תהרגו‬ ‫אל‬ ,‫נשים‬,‫זקנים‬ ‫או‬,‫פרויים‬ ‫עצים‬ ‫תעקרו‬ ‫אל‬. " ‫להם‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬ ‫אחר‬ ‫בסיפור‬" :‫אנשים‬ ‫על‬ ‫תעברו‬ ‫בדרך‬ ‫הכנסת‬ ‫בבתי‬ ‫לאמונתם‬ ‫שהתפנו‬,‫אל‬‫בהם‬ ‫תפגעו‬,‫עם‬ ‫אותם‬ ‫עזבו‬ ‫אמונתם‬. " ‫ומשקפים‬ ‫האיסלאם‬ ‫של‬ ‫הצבאית‬ ‫החוקה‬ ‫את‬ ‫מהווים‬ ‫המקרים‬ ‫אלה‬ ‫בקרבות‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫את‬,‫בדברים‬ ‫המתבטאת‬ ‫האלה‬: 1–‫המסירות‬,‫לקרב‬ ‫האמיתיות‬ ‫למטרות‬ ‫המשאבים‬ ‫והשקעת‬, ‫לכך‬ ‫המתנגד‬ ‫כל‬ ‫ועזיבת‬,‫כמו‬:‫הבגידה‬,‫הרימוי‬,‫הנקמה‬, ‫והגניבה‬.
 3. 3. 2-‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬,‫החורבן‬ ‫צורות‬ ‫מכל‬ ‫ולהתרחק‬,‫כמו‬ ‫עצים‬ ‫שריפת‬,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫והריגת‬. 3–‫הילדים‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫על‬ ‫לשמור‬,‫הנשים‬,‫והזקנים‬. 4–‫הדתית‬ ‫הסלחנות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬,‫הזולת‬ ‫של‬ ‫המקדשים‬ ‫וכבוד‬, ‫והכּומרים‬ ‫הנזירים‬ ‫רצח‬ ‫ולאסור‬,‫הכנסת‬ ‫בבבתי‬ ‫לפגוע‬ ‫ולא‬, ‫והכניסי‬ ‫המנזרים‬‫ות‬. ‫הדמים‬ ‫בשפיכת‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫האשימו‬ ‫אשר‬ ‫אלה‬ ‫האלה‬ ‫והנימוסים‬ ‫היסודים‬ ‫את‬ ‫יודעים‬ ‫אינם‬ ‫והברבריות‬,‫ואינם‬ ‫בהם‬ ‫מתחשבים‬. ‫חסד‬ ‫על‬ ‫המודיעים‬ ‫ומנהיגים‬ ‫מפקדים‬ ‫יותר‬ ‫ראינו‬,‫רחמים‬, ‫וסבלנות‬,‫צורות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מופיעים‬ ‫הם‬ ‫השלטון‬ ‫את‬ ‫וכשתופסים‬ ‫הפשעים‬,‫הזוועות‬,‫הע‬‫העמים‬ ‫בזכויות‬ ‫והזלזול‬ ‫ינוי‬.‫לכך‬ ‫דוגמה‬ ‫התנהגות‬ ‫לבין‬ ‫הצרפתית‬ ‫המהפכה‬ ‫עקרונות‬ ‫בין‬ ‫הניכרת‬ ‫הסתירה‬ ‫אפריקה‬ ‫צפון‬ ‫במדינות‬ ‫הצרפתיים‬,‫הרבה‬ ‫סבלו‬ ‫אלו‬ ‫מדינות‬ ‫הצרפתי‬ ‫הכבוש‬ ‫מאכזריות‬,‫סובלים‬ ‫הם‬ ‫הזה‬ ‫היום‬ ‫עצם‬ ‫ועד‬ ‫הכבוש‬ ‫מתוצאות‬. ‫אחרת‬ ‫דוגמה‬,‫היא‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬ ‫אשר‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫את‬‫על‬ ‫שומרת‬ ‫בעולם‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬,‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫מפרה‬ ‫אשר‬ ‫המדינה‬ ‫היא‬ ‫בעיראק‬,‫ובאפגנסטאן‬. ‫נוספת‬ ‫דוגמה‬,‫חוקיות‬ ‫הבלתי‬ ‫המלחמות‬,‫ההמונית‬ ‫ההשמדה‬, ‫של‬ ‫בטענה‬ ‫להן‬ ‫המתנגדות‬ ‫המדינות‬ ‫נגד‬ ‫המעצמות‬ ‫שמבצעות‬ ‫בטרור‬ ‫הלוחמה‬,‫העמים‬ ‫ושחרור‬,‫הדימוקרטיה‬ ‫והפצת‬,‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ‫שא‬ ‫טענות‬‫זקן‬ ‫או‬ ‫קטן‬ ‫על‬ ‫מרחמות‬ ‫ינן‬,‫אישה‬ ‫או‬ ‫איש‬.‫דוגמה‬ ‫עוד‬, ‫ג‬ ‫הכלא‬ ‫בבית‬ ‫ההפרות‬'‫וואנטנמו‬,‫של‬ ‫צורחת‬ ‫דוגמה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫אלה‬ ‫ומנהיגים‬ ‫מפקדים‬ ‫ומוסרי‬ ‫התנהגות‬.
 4. 4. 3–‫הקרבות‬ ‫אחרי‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬,‫המנצח‬ ‫וניצחון‬,‫הנכשלים‬ ‫וכשלון‬,‫היה‬ ‫ה‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬‫שאסרו‬ ‫האסירים‬ ‫בעניין‬ ‫מתחשב‬ ‫שלום‬ ‫בקרב‬ ‫המוסלמים‬,‫מתחשב‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫המוסלמית‬ ‫האומה‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫באינטרס‬,‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫בזמן‬ ‫ובו‬ ‫האסירים‬ ‫של‬,‫למוסלמים‬ ‫יחסם‬ ‫לפי‬. ‫כי‬ ‫קבעו‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫חיי‬ ‫תולדות‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריונים‬ ‫לה‬ ‫למוסלמים‬ ‫הורה‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬‫הבלתי‬ ‫לעמים‬ ‫לטובה‬ ‫תייחס‬ ‫מוסלמים‬,‫דתם‬ ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫הורה‬ ‫הוא‬,‫אמונתם‬,‫דמם‬,‫בתי‬ ‫שׁלהם‬ ‫הכנסת‬,‫ורכושם‬.‫של‬ ‫חסותה‬ ‫תחת‬ ‫יהיו‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫הוא‬ ‫המוסלמית‬ ‫המדינה‬,‫לחיות‬ ‫זכויותיהם‬ ‫ועל‬ ‫עליהם‬ ‫שתהגן‬, ‫המכונה‬ ‫מסוים‬ ‫דמי‬ ‫משלמים‬ ‫הם‬ ‫לכך‬ ‫בתמורה‬)‫אלג‬'‫זייה‬( ‫מצער‬ ‫בסכום‬ ‫הנאמדת‬,‫וזה‬‫היו‬ ‫האיסלאם‬ ‫לפני‬ ‫כי‬ ‫מוזר‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הבסתם‬ ‫לאחר‬ ‫האנשים‬ ‫על‬ ‫כזה‬ ‫מס‬ ‫מטילים‬ ‫המנצחות‬ ‫הצבאות‬ ‫במלחמה‬,‫מסים‬ ‫מטילה‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫האלה‬ ‫בימים‬ ‫גם‬,‫על‬ ‫ודמי‬ ‫בה‬ ‫החי‬ ‫הפרט‬. -‫אל‬ ‫אבן‬ ‫האימאם‬‫אלג‬ ‫קיים‬'‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫את‬ ‫סיכּם‬ ‫וזייה‬ ‫באומרו‬ ‫האסירים‬ ‫לגבי‬ ‫מוחמד‬,‫ללא‬ ‫אסירים‬ ‫משחרר‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫תמורה‬,‫אסירים‬ ‫לשחרור‬ ‫בתמורה‬ ‫אותם‬ ‫מחליף‬ ‫היה‬ ‫ולפעמים‬ ‫מוסלמים‬,‫פדיון‬ ‫לשלם‬ ‫בתמורה‬ ‫או‬,‫קצת‬ ‫הורג‬ ‫היה‬ ‫מעטים‬ ‫ולעתים‬ ‫מהם‬,‫האינטרס‬ ‫ולפי‬ ‫ברורות‬ ‫נסיבות‬ ‫לפי‬ ‫קורה‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫הכללי‬. ‫פשיטת‬ ‫של‬ ‫האסירים‬ ‫לשחרר‬ ‫בתמורה‬ ‫פדיון‬ ‫קבל‬ ‫הוא‬)‫בדר‬(, ‫מש‬ ‫הייתי‬ ‫חי‬ ‫עדי‬ ‫בן‬ ‫מוטעם‬ ‫אם‬ ‫ואמר‬‫בזכותו‬ ‫אותם‬ ‫חרר‬,‫בגלל‬ ‫זה‬ ‫כופר‬ ‫היה‬ ‫שהוא‬ ‫למרות‬ ‫אותו‬ ‫מכבד‬ ‫היה‬ ‫מוחמד‬ ‫שהנביא‬. -‫אל‬ ‫ביום‬‫המוסלמים‬ ‫אסרו‬ ‫ָה‬‫י‬ִ‫ְבּ‬‫י‬ָ‫חוד‬80‫מהכופרים‬,‫נביא‬ ‫אולם‬ ‫אותם‬ ‫שחרר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הרחמים‬. ‫הניצחון‬ ‫לאחר‬ ‫וההודיה‬ ‫לאלוהים‬ ‫הכניעה‬ ‫הת‬ ‫התקופות‬ ‫ובכל‬ ‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫והמפקדים‬ ‫המנהיגים‬‫נהגו‬ ‫הנצחון‬ ‫לאחר‬ ‫לחגוג‬,‫גברותם‬ ‫על‬ ‫המאלפים‬ ‫הנאומים‬ ‫את‬ ‫ולשאת‬, ‫נצחונם‬ ‫על‬ ‫ומדברים‬,‫במלחמה‬ ‫במעשיהם‬ ‫ומתגאים‬.‫הנביא‬ ‫אבל‬ ‫הנצחון‬ ‫לאחר‬ ‫לאלוהים‬ ‫מודה‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫מוחמד‬, ‫לעצמו‬ ‫לא‬ ‫ולמוסלמים‬ ‫לאלוהים‬ ‫הזה‬ ‫הנצחון‬ ‫את‬ ‫ומייחס‬,‫נכנס‬ ‫הוא‬
 5. 5. ‫שניצ‬ ‫לאחר‬ ‫רוח‬ ‫שפלות‬ ‫עם‬ ‫למיכה‬‫הכפירה‬ ‫צורות‬ ‫כל‬ ‫ח‬,‫היה‬ ‫הוא‬ ‫צנוע‬ ‫יותר‬,‫ניצחון‬ ‫כל‬ ‫לאחר‬ ‫ראשו‬ ‫את‬ ‫ומרכין‬. ‫התפלל‬ ‫הוא‬ ‫מיכּה‬ ‫פתיחת‬ ‫לאחר‬8‫לו‬ ‫להודות‬ ‫כדי‬ ‫לאלוהים‬ ‫רכיעות‬ ‫מיכה‬ ‫לעיר‬ ‫מחדש‬ ‫לחזור‬ ‫עליו‬ ‫שהקל‬,‫לרוב‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫סלל‬ ‫וכי‬ ‫להתאסלם‬ ‫הכופרים‬.

×