O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Postup pri pracovnim urazu - AK Pavelec

341 visualizações

Publicada em

Prezentace obsahuje postup při vzniku pracovního úrazu a jeho pracovní neschopnosti. Pracovní úrazy jsou poměrně časté, proto je třeba vždy každý pracovní úraz objasnit a učinit další zákonem požadované postupy. Odškodnění pracovního úrazu na základě protokolu o pracovním úrazu, by mělo být samozřejmostí.

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Postup pri pracovnim urazu - AK Pavelec

 1. 1. POSTUP PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU office@aktp.cz +420 777 6424 78
 2. 2. Pracovní úraz „Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.“ Pracovní úraz musí být vždy příčinou vzniku škody.
 3. 3. Pracovní úraz  Zákoník práce chrání i bývalé zaměstnance -> zaměstnavatel odpovídá za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.
 4. 4. Přímá souvislost s plněním pracovního úkolu Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů je jednání:  Potřebné k výkonu práce, během práce obvyklé nebo  Nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále  Vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací,  Ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět.
 5. 5. Přímá souvislost s plněním pracovního úkolu Nepatří zde:  Cesta do zaměstnání a zpět,  Stravování,  Vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.
 6. 6. Objasnění příčin  Ihned po úrazu je třeba dle § 105 a násl. zákoníku práce „objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu.“  za účasti:  Zaměstnance (pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje)  Svědků,  Odborové organizace,  Zástupce pro oblast BOZP.  Neměnit bez vážných důvodů stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu (například pokud by hrozila další újma na zdraví je třeba v rámci prevenční povinnosti stav změnit).
 7. 7. Protokol o pracovním úrazu  O pracovním úrazu by měl být sepsán protokol (záznam o úrazu), je-li PN více než 3 dny nebo došlo k úmrtí.  Obsahem zejména:  jméno a příjmení úrazem postiženého zaměstnance  datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo,  činnost, při níž k úrazu došlo,  počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,  celkový počet zraněných osob,  druh zranění a zraněná část těla, druh úrazu,  zdroj úrazu, příčiny úrazu,  jména svědků úrazu,  jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.
 8. 8. Protokol o pracovním úrazu  –Úraz nutno zapsat také do knihy úrazů, kterou je zaměstnavatel povinen vést.  Ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím (PČR, BOZP, odbory).  Předat jedno vyhotovení postiženému zaměstnanci, popřípadě jeho rodině.
 9. 9. Vyčíslení újmy na zdraví a celkového odškodnění pracovního úrazu  Celkový nárok se zpravidla vyčísluje teprve po stabilizaci zdravotního stavu.  Doporučujeme za účelem stanovení konkrétní výše nároků vyhotovit znalecký posudek odborného lékaře se specializací na danou problematiku nebo znalce se specializací odškodňování nemateriální újmy.
 10. 10. Náklady a výdaje Soudní poplatky  Dle § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb, o soudních poplatcích se od poplatku osvobozují navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení, i navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání. Možnost osvobození od daně  Dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů se až na výjimky od daně osvobozuje přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění.
 11. 11. Děkuji za pozornost  NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT Advokátní kancelář Pavelec office@aktp.cz tel. (+420) 777 642478 http://www.akpavelec.cz

×