O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mea Shearim

Mea Shearim, Jerusalem

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Mea Shearim

 1. 1. MMeeaa SShheeáárriimm (Százkapu utca, Jeruzsálem) FFéénnyykkééppeezzttee:: SSzzeeddőő IIvváánn
 2. 2. • A Százkapu utcát (Mea Sheárim) magyarok alapították a XIX. század végén Jeruzsálemben. Jelenleg itt ez az utca a legvallásosabb környék. Ma már nem élnek magyarok itt, bár van néhány ház melyet „magyar házaknak” neveznek, kerestünk ott magyarokat, de csak hallomásból ismerték őket az öregebbek. Mi még beszélgettünk itt magyarokkal 1990 –ben, akik nagyon érdekes módon a nyelvújítás előtti magyar nyelvet beszélték. Akkoriban még működött itt egy érintetlen szubkultúrájú magyar közösség. 2012.03.28. Mea Sheárim 2
 3. 3. 2012.03.28. Mea Sheárim 3
 4. 4. 2012.03.28. Mea Sheárim 4
 5. 5. 2012.03.28. Mea Sheárim 5
 6. 6. 2012.03.28. Mea Sheárim 6
 7. 7. 2012.03.28. Mea Sheárim 7
 8. 8. 2012.03.28. Mea Sheárim 8
 9. 9. 2012.03.28. Mea Sheárim 9
 10. 10. 2012.03.28. Mea Sheárim 10
 11. 11. 2012.03.28. Mea Sheárim 11 AAzz eeggyyiikk mmeelllléékkuuttccaa
 12. 12. EEggyy mmáássiikk mmeelllléékkuuttccaa 2012.03.28. Mea Sheárim 12
 13. 13. MMeelllléékkuuttccáákk…… 2012.03.28. Mea Sheárim 13
 14. 14. 2012.03.28. Mea Sheárim 14 A „magyar hháázzaakk”” bbeellssőő uuddvvaarraa
 15. 15. 2012.03.28. Mea Sheárim 15 A „magyar házak” ffeellúújjííttootttt bbeellssőő uuddvvaarraa
 16. 16. 2012.03.28. Mea Sheárim AA „„mmaaggyyaarr hháázzaakk”” bbeellssőő uuddvvaarraa 16
 17. 17. A „mmaaggyyaarr hháázzaakk”” ffeellúújjííttootttt bbeellssőő uuddvvaarraa 2012.03.28. Mea Sheárim 17
 18. 18. A „mmaaggyyaarr hháázzaakk”” ffeellúújjííttootttt bbeellssőő uuddvvaarraa 2012.03.28. Mea Sheárim 18
 19. 19. AA „„mmaaggyyaarr hháázzaakk”” ffeellúújjííttootttt bbeellssőő uuddvvaarraa 2012.03.28. Mea Sheárim 19
 20. 20. 2012.03.28. Mea Sheárim 20 A belső SSzzáázzkkaappuu uuttccaa,, aazz uuddvvaarr ffoollyyttaattáássaa
 21. 21. VVééggee 22001122 éévvbbeenn mmáárr kköözzzzéétteetttt IIzzrraaeellii ddiiaassoorroozzaattaaiimm aa kköövveettkkeezzőőkk:: HHaaiiffaa TTééllii kkaabbááttbbaann aa HHoolltt--tteennggeerrnnééll SSééttaa aa JJeerruuzzssáálleemmii ÓÓvváárrooss ffaalláánn AA SSiirraattóóffaallnnááll EEggyyéébb ddiiaassoorroozzaattaaiimm:: hhttttpp::////wwwwww..qqssll..nneett//hhgg5aaccxx//ppppss11..hhttmm ÍÍrrjj nneekkeemm!! 2012.03.28. Mea Sheárim 21

×