O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jerusalem

Jerusalem, Israel

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jerusalem

 1. 1. JJeerruuzzssáálleemmii hhééttkkőőzznnaappookk FFéénnyykkééppeezzttee:: SSzzeeddőő IIvváánn
 2. 2. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 2 JJaaffffaa uuttccaa,, ssééttáállóó uuttccaa
 3. 3. JJaaffffaa uuttccaa 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 3
 4. 4. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok JJaaffffaa uuttccaa 4
 5. 5. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok AAzz eellssőő vviillllaammoossvvoonnaall 5
 6. 6. AAzz úújj MMaammmmiillaa uuttccaa kkiijjáárraattaa aa JJaaffffaa kkaappuunnááll 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 6
 7. 7. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok AA „„SSiirraattóóffaall”” 7
 8. 8. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 8
 9. 9. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 9
 10. 10. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 10 A „Damaszkuszi KKaappuu”” bbeellssőő oollddaalláánnááll
 11. 11. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 11 AA „„MMoonntteeffiioorrii”” llaakkóóppaarrkk
 12. 12. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 12
 13. 13. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 13
 14. 14. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok JJaaffffaa uuttccaaii ppiiaacc 14
 15. 15. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 15
 16. 16. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok ÓÓvváárrooss,, aa rrééggii „„CCaarrddoo”” 16
 17. 17. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok SSzzáállllooddaa bbeellssőő llééppccssőő17
 18. 18. SSzzáállllooddaa bbeellssőő 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 18
 19. 19. AA BBeenn JJeehhuuddaa uuttccáánnááll 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 19
 20. 20. AA BBeenn JJeehhuuddaa uuttccaa 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 20
 21. 21. Kilátás a Promende –– rróóll aazz ÓÓvváárrooss ffeelléé.. ((AAzz eeggéésszz aarraabb tteerrüülleett.. )) 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 21
 22. 22. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 22
 23. 23. 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 23
 24. 24. 2012.04.17. EEggyy bbeevváássáárrllóó Jeruzsálemi hétköznapok 24 kköözzppoonnttbbaann
 25. 25. Az ebben aa ssoorroozzaattbbaann eeddddiigg kköözzrreeaaddootttt IIzzrraaeellii ddiiaassoorroozzaattookk aa kköövveettkkeezzőőkk vvoollttaakk:: -HHaaiiffaa - SSééttaa aa JJeerruuzzssáálleemmii ÓÓvváárrooss ffaalláánn - AA SSiirraattóóffaallnnááll - TTéélliikkaabbááttbbaann aa HHoolltt –– tteennggeerrnnééll - MMeeaa SShheeáárriimm VVáárrhhaattóó kköövveettkkeezzőő:: EEggyy kkiiss TTeell AAvviivv ––ii ssééttaa 2012.04.17. Jeruzsálemi hétköznapok 25

×