O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
SSééttaa aa 
JJeerruuzzssáálleemmii ÓÓvváárrooss ffaalláánn 
FFéénnyykkééppeezzttee:: SSzzeeddőő IIvváánn
Kilátás a város ffaallrróóll nnyyuuggaatt ffeelléé ((aa 
MMoonntteeffiioorrii ppaarrkk iirráánnyyáábbaann)),, eellőőttéérr...
AAzz öörrmméénnyy tteemmeettőő 
2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 3
DDáávviidd kkiirráállyy ssíírrjjaa 
CCiióónn hheeggyy 
EEllsszzeennddeerrüüllééss tteemmpplloommaa 
((iitttt vvoolltt aazz...
2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 5
Szikla mecset 
Mormon központ 
Olajfák hegye 
2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 6
AArraabb vváárroossrréésszz 
OOllaajjffáákk hheeggyyee,, zzssiiddóó 
tteemmeettőő 
2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros f...
Kilátás az arab városrészekre, ddééll ffeelléé 
2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 8
Kilátás dél felé, arabok lakta 
terület, a távoli pára jórészt 
sivatagi por. 
2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán...
SSccooppuuss hheeggyy HHéébbeerr EEggyyeetteemm 
Kilátás aa SSccooppuuss –– hheeggyy ffeelléé 
2012.03.22. Séta a Jeruzsál...
AA vvoolltt jjoorrddáánn IInntteerrccoonnttiinneennttááll sszzáállllóó.. 
RRéésszzbbeenn,, aazz aallaannttii zzssiiddóó tt...
Harang torony 
Olajfák hegye 
„Intercontinental” 
AAzz OOllaajjffáákk -- hheeggyyee 
Scopus hegy 
2012.03.22. Séta a Jeruz...
2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán AAzz OOllaajjffáákk -- hheeggyyee 13
OOllaajjffáákk -- hheeggyyee 
GGeecceemmáánnii kkeerrtt 
SSzztt.. MMaarrggiitt,, oorroosszz oottooddooxx tteemmpplloomm 
A...
ÓÓ--vváárrooss ffaallaa 
OOllaajjffáákk hheeggyyee 
ÍÍrrjj EE--mmaaiill ––tt!! 
hhttttpp::////wwwwww..qqssll..nneett//hhgg...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Jerusalem downtown

Jerusalem, Old City

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jerusalem downtown

 1. 1. SSééttaa aa JJeerruuzzssáálleemmii ÓÓvváárrooss ffaalláánn FFéénnyykkééppeezzttee:: SSzzeeddőő IIvváánn
 2. 2. Kilátás a város ffaallrróóll nnyyuuggaatt ffeelléé ((aa MMoonntteeffiioorrii ppaarrkk iirráánnyyáábbaann)),, eellőőttéérrbbeenn aa 22550000 éévveess vvíízzttáárroollóó mmeeddeennccee mmaarraaddvváánnyyaaii.. 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 2
 3. 3. AAzz öörrmméénnyy tteemmeettőő 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 3
 4. 4. DDáávviidd kkiirráállyy ssíírrjjaa CCiióónn hheeggyy EEllsszzeennddeerrüüllééss tteemmpplloommaa ((iitttt vvoolltt aazz „„UUttoollssóó vvaaccssoorraa””)) 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 4
 5. 5. 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 5
 6. 6. Szikla mecset Mormon központ Olajfák hegye 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 6
 7. 7. AArraabb vváárroossrréésszz OOllaajjffáákk hheeggyyee,, zzssiiddóó tteemmeettőő 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán KKiillááttááss aa ddééll ffeelléé 7
 8. 8. Kilátás az arab városrészekre, ddééll ffeelléé 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 8
 9. 9. Kilátás dél felé, arabok lakta terület, a távoli pára jórészt sivatagi por. 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 9
 10. 10. SSccooppuuss hheeggyy HHéébbeerr EEggyyeetteemm Kilátás aa SSccooppuuss –– hheeggyy ffeelléé 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 10
 11. 11. AA vvoolltt jjoorrddáánn IInntteerrccoonnttiinneennttááll sszzáállllóó.. RRéésszzbbeenn,, aazz aallaannttii zzssiiddóó tteemmeettőő kköövveeiibbőőll ééppüülltt AAzz OOllaajjffáákk –– hheeggyyii zzssiiddóó tteemmeettőő 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán AAzz OOllaajjffáákk -- hheeggyyee 11
 12. 12. Harang torony Olajfák hegye „Intercontinental” AAzz OOllaajjffáákk -- hheeggyyee Scopus hegy 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 12
 13. 13. 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán AAzz OOllaajjffáákk -- hheeggyyee 13
 14. 14. OOllaajjffáákk -- hheeggyyee GGeecceemmáánnii kkeerrtt SSzztt.. MMaarrggiitt,, oorroosszz oottooddooxx tteemmpplloomm AAll--AAqqssaa mmeeccsseett 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 14
 15. 15. ÓÓ--vváárrooss ffaallaa OOllaajjffáákk hheeggyyee ÍÍrrjj EE--mmaaiill ––tt!! hhttttpp::////wwwwww..qqssll..nneett//hhgg55aaccxx//ppppss11..hhttmm 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 15

×