Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Väestön pääasiallinen
toiminta
kuukausittain –
nopeaa tietoa
työmarkkinoista
31.8.2023
Meri Raijas
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain
31.8.2023
2
•Työvoima
•Työlliset
•Työttömät
•Työvoiman ulkopuolella olevat
•0–14-vuotiaat
•Eläkeläiset
•Varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet
•Opiskelijat ja koululaiset
•Muut työvoiman ulkopuolella olevat
Joka kuukauden lopun vakinainen väestö jaetaan seuraaviin
pääasiallisen toiminnan luokkiin:
•Seuraava julkistus syys—lokakuussa, jolloin julkaistaan aikasarja 03/2023–06/2023
Ensimmäinen julkaisu oli 30.5, jolloin julkaistiin aikasarja 10/2021–
02/2023
Miksi teemme Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -
tilastoa?
• Tulorekisteri ja muut
rekisteriaineistot tarjoavat
mahdollisuuden tuottaa
entistä nopeampaa tietoa
työmarkkinoista
• Voidaan julkaista noin 3
kuukauden viiveellä
viiteajankohdasta (vrt.
Työssäkäyntitilasto)
→ Ajantasaisuus,
kausivaihtelut
• Mahdollisuus yhdistää dataa
erilaisiin taustamuuttujiin,
kuten kotikunta, ikä,
sukupuoli, kansalaisuus
31.8.2023
3
Mitä tietoja julkaistaan?
31.8.2023
4
• Tässä kuntataso ja erilaisia muita alueluokituksia (seutukunta, maakunta,
hyvinvointialue jne.)
Väestö pääasiallisen
toiminnan,
alueen, sukupuolen, iän (5-v)
ja kuukauden mukaan
• Tässä karkea ikäluokittelu: 0-19, 20-64 ja 65-
Väestö pääasiallisen
toiminnan, ammattiaseman,
kansalaisuuden, sukupuolen,
iän ja kuukauden mukaan
• Kuntien osa-aluetieto: lisätään maksulliseen KUNKKU-tietokantaan
• Työllisten toimiala: lisätään kirjaintasolla seuraavaan päivitykseen
• Virtatilasto (eli henkilöiden siirtymät eri luokkien välillä): tästä tulossa artikkeli
• Työllisten tuloluokat, ammatit jne.
Tilastosta voidaan tuottaa
myös mm.
Miten väestön pääasiallisen toiminnan
kuukausitilasto on tuotettu?
31.8.2023
5
Tilasto on toteutettu uuteen henkilötietovarantoon osana työssäkäyntitilaston
aineistojen siirtämistä ko. tietovarantoon
•Toteutus aloitettiin keväällä 2022 Uusi Toivo –projektissa ja sitä jatkettiin alkuvuoteen 2023 saakka
Tilaston tuotannossa käytetään viiden eri rekisterin tietoja:
•Väestötietojärjestelmä (DVV)
•tulorekisteri
•työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnhakijarekisteri
•Eläketurvakeskuksen YEL/MYEL-vakuutettujen rekisteri
•KOSKI-tietovaranto toisen asteen opintotiedoista (+ VIRTA-aineisto korkeakouluopiskelijoista tulossa uutena)
Tiedot tuotetaan kaikille Suomessa kuukauden lopussa vakinaisesti asuville henkilöille (pois jää esim.
tilapäisesti Suomessa oleskelevien kausityönteijöiden tilastointi ja ukrainalaiset, jotka eivät anoneet kotikuntaa)
Pääasiallisen
toiminnan pättely
• Väestön pääasiallisen toiminta
tuotetaan
rekisteriestimointimenetelmällä
• Vaikka henkilö täyttäisi
useamman eri
pääasiallisen toiminnan
luokan kriteerit, hän voi
kuulua niistä vain yhteen
• Päättelyjärjestys
ratkaisee sen, mihin
luokkaan henkilö kuuluu
→ Viereinen taulukko
päättelyjärjestyksen
mukainen
31.8.2023
6
Ehdon selite Pääasiallinen toiminta helmi.23
Alle 15-vuotias 0–14-vuotiaat 837 820
Yrittäjäpalkkaa saavat kuun lopussa (Tulrek) Työlliset 85 027
Yrittäjärahalla sijoitetut kuun lopussa (TEM) Työlliset 7 128
Palkansaajat kuun lopussa, Tyel-vakuutetut (Tulrek) Työlliset 2 129 021
Palkkatuetussa työssä olevat kuun lopussa (TEM) Työlliset 11 098
Muut palkansaajat kuun lopussa (ikä > 14-vuotta) (Tulrek) Työlliset 43 013
Työtön kuun lopussa (TEM) Työttömät 230 092
Työttömyysetuuksia saavat kuun lopussa (Tulrek) Työttömät 57 945
Saanut opintotukea kuun lopussa (Tulrek) Opiskelijat ja koululaiset 137 223
Työvoimakoulutuksessa kuun lopussa (TEM) Opiskelijat ja koululaiset 1 612
Peruskoulun 9. ja 10-luokkaa käyvät JA toisen asteen opiskelijat
(KOSKI) Opiskelijat ja koululaiset 153 166
Eläkkeellä kuun lopussa, saanut jotain eläkettä (Tulrek) Eläkeläiset 1 441 721
Varusmies tai sivari kuun lopussa (Tulrek)
Varusmiehet ja
siviilipalvelusmiehet 16 952
Yrittäjät, edellisenä vuonna yrittäjänä (ETK:n Yel/Myel-aineisto) Työlliset 124 662
Loput päätellään muiksi työvoiman ulkopuolella oleviksi
Muut työvoiman
ulkopuolella olevat 289 571
Yhteensä 5 566 051
• Palkoiksi lasketaan: palkka yhteissumma (101), aikapalkka (201), provisiopalkka (220),
urakkapalkka (227) sekä sijaismaksajan maksamat palkat.
• Menetelmäseloste löytyy tilaston yhteydestä!
Miten luvut eroavat vuositason työssäkäyntitilastosta?
31.8.2023
7
Ei vuositason palkkatuloilla päättelyä (n. -60 000) ja työlliset
päätellään ennen työttömiä (n. + 40 000).
Ei vuositason yrittäjätuloilla päättelyä ja ei uusia yrittäjiä, jotka
eivät maksa itselleen palkkaa.
Ei korkeakouluopiskelijoita, jotka eivät nosta opintotukea ->
Tähän tulossa parannus VIRTA-aineiston myötä!
Ei kaikkia yli 74-vuotiaita suoraan eläkeläisiksi.
Pääasiallinen
toiminta
12/2021 (vuositason
tilasto)
12/2021
(kokeellinen)
erotus %
Työlliset 2 377 126 2 363 219 -13 907 -0,6
Palkansaajat, Tyel-
vakuutetut 2 133 908 2 101 040 -32 868 -1,5
Yrittäjät, Yel/Myel-
vakuutetut 243 218 216 461 -26 757 -11,0
Muut
palkansaajat (ikä 15 +) 45 718 45 718
UUSI-
ryhmä
Työttömät 271 040 307 854 36 814 13,6
0 - 14 -vuotiaat 851 794 851 713 -81 0,0
Opiskelijat,
koululaiset 422 861 333 996 -88 865 -21,0
Eläkeläiset 1 444 502 1 434 471 -10 031 -0,7
Varusmiehet,
siviilipalvelusmiehet 7 342 6 516 -826 -11,3
Muut työvoiman
ulkopuolella olevat 173 576 251 830 78 254 45,1
Väestö yhteensä 5 548 241 5 549 599 1 358 0,0
Mukana myös työvoimapoliittiset aktiivipalvelut -> ns. ”Laaja
työttömyys”
Muutokset kokeelliseen tilastoon:
TULOKSIA 10/2021—02/2023
31.8.2023
8
• Työttömiä oli helmikuussa
288 000, joka oli 30 000
(9,4 %) vähemmän kuin
vuosi sitten.
Työttömät 2021M10 – 2023M02
Työttömät
31.8.2023
9
Työlliset
• Helmikuussa 2023 oli
työllisiä oli 2 402 000.
• Työllisten määrä kasvoi 46
000 henkilöllä eli 1,9 %
vuoden takaisesta.
• Eniten työllisiä on kesäkuun
lopussa ja vähiten
tammikuun lopussa.
Työlliset 2021M10 – 2023M02
31.8.2023
10
Työlliset: kokeellinen vs. työvoimatutkimus
Työllisten määrä on keskimäärin 7 % (- 192 000) pienempi kuin työvoimatutkimuksessa.
Ero selittyy etenkin yrittäjillä, joita on työvoimatutkimuksessa n. 100 000 enemmän.
Eroja avataan tarkemmin blogissa.
31.8.2023
11
Työlliset ikäryhmittäin
2022M06 & 2022M12
• Kesällä 15–19-vuotiaiden
työllisten määrä
kaksinkertaistuu.
• 20–24-vuotiaiden työllisten
määrä kasvaa vajaa
kolmanneksen.
• Yli 75-vuotiaita työllisiä on
noin 4 000 – 5 000.
31.8.2023
12
Opiskelijat ja
koululaiset
• Opiskelijoita ja koululaisia
oli helmikuussa 292 000.
• Viimeisen vuoden aikana
määrä oli suurimmillaan
huhtikuussa (332 000) ja
pienimmillään kesäkuussa
(139 000).
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
13
Opiskelijat ja koululaiset 2021M10 – 2023M02
• Varusmiesten ja
siviilipalvelusvelvollisten
määrät ovat pienimmillään
joulu- ja kesäkuun lopussa,
jolloin heitä on noin 7 000.
• Muina kuukausina
varusmiehiä ja
siviilipalvelusvelvollisia on
keskimäärin 15 000.
Varusmiehet ja
siviilipalvelusvelvolliset
31.8.2023
14
Varusmiehet ja siviilipalvelusvelvolliset 2021M10 – 2023M02
Eläkeläiset
• Päätoimisia eläkeläisiä oli
helmikuussa 1 442 000.
• Eläkeläisten määrä
vaihtelee joillain tuhansilla
kuukausittain.
• Eläkeläisistä 2 % on alle 40-
vuotiaita, 13 % 40–64-
vuotiaita ja 85 % yli 65-
vuotiaita.
31.8.2023
15
Eläkeläiset 2021M10 – 2023M02
• Muita työvoiman
ulkopuolisia henkilöitä oli
helmikuussa 290 000.
• Muiden työvoiman
ulkopuolisten määrä on
korkeimmillaan heinäkuun
lopussa.
Muut työvoiman
ulkopuolella olevat
31.8.2023
16
Muut työvoiman ulkopuolella olevat 2021M10 – 2023M02
Muut-ryhmä
ikäryhmittäin
31.8.2023
17
Muut työvoiman ulkopuolella olevat ikäryhmittäin
2021M12 & 2022M06
• 15–19-vuotiaiden määrä
Muut-ryhmässä lähes
kolminkertaistuu kesäkuussa
verrattuna joulukuuhun.
• 20–24-vuotiaita on noin
puolet enemmän kesäkuussa.
Kuukausittaisen väestön pääasiallisen toiminnan
tulevaisuus
31.8.2023
18
Tilastoa julkaistaan aluksi neljännesvuosittain
Käyttäjäpalautteen ja uusien rekisteriaineistojen myötä tilastoa kehitetään
Tavoitteena on, että kuukausitilasto tulee korvaamaan työssäkäyntitilaston
tuottaman vuosittaisen väestön pääasiallisen toiminnan tulevaisuudessa
Seuraava julkistus syys-lokakuussa, jolloin julkaistaan 2023M03 sekä
toisen vuosineljänneksen kuukausitiedot 2023M04-2023M06
Linkkejä
31.8.2023
19
Väestön
pääasiallinen
toiminta
kuukausittain tilaston
tilastosivu
Menetelmäseloste Tietokantataulukot
Blogiteksti
kokeellisen ja
työvoimatutkimuksen
eroista
Kiitos!
1 de 20

Recomendados

Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015 por
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Timo Halima
3.4K visualizações53 slides
Tietojohtamisen perusteet: Mitä on tietojohtaminen? por
Tietojohtamisen perusteet: Mitä on tietojohtaminen?Tietojohtamisen perusteet: Mitä on tietojohtaminen?
Tietojohtamisen perusteet: Mitä on tietojohtaminen?Novi Research Center
7.7K visualizações12 slides
Tietojohtamisen perusteet: tiedon tasot ja lajit por
Tietojohtamisen perusteet: tiedon tasot ja lajitTietojohtamisen perusteet: tiedon tasot ja lajit
Tietojohtamisen perusteet: tiedon tasot ja lajitNovi Research Center
5.3K visualizações22 slides
IoT のシナリオを変える Azure SQL Edge por
IoT のシナリオを変える Azure SQL EdgeIoT のシナリオを変える Azure SQL Edge
IoT のシナリオを変える Azure SQL EdgeIoTビジネス共創ラボ
671 visualizações30 slides
Tietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallit por
Tietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallitTietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallit
Tietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallitNovi Research Center
5.2K visualizações28 slides
Data Modeling & Metadata Management por
Data Modeling & Metadata ManagementData Modeling & Metadata Management
Data Modeling & Metadata ManagementDATAVERSITY
19.1K visualizações51 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Enterprise Architecture vs. Data Architecture por
Enterprise Architecture vs. Data ArchitectureEnterprise Architecture vs. Data Architecture
Enterprise Architecture vs. Data ArchitectureDATAVERSITY
2.9K visualizações37 slides
You Need a Data Catalog. Do You Know Why? por
You Need a Data Catalog. Do You Know Why?You Need a Data Catalog. Do You Know Why?
You Need a Data Catalog. Do You Know Why?Precisely
442 visualizações38 slides
DBP-009_クラウドで実現するスケーラブルなデータ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse 解説 por
DBP-009_クラウドで実現するスケーラブルなデータ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse 解説DBP-009_クラウドで実現するスケーラブルなデータ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse 解説
DBP-009_クラウドで実現するスケーラブルなデータ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse 解説decode2016
446 visualizações60 slides
Data Factoryの勘所・大事なところ por
Data Factoryの勘所・大事なところData Factoryの勘所・大事なところ
Data Factoryの勘所・大事なところTsubasa Yoshino
4.5K visualizações44 slides
Developing a Data Strategy por
Developing a Data StrategyDeveloping a Data Strategy
Developing a Data StrategyMartha Horler
496 visualizações27 slides
Data Virtualization: An Introduction por
Data Virtualization: An IntroductionData Virtualization: An Introduction
Data Virtualization: An IntroductionDenodo
744 visualizações44 slides

Mais procurados(20)

Enterprise Architecture vs. Data Architecture por DATAVERSITY
Enterprise Architecture vs. Data ArchitectureEnterprise Architecture vs. Data Architecture
Enterprise Architecture vs. Data Architecture
DATAVERSITY2.9K visualizações
You Need a Data Catalog. Do You Know Why? por Precisely
You Need a Data Catalog. Do You Know Why?You Need a Data Catalog. Do You Know Why?
You Need a Data Catalog. Do You Know Why?
Precisely442 visualizações
DBP-009_クラウドで実現するスケーラブルなデータ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse 解説 por decode2016
DBP-009_クラウドで実現するスケーラブルなデータ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse 解説DBP-009_クラウドで実現するスケーラブルなデータ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse 解説
DBP-009_クラウドで実現するスケーラブルなデータ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse 解説
decode2016446 visualizações
Data Factoryの勘所・大事なところ por Tsubasa Yoshino
Data Factoryの勘所・大事なところData Factoryの勘所・大事なところ
Data Factoryの勘所・大事なところ
Tsubasa Yoshino4.5K visualizações
Developing a Data Strategy por Martha Horler
Developing a Data StrategyDeveloping a Data Strategy
Developing a Data Strategy
Martha Horler496 visualizações
Data Virtualization: An Introduction por Denodo
Data Virtualization: An IntroductionData Virtualization: An Introduction
Data Virtualization: An Introduction
Denodo 744 visualizações
MDM Best Practices - Konzeption. Entstehung. Betrieb und typische Probleme por OPITZ CONSULTING Deutschland
MDM Best Practices - Konzeption. Entstehung. Betrieb und typische Probleme MDM Best Practices - Konzeption. Entstehung. Betrieb und typische Probleme
MDM Best Practices - Konzeption. Entstehung. Betrieb und typische Probleme
OPITZ CONSULTING Deutschland3.9K visualizações
データ基盤の従来~最新の考え方とSynapse Analyticsでの実現 por Ryoma Nagata
データ基盤の従来~最新の考え方とSynapse Analyticsでの実現データ基盤の従来~最新の考え方とSynapse Analyticsでの実現
データ基盤の従来~最新の考え方とSynapse Analyticsでの実現
Ryoma Nagata725 visualizações
【ウェブ セミナー】AI 時代のクラウド データ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse [実践編] por Hideo Takagi
【ウェブ セミナー】AI 時代のクラウド データ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse [実践編]【ウェブ セミナー】AI 時代のクラウド データ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse [実践編]
【ウェブ セミナー】AI 時代のクラウド データ ウェアハウス Azure SQL Data Warehouse [実践編]
Hideo Takagi833 visualizações
From Data Chaos to Data Culture por Matt Turner
From Data Chaos to Data CultureFrom Data Chaos to Data Culture
From Data Chaos to Data Culture
Matt Turner131 visualizações
Data Governance Trends and Best Practices To Implement Today por DATAVERSITY
Data Governance Trends and Best Practices To Implement TodayData Governance Trends and Best Practices To Implement Today
Data Governance Trends and Best Practices To Implement Today
DATAVERSITY756 visualizações
Tiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalut por HAMK Design Factory
Tiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalutTiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalut
Tiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalut
HAMK Design Factory286 visualizações
Data Virtualization: From Zero to Hero por Denodo
Data Virtualization: From Zero to HeroData Virtualization: From Zero to Hero
Data Virtualization: From Zero to Hero
Denodo 142 visualizações
Pipelines and Data Flows: Introduction to Data Integration in Azure Synapse A... por Cathrine Wilhelmsen
Pipelines and Data Flows: Introduction to Data Integration in Azure Synapse A...Pipelines and Data Flows: Introduction to Data Integration in Azure Synapse A...
Pipelines and Data Flows: Introduction to Data Integration in Azure Synapse A...
Cathrine Wilhelmsen1K visualizações
オンプレミスDWHは今すぐ止めよう!ここまで進化したクラウドDWH (Oracle Cloudウェビナーシリーズ: 2021年8月4日) por オラクルエンジニア通信
オンプレミスDWHは今すぐ止めよう!ここまで進化したクラウドDWH (Oracle Cloudウェビナーシリーズ: 2021年8月4日)オンプレミスDWHは今すぐ止めよう!ここまで進化したクラウドDWH (Oracle Cloudウェビナーシリーズ: 2021年8月4日)
オンプレミスDWHは今すぐ止めよう!ここまで進化したクラウドDWH (Oracle Cloudウェビナーシリーズ: 2021年8月4日)
オラクルエンジニア通信1.7K visualizações
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä6.6K visualizações
クラウドDWHにおける観点とAzure Synapse Analyticsの対応 por Ryoma Nagata
クラウドDWHにおける観点とAzure Synapse Analyticsの対応クラウドDWHにおける観点とAzure Synapse Analyticsの対応
クラウドDWHにおける観点とAzure Synapse Analyticsの対応
Ryoma Nagata1.1K visualizações
Tregtia - Barrierat dhe marrëveshjet tregtare por donalici
Tregtia - Barrierat dhe marrëveshjet tregtareTregtia - Barrierat dhe marrëveshjet tregtare
Tregtia - Barrierat dhe marrëveshjet tregtare
donalici331 visualizações

Similar a Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilastokeskus

Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Tilastokeskus
95 visualizações24 slides
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Tilastokeskus
22 visualizações24 slides
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd... por
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...Kelan tutkimus / Research at Kela
70 visualizações14 slides
Uudistuksia työttömyysturvassa - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys por
Uudistuksia työttömyysturvassa - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennysUudistuksia työttömyysturvassa - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys
Uudistuksia työttömyysturvassa - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennysMauri Kotamäki
355 visualizações33 slides
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran por
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuranHyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuranTyöterveyslaitos
312 visualizações29 slides
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus por
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 TilastokeskusSote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 TilastokeskusTilastokeskus
95 visualizações19 slides

Similar a Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilastokeskus (7)

Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus95 visualizações
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 visualizações
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd... por Kelan tutkimus / Research at Kela
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...
Uudistuksia työttömyysturvassa - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys por Mauri Kotamäki
Uudistuksia työttömyysturvassa - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennysUudistuksia työttömyysturvassa - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys
Uudistuksia työttömyysturvassa - tarkastelussa enimmäiskeston lyhennys
Mauri Kotamäki355 visualizações
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran por Työterveyslaitos
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuranHyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran
Hyvä liikuntaelimistö takaa pitkän työuran
Työterveyslaitos312 visualizações
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus por Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 TilastokeskusSote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Tilastokeskus95 visualizações
EVA Fakta: Kuka Suomessa tekee työt? por Johannaeva2010
EVA Fakta: Kuka Suomessa tekee työt?EVA Fakta: Kuka Suomessa tekee työt?
EVA Fakta: Kuka Suomessa tekee työt?
Johannaeva2010453 visualizações

Mais de Tilastokeskus

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
7 visualizações14 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 visualizações21 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 visualizações10 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
9 visualizações8 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
12 visualizações14 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
12 visualizações11 slides

Mais de Tilastokeskus(20)

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus7 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus6 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus9 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus12 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus12 visualizações
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... por Tilastokeskus
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
Tilastokeskus32 visualizações
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn... por Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Tilastokeskus45 visualizações
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... por Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 visualizações
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 visualizações
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... por Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 visualizações
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... por Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 visualizações
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... por Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 visualizações
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... por Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 visualizações
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... por Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 visualizações
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, TilastokeskusValmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 visualizações
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T... por Tilastokeskus
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...
Tilastokeskus15 visualizações

Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilastokeskus

 • 1. Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain – nopeaa tietoa työmarkkinoista 31.8.2023 Meri Raijas
 • 2. Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain 31.8.2023 2 •Työvoima •Työlliset •Työttömät •Työvoiman ulkopuolella olevat •0–14-vuotiaat •Eläkeläiset •Varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet •Opiskelijat ja koululaiset •Muut työvoiman ulkopuolella olevat Joka kuukauden lopun vakinainen väestö jaetaan seuraaviin pääasiallisen toiminnan luokkiin: •Seuraava julkistus syys—lokakuussa, jolloin julkaistaan aikasarja 03/2023–06/2023 Ensimmäinen julkaisu oli 30.5, jolloin julkaistiin aikasarja 10/2021– 02/2023
 • 3. Miksi teemme Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain - tilastoa? • Tulorekisteri ja muut rekisteriaineistot tarjoavat mahdollisuuden tuottaa entistä nopeampaa tietoa työmarkkinoista • Voidaan julkaista noin 3 kuukauden viiveellä viiteajankohdasta (vrt. Työssäkäyntitilasto) → Ajantasaisuus, kausivaihtelut • Mahdollisuus yhdistää dataa erilaisiin taustamuuttujiin, kuten kotikunta, ikä, sukupuoli, kansalaisuus 31.8.2023 3
 • 4. Mitä tietoja julkaistaan? 31.8.2023 4 • Tässä kuntataso ja erilaisia muita alueluokituksia (seutukunta, maakunta, hyvinvointialue jne.) Väestö pääasiallisen toiminnan, alueen, sukupuolen, iän (5-v) ja kuukauden mukaan • Tässä karkea ikäluokittelu: 0-19, 20-64 ja 65- Väestö pääasiallisen toiminnan, ammattiaseman, kansalaisuuden, sukupuolen, iän ja kuukauden mukaan • Kuntien osa-aluetieto: lisätään maksulliseen KUNKKU-tietokantaan • Työllisten toimiala: lisätään kirjaintasolla seuraavaan päivitykseen • Virtatilasto (eli henkilöiden siirtymät eri luokkien välillä): tästä tulossa artikkeli • Työllisten tuloluokat, ammatit jne. Tilastosta voidaan tuottaa myös mm.
 • 5. Miten väestön pääasiallisen toiminnan kuukausitilasto on tuotettu? 31.8.2023 5 Tilasto on toteutettu uuteen henkilötietovarantoon osana työssäkäyntitilaston aineistojen siirtämistä ko. tietovarantoon •Toteutus aloitettiin keväällä 2022 Uusi Toivo –projektissa ja sitä jatkettiin alkuvuoteen 2023 saakka Tilaston tuotannossa käytetään viiden eri rekisterin tietoja: •Väestötietojärjestelmä (DVV) •tulorekisteri •työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnhakijarekisteri •Eläketurvakeskuksen YEL/MYEL-vakuutettujen rekisteri •KOSKI-tietovaranto toisen asteen opintotiedoista (+ VIRTA-aineisto korkeakouluopiskelijoista tulossa uutena) Tiedot tuotetaan kaikille Suomessa kuukauden lopussa vakinaisesti asuville henkilöille (pois jää esim. tilapäisesti Suomessa oleskelevien kausityönteijöiden tilastointi ja ukrainalaiset, jotka eivät anoneet kotikuntaa)
 • 6. Pääasiallisen toiminnan pättely • Väestön pääasiallisen toiminta tuotetaan rekisteriestimointimenetelmällä • Vaikka henkilö täyttäisi useamman eri pääasiallisen toiminnan luokan kriteerit, hän voi kuulua niistä vain yhteen • Päättelyjärjestys ratkaisee sen, mihin luokkaan henkilö kuuluu → Viereinen taulukko päättelyjärjestyksen mukainen 31.8.2023 6 Ehdon selite Pääasiallinen toiminta helmi.23 Alle 15-vuotias 0–14-vuotiaat 837 820 Yrittäjäpalkkaa saavat kuun lopussa (Tulrek) Työlliset 85 027 Yrittäjärahalla sijoitetut kuun lopussa (TEM) Työlliset 7 128 Palkansaajat kuun lopussa, Tyel-vakuutetut (Tulrek) Työlliset 2 129 021 Palkkatuetussa työssä olevat kuun lopussa (TEM) Työlliset 11 098 Muut palkansaajat kuun lopussa (ikä > 14-vuotta) (Tulrek) Työlliset 43 013 Työtön kuun lopussa (TEM) Työttömät 230 092 Työttömyysetuuksia saavat kuun lopussa (Tulrek) Työttömät 57 945 Saanut opintotukea kuun lopussa (Tulrek) Opiskelijat ja koululaiset 137 223 Työvoimakoulutuksessa kuun lopussa (TEM) Opiskelijat ja koululaiset 1 612 Peruskoulun 9. ja 10-luokkaa käyvät JA toisen asteen opiskelijat (KOSKI) Opiskelijat ja koululaiset 153 166 Eläkkeellä kuun lopussa, saanut jotain eläkettä (Tulrek) Eläkeläiset 1 441 721 Varusmies tai sivari kuun lopussa (Tulrek) Varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet 16 952 Yrittäjät, edellisenä vuonna yrittäjänä (ETK:n Yel/Myel-aineisto) Työlliset 124 662 Loput päätellään muiksi työvoiman ulkopuolella oleviksi Muut työvoiman ulkopuolella olevat 289 571 Yhteensä 5 566 051 • Palkoiksi lasketaan: palkka yhteissumma (101), aikapalkka (201), provisiopalkka (220), urakkapalkka (227) sekä sijaismaksajan maksamat palkat. • Menetelmäseloste löytyy tilaston yhteydestä!
 • 7. Miten luvut eroavat vuositason työssäkäyntitilastosta? 31.8.2023 7 Ei vuositason palkkatuloilla päättelyä (n. -60 000) ja työlliset päätellään ennen työttömiä (n. + 40 000). Ei vuositason yrittäjätuloilla päättelyä ja ei uusia yrittäjiä, jotka eivät maksa itselleen palkkaa. Ei korkeakouluopiskelijoita, jotka eivät nosta opintotukea -> Tähän tulossa parannus VIRTA-aineiston myötä! Ei kaikkia yli 74-vuotiaita suoraan eläkeläisiksi. Pääasiallinen toiminta 12/2021 (vuositason tilasto) 12/2021 (kokeellinen) erotus % Työlliset 2 377 126 2 363 219 -13 907 -0,6 Palkansaajat, Tyel- vakuutetut 2 133 908 2 101 040 -32 868 -1,5 Yrittäjät, Yel/Myel- vakuutetut 243 218 216 461 -26 757 -11,0 Muut palkansaajat (ikä 15 +) 45 718 45 718 UUSI- ryhmä Työttömät 271 040 307 854 36 814 13,6 0 - 14 -vuotiaat 851 794 851 713 -81 0,0 Opiskelijat, koululaiset 422 861 333 996 -88 865 -21,0 Eläkeläiset 1 444 502 1 434 471 -10 031 -0,7 Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet 7 342 6 516 -826 -11,3 Muut työvoiman ulkopuolella olevat 173 576 251 830 78 254 45,1 Väestö yhteensä 5 548 241 5 549 599 1 358 0,0 Mukana myös työvoimapoliittiset aktiivipalvelut -> ns. ”Laaja työttömyys” Muutokset kokeelliseen tilastoon:
 • 9. • Työttömiä oli helmikuussa 288 000, joka oli 30 000 (9,4 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömät 2021M10 – 2023M02 Työttömät 31.8.2023 9
 • 10. Työlliset • Helmikuussa 2023 oli työllisiä oli 2 402 000. • Työllisten määrä kasvoi 46 000 henkilöllä eli 1,9 % vuoden takaisesta. • Eniten työllisiä on kesäkuun lopussa ja vähiten tammikuun lopussa. Työlliset 2021M10 – 2023M02 31.8.2023 10
 • 11. Työlliset: kokeellinen vs. työvoimatutkimus Työllisten määrä on keskimäärin 7 % (- 192 000) pienempi kuin työvoimatutkimuksessa. Ero selittyy etenkin yrittäjillä, joita on työvoimatutkimuksessa n. 100 000 enemmän. Eroja avataan tarkemmin blogissa. 31.8.2023 11
 • 12. Työlliset ikäryhmittäin 2022M06 & 2022M12 • Kesällä 15–19-vuotiaiden työllisten määrä kaksinkertaistuu. • 20–24-vuotiaiden työllisten määrä kasvaa vajaa kolmanneksen. • Yli 75-vuotiaita työllisiä on noin 4 000 – 5 000. 31.8.2023 12
 • 13. Opiskelijat ja koululaiset • Opiskelijoita ja koululaisia oli helmikuussa 292 000. • Viimeisen vuoden aikana määrä oli suurimmillaan huhtikuussa (332 000) ja pienimmillään kesäkuussa (139 000). 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 13 Opiskelijat ja koululaiset 2021M10 – 2023M02
 • 14. • Varusmiesten ja siviilipalvelusvelvollisten määrät ovat pienimmillään joulu- ja kesäkuun lopussa, jolloin heitä on noin 7 000. • Muina kuukausina varusmiehiä ja siviilipalvelusvelvollisia on keskimäärin 15 000. Varusmiehet ja siviilipalvelusvelvolliset 31.8.2023 14 Varusmiehet ja siviilipalvelusvelvolliset 2021M10 – 2023M02
 • 15. Eläkeläiset • Päätoimisia eläkeläisiä oli helmikuussa 1 442 000. • Eläkeläisten määrä vaihtelee joillain tuhansilla kuukausittain. • Eläkeläisistä 2 % on alle 40- vuotiaita, 13 % 40–64- vuotiaita ja 85 % yli 65- vuotiaita. 31.8.2023 15 Eläkeläiset 2021M10 – 2023M02
 • 16. • Muita työvoiman ulkopuolisia henkilöitä oli helmikuussa 290 000. • Muiden työvoiman ulkopuolisten määrä on korkeimmillaan heinäkuun lopussa. Muut työvoiman ulkopuolella olevat 31.8.2023 16 Muut työvoiman ulkopuolella olevat 2021M10 – 2023M02
 • 17. Muut-ryhmä ikäryhmittäin 31.8.2023 17 Muut työvoiman ulkopuolella olevat ikäryhmittäin 2021M12 & 2022M06 • 15–19-vuotiaiden määrä Muut-ryhmässä lähes kolminkertaistuu kesäkuussa verrattuna joulukuuhun. • 20–24-vuotiaita on noin puolet enemmän kesäkuussa.
 • 18. Kuukausittaisen väestön pääasiallisen toiminnan tulevaisuus 31.8.2023 18 Tilastoa julkaistaan aluksi neljännesvuosittain Käyttäjäpalautteen ja uusien rekisteriaineistojen myötä tilastoa kehitetään Tavoitteena on, että kuukausitilasto tulee korvaamaan työssäkäyntitilaston tuottaman vuosittaisen väestön pääasiallisen toiminnan tulevaisuudessa Seuraava julkistus syys-lokakuussa, jolloin julkaistaan 2023M03 sekä toisen vuosineljänneksen kuukausitiedot 2023M04-2023M06