Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Parisuhdeväkivalta
Miina Keski-Petäjä & Henna Attila
Parisuhdeväkivalta
Parisuhdeväkivalta on nykyisen tai entisen kumppanin taholta kohdattua
väkivaltaa, eli tekijä ja uhri ovat tai ovat olleet keskenään avio- tai avoliitossa
tai seurustelusuhteessa. Parisuhdeväkivalta voi ulottua myös entisiin
kumppaneihin. Parisuhdeväkivaltaan sisältyy tässä tutkimuksessa myös
seurusteluväkivalta.
• Kohdejoukko = Joskus elämässään parisuhteessa olleet 16-74-vuotiaat
naiset ja 18-74-vuotiaat miehet
- N. 90 % vastaajista
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
2
Fyysinen
väkivallan,
seksuaaliväkivallan
ja uhkailun yleisyys
• Prevalenssilukuja, jotka
mittaavat vähintään kerran
koettua väkivallan tekoa
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
3
2,4
9,2
33,7
1,4
5,9
17,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Edeltävien 12 kk aikana Edeltävien 5 vuoden aikana Koko elämän aikana
Naiset Miehet
Fyysistä väkivaltaa, uhkailua tai seksuaaliväkivaltaa
kumppanin taholta kokeneet, % 16-74-vuotiaista
parisuhteessa olleista
Elämänaikaiset väkivallan kokemukset kumppanin taholta, %
parisuhteessa olleista
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
4
33,7
25,3 25
10,1
17,7
13,4
10,6
2,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Yhteensä Fyysinen väkivalta Väkivallalla uhkailu Seksuaaliväkivalta
Naiset Miehet
Elämänaikaiset
henkisen väkivallan
kokemukset
kumppanin taholta,
% parisuhteessa olleista
• Vähättely
• Oikeuttamaton
mustasukkaisuus
• Estänyt ystävien/sukulaisten
näkemisen tai harrastuksia
• Kieltänyt työnteon
• Pelottelu
• Uhannut vahingoittaa itseä /
läheistä / viedä lapsen
• Valvonut, seurannut (ml. GPS)
• Vienyt passin tai
henkilötodistuksen
• Kontrolloinut raha-asioita
• Rajoittanut vapautta, liikkumista
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
10,1 8,8
21,5
19,6
49,7
41,4
0
10
20
30
40
50
60
Naiset Miehet
Edeltävien 12 kk aikana Edeltävien 5 vuoden aikana Koko elämän aikana
5
Millaista väkivaltaa yleisyysluvut
sisältävät?
Väkivallan toistuvuus, vakavuus
ja kierre
Kumppanin taholta koetun fyysisen väkivallan tai seksuaaliväkivallan
muotojen määrä, % parisuhteessa olleista
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
7
28
19
13
9
5
14
9
6
2
0
0
5
10
15
20
25
30
1+ 2+ 3+ 4+ 5+
Naiset Miehet
Fyysisen ja henkisen
väkivallan yhteys
• Naisista neljännes kokenut
sekä fyysistä että henkistä
väkivaltaa, miehistä reilu
kymmenes
• Miesten
väkivaltakokemuksista suuri
osa henkistä väkivaltaa
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
8
53,1
25,7 25,5
1,9
45,1
11,8
31,0
2,3
0
10
20
30
40
50
60
On kokenut fyysistä
tai ei-fyysistä
väkivaltaa
On kokenut sekä
fyysistä että ei-
fyysistä väkivaltaa
On kokenut vain ei-
fyysistä väkivaltaa
On kokenut vain
fyysistä väkivaltaa
Naiset Miehet
Väkivaltaa kumppanin taholta kokeneet, %
parisuhteessa olleista
Henkisen
parisuhdeväkivallan
kokemukset
tekomuodoittain, %
parisuhteessa
olleista
• Vähättely ja mustasukkaisuus
koetuimpia väkivallan
muotoja
• Erityisesti naisilla kokemuksia
vakavasta henkisestä
väkivallasta, kuten
pelottelusta ja uhkailusta
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
9
8
13
19
12
23
26
41
16
17
20
27
27
41
50
0 10 20 30 40 50 60
Uhannut vahingoittaa itseään tai läheistä
tai viedä lapsen
Kontrolloinut arkea tai rajoittanut vapautta
Estänyt läheisten näkemistä, harrastamista
tai työntekoa
Pelotellut
Ollut oikeuttamattomasti mustasukkainen
Vähätellyt
Yhteensä
Naiset Miehet
Toistuvat henkisen väkivallan kokemukset
Kuinka montaa eri henkisen väkivallan muotoa oli
kumppanin taholta kokenut, % parisuhteessa olleista
Kuinka montaa erityisen vakavaa ei-fyysisen väkivallan muotoa
oli kumppanin taholta kokenut (uhkailu, pelottelu, kontrollointi
ja vapauden rajoittaminen), % parisuhteessa olleista
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
10
50
37
26
19
13
41
27
16
10
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1+ 2+ 3+ 4+ 5+
Naiset
Miehet
39
26
15
9
5
24
11
7
4
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1+ 2+ 3+ 4+ 5+
Naiset
Miehet
Parisuhdeväkivalta eri väestöryhmissä
Elämän aikana koettu parisuhdeväkivalta iän mukaan, %
parisuhteessa olleista naisista
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
12
0
10
20
30
40
50
60
70
Yhteensä 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Vain ei-fyysistä väkivaltaa Vain fyysistä väkivaltaa Molempia
Kumppanin taholta koettu fyysinen ja henkinen väkivalta asuinalueen
mukaan, % parisuhteessa olleista
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
13
54 54
48
49
39
29
0
10
20
30
40
50
60
Kaupunkialue Taajama-alue Maaseutu
Naiset Miehet
8
11
17
5 4
21
29 28
14 14
2 3
7
2 1
3
10 10
3 3
0
5
10
15
20
25
30
35
Kaikki Vakavaa terveyshaittaa
kokevat
Sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöt
Ulkomaalaistaustaiset Vieraskieliset
Kokenut fyysistä tai seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua 5 vuoden aikana
Kokenut henkistä väkivaltaa 5 vuoden aikana
Koetun väkivallan seurauksena fyysinen vaurio tai tarve lääkärikäynnille
Koetun väkivallan seurauksena henkisiä vaurioita
Parisuhdeväkivallan kokemukset ja seuraukset eräissä ryhmissä,
% parisuhteessa olleista
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
14
Väkivallantekojen jälkeen
Seuraukset, kertominen
Väkivallan seuraukset ja väkivallalta
puolustautuminen
• Fyysisiä vammoja aiheuttanutta väkivaltaa on kohdannut 14 prosenttia parisuhteessa olleista naisista ja 6
prosenttia miehistä.
• Psyykkistä oireilua aiheuttanutta väkivaltaa on puolestaan kokenut 11 prosenttia kaikista parisuhteessa
olleista naisista ja 3 prosenttia miehistä.
• Erityisesti seksuaaliväkivallan kerrottiin aiheuttaneen fyysisiä vammoja ja psyykkistä oireilua.
• Kumppanin tekemää fyysistä väkivaltaa ja/tai seksuaaliväkivaltaa kokeneista naisista 25 prosenttia ja
miehistä 7 prosenttia kertoi kokeneensa henkensä uhatuksi väkivaltatilanteessa.
• Noin viidennes kumppanin tekemää fyysistä väkivaltaa ja/tai seksuaaliväkivaltaa kokeneista yritti
puolustautua väkivallalta. Useimmiten puolustauduttiin verbaalisesti, mutta naisista 7 prosenttia ja
miehistä 8 prosenttia myös fyysisesti.
23.8.2023
Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
16
Sukupolvien kierre
• Lapsuudessa todistettu tai
koettu väkivalta liittyi
parisuhteessa koettuun
väkivaltaan vahvasti.
• Myös:
• 65 % toistuvaa
parisuhdeväkivaltaa
kokeneista vanhemmista
kertoi, että lapset olivat
joutuneet todistamaan
väkivaltaa.
• 30 % toistuvaa
parisuhdeväkivaltaa
kokeneista naisista ja 12 %
miehistä raportoi myös
lasten joutuneen kumppanin
väkivallan uhriksi.
Fyysiset ja/tai henkiset parisuhdeväkivallan
kokemukset lapsuuden väkivaltakokemusten mukaan,
% parisuhteessa olleista
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
17
30
55
58
35
62
66
0 10 20 30 40 50 60 70
Ei kokenut eikä todistanut vanhempien
väkivaltaa
Todisti lapsuudessa vanhempien keskinäistä
väkivaltaa
Koki lapsuudessa vanhemman taholta
väkivaltaa
Naiset Miehet
Kumppanin
tekemästä
väkivallasta
kertoneet, %
• Naiset kertovat useammin
kuin miehet – toisaalta
kohdattu väkivalta
vakavampaa ja
toistuvampaa.
• Parisuhdeväkivallasta
kerrotaan ulkopuolisille
harvemmin kuin muusta
väkivallasta.
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
18
5
3
10
35
39
11
8
20
51
56
0 10 20 30 40 50 60
Kertoi poliisille
Kertoi väkivallan uhrien tukipalveluissa
Kertoi terveyspalveluissa
Kertoi läheiselle ihmiselle
Väkivallasta kertoneet yhteensä
Naiset Miehet
1 de 18

Recomendados

Parisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, Tilastokeskus por
Parisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, TilastokeskusParisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, Tilastokeskus
Parisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, TilastokeskusTilastokeskus
29 visualizações7 slides
Seksuaaliväkivalta, Henna Attila, Tilastokeskus por
Seksuaaliväkivalta, Henna Attila, TilastokeskusSeksuaaliväkivalta, Henna Attila, Tilastokeskus
Seksuaaliväkivalta, Henna Attila, TilastokeskusTilastokeskus
21 visualizações5 slides
Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke... por
Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke...Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke...
Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke...Tilastokeskus
144 visualizações12 slides
Suomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus por
Suomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusSuomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus
Suomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusTilastokeskus
356 visualizações12 slides
Verkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus por
Verkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, TilastokeskusVerkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus
Verkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, TilastokeskusTilastokeskus
23 visualizações6 slides
Lapsiin kohdistuva väkivalta por
Lapsiin kohdistuva väkivaltaLapsiin kohdistuva väkivalta
Lapsiin kohdistuva väkivaltaTHL
647 visualizações76 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus

Lasten kanssa tehtävä työ ja turvallisuuden puheeksi otto por
Lasten kanssa tehtävä työ ja turvallisuuden puheeksi ottoLasten kanssa tehtävä työ ja turvallisuuden puheeksi otto
Lasten kanssa tehtävä työ ja turvallisuuden puheeksi ottoTHL
505 visualizações25 slides
Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöä por
Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöäPerheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöä
Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöäLastensuojelun Keskusliitto
792 visualizações19 slides
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa por
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissaVäkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissaTHL
127 visualizações23 slides
Moni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaa por
Moni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaaMoni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaa
Moni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaaTHL
1.1K visualizações18 slides
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset por
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esityksetBarnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esityksetTHL
243 visualizações143 slides
Parisuhdeväkivalta rekisteritietojen valossa, Kimmo Haapakangas, Tilastokeskus por
Parisuhdeväkivalta rekisteritietojen valossa, Kimmo Haapakangas, TilastokeskusParisuhdeväkivalta rekisteritietojen valossa, Kimmo Haapakangas, Tilastokeskus
Parisuhdeväkivalta rekisteritietojen valossa, Kimmo Haapakangas, TilastokeskusTilastokeskus
118 visualizações7 slides

Similar a Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus(7)

Lasten kanssa tehtävä työ ja turvallisuuden puheeksi otto por THL
Lasten kanssa tehtävä työ ja turvallisuuden puheeksi ottoLasten kanssa tehtävä työ ja turvallisuuden puheeksi otto
Lasten kanssa tehtävä työ ja turvallisuuden puheeksi otto
THL505 visualizações
Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöä por Lastensuojelun Keskusliitto
Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöäPerheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöä
Perheväkivalta lasten ja nuorten näkökulmasta - tutkimuksia ja käytäntöä
Lastensuojelun Keskusliitto792 visualizações
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa por THL
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissaVäkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa
Väkivallan vastaisten palvelujen nykytila kunnissa
THL127 visualizações
Moni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaa por THL
Moni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaaMoni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaa
Moni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaa
THL1.1K visualizações
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset por THL
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esityksetBarnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset
Barnahus-hankkeen Väkivalta- ja traumawebinaarin esitykset
THL243 visualizações
Parisuhdeväkivalta rekisteritietojen valossa, Kimmo Haapakangas, Tilastokeskus por Tilastokeskus
Parisuhdeväkivalta rekisteritietojen valossa, Kimmo Haapakangas, TilastokeskusParisuhdeväkivalta rekisteritietojen valossa, Kimmo Haapakangas, Tilastokeskus
Parisuhdeväkivalta rekisteritietojen valossa, Kimmo Haapakangas, Tilastokeskus
Tilastokeskus118 visualizações
Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen por THL
Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminenMinna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen
Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen
THL526 visualizações

Mais de Tilastokeskus

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 visualizações14 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 visualizações21 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 visualizações10 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
7 visualizações8 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
9 visualizações14 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
11 visualizações11 slides

Mais de Tilastokeskus(20)

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus4 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus7 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus9 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 visualizações
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... por Tilastokeskus
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
Tilastokeskus30 visualizações
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn... por Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Tilastokeskus45 visualizações
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 visualizações
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... por Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 visualizações
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 visualizações
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... por Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 visualizações
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... por Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 visualizações
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... por Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 visualizações
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... por Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 visualizações
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 visualizações
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... por Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 visualizações

Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus

 • 2. Parisuhdeväkivalta Parisuhdeväkivalta on nykyisen tai entisen kumppanin taholta kohdattua väkivaltaa, eli tekijä ja uhri ovat tai ovat olleet keskenään avio- tai avoliitossa tai seurustelusuhteessa. Parisuhdeväkivalta voi ulottua myös entisiin kumppaneihin. Parisuhdeväkivaltaan sisältyy tässä tutkimuksessa myös seurusteluväkivalta. • Kohdejoukko = Joskus elämässään parisuhteessa olleet 16-74-vuotiaat naiset ja 18-74-vuotiaat miehet - N. 90 % vastaajista 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 2
 • 3. Fyysinen väkivallan, seksuaaliväkivallan ja uhkailun yleisyys • Prevalenssilukuja, jotka mittaavat vähintään kerran koettua väkivallan tekoa 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 3 2,4 9,2 33,7 1,4 5,9 17,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Edeltävien 12 kk aikana Edeltävien 5 vuoden aikana Koko elämän aikana Naiset Miehet Fyysistä väkivaltaa, uhkailua tai seksuaaliväkivaltaa kumppanin taholta kokeneet, % 16-74-vuotiaista parisuhteessa olleista
 • 4. Elämänaikaiset väkivallan kokemukset kumppanin taholta, % parisuhteessa olleista 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 4 33,7 25,3 25 10,1 17,7 13,4 10,6 2,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Yhteensä Fyysinen väkivalta Väkivallalla uhkailu Seksuaaliväkivalta Naiset Miehet
 • 5. Elämänaikaiset henkisen väkivallan kokemukset kumppanin taholta, % parisuhteessa olleista • Vähättely • Oikeuttamaton mustasukkaisuus • Estänyt ystävien/sukulaisten näkemisen tai harrastuksia • Kieltänyt työnteon • Pelottelu • Uhannut vahingoittaa itseä / läheistä / viedä lapsen • Valvonut, seurannut (ml. GPS) • Vienyt passin tai henkilötodistuksen • Kontrolloinut raha-asioita • Rajoittanut vapautta, liikkumista 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 10,1 8,8 21,5 19,6 49,7 41,4 0 10 20 30 40 50 60 Naiset Miehet Edeltävien 12 kk aikana Edeltävien 5 vuoden aikana Koko elämän aikana 5
 • 7. Kumppanin taholta koetun fyysisen väkivallan tai seksuaaliväkivallan muotojen määrä, % parisuhteessa olleista 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 7 28 19 13 9 5 14 9 6 2 0 0 5 10 15 20 25 30 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ Naiset Miehet
 • 8. Fyysisen ja henkisen väkivallan yhteys • Naisista neljännes kokenut sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa, miehistä reilu kymmenes • Miesten väkivaltakokemuksista suuri osa henkistä väkivaltaa 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 8 53,1 25,7 25,5 1,9 45,1 11,8 31,0 2,3 0 10 20 30 40 50 60 On kokenut fyysistä tai ei-fyysistä väkivaltaa On kokenut sekä fyysistä että ei- fyysistä väkivaltaa On kokenut vain ei- fyysistä väkivaltaa On kokenut vain fyysistä väkivaltaa Naiset Miehet Väkivaltaa kumppanin taholta kokeneet, % parisuhteessa olleista
 • 9. Henkisen parisuhdeväkivallan kokemukset tekomuodoittain, % parisuhteessa olleista • Vähättely ja mustasukkaisuus koetuimpia väkivallan muotoja • Erityisesti naisilla kokemuksia vakavasta henkisestä väkivallasta, kuten pelottelusta ja uhkailusta 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 9 8 13 19 12 23 26 41 16 17 20 27 27 41 50 0 10 20 30 40 50 60 Uhannut vahingoittaa itseään tai läheistä tai viedä lapsen Kontrolloinut arkea tai rajoittanut vapautta Estänyt läheisten näkemistä, harrastamista tai työntekoa Pelotellut Ollut oikeuttamattomasti mustasukkainen Vähätellyt Yhteensä Naiset Miehet
 • 10. Toistuvat henkisen väkivallan kokemukset Kuinka montaa eri henkisen väkivallan muotoa oli kumppanin taholta kokenut, % parisuhteessa olleista Kuinka montaa erityisen vakavaa ei-fyysisen väkivallan muotoa oli kumppanin taholta kokenut (uhkailu, pelottelu, kontrollointi ja vapauden rajoittaminen), % parisuhteessa olleista 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 10 50 37 26 19 13 41 27 16 10 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ Naiset Miehet 39 26 15 9 5 24 11 7 4 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ Naiset Miehet
 • 12. Elämän aikana koettu parisuhdeväkivalta iän mukaan, % parisuhteessa olleista naisista 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 12 0 10 20 30 40 50 60 70 Yhteensä 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Vain ei-fyysistä väkivaltaa Vain fyysistä väkivaltaa Molempia
 • 13. Kumppanin taholta koettu fyysinen ja henkinen väkivalta asuinalueen mukaan, % parisuhteessa olleista 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 13 54 54 48 49 39 29 0 10 20 30 40 50 60 Kaupunkialue Taajama-alue Maaseutu Naiset Miehet
 • 14. 8 11 17 5 4 21 29 28 14 14 2 3 7 2 1 3 10 10 3 3 0 5 10 15 20 25 30 35 Kaikki Vakavaa terveyshaittaa kokevat Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt Ulkomaalaistaustaiset Vieraskieliset Kokenut fyysistä tai seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua 5 vuoden aikana Kokenut henkistä väkivaltaa 5 vuoden aikana Koetun väkivallan seurauksena fyysinen vaurio tai tarve lääkärikäynnille Koetun väkivallan seurauksena henkisiä vaurioita Parisuhdeväkivallan kokemukset ja seuraukset eräissä ryhmissä, % parisuhteessa olleista 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 14
 • 16. Väkivallan seuraukset ja väkivallalta puolustautuminen • Fyysisiä vammoja aiheuttanutta väkivaltaa on kohdannut 14 prosenttia parisuhteessa olleista naisista ja 6 prosenttia miehistä. • Psyykkistä oireilua aiheuttanutta väkivaltaa on puolestaan kokenut 11 prosenttia kaikista parisuhteessa olleista naisista ja 3 prosenttia miehistä. • Erityisesti seksuaaliväkivallan kerrottiin aiheuttaneen fyysisiä vammoja ja psyykkistä oireilua. • Kumppanin tekemää fyysistä väkivaltaa ja/tai seksuaaliväkivaltaa kokeneista naisista 25 prosenttia ja miehistä 7 prosenttia kertoi kokeneensa henkensä uhatuksi väkivaltatilanteessa. • Noin viidennes kumppanin tekemää fyysistä väkivaltaa ja/tai seksuaaliväkivaltaa kokeneista yritti puolustautua väkivallalta. Useimmiten puolustauduttiin verbaalisesti, mutta naisista 7 prosenttia ja miehistä 8 prosenttia myös fyysisesti. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 16
 • 17. Sukupolvien kierre • Lapsuudessa todistettu tai koettu väkivalta liittyi parisuhteessa koettuun väkivaltaan vahvasti. • Myös: • 65 % toistuvaa parisuhdeväkivaltaa kokeneista vanhemmista kertoi, että lapset olivat joutuneet todistamaan väkivaltaa. • 30 % toistuvaa parisuhdeväkivaltaa kokeneista naisista ja 12 % miehistä raportoi myös lasten joutuneen kumppanin väkivallan uhriksi. Fyysiset ja/tai henkiset parisuhdeväkivallan kokemukset lapsuuden väkivaltakokemusten mukaan, % parisuhteessa olleista 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 17 30 55 58 35 62 66 0 10 20 30 40 50 60 70 Ei kokenut eikä todistanut vanhempien väkivaltaa Todisti lapsuudessa vanhempien keskinäistä väkivaltaa Koki lapsuudessa vanhemman taholta väkivaltaa Naiset Miehet
 • 18. Kumppanin tekemästä väkivallasta kertoneet, % • Naiset kertovat useammin kuin miehet – toisaalta kohdattu väkivalta vakavampaa ja toistuvampaa. • Parisuhdeväkivallasta kerrotaan ulkopuolisille harvemmin kuin muusta väkivallasta. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 18 5 3 10 35 39 11 8 20 51 56 0 10 20 30 40 50 60 Kertoi poliisille Kertoi väkivallan uhrien tukipalveluissa Kertoi terveyspalveluissa Kertoi läheiselle ihmiselle Väkivallasta kertoneet yhteensä Naiset Miehet