Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Arvonlisäpohjainen
ulkomaankauppa -
yritysten moniulotteiset
roolit ulkomaankaupassa
Näkökulmia tilastotuotantoon: Kokeellisilla tilastoilla
kohti uutta! 31.8.2023
22.3.2023
Tilastokeskus
1
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa: miksi?
• Viimeistään 2000-luvulle tultaessa tuotantoketjut ovat hajonneet ympäri maailmaa. Tästä seuraa
pari asiaa:
1. Viennistä saatava taloudellinen arvo kiinnostaa käyttäjiä. Mutta vientituotteita ei kuitenkaan
tuoteta pelkästään kotimaisilla panoksilla vaan tuontipanoksilla on iso merkitys. Näin ollen
viennin vertaaminen BKT:hen johtaa pahasti harhaan. Tuontipanosten arvo tulee poistaa
viennistä!
2. Globalisoituneessa maailmassa halutaan lisäksi tietoa siitä, miten maat ja niiden yritykset
työntekijöineen asemoituvat globaaleissa arvoketjuissa
• Seurauksena eri tahot ovat kehittäneet arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan
tietosisältöjä. Kuuluisin lienee OECD:n TiVA
• OECD:n tietosisällön perusteella voi tehdä johtopäätöksiä maiden asemasta globaaleissa
arvoketjuissa, mutta ei maiden yritysten tai työntekijöiden asemasta
• Tässä avautuu tilaisuus Tilastokeskukselle
21.6.2022 Tilastokeskus
2
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa: miten?
• Tuotantomenetelmä kehitetty Tilastokeskuksen ja OECD:n
yhteisprojektissa vuosina 2019-2020 OECD-WTO-kehikkoon perustuen
olemassa olevan aineiston perusteella
• Uuden tilaston kehittämisen mahdollistivat rahoittajat TT-säätiö, UM,
TEM sekä VNK
21.6.2022 Tilastokeskus
3
Projektin tavoite:
1) Kehittää tuotantoprosessi arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan indikaattoreiden
tuottamiseksi säännöllisesti yhdessä maassa
2) Laajentaa OECD-WTO kehikkoa
i) Yritystyyppien mukaisilla alajaotteluilla
ii) Useammalla toimialalla
3) Tuomalla mukaan työvoiman piirteitä kuvaavat indikaattorit
4) Nopeuttaa arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan tietojen julkistamista
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa: miten?
• Tilastokeskuksella pääsy laajaan valikoimaan yritys- ja työllisyysaineistoja.
Yhdistetään nämä mikrotason datat makrotason dataan
- Kansantalouden tilinpito – Työvoimatilastot
- Yritystilastot
21.6.2022 Tilastokeskus
4
Muodostetaan
yritysaineisto:
liikevaihto, arvonlisä,
vienti, tuonti,
työvoima jne.
Mikrodata
Haetaan talouden
tuotantofunktio
tarjonta- ja
käyttötaulukoista
Tarjonta- ja
käyttötaulukot Jaetaan tarjonta- ja
käyttötaulukot
yritysten
ominaisuuksien
mukaan
Laajennetut tarjonta-
ja käyttötaulukot
Käännetään tarjonta-
ja käyttötaulukot
panos-
tuotostaulukoiksi.
Laajennetut panos-
ja tuotostaulukot Lasketaan
arvonlisäpohjaisen
ulkomaankaupan
indikaattorit
Arvonlisäpohjaisen
ulkomaankaupan
indikaattorit
Muutama keskeinen käsite: bruttoviennin rakenne
arvonlisän näkökulmasta
Bruttovienti
(tavarat ja palvelut)
Bruttoviennin
ulkomainen arvonlisä
Bruttoviennin
kotimainen arvonlisä
Suora
bruttoviennin
kotimainen
arvonlisä
Epäsuora
bruttoviennin
kotimainen
arvonlisä
Kuinka paljon maan
bruttovienti sisältää
arvoa, joka syntyi
kotimaan
ulkopuolella eli
toisin sanoen
viennissä
käytettyjen
tuontipanosten
arvoa
Kuinka paljon maan
bruttovienti sisältää
arvoa, joka tuotettiin
kotimaassa vientiä
varten
15th June 2023 katri.kaaja@stat.fi
Kuinka paljon
toimialan/yritysryhmän
bruttovienti sisältää sen
itsensä tuottamaa arvoa
Kuinka paljon
toimialan/
yritysryhmän
bruttovienti sisältää
muiden toimialojen/
yritysryhmien
tuottamaa arvoa eli
alihankintaketjujen
tuottamaa arvoa
Yritykset kokoluokittain eri vienti-indikaattoreissa
2021
• Suurten yritysten merkitys korostuu bruttoviennin
lisäksi viennin sisältämän kotimaisen arvonlisän
indikaattoreissa.
• Pienten sekä keskisuurten yritysten viennistä
syntyvän kotimaisen arvonlisän osuus koko viennin
kotimaisesta arvonlisästä (47%) on kuitenkin
suurempi kuin vastaava osuus bruttoviennissä (42%)
- Suuret yritykset käyttävät siis enemmän
tuontipanoksia viennissään…
• Bruttoviennin sisältämä kotimainen epäsuora
arvonlisä on liki yhtä suuri kuin suora arvonlisä.
Toisin sanoen viennistä saatava arvonlisä ei synny
pelkästään vientitoimintaa harjoittavissa yrityksissä
vaan liki samalla painoarvolla myös näiden yritysten
alihankintaketjuissa,
• Huom. Viejätoimiala viittaa tässä vientiä
harjoittavaan yritysryhmään eli kokoluokkaan
31.8.2023 Tilastokeskus
6
17 373
12 550
7 017 5 533
24 710
16 903
9 045
7 858
55 291
31 320
15 828
15 492
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Bruttovienti Bruttoviennin kotimainen
arvonlisä, viejätoimialan
mukaan
Bruttoviennin suora
kotimainen arvonlisä
Bruttoviennin epäsuora
kotimainen arvonlisä
Suuryritykset, vähintään 250 työntekijää
Keskisuuret yritykset, vähintään 50 ja alle 250 työntekijää
Pienet yritykset, alle 50 työntekijää
Muu ja tuntematon
Vuonna 2021 viennin kotimaista arvonlisää syntyi noin 29 miljardin
euron verran alihankintaketjujen kautta. Minkä kokoluokan
suomalaiset yritykset toimivat tilaajina ja mitkä alihankkijoina?
• Suurten yritysten tilaamista alihankintaketjuista syntyi
arvonlisää noin 15,5 miljardin euron verran
• Mutta suuret yritykset synnyttivät muun kokoluokan
yritysten alihankkijoina ”vain” 8,6 miljardin verran
arvonlisää
• Sen sijaan pienet yritykset lisäsivät vientiin arvoa 9,3
miljardin euron verran toimiessaan muun kokoluokan
yritysten alihankkijoina
• Perspektiivikysymys!
• Alihankkijana toimimisesta syntyvän arvonlisän ja omasta
vientitoiminnasta suoraan syntyvää arvonlisää voi tutkia
muuttujalla ”bruttoviennin kotimainen arvonlisä,
tuottajatoimialan mukaan”
21.6.2022 Tilastokeskus
7
474
6 531
5 533
9 288
7 858
4 944
15 492
8 592
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Viennin alihankintaketjujen kautta syntynyt
arvonlisä alihankinnan tilaajien mukaan
Viennin alihankintaketjujen kautta syntynyt
arvonlisä alihankkijoiden mukaan
Suuryritykset, vähintään 250 työntekijää
Keskisuuret yritykset, vähintään 50 ja alle 250 työntekijää
Pienet yritykset, alle 50 työntekijää
Muu ja tuntematon
Tuottajatoimialan kautta pystytään arvioimaan
esimerkiksi metsätalouden merkitystä viennissä
• Vuonna 2021 metsätalouden bruttoviennin
sisältämä arvonlisä (viejätoimialan mukaan) oli vain
69 milj. euroa
- Metsätaloudella ei ole juuri ollenkaan
omaa bruttovientiä, joten ei ole viennin kotimaista
arvonlisääkään
• Tuottajatoimialan mukaan katsottuna
metsätaloudessa syntyi viennin kotimaista arvonlisää
2,3 mrd. euroa
- Metsätalous tarjoaa panoksia (oletettavasti)
metsäteollisuuden yrityksille niiden vientiä varten.
Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa harjoittavien
yritysten toiminta luo liiketoimintaa metsätalouden
yrityksille ja työllistää metsätaloudessa työskenteleviä
henkilöitä
• Toisaalta synnyttäisikö metsätalous viennin
arvonlisää jos metsäteollisuutta ei olisi?
31.8.2023 Tilastokeskus
8
0
500
1000
1500
2000
2500
Bruttoviennin kotimainen arvonlisä,
viejätoimialan mukaan
Bruttoviennin kotimainen arvonlisä,
tuottajatoimialan mukaan
Yritys- ja työntekijäluokkia julkaisussa:
• Kokoluokka ja konsernisuhde;
- Itsenäinen yritys, 0-<10 työntekijää
- Itsenäinen yritys, 10-<50 työntekijää
- Itsenäinen yritys, 50-<250 työntekijää
- Riippuvainen yritys, 0-<10 työntekijää
- Riippuvainen yritys, 10-<50 työntekijää
- Riippuvainen yritys, 50-<250 työntekijää
- Iso yritys, 250- työntekijää
- Muu
• Ulkomaankaupan harjoittaminen:
- Viejä
- Tuoja
- Viejä-tuoja
- Ei harjoita ulkomaankauppaa (tai satunnaisesti)
- Muu
• Yritysten omistajuus:
- Kotimainen yritys
- Kotimainen monikansallinen yritys
- Ulkomainen monikansallinen yritys
- Muu
• Viennistä riippuvat henkilötyövuodet:
- Sukupuoli
- Koulutustaso
• Toimiala näiden tietojen suhteen kahden numeron
tarkkuudella, maatietojen suhteen yhden kirjaimen
tasolla
21.6.2022 Tilastokeskus
9
• Muitakin yritys- ja työntekijäpiirteitä pystyisi
periaatteessa lisäämään julkaisuun jos vaan
kattavuus ja laatu ok
Mahdolliset kehityskohteet?
• Parannetaan yritystietojen ja makrotietojen yhdenmukaisuutta
- Julkistuksen laadun pitäisi parantua seurauksena
• Tarkempi toimialajako teollisuudessa maatietojen osalta ja lisää maita
julkistukseen?
• Tilastokeskuksen omat ja ulkopuolisesti rahoitetut analyysityöt?
• Panos-tuotostilastot: tuote x tuote –ulottuvuus?
- Vaatisi erillisen projektin rahoituksineen…
21.6.2022 Tilastokeskus
10
Analyysijulkaisut
• Kesäkuu 2020: Tilastokeskuksen ja OECD:n kehitysprojektin raportti
- Globalisation in Finland: Granular Insights into the Impact on Businesses and Employment
• Toukokuu 2021: Ulkoministeriön rahoittamat jatkoraportit (Tilastokeskus ja OECD)
- Measuring Trade in Value-Added for Finland – A Comparison of Granular Value-Added Trade Estimates
and OECD TiVA Database
- Finland: Road to Recovery After Covid-19
• Tieto & trendit
- Tasa-arvo ja tulonjako ulkomaankaupassa
- Suomi globaaleissa arvoketjuissa
- Mistä viennin arvo koostuu?
- Kiinan merkitys kauppakumppanina korostuu tuonnissa
• Muita yksittäisiä toimeksiantoja
21.6.2022 Tilastokeskus
11
1 de 11

Recomendados

Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol... por
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...Tilastokeskus
103 visualizações10 slides
Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset por
Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyrityksetPk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset
Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyrityksetElinkeinoelämän keskusliitto
2.2K visualizações8 slides
Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018 por
Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018
Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018THL
190 visualizações22 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2020 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2020TechFinland
109 visualizações183 slides
Sampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 Tampere por
Sampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 TampereSampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 Tampere
Sampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 TamperePörssisäätiö
97 visualizações13 slides
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli ... por
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli ...Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli ...
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli ...Tilastokeskus
1.1K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019TechFinland
361 visualizações191 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019TechFinland
510 visualizações187 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019TechFinland
942 visualizações200 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018TechFinland
575 visualizações195 slides
Pääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujat por
Pääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujatPääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujat
Pääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujatfvca1234
991 visualizações13 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019TechFinland
566 visualizações190 slides

Similar a Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastokeskus(6)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
TechFinland361 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
TechFinland510 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
TechFinland942 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
TechFinland575 visualizações
Pääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujat por fvca1234
Pääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujatPääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujat
Pääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujat
fvca1234991 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
TechFinland566 visualizações

Mais de Tilastokeskus

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 visualizações14 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 visualizações21 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 visualizações10 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 visualizações8 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
8 visualizações14 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
10 visualizações11 slides

Mais de Tilastokeskus(20)

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus4 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus6 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus8 visualizações
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 visualizações
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... por Tilastokeskus
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
Tilastokeskus30 visualizações
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn... por Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Tilastokeskus45 visualizações
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 visualizações
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... por Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 visualizações
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 visualizações
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... por Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 visualizações
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... por Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 visualizações
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... por Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 visualizações
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... por Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 visualizações
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 visualizações
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... por Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 visualizações

Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastokeskus

 • 1. Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa - yritysten moniulotteiset roolit ulkomaankaupassa Näkökulmia tilastotuotantoon: Kokeellisilla tilastoilla kohti uutta! 31.8.2023 22.3.2023 Tilastokeskus 1
 • 2. Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa: miksi? • Viimeistään 2000-luvulle tultaessa tuotantoketjut ovat hajonneet ympäri maailmaa. Tästä seuraa pari asiaa: 1. Viennistä saatava taloudellinen arvo kiinnostaa käyttäjiä. Mutta vientituotteita ei kuitenkaan tuoteta pelkästään kotimaisilla panoksilla vaan tuontipanoksilla on iso merkitys. Näin ollen viennin vertaaminen BKT:hen johtaa pahasti harhaan. Tuontipanosten arvo tulee poistaa viennistä! 2. Globalisoituneessa maailmassa halutaan lisäksi tietoa siitä, miten maat ja niiden yritykset työntekijöineen asemoituvat globaaleissa arvoketjuissa • Seurauksena eri tahot ovat kehittäneet arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan tietosisältöjä. Kuuluisin lienee OECD:n TiVA • OECD:n tietosisällön perusteella voi tehdä johtopäätöksiä maiden asemasta globaaleissa arvoketjuissa, mutta ei maiden yritysten tai työntekijöiden asemasta • Tässä avautuu tilaisuus Tilastokeskukselle 21.6.2022 Tilastokeskus 2
 • 3. Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa: miten? • Tuotantomenetelmä kehitetty Tilastokeskuksen ja OECD:n yhteisprojektissa vuosina 2019-2020 OECD-WTO-kehikkoon perustuen olemassa olevan aineiston perusteella • Uuden tilaston kehittämisen mahdollistivat rahoittajat TT-säätiö, UM, TEM sekä VNK 21.6.2022 Tilastokeskus 3 Projektin tavoite: 1) Kehittää tuotantoprosessi arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan indikaattoreiden tuottamiseksi säännöllisesti yhdessä maassa 2) Laajentaa OECD-WTO kehikkoa i) Yritystyyppien mukaisilla alajaotteluilla ii) Useammalla toimialalla 3) Tuomalla mukaan työvoiman piirteitä kuvaavat indikaattorit 4) Nopeuttaa arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan tietojen julkistamista
 • 4. Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa: miten? • Tilastokeskuksella pääsy laajaan valikoimaan yritys- ja työllisyysaineistoja. Yhdistetään nämä mikrotason datat makrotason dataan - Kansantalouden tilinpito – Työvoimatilastot - Yritystilastot 21.6.2022 Tilastokeskus 4 Muodostetaan yritysaineisto: liikevaihto, arvonlisä, vienti, tuonti, työvoima jne. Mikrodata Haetaan talouden tuotantofunktio tarjonta- ja käyttötaulukoista Tarjonta- ja käyttötaulukot Jaetaan tarjonta- ja käyttötaulukot yritysten ominaisuuksien mukaan Laajennetut tarjonta- ja käyttötaulukot Käännetään tarjonta- ja käyttötaulukot panos- tuotostaulukoiksi. Laajennetut panos- ja tuotostaulukot Lasketaan arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan indikaattorit Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan indikaattorit
 • 5. Muutama keskeinen käsite: bruttoviennin rakenne arvonlisän näkökulmasta Bruttovienti (tavarat ja palvelut) Bruttoviennin ulkomainen arvonlisä Bruttoviennin kotimainen arvonlisä Suora bruttoviennin kotimainen arvonlisä Epäsuora bruttoviennin kotimainen arvonlisä Kuinka paljon maan bruttovienti sisältää arvoa, joka syntyi kotimaan ulkopuolella eli toisin sanoen viennissä käytettyjen tuontipanosten arvoa Kuinka paljon maan bruttovienti sisältää arvoa, joka tuotettiin kotimaassa vientiä varten 15th June 2023 katri.kaaja@stat.fi Kuinka paljon toimialan/yritysryhmän bruttovienti sisältää sen itsensä tuottamaa arvoa Kuinka paljon toimialan/ yritysryhmän bruttovienti sisältää muiden toimialojen/ yritysryhmien tuottamaa arvoa eli alihankintaketjujen tuottamaa arvoa
 • 6. Yritykset kokoluokittain eri vienti-indikaattoreissa 2021 • Suurten yritysten merkitys korostuu bruttoviennin lisäksi viennin sisältämän kotimaisen arvonlisän indikaattoreissa. • Pienten sekä keskisuurten yritysten viennistä syntyvän kotimaisen arvonlisän osuus koko viennin kotimaisesta arvonlisästä (47%) on kuitenkin suurempi kuin vastaava osuus bruttoviennissä (42%) - Suuret yritykset käyttävät siis enemmän tuontipanoksia viennissään… • Bruttoviennin sisältämä kotimainen epäsuora arvonlisä on liki yhtä suuri kuin suora arvonlisä. Toisin sanoen viennistä saatava arvonlisä ei synny pelkästään vientitoimintaa harjoittavissa yrityksissä vaan liki samalla painoarvolla myös näiden yritysten alihankintaketjuissa, • Huom. Viejätoimiala viittaa tässä vientiä harjoittavaan yritysryhmään eli kokoluokkaan 31.8.2023 Tilastokeskus 6 17 373 12 550 7 017 5 533 24 710 16 903 9 045 7 858 55 291 31 320 15 828 15 492 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Bruttovienti Bruttoviennin kotimainen arvonlisä, viejätoimialan mukaan Bruttoviennin suora kotimainen arvonlisä Bruttoviennin epäsuora kotimainen arvonlisä Suuryritykset, vähintään 250 työntekijää Keskisuuret yritykset, vähintään 50 ja alle 250 työntekijää Pienet yritykset, alle 50 työntekijää Muu ja tuntematon
 • 7. Vuonna 2021 viennin kotimaista arvonlisää syntyi noin 29 miljardin euron verran alihankintaketjujen kautta. Minkä kokoluokan suomalaiset yritykset toimivat tilaajina ja mitkä alihankkijoina? • Suurten yritysten tilaamista alihankintaketjuista syntyi arvonlisää noin 15,5 miljardin euron verran • Mutta suuret yritykset synnyttivät muun kokoluokan yritysten alihankkijoina ”vain” 8,6 miljardin verran arvonlisää • Sen sijaan pienet yritykset lisäsivät vientiin arvoa 9,3 miljardin euron verran toimiessaan muun kokoluokan yritysten alihankkijoina • Perspektiivikysymys! • Alihankkijana toimimisesta syntyvän arvonlisän ja omasta vientitoiminnasta suoraan syntyvää arvonlisää voi tutkia muuttujalla ”bruttoviennin kotimainen arvonlisä, tuottajatoimialan mukaan” 21.6.2022 Tilastokeskus 7 474 6 531 5 533 9 288 7 858 4 944 15 492 8 592 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Viennin alihankintaketjujen kautta syntynyt arvonlisä alihankinnan tilaajien mukaan Viennin alihankintaketjujen kautta syntynyt arvonlisä alihankkijoiden mukaan Suuryritykset, vähintään 250 työntekijää Keskisuuret yritykset, vähintään 50 ja alle 250 työntekijää Pienet yritykset, alle 50 työntekijää Muu ja tuntematon
 • 8. Tuottajatoimialan kautta pystytään arvioimaan esimerkiksi metsätalouden merkitystä viennissä • Vuonna 2021 metsätalouden bruttoviennin sisältämä arvonlisä (viejätoimialan mukaan) oli vain 69 milj. euroa - Metsätaloudella ei ole juuri ollenkaan omaa bruttovientiä, joten ei ole viennin kotimaista arvonlisääkään • Tuottajatoimialan mukaan katsottuna metsätaloudessa syntyi viennin kotimaista arvonlisää 2,3 mrd. euroa - Metsätalous tarjoaa panoksia (oletettavasti) metsäteollisuuden yrityksille niiden vientiä varten. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten toiminta luo liiketoimintaa metsätalouden yrityksille ja työllistää metsätaloudessa työskenteleviä henkilöitä • Toisaalta synnyttäisikö metsätalous viennin arvonlisää jos metsäteollisuutta ei olisi? 31.8.2023 Tilastokeskus 8 0 500 1000 1500 2000 2500 Bruttoviennin kotimainen arvonlisä, viejätoimialan mukaan Bruttoviennin kotimainen arvonlisä, tuottajatoimialan mukaan
 • 9. Yritys- ja työntekijäluokkia julkaisussa: • Kokoluokka ja konsernisuhde; - Itsenäinen yritys, 0-<10 työntekijää - Itsenäinen yritys, 10-<50 työntekijää - Itsenäinen yritys, 50-<250 työntekijää - Riippuvainen yritys, 0-<10 työntekijää - Riippuvainen yritys, 10-<50 työntekijää - Riippuvainen yritys, 50-<250 työntekijää - Iso yritys, 250- työntekijää - Muu • Ulkomaankaupan harjoittaminen: - Viejä - Tuoja - Viejä-tuoja - Ei harjoita ulkomaankauppaa (tai satunnaisesti) - Muu • Yritysten omistajuus: - Kotimainen yritys - Kotimainen monikansallinen yritys - Ulkomainen monikansallinen yritys - Muu • Viennistä riippuvat henkilötyövuodet: - Sukupuoli - Koulutustaso • Toimiala näiden tietojen suhteen kahden numeron tarkkuudella, maatietojen suhteen yhden kirjaimen tasolla 21.6.2022 Tilastokeskus 9 • Muitakin yritys- ja työntekijäpiirteitä pystyisi periaatteessa lisäämään julkaisuun jos vaan kattavuus ja laatu ok
 • 10. Mahdolliset kehityskohteet? • Parannetaan yritystietojen ja makrotietojen yhdenmukaisuutta - Julkistuksen laadun pitäisi parantua seurauksena • Tarkempi toimialajako teollisuudessa maatietojen osalta ja lisää maita julkistukseen? • Tilastokeskuksen omat ja ulkopuolisesti rahoitetut analyysityöt? • Panos-tuotostilastot: tuote x tuote –ulottuvuus? - Vaatisi erillisen projektin rahoituksineen… 21.6.2022 Tilastokeskus 10
 • 11. Analyysijulkaisut • Kesäkuu 2020: Tilastokeskuksen ja OECD:n kehitysprojektin raportti - Globalisation in Finland: Granular Insights into the Impact on Businesses and Employment • Toukokuu 2021: Ulkoministeriön rahoittamat jatkoraportit (Tilastokeskus ja OECD) - Measuring Trade in Value-Added for Finland – A Comparison of Granular Value-Added Trade Estimates and OECD TiVA Database - Finland: Road to Recovery After Covid-19 • Tieto & trendit - Tasa-arvo ja tulonjako ulkomaankaupassa - Suomi globaaleissa arvoketjuissa - Mistä viennin arvo koostuu? - Kiinan merkitys kauppakumppanina korostuu tuonnissa • Muita yksittäisiä toimeksiantoja 21.6.2022 Tilastokeskus 11