O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cẩm nang điều trị bệnh Xương Khớp

1.731 visualizações

Publicada em

Bạn đang khó chịu vì những triệu chứng đau nhức của Gai cột sống, Thoát vị đĩa đệm, Thoái hóa đốt sống gây nên? Cẩm nang sau sẽ giúp bạn biết làm thế nào để "quẳng nỗi lo về bệnh xương khớp để vui sống". Hãy lưu ngay một bản cho mình và chia sẻ đến mọi người ngay hôm nay!

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

Cẩm nang điều trị bệnh Xương Khớp

 1. 1. ann irelilrdfír: :mn: Tác già: Cóng ty TNHH Hoa Dà Viét Nam 'Y' í! " : '*. "'yn' W' I r w . « ~~ i . a. l a a `. -. - l F. . , > t? H. n- Turn 1 , h » 1 Il-njkí '-"'*' cmu-nimu " HQêNRA http z/ /thaoduochoada . com
 2. 2. jl / Hílíl JüII Chào bgm, Khi cãm trên tay cãm nang này, chüng tói biêt ban dang muón tim kiêm mót loai duqc tháo dác biét nào dó có nãng luc dãy lüi hoàc tàn diét chüng bênh quái ác mà ban hay nguài thãn cüa ban dang mãc phãi. Loai duoc tháo dãc biét mà ban dang tim kiêm di nhiên phài thát hiéu nghiém vê diê`u tri, phãi khác vói nhüng loai duqc tháo mà ban tüng düng qua hoãc nghe thãy quãng cáo ón ào nhung chãng dáng tin tuóng chüt nào. Rãt dting! Chüng tói hoàn toàn thãu hiêu và xin chia sé nói uu tu cüa ban. Chính vi 1)" d0 dting vé` phía nguài tiêu düng, Nhà thuóc Hoa Dà dã phái chçn loc tüng loai duqc thão có phãm chãt cao, có tác dung ducjc 1y" cao, khóng chüa dóc tó dê' sãn xuãt ra các sàn phãm duqc liét kê trong tàp Catalog nãy. Ban hãy thfí di. Chüng tói tin chãc ban sê hài lóng. Nó là cfíu tinh cüa ban dãy! . V`1 sao sán phãm cüa chüng tói cóng hjêu han gãp bói so vó'i các ducjc thão cüa các cóng ty khác? Xin thua vói ban. Dóng Y Si Cánh Thiên dã theo hoc Dóng y tü nãm 13 tuãi trong mót gia dính có mót chiê`u dài lich sit gó`rn 3 thê hé dêu hành nghê Dóng y nãi tiêng tai Viét Nam. Dóng Y SI Cánh Thiên chính thüc hành nghê Dóng y trên 47 nãm, dã chüa tri han 400 nghin bênh nhãn, có kinh nghiêm diêu tri hdn 200 loai bénh nhç, nãng khác nhau. Nhà thê', các sãn phim d0 Dóng Y Sí Cành 'Ihién bào ché', chãc chãn có hiéu quã. Mót lãn nüa, Nhà thuóc Hoa Dà và Dóng Y Si Cãnh Thiên rãít hãn hanh dtíqc dón tiêp ban. Tãt cà sãn phãm cüa Nhà thuóc Hoa Dà dã có hãng trãm nghin nguài thit qua tói và sau dó hãu hêt ho tréi lai mua tiêp, cón mua thêm cho nguài thãn ó xa, giói thiéu thêm cho nhüng nglíài quen biêt trên khãp thê giói. Tãt cá dêu khen ngçíi. Chín madi phãn trãm sàn phãm cüa Hoa Dà ducjc xêp vào loai "best seller". Và chüng tói tin ban cüng sê duqc hài lóng nhu ho. Bãy già ban hãy manh dan chçn lãy mót vài sán phãm duqc tháo thiên nhiên d0 Dóng Y Si Cành 'Thiên bào ché' mà ban thãy dting vói chüng bênh cüa ban. Düng luãng h; vi süc khóe cüa chüng ta duqc tính tüng già mót. Hãy ghi nhó: "Tài sãn quy" nhãt cüa dài nglíài là sííc khóe". Chàm mót già nhiê`u khi hói tiêc cã mót dài! Chüc ban an vui. Dóng YSí Cánh Thiên . wñam : n51: um ; ngun : umr Y 02 i http : Nthaoduochoada . com
 3. 3. irliiríhu 7 fníiihvfr WTñW i; f" w irríxrl: mçüuíi . LLHJL . .. lil. . _ . «` . ..g *fi *-, , a a' nga. . ***ii W? "z 's' ? i W” d; t** Yíík-: :Mi i lia. ..'. r. . gi LJ; :Givi wi? ii^w¢F "fiiçríli “nim Nilo`i9~ 'ñ Thoái hóa khórp Ià bénh phó bién nhát trong các bénh Iy vê khóp, có biêu hién Ià dau khóp và cót sóng man tính, khóng có biêu hiên viêm. Tón thuong coz bán cüa bênh Ià tinh trang thoái hóa cüa sun khóp và dTa dêm. Nguyên nhãn chính cüa bénh Ià do quá trinh Ião hóa hoàc tinh trang chiu áp Iuc quá tái và kéo dài cüa sun khóp, khién dich khóp bi can kiêt dãn, hai dàu xuong co xát nhau dãn dén bào món, thoái hóa. T9 Iê mác bênh ó' nü/ nam wóc tính xáp xi 2,511. Thoái hóa khó-p Ià gi? QUA TRiNH cüA THOA'I HóA KHó'P G) Xuong ® Sun bi hao món G) Sun bi hao món cón thüra ® Sun @ Sun b] phá hüy ñ* Ai dê có nguy ca bi thoái hóa khóvp? a Trên 40 tuói. Nguài béo phi. a Phu nü* sau khi mãn kinh. > Nguài phãi lao dóng mang vác nãng nhoc thuiàng xuyên. i 03 i . aim : mii: um ; iãsm : min https/ /thaoduochoadacom
 4. 4. Fi) hiii: 'i! iHi ` iJJ I iííii JJ íiéft ISJJ IJI i' “ piilliílilii : fiji: {íilüy Uãni imi : maui (ikw/ q: iíiioü, . 3 o | FEW/ qi li ; i gi 253.94,. : irífnigi (371.11- il (iii-Ng: ffãni ifàí : mini m* (May si “fixo- : WINS: ma» marvz. . i? v# . q C li 'i 7 1! í a 4. 14 T' 'R iv" . à ? 1 i í dilim : nm: imi ílãill iiiiíii m! http: //tha0duochoada. com
 5. 5. :f: Triêu chümg cüa thoái hóa khóip? - Dói Vó'i thoái hóa khóp ngoai vi: - Dau à vi tri khóp t6n thuong, tãng Iên khi vàn dóng, giám khi nghi. - Cü= ng khóp bu6i sáng hoàc sau thói gian ngüng vàn dong, thài gian cüng khóp duiói 10 phüt. - Có thê có tiéng lao xao bên trong 6 khóvp khi vàn dóng. - Dói vó'i thoái hóa khóp cót sóng: - O cót s6ng c6: dau ó' phãn sau cüa cót sóng. Dau có thê Ian Iên vüng chãm, phía truóc nguc, vüng dai vai, cánh tay, cãng tay và bàn tay. Dau tãng khi vãn dong, nhát Ià các dóng tác thu dong cüa cót s6ng c6. Mót só tru>c`7ng hop dau Ian xuóng tay và tãng Iên khi ngü>a dãu ra sau hoác nghiêng dàu vê bên t6n thuiong. Truàng hop nãng có thê chên ép tüy c6 gãy ra Iiêt nhe hoãc hoàn toàn hai chi duóri. - O' cót s6ng thát lung: dau vüng thãt lung, có thê Ian xu6ng móng và phãn trên cüa düi. Bê ducyc chãn doán chính xác nhát, bénh nhãn cãn dên cor só' y té dê khám và xét nghiêm. Xét nghiém ph6 bién nhãt Ià chup X-quang hinh ãnh khóp tháy có t6n thuong gai xuong, hep khe khóp. Ngoài ra có thê siêu àm khóp (nêu có tràn dich khóp), hoàc nói soi khóp tüy theo chi dinh cüa bác si. « , i Phwovng pháp aiêu tri hiéu quá? Muc tiêu diêu tri thoái hóa khóp, bên canh viêc diêu tri triêu chüng giám dau, chóng viêm, thi quan trong nhát Ià huióng tóii nguyên nhãn: tãng cuiàng dich khóp. “Khó dich khóp" do 2 nguyên nhãn chính: 1 - Do co thê khóng có dü nguyên Iiêu aê sãn sinh ra dich khóp; 2 - Các duong chát dã có trong co thê nhung bi ü tré tai ch6, khóng dugo vàn chuyên dên düng vi tri khóp cãn bói tron. Do dó, d6 tãng cuàng dich khóp, cãn giái quyêt triét dê cá 2 ván dê: Mêt Ià: cung cãp nguyên Iiêu sãn sinh dich khóp; Hai Ià: dich khóp dó phãi duoc ván chuyên dãy dü dén noi cãn cung cáp. Các bién pháp khóng düng thuóc: - Tránh các hoat dong nãng và gãy dau tai các khó'p bi t6n thutong. - Tàp các bài tàp nhe nhàng dê tãng co Iirc cho các co quanh khóp, cái thiên chtírng nãng cüa khóp nhu: dap xe, boi Iói, kéo tay, di b6 nhe nhàng. .. - Deo dai, nep hoãc düng gãy, nang khi di chuyên dê phãn b6 tái trong Iên khóp. - Giãm cãn nêu bi thüia cãn, béo phi dê giám tái trong Iên khóp. - Chê d6 ãn uóng giàu canxi phóng ngüa Ioãng xuong, ãn nhiêu hoa quá, rau xanh, b6 sung chát béo omega-3. i 05 i dñiir : mii: iiíii ; iãiiii : iiiíii httpM/ thaoduochoadacom
 6. 6. i 'Haw tma, @km3 iii-io- ' . ,. , i O' nuóc ta, mói nãm cü 1 trieu dãn lai có khoãng 700-750 nguoi mói mãc viêm i khóp dang tháp. iíêm khóp dang tháp có thê gãy t6n thuong nãng nê cho các i khóp xuicmg, và dê lai nhüng hàu quã khó Iuàng. `: " Thé nào Ià viêm khó-p dang tháp? Viêm khóp dang tháp Ià mót bênh viêm khóp man tính có tính chát di chuyên. Nguyên nhãn cüa viêm khó= p dang tháp Ià do mót 56 tê bào trong co thê nhàm Iãn mót trong các protein cüa bán thãn Ià ké ngoai Iai. Hé miên dich dugo kích thích dê phãn ürng vcívi các protein này Iàm giái phóng các chát truyên dãn thãn kinh cytokine gãy viêm và tiêu hüy ó các khórp xurorng. Bênh cüng có thê do khi co thê suy yêu dê bi nhiêm mót $6 Ioai vi khuán, vi rüt ph6 biên, hê th6ng miên dich mát phuong huzóng sê bát dàu tán cóng các m6 khóp binh thuàng. I Ai Ià ngwàvi dê mãc viêm khó= p dang tháp? O Viét Nam, cü 100 nguói bi bénh khórp nãm diêu tri tai bénh viên thi trong $6 dó có 20 mác viêm khóp dang tháp. Bénh thuong gãp ó n@ gióri (tf: Ié cao gáp 3 Iãn nam giói). Nhüng ngurori s6ng ó ncii ãm tháp Iãu ngày, thàm chi bênh cón có tính chát vüng Iãnh th6. Làm sao tói biét minh bi viêm khó'p dang thãp? Ban hãy dén hói bác si hoãc chuyên gia dê duoc tu= ván néu gãp it nhát mót trong ` fr nhtrng triéu chcrng sau: Cürng khóp bu6i sáng trên 1 già. 'i ' Vi trí viêm tai các khóp nhó: khóp , ngón tay, c6 tay, khuí/ u tay, dãu g6i, c6 chãn, ngón chán, có tính chátdói xang. '”= `7"-'f"~*7' "WU "W" 'V 'M "i5" co thê có hat duói da có tính chát; 'W' "'“ "" khóng dau, khóng di chuyên, khóng V6'. Khi bénh nãng hon, nguài bénh cón có các triêu chürng toàn thãn nhu s6t, met mói, nguói xanh xao, gãy süt và t6n thuorng các CO' quan khác trên co* thê. Dau có tính chát di chuyên, dau tãng khi thói tiét thay d6i. na ` dñiir : iiiñ: viii : iãiiii : iiiíii httpz/ /thaoduochoadacom
 7. 7. 51133 Bénh có bién chüng nguy hiêm khóng? Càu trá Idi Ià CO. Nêu khóng diêu tri kip thài, sun và dàu xuloing sê bi bào món rát khó hói phuc và ngày càng nãng han, Iàm khe khóip dãn hep lai, các dàu xuoing dính vói nhau gãy biên dang khórp (bàn tay bi veo; ngón tay, ngón chãn bi teo co, co quáp), cüng khóp và mát khá nãng vàn dóng cüa khóp dãn tói tàn phé. Cách phóng ngíra và han ché bênh viêm khó'p dang tháp? Viêm khóp dang tháp Ià bênh khó chtra khói, song có thê phóng ngíra và han chê các dat viêm khórp tiên triên bãng viêc düng thuóc düng cách, kêt hop vóri chê dó vàn dóng, sinh hoat hçip ny nhLr: Luyên tàp hàng ngày dêu dàn dê giám cüng và dau khóp ~ Tránh vàn dóng qua' müc ó các khóp bi t6n thuong Nên str dung quàn áo mêm, dê màc, dép di có quai Nãng vãt bãng cã hai tay ~ Tránh dürng hoãc ngói quá Iãu Do bênh cãn dugo diêu tri trong mót thói gian dài, nguài bênh nên str dung thuóc Tán duqc trong các truiàng hop cáp dê giám nhanh các triêu chümg sung, dau, sau dó có thê chuyên sang diêu tri bãng các bài thuóc Bóng Y nhu Toa Cót Thóng. Kiên Ty Hoàn mang vüia an toàn và khóng có tác dung phu. Két quã nghiên cüu Iãm sàng tác dung cüa Tça Cót Thóng và Kiên Ty Hoàn ducyc kiêm dinh trên hon 10.000 bênh nhãn cho tháy: Chü= ng viêm khóp giám try 34% xuóng 10% sau 3 tháng sü' dung. Chi só tinh trang dau (VAS) giám ró rét dói vói 90% bênh nhàn sau 3 tháng sü* dung. Thài gian cüing khó'p bu6i sáng giám 50% so vó'i trLróc dãy. Khóng ghi nhãn tác dung phu nào cüa sãn phãm. «finn : mii: um : iãsw ; mm 07 http : Nthaoduochoada . com
 8. 8. i 4.1 `IiIorIiI '11 m: * ifàuiu ? T Thé nào Ià thoát vi dia dêm? 4 Thoát vi dia dém Ià tinh trang dia dém cót sóng thoát ra khói vi trí binh thuàng trong vóng soi, chén ép vào rê thãn kinh, tüy s6ng và có su dirt rách vóng soi. Hinh ánh Thoát vi dia dém _ ` ` Nhãn nhãy Dia binh thudng Mãm sun Hinh minh hoa: "Thoát vj dTa dém" Q? : Làm sao tói biêt minh bi thoát vi dTa dêm? - O giai doan dàu: Bênh có biêu hiên dau nhüwc tü cót s6ng e6 xuóng hai tay hoác dau tü* cót s6ng that lung xuóng hai chãn, dau gióng nhu kéo cãng mót soi dãy, dau hon khi ngói, tê màt ngoài bàn chãn, gót chãn hoàc tê hai tay. .. * O giai doan nãng, bênh nhãn thuóng tháy mót tay, mót chãn hoãc hai tay, hai chãn bi teo nhó khién viéc di lai khó khãn và có thê mát khá nãng di Iai. i oa i Hñilr : mii: uiii ; Iãm ; min httpz/ /thaoduochoadacom
 9. 9. a Gai cót s6ng 0 Gai ccfat s6ng Ià gi? Gai cót sóng Ià su phát triên thêm ra cüa xuong trên thãn dót s6ng, dia sun hay dãy chàng quanh khóp tao thành gai xuong. Gai có chiêu dài vài milimet. Phàn Ión gai cót sóng xuát hiên ó màt truóc và bên, hiém khi mpc ó phía sau, do dó ít chén ép vào tüy và rê thãn kinh. Nguy co mác bénh này tãng theo dó tuói và nam bi nhiêu han ncr. Các nguyên nhãn chính dãn dén gai cót s6ng: 0 Su Iãng dong canxi ó' các dãy chãng dót s6ng: thuàng gàp trong thoái hóa cót s6ng à nguiài Ió>n tuói. o Chán thuiorng: chán thuong Iàm hu hai xuiong hoàc khóp ó cót s6ng, và phãn @ng cüa ccr thê dê sira chfra noi bi t6n thuong sê dãn dên su hinh thành gai cót sóng. o Viêm khóp dót s6ng mãn tính: quá trinh viêm Iãu ngày ó sun khiên bê mãt sun hao món dãn, tró nên thó ráp, xü xi, cuói cüng hai bê màt xuong tiép xüc, co sát Iên nhau, hinh thành gai xulong. Gai cót s6ng chên vào dãy thãn kinh N 09 Sñllü HHñE Wl BEHH HHGP httpM/ thaoduochoadacom
 10. 10. Các triéu chümg thwàing gãp cüa gai e6t s6ng? Dau thát Iuing, dau vai hoàc e6, Ian xuóng cánh tay, tê tay. .., dói khi Iàm gióii han vàn dóng ói e6, vai, thát lung. LE! Tói phái Iàm gi khi biét minh bi gai e6t s6ng? Khi duoc bác si chãn doán gai e6t s6ng, mot 56 bênh nhãn nghi ngay dên viêc phãu thuát dê cát di “cái gai" dáng ghét này. Trên thuc té, viéc diêu tri bénh “gai cót s6ng" thuong nghiêng vê bão t6n, khóng cãn thiêt phãi cãt bó gai xuicrng, vi thue ra nguyên nhãn gãy dau cüa bênh nhàn Ià do t6n thuoing hoàc do quá trinh viêm, thóng thuoing khóng phái Ia do gai “dàm" gãy dau nhu> nhiêu nguoi vãn nghi. Cát bó chi duioic chi dinh khi gai ehên ép vào hê thãn kinh, khi gai quá to hoãe moc ó sau thãn dót s6ng, gãy ra các dáu hiéu nhu tê ehàn tay, r6i loan dai tiêu tién, dau Ian tó'i tü ehi và ãnh huóing xáu tóii sinh hoat thuàng nhãt. Nhung sau khi eát, gai có thê moe tró' Iai. Nhüing thuóc thuoing düng Ià nhóm giãm dau kháng viêm khóng steroid, nhóm giãn co. Có thê sir dung mót s6 dung cu nãng do nhu= nep e6, dai Iuing. .. dê giãm bóit gánh nãng Iên các dót s6ng bi bénh. Các phuoing pháp diêu tri h6 tro g6m chãm cüiu, vàt Iy tri Iiéu (giüp giãm dau và tãng vàn dóng ó mót $6 co khóp bi ãnh huiàng), tàp thê duc dêu dan. Nên tãp các món thê thao duói nu=6e nhu boi Iói, aerobie d6 giüp giãm siírc nãng cüa eo thê. Yoga cüng Ià mot phuiong pháp giüp giãm trong Iuioing co thê Iên phãn d6t s6ng bénh, d6ng thoi Iàm thu giãn vüng co bi ãnh huóing. Bênh nhãn phãi dãm bão trong Iuong co thê vüia phãi, tránh tãng trong quá mirc. í Tri gai e6t s6ng hiéu quá bãng tháo duiçic Hoa Dà Toa Cót Thóng: Giüp cho nhüng truàng hoip dau Iuing, dau khóp xuoing thát ! ung và xuong cüng do viêm khóp, thoái hóa khóip, I6i dia dêm, gai cót s6ng, dãy thãn kinh hóng bi chên ép, dau Ian qua toa e6t, dau xu6ng düi, chãn, tê chãn, và teo co chãn. .bãng eáeh b6i b6 Can Thàn và Iàm thóng khí huyét. Kiên Ty Hoàn: Giüp cho nhtmg truong hop nhu dau e6, dau vai, dau cánh tay, tê tay do viêm dãy thãn kinh e6, dau do bi thoái hóa dót s6ng e6, dau dám rói thãn kinh cánh tay, dau do viêm co bà vai, dau do viêm e6 tay, và dau do phong tháp bãng eáeh b6i b6 gãn e6t trong vüng thu= oing tiêu. amin : mii: iiíii : iãiiii lillíli 10 http: //thaoduochoada. c0m
 11. 11. KHGP si itíii THUUNG KHGP PHUC Hiíi (TRLróc KHI sü puno) (SAU KHI sü' nuna) Sun khóp bI hu t6n Sun khóp khóe Xuong duói sun _ phuc hbi Xuong duon sun bi hu t6n Q Kinh nghiém chüia bênh Ami míiu nam: MINH Q7, HCM, Giám dóe Cóng ty BDS A-Z dãbj gai e6t s6ng thát lung L4 và L5 và vói hóa d6t s6ng e6 nhiêu nãm Iiên. Hê mang vác nãng, eüi gàp nguoi, ng6i hay nãm, anh Son lai bi dau bu6t tüi dàu xuóng tàn hai gót ehàn. Bênh khóng chi Iàm anh di lai khó khãn mà eon Iàm tê bi vüng vai gáy và cánh tay. Báng nói Ià vét vói hóa eon chén Iên dãy thãn kinh khiên anh bi r6i loan tiên dính, ~ thuévng xuyên hoa mát, chóng màt, dói khi con phái nãm Iiêt giuong do bénh nãng, khóng vàn dóng duoc. Dãu nãm 2015, tinh co tim hiêu dugc sãn phãm Toa C6t Thóng cüa Hoa aa có 7 Ioai Hoàng Ky, Ban Sãm, Nguu Tát, Bóc Hoat, D6 Trong, Y Di Nhãn, Phue Linh khóng ánh huóng tóii da dày, nên anh dã düng thü. U6ng hét 2 hop, anh tháy bênh tinh giãm di ro rêt. Sau hai tháng sü dung, bénh dã h6i phuc dang kê. Anh k6: "Hiên gioi, tói chi con hoi dau ó lung và gót chãn bên trái. Chüing tê dau báp chãn thi gàn nhu Ià hét hãn. Tói lai chay xe ào ào và giüp do vo con dwoc nhiêu viêc. Mü>ng Iãm! " I" httpM/ thaoduochoadacom
 12. 12. ilng Piliiífi i'M-P Timíilü «a i _ 54 tu6i, Yên Lae, Vinh Phüe, só dién thoai “f” `*_ 0979 xxx xxx, bi dau khóp ãm igãn 10 nãm, di khám dwoe báe si chãn doán thoái hóa khóp g6i, khóip tay, và thoái hóa d6t s6ng e6 , _ i 6,7. fh " Ong eho biét: “Tói uóng thuóe theo doin , gi . ~ nhwng bénh van hay tái phát, cu» hét thuóe Ià . , / lai dau. Dén tháng 3/2014, tói bát dàu chuyên ` ` -'_~ sang uóng Toa C6t Th6ng và Kiên Ty Hoàn ` x2 '. ` 'fi 3 Sau khoãng 2 hóp dãu tiên, e6 gãng vu= ot qua giai dean “cóng thuóe" vói eáe triéu chümg dau tãng thi dên hóp thü* 5, tói thãy nguài nhe nhóm hãn. Sau 2 tháng, m6i Iãn gàp g6i, chi cãn nhe mót cái Ià düing thãng dwoe ngay, Iên cãu thang cüng khóng cón phãi vin". Sau 3 tháng, tói di ehup phim dé kiêm tra lai thi báe sT eho biét các dót s6ng thoái hóa cüa tói dã giám dáng k6." “fhagi Iiluào” Ei iffãni iftlvgvngi uii-Sir ilitglí , aliríiii 'tái iàli gliñ? ilu! ” El- oíIgIoLgL. !Ilílt- iífàni o-Iiilfmgi Iilugli @Fm ni '13 Iàm ar; 'Ei . Fífmgi ran, mui mv 01-71- 'mãn o-lilíulLgi ! Itim ifãllii ; i3 . ffF-Tlcoi ilãlli Bà iiVGUYEEi. ' TH! Aiifil 61 tu6i, Nghi Lóe, Nghé An, bi viêm dày thãn kinh, viêm khép dang tháp gàn 2 nãm, may mãn hon nhiêu ngwoi, sau gãn 2 tháng düng tháo du= oie Toa C6t Th6ng và xoa bóp vói C6n Tràt Bã, bà dã vàn dóng binh thuiong. “Truóic dãy, m6i sáng ngü dày Ià bàn tay tói co quáp, eü>ng d6, khóng thê eü* dóng hay eàm nãm duoc. M6i Iàn di chuyên, tói cüng phãi vin tay vào cánh eüia hay bo twong r6i do dãm tilrng buóc mot. Gió' dãy, tói khóng nhüng eó thê di lai binh thiróing mà eon ãn ngon, ngü ngon hoin truióie. Dén nay aa hon nüia nãm, tói ehu= a tháy bênh tái phát tró Iai. " «íiílilii iiiiii; uii ilãilil ; iiiiii 13 httiu/ /thaoduoehoaclanzom
 13. 13. t@ n77* ; ni iah. [_1"“i*_r“ ; Irma iit V vhi* [jaw : ü ~SI if# * iiiWi* +1~5ii7i~i3i*i1tI: Iii *ilriia &i`. .1.~: `.. L'. . i. I igiit. ¢¢' . . . .ay . . J. . 1. Thu6e Toa C6t Th6ng có tri dwqc dürt hãn bênh khóng? Toa C6t Th6ng Ià thu6e Bóng y duçre bào ehê tü nhCrng tháo duoe quy eó cóng dung diêu tri bênh nên thu6e sé diêu tri hét bénh tuy nhiên bênh nhàn càn kiên nhãn diêu tri trong thoi gian dài khoãng 2 dén 6 tháng, nhung eüng eó nhiêu truong hop hét bênh truióie khoãng thoi gian này. 2. Thu6e Toa C6t Th6ng có tri awqc bénh viêm suing khóp g6i khóng? Thu6e này düng du>oie eho bênh nhãn bi thoái hóa khóp g6i, viêm sung khóip g6i. Tuy nhiên nêu viêm sung nhiêu và có dich trong khóip thi bênh nhãn cãn düng két hop Toa C6t Th6ng voi Tát Thüng Hoàn. 3. Bãy già tói dang dau quá, thu6e eó giüp tói giám dau nhanh khóng? Thu6e duoe bào ehé hoàn toàn tü tháo duoe, khóng có thành phãn thu6e giãm dau nên thu6e khóng giám dau eho anh ngay dwoe tuy nhiên anh eó thê düng thêm C6n Tràt Dã d6 xoa bóp giüp dà thóng kinh maeh và giüp giãm dau nhanh hon. 4. Tói bi thoát vi dia dém dang düng bién pháp chãm cüu thi có düng thêm thu6e này dugie khóng? Anh/ ehi hoàn toàn eó thê düng Toa C6t Th6ng trong Iüe dang diêu tri bãng phuoing pháp chãm eüiu cüa y hoe e6 truyên. T6t hon nüia, anh/ ehi nên tãp vàt Iy tri Iiêu m6i ngày thi sê rüt ngãn dugie thoi gian diêu tri. 5. Tói dang bi dau móng bên phái và hay tê chãn phái do thoái hóa d6t s6ng lung, tói phái düng thu6e bao Iãu thi khói? Tinh trang cüa anh ehi khá nãng, dã bi ehén dày thãn kinh gãy tê chãn, anh chi càn kiên nhãn düng thu6e khoãng 6 tháng sê khói tuy nhiên trong 2 tháng dàu düng thu6e eháe chãn anh ehi sê tháy bênh thuyên giãm ro rét. 7. Tói dang bi thoái hóa 3 d6t s6ng lung nhu= ng cüng bi thoái hóa eá 136t s6ng e6, vày tói nên düng thu6e nhw thê nào? Néu bi thoái hóa 6 eã lung và e6, anh ehi phãi düng eá 2 loai Toa C6t Th6ng và Kiên Ty Hoàn cüng mót Iüe dê diêu tri. nhürng dong thu6e do dóng y sy Cãnh Thiên bào ehé hoàn toàn eó thê u6ng eüng mót Iüc. 10. Thu6e Toa C6t Th6ng có düng augc cho nguài bi cao huyêt áp khóng? Thu6e Toa C6t Th6ng khóng eó kiêng ky vóii bát ky bénh Iy nào khác nên nguoii bénh eao huyêt áp vãn düng duçre thu6e Toa C6t Th6ng. Nêu bénh nhãn dang düng thu6e diêu tri eao huyét áp thi chi cãn u6ng thu6e eáeh 2 gioi so vói gid thu6e. 14 díiilii iiiiii; iiíii : ifiiiii : iiiiii httpz/ /thaoduochoadamzom
 14. 14. iiifiiííi? T? ?? ififíi 5"; ifiI15?. ii i 1. Kiên Ty Hoàn có tri khói hãn thoái hóa khóng? Thu6e sê diêu tri khói hãn tinh trang thoái hóa và nhtrng triéu ehütng dau vai, tê tay khí minh düng Iiên tuc tu 4 dén 6 tháng . 2. Thu6e có ánh hwóing dén da dày, huyét áp hay có tác dung phi; nào khóng? Bãy Ià tháo duqe duioie duoe bào eh6 hoàn toàn tü duioie Iiéu thiên nhiên, khóng eó thành phàn hóa duçre nên khóng gãy bát ki tác dung phu nào hoãe ánh huàng dén nhiímg bénh Ií khác nhu da dày, huyét áp eao, mát ngü. .. 3. Tói bi gai d6t s6ng e6 thi düng có khói khóng? Gai dót s6ng e6 ban nên düng két hop miéng dán tháo duoe Doctor Ninh két hoip thu6e Kiên Ty Hoàn. Liêu trinh ban düng 3 miéng dán trong 3 tháng và düng thu6e trong 4 dén 6 tháng sê khói hãn. 4. Tai sao phái kiêng eü thit bó, hài sãn? T6í tháy nhü= ng th@ dó t6t mà? Vói nguoi già, nhüng nguióii Ión tu6i khi düng vào thi thuioing eó nhiêu acid urie, acid urie sinh ra, di vào eo' th6 sê vào nhüing các khó'p và dóng càng Iãu sê sinh ra nhüng bênh nhu gai e6t s6ng. Hon ntra trên 40 tu6i nhü>ng khóp thuiong thoái hóa, Iàm nhü= ng sun ó' gifra bát dàu khó dãn, c6ng vói eh6 d6 ãn u6ng khóng hap Iy thi Iãu ngày nhuing cái khóp sê gày ra nhiêu bênh hon. 5. Tói viva bi dau Iwng, tê chãn vü= a bi dau b? vai, tê tay thi nên diêu tri th6 nào? Ban nên két hop düng Kiên Ty Hoàn và Toa C6t Th6ng d6 diêu tri sê eó két quã t6t nhát 6. Tói dang düng thu6e tãy d6 diêu tri b6nh ti6u dwàng. Váy có düng dwqe khóng? Ban eó th6 düng két hop nhu'ng eáeh ra khoãng 1 dén 2 gio u6ng. W duoc tháo bào eh6 hoàn toàn tü' thiên nhiên, eãy eó khóng eó hóa duoie. Nên khi düng gàn thu6e tãy, mà thu6e tãy lai ehüra rát nhiêu thành phãn hóa duoic sê giãm cóng dung cüa tháo dude. 7. Tói khóng bi thoái hóa d6t s6ng e6, tói chi bi viêm dày thãn kinh dãn dên dau vai tê tay thi eó th6 düng thu6e này dwqe khóng? Thão duoe sê kích thích dãy thãn kinh hoat d6ng tró lai d6 nó dãy mach máu, dãy máu di nuói nhü= ng b6 phàn bi ehén hay viêm. Ban nên düng Iiên tue trong 2 tháng sê tháy thuyên giãm t6t nhát. Và sau 4 dên 6 tháng nhtrng triêu chüing dau vai tê tay sê khói hãn. 14 «iíiilii iiiiii; iiíii ; iãiiii : iiiiii http z/ /thaoduochoadacom
 15. 15. Tçc-í C6t Th6ng vêi Kiên Ty -ioêin Ià: . sêin phêím ciugc bêio chê' bói iíbóng v si eémh Thiên Vói hdn 50 nãm kinh nghiêm! i ii-gun, . i? ! . ui. ii. ,', i_. i;-: i.i DYSCANH`i “ _, V_ _ V _ i * i rwA'. r (Yi “i . C x/ Iu DYSCAPJHTHiZtJ Back&Leç K r** * i . A r ' lCi " Jan , H StifN w; S. Ariti Pi Ctíàis L i i), . fjziiàw jLQVi-fLj 't '- l' 'x ~ - J-", , x_ r , W- 'i . " i """'5'<"“t'*~`1~. -i»ir; niin . i narima. *- Sán phãm dã phuc vu cho han 400. 000 bénh nhàn tcr8 nude: My, Ue, Canada, Viét Nam, ... i 16 i nñiin : iiiiii iiiii ; iãiiii iiilili httpz/ /thaoduochoadacom
 16. 16. ñ_h_J _. " v , l} i i. '> l . í «v a * * 4 J: _`_p, f/ .`. i** . . i JI" ". ' i' _ 1,44' . -` ` k ii á 41.7353' i ` A, _i H, . , b) 61m a i? ? r ` ' 'I f_ . .o ! !)_I/ /_t. _ 3 i" Giãm datu khó'p V! ? ãángk”. Cãi thiên rã rét ' tinh trçng Sung i i i - Nóng - D6. f'- ' 1 Thoái máí vçin d6ng, _ , i z' giãm thài gian cüng khó'p vào buó'i sáng. i 17' dñilr : iiiii: viii : iíiiiii iiiiiir httpv/ thaoduochoadaaàom
 17. 17. Sü dung nga cãn Th6ng và Kiên W Hoàn? Thoái hóa khó'p I . Dau mói các Bm' có'5ó"9 khó'p chãn, tay Dau mói ! ung Dau mói vai gáy O O AI có THE' DUNG? Thoát v_i Dau dãy día d_êm . . thãn kinh tga O Khó khó'p, cüng khó'p, Ván dóng khó khãn c/ icH DUNG: 1.Trong 2-3 tháng dãu südung "Iiêu tãn cóng": - Bênh nhe: 3 viên/ Iãn, ngày uóng 3 Iãn - Bênh nãng: 5 viên/ Iãn, ngày u6ng 2 Iãn 2. TU tháng thü 3 có thê giám xuóng "Iiêu duy tri" dê phóng bénh tái phát: - 2 viên/ Iãn, ngày u6ng 3 Iãn 3. Nên uóng truóc ãn 30 phüt 4. Sau khi u6ng 2~3 hóp dãu tiên, bénh nhàn có thê nóng, dau các khóp nhiêu hon, dó Ià hién tuqng "cóng thuóc" khi cd thê tiêp nhàn và thích (rng vói các hoat chãt trong thuóc. sãna HHüE um nEmI HHfIP 1a | httpz/ /thaoduochoadamzom
 18. 18. Thão dugo Hoa Dà tri Xuong khãn và KIEN TY HORN owzcnuHtHxí-t , 'A r W) I Klen lv Hoan . ~ 0 5"`1 ~ 'n' 5'. ' mp5 ' ' w' x LK» 'n. _ _x1 v I`f . ' 'V- 4 w ' x7_ r ' , x v I 1 1 V* ` , V! l, .` " , 19 Sñllü líllüE Wl BEIIII HIIUP httpv/ thaoduochoadacom
 19. 19. BO SAN PHIíM "TRONG UãNG NGOAI THOA" DANH RIEMG OHO NGUUI BENH KHUP m” ***urrsupplemna somente-tru** : v a*
 20. 20. cóNG TY HOA DA VIET NAM 158 Dào Duy Anh, Phwàng 9, Phü Nhuàn, TP. HCM Hotline: 08-7308-7373. Website: tha0duochoada. com Email: thaoduochoada@gmail. com , SONG KHóE KHóNG _BENH KHó'P vow THAopuqc HOA DA BAç CHE Bàl DONG Y si cANH THIEN HOA BA DONG Y si CANH THIEN httpM/ thaoduochoadaxom

×