O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Cac cong cu ra quyet dinh.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Cac cong cu ra quyet dinh.pptx

 1. 1. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-1 Quản lý Vận hành Công cụ ra quyết định Module A
 2. 2. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-2 Những điểm chính Tiến trình làm quyết định trong vận hành Những nguyên tắc cơ bản của ra quyết định Bảng quyết định  Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn  Ra quyết định trong điều kiện rủi ro  Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn  Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo (EVPI) Cây quyết định  Một cây quyết định phức tạp hơn
 3. 3. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-3 Các mục tiêu học tập Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa:  Cây quyết định và bảng quyết định  Giá trị tiền tệ cao nhất  Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo  Các quyết định liên tiếp nhau hay dãy quyết định Mô tả hoặc giải thích:  Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn  Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn  Ra quyết định trong điều kiện rủi ro
 4. 4. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-4 Các mô hình, và các kỹ thuật trong quản trị theo khoa học  Có thể giúp nhà quản trị:  Hiểu thấu đáo hơn bản chất của các mối quan hệ trong kinh doanh  Tìm ra những cách tốt hơn để ước định giá trị trong các mối quan hệ như thế; và  Tìm ra cách làm giảm, hoặc ít ra hiểu, sự không chắc chắn bao quanh các kế hoạch và hành động trong kinh doanh
 5. 5. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-5 Các bước tạo nên quyết định tốt  Xác định vấn đề và và các nhân tố ảnh hưởng  Thiết lập tiêu chuẩn quyết định  Lựa chọn công cụ (mô hình) ra quyết định  Nhận ra và đánh giá các phương án sử dụng công cụ (mô hình) ra quyết định  Lựa chọn phương án tốt nhất  Thực hiện quyết định  Đánh giá kết quả
 6. 6. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-6 Mô hình  Ít tốn kém và gây ra sự phá vỡ hơn là thử nghiệm với hệ thống thế giới thực  Cho phép nhà quản lý vận hành đặt loại câu hỏi “Nếu … thì sao”  Được xây dựng cho các vấn đề trong quản trị và khuyến khích yếu tố đầu vào quản trị  Buộc phải có cách tiếp cận thích hợp và có hệ thống về phân tích vấn đề  Đòi hỏi nhà quản trị phải cụ thể về các ràng buộc và các mục tiêu có liên quan đến vấn đề  Giúp làm giảm thời gian cần thiết trong việc ra quyết định
 7. 7. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-7 Mặt hạn chế của mô hình chúng  có thể tốn rất nhiều tiền và cần nhiều thời gian để phát triển và thử nghiệm  thường bị lạm dụng và hiểu sai (và lo ngại) vì sự phức tạp về mặt toán học và lôgic  có khuynh hướng hạ thấp vai trò và giá trị của thông tin không thể định lượng được  thường có giả định đơn giản hoá quá mức các biến trong thế giới thực
 8. 8. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-8 Tiến trình làm quyết định Vấn đề Phân tích định lượng Lôgic Dữ liệu quá khứ Nghiên cứu tiếp thị Phân tích khoa học Mô hình hoá Phân tích định tính Các xúc cảm Trực giác Kinh nghiệm và động cơ cá nhân Những tin đồn Quyết định
 9. 9. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-9 Vấn đề cần quyết định Phương án Trạng thái tự nhiên Kết quả  Cây quyết định  Bảng quyết định Cách trình bày một vấn đề cần quyết định
 10. 10. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-10 Những nguyên tắc cơ bản của lý thuyết ra quyết định Ba loại mô hình ra quyết định:  Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn  Ra quyết định trong điều kiện rủi ro  Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn
 11. 11. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-11 Những nguyên tắc cơ bản của lý thuyết ra quyết định – tiếp theo Các thuật ngữ:  Phương án: đường lối hành động hoặc lựa chọn  Trạng thái tự nhiên: biến cố mà người ra quyết định không kiểm soát được Các ký hiệu sử dụng trong cây quyết định:  Nút quyết định mà từ đó một trong số các phương án có thể được chọn  Nút trạng thái tự nhiên mà từ trong số đó một trạng thái tự nhiên sẽ xảy ra
 12. 12. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-12 Cây quyết định Getz Products 1 2 Thị trường không hứa hẹn Thị trường không hứa hẹn Thị trường hứa hẹn Thị trường hứa hẹn Xây nhà máy nhỏ Một nút quyết định Một nút trạng thái tự nhiên
 13. 13. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-13 Bảng quyết định Trạng thái tự nhiên Phương án Trạng thái 1 Trạng thái 2 Phương án 1 Kết quả 1 Kết quả 2 Phương án 2 Kết quả 3 Kết quả 4
 14. 14. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-14 Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn Maximax (cực đại của cực đại) - Chọn phương án cực đại kết quả tối đa của mọi phương án (Tiêu chuẩn lạc quan) Maximin (cực đại của cực tiểu) - Chọn phương án cực đại kết quả tối thiểu của mọi phương án (Tiêu chuẩn bi quan) Equally likely (cơ hội xảy ra như nhau) – Chọn phương án có kết quả trung bình cao nhất.
 15. 15. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-15 Ví dụ – Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn Trạng thái tự nhiên 200.000$ -180.000$ 200.000$ -180.000$ 10.000$ 100.000$ -20.000$ 100.000$ -20.000$ 40.000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ Maximax Maximin Equally likely Không làm gì Xây nhà máy lớn Xây nhà máy nhỏ Thị trường hứa hẹn Thị trường không hứa hẹn Max theo dòng Min theo dòng Trung bình theo dòng Phương án
 16. 16. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-16 Quyết định 1. Chọn maximax là xây dựng một nhà máy lớn. Đây là cực đại của các số cực đại theo từng dòng hay phương án. 2. The maximin là không làm gì hết. Đây là cực đại của các số cực tiểu theo từng dòng hay phương án. 3. Chọn equally likely là xây dựng một nhà máy nhỏ. Đây là cực đại của các kết quả trung bình theo từng phương án. Phương pháp này giả định rằng tất cả các kết quả cho bất kỳ phương án nào đều có cơ hội xảy ra như nhau.
 17. 17. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-17  Tình huống cần quyết định theo xác suất  Các trạng thái tự nhiên có xác suất xảy ra  Chọn phương án có giá trị tiền tệ kỳ vọng (EMV) lớn nhất  EMV = Tiền lời bình quân của phương án nếu quyết định được lặp lại nhiều lần Ra quyết định trong đều kiện rủi ro
 18. 18. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-18 Phương trình giá trị tiền tệ kỳ vọng Xác suất của thu hoạch EMV A X P X X P X X P X X P X j i i i N N ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) = =  * = * + * + + * 1 1 1 2 2 Số lượng các trạng thái tự nhiên Giá trị của thu hoạch Phương án i ... N
 19. 19. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-19 Ví dụ – Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn Trạng thái tự nhiên Phương án 200.000$ -180.000$ 10.000$ 100.000$ -20.000$ 40.000$ 0$ 0$ 0$ Lựa chọn tốt nhất Giá trị kỳ vọng Thị trường hứa hẹn P(0,5) Thị trường không hứa hẹn P(0,5) Xây dựng nhà máy lớn Xây dựng nhà máy nhỏ Không làm gì
 20. 20. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-20 Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo (EVPI) EVPI đặt ra giá tối đa mà người mua bằng lòng trả cho thông tin bổ sung EVPI là giá trị kỳ vọng trong điều kiện chắc chắn trừ EMV cực đại
 21. 21. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-21 Giá trị kỳ vọng với thông tin hoàn hảo (EV|PI)      n i 1 i Giaù tròkyø voï ng trong ñieà u kieä n chaé c chaé n Keá t quaû toá t nhaá t öù ng vôù i traï ng thaù i töïnhieâ n i ( ) trong ñoùP(S ) Xaù c suaá t cuû a traï ng thaù i töïnhieâ n i vaø i P S  i 1, , soá löôï ng caù c traï ng thaù i töïnhieâ n n
 22. 22. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-22 Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo EVPI = Giá trị kỳ vọng trong điều kiện chắc chắn – EMV cực đại
 23. 23. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-23 Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo Trạng thái tự nhiên Phương án Xây dựng một nhà máy lớn Xây dựng một nhà máy nhỏ Không làm gì 200.000$ -180.000$ 0$ Thị trường hứa hẹn ($) Thị trường không hứa hẹn ($) 0,50 0,50 EMV 40.000$ 100.000$ -20.000$ 0$ 0$ 20.000$ Xác suất
 24. 24. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-24 Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo EVPI = giá trị kỳ vọng với thông tin hoàn hảo - max(EMV) = 200.000$*0,50 + 0$*0,50 – 40.000$ = 60.000$
 25. 25. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-25  Trình bày bằng giản đồ tiến trình làm quyết định  Được dùng để giải các bài toán  Có một tập các phương án và trạng thái tự nhiên, ta cũng có thể dùng bảng quyết định  Có một số tập các phương án và trạng thái tự nhiên (các quyết định liên tiếp nhau), ta không thể dùng bảng quyết định được  EMV là tiêu chuẩn thường được dùng nhất Cây quyết định
 26. 26. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-26 Phân tích bài toán bằng cây quyết định Xác định vấn đề Tổ chức hoặc vẽ cây quyết định Gán xác suất cho các trạng thái tự nhiên Ước tính thu hoạch (payoffs) ứng với từng sự kết hợp có thể giữa các phương án và các trạng thái tự nhiên Giải bài toán bằng cách tính giá trị tiền tệ kỳ vọng cho từng nút trạng thái tự nhiên
 27. 27. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-27 Cây quyết định 1 2 Trạng thái 1 Trạng thái 2 Trạng thái 1 Trạng thái 2 Nút quyết định Kết quả 1 Kết quả 2 Kết quả 3 Kết quả 4 Nút trạng thái tự nhiên
 28. 28. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-28 Cây quyết định Getz Products hoàn tất và giải Thu hoạch 200.000$ -180.000$ 100.000$ -20.000$ 0$ 1 2 Thị trường không hứa hẹn (0,5) Thị trường không hứa hẹn (0,5) Thị trường hứa hẹn (0,5) Thị trường hứa hẹn (0,5) Xây nhà máy nhỏ EMV cho nút 2 = 40.000$ EMV cho nút 1 = 10.000$
 29. 29. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 A-29 Cây quyết định Getz Products có trình bày các xác suất và EMV 1 4 7 49.200$ 106.400$ 40.000$ 2.400$ 2 3 5 6 190.000$ -190.000$ 90.000$ 30.0004 10.000$ 190.000$ -190.000$ 90.000$ 30.000$ 10.000$ 200.000$ -180.000$ 100.000$ 20.000$ 0$ Thị trường hứa hẹn (0,78) Thị trường hứa hẹn (0,78) Thị trường hứa hẹn (0,27) Thị trường hứa hẹn (0,27) Thị trường hứa hẹn (0,5) Thị trường hứa hẹn (0,5) Thị trường không hứa hẹn (0,22) Thị trường không hứa hẹn (0,22) Thị trường không hứa hẹn (0,73) Thị trường không hứa hẹn (0,73) Thị trường không hứa hẹn (0,5) Thị trường không hứa hẹn (0,5) 106.000$ 63.600$ -87.400$ 2.400$ 10.000$ 40.000$ Điểm quyết định 1 Điểm quyết định 2

×