O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
9/9/2016
Nguyên lý th trư ng tài chính
Chương 1
11
N i dung
1
2
3
4
Các hình thái ti n t
Ch c năng c a ti n t
Khái ni m v ...
9/9/2016
Ch c năng c a ti n t
Thư c đo giá tr1
Trung gian trao đ i2
3 B o t n giá tr
4 Phương ti n thanh toán
Ch c năng c ...
9/9/2016
Ch c năng c a ti n t (tt)
B o t n giá tr / phương ti n c t
tr
Ti n đư c s d ng đ c t tr s c
mua qua th i gian, kh...
9/9/2016
1.3 KH I TI N
M c đích phân chia thành kh i ti n: nh m ph c v
cho công tác qu n lý và đi u ti t ti n t
Nguyên t c...
9/9/2016
Khái ni m tài chính
Tài chính th hi n dòng lưu chuy n ti n t trong m i
quan h gi a:
Các ch th ho t đ ng kinh t : ...
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
merged_document_2
Avançar
Próximos SlideShares
merged_document_2
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Chap1 nguyenlythitruong tc_dai cuong tien te tai chinh2

Baixar para ler offline

Đại cương tiền tệ

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Chap1 nguyenlythitruong tc_dai cuong tien te tai chinh2

  1. 1. 9/9/2016 Nguyên lý th trư ng tài chính Chương 1 11 N i dung 1 2 3 4 Các hình thái ti n t Ch c năng c a ti n t Khái ni m v ti n t Kh i ti n t 4 Ti n là gì ? Khái ni m ti n t Money Stock Bond Commodities gold Land Real estate Khái ni m ti n t Theo C.Mac, ti n t là m t th hàng hoá đ c bi t, đư c tách ra kh i th gi i hàng hoá, dùng đ đo lư ng và bi u hi n giá tr c a t t c các lo i hàng hoá khác. Nó tr c ti p th hi n lao đ ng xã h i và bi u hi n quan h s n xu t gi a nh ng ngư i s n xu t hàng hóa. Theo các nhà kinh t hi n đ i: Ti n là phương ti n trao đ i đư c xã h i ch p nh n và pháp lu t b o vệ. “Money (money supply)—anything that is generally accepted in payment for goods or services or in the repayment of debts.” (Mishkin) Ti n là b t c cái gì đư c ch p nh n chung trong vi c thanh toán đ nh n hàng hoá, d ch v ho c trong vi c tr n . Tính ch t c a ti n t 6 Tính ch t ti n t Tính khan hi m Tính đ ng nh t Tính d chia nh Tính d nh n bi t Tính d v n chuy n Tính lâu b n Tính ch p nh n
  2. 2. 9/9/2016 Ch c năng c a ti n t Thư c đo giá tr1 Trung gian trao đ i2 3 B o t n giá tr 4 Phương ti n thanh toán Ch c năng c a ti n t (tt) Thư c đo giá tr Ti n t dùng đ đo lư ng giá tr các hàng hóa, d ch v ; tính toán chi phí s n xu t và bi u hi n giá c các hàng hóa. Giá tr hàng hóa đư c bi u hi n dư i d ng ti n t thì g i là giá c . Ti n t s d ng làm thư c đo giá tr mang tính tr u tư ng, v a có tính pháp lý, v a mang tính quy ư c. Ch c năng c a ti n t (tt) Thư c đo giá tr Ti n t th c hi n ch c năng đo lư ng giá tr ph i có đ giá tr n i t i (n u không Nhà nư c có b t bu c thì dân chúng cũng không ch p nh n công d ng đo lư ng giá tr c a nó) Đ c đi m: Ph i quy đ nh “tiêu chu n giá c cho ti n t ”. T c là ph i quy đ nh tên g i c a Đơn v ti n t . Tác d ng: Th ng nh t quy giá tr các hàng hóa v 1 đơn v đo lư ng là ti n t , giúp thu n ti n khi so sánh giá tr gi a chúng. Ch c năng c a ti n t (tt) Thư c đo giá tr S m t hàng = n S lư ng giá trong n n kinh t phi ti n t = n(n-1)/2 S lư ng giá trong n n kinh t ti n t = n 3 3 3 10 45 10 100 4.950 100 1.000 499.500 1.000 10.000 49.995.000 10.000 Ch c năng c a ti n t (tt) Thư c đo giá tr : Ti n th c hi n vi c bi u th cho 1 lư ng giá tr mà hàng hóa ch a trong nó thông qua vi c quy đ i giá tr đó ra lư ng ti n Nh có ti n nên vi c so sánh giá tr gi a các hàng hóa tr nên đơn gi n hơn 11 Ch c năng c a ti n t (tt) Trung gian trao đ i Ti n t làm phương ti n đ lưu thông hàng hóa, trao đ i d ch v và các kho n khác. Tiêu chu n: s c mua c a ti n t n đ nh, s lư ng ti n t cung ng phù h p (có đ ti n trong lưu thông), cơ c u ti n t thích h p đáp ng đư c nhu c u giao d ch c a dân chúng (m nh giá phù h p). Tác d ng: Ti t ki m th i gian và chi phí giao d ch, chi phí lưu thông ti n m t, đ ng th i thúc đ y quá trình chuyên môn hóa và phân công lao đ ng xã h i.
  3. 3. 9/9/2016 Ch c năng c a ti n t (tt) B o t n giá tr / phương ti n c t tr Ti n đư c s d ng đ c t tr s c mua qua th i gian, khi ngư i ta nh n đư c thu nh p mà chưa mu n tiêu dùng. Kh c ph c nh ng h n ch c a vi c tích tr b ng hi n v t (khó b o qu n, d hư h ng, tính thanh kho n th p…) Mu n th c hi n đư c ch c năng này thì s c mua c a đ ng ti n ph i tương đ i n đ nh lâu dài. Các hình thái c a ti n t 11 Hóa t 22 33 Tín t Bút t Hình thái c a ti n t (tt) Hóa t Hóa t là ti n b ng hàng hóa, hay nói khác đi hóa t là vi c s d ng m t hàng hóa nào đó làm phương ti n ti n t . Hóa t g m 2 lo i: hóa t phi kim lo i và hóa t kim lo i. Hóa t phi kim lo i: là hình th c dùng hàng hóa phi kim lo i làm ti n (vd: bò, trâu, rư u, bia, nô l …) Hóa t kim lo i: Thư ng dùng vàng, b c, đ ng, k m đ đúc thành ti n. Hình thái c a ti n t (tt) Tín t Tín t là ti n t t nó không có giá tr nhưng nh vào s tín nhi m c a m i ngư i và nó đư c lưu dùng Tín t g m 2 lo i: Ti n kim lo i và ti n gi y Ti n kim lo i: giá tr c a ch t kim lo i đúc thành ti n th p hơn nhi u so v i giá tr ghi trên b m t đ ng ti n. Ti n gi y: Có 2 lo i: Ti n gi y kh hoán và ti n gi y b t kh hoán. Hình thái c a ti n t (tt) Bút t (ti n tín d ng) Bút t là th ti n vô hình s d ng b ng cách ghi chép trong s sách k toán t i Ngân hàng. Đây là hình thái ti n t hi n đ i, ph bi n hi n nay. Hình thái c a ti n t (tt) Ti n đi n t (Electronic money) 18
  4. 4. 9/9/2016 1.3 KH I TI N M c đích phân chia thành kh i ti n: nh m ph c v cho công tác qu n lý và đi u ti t ti n t Nguyên t c c a vi c phân chia: Căn c vào tính thanh kho n c a các y u t c u thành Căn c vào m c đ nh y c m c a các y u t c u thành v i các bi n s vĩ mô Căn c vào kh năng qu n lý c a NHTW KH I TI N (tt) KH I TI N (tt) TÀI CHÍNH & CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Khái ni m v tài chính Ch c năng c a tài chính 09/09/201622 Khái ni m v tài chính S hi n di n c a các dòng lưu chuy n có t ch c c a các d ng ti n t gi a các ch th ho t đ ng s n xu t kinh doanh và t ng cá nhân, gi a nhà nư c và các t ch c hđ sxkd, gi a nhà nư c & t ng công dân, gi a đ a phương & trung ương là đi u ki n c n đ các c u trúc kinh t xã h i ho t đ ng Tài chính là h th ng các m i quan h trong s phân b và s d ng các ngu n ti n t thông qua các qu ti n t , các t ch c chuyên ngành và các th trư ng tài chính. 23 Khái ni m tài chính Các thành ph n tham gia h th ng tài chính: Các th trư ng tài chính Các trung gian tài chính: ngân hàng, công ty b o hi m, qu ti n t , công ty đ u tư, công ty tài chính. Các ch th ho t đ ng trong n n kinh t : các cá nhân, t ch c, doanh nghi p, Nhà nư c v i s tham gia c a NHTW, kho b c & các t ch c đi u hành khác 24
  5. 5. 9/9/2016 Khái ni m tài chính Tài chính th hi n dòng lưu chuy n ti n t trong m i quan h gi a: Các ch th ho t đ ng kinh t : huy đ ng v n & s d ng v n Nhà nư c và các ch th , t ch c kinh t : huy đ ng các ngu n ti n vào ngân sách & c p v n, tr giá… Nhà nư c và các t ch c qu n lý hành chính NN: phân b ngân sách Nhà nư c & các cá nhân, t ch c xã h i: huy đ ng thu , tín d ng & đ u tư tài chính 25 Ch c năng c a tài chính Ch c năng phân ph i: Th hi n trong b n ch t c a tài chính là các m i quan h kinh t trong quá trình hình thành và phân ph i các ngu n l c tài chính thông qua dòng lưu chuy n các d ng ti n t Ch c năng qu n lý: Thông qua cơ ch tài chính và các t ch c tài chính, NN th c hi n các ch c năng đi u hành, t ch c , ki m tra các ho t đ ng c a c u tr c hđ sxkd, các cơ c u t ch c tài chính & hđ c a chính quy n đ a phương 26
  • Khnh27

    Apr. 4, 2020

Đại cương tiền tệ

Vistos

Vistos totais

112

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×