Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a ไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

ไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

 1. บริษัท ศิลานักปราชญ์ จ ำ กัด Date: Nov 23, 2021 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่ าน ห้ องประชุมแบบออนไล น์ เรื่อง ไมโครเลิร์น นิ่ งกับการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 
 (MICRO LEARNING) อาจาร ย์ ธิติ ธีระเธียร 
 Apple Professional Learning Specialist
 2. 2 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล (1) เ ข้ า ร่ วมการประชุมออนไล น์ ผ่ านโปรแกรม Cisco Webex ด้ วย เครื่องคอมพิวเตอ ร์ ส่ วนบุคคล (2) เตรียม แท็บเล็ต หรือ เครื่องสมา ร์ ทโฟน เพื่อใ ช้ ในการ ร่ วมกิจกรรม การเตรียมความพ ร้ อมเพื่อเ ข้ า ร่ วมกิจกรรม 2
 3. 3 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 3 4 เทรนด์ การจัดการศึกษาของ โรงเรียนในศตวรรษ ที่ 21
 4. 4 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 4 การเรียนรู้ ตามความต้องการ แบบเฉพาะด้าน
 5. 5 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 5 การเรียนรู้ ที่ ไม่ถูกจ ำ กัด อยู่เฉพาะในโรงเรียน
 6. 6 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 6 การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เ พื่ อเ ป็ น สื่ อการเรียนรู้
 7. 7 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 7 การ ประเมินแบบองค์รวม เ พื่ อการพัฒนาผู้เรียน
 8. 8 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล อะไรคือสิ่งที่ ท่ าน ต้ องการเรียน รู้ ในวันนี้ อะไร คือ สิ่งที่เรา ต้ องการเรียน รู้ ? แ ล้ วมัน เกี่ยว ข้ องกับเราอ ย่ างไร ? ท ำ ไม เราถึงเ ข้ า ร่ วมกิจกรรมในวันนี้ ? แ ล้ วเราจะ น ำ ไปมันไปประยุก ต์ ใ ช้ กับสิ่งใด ? สื่ อไมโครเลิร์น นิ่ งและแนวทางในการใช้เ พื่ อส่งเสริมการเรียนรู้ เค รื่ องมือเ พื่ อการสร้าง สื่ อไมโครเลิร์น นิ่ ง 
 การวิเคราะห์บทเรียนและวางแผนการเผยแพร่ สื่ อ การประยุกต์ใช้เครือข่ายทางสังคมเ พื่ อการเรียนรู้ 8
 9. 9 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 9 คุณครูเคยประสบ ปั ญหาเห ล่ านี้ หรือไ ม่ ? สอนไม่ทัน
 10. 10 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 10 คุณครูเคยประสบ ปั ญหาเห ล่ านี้ หรือไ ม่ ? เด็กเรียนรู้ช้า ตามเ พื่ อนไม่ทัน
 11. 11 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 11 คุณครูเคยประสบ ปั ญหาเห ล่ านี้ หรือไ ม่ ? ยาวไม่อ่าน นานไม่ดู
 12. 12 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 12 ไมโครเลิร์น นิ่ ง การแยกย่อยเ นื้ อหา เ พื่ อน ำ เสนอในรูปแบบ ที่ กระชับและน่าสนใจ ให้กับผู้เรียน แบบทีละเล็กละน้อย อย่างต่อเ นื่ อง เ พื่ อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และ ช่วยเสริมความมุ่ง มั่ นในการเรียนให้เ พิ่ ม ขึ้ น
 13. 13 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 13 สิ่ งพิมพ์ บทความ ข่าว คลิปวิดีโอ พอตแคสต์ เกมส์ ไมโครเลิ ร์ นนิ่ง
 14. 14 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 14 ไมโครเลิ ร์ นนิ่ง 5 - 10 นาที
 15. 15 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 15 ไมโครเลิ ร์ นนิ่ง https://qrgo.page.link/6H8Y2 https://qrgo.page.link/m8DX1 https://qrgo.page.link/QcA4c https://qrgo.page.link/bTQRF
 16. 16 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 16 ไมโครเลิ ร์ นนิ่ง สิ่ งพิมพ์ บทความ ข่าว หนังสือดิจิทัล
 17. 17 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 17 ไมโครเลิ ร์ นนิ่ง คลิปวิดีโอ Clips Adobe Spark Video iMovie
 18. 18 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 18 ไมโครเลิ ร์ นนิ่ง พอตแคสต์ Apple Podcast Voice Memo GarageBand Anchor
 19. 19 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 19 ไมโครเลิ ร์ นนิ่ง เกมส์ Quizlet Kahoot! Quizizz Wordwall Live Worksheets Gamilab
 20. 20 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 20 แนวทางการออกแบบบทเรียนไมโครเลิ ร์ นนิ่ง บทน ำ ร่างกายกับสภาพแวดล้อมใต้ น้ ำ อุปกรณ์ส ำ หรับการด ำ น้ ำ • ประวัติศาสตร์เ กี่ ยวกับการด ำ น้ ำ • การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใต้ทะเล • ความดันบนผิว น้ ำ และใต้ น้ ำ • การแก้ ปั ญหาการเจ็บแน่น ที่ เกิดจากแรงดัน • การ สื่ อสารใต้ น้ ำ • กฏ พื้ นฐานของการด ำ น้ ำ แบบสกูบ้า • ระบบชุด ป้ องกันและการสูญเสียความร้อนใต้ น้ ำ • อุปกรณ์ส ำ หรับช่วยในการลอยตัว • อุปกรณ์ส ำ หรับช่วยในการหายใจ • ระบบข้อมูลในการด ำ น้ ำ • การประกอบอุปกรณ์สกูบ้า • ข้อควรปฏิบัติเ พื่ อการด ำ น้ ำ อย่างปลอดภัย • การ ฝึ กใช้อุปกรณ์ในสระ น้ ำ กฏของก๊าซและผลกระทบต่อร่างกาย • อากาศ ระบบทางเดินหายใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต • ……
 21. 21 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 21 แนวทางการออกแบบบทเรียนไมโครเลิ ร์ นนิ่ง อุปกรณ์ส ำ หรับการด ำ น้ ำ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเ กี่ ยวกับอุปกรณ์ส ำ หรับ การด ำ น้ ำ แบบสกูบ้า (K) ผู้เรียนสามารถประกอบอุปกรณ์ส ำ หรับการด ำ น้ ำ แบบสกูบ้าได้อย่างถูกต้อง (P) ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นถึงความส ำ คัญ ของความปลอดภัยในการด ำ น้ ำ ลึก (A) • ระบบชุด ป้ องกันและการสูญเสียความร้อนใต้ น้ ำ • อุปกรณ์ส ำ หรับช่วยในการลอยตัว • อุปกรณ์ส ำ หรับช่วยในการหายใจ • ระบบข้อมูลในการด ำ น้ ำ • การประกอบอุปกรณ์สกูบ้า • ข้อควรปฏิบัติเ พื่ อการด ำ น้ ำ อย่างปลอดภัย • การ ฝึ กใช้อุปกรณ์ในสระ น้ ำ เ นื้ อหาและสาระความรู้ วัตถุประสงค์/เ ป้ าหมาย คลิป: 
 การสาธิตการประกอบอุปกรณ์ส ำ หรับด ำ น้ ำ ลึก บทความ: 
 การเลือกอุปกรณ์ส ำ หรับการด ำ น้ ำ ลึก Podcast: ข้อควรปฏิบัติเ พื่ อการด ำ น้ ำ อย่างปลอดภัย คลิป: 
 การสาธิตการอ่านค่าจากไดร์ฟคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถอ่านค่าต่างๆ จากไดร์ฟคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง (P) ระยะเวลา 2 สัปดาห์ สื่ อไมโครเลิร์น นิ่ ง Quizizz: 
 อุปกรณ์ส ำ หรับการด ำ น้ ำ ลึก ช่วงเวลา สัปดาห์ ที่ 1 : วันอังคาร เวลา 9:00 น. สัปดาห์ ที่ 1 : วันพฤหัส เวลา 9:00 น. สัปดาห์ ที่ 1 : วันเสาร์ เวลา 9:00 น. สัปดาห์ ที่ 2 : วันอังคาร เวลา 9:00 น. สัปดาห์ ที่ 2 : วันพฤหัส เวลา 9:00 น.
 22. 22 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 22 แนวทางการออกแบบบทเรียนไมโครเลิ ร์ นนิ่ง ชื่ อเ รื่ อง: โปรดระบุเ นื้ อหาและสาระความรู้ เ นื้ อหาและสาระความรู้ วัตถุประสงค์/เ ป้ าหมาย ระยะเวลา ................ คาบ สื่ อไมโครเลิร์น นิ่ ง ช่วงเวลา โปรดระบุตัว ชี้ วัด / วัตถุประสงค์การเรียนรู้ โปรดระบุถึง สื่ อ ที่ จะใช้ในการท ำ กิจกรรม โดยจะต้อง 
 สอดคล้องกับตัว ชี้ วัดหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โปรดระบุวัน เวลา และช่องทางใน การเผยแพร่ สื่ อไมโครเลิร์น นิ่ ง
 23. 23 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 23 แนวทางการออกแบบบทเรียนไมโครเลิ ร์ นนิ่ง • การสร้างกลุ่ม • การ ตั้ งค่ากลุ่ม • การสร้างเมนู “คู่มือ” (Guide) • การประกาศข่าวสาร • การใช้ Hash Tag
 24. 24 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 24 แนวทางการออกแบบบทเรียนไมโครเลิ ร์ นนิ่ง Edmodo Moodle OpenChat School Work
 25. 25 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 25 https://www.facebook.com/groups/290002846328760
 26. 26 ไมโครเลิ ร์ นนิ่งกับการจัดการเรียน รู้ ยุคดิจิทัล 26
Anúncio