O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Deep Diving - AA

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Navigation - AA
Navigation - AA
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Deep Diving - AA

Baixar para ler offline

เรียนรู้เกี่ยวกับการดำน้ำแบบ SCUBA เรื่อง การดำน้ำลึก (Deep Diving) ในหลักสูตร Advanced Adventurer ของ SSI สอนโดย อ.ธิติ ธีระเธียร (ครูกั้ง)

สนใจเรียดำน้ำแบบ Scuba สามารถสอบถามได้ที่
Line: @godivethailand
เบอร์โทร: 091-7529619

เรียนรู้เกี่ยวกับการดำน้ำแบบ SCUBA เรื่อง การดำน้ำลึก (Deep Diving) ในหลักสูตร Advanced Adventurer ของ SSI สอนโดย อ.ธิติ ธีระเธียร (ครูกั้ง)

สนใจเรียดำน้ำแบบ Scuba สามารถสอบถามได้ที่
Line: @godivethailand
เบอร์โทร: 091-7529619

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (11)

Anúncio

Deep Diving - AA

  1. 1. Advanced Adventurer Perfect Buoyancy https://shop.line.me/@godivethailand https://www.facebook.com/GoDiveThailand info@GoDiveThailand.com https://www.GoDiveThailand.com
  2. 2. เรียนไปท ำ ไม ? (1) เพื่อการด ำ น้ ำ ซึ่งมีความลึกมากก ว่ า 20 เมตร (2) เพื่อการวางแผนและเพิ่มความปลอดภัยในการด ำ น้ ำ ลึก (Deep Diving) (3) เพื่อเรียน รู้ การใ ช้ Dive Computer ในการด ำ น้ ำ ลึก (Deep Diving) เมื่อ ผ่ านการ ฝึ กอบรมภาคทฤษฎีแ ล้ ว ผู้ เรียนจะสามารถ... (1) ระบุเกี่ยวกับอุปกร ณ์ ที่จ ำ เ ป็ น ต้ องใ ช้ ในการด ำ น้ ำ ลึก (Deep Diving) (2) อธิบายขั้นตอนในการวางแผนอ ย่ างละเอียดเพื่อการด ำ น้ ำ ลึก (Deep Diving) การด ำ น้ ำ ลึกกับอุปกร ณ์ เพื่อการด ำ น้ ำ ในการด ำ น้ ำ ลึก (Deep Diving) เ ป็ นการด ำ น้ ำ เพื่อการส ำ รวจหรือ ท่ องเที่ยวไปในบริเวณซึ่ง มีความลึกมากก ว่ า 18 เมตร ระยะ ห่ างจากจุดที่คุณอ ยู่ กับผิว น้ ำ ที่มากขึ้น ท ำ ใ ห้ คุณจ ำ เ ป็ นที่ จะ ต้ องมีความ รู้ และทักษะที่มากขึ้น รวมทั้งยัง ต้ องมีอุปกร ณ์ ที่เหมาะสมกับการด ำ น้ ำ ใน สภาพแวด ล้ อมที่มีแสง น้ อยและมีแรงกดดันที่มากขึ้น ด้ วย ระบบการ จ่ ายอากาศ (Delivery System) อุปกร ณ์ ในระบบการ จ่ ายอากาศเ ป็ นอุปกร ณ์ ที่ส ำ คัญในการด ำ รงชีพใ ต้ น้ ำ ในการด ำ น้ ำ ลึก (Deep Diving) คุณจ ำ เ ป็ นจะ ต้ องมีอุปกร ณ์ จ่ ายอากาศที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูง สามารถท ำ งานไ ด้ ดีในทุกๆ ระดับความลึก (1) First Stage และ Second Stage ควรเ ป็ นแบบ Balance ซึ่งสามารถ จ่ ายอากาศไ ด้ อ ย่ างส ม่ ำ เสมอ ด้ วยความดันเดียวกันในทุกระดับความลึก รวมทั้งยัง ต้ องสามารถ ท ำ งานไ ด้ ดีและ จ่ ายอากาศไ ด้ อ ย่ างส ม่ ำ เสมอในขณะแช ร์ อากาศกับบัดดี้ (2) Alternate Air Source ควรมีประสิทธิภาพในการท ำ งานไ ม่ ด้ อยไปก ว่ าตัว จ่ าย อากาศหลักของคุณ (3) ถังอากาศ (Tank) จะ ต้ องมีปริมาณอากาศที่เพียงพอ ต่ อการด ำ น้ ำ ในครั้งนั้น 2 ADVANCED ADVENTURER | PERFECT BUOYANCY
  3. 3. ระบบการลอยตัว (Buoyancy System) BC ของคุณจะ ต้ องมีความสามารถในการท ำ งานไ ด้ ดี และควรมีแรงยกเพียงพอที่จะพาคุณ และบัดดี้ของคุณขึ้น สู่ ผิว น้ ำ ไ ด้ จากระดับความลึกที่ด ำ ในได ฟ์ นั้น ระบบ ข้ อมูล (Information System) ระบบ ข้ อมูล เ ป็ นระบบที่มีความจ ำ เ ป็ นและส ำ คัญมาก ต่ อความปลอดภัยของคุณในระห ว่ าง การด ำ น้ ำ ลึก เนื่องจากคุณจะ ต้ องคอยตรวจสอบระดับความลึก เวลา และปริมาณอากาศ อ ย่ าง ต่ อเนื่องอ ยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งการใ ช้ Gauges หรือ Dive Computer เพื่อ ตรวจสอบ ข้ อมูลอ ย่ างเ ช่ น NDL และ Depth ในการด ำ น้ ำ แบบ Multi-Level Dive รวมทั้ง อัตราเร็วในการกลับขึ้น สู่ ผิว น้ ำ และระยะเวลาในการท ำ Safety Stop ที่เหมาะสม ระบบปก ป้ อง ร่ างกาย (Exposure System) ในการด ำ น้ ำ ลึก (Deep Diving) คุณจะ ต้ องระมัดระวังเกี่ยวกับการรักษาความอบ อุ่ นของ ร่ างกาย เพราะการสูญเสียความ ร้ อนของ ร่ างกายจะบันทอนความสามารถในการคิด และ ท ำ ใ ห้ เลือดไหลเวียน ช้ าลง ส่ งผลใ ห้ การก ำ จัดไนโตรเจนออกจาก ร่ างกายของคุณลดลง ด้ วย โดยปกติ ร่ างกายจะสูญเสียความ ร้ อน ร้ อยละ 75 ทางศรีษะ เ ท้ า และมือ ดังนั้น คุณอาจ ต้ อง สวมเสื้อกั๊ก ฮู๊ ด และถุงมือ เพื่อ ช่ วยใ ห้ ร่ างกายอบ อุ่ น ไฟฉาย (Lights) เนื่องจากแสงและสีจะถูกดูดซับไปตามระดับความลึก ไฟฉายส ำ หรับด ำ น้ ำ จะ ช่ วยใ ห้ คุณ สามารถ อ่ านมาตรวัด ต่ างๆ การ ส่ งสัญญาณใ ห้ เพื่อนของคุณ หรือการคืนสีสันใ ห้ กับสิ่งมี ชีวิตในทะเล คุณควรพกไฟฉายหลักที่มีความส ว่ างสูงไ ม่ น้ อยก ว่ า 1000 ลูเมน และไฟส ำ รอง ดวงเล็กไป ด้ วย โดยสามารถเก็บไ ว้ ในกระเ ป๋ าของ BC หรือติดกับสายรัดที่ชุดของคุณ ตรวจ สอบใ ห้ แ น่ ใจ ว่ า ไฟฉายทั้งสองกระบอกถูกชา ร์ จจนเต็มหรือมีแบตเตอรี่ที่พ ร้ อมใ ช้ งาน ก่ อน การด ำ น้ ำ แ ต่ ละครั้ง และไฟฉายควรมีเชือกเ ส้ นเล็กที่สามารถค ล้ องกับ ข้ อมือไ ด้ นอกจากนี้ บนเรือยังควรมีการสนับสนุนที่ควรเตรียมไ ว้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เ ช่ น บุคลากรเพื่อสนับสนุนการด ำ น้ ำ เชือกส ำ หรับการขึ้นและลง (Descent/Ascent Line) ถัง อากาศส ำ หรับท ำ Safety Stop (Droped Tank) ทุ่ นส ำ หรับท ำ Surface Maker อุปกร ณ์ สื่อสาร อุปกร ณ์ ปฐมพยาบาล และแผนส ำ หรับเหตุฉุกเฉินจากการด ำ น้ ำ ลึก 3 ADVANCED ADVENTURER | PERFECT BUOYANCY
  4. 4. การวางแผนเพื่อการด ำ น้ ำ ลึก ในการด ำ น้ ำ ลึก (Deep Diving) เรา ต้ องตระหนัก ว่ า ขีดจ ำ กัดในการด ำ น้ ำ ลึกของคุณไ ม่ ไ ด้ ขึ้นอ ยู่ กับสภาพแวด ล้ อม เ ช่ น แสงส ว่ าง ความเย็น ความ ขุ่ น หรือกระแส น้ ำ เ ท่ านั้น แ ต่ ยังขึ้น อ ยู่ กับระดับประสบการ ณ์ ส่ วนตัว ความ รู้ สึก ผ่ อนคลาย และระดับทักษะของคุณ ด้ วย ในการด ำ น้ ำ ลึก มีสิ่ง ต่ างๆ ที่คุณ ต้ องค ำ นึงถึง ดัง ต่ อไปนี้ ขีดจ ำ กัดความลึก ขีดจ ำ กัดความลึกของการด ำ น้ ำ เพื่อสันทนาการ คือ 30 เมตร ซึ่งคุณอาจจะ ต้ องเผชิญห น้ า กับการเพิ่มขึ้นของการสะสมไนโตรเจนใน ร่ างกาย ซึ่งจะมีผลโดยตรง ต่ ออาการเมาไนโตรเจน (Nitrogen narcosis) และโรค น้ ำ หนีบ (Decompression sickness) น้ ำ หนัก ถ่ วงและการลอยตัว การใ ช้ น้ ำ หนัก ถ่ วงและทักษะการลอยตัวที่เหมาะสม เ ป็ นสิ่งส ำ คัญ 2 ประการ เพื่อความสบาย เมื่อคุณอ ยู่ ใน น้ ำ เมื่อคุณอ ยู่ ในระดับความลึกที่มากขึ้น แรงกดดันของ น้ ำ จะท ำ ใ ห้ อากาศใน ชุด ป้ องกันและชุด BC ถูกบีบอัด ส่ งผลใ ห้ คุณมีการลอยตัวในทางลบ (Negative) และใน ตอนสิ้นสุดของได ฟ์ ในระห ว่ างการท ำ Safety Stop เมื่ออากาศที่อ ยู่ ในถังของคุณเหลือ น้ อย ถังอากาศที่เบาอาจท ำ ใ ห้ คุณมีการลอยตัวเ ป็ นบวก (Positive) มากขึ้น Pre-dive entry buddy check เมื่อคุณและบัดดี้แ ต่ งตัวเสร็จและพ ร้ อมที่จะกระโดดลงไปใน น้ ำ แ ล้ ว อาจมี ปั ญหาบางอ ย่ างที่ อาจตรวจพบไ ด้ เ ช่ น ท่ อพันกัน เข็มขัด น้ ำ หนักหลวม ไ ม่ ไ ด้ เก็บออคโตปุส หรือยังไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด วา ล์ วถังอากาศ เพื่อควมปลอดภัย ก่ อนการลง น้ ำ ใ ห้ ตรวจสอบอุปกร ณ์ ซึ่งกันและกันอ ย่ าง รวดเร็วและยืนยัน ส่ วนส ำ คัญของแผนการด ำ น้ ำ อีกครั้ง ขั้นตอนในการด ำ ลงในความลึก การลอยตัวที่เหมาะสมเ ป็ นสิ่งส ำ คัญมาก คุณควรหยุดไ ด้ ทุกเมื่อและหลีกเลี่ยงการจมลงไป จบเหยียบพื้น ด้ าน ล่ าง ซึ่งอาจท ำ ใ ห้ แนวปะการังหรืออุปกร ณ์ ของคุณเสียหายไ ด้ การลงโดย ใ ช้ เ ส้ นเชือกในแนวดิ่งจะมีประโยช น์ และ ช่ วยคุณไ ด้ มาก 4 ADVANCED ADVENTURER | PERFECT BUOYANCY
  5. 5. ขั้นตอนในระห ว่ างการด ำ น้ ำ เนื่องจากคุณอ ยู่ ในความลึก เวลาที่อ ยู่ ใ ต้ น้ ำ (NDL) และการ จ่ ายอากาศที่มีประสิทธิภาพ มี ความส ำ คัญเ ป็ นอ ย่ างมาก คุณจึงควรตรวจสอบ ข้ อมูลจาก Dive Computer หรือ Gauges ของคุณอ ย่ าง ต่ อเนื่อง เพื่อใ ห้ แ น่ ใจ ว่ า คุณไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ ต้ น้ ำ นานเกินไป หรือ ด ำ น้ ำ ลึกเกินก ว่ าที่ วางแผนไ ว้ ในการกลับขึ้น สู่ ผิว น้ ำ คุณจะ ต้ องมั่นใจ ว่ า มีอากาศเพียงพอ ต่ อการท ำ Safety Stop และ สามารถกลับขึ้น สู่ ผิว น้ ำ ไ ด้ อ ย่ างปลอดภัย จึงเ ป็ นเรื่องที่ส ำ คัญมากที่คุณจะ ต้ องทราบและ สามารถระบุต ำ แห น่ งของจุดกลับขึ้น สู่ ผิว น้ ำ ไ ด้ เพื่อใ ห้ สามารถกลับมายังเชือกหรือแห ล่ ง อากาศส ำ รอง (Dropped Tank) ที่ถูก ห้ อยไ ว้ ไ ด้ คุณและบัดดี้ควรอ ยู่ ใก ล้ กันเสมอ แ ต่ เนื่องจากสถานการ ณ์ ที่ไ ม่ คาดคิด คุณและบัดดี้ของคุณ อาจแยกจากกันใ ต้ น้ ำ ดังนั้น ในการวางแผนการด ำ น้ ำ จึงควรอธิบายขั้นตอนที่จะ ต้ องปฏิบัติ เพื่อใ ห้ แ ต่ ละคนทราบ ว่ า จะ ต้ องด ำ เนินการอ ย่ างไร เมื่อพัดหลงกับบัดดี้ ขั้นตอนที่แนะน ำ คือ (1) กลับไปที่จุดกลับขึ้น สู่ ผิว น้ ำ หรือเชือกส ำ หรับขึ้น (Ascent line) (2) รอประมาณ 1 นาที (3) กลับขึ้น สู่ พื้นผิว 5 ADVANCED ADVENTURER | PERFECT BUOYANCY
  6. 6. ขั้นตอนในการกลับขึ้น สู่ ผิว น้ ำ ก่ อนถึงเวลาขึ้นใ ห้ กลับไปที่จุด Exit point ของคุณ ตรวจสอบใ ห้ แ น่ ใจ ว่ าคุณมีอากาศเพียง พอส ำ หรับการกลับขึ้นอ ย่ าง ช้ าๆ และการหยุดท ำ Safety Stop เพื่อความปลอดภัย ใ ช้ ความ ระมัดระวังเมื่อคุณอ ยู่ ห่ างจากผิว น้ ำ ประมาณ 10 เมตร เนื่องจากอากาศใน BC ของคุณ จะ ขยายตัวจนท ำ ใ ห้ คุณลอยกลับขึ้น สู่ ผิว น้ ำ เร็วเกินไป อ ย่ าลืม ! คุณ ต้ องกลับขึ้น สู่ ผิว น้ ำ ด้ วยความเร็วไ ม่ เกิด 9 เมตร ต่ อนาที และการ หยุดเพื่อท ำ Safety Stop ที่ระยะ 5 เมตร เ ป็ นเวลา 3 ถึง 5 นาที ก่ อนขึ้น สู่ ผิว น้ ำ อันตรายที่อาจเกิดจากการด ำ น้ ำ ลึก เนื่องจากผลกระทบของความกดดัน นักด ำ น้ ำ ลึกมักจะมีความเสี่ยงที่ ต้ องเผชิญห น้ ากับ อันตรายที่เพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย การศึกษา และการท ำ ความเ ข้ าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จะ ช่ วยใ ห้ คุณทราบถึงสัญญาณและอาการ ผิดปกติ และ ช่ วยใ ห้ คุณสามารถวางแผนเพื่อรับมือไ ด้ 6 ADVANCED ADVENTURER | PERFECT BUOYANCY
  7. 7. Nitrogen Narcosis ไนโตรเจนที่มีความเ ข้ ม ข้ นสูงภายใ ต้ ความกดดัน อาจ ส่ งผล ต่ ออาการเมาไนโตรเจน ซึ่งเ ป็ น อาการทางประสาทและการท ำ งานของสมองที่ ช้ าลง คุณจะ รู้ สึกมึนงง งวงซึม และอาจหมด สติไ ด้ ในที่สุด เมือเกิดอาการเมาไนโตรเจน ใ ห้ ขยับกลับขึ้นมา สู่ ระดับที่ตื้นขึ้นสัก 1 - 2 เมตร เพื่อใ ห้ ความลึกลดลง จนก ว่ าอาการเห ล่ านั้นจะหายไป ดังนั้น เมื่อบัดดี้ของคุณมีอาการผิด ปกติ และ ส่ งสัญญาณขึ้น คุณควรตอบสนองทันที หลังจากนั้นจึง ค่ อยหยุดและสื่อสารกับ บัดดี้ของคุณ Hypercapnia อาการคา ร์ บอนไดออกไซ ด์ คั่งในเลือดเกิดจากการหายใจตื้นและสั้นในขณะด ำ น้ ำ นอกจากนี้ ยังอาจเ ป็ นผลมาจากความเหนื่อย ล้ าและขาดการพัก พ่ อนที่เพียงพอ เพื่อ ป้ องกันการเกิด อาการคา ร์ บอนไดออกไซ ด์ คั่งในเลือด ความ ผ่ อนคลายและหายใจลึกและยาวอ ย่ าง ช้ าๆ ใน ระห ว่ างการด ำ น้ ำ Hypothermia ภาวะที่อุณหภูมิของ ร่ างกายตํ่าก ว่ า 35 องศาเซลเซียส ซึ่งจะ ส่ งผลใ ห้ มีการอารหนาวสั่น หายใจถี่ อ่ อนเพลีย มี ปั ญหาในการควบคุมการเคลื่อนไหวของ ร่ างกาย และ ส่ งผลกระทบ ต่ อ ระบบการท ำ งาน ต่ าง ๆ ใน ร่ างกาย หากไ ม่ ไ ด้ รับการรักษาอ ย่ างทัน ท่ วงทีอาจท ำ ใ ห้ ระบบ หัวใจและระบบทางเดินหายใจ ล้ มเหลวไ ด้ จึงเ ป็ นเรื่องส ำ คัญที่คุณควร ต้ องสวมชุด ป้ องกันที่ เหมาะสมกับอุณหภูมิของ น้ ำ ที่ระดับความลึกที่คุณจะด ำ น้ ำ Decompression Sickness โรค น้ ำ หนีบ เ ป็ นโรคที่เกิดจากการอ ยู่ ที่ระดับความลึกนานเกินไป หรือการกลับขึ้น สู่ ผิว น้ ำ ด้ วยอัตราเร็วเกินไป ก๊ าซไนโตรเจนที่สะสมใน ร่ างกายจะรวมตัวกันจนเกิดเ ป็ นฟอง ก๊ าซ (gas bubble) ไปอุดตันภายในกระแสเลือด หรือซึมเ ข้ าเนื้อเยื่อของอวัยวะ ต่ าง ๆ ภายใน ร่ างกาย ส่ งผลใ ห้ เนื้อเยื่อบาดเจ็บและเกิดอาการ ต่ างๆ ตามมา โรค น้ ำ หนีบมีความสัมพัน ธ์ กับ ผู้ ที่มี โรค อ้ วน (high body fat content) สภาพแวด ล้ อมเย็น ภาวะขาด น้ ำ (dehydration) และ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอ ล์ บางการศึกษาพบ ว่ า การออกก ำ ลังกาย ก่ อนด ำ น้ ำ ลึก ช่ วย ป้ องกันการเกิดโรค น้ ำ หนีบ แ ต่ ในทางกลับกัน หากออกก ำ ลังกายหลังจากด ำ น้ ำ ลึกจะ เพิ่มโอกาสเกิดโรค น้ ำ หนีบไ ด้ 7 ADVANCED ADVENTURER | PERFECT BUOYANCY
  8. 8. Lung Over-expansion Injuries กฎ ข้ อแรกของการด ำ น้ ำ คือ อ ย่ ากลั้นหายใจ! ในสถานการ ณ์ ที่ขาดอากาศ หากนักด ำ น้ ำ ไ ม่ สามารถหายใจออกไ ด้ ในขณะที่ลอยขึ้น ก๊ าซที่ติด อ ยู่ ในปอดจะขยายตัว ท ำ ใ ห้ ถุงลมที่ปอดเกิดการ ฉีกขาด และป ล่ อยใ ห้ ก๊ าซไหลเ ข้ า สู่ กระแสเลือดและ เนื้อเยื่อ อาการของเ ส้ นเลือดอุดตันในหลอด เลือดแดงมักจะปรากฏขึ้นในทันที และมีอาการ ค ล้ ายกับเ ส้ นเลือดในสมองแตก การบาดเจ็บจากการจากการขยายตัวมากเกิน ไปของอากาศในปอด เ ช่ น (1) Arterial Gas Embolism - AEG (2) Mediastinal emphysema (3) Subcutaneous emphysema (4) Pneumothorax ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น คุณอาจจะยังไ ม่ มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะดูแล ผู้ ประสบเหตุไ ด้ อ ย่ างไรก็ตาม คุณอาจเ ป็ นคนแรกหรือคนเดียวในที่เกิดเหตุ ดังนั้น คุณควรทราบวิธีการ ด ำ เนินการที่เหมาะสมเพื่อการดูแลอ ย่ างทัน ท่ วงที และสามารถประเมินสถานการ ณ์ เพื่อ ถ่ ายทอด ข้ อเท็จจริงของเหตุการ ณ์ ใ ห้ เ จ้ าห น้ าที่การแพท ย์ ฉุกเฉินทราบไ ด้ ทันที การ ฝึ กทักษะภาคปฏิบัติ ในการเรียน รู้ ภาคปฏิบัติ จะ มุ่ งเ น้ นใ ห้ คุณทดลองวางแผนการในการด ำ น้ ำ การก ำ หนดระดับ ความลึกสูงสุด และเวลาในการด ำ น้ ำ การด ำ น้ ำ ที่ระดับความลึก 20 -30 เมตร พ ร้ อมทั้งใ ช้ Dive Computer ในการตรวจสอ ข้ อมูลในระห ว่ างการด ำ น้ ำ 8 ADVANCED ADVENTURER | PERFECT BUOYANCY

×