O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 35 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

L7 8

 1. 1. ຍິ ນດີ ຕ້ ອນຮັ ບ ນັ ກສຶ ກສາສາມາດດາວໂຫຼ ດເອົ າສະໄລດນີ ້ ໄດ້ ທີີ່ E-mail: salardkhith2011@gmail.com Password: 797975092011
 2. 2. ທວນຄື ນບົ ດຮຽນເກົີ່ າ ອາສາສະໝັ ກຕອບເອົ າຄະແນນ 1. ເຮົ າສາມາດເຮັ ດສັ ນຍາແຮງງານ ແບບບີ່ ການົ ດເວລາໄດ້ ບີ່ ?ອະທິ ບາຍ? 2. ສັ ນຍາແຮງງານສາມາດຍົ ກເລີ ກໄດ້ ບີ່ ? ຖ້ າໄດ້ ເຮັ ດໃນຮູ ບການໃດແດີ່ ? 3. ກີ່ ອນຍົ ກເລີ ກສັ ນຍາແຮງງານຜູ້ ໃຊ້ ແຮງງານຕ້ ອງເຮັ ດແນວໃດແດີ່ ? 5 ນາທີ
 3. 3. ພາກສະເໜີ 1. ການນາໃຊ້ ແຮງງານແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັ ກນ້ ອຍ 2. ເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງງານ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້
 4. 4. ແຮງງານແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັ ກນ້ ອຍ 1. ສະພາບລວມ 2. ຫຼັ ກການທີີ່ ກົ ດໝາຍການົ ດ ກີ່ ຽວກັ ບແຮງງານ ແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັ ກນ້ ອຍ
 5. 5. ສະພາບລວມ 1. ຜູ້ ຍິ ງແມີ່ ນເພດ ແນວໃດ? 2. ເດັ ກນ້ ອຍແມີ່ ນຫຍັ ງ?
 6. 6. ການນາໃຊ້ ແຮງງານແມີ່ ຍິ ງຖື ພາ ມານ ບີ່ ໃຫ້ ຜູ້ ຍິ ງຖື ພາ ແລະ ແມີ່ ມານຍັ ງລ້ ຽງລູ ກນ້ ອຍ ເຮັ ດ: 1. ວຽກຍົ ກຖີ່ າຍ ແລະ ແບກຫາບໜັ ກ; 2. ວຽກທີີ່ ຕ້ ອງຢື ນເປັ ນເວລາດົ ນນານ; 3. ວຽກງານອັ ນໜັ ກໜີ່ ວງເປັ ນພິ ເສດ ທີີ່ ກົ ດໝ າຍການົ ດເວລາເຮັ ດວຽກໄລຍະສັ້ ນ; 4. ຫ້ າມເຮັ ດວຽກເພີີ່ ມໂມງ. ຕ້ ອງສັ ບຊ້ ອນໄປເຮັ ດວຽກອືີ່ ນຊົີ່ ວຄາວ
 7. 7. ເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງງານ ໃນໄລຍະທີີ່ ເຮັ ດວຽກອືີ່ ນຊົີ່ ວຄາວ ຜູ້ ອອກແຮງງານ ຈະໄດ້ ຮັ ບ ເງິ ນເດື ອນເຕັ ມຕາມປົ ກກະຕິ ເປັ ນ ເວລາ 3 ເດື ອນ ເມືີ່ ອກາຍ 3 ເດື ອນຈະໄດ້ ຮັ ບ ເງິ ນເດື ອນຕາມໜ້ າວຽກໃໝີ່ ທີີ່ ເຮັ ດ ຊົີ່ ວຄາວ
 8. 8. ການພັ ກກີ່ ອນ ແລະ ຫຼັ ງເກີ ດລູ ກ - ມີ ສິ ດພັ ກກີ່ ອນ ແລະ ຫຼັ ງເກີ ດລູ ກ ຢີ່ າງໜ ້້ ອຍ90 ວັ ນ - ຫຼັ ງເກີ ດລູ ກຕ້ ອງໄດ້ ພັ ກຢີ່ າງໜ້ ອຍ 42 ວັ ນ ໃນໄລຍະນີ ້ ຈະໄດ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນເຕັ ມ - ຖ້ າຫາກເຈັ ບເປັ ນເນືີ່ ອງຈາກເກີ ດລູ ກ ສາມາດພັ ກເພີີ່ ມໄດ້ 30 ວັ ນ ແຕີ່ ໄດ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນ 50 ສີ່ ວນຮ້ ອຍ - ກລະນີ ຫຼຼຸ ລູ ກແມີ່ ນພັ ກໄດ້ ຕາມຄາສັີ່ ງແພດ ໂດຍໄດ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນເຕັ ມ
 9. 9. ເງິ ນອຼຸ ດໜູ ນໃນການເກີ ດລູ ກ ແລະ ຫຼຼຸ ລູ ກ “- 60% ຂອງເງິ ນເດື ອນ/1 ລູ ກ; 110%/2ລູ ກຂຶ ້ ນໄປ ຜູ້ ອອກແຮງ ງານທີີ່ ເກີ ດລູ ກ ຫຼຼຸ ລູ ກ ຜູ້ ໃຊ້ ແຮງງານ ປະກັ ນສັ ງຄົ ມ
 10. 10. ການນາໃຊ້ ແຮງງານເດັ ກນ້ ອຍ - ເຮົ າສາມາດນາໃຊ້ ແຮງງານ ເດັ ກອາຍຼຸ 14 ປີ ຫາ ບີ່ ເຖິ ງ18 ໄດ້ - ເຮັ ດວຽກບີ່ ໃຫ້ ເກີ ນ 8 ຊົີ່ ວໂມງຕີ່ ວັ ນ
 11. 11. ຂ້ ຫ້ າມໃນການນາໃຊ້ ແຮງງານເດັ ກ ວຽກທີີ່ ບີ່ ໃຫ້ ເດັ ກເຮັ ດ: - ການຂຼຸ ດຄົ້ ນບີ່ ແຮີ່ ທຼຸ ກປະເພດ; - ການປະກອບວັ ດຖຼຸ ເຄມີ ; - ການມ້ ຽນສົ ບຄົ ນຕາຍ - ການເຮັ ດວຽກເພີີ່ ມໂມງ - ການເຮັ ດວຽກຢູີ່ ບີ່ ອນທີີ່ ມີ ສຽງດັ ງເກີ ນ ຂອບເຂດ; - ເຮັ ດວຽກກາງຄື ນ ແລະ ອືີ່ ນໆ
 12. 12. ເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງງານ ເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງງານແມີ່ ນຫຍັ ງ? 1. ລາຍໄດ້ ຈາກການເຮັ ດວຽກ 2. ເງິ ນໄດ້ ຈາກການເຮັ ດວຽກ ການເບີ ກຈີ່ າຍເງິ ນເດື ອນເຮັ ດຕອນໃດ? ກີ່ ອນ ຫຼັ ງເຮັ ດວຽກແລ້ ວ 30151
 13. 13. ສິ ດສະເໜີ ພາບໃນການຮັ ບ ເງິ ນເດື ອນ ຜູ້ ອອກແຮງງານທີີ່ ເຮັ ດວຽກປະລິ ມານ ເທົີ່ າກັ ນ, ຄຼຸ ນນະພາບຄຼຸ ນຂອງວຽກເທົີ່ າກັ ນ ຈະໄດ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງງານເທົີ່ າ ກັ ນາໂດຍບີ່ ຈາແນກ: - ເຊື ້ ອຊາດ; - ສາສະໜາ - ສັ ນຊາດ; - ຖານະທາເສດຖະກິ ດ, - ເພດ, ໄວ; ສັ ງຄົ ມ
 14. 14. ການການົ ດລະດັ ບເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າ ແຮງງານ ຜູ້ ໃຊ້ ແຮງງານຕ້ ອງການົ ດເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງງານບີ່ ໃຫ້ ຫຼຼຸ ດເງິ ນເດື ອນຕີ່ າສຼຸ ດ ໃຝເປັ ນຜູ້ ການົ ດເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງ ງານຕີ່ າສຼຸ ດ? ການການົ ດເງິ ນເດື ອນຕີ່ າສຼຸ ດອີ ງໃສີ່ ເຫດຜົ ນໃດ?
 15. 15. ການການົ ດເງິ ນເດື ອນສູ ງກວີ່ າລັ ດ ການົ ດ ຜູ້ ໃຊ້ ແຮງງານມີ ສິ ດການົ ດລະດັ ບເງິ ນເດື ອນ ສູ ງກວີ່ າລະດັ ບທີີ່ ລັ ດປະກາດໃຊ້ ໂດຍອີ ງໃສີ່ : 1. ລະດັ ບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ການເບີ ກຈີ່ າຍເງິ ນເດື ອນຢູີ່ ບີ່ ອນອືີ່ ນ; 2. ຄຼຸ ນຄີ່ າຂອງວຽກ; 3. ຄວາມຕ້ ອງການໃນການດາລົ ງຊີ ວິ ດ ວັ ດຖຼຸ - ຈິ ດໃຈ; 4. ລະດັ ບການເໜັ ງຕິ ງຂອງຄີ່ າຄອງຊີ ບ; 5. ຜົ ນປະໂຫຍດທາງດ້ ານສະຫວັ ດດີ ພາບ ແລະ
 16. 16. ຮູ ບການ ແລະ ລະບຽບການເບີ ກຈີ່ າຍ ເງິ ນເດື ອນ 1. ເບີ ກຈີ່ າຍຕາມເວລາເຮັ ດວຽກເຊັີ່ ນ: ເປັ ນ ຊົີ່ ວໂມງ, ວັ ນ, ເດື ອນ ຫຼື ຕາມການມອບເໝົ າ; 2. ເບີ ກຈີ່ າຍເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງງານ, ເງິ ນອຼຸ ດໜ ູ້ ນ ແລະ ບາເນັ ດຕ້ ອງເຮັ ດບັ ນຊີ ຮັ ບຈາຍ ແລະ ໃຫ້ ຜູ້ ອອກແຮງງານເຊັ ນຮັ ບເອົ າ 3. ການເບີ ກຈີ່ າຍເງິ ນເດື ອນຕ້ ອງເບີ ກຢີ່ າງໜ້ ອຍ ເດື ອນລະຄັ້ ງ ສາລັ ບຜູ້ ທີີ່ ເບີ ກຈີ່ າຍຕາມຫົ ວໜີ່ ວຍຜະລິ ດຕະ ພັ ນ ຫຼື ຕາມເວລາເຮັ ດວຽກຕ້ ອງເບີ ກຢີ່ າງໜ້ ອຍ 2 ຄັ້ ງ
 17. 17. ການກວດກາຄວາມຖື ກຕ້ ອງໃນການ ເບີ ກຈີ່ າຍເງິ ນເດື ອນ ເພືີ່ ອຄວາມຖື ກຕ້ ອງ ແລະ ຊັ ດ ເຈນ ຜູ້ ອອກ ແຮງງານມີ ສິ ດທວງ ຖາມເຖິ ງວິ ທີ ການຄິ ດໄລີ່ ເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງງານທີີ່ ຜູ້ ອອກແຮງງານ ຈະໄດ້ ຮັ ບ
 18. 18. ເບີ ກຈີ່ າຍເປັ ນເງິ ນສົ ດ ຄົ ບຖ້ ວນ ຖື ກຕ້ ອງຕາມການົ ດເວລາ
 19. 19. ນອກຈາກເງິ ນເດື ອນຜູ້ ໃຊ້ ແຮງງານ ສາມາດເບີ ກຈີ່ າຍເງິ ນອຼຸ ດໜູ ນ ຫຼື ນະໂຍບາຍອືີ່ ນໆເພືີ່ ອກະຕຼຸ ກຊຼຸ ກຍູ້ ຜູ້ ອອກແຮງງານ ຫ້ າມເບີ ກຈີ່ າຍເງິ ນເດື ອນເປັ ນສິີ່ ງເສບ ຕິ ດ, ສິີ່ ງມຶ ນເມົ າ ແລະ ສິີ່ ງເປັ ນອັ ນຕະລາຍຕີ່ ສຼຸ ຂະພາບໃຫ້ ຜູ້ ອອກແຮງງານແທນ ໃນກລະນີ ພົ ບຄວາມຫຍຼຸ້ ງຍາກ ຫຼື ເຫດ ສຼຸ ກເສີ ນສາມາດຂເບີ ກຈີ່ າຍເງິ ນເດື ອນລີ່ ວງ ໜ້ າໄດ້
 20. 20. ການຢຼຸ ດເຊົ າວຽກຊົີ່ ວຄາວ - ກລະນີ ຫົ ວໜີ່ ວຍແຮງງານຢຼຸ ດເຊົ າ ການເຄືີ່ ອນໄຫວຊົີ່ ວຄາວ - ຜູ້ ອອກແຮງງານຈະໄດ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ບີ່ ? ໄດ້ ຮັ ບຢີ່ າງໜ້ ອຍ 50% ຂອງ ເງິ ນເດື ອນ
 21. 21. ບູ ລິ ມະສິ ດໃນການໄດ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນ ຫຼື ຄີ່ າແຮງງານ • ກລະນີ ຫົ ວໜີ່ ວຍແຮງງານລົ້ ມລະລາຍ ຫຼື ຖື ກສານຕັ ດສິ ນຮິ ບຊັ ບ ທັ ງໝົ ດ ເຈົ້ າໜີ ້ ອືີ່ ນ ລັ ດ ຜູ້ ອອກແຮງງານ
 22. 22. ເງິ ນເພີີ່ ມໂມງ ແລະ ຄິ ດໄລີ່ ເງິ ນເພີີ່ ມໂມງ ກາງເວັ ນຂອງມື ້ ທາມະດາ 17:00 20:00 ໃຫ້ ຄິ ດໄລີ່ 1 ຊົີ່ ວໂມງ ເທົີ່ າກັ ບ150% ຂອງເງິ ນເດື ອນປົ ກກະຕິ
 23. 23. ກາງຄື ນ ກາງຄື ນຂອງມື ້ ທາມະດາ 20:00 6:00 ມື ້ ໃໝີ່ ໃຫ້ ຄິ ດໄລີ່ 1 ຊົີ່ ວໂມງເທົີ່ າກັ ບ 200% ຂອງເງິ ນເດື ອນປົ ກກະຕິ
 24. 24. ການຄິ ດໄລີ່ ເງິ ນເພີີ່ ມໂມງໃນວັ ນພັ ກ • ກາງເວັ ນ 8:00 20:00 ໃຫ້ ຄິ ດໄລີ່ 1 ຊົີ່ ວໂມງເທົີ່ າກັ ບ 250% ຂອງເງິ ນເດື ອນປົ ກກະຕິ
 25. 25. ກາງຄື ນ 20:00 6:00 ມື ້ ໃໝີ່ ຄິ ດໄລີ່ 1 ຊົີ່ ວໂມງ ເທົີ່ າກັ ບ 300% ຂອງເງິ ນເດື ອນປົ ກກະຕິ
 26. 26. ການປີ່ ຽນຜຽນເຮັ ດວຽກເວລາ ກາງຄື ນ 22:00 5:00 ມື ້ ໃໝີ່ ຈະໄດ້ ຮັ ບເງິ ນອຼຸ ດໜູ ນເພີີ່ ມ 15% ຂອງເງິ ນໃນທຼຸ ກຊົີ່ ວໂມງ
 27. 27. ຕົ ວຢີ່ າງ ທ້ າວ ກ ເຮັ ດວຽກເພີີ່ ມໂມງໃນວັ ນທາມະ ດາແຕີ່ 17:00 ຫາ 21:00 , ເຮັ ດວຽກເພີີ່ ມໃນ ວັ ນອາທິ ດແຕີ່ 8:00 ຫາ 11:00 ແລະ ແຕີ່ 20:00 ຫາ 22:00. ນອກນີ ້ ລາວໄດ້ ເຮັ ດວຽກ ປີ່ ຽນຜຽນກາງຄື ນ 1 ວັ ນແຕີ່ 22:00 ຫາ 5:00 ຂອງມື ້ ໃໝີ່ . ຖາມວີ່ າລາວຈະໄດ້ ຮັ ບເງິ ນ ເພີີ່ ມໂມງ ແລະ ເງິ ນອຼຸ ດໜູ ນໃນການ ປີ່ ຽນຜຽນກາງຄື ນເທົີ່ າໃດ?ຮູ້ ເງິ ນເດື ອນ 1ລ້ ານກີ ບ
 28. 28. ເຮັ ດແຕີ່ 17:00 ຫາ 20:00 ເປັ ນກາງເວັ ນເທົີ່ າກັ ບ 3 h ເງິ ນເດື ອນ 1.000.000 ກີ ບ/26 ວັ ນ 1 ຊົີ່ ວໂມງເທົີ່ າ ກັ ບ 1.000.000 208ℎ = 4.800ກີ ບ/h ກາງເວັ ນ 150%/1ຊົີ່ ວໂມງ =4.800x150% =7.200 ກີ ບ ເຮັ ດ 3 h =7.200 x 3 =21.600 ກີ ບ
 29. 29. • ເຮັ ດກາງຄື ນ ແຕີ່ 20:00 ຫາ 21:00= 1h =4.800x200% =9.600 ກີ ບ ເຮັ ດວັ ນອາທິ ດແຕີ່ 8:00 ຫາ 11:00=3h =4.800x250% =12.000 =12.000x3 =36.000 ກີ ບ
 30. 30. • ເຮັ ດແຕີ່ 20:00 ຫາ 22:00=2h =4.800x300% =14.400 =14.400x2 =28.800 ກີ ບ ເຮັ ດປີ່ ຽນຜຽນກາງຄື ນແຕີ່ 22:00 ຫາ 5:00=7h =4.800x15% =720x7 =5040 ກີ ບ
 31. 31. ສະຫຼຼຸ ບ • ມີ ຫຍັ ງບີ່ ເຂົ້ າໃຈກະລຼຸ ນາ ຖາມ
 32. 32. ວຽກບ້ ານ ເຮັ ດໃຫ້ ສາເລັ ດແລ້ ວສົີ່ ງອາທິ ດຕີ່ ໄປ
 33. 33. 1. ທ້ າວ ກໄດ້ ເຮັ ດວຽກເພີີ່ ມໂມງໃນມື ້ ທາມະດາແຕີ່ ເວລາ 19:00 ຫາ 22:00 ເປັ ນເວລາ 5 ວັ ນ ແລະ ເຮັ ວຽກແຕີ່ ເວລາ 17:00 ຫາ 19:00 ເປັ ນເວລາ 7 ວັ ນ. ຖາມວີ່ າລາວຈະໄດ້ ຮັ ບເງິ ນເພີີ່ ມໂມງ ເທົີ່ າໃດ?ຮູ້ ວີ່ າເງິ ນເດື ອນຂອງລາວ ແມີ່ ນ 1.500.000 ກີ ບ
 34. 34. 2. ທ້ າວ ສ ໄດ້ ເຮັ ດວຽກໃນວັ ນ ອາທິ ດ ແຕີ່ 8:00 ຫາ 11:00 ເປັ ນ ເວລາ 5 ວັ ນ ແລະ ໄດ້ ເຮັ ດວຽກ ແຕີ່ 17:00 ຫາ 00:00. ຖາມວີ່ າ: ລາວ ຈະໄດ້ ຮັ ບເງິ ນເພີີ່ ມໂມງໃນການ ເຮັ ດວຽກເທົີ່ າໃດ?ຮູ້ ວີ່ າເງິ ນເດື ອນ ຂອງລາວແມີ່ ນ 2.000.000 ກີ ບ.
 35. 35. 3. ນ ຂໄດ້ ຖື ກຜູ້ ໃຊ້ ແຮງງານ ໃຫ້ ໄປເຮັ ດວຽກຜຽນກາງຄື ນ ແຕີ່ 22:00 ຫາ 5:00 ເປັ ນເວລາ 2 ວັ ນ. ຖາມວີ່ າລາວຈະໄດ້ ຮັ ບ ເງິ ນອຼຸ ດໜູ ນເທົີ່ າໃດ?ຮູ້ ວີ່ າ ເງິ ນເດື ອນຂອງລາວແມີ່ ນ 700.000 ກີ ບ.

×