ï
Ñ®¿²¹» α³>²·¿
î
í
ì ³»­¿¶ ¼·² °¿®¬»¿ ´«· η½¸¿®¼ Ó±¿¬ô Ü·®»½¬±® Û¨»½«¬·ª ¿´ Ñ®¿²¹» α³>²·¿
ë ·²¬®±¼«½»®»
ê Ú®¿²½» Ì»´»½±³
ê
ç Ñ®¿²¹» α³...
í
Ü·®»½¬±® Û¨»½«¬·ª ¿´ Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³
½· ± ±°±®¬«²·¬¿¬»
¼»ª»²·³ ³¿· ½±³°»¬·¬·ª· °»²¬®« ¿ ±º»®· «²
­°®·¶·²·²¼ ¿²¹¿...
ë
·²¬®±¼«½»®»
ê
œÜ»¦ª±´¬¿®»¿ Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿®»
¿²¹¿¶¿³»²¬»´» »¬·½» °» ½¿®» Ù®«°«´ô 2²
­¿ò ß½»­¬» ¿²¹¿¶¿³»²¬»ô »¨°®·³¿¬» 2² ݱ¼...
é
«³¿²»ô ¶«®·­¬«´«· ­¿« ½±²­·´·»®«´«· °» °®±¾´»³»
³±¼«´«´ ½«°®·²¼» ³¿· ³«´¬» ­½»²¿®·· ½¿®»
¼» «² ·²­¬·¬«¬ ­°»½·¿´·¦¿¬ øײ­...
è
½±²¬®±´«´ ·²¬»®²ô ± °®·±®·¬¿¬»
Ù®«°«´«·ò ß½»­¬»¿ ¿« ½¿ ­½±° »º·½·»²¬·¦¿®»¿
°»®­±²¿´ô ®»­«®­» º·²¿²½·¿®» »¬½÷ò ß½»­¬ °®±½...
ïð
±¾·»½¬·ª ½±³»²¬¿®·«
Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³
±¾·»½¬·ª»´» ½±³°¿²·»·
°®»¦»²¬¿¬» ´¿ 2²¬>´²·®·´» ¼» «°ó¼¿¬»ò
¾®¿²¼«´«· 2² ·²...
ïï
±¾·»½¬·ª ½±³»²¬¿®·«
½±³«²·¬¿¬»
¼»­°®» °®±·»½¬»´» ²±¿­¬®» ¼»
®»¦«´¬¿¬»´» ¿½»­¬±®¿
´¿ ½¿®» ¿³ °¿®¬·½·°¿¬ô °®·² ·²¬»®³»¼·«...
ïî
ïí
R² îððê ¿« º±­¬ ®»½®«¬¿¬» éëí ¼»
R² ½±²¬»¨¬«´ 2² ½¿®» °®»±½«°¿®»¿ °»²¬®«
³¿²¿¹»³»²¬ô íçôçû »®¿« ±½«°¿¬» ¼»
º»³»·ò
®»­°±...
ïì
°» ¿²ô ·¿® 2²¬>´²·®·´» ­«²¬ ­¬¿¾·´·¬» ½« »½¸·°¿ ¼»
Ù®«°«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿ ±º»®·¬ ¬®¿·²·²¹ ¼»
­°»½·¿´·¬¿¬» ³»³¾®·´±® Ú±...
ïë
±¾·»½¬·ª»´» ´¿ ²·ª»´ ¼» ½±³°¿²·»ò
Ü» ¿½»»¿ô 2² °»®·±¿¼¿ ïîóïì ³¿· ¿ º±­¬
±®¹¿²·¦¿¬ «² »ª»²·³»²¬ ½±³«² °»²¬®«
α³>²·¿ô ¿...
ïê
îððë îððê
Ñ®¿²¹» ¿®» «² °®±¹®¿³ ½±»®»²¬
ð
îð
ìð
êð
èð
ïðð
çë ûçí û
­«®­¿æ
ͬ«¼·« Ý´·³¿¬» ú Ý«´¬«®» Í«®ª»§ô îððê
ð
îð
ìð...
ïé
¬®¿·²·²¹
R² îððêô Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ¿ ¿´±½¿¬ °»²¬®«
îððëò
ݱ²º±®³ ­¬«¼·«´«· ¼»­°®» ½´·³¿¬«´
Ý¿´»²¼¿®«´ ¼» ¬®¿·²·²¹ °»²¬®« ...
ïè
­«¾·»½¬» ¼·² ¬±¿¬» ¼±³»²··´» ¼» ¾«­·²»­­ô
Þ·¾´·±¬»½¿ Ñ®¿²¹»ô «² ­»®ª·½·« ´¿²­¿¬ 2² ·¿²«¿®·»
Þ·¾´·±¬»½¿ Ñ®¿²¹» ½«°®·²¼» ...
ïç
îð
½±³»®½·¿´» ¿¼±°¬¿¬» ¼» Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ¿«
¿ª«¬ ­«½½»­ò
½¿®» «¬·´·¦¿« ­»®ª·½··´» Ñ®¿²¹» »®¿ ¼» èòðìí ¼»
°®·² ¬±¿¬» ½¿²¿´»...
îï
éòð
éòë
èòð
èòë
çòð
çòë
ïðòð
¿°®·´·» ðê ²±·»³¾®·» ðê
çôïî
çôîê
éòð
éòë
èòð
èòë
çòð
çòë
ïðòð
¿°®·´·» ðê ²±·»³¾®·» ðê
çôî...
îî
˲ ¿´¬ ·²¼·½¿¬±® ·³°±®¬¿²¬ °» ½¿®» 2´
ïíôêìû 2² îððë
¼»°¿®¬¿³»²¬«´ ­°»½·¿´·¦¿¬ô ¿ º±­¬ 2² îððê
¼»°¿®¬¿³»²¬«´ ­°»½·¿´·¦¿...
îí
îì
Ý¿´·¬¿¬»¿ ­»®ª·½··´±® ±º»®·¬» ¼» °¿®¬»²»®·· Ñ®¿²¹»
­¬¿²¼¿®¼»´» Ñ®¿²¹» ¼» ½¿´·¬¿¬»ò
¼» º«®²·¦±®· °»²¬®« °®±½«®¿®»¿ »½¸·°...
îë
Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬»
îê
«²±® ¿­°»½¬» ®»´»ª¿²¬» °»²¬®« ­±½·»¬¿¬»¿
½±³«²·¬¿¬» ¿ Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ò
¿½½»­ ´¿ ½±³«²·½¿®»
°®·² ¬»¸²±´±¹·¿ ¼» ½...
îé
°®±·»½¬ ¿« º±­¬æ
¼» ³»¼·« ¿´» ¦±²»· ®»­°»½¬·ª»
°®±·»½¬
°®±¹®¿³
Í¿­½¸·¦
©±®µ­¸±°ó«®· ¼»¼·½¿¬» º»®³·»®·´±® ´±½¿´·
°»²¬®« ...
îè
ª»¼»®»
®»¿´·¦¿®»¿ ¼» »ª»²·³»²¬» °»²¬®« ½±°·· Š
®»¿´·¦¿®»¿ «²«· »¨¿³»² ³»¼·½¿´
¼·­¬®«¹»®»¿ ³«´¬±® ½¿­»ò
± ½¿³°¿²·» ¼» ­¬...
îç
·²¼·º»®»²¬ ¼» ¿¾±²¿³»²¬ò
ª±´«²¬¿®·¿¬
°»²¬®« Ñ®¿²¹» «² ­»¬ ¼» ª¿´±®· °» ½¿®» ´»
°®±¹®¿³«´«· ¬« °»²¬®« ½±³«²·¬¿¬»ò
2² îðð...
íð
íï
Ì
Ю·²½·°¿´«´ »º»½¬ ¾·±´±¹·½ ½±²­¬¿¬¿¬ 2² ¾¿²¼¿
½>³°«´«· »´»½¬®±³¿¹²»¬·½ò б®²·²¼ ¼» ´¿
»¨°«²»®» ´¿ ½>³°«´ »´»½¬®±³¿¹²»...
íî
»´»½¬®±³¿¹²»¬·½»
®»½·½´¿®»
½« ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬» 2² ½±²º±®³·¬¿¬» ½«
®»½·½´¿®»¿ ¿½»­¬±® ¾¿¬»®··ò
R² îððê ¿³ ®»½·½´¿¬ ± ½¿²...
íí
¿²»¨»
íì
±¾·»½¬·ª» °»²¬®« îððé
°¿®¬»²»®· ±¾·»½¬·ª»
ÑØÍßÍ ïèððï
½®»¿®»¿ «²»· ª·¦·«²· ½´¿®» ¿ ¾®¿²¼«´«· 2² ·²¬»®·±®«´ ½±³°¿²·»·
¿´...
íë
ÝÍÎ Û«®±°» ©©©ò½­®»«®±°»ò±®¹
Ù´±¾¿´ λ°±®¬·²¹ ײ·¬·¿¬·ª» ©©©ò¹´±¾¿´®»°±®¬·²¹ò±®¹
©©©ò©¸±ò±®¹
©©©ò«²»°·»ò±®¹
Ù´±¾¿´ ݱ³°...
Ñ®¿²¹» α³>²·¿ Íòßò
Û«®±°» ر«­»
¬»´»º±²æ ðîïóîðí íð ðð
º¿¨æ ðîïóîðí íë çç
©©©ò±®¿²¹»ò®±
®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬»­±½·¿´¿à±®¿²¹»ò®±
Raport CSR Orange Romania 2006
Raport CSR Orange Romania 2006
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Raport CSR Orange Romania 2006

329 visualizações

Publicada em

Raportul de CSR al Orange Romania privind activitatea din anul 2006.

Acesta este al patrulea raport local de CSR al companiei. Din pacate si ultimul publicat in acest sistem. Din 2007 si pana la finalul anului 2014, Grupul Orange a raportat doar la nivel international. In 2009, Orange Romania a mai publicat un raport scurt denumit Good CSR, dar informatiile acopera foarte putine din aspectele importante pentru stakeholderii companiei.

Raportul nu mentioneaza respectarea unui standard sau model international de raportare in CSR, dar la final exista un link catre site-ul GlobalRepoting.org.

Aceasta editie a raportului aduce un pluc calitativ fata de cele 3 anterioare prin mentionarea tintelor propuse pentru anul 2006 si a rezultatelor obtinute.

Se pare ca pozitia de singur raportor local nu a putut fi mentinuta la nesfarsit, iar procesul a fost oprit. Speram ca Orange Romania sa revina asupra deciziei si sa lanseze cat mai curand o noua editie a raportului pentru a-si recapata pozitia de lider in acest domeniu.

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Raport CSR Orange Romania 2006

 1. 1. ï Ñ®¿²¹» α³>²·¿
 2. 2. î í ì ³»­¿¶ ¼·² °¿®¬»¿ ´«· η½¸¿®¼ Ó±¿¬ô Ü·®»½¬±® Û¨»½«¬·ª ¿´ Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ë ·²¬®±¼«½»®» ê Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ê ç Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ç ï𠻪¿´«¿®»¿ ±¾·»½¬·ª»´±® ¼·² îððê ¿´» Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ïî ïç îí îë Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬» íð íí ¿²»¨» íì ±¾·»½¬·ª» °»²¬®« îððé íë ¿´¬» ­«®­» ¼» ·²º±®³¿®» ½«°®·²­æ
 3. 3. í Ü·®»½¬±® Û¨»½«¬·ª ¿´ Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ½· ± ±°±®¬«²·¬¿¬» ¼»ª»²·³ ³¿· ½±³°»¬·¬·ª· °»²¬®« ¿ ±º»®· «² ­°®·¶·²·²¼ ¿²¹¿¶¿³»²¬«´ ²±­¬®« °»²¬®« ± Ù®«°ò Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿« ¿¼«­ ¾»²»º·½·· ®»½·°®±½»ò ½¿¬»¹±®··´±® ¼» °»®­±¿²» ¼»º¿ª±®·¦¿¬»ò б´·¬·½¿ ¼»¦ª±´¬¿®»¿ ¼» °®±¼«­» »½±´±¹·½»ò ˲ ±¾·»½¬·ª ¹¿®¿²¬¿®»¿ ¿½½»­«´«· ¬«¬«®±®ô 2² ­°»½·¿´ ¿´
 4. 4. ë ·²¬®±¼«½»®»
 5. 5. ê œÜ»¦ª±´¬¿®»¿ Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿®» ¿²¹¿¶¿³»²¬»´» »¬·½» °» ½¿®» Ù®«°«´ô 2² ­¿ò ß½»­¬» ¿²¹¿¶¿³»²¬»ô »¨°®·³¿¬» 2² ݱ¼«´ ·²¬»¹®·¬¿¬»¿ ½±²¼«·¬»· ²±¿­¬®» 2² ¿º¿½»®· °®·²½·°··´±® º«²¼¿³»²¬¿´»ô °®»½«³ ½»´» ¿´» »¨¬»®²» ´«¿¬» ¼» ²±·ô 2² ­°»½·¿´ 2² ½»»¿ ½» îððêô ¿²«´ Ñ®¿²¹» 2²¬®»¿¹¿ ´«³»ô ¹®«°«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³ »­¬» «²«´ ß²«´ îððê ¿ º±­¬ ³¿®½¿¬ ¼» ¬®¿²­º»®«´ ½»´»· ³¿· Ñ®¿²¹»ò ß­¬º»´ô Ñ®¿²¹» ¼»ª·²» ¾®¿²¼«´ «²·½ °»²¬®« ¿´»­ ³¿®½¿ Ñ®¿²¹»ò Š Ù®«°«´ »­¬»ô 2² °®»¦»²¬ô «² ±°»®¿¬±® ß²«´ îððê ¿ º±­¬ «² ¿² ½¿®» ¿ ½±²º·®³¿¬ 2²½®»¼»®»¿ 2² °®±¹®¿³«´ ­¬®¿¬»¹·½ ¿´ Ù®«°«´«·ò Ú®¿²½» Ì»´»½±³ 2²¬®ó«² º«®²·¦±® ¼» ­»®ª·½·· ¼» ®»¿´·¦¿®»¿ ¬«¬«®±® ¿½»­¬±® ±¾·»½¬·ª»ò ·²¬®±¼«½»®» Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿²¹¿¶¿³»²¬«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³
 6. 6. é «³¿²»ô ¶«®·­¬«´«· ­¿« ½±²­·´·»®«´«· °» °®±¾´»³» ³±¼«´«´ ½«°®·²¼» ³¿· ³«´¬» ­½»²¿®·· ½¿®» ¼» «² ·²­¬·¬«¬ ­°»½·¿´·¦¿¬ øײ­¬·¬«¬» ±º Þ«­·²»­­ Û¬¸·½­÷ò ®»¹«´· ¼» ³¿²¿¹»³»²¬ ®¿°±®¬«´ ²±­¬®« ¿²«¿´ ­¿« ­·¬»ó«´ ©©©òº®¿²½»¬»´»½±³ò½±³ò °®±½»­» ½¸»·» ­«¾ ½±²¬®±´ °®·² °®±½»­«´ ×ÌÌÓ øײº®¿­¬®«½¬«®» ¬·³»ó¬±ó ´¿ ¿´¬¿ ¿ °®±½»­«´«· ÌÌÓ °»²¬®« ¼»¦ª±´¬¿®»¿ °®±¼«­»´±® ­«²¬ ´«¿¬» ¼» ½±³·¬»¬»´» ¿¼ó¸±½ ·²º®¿­¬®«½¬«®·´±® 2² ½¿¼®«´ °®±½»­«´«· ×ÌÌÓò º±­¬ »´¿¾±®¿¬ «² ²±« ³±¼»´ ¼» ¿¼³·²·­¬®¿®» ¿ ½±²¬®±´¿¬ ¼» «² ½±³·¬»¬ ¼» ²·ª»´ 2²¿´¬ ½¿®» ·¿ °®·²½·°¿´»´» ¼»½·¦·· 2² »¬¿°»´» ½¸»·»ò ¿¼³·²·­¬®¿®»¿ ­·­¬»³«´«· ·²º±®³¿¬·½ øÍ×÷ R²½»°>²¼ ½« ·«´·» îððêô «² ²±« ³±¼»´ ¼» ¿¼³·²·­¬®¿®» ·¿ 2² ½¿´½«´ ³·¦»´» ­¬®¿¬»¹·½»ô Ì»½¸²±´±¹§ ¿²¼ Ò»¬©±®µ Þ±¿®¼ øݱ²­·´·«´ ·²¬®±¼«½»®»
 7. 7. è ½±²¬®±´«´ ·²¬»®²ô ± °®·±®·¬¿¬» Ù®«°«´«·ò ß½»­¬»¿ ¿« ½¿ ­½±° »º·½·»²¬·¦¿®»¿ °»®­±²¿´ô ®»­«®­» º·²¿²½·¿®» »¬½÷ò ß½»­¬ °®±½»­ ­» 2²­½®·» 2²¬®ó«² ¼»³»®­ ¿´ Ù®«°«´«· ½±²¼«­ Ü»ó¿ ´«²¹«´ ¿²·´±®ô ²»ó¿³ ¿­«³¿¬ ¿²¹¿¶¿³»²¬» º±­¬ «²¿ ¼·²¬®» °®·³»´» ½±³°¿²·· ½¿®» ¿« ¿¼»®¿¬ 2² ·«´·» îðððò Ù»Í× øÙ´±¾¿´ »óÍ«­¬»·²¿¾´» ײ·¬·¿¬·ª»÷ô ÓÐÐ× ¼¿¬»´» ½¸»·» ¿´» ¿²¹¿¶¿³»²¬«´«· ïççêæ ­»³²¿®»¿ Ý¿®¬»· ¼» ³»¼·« ¿ ÛÌÒÑ øÛ«®±°»¿² Ì»´»½±³³«²·½¿¬·±² Ò»¬©±®µ Ñ°»®¿¬±®­÷ îðððæ ¿¼»®¿®»¿ ´¿ п½¬«´ ³±²¼·¿´ ¿´ ÑÒË îððïæ ¼»º·²·®»¿ ­¬®¿¬»¹·»· ¼» ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬» ¿ ¹®«°«´«· Ñ®¿²¹» °±´·¬·½·· ¼» ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬» ¿´» Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿ ÛÌÒÑ îððëæ »¨¬·²¼»®»¿ ¼»³»®­«´«· »¬·½ 2² ½¿¼®«´ 2²¬®»¹«´«· Ù®«° ·²¬®±¼«½»®»
 8. 8. ïð ±¾·»½¬·ª ½±³»²¬¿®·« Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ±¾·»½¬·ª»´» ½±³°¿²·»· °®»¦»²¬¿¬» ´¿ 2²¬>´²·®·´» ¼» «°ó¼¿¬»ò ¾®¿²¼«´«· 2² ·²¬»®·±®«´ ½±³°¿²·»· ¼» ¾®¿²¼ò Ü» ¿­»³»²»¿ô ¿³ ®»¿´·¦¿¬ ±¾·»½¬·ª«´ °®·² ·²¬»®³»¼·«´ »ª»²·³»²¬«´«· Í°±®¬­ Ü¿§ô ´¿ ½¿®» ¿« °¿®¬·½·°¿¬ ¿°®±¨·³¿¬·ª çðð ¼» ·²­¬®«³»²¬» ¼» ½±³«²·½¿®» °»²¬®« ½±³«²·½» ³¿· ¾·²» ®»¼»º·²· ½±²½»°¬«´ ¿½»­¬«·¿ 2² îððéò ·²­¬®«³»²¬ ¼» ½±³«²·½¿®» ½« ­»®ª·½··´±® ·²¬»®²» ¼» ®»­«®­» «³¿²» ·²¬®¿²»¬ò °»®º±®³¿²¬ ¿´ ­»®ª·½·«´«· ¼» ®»¦±´ª¿®» ïòçèïòðððò ½±²¬®¿½¬«´ ¼» ¿¾±²¿³»²¬ ¿½¬·ª¿¬»ò »ª¿´«¿®»¿ ±¾·»½¬·ª»´±® ¼·² îððê ¿´» Ñ®¿²¹» α³>²·¿
 9. 9. ïï ±¾·»½¬·ª ½±³»²¬¿®·« ½±³«²·¬¿¬» ¼»­°®» °®±·»½¬»´» ²±¿­¬®» ¼» ®»¦«´¬¿¬»´» ¿½»­¬±®¿ ´¿ ½¿®» ¿³ °¿®¬·½·°¿¬ô °®·² ·²¬»®³»¼·«´ «²±® °±®¬¿´«®· ¼»¼·½¿¬» ©©©ò±®¿²¹»ò®± ½¿ ª±´«²¬¿®· 2² ½¿¼®«´ °®±·»½¬»´±® ²±¿­¬®» ³»¼·«´ ¿ ½>³°«´«· »´»½¬®±³¿¹²»¬·½ô ½±²­¬®«·®»¿ «²«· ²±« ­·¬» »½±´±¹·½ »¨¬·²¼»®»¿ °®±¹®¿³«´«· ¼» ½±´»½¬¿®» ¿ ¸>®¬·»· 2² ¬±¿¬» ­»¼··´» Ñ®¿²¹» α³>²·¿ Ю±¹®¿³«´ ¿ º±­¬ ·³°´»³»²¬¿¬ 2² ­»¼··´» ³¿®· ¼·² »½¸·°¿³»²¬ ßñÝ ½« ¹¿¦» ½¿®» ²« ¿« ·³°¿½¬ ¿­«°®¿ ±¦±²«´«· øÎìïð »½¸·°¿³»²¬» ½« º®»±² Îîîò ­·³¾±´«®· ±¾·»½¬·ª«´ ¿ º±­¬ ¿¬·²­ ±¾·»½¬·ª«´ ²« ¿ º±­¬ ¿¬·²­
 10. 10. ïî
 11. 11. ïí R² îððê ¿« º±­¬ ®»½®«¬¿¬» éëí ¼» R² ½±²¬»¨¬«´ 2² ½¿®» °®»±½«°¿®»¿ °»²¬®« ³¿²¿¹»³»²¬ô íçôçû »®¿« ±½«°¿¬» ¼» º»³»·ò ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬»­±½·¿´¿à±®¿²¹»ò®± îððê ô ½±²¼«½»®»¿ ½±³°¿²·»·ò ½±³°¿²·»·ò îððì îððë îððê ïèíé îðëí ïïôéëû îëïë îîôëû
 12. 12. ïì °» ¿²ô ·¿® 2²¬>´²·®·´» ­«²¬ ­¬¿¾·´·¬» ½« »½¸·°¿ ¼» Ù®«°«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿ ±º»®·¬ ¬®¿·²·²¹ ¼» ­°»½·¿´·¬¿¬» ³»³¾®·´±® Ú±®«³«´«·ô °»²¬®« ¿ ­½±°«´«· °®±°«­ò Ю·²¬®» ­«¾·»½¬»´» ½» ª±® º· ¼·­½«¬¿¬» 2² ½¿¼®«´ Ú±®«³«´«· ­«²¬æ ½±³°¿²·»· ­«¾·»½¬» ¼·­½«¬¿¬» 2² Û«®±°»¿² ɱ®µ­ ݱ«²½·´ ®»´»ª¿²¬» °»²¬®« Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ­±²¼¿¶»´» ¼» ±°·²·» ®»¿´·¦¿¬» 2² ½¿¼®«´ Ñ®¿²¹» α³>²·¿ °®±½»¼«®·´» ·²¬»®²» ¿´» ½±³°¿²·»· «² ½¿´´ ½»²¬»® ¼» ®»­«®­» «³¿²» ½¿®» ±®·½» ½¿¬»¹±®·» ¼» ­«¾·»½¬» ¼» ®»­«®­» îì ¼» ±®»ò °¿¹·²¿ ¼» ·²¬®¿²»¬ °»²¬®« ®»­«®­» «³¿²»ô ¿­µ ØÎ ®»º»®·¬±¿®» ´¿ °±´·¬·½·´»ô °®±½»¼«®·´» ­¿« ¿½½»­·¾·´»ò R² °»®·±¿¼¿ ­»°¬»³¾®·» ó ¼»½»³¾®·» îððêô °®·² ·²¬»®³»¼·«´ ¿½»­¬±® ²±· ½¿²¿´» ¼» ½±³«²·½¿®»ô ˲ º¿½¬±® ½¸»·» ½¿®» ½±²¬®·¾«·» ´¿ ­«½½»­«´ ³±¬·ª»¦» »½¸·°»´» °»²¬®« ¿ 2²¼»°´·²· ±¾·»½¬·ª»´»
 13. 13. ïë ±¾·»½¬·ª»´» ´¿ ²·ª»´ ¼» ½±³°¿²·»ò Ü» ¿½»»¿ô 2² °»®·±¿¼¿ ïîóïì ³¿· ¿ º±­¬ ±®¹¿²·¦¿¬ «² »ª»²·³»²¬ ½±³«² °»²¬®« α³>²·¿ô ¿ º±­¬ ´¿²­¿¬ 2² îððê «² ²±« ½¿²¿´ ¼» ½±³«²·½¿®»ô «² ²»©­´»¬¬»® ¼»¼·½¿¬ ¼·®»½¬±®·´±® ¾» ·² ̱«½¸ò R² ½«®­«´ ¿²«´«· îððê ¿« º±­¬ ®»¿´·¦¿¬» è ²«³»®» ¼·² ¿½»­¬ ²»©­´»¬¬»®ò ½±²½»°«¬ «² ²±« ¼»­·¹² °»²¬®« ·²¬®¿²»¬ô ¼» ±°·²·» ½¿®» ­ó¿ ¼»®«´¿¬ 2² °»®·±¿¼¿ îï ô Ñ®¿²¹»ô °¿´»¬¿ ¼» ½«´±®·ô º±²¬«´ô ­¬·´«´ ¼» ß´©¿§­ Ñ®¿²¹»ò ß­¬º»´ô ¿« º±­¬ ®»¿´·¦¿¬» ëê ¼» ­»­·«²· ´¿ ½¿®» ¿« ¿´ Ñ®¿²¹» α³>²·¿ 2² îððìô η½¸¿®¼ Ó±¿¬ ݱ²º±®³ ­¬«¼·«´«· ¼» ±°·²·»æ ®»´»ª¿²¬» ¿½»­¬» 2²¬>´²·®· ½« Ü·®»½¬±®«´ Û¨»½«¬·ª ¿ º±­¬ ®»¿´·¦¿¬ ¼» ± ½±³°¿²·» ¼» ½»®½»¬¿®» êíûò Ý>¬»ª¿ ¼·²¬®» ½¿¬»¹±®··´» ¿²¿´·¦¿¬» ¿« º±­¬æ ½±³«²·½¿®»¿ô ³¿²¿¹»³»²¬«´ ¼·®»½¬ô ¿²¬»®·±®ò
 14. 14. ïê îððë îððê Ñ®¿²¹» ¿®» «² °®±¹®¿³ ½±»®»²¬ ð îð ìð êð èð ïðð çë ûçí û ­«®­¿æ ͬ«¼·« Ý´·³¿¬» ú Ý«´¬«®» Í«®ª»§ô îððê ð îð ìð êð èð ïðð û îððë îððê èè û çí û
 15. 15. ïé ¬®¿·²·²¹ R² îððêô Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ¿ ¿´±½¿¬ °»²¬®« îððëò ݱ²º±®³ ­¬«¼·«´«· ¼»­°®» ½´·³¿¬«´ Ý¿´»²¼¿®«´ ¼» ¬®¿·²·²¹ °»²¬®« ¿²«´ îððê ¿ ½«°®·²­ ê ¬»³»æ ø·²½´«­» 2² °®±¹®¿³«´ ¼» ¼»¦ª±´¬¿®» ß­°·®»÷ °®±¹®¿³«´ ¼» °®±¶»½¬ ³¿²¿¹»³»²¬ Ѿ·»½¬·ª«´ °®±¹®¿³«´«· ¼» ¼»¦ª±´¬¿®» Ю±¹®¿³«´ ß­°·®» ¿ ½±²­¬¿¬ 2² ì ­»­·«²· ¼» ½«®­æ Ù»²«·²» Ô»¿¼»®­¸·° Ю±¾´»³ ͱ´ª·²¹ ú Ü»½·­·±² Ó¿µ·²¹ô ½¿®» ¿ ¿ª«¬ ½¿ ­½±° ¼»¦ª±´¬¿®»¿ ¿°¬·¬«¼·²·´±® Ü»ª»´±°·²¹ л®º±®³¿²½» ¬¸®±«¹¸ ݱ¿½¸·²¹ ¿²¼ ͬ®¿¬»¹·»­ º±® Ò¿ª·¹¿¬·²¹ ݸ¿²¹» ̸·²µ ±² DZ«® Ú»»¬ Š ¿¬»´·»® °®¿½¬·½ ¼» °®»¦»²¬¿®» ¿ ·¼»·´±® 2²¬®ó«² ³±¼ ¿¶«²¹>²¼ ´¿ «² ³¿¨·³ ¼» ç ¦·´» ¼» ¬®¿·²·²¹ñ °¿®¬·½·°¿²¬ò Ю·²¬®» ±¾·»½¬·ª»´» °®±¹®¿³«´«· ¼» °®±¶»½¬ ³¿²¿¹»³»²¬ °®±·»½¬»´±®ô ­¬¿¾·´·®»¿ «²»· ³»¬±¼±´±¹·· ½±³«²» °´¿¬º±®³¿ ¼» »ó´»¿®²·²¹ ­»®·» ¼» ½«®­«®· °®·²¬®» ½¿®»æ «² ½«®­ ¼»­°®» íÙ 2² °®±¹®¿³«´ ß­°·®»ò ·²¬®±¼«½»®»¿ 2² ­»°¬»³¾®·» îððê ¿ ½¿¬¿´±¹«´«· ͵·´´­±º¬ô ½¿®» ½«°®·²¼» íòððð ¼» ½«®­«®· ½«
 16. 16. ïè ­«¾·»½¬» ¼·² ¬±¿¬» ¼±³»²··´» ¼» ¾«­·²»­­ô Þ·¾´·±¬»½¿ Ñ®¿²¹»ô «² ­»®ª·½·« ´¿²­¿¬ 2² ·¿²«¿®·» Þ·¾´·±¬»½¿ Ñ®¿²¹» ½«°®·²¼» ííé ¼» ª±´«³»ô ·¿® ¿¼³·²·­¬®¿®»¿ ¿½»­¬»·¿ ­» º¿½» °®·² ·²¬»®³»¼·«´ R² ½«®­«´ ¿²«´«· îððê ¿« º±­¬ ïòîçì ¼» ¼±³»²··´» ¼» ¾«­·²»­­ò ¬®¿·²·²¹«´ ±²´·²» 2²¼»±­»¾· 2² ½¿¼®«´ ¼»°¿®¬¿³»²¬«´«· Ì»¸²·½ò ß­¬º»´ô 2² îððê ¿« ¿ª«¬ ´±½ é ­»­·«²· ´¿ ½¿®» ¿« Ó»¼·«´ ¼» ´«½®« °±¿¬» ³±¼»´¿ ¿¬·¬«¼·²»¿ ±¿³»²·´±®ò R² îððêæ °»²¬®« ´«½®«´ °» ­¬®«½¬«®· 2²¿´¬»÷ »ó´»¿®²·²¹ R² ½«®­«´ ¿²«´«· îððê ¿³ 2²®»¹·­¬®¿¬ «² ¼» îè ¼» ¦·´»ò Ò« ¿« »¨·­¬¿¬ ¿½½·¼»²¬» ³±®¬¿´» °»²¬®« ¿²«´ îððé ²» °®±°«²»³æ °®·³«´«· ¿¶«¬±® 2² ½¿¦ ¼» ¿½½·¼»²¬¿®» Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ·²¬»®·±®«´ ½±³°¿²·»· ½±³°¿²·»· °®·² ·²¬»®³»¼·«´ «²±® ²±· ¬±¿¬» ²·ª»´«®·´»
 17. 17. ïç
 18. 18. îð ½±³»®½·¿´» ¿¼±°¬¿¬» ¼» Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ¿« ¿ª«¬ ­«½½»­ò ½¿®» «¬·´·¦¿« ­»®ª·½··´» Ñ®¿²¹» »®¿ ¼» èòðìí ¼» °®·² ¬±¿¬» ½¿²¿´»´» ¼» ½±³«²·½¿®» °»²¬®« ¿ ­»®ª·½··´» ±º»®·¬»ò Ê¿´±¿®»¿ ¿½»­¬«· ·²¼·½¿¬±® ¿ ½®»­½«¬ 2² îððê ³¿· ¶±­æ ½±³°¿²·¿ Ó»®½«®§ 2² ´«²¿ ²±·»³¾®·» îððêô ¿³¿¾·´·¬¿¬»¿ ­»®ª·½··´» ±º»®·¬» »­¬» «² ·²¼·½¿¬±® º±¿®¬» ·³°±®¬¿²¬ °»²¬®« ²±·ò R²¬®ó«² ­¬«¼·« ½±³°¿®¿¬·ª °» ¿½»­¬ ­«¾·»½¬ ®»¿´·¦¿¬ ¼» ½±³°¿²·¿ ͧ²±ª¿¬»ô Ñ®¿²¹» ¿ 2²®»¹·­¬®¿¬ «² °«²½¬¿¶ ³¿¹¿¦·²»ô ¼·­°«²»®»¿ °®±¼«­»´±®ô îððë îððê éíôêé ééôèê ð îð ìð êð èð ïðð
 19. 19. îï éòð éòë èòð èòë çòð çòë ïðòð ¿°®·´·» ðê ²±·»³¾®·» ðê çôïî çôîê éòð éòë èòð èòë çòð çòë ïðòð ¿°®·´·» ðê ²±·»³¾®·» ðê çôîì çôíè
 20. 20. îî ˲ ¿´¬ ·²¼·½¿¬±® ·³°±®¬¿²¬ °» ½¿®» 2´ ïíôêìû 2² îððë ¼»°¿®¬¿³»²¬«´ ­°»½·¿´·¦¿¬ô ¿ º±­¬ 2² îððê ¼»°¿®¬¿³»²¬«´ ­°»½·¿´·¦¿¬ ½¿®» ¿« º±­¬ îððë ­·­¬»³»ô °®·²¬®» ½¿®»æ ɱ®µ Ú±®½» Ó¿²¿¹»³»²¬ô ­·­¬»³ ½¿®» ¿°»´«®· ¦·´»· ³±¾·´ R² °®»¦»²¬ô ¬»´»º±²«´ ³±¾·´ »­¬» ³¿· ³«´¬ ¼»½>¬ «² ­·³°´« ³·¶´±½ ¼» ½±³«²·½¿®»ô ·²½±®°±®>²¼ ¿²¬·­±½·¿´»ò ½®»¿¬ «² ¹¸·¼ °®¿½¬·½ ½« ­º¿¬«®· ¼»­°®» ½«³ ­«¾·»½¬»´» ¿¾±®¼¿¬» 2² ¿½»­¬ ¹¸·¼ ­«²¬æ º±´±­·®»¿ ¬»´»º±²«´«· ³±¾·´ 2² ¬·³°«´ ½±²¼«½»®·· »­¬» ¼·­°±²·¾·´ 2² º±®³¿¬ »´»½¬®±²·½ô °» ­·¬»ó«´ ©©©ò±®¿²¹»ò®± ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬»ò °»²¬®« îððé ²» °®±°«²»³æ ¿´»¹»®»¿ ½»´±® ³¿· ¾«²· °¿®¬»²»®· °»²¬®« ±«¬­±«®½·²¹
 21. 21. îí
 22. 22. îì Ý¿´·¬¿¬»¿ ­»®ª·½··´±® ±º»®·¬» ¼» °¿®¬»²»®·· Ñ®¿²¹» ­¬¿²¼¿®¼»´» Ñ®¿²¹» ¼» ½¿´·¬¿¬»ò ¼» º«®²·¦±®· °»²¬®« °®±½«®¿®»¿ »½¸·°¿³»²¬»´±® °»²¬®« °®±¼«½»®»¿ ³¿¬»®·¿´»´±® ¼» ½±³«²·½¿®» ¿­«°®¿ ·³¿¹·²·· ¾®¿²¼«´«· Ñ®¿²¹»ò Û½¸·°¿ ¼» л²¬®« ¿ ²» ¿­·¹«®¿ ¼» ½±®»½¬·¬«¼·²»¿ ©©©ò±®¿²¹»ò®±ò ̱¬ 2² îððê ¿³ ·³°´»³»²¬¿¬ «² ­·­¬»³ ²±« ¼» ¼» Ù®«°«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³ øÏÎÛÜ×Ý÷ °®·² ¿½¬·ª·¬¿¬»¿ ¿½»­¬±®¿ ¿¬>¬ ¼·² °«²½¬ ¼» ª»¼»®» °»²¬®« îððé ²» °®±°«²»³æ ·²½´«¼»®»¿ «²»· ½´¿«¦» ½±²¬®¿½¬«¿´» 2² ¿½»­¬ ­»²­ °®±¹®¿³«´ ²±­¬®« ¼» ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬» º«®²·¦±®··
 23. 23. îë Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬»
 24. 24. îê «²±® ¿­°»½¬» ®»´»ª¿²¬» °»²¬®« ­±½·»¬¿¬»¿ ½±³«²·¬¿¬» ¿ Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ò ¿½½»­ ´¿ ½±³«²·½¿®» °®·² ¬»¸²±´±¹·¿ ¼» ½¿®» ¼·­°«²»³ò 2²½»°«¬ 2² °®±·»½¬«´ Í»®ª·½·«´ ˲·ª»®­¿´ ·²¬»®²»¬ò ¼·² α³>²·¿æ ¼®»°¬«´ ¼»ó¿ ·²­¬¿´¿ ¬»´»½»²¬®» 2² ¿´¬» íé ¼» ˲ ¿´¬ °®±·»½¬ ½¿®» ¿®» ½¿ ±¾·»½¬·ª ¼»¦ª±´¬¿®»¿ îððëò Ю±·»½¬«´ »­¬» ¿¨¿¬ °» ½±²­»®ª¿®»¿ ½±³«²¿ Í¿­½¸·¦ °®·² ¼»¦ª±´¬¿®»¿ ¿¹®±¬«®·­³«´«·ò Ю±·»½¬«´ Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬» ¬»´»½»²¬®«
 25. 25. îé °®±·»½¬ ¿« º±­¬æ ¼» ³»¼·« ¿´» ¦±²»· ®»­°»½¬·ª» °®±·»½¬ °®±¹®¿³ Í¿­½¸·¦ ©±®µ­¸±°ó«®· ¼»¼·½¿¬» º»®³·»®·´±® ´±½¿´· °»²¬®« ¿ ¿ª»¿ ¿½½»­ ´¿ °®±¹®¿³»´» »«®±°»²» øÍßÐßÎÜ÷ ½«®­«®· ®»º»®·¬±¿®» ´¿ ¬»¸²·½· ¿¹®·½±´» ½¿®» ½«®­«®· ¼»¼·½¿¬» ¬«®·­³«´«· ®«®¿´ ½¿ ¼» ¬«®·­³ »½±´±¹·½ ®«®¿´ 2² Í¿­½¸·¦ ·²¬»¹®¿®»¿ 2² ­±½·»¬¿¬» ¿ ¬·²»®·´±® ½« 2² α³>²·¿ èëòððð ¼» °»®­±¿²» ¿¼«´¬» ½« °»®­±¿²» ¼»°·²¼ 2² ¬±¬¿´·¬¿¬» ¼» ¿¶«¬±®«´ ­±½·¿´ ³¿®· ¼» ·²¬»¹®¿®» 2² ­±½·»¬¿¬»ò º±­¬æ 2² îððê ¿« º±­¬ ±®¹¿²·¦¿¬» ­»­·«²· ´«²¿®» Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬»
 26. 26. îè ª»¼»®» ®»¿´·¦¿®»¿ ¼» »ª»²·³»²¬» °»²¬®« ½±°·· Š ®»¿´·¦¿®»¿ «²«· »¨¿³»² ³»¼·½¿´ ¼·­¬®«¹»®»¿ ³«´¬±® ½¿­»ò ± ½¿³°¿²·» ¼» ­¬®>²¹»®» ¼» º±²¼«®· °»²¬®« ¿¶«¬±®¿®»¿ ¿½»­¬±® ±¿³»²·ò R² °»®·±¿¼¿ îóíï ¼·²¬®» ½»´» ³¿· ¿º»½¬¿¬» ­¿¬»ô ¿« º±­¬ ®»°¿®¿¬» ½¿³°¿²··ò Í°»®³»¦«ò Ô¿ ³±³»²¬«´ ®»­°»½¬·ªô 2² ½±³«²¿ °»²¬®« ¿ ®»¼¿ ´±½¿´²·½·´±® ¼·² ¿½»­¬» ¦±²» Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬» ½±²¬®±´ ±º¬¿´³±´±¹·½ 2² ½¿¼®«´ ´·½»«´«· °»²¬®«
 27. 27. îç ·²¼·º»®»²¬ ¼» ¿¾±²¿³»²¬ò ª±´«²¬¿®·¿¬ °»²¬®« Ñ®¿²¹» «² ­»¬ ¼» ª¿´±®· °» ½¿®» ´» °®±¹®¿³«´«· ¬« °»²¬®« ½±³«²·¬¿¬»ò 2² îððê ¿« ½±²¬·²«¿¬ ½«®­«®·´» ¼» ´·³¾¿¶ ³·³·½±ó¹»­¬«¿´ °»²¬®« ª±´«²¬¿®·ô 2² ­½±°«´ °»­¬» ïèð ¼» ª±´«²¬¿®· ­ó¿« ·³°´·½¿¬ 2² ¬»¿¬®«ô ­°±®¬ ½¿¼®«´ ¿¬»´·»®»´±® ½®»¿¬·ª» °¿®¬»²»®·¿¬ Í¿³«­±½·¿´ R² °»®·±¿¼¿ îððìóîððê ¿³ ¼»®«´¿¬ «² ·²º±®³¿®» ¿ °«¾´·½«´«·ò R² îððêæ ²±¿°¬» °»²¬®« îòêéð ¼» °»®­±¿²» ½¿¾·²»¬«´ ³»¼·½¿´ ¼» °»®­±¿²» ë °»®­±¿²» ¿« º±­¬ ®»·²¬»¹®¿¬» 2² º¿³·´·» îêë ¼» °»®­±¿²» ¿« °®·³·¬ ½±²­·´·»®» 2² ½¿¾·²»¬«´ °­·¸±´±¹·½ ´¿ ½¿¾·²»¬«´ ­±½·¿´ ¿« ¿ª«¬ ´±½ îòìíí ¼» °»²¬®« îððé ²» °®±°«²»³æ ½« ß¼»°¬ 2² ½¿¼®«´ °®±·»½¬«´«· ¼» »­¬«´ Ì®¿²­·´ª¿²·»· Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬»
 28. 28. íð
 29. 29. íï Ì Ð®·²½·°¿´«´ »º»½¬ ¾·±´±¹·½ ½±²­¬¿¬¿¬ 2² ¾¿²¼¿ ½>³°«´«· »´»½¬®±³¿¹²»¬·½ò б®²·²¼ ¼» ´¿ »¨°«²»®» ´¿ ½>³°«´ »´»½¬®±³¿¹²»¬·½ò ß­¬º»´ô ½>³°«´«· »´»½¬®±³¿¹²»¬·½ °®±¼«­ ¼» ­·­¬»³«´ ·²¬ñ³»¼·¿½»²¬®»ñº¿½¬­¸»»¬­ñº­íðìñ»²ñ·²¼»¨ò ¸¬³´÷ò ©©©ò·½²·®°ò¼»ò »¨°«²»®·· ´¿ ½>³°«®·´» »´»½¬®±³¿¹²»¬·½» ­«²¬ ½¿®» ²»ó¿« ½±²º·®³¿¬ ¿½»­¬» ®»¦«´¬¿¬»ò ¬»´»º±¿²»´» ½±³»®½·¿´·¦¿¬» 2² ³¿¹¿¦·²»´» »´»½¬®±³¿¹²»¬·½»ò »´»½¬®±³¿¹²»¬·½» ¿´» ¬»´»º±¿²»´±® øÍßÎ ó ®¿¬¿ ©©©ò±®¿²¹»ò®± °»²¬®« ¬±¿¬» ¬»´»º±¿²»´» ½«®­«´ ¿²«´«· îððê ¿³ °¿®¬·½·°¿¬ ´¿æ ½>³°«®·´» »´»½¬®±³¿¹²»¬·½» ¹»²»®¿¬» ¼»
 30. 30. íî »´»½¬®±³¿¹²»¬·½» ®»½·½´¿®» ½« ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬» 2² ½±²º±®³·¬¿¬» ½« ®»½·½´¿®»¿ ¿½»­¬±® ¾¿¬»®··ò R² îððê ¿³ ®»½·½´¿¬ ± ½¿²¬·¬¿¬» ¼» ëî ¬±²» ¼» Ü» ¿­»³»²»¿ô ¿³ ®»½·½´¿¬ ìðç ¬±²» ¼» ¬±²» ¼» ¸>®¬·»ò ½±²­«³«´ ¼» »²»®¹·» 2² °®±½»­«´ ¼» ¿®¼»®» ¿ ½±³¾«­¬·¾·´«´«· ­» »³·¬» ¼·±¨·¼ ¼» ½¿®¾±²ò ½±²­«³«´ ¼» ½±³¾«­¬·¾·´ °»²¬®« ¬®¿²­°±®¬ ½±³¾«­¬·¾·´ ½« »´·³·²¿®» ¼» ¼·±¨·¼ ¼» ½¿®¾±² ³·¶´±¿½» ¿´¬»®²¿¬·ª» ¼» ¬®¿²­°±®¬ò R² îððê ¿³ 2²®»¹·­¬®¿¬ «² ½±²­«³ ¬±¬¿´ ¼» ½±³¾«­¬·¾·´ ¼» ïòïïíòìçê ´·¬®·ô ½»»¿ ½» ¿ ¼»¬»®³·²¿¬ »³·­·· ¼» ¼·±¨·¼ ¼» ½¿®¾±² ¼» °»²¬®« îððé ²» °®±°«²»³æ °®±¹®¿³»´» ¼» ®»½·½´¿®» º±´±­·®»¿ 2² »¨½´«­·ª·¬¿¬» ¿ ³±¬±®·²»· ÛËÎÑ í °»²¬®« ¹»²»®¿¬±¿®»´» ¼» ½«®»²¬ ½±´»½¬¿®» ¿ ¬»´»º±¿²»´±® ³±¾·´» «¦¿¬» ¿½»­¬±®¿ îððê »³·­·· ¼» ¼·±¨·¼ ¼» ½¿®¾±² ëèòêìéòèéî µÉ¸ ïéêòðç𠬱²» ½±³¾«­¬·¾·´ ´·½¸·¼ °»²¬®« ¹»²»®¿¬±¿®»´» ¼» ½«®»²¬ íçòïðð ´·¬®· ïðë ¬±²»
 31. 31. íí ¿²»¨»
 32. 32. íì ±¾·»½¬·ª» °»²¬®« îððé °¿®¬»²»®· ±¾·»½¬·ª» ÑØÍßÍ ïèððï ½®»¿®»¿ «²»· ª·¦·«²· ½´¿®» ¿ ¾®¿²¼«´«· 2² ·²¬»®·±®«´ ½±³°¿²·»· ¿´»¹»®»¿ ½»´±® ³¿· ¾«²· °¿®¬»²»®· °»²¬®« ±«¬­±«®½·²¹ô 2² ª»¼»®»¿ »¨¬·²¼»®·· º«®²·¦±®· ·²½´«¼»®»¿ «²»· ½´¿«¦» ½±²¬®¿½¬«¿´» 2² ¿½»­¬ ­»²­ ½±³«²·¬¿¬» ¼»¦ª±´¬¿®»¿ «²«· °®±¹®¿³ ¼» ª±´«²¬¿®·¿¬ ½« ß¼»°¬ 2² ½¿¼®«´ °®±·»½¬«´«· ¼» ­«¼ó»­¬«´ Ì®¿²­·´ª¿²·»· ³»¼·«´ º±´±­·®»¿ ·² »¨½´«­·ª·¬¿¬» ¿ ³±¬±®·²»· ÛËÎÑ í °»²¬®« ¹»²»®¿¬±¿®»´» ¼» ½«®»²¬ ·³°´»³»²¬¿®»¿ «²»· ­½¸»³» ¼» ½±´»½¬¿®» ­· ®»½·½´¿®» ¿ ¬»´»º±¿²»´±® ³±¾·´» «¦¿¬» ¿²»¨»
 33. 33. íë ÝÍÎ Û«®±°» ©©©ò½­®»«®±°»ò±®¹ Ù´±¾¿´ λ°±®¬·²¹ ײ·¬·¿¬·ª» ©©©ò¹´±¾¿´®»°±®¬·²¹ò±®¹ ©©©ò©¸±ò±®¹ ©©©ò«²»°·»ò±®¹ Ù´±¾¿´ ݱ³°¿½¬ ©©©ò«²¹´±¾¿´½±³°¿½¬ò±®¹ ÙÍÓ Û«®±°» ©©©ò¹­³©±®´¼ò½±³ñ¹­³»«®±°» Ù®«°«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ©©©òº®¿²½»¬»´»½±³ò½±³ α³>²·¿ ´¿ ¿¼®»­¿ ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬»­±½·¿´¿à±®¿²¹»ò®±ò
 34. 34. Ñ®¿²¹» α³>²·¿ Íòßò Û«®±°» ر«­» ¬»´»º±²æ ðîïóîðí íð ð𠺿¨æ ðîïóîðí íë çç ©©©ò±®¿²¹»ò®± ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬»­±½·¿´¿à±®¿²¹»ò®±

×