O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Carregando em…3
×
1 de 26

The 1 Insight

21

Compartilhar

Baixar para ler offline

“The 1 Insight” the data insight report of today’s consumer lifestyle to let businesses tap into the latest trends
อินไซต์รีพอร์ทอัพเดตล่าสุด เพื่อให้รู้ทันไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างตรงจุด

The 1 Insight

 1. 1. Year 2020 Issue THE DATA INSIGHT REPORT OF TODAY CONSUMER'SLIFESTYLE
 2. 2. และออฟไลนของสมาชิกกวา 16 ลานคน จากทั�งในกลุมเซ็นทรัลและพันธมิตรอื่นๆ ในThe 1 จากบร�ษัทในกลุมเซ็นทรัล ซึ่งครอบคลุม ในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั�งจากการศึกษาเทรนด
 3. 3. 0.1% 0.9% 14% 29.1% 32.7% 17.2% 6% <18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 BEAUTYFOOD BOOKS & STATIONERY KID ELECTRONIC HOME FURNISHING HOUSEHOLD NECESSITY Share of Wallet of New Wealth Age Range of New Wealth %2.12%4.11 %4 %9.4 17.1% 7.1% 2.6% FASHION %4.13
 4. 4. De-Aging LuxurY Luxury goes Online Niche is Chic Healthy is Wealthy 1
 5. 5. 1.1 New Wave Old World Old rld 2019YEAR
 6. 6. 03 $532 $800 Year:2025Year:2019 1.1 FUN FACT : Case in Thailand Thailand Luxury’s Beauty Store World Case Billion brand value Billion brand value วงการธุรกิจความงามเปนตลาดที่ดุเดือดและ กวางใหญที่เปดโอกาสใหผูเลนมากมายเขามาจับจอง ของคนรักสวยรักงาม ซึ่งไดรวบรวมสินคา เครื่องสำอาง น้ำหอม และสกินแคร จากแบรนด Hi-end ชั�นนำกวา 800 แบรนด ดัง อาทิ Chanel, Jo Malone London และ La Mer
 7. 7. 04 1.2 Luxury goes Online อยางสนิทใจ บวกกับการที่ลูกคาใชชีว�ต บนโลกออนไลนมากขึ้น ทำใหเห็นโฆษณาออนไลน
 8. 8. 05 18%Women Luxury 1.2 FUN FACT : Case in Thailand: Shop with Fingertips World Case คุณเอง ตั�งแตหยิบสินคา แพ็คสินคา และจัดสง หนาท่ีที่เหลือนั�น พนักงานในหางจะทำแทน
 9. 9. 1.3 NIche is chic Streetwear is not a trend within fashion but rather the fashion component of a larger popular culture shift that spans fashion, art and music,” one that has “single-handedly subvertedthetraditional fashion system by redefining its main component: exclusivity, _Hypebreast Streetwear steps in 06
 10. 10. 1.3 THAITHAI Siwilai Thai Designer Collection Thai Chic, Thai StyleMatch Your Home’s Style 07 FUN FACT : 5321 4 VickteerutAsavaDisayaKlosetBoyy 5 70%
 11. 11. Athlete + Leisure Athleisure 1.4 Healthy is Wealthy ytinummoCasissentiF Wearable of the Future 08 ตางก็หาคลาสแปลกใหมมาซื้อใจลูกคาใน ชวงไมกี่ปที่ผานมา
 12. 12. 1.4 ‘One-stop place for all thing sports’ Baht / Year Holistic Wellness Center Sporty is Cool, Sporty is Fashion! You are what you eat 09 ในปจจุบัน ซึ่งคำนี้มาจากการนำAthlete+Leisure (นักกีฬา+ชวงเวลาพักผอน) เขาดวยกัน
 13. 13. 2 Passionate Hobbyist Over-the- Expectation Service Fine Food Everywhere
 14. 14. 2.1 Fine Food Everywhere 11 Excellent Restaurant Service Comfort Street Taste, Excite Your Taste Buds Food ในประเทศไทยโดงดังระดับโลก จนมิชลินไกด ใหการยอมรับ ซึ่งหลังจากเปฺิดตัวในไทยมาได 3 ปลิสตรานอาหารที่ติดมิชลินไกดก็เพิ�มขึ้น โลกเปนสิ�งที่เหลา New Wealth ตองการลิ�มลอง โดยเฉพาะรานอาหารติดดาว ‘มิชลินสตาร ’ ยิ�งไมตองพูดถึงรสชาติที่การันตีความ อรอยในระดับสากล หร�อแมแตรานอาหาร Fine Dining ชื่อดังที่ตองโทรจองลวงหนาเปนระยะ ก็เปนอีกว�ธีหนึ่งที่จะสรางประสบการณที่ไมรูลืม สรางความตื่นเตนใหกับมื้ออาหารแตละครั�ง
 15. 15. Original Taste at Home2.1 FUN FACT : 12 New Wealth ผานโตะอาหารกอนเสิรฟแตละจาน หร�อ Dine in the Dark ที่ใหรับประทานอาหารในที่มืด T
 16. 16. Passionate Hobbyist 2.2 Coffee Community 13 Home Geek
 17. 17. 14 Million Tons 3 15 Love Earth, Love Life 2.2 Enrich Inner Life New Wealth
 18. 18. 15 2.3 Private is Luxury Over-the -Expectation Services
 19. 19. Tech-Driven Need The Insightful Service for Customer 16 2.3
 20. 20. 3 Privilege Credit Card Centric
 21. 21. 18 3.1 Credit Card Centric The Abundance of (Credit) Choices 63% 9% Cardless Society
 22. 22. 19 points 6.8m baht 850,000 3.2 Privilege Planning Shop Hard, Redeem Harder The 1 ‘s Record ! คะแนน ตอคนตอป มากกวาลูกคากลุมอื่นถึง 5 เทา นอกจากนี้ในชวงมกราคม-สิงหาคม 2562 จากคะแนนสะสมมหาศาล ลูกคากลุม New Wealth ของ The 1 จึงมีโอกาสเลือกชอปป�งคะแนน ตามความตองการที่เหมาะสมกับไลฟสไตล ที่ชื่นชอบ จนอาจพูดไดวานี่คือ'The New Currency' ของยุคนี้ก็วาได
 23. 23. 20 3.2 Exclusive Pre-Sale Luxe Monster FUN FACT :
 24. 24. 1.1a b o u t เซ็นทรัล, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี (รานที่รวมรายการ), เซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลเว�ลด, โรบินสัน, ซูเปอรสปอรต, บีทูเอส, เซ็นทรัลออนไลน, บาน แอนด บียอนด, รานคาในเคร�อซีเอ็มจี, แฟมิลี่มารท, เซ็นทรัล ฟูด ฮอลล, ท็อปส มารเก็ต, ท็อปส ซูเปอรสโตร, ท็อปส ซูเปอรคุม, ท็อปส เดลี่, ท็อปส ออนไลน, เพาเวอรบาย, ไทวัสดุ และ ออฟฟศเมท รวมถึงสามารถแลกคะแนนเปนคูปองแทนเง�นสด (Cash Coupon) หร�อสวนลดในการซื้อสินคาและบร�การ พรอมสิทธิพิเศษที่มากกวาจากพันธมิตรทางธุรกิจ ที่คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกในทุกดาน ไมวาจะเปน สถานีบร�การน้ำมัน การทองเที่ยว บันเทิง ความงาม การเง�น รานอาหาร โรงพยาบาล ฯลฯ
 25. 25. 6 Trends Shaping • • What Is Hypebeast and How Did It Get to The Future The Rise of On-Demand Luxury: Is Everyone In On It?

×