O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหนองพลับ    วิสัยทัศน์    “ชุมชนสะอาด อยู่ดีมีสุข ปลอดโรค ปลอ...
2. ผลผลิตตกต่า3. ปัญหายาเสพติด4. โจรขโมยชุกชุม5. การใช้รถใช้ถนนของแรงงานต่างด้าว6. ปัญหารถบรรทุกหิน บรรทุกอ้อย7. เยาวชนติด...
แผนงานโครงการด้านการส่งเสริมจิตอาสาดูแลสุขภาพ1. กลยุทธ์จิตอาสาดูแลสุขภาพ  1.1 โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ผิการที่ติดบ้าน/ต...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ

Baixar para ler offline

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ

 1. 1. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหนองพลับ วิสัยทัศน์ “ชุมชนสะอาด อยู่ดีมีสุข ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” จุดแข็ง 1. มีสภาผู้นาที่เข้มแข็ง 2. มีผู้บริหารที่มีความรู้ และวิสัยทัศน์ 3. มีชมรม อสม. ที่เข้มแข็ง 4. มีชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 5. ประชาชนมีความสามัคคี 6. มีแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 7. มีแหล่งงบประมาณที่เพียงพอจากเทศบาล และกองทุน สปสช. จุดอ่อน 1. บุคลากรเทศบาลขาดความมุ่งมั่นในการทางาน 2. ผู้นาชุมชนไม่เข้มแข็ง 3. ประชาชนไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ 4. ประชาชนขาดจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม 5. น้าประปาไม่สะอาด 6. การจัดการขยะไม่ทั่วถึง 7. ขาดการดูแลเอาใจใส่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 8. ขาดการเอาใจใส่เยาวชนในด้านการส่งเสริมการออกกาลังกายและการสนับสนุนทุนการศึกษา โอกาส เทศบาลผ่านการประเมินชุมชนต้นแบบสุขภาวะจาก สสส. ภัยคุกคาม 1. ค่าครองชีพสูง
 2. 2. 2. ผลผลิตตกต่า3. ปัญหายาเสพติด4. โจรขโมยชุกชุม5. การใช้รถใช้ถนนของแรงงานต่างด้าว6. ปัญหารถบรรทุกหิน บรรทุกอ้อย7. เยาวชนติดเกมส์ออนไลน์8. การแข่งขันความเร็วในการขับรถจักรยานยนต์ของเยาวชนแผนงานโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ1. กลยุทธ์การส่งเสริมการออกกาลังกาย 1.1 โครงการเดิน วิ่ง และจักรยานเพื่อสุขภาพ 1.2 โครงการเต้นแอโรบิค 1.3 โครงการราไม้พลอง 1.4 สร้างสวนสุขภาพและอุปกรณ์ออกกาลังกายกลางแจ้ง2. กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ 2.1 โครงการติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด3. กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมสุขภาพ 3.1 ชมรมผู้สูงอายุ 3.2 ชมรมเปตองแผนงานโครงการด้านการแพทย์แผนไทย1. กลยุทธ์การส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 1.1 โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย (พัฒนาสถานที/อบรมการนวดแผนไทย) ่แผนงานโครงการด้านการควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ1. กลยุทธ์การควบคุมโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง 1.1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง2. กลยุทธ์การควบคุมโรคติดต่อ 2.1 โครงการค่ายวัยใสห่างไกลเอดส์ 2.2 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (ธงเขียนบ้านปลอดลูกน้า)
 3. 3. แผนงานโครงการด้านการส่งเสริมจิตอาสาดูแลสุขภาพ1. กลยุทธ์จิตอาสาดูแลสุขภาพ 1.1 โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ผิการที่ติดบ้าน/ติดเตียงแผนงานโครงการด้านการสืบสานประเพณีท้องถิ่น1. กลยุทธ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น 1.1 โครงการกลองยาวเพื่อสุขภาพแผนงานโครงการด้านเด็กและเยาวชน1. กลยุทธ์สร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคม 1.1 โครงการครอบครัวอบอุ่น2. กลยุทธ์ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 2.1 ค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 2.2 กีฬาต้านยาเสพติด

Vistos

Vistos totais

690

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

13

Ações

Baixados

19

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×