O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Ilkoll membri  ta’  Ġisem wieħed: il-Knisja!
L-Ewwel Qari mill-ktieb tal-Profeta Neħemija . (Kap 8: versi 2-4a, 5,6, 8-10)
F’dak iż-żmien, Esdra l-qassis ġieb il-Ktieb tal-Liġi quddiem il-ġemgħa, li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħr...
U mis-sebħ sa nofsinhar qara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa, u dawk li kienu kapaċi jifhmu, iħares lejn il-misraħ li ...
U l-poplu kollu kien attent jisma’ l-qari tal-Ktieb tal-Ligi.
Esdra l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam, li kienu waqqfu għall-okkażjoni.
Esdra fetaħ il-Ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien fil-għoli ’l fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħ...
U Esdra bierek il-Mulej, Alla l-kbir, u l-poplu kollu b’idejħ merfugħin ’il fuq wiegeb: “Ammen! Ammen!”
U nxteħtu għarkupptejhom b’wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-Mulej.
Dawn qraw mill-Ktieb tal-Liġi b’mod li jiftiehem, fissruħ, u spjegaw il-qari.
Neħemija, li kien il-gvernatur, Esdra, il-qassis u skriba, u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu, qalu lin-...
“ Dan hu jum qaddis, ikkonsagrat lill-Mulej Alla tagħkom. Titnikktux u tibkux!” Għax il-poplu kollu kien infexx jibki me...
U żiedu jgħidulhom: “Morru u kulu laħam imsemmen u ixorbu nbid ħelu,
u lil dak li ma ħejjewlu xejn ibagħtulu sehem minn dak li għandkom.
Dan hu jum qaddis għall-Mulej. La ssewdux qalbkom, għax il-ferħ tal-Mulej il-qawwa tagħkom!”
Il-Kelma tal-Mulej! Inroddu ħajr lil Alla!
SALM RESPONSORJALI!!
Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
Il-ligi tal- Mulej perfetta, u tagħti l-ħajja;
ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa, u tgħallem lil min ma jafx.
Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
Il-preċetti tal-Mulej dritti, jferrħu l-qalb;
il-Kmandament tal-Mulej safi, u jdawwal il-għajnejn.
Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
Il-biża’ tal-Mulej sinċier, u jibqa’ għal dejjem;
il-ġudizzji tal-Mulej sewwa, u mseddqa għalkollox.
Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
Ha jkunu milqugħa quddiemeK kliem fommi u ħsieb qalbi,
Lord I pray! Mulej, Blata tiegħi u Feddej tiegħi!
Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
It-2 Qari: mill-1 Ittra ta’ San Pawl lill- Korintin (Kap 12 versi 12-30)
Ħuti, bħalma l-ġisem hu wieħed, u fiħ ħafna membri,
u l-membri kollha tal-ġisem, għad li huma ħafna, jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu.
Għax aħna wkoll, ilkoll tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu Ġ isem wieħed,
sew Lhud sew Griegi, sew ilsiera sew ħielsa,  u lkoll xrobna minn Spirtu wieħed.
Issa l-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri.
Kieku s-sieq kellha tgħid:  “Ladarba m’iniex l-id, jien m’iniex biċċa mill-ġisem” b’daqshekk mhijiex parti mill-ġisem?
U kieku l-widna kellha tgħid:  “Ladarba m’iniex l-għajn, jien m’iniex biċċa mill-ġisem”,  ma jkunx ifisser b’daqshekk l...
Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn kien ikun is-smigħ? U kieku kien kollu smigħ, fejn kien ikun ix-xamm?
Iżda Alla qiegħed il-membri fil-ġisem kull wieħed f’postu, kif għoġbu Hu .
Kieku kollha kellhom ikunu membru wieħed, fejn hu l-ġisem? Imma ħafna, iva, huma l-membri, iżda wieħed hu l-ġisem.
L-għajn ma tistax tgħid lill-id: “Jiena ma għandix bżonnok” , ‘qas ir-ras ma tgħid lis-saqajn: “Ma għandix bżonnkom” . ...
Mhux hekk biss, imma l-membri tal-ġisem li jidhru l-aktar dgħajfa, huma l-aktar meħtieġa; u dawk li nqisu bl-anqas ġieħ fi...
’ l dawk li ma għandhomx ġmiel, inlibbsuhom b’aktar ġmiel; għax il-membri sbieħ ma għandhom bżonn xejn.
Alla imma bena l-ġisem b’mod li żejjen b’aktar ġieħ lil dawk li jeħtiguH l-aktar.
B’hekk ma jkunx hemm firda fil-ġisem, imma l-membri kollha jaħsbu f’xulxin.
Jekk membru jbati, ibatu lkoll miegħu; jekk membru jingħata l-ġieħ, jifirħu lkoll miegħu.
Intom il-Ġisem ta’ Kristu, u kull wieħed minnkom membru Tiegħu.
Lil xi whud Alla qegħedhom fil-Knisja fl-ewwel post bħala appostli, it-tieni bħala profeti, it-tielet bħala għalliema.
Imbagħad id-don tal-mirakli, imbagħad id-don tal-fejqan, l-għajnuna, it-treġija, u d-don ta’ ilsna diversi.
Jaqaw ilkoll appostli? Ilkoll profeti? Ilkoll għalliema? Ilkoll bid-don tal-mirakli?
Ilkoll għandhom id-don tal-fejqan? Ilkoll jitkellmu bl-ilsna? Ilkoll ifissru?
Il-Kelma tal-Mulej! Inroddu  ħajr  lil  Alla!!
L-Ispiru tal-Mulej fuqi...!
Van ġelu: mill-Bxara t-Tajba Skond San  Luqa. (Kap 1 versi 1-4, 14-21)
Bosta kienu dawk li ħadu f’idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f’rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna,
kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom b’għajnejhom stess u saru ministri tal-Kelma.
Hekk ukoll jien, għażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qgħadt infittex it-tagħrif dwar kulma ġara sa mill-bidu nett,
deherli li għandi niktiblek kollox ħaġa b’ħaġa, biex tagħraf sewwa l-verità sħiħa dwar kulma tgħallimt.
Jum wieħed, Ġesù, bil-qawwa tal-Ispirtu, reġa’ mar il-Galilija;
u l-fama Tiegħu xterdet ma’ dawk l-inħawi kollha, għax Hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta’ kulħadd.
U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta’ Sibt, u qam biex jaqra. Re...
TawH f’idejh il-ktieb ta’ Isaija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej: 
«L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax Hu kkonsagrani.
Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, inwassal il-Bxara t-Tajba lill-fqajrin,
u d-dawl mill-ġdid lill-għomja, inrodd il-ħelsien lill-maħqurin
u nxandar is-sena tal-Grazzja tal-Mulej.»
Imbagħad raġa’ għalaq il-ktieb, taħ lura lill-qaddej u qagħad bilqiegħda.
Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu.
U beda jgħidilhom: «Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu.»
Il-Kelma tal-Mulej!  Tifħir  lilek Kristu!!
Mulej Ġesu aħna lkoll uliedek u Inti tħobbna lkoll. Imma uħud minna jinsabu ‘l bogħod m’għadhomx jiġu biex jisimgħu l-Kelm...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

We are One Body! - 3rd Sunday in Ordinary Time (Year C)

1.312 visualizações

Publicada em

Lord Jesus we are all your children and You love us all. But some of us are far and no longer come to listen to Your Word, nor do they receive the Sacraments. Take their fears, open their ears and give sight to their eyes. Show them Jesus how much You love them! Help them to approach You and fill them your joy and peace. Amen.

Publicada em: Espiritual, Educação
 • Seja o primeiro a comentar

We are One Body! - 3rd Sunday in Ordinary Time (Year C)

 1. 1. Ilkoll membri ta’ Ġisem wieħed: il-Knisja!
 2. 2. L-Ewwel Qari mill-ktieb tal-Profeta Neħemija . (Kap 8: versi 2-4a, 5,6, 8-10)
 3. 3. F’dak iż-żmien, Esdra l-qassis ġieb il-Ktieb tal-Liġi quddiem il-ġemgħa, li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn, li kienu jifhmu dak li jisimgħu.
 4. 4. U mis-sebħ sa nofsinhar qara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa, u dawk li kienu kapaċi jifhmu, iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem Bieb l-Ilma.
 5. 5. U l-poplu kollu kien attent jisma’ l-qari tal-Ktieb tal-Ligi.
 6. 6. Esdra l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam, li kienu waqqfu għall-okkażjoni.
 7. 7. Esdra fetaħ il-Ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien fil-għoli ’l fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bilwieqfa.
 8. 8. U Esdra bierek il-Mulej, Alla l-kbir, u l-poplu kollu b’idejħ merfugħin ’il fuq wiegeb: “Ammen! Ammen!”
 9. 9. U nxteħtu għarkupptejhom b’wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-Mulej.
 10. 10. Dawn qraw mill-Ktieb tal-Liġi b’mod li jiftiehem, fissruħ, u spjegaw il-qari.
 11. 11. Neħemija, li kien il-gvernatur, Esdra, il-qassis u skriba, u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu, qalu lin-nies kollha:
 12. 12. “ Dan hu jum qaddis, ikkonsagrat lill-Mulej Alla tagħkom. Titnikktux u tibkux!” Għax il-poplu kollu kien infexx jibki meta sama’ kliem il-Liġi.
 13. 13. U żiedu jgħidulhom: “Morru u kulu laħam imsemmen u ixorbu nbid ħelu,
 14. 14. u lil dak li ma ħejjewlu xejn ibagħtulu sehem minn dak li għandkom.
 15. 15. Dan hu jum qaddis għall-Mulej. La ssewdux qalbkom, għax il-ferħ tal-Mulej il-qawwa tagħkom!”
 16. 16. Il-Kelma tal-Mulej! Inroddu ħajr lil Alla!
 17. 17. SALM RESPONSORJALI!!
 18. 18. Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
 19. 19. Il-ligi tal- Mulej perfetta, u tagħti l-ħajja;
 20. 20. ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa, u tgħallem lil min ma jafx.
 21. 21. Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
 22. 22. Il-preċetti tal-Mulej dritti, jferrħu l-qalb;
 23. 23. il-Kmandament tal-Mulej safi, u jdawwal il-għajnejn.
 24. 24. Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
 25. 25. Il-biża’ tal-Mulej sinċier, u jibqa’ għal dejjem;
 26. 26. il-ġudizzji tal-Mulej sewwa, u mseddqa għalkollox.
 27. 27. Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
 28. 28. Ha jkunu milqugħa quddiemeK kliem fommi u ħsieb qalbi,
 29. 29. Lord I pray! Mulej, Blata tiegħi u Feddej tiegħi!
 30. 30. Il-Kliem Tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja!
 31. 31. It-2 Qari: mill-1 Ittra ta’ San Pawl lill- Korintin (Kap 12 versi 12-30)
 32. 32. Ħuti, bħalma l-ġisem hu wieħed, u fiħ ħafna membri,
 33. 33. u l-membri kollha tal-ġisem, għad li huma ħafna, jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu.
 34. 34. Għax aħna wkoll, ilkoll tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu Ġ isem wieħed,
 35. 35. sew Lhud sew Griegi, sew ilsiera sew ħielsa, u lkoll xrobna minn Spirtu wieħed.
 36. 36. Issa l-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri.
 37. 37. Kieku s-sieq kellha tgħid: “Ladarba m’iniex l-id, jien m’iniex biċċa mill-ġisem” b’daqshekk mhijiex parti mill-ġisem?
 38. 38. U kieku l-widna kellha tgħid: “Ladarba m’iniex l-għajn, jien m’iniex biċċa mill-ġisem”, ma jkunx ifisser b’daqshekk li hi mhijiex biċċa mill-ġisem!
 39. 39. Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn kien ikun is-smigħ? U kieku kien kollu smigħ, fejn kien ikun ix-xamm?
 40. 40. Iżda Alla qiegħed il-membri fil-ġisem kull wieħed f’postu, kif għoġbu Hu .
 41. 41. Kieku kollha kellhom ikunu membru wieħed, fejn hu l-ġisem? Imma ħafna, iva, huma l-membri, iżda wieħed hu l-ġisem.
 42. 42. L-għajn ma tistax tgħid lill-id: “Jiena ma għandix bżonnok” , ‘qas ir-ras ma tgħid lis-saqajn: “Ma għandix bżonnkom” . all are in need of each other!
 43. 43. Mhux hekk biss, imma l-membri tal-ġisem li jidhru l-aktar dgħajfa, huma l-aktar meħtieġa; u dawk li nqisu bl-anqas ġieħ fil-ġisem, lil dawn l-aktar li nieħdu ħsiebhom; Fragile! (Handle with care)
 44. 44. ’ l dawk li ma għandhomx ġmiel, inlibbsuhom b’aktar ġmiel; għax il-membri sbieħ ma għandhom bżonn xejn.
 45. 45. Alla imma bena l-ġisem b’mod li żejjen b’aktar ġieħ lil dawk li jeħtiguH l-aktar.
 46. 46. B’hekk ma jkunx hemm firda fil-ġisem, imma l-membri kollha jaħsbu f’xulxin.
 47. 47. Jekk membru jbati, ibatu lkoll miegħu; jekk membru jingħata l-ġieħ, jifirħu lkoll miegħu.
 48. 48. Intom il-Ġisem ta’ Kristu, u kull wieħed minnkom membru Tiegħu.
 49. 49. Lil xi whud Alla qegħedhom fil-Knisja fl-ewwel post bħala appostli, it-tieni bħala profeti, it-tielet bħala għalliema.
 50. 50. Imbagħad id-don tal-mirakli, imbagħad id-don tal-fejqan, l-għajnuna, it-treġija, u d-don ta’ ilsna diversi.
 51. 51. Jaqaw ilkoll appostli? Ilkoll profeti? Ilkoll għalliema? Ilkoll bid-don tal-mirakli?
 52. 52. Ilkoll għandhom id-don tal-fejqan? Ilkoll jitkellmu bl-ilsna? Ilkoll ifissru?
 53. 53. Il-Kelma tal-Mulej! Inroddu ħajr lil Alla!!
 54. 54. L-Ispiru tal-Mulej fuqi...!
 55. 55. Van ġelu: mill-Bxara t-Tajba Skond San Luqa. (Kap 1 versi 1-4, 14-21)
 56. 56. Bosta kienu dawk li ħadu f’idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f’rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna,
 57. 57. kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom b’għajnejhom stess u saru ministri tal-Kelma.
 58. 58. Hekk ukoll jien, għażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qgħadt infittex it-tagħrif dwar kulma ġara sa mill-bidu nett,
 59. 59. deherli li għandi niktiblek kollox ħaġa b’ħaġa, biex tagħraf sewwa l-verità sħiħa dwar kulma tgħallimt.
 60. 60. Jum wieħed, Ġesù, bil-qawwa tal-Ispirtu, reġa’ mar il-Galilija;
 61. 61. u l-fama Tiegħu xterdet ma’ dawk l-inħawi kollha, għax Hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta’ kulħadd.
 62. 62. U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta’ Sibt, u qam biex jaqra. Remains of the Synagogue where Jesus read from Isaiah.
 63. 63. TawH f’idejh il-ktieb ta’ Isaija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej: 
 64. 64. «L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax Hu kkonsagrani.
 65. 65. Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, inwassal il-Bxara t-Tajba lill-fqajrin,
 66. 66. u d-dawl mill-ġdid lill-għomja, inrodd il-ħelsien lill-maħqurin
 67. 67. u nxandar is-sena tal-Grazzja tal-Mulej.»
 68. 68. Imbagħad raġa’ għalaq il-ktieb, taħ lura lill-qaddej u qagħad bilqiegħda.
 69. 69. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu.
 70. 70. U beda jgħidilhom: «Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu.»
 71. 71. Il-Kelma tal-Mulej! Tifħir lilek Kristu!!
 72. 72. Mulej Ġesu aħna lkoll uliedek u Inti tħobbna lkoll. Imma uħud minna jinsabu ‘l bogħod m’għadhomx jiġu biex jisimgħu l-Kelma Tiegħek, anqas jersqu lejn Is-Sagramenti. Ħu l-biżgħat tagħhom, iftħilhom widnejhom u dawlilhom għajnejhom. Urihom Ġesu kemm tħobbhom! Erġa ressaqhom lejK u imlihom bil-ferħ u l-paċi Tiegħek. Ammen.

×