O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bảng Tra Chế Độ Cắt - Nguyên Lý Gia Công Vật Liệu

Tải ebook

 • Seja o primeiro a comentar

Bảng Tra Chế Độ Cắt - Nguyên Lý Gia Công Vật Liệu

 1. 1. B¶ng tra chÕ ®é c¾t m«n nguyªn lý gia c«ng vËt liÖu 16. C«ng thøc tÝnh lùc c¾t khi ϕ1 > 00 Lùc c¾t C«ng thøc Lùc tiÕp tuyÕn (th¼ng ®øng) pz ( )KGkVStCp pz pzpzpz M nyx pzz ....= Cpz, Cpy, Cpz : c¸c hÖ sè. t- chiÒu s©u c¾t, mm S- l­îng ch¹y dao, mm/vßng k- hÖ sè phô thuéc vËt liÖu gia c«ng; xp, yp, np,-Sè mò. v- tèc ®é c¾t, m/phót Lùc h­íng kÝnh py ( )KGkVStCp py pypypy M nyx pyy ....= Lùc ch¹y dao (h­íng trôc) px ( )KGkVStCp px xzxzxz M nyx pxx ....=
 2. 2. 18. HÖ sè vµ sè mò trong c«ng thøc tÝnh lùc c¾t trong b¶ng 16 VËt liÖu gia c«ng D¹ng gia c«ng VËt liÖu phÇn c¾t HÖ sè vµ sè mò Lùc tiÕp tuyÕn Lùc h­íng kÝnh Lùc ch¹y dao Cpz Ypz Xpz npz Cpy Xpy npy Ypy Cpx Xpx Ypx npx ThÐp vµ vËt ®óc b»ng thÐp σbp=75 KG/mm2 TiÖn ngoµi tiÖn réng Hîp kim cøng 300 0,75 1 -0,15 243 0,9 -0,3 0,6 339 1 0,5 -0,4 ThÐp giã 208 0,75 1 0 141 0,9 0 0,75 66,8 1,2 0,65 0 TiÖn r·nh TiÖn ®øt Hîp kim cøng 408 0,8 0,72 0 172 0,73 0 0,67 - - - - ThÐp giã 247 1,0 1 0 - - 0- - - - - - Gang x¸m TiÖn ngoµi TiÖn réng Hîp kim cøng 92 0,75 1 0 54 0,9 0 0,75 46 1 0,4 0 ThÐp giã 118 0,75 1 0 54 0,9 0 0,75 51,4 1,2 0,65 0 TiÖn r·nh TiÖn ®øt ThÐp giã 158 1,0 1 0 129 - - - - - - - 19. HÖ sè ®iÒu chØnh khi tÝnh lùc c¾t phô thuéc vËt liÖu gia c«ng VËt liÖu gia c«ng HÖ sè trong c«ng thøc Lùc tiÕp tuyÕn Pz Lùc h­íng kÝnh Py Lùc ch¹y dao Px Hîp kim cøng thÐp giã Hîp kim cøng ThÐp giã Hîp kim cøng ThÐp giã ThÐp σb ≤ 60 KG/mm2 35,0 75       = b mpzk σ 35,0 75       = b mpzk σ 35,1 75       = b mpyk σ 2 75       = b mpyk σ       = 75 b mpxk σ 5,1 75       = b mpyk σ σb ≥ 60 KG/mm2 75,0 75       = b mpzk σ Gang x¸m 4,0 190       = HB kmpy 55,0 190       = HB kmpz       = 190 HB kmpy 3,1 190       = HB kmpy 8,0 190       = HB kmpy 1,1 190       = HB kmpx
 3. 3. 20. C«ng thøc tÝnh lùc c¾t khi cã l­ìi dao phô vµ gãc ϕ1 = 00 Lùc c¾t C«ng thøc TiÕp tuyÕn ( )KGkVStCP px nyx pzz qzpzpz µ....= H­íng kÝnh ( )KGkVStCP px nyx pxy pypypx µ....= Ch¹y dao ( )KGkVStCP px nyx pzz qzpzpz µ....= 21. HÖ sè vµ mò trong b¶ng 20 VËt liÖu gia c«ng HÖ sè vµ mò trong c«ng thøc dïng cho: Lùc tiÕp tuyÕn Lùc h­íng kÝnh Lùc ch¹y dao Cpz xpz ypz npz Cpy xpy ypy npy Cpx xpx ypx npx ThÐp kÕt cÊu σbp = 75 KG/mm2 38 4 0,9 0,9 - 0,15 355 0,6 0,8 -0,3 241 1,05 0,2 -0,4 Gang x¸m HB = 190 12 3 1,0 0,8 5 0 61 0,6 0,5 0 24 1,05 0,2 0 22. HÖ sè ®iÒu chØnh tÝnh to¸n lùc c¾t phô thuéc vËt liÖu gia c«ng VËt liÖu gia c«ng HÖ sè cho: Lùc tiÕp tuyÕn Lùc h­íng kÝnh Lùc ch¹y dao ThÐp 35,0 75       = bp mpzk σ 35,1 75       = bp mpyk σ 75 bp mpxk σ = Gang 4,0 190       = HB kmpz 190 HB kmpy = 8,0 190       = HB kmpx 23. C«ng thøc tÝnh to¸n tèc ®é c¾t khi gia c«ng b»ng dao thÐp giã D¹ng gia c«ng C«ng thøc tÝnh Ký hiÖu TiÖn ngoµi pm St C V vv yx v / . 60 = V60 = tèc ®é c¾t øng víi T = 60 phót V120 = tèc ®é c¾t T= 120 phótTiÖn r·nh c¾t ®øt pm S C V vy v /60 =
 4. 4. TiÖn ®Þnh h×nh pm S C V vy v /120 = t = ChiÒu s©u c¾t, mm. S= l­îng ch¹y dao, mm/vßng Cv = HÖ sè. xv,yv = Sè mò. 24. Gi¸ trÞ hÖ sè Cv vµ mò xv, yv VËt liÖu gia c«ng D¹nggia c«ng L­îngch¹y dao (mm/vßng) §iÒu kiÖn gia c«ng Cã dung dÞch Kh«ng cã dung dÞch HÖ sè vµ sè mò Cv Xv Yv Cv Xv Yv ThÐp kÕt cÊu σbp =75 KG/mm2 TiÖn ngoµi S ≤ 0,25 S > 0,25 49,9 31,6 0,25 0,33 0,66 30,4 24,3 0,25 0,50 0,66 TiÖn r·nh c¾t ®øt - 6,77 - 0,66 - - - §Þnh h×nh - 5,4 - 0,5 - - - Gang dÎo HB 150 TiÖn ngoµi S ≤ 0,25 S > 0,25 65,0 46,0 0,2 0,25 0,50 - - - - - - TiÖn r·nh c¾t ®øt - 1,13 - 0,5 - - - Gang x¸m HB190 TiÖn ngoµi S ≤ 0,25 S > 0,25 - - - - - - 24,7 23,6 0,15 0,30 0,40 TiÖn r·nh c¾t ®øt - - - - 9,78 - 0,4 §ång thau HB =100÷140 TiÖn ngoµi S ≤ 0,25 S > 0,25 - - - - - - 99 63 0,12 0,25 0,50 25. HÖ sè kh¶ n¨ng gia c«ng cña c¸c vËt liÖu kh¸c nhau VËt liÖu gia c«ng HÖ sè kh¶ n¨ng gia c«ng ThÐp c¸c bon C < 0,6% C > 0,6% ThÐp tù ®éng. ThÐp cr«m; cr«m – niken; m¨ng gan; cr«m – m«lip®en; cr«m – niken- m«li®en; cr«m – nh«m; cr«m – m«li®en – nh«m; cr«m – niken – v«nfram ThÐp cr«m – m¨ng gan; cr«m – si-lic; silicm¨ngan ThÐp giã Nh«m §uya- ra Xiluymin vµ hîp kim nh«m ®óc 1,0 0,85 1,2 0,8 0,7 0,6 5 ÷ 6 4 ÷ 6 4 ÷ 5
 5. 5. 26. C«ng thøc tÝnh to¸n hÖ sè Kmv VËt liÖu gia c«ng ThÐp Gang rÌn Gang x¸m §ång thau C«ng thøc n b mvk       = σ 75 n mv HB k       = 150 n mv HB k       = 190 n mv HB k       = 120 VËt liÖu gia c«ng Sè mò n - ThÐp tù ®éng, c¸cbon, cr«m - ThÐp cr«m- niken; niken; manggan; cr«m- manggan; cr«m silic- manggan; cr«m – silic; silic – manggan; cr«m – niken- manggan. - ThÐp cr«m – m«li®en; cr«m – niken –m«lip®en; cr«m- m«lip®en- nh«m; thÐp giã - Gang dÎo, gang x¸m vµ ®ång thau. 1,75 1,5 1,25 1,7 27. HÖ sè khi tÝnh tèc ®é c¾t Nh©n tè ¶nh h­ëng HÖ sè Tr¹ng th¸i ph«i §Ó nguyªn NhiÖt luyÖn c¸n Th­êng ho¸ ñ Lµm tèt KÐo nguéi C¸n nguéi 1,1 1 0,95 0,9 0,8 YÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t Gãc nghiªng chÝnh ϕ 30 45 60 90 HÖ sè Gãc nghiªng chÝnh ϕ ThÐp vËt dóc b¨ng thÐp; hîp kim Al vµ Mn 1,26 1 0,848 0,66 Gang 1,2 1 0,88 0,73 Hîp kim ®ång - 1,13 1 0,83 Gãc nghiªng phô ϕ1 Gãc ϕ1 10 15 20 30 45 HÖ sè 1 0,97 0,94 0,91 0,87 B¸n kÝnh ®Ønh dao (mm) B¸n kÝnh r (mm) 1 2 3 5 HÖ sè 0,9 1 1,05 1,12 TiÕt diÖn th©n dao TiÕt diÖn th©n dao (mm) 10×10 φ 10 φ 12 12×16 10×16 16×16 12×20 φ 16 20×20 16×25 φ 20 φ 25 20×30 20×25 φ 30 30×30 25×40 φ 40 30×45 40×40 40×60 60×90 HÖ sè ThÐp 0,87 0,9 0,93 0,97 1 1,04 1,08 1,12 1,19 Gang 0,93 0,95 0,97 0,98 1 1,02 1,04 1,06 1,09 §é mßn VËt liÖu gia c«ng Lo¹i dao §é mßn mÆt tr­íc h3 (mm) MÆt 0,5 1 1,5 2 2,5 2 3,5 4
 6. 6. tr­íc cña dao ThÐp gang rÌn TiÖn ph¸, tiÖn mÆt, tiÖn réng HÖ sè 0.93 0.95 0.97 1 - - - - TiÖn r·nh, c¾t ®øt 0,85 1,00 - - - - - - Gang x¸m TiÖn ngoµi - - -0.93 0.94 0.95 0.97 1 1 TiÖn trong 0,94 0,96 0,97 1 - - - - TiÖn r·nh, c¾t ®øt 0,85 0,9 0,95 1 - - - - Nh©n tè ¶nh h­ëng HÖ sè Tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i Kh«ng cã vá cøng Cã vá cøng do ®óc Th«ng th­êng Cã xØ bÈn ThÐp Gang Hîp kim ®ång ThÐp Gang Hîp kim ®«ng 1 0,75-0,85 0,7-0,8 0,9-0,95 0,5-0,6 0,5- 0,6 0,7- 0,8 VËt liÖu dao P18 P9 9XC Y10A Y12A 1 1 0,6 0,5 vµ < TuæibÒn VËt liÖu gia c«ng Lo¹i dao Tuæi bÒn dao (phót) 30 60 90 120 240 360 HÖ sè ThÐp, vËt ®óc b»ng thÐp, gang rÌn TiÖn ph¸, tiÖn mÆt, tiÖn réng 1,09 1 0,95 0,92 0,85 0,8 TiÖn r·nh, c¾t ®øt 1,19 1 0,9 0,83 0,71 0,64 §Þnh h×nh - 1,09 1 0,81 0,72
 7. 7. Gang x¸m TiÖn ph¸, tiÖn mÆt, tiÖn réng 1,07 1 0,96 0,93 0,87 0,84 TiÖn r·nh, c¾t ®øt 1,11 1 0,94 0,90 0,81 0,76 Hîp kim ®ång TÊt c¶ c¸c lo¹i 1,16 1 0,91 0,84 0,73 0,66 Hîp kim AC+Mn TÊt c¶ c¸c lo¹i 1,23 1 0,88 0,81 0,66 0,58 D¹ng mÆt tr­íc D¹ng mÆt tr­íc Ph¼ng Cong V¸t HÖ sè 1 1,05 1,15 28. C«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t khi gia c«ng b»ng dao kîp kim cøng D¹ng gia c«ng C«ng thøc TiÖn ngoµi, tiÖn réng [ ]pmk StT C V pvyxm v T vv /. .. = TiÖn r·nh, c¾t ®øt [ ]pm ST C V vym v T / . = HÖ sè vµ mò VËt liÖu gia c«ng D¹ng gia c«ng VËt liÖu phÇn c¾t HÖ sè vµ mò Cv Xv Yv m ThÐpkÕtcÊuσb=75 KG/mm2 TiÖn ngoµi S ≤ 0,75 mm/vßng S > 0,75 T15K6 349 350 0,15 0,15 0,35 0,45 0,2 0,2 TiÖn réng: S ≤0,85 S >0,75 314 304 0,15 0,15 0,35 0,45 0,2 0,2 TiÖn b»ng dao cã l­ìi c¾t phô ϕ = 00 t ≥ S t < S 292 0,3 0,15 0,15 0,0 0,8 0,18 TiÖn r·nh 61,5 - 0,8 0,2
 8. 8. C¾t ®øt 72 - - - Gangx¸mHB=190 TiÖn ngoµi BK6 262 0,2 0,4 0,2 TiÖn réng 236 0,2 0,4 0,2 TiÖn b»ng dao cã l­ìi c¾t phô ϕ =00 t ≤ S t > S 324 234 0,4 0,2 0,2 0,4 0,28 0,28 TiÖn r·nh 57,5 - 0,4 0,2 C¾t ®øt 98,5 - 0,4 0,2 29. C«ng thøc tÝnh hÖ sè kmv khi gia c«ng b»ng dao hîp kim cøng VËt liÖu gia c«ng ThÐp Gang C«ng thøc bp mvk σ 75 = 251 190 ,       = HB k vµ 30. HÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é c¾t khi gia c«ng b»ng dao hîp kim cøng YÕu tè ¶nh h­ëng HÖ sè ®iÒu chØnh Tr¹ng th¸i ph«i Tr¹ng th¸i ph«i Kh«ng cã vá cøng Cã vá cøng Vá cøng cã dÝnh bÈn HÖ sè 1 0,8-0,85 0,5÷0,6 Nh·nhiÖuhîpkimcøng ThÐp: Lo¹i hîp kim cøng T5K10 T14K8 T 15K6 T30K4 T 66K8 T15K6T HÖ sè 0,65 0,9 1 1,4 1,75 1,1 Gang: Lo¹i hîp kim cøng BK2 BK3 Bk6 BK8
 9. 9. HÖ sè 1,2 1,15 1 0,83 §é mßn mÆt sau §é mßn h3 0,5 0,8÷1 1,5 2 HÖ sè 0,9 1 1,1 1,2 Gãc nghiªng chÝnh Gãc nghiªng ϕ 10 10 30 45 60 75 90 HÖ sè: ThÐp Gang 1,55 1,3 1,3 1 0,92 0,86 0,81 - - 1,2 1 0,88 0,83 0,73 D¹ng mÆt tr­íc D¹ng mÆt tr­íc Cã v¸t ©m MÆt tr­íc Ph¼ng ©m - HÖ sè 1 1,05 - Chó thÝch: §èi víi dao cã l­ìi c¾t phô kh«ng cã hÖ sè ®èi víi ϕ a. Khi gia c«ng b»ng dao thÐp giã V ≤ 300 m/ph. b. Gia c«ng b»ng dao hîp kim cøng V≤ 800 m/ph. C«ng suÊt c¾t hiÖu dông tÝnh theo c«ng thøc sau: ( )KW VP N z 102.60 . 0 = Pz: Lùc c¾t th¼ng ®øng (KG) V: Tèc ®é c¾tm.p Khi gia c«ng ®ång thêi nhiÒu dao cô th× c«ng suÊt hiÖu dông b»ng tæng c«ng suÊt cña tõng dao.
 10. 10. ________________________________________________________________ Tài liệu bạn đang sử dụng được download miễn phí tại website :

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • Xuannam96

  Jun. 2, 2018
 • NhnNguyn70

  Nov. 27, 2018
 • DuykhangThanhphu

  Mar. 12, 2019

Tải ebook

Vistos

Vistos totais

2.520

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

610

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

3

×