O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
โครงงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักการเลือกโครงงานคอมพิวเตอร์
• เป็ นหัวข้ อ / เรื องทีมีความรู้พืนฐาน
• เป็ นหัวข้ อ / เรื องทีมีความสนใจ
• เป็ นหัวข้ อ...
หลักการเลือกโครงงานคอมพิวเตอร์
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ + โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ การแก้ ปัญหาให้ แก่

องค์กรธุรกิจ (Business S...
ประเด็นหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์
• Database Application
• E-commerce
• E-learning Application
• Multimedia
• Wireless Devi...
ประเด็นหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์
• การ์ ตนแอนิเมชัน เรื อง ………………………………………
ู
• CAI เรื อง…………………………………………………….
• เว็บไซต์ ...
ประเด็นหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์
• การวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริ หารวิสาหกิจชุมชน
• Application การเรี ยนสําหรับเด็กอนุบ...
การเขียน ข้ อเสนอโครงงาน (Proposal) คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
• ภูมิหลังและความเปนมา / ความสําคัญ และที่มาของปญหา
• ทบทวนวรรณกร...
ภูมิหลังและความเป็ นมา / ความสําคัญ และทีมาของปั ญหา
• ภูมิหลังและความเป็ นมาหรื อหลักการและเหตุผล เป็ นการกล่าวถึงความเป็...
ภูมิหลังและความเป็ นมา / ความสําคัญ และทีมาของปั ญหา
• เทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนมีสวนเกียวข้ องหรื อสนับสนุน...
ทบทวนวรรณกรรม/ทฤษฎี ทีเกี่ยวของ
่
• เป็ นการค้ นหา รูปแบบ แนวทาง / ทฤษฎี ทีเกียวข้ องกับโครงงานของเรา
• นําเสนอรูปแบบ ขัน...
วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาโครงงาน
• นําเสนอวัตถุประสงค์ (เปาหมาย) ของการพัฒนาโครงงาน
้
• วัตถุประสงค์จะต้ องชัดเจน สามารถวัด...
ขอบเขตของโครงงาน
• เป็ นการกล่าวถึงขอบเขตของการทําโครงงาน นีว่าจะจัดทําในส่วนใด ครอบคลุม

เนือหาหรื อ สิงทีต้ องการทําแค่ไ...
ขอบเขตของโครงงาน
• การเขียนขอบเขตโครงงานของการพัฒนาระบบ ควรระบุขอบเขตให้

ชัดเจน เช่น
• ส่วน Back Office
• ส่วนของผู้บริ ห...
ระเบียบวิธีการพัฒนาโครงงาน (Methodology)
ระเบียบวิธีการพัฒนา
• นําเสนอเกียวกับระบบ ระเบียบวิธีในการพัฒนาโครงงาน
• ควรเขียน...
ระเบียบวิธีการพัฒนาโครงงาน (Methodology)
2. ฮาร์ ดแวร์ และซอร์ ฟแวร์ ทีใช้
• นําเสนอเกียวกับฮาร์ ดแวร์ ทีใช้ ในการพัฒนาโคร...
แผนการพัฒนาโครงงาน
• นําเสนอแผนการพัฒนาโครงงาน โดยระบุกิจกรรม และระยะเวลาทีจะทํากิจกรรม
• แผนการพัฒนาโครงงานต้ องสอดคล้ อง...
ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
• ให้ กล่าวถึงผลทีจะได้ รับของโครงงาน เมือทําสําเร็ จว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้ าง ซึงผลทีคาดว่าจะ

ได้ ร...
เอกสารอ้ างอิง
• ควรเขียนเอกสารอ้ างอิงด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิง อ้ างอิงจาก Methodology ทีใช้
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Introduction bizcomproject1

654 visualizações

Publicada em

แนะนำแนวทางในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Introduction bizcomproject1

 1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 2. 2. หลักการเลือกโครงงานคอมพิวเตอร์ • เป็ นหัวข้ อ / เรื องทีมีความรู้พืนฐาน • เป็ นหัวข้ อ / เรื องทีมีความสนใจ • เป็ นหัวข้ อ / เรื อง ทีถูกกับจริต ของตนเอง (ทําแล้ ว/ศึกษาแล้ วมีความสุข) • เป็ นหัวข้ อ / เรื องที แก้ ปัญหาให้ กับองค์ กร จริง ๆ • เป็ นหัวข้ อ / เรื องที ใหม่ (ไม่ เคยมีใครมาก่ อน หรือทําแล้ วอาจจะไม่ ดี เท่ าทีควร)
 3. 3. หลักการเลือกโครงงานคอมพิวเตอร์ • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ + โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ การแก้ ปัญหาให้ แก่ องค์กรธุรกิจ (Business Solution) (ไม่ใช่สร้ างปั ญหาให้ แก่ องค์กรธุรกิจ)
 4. 4. ประเด็นหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์ • Database Application • E-commerce • E-learning Application • Multimedia • Wireless Devices Application • Web Application / Content Management System • ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) สําหรับองค์กรขนาด เล็ก หรื อวิสาหกิจชุมชน • เว็บไซต์ ระบบฐานข้ อมูล……………………………..
 5. 5. ประเด็นหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์ • การ์ ตนแอนิเมชัน เรื อง ……………………………………… ู • CAI เรื อง……………………………………………………. • เว็บไซต์ E-Commerce • ระบบการจัดการความรู้ ………………………………………. • บทเรี ยนออนไลน์ เรื อง …………………………………………. • ระบบแจ้ งซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ/องค์กร……… • บทเรี ยน E-Learning เรื อง ……………………………… • ภาพยนตร์ สน/สารคดี เรื อง …………………………………… ั
 6. 6. ประเด็นหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์ • การวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริ หารวิสาหกิจชุมชน • Application การเรี ยนสําหรับเด็กอนุบาล/ประถมศึกษาสําหรับอุปกรณ์ • • • • • • • Tablet/IPad/Android Facebook Application Content Management System ในเว็บสําเร็ จรู ป Web 2.0 application สําหรับธุรกิจ Virtual Reality Application 3D Annimation วิจยทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ั ฯลฯ
 7. 7. การเขียน ข้ อเสนอโครงงาน (Proposal) คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ • ภูมิหลังและความเปนมา / ความสําคัญ และที่มาของปญหา • ทบทวนวรรณกรรม/ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ • วัตถุประสงคของการพัฒนาโครงงาน • ขอบเขตของโครงงาน • ระเบียบวิธีการพัฒนาโครงงาน (Methodology) • แผนการพัฒนาโครงงาน • ผลที่คาดวาจะไดรับ • เอกสารอางอิง
 8. 8. ภูมิหลังและความเป็ นมา / ความสําคัญ และทีมาของปั ญหา • ภูมิหลังและความเป็ นมาหรื อหลักการและเหตุผล เป็ นการกล่าวถึงความเป็ นมาของ ระบบ ลักษณะทีเป็ นอยูเ่ ดิมเป็ นอย่างไร หรื อสิงทีจะทํานันมีความเป็ นมาอย่างไร ความสนใจหรื อเหตุผลว่าทําไมถึงสนใจในการทําโครงงาน นี • ควรเขียนแบ่งเป็ นย่อหน้ า โดยแต่ละย่อหน้ าเป็ นการสรุปประเด็นต่างๆ และโดยย่อที อาจกล่าวถึง • ภูมิหลังของโครงงาน นัน ๆ เช่น กิจการของบริ ษัท, ต้ นเหตุ หรื อ เทคโนโลยี หรื อทฤษฎีของ เรืองทีจะทําโครงการ • การดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร/บริ ษัท หรื อเรื องทีจะศึกษาว่ามีการดําเนินงานในปั จจุบน ั เป็ นอย่างไร • ปั ญหาทีเกิดขึนคืออะไร (ต้ องนําเสนอปั ญหาให้ ชดเจน) ั • แนวทางในการแก้ ปัญหา (Solution) อย่างไร
 9. 9. ภูมิหลังและความเป็ นมา / ความสําคัญ และทีมาของปั ญหา • เทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนมีสวนเกียวข้ องหรื อสนับสนุนในการ ั ่ แก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึน หรื อสิงทีต้ องการจะพัฒนาอย่างไร อธิบายพอสังเขป • ย่อหน้ าสุดท้ ายควรสรุปว่า จะพัฒนาระบบ . . . ด้ วยคอมพิวเตอร์ เพือ……..(ทําอะไรและมีประโยชน์อย่างไรโดยสรุป)………. ( เช่น เพือ สนับสนุนการดําเนินงานทีเกิดประสิทธิผลและอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริ หาร เป็ นต้ น)
 10. 10. ทบทวนวรรณกรรม/ทฤษฎี ทีเกี่ยวของ ่ • เป็ นการค้ นหา รูปแบบ แนวทาง / ทฤษฎี ทีเกียวข้ องกับโครงงานของเรา • นําเสนอรูปแบบ ขันตอน / กระบวนการ และ Methodology ที เกียวข้ องกับโครงงานของนักศึกษา • นําเสนอมาเป็ น ข้ อ ๆ ตามทฤษฎีทีเกียวข้ อง
 11. 11. วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาโครงงาน • นําเสนอวัตถุประสงค์ (เปาหมาย) ของการพัฒนาโครงงาน ้ • วัตถุประสงค์จะต้ องชัดเจน สามารถวัดได้ ประเมินผลได้ (เพราะจะสัมพันธ์กบบทที ั 4 ในการเขียนรายงานสรุป) • วัตถุประสงค์ของโครงงาน ควรจะประมาณ 2-4 ข้ อและแต่ละข้ อควรสัน กะทัดรัด ได้ ใจความสําคัญ วัตถุประสงค์ข้อแรกคือเพือการนําระบบคอมพิวเตอร์ เข้ ามา พัฒนาระบบ/หรื อแก้ ปัญหา . . ….. หรื อการทําให้ บรรลุถึงชือของโครงงานนัน ๆ
 12. 12. ขอบเขตของโครงงาน • เป็ นการกล่าวถึงขอบเขตของการทําโครงงาน นีว่าจะจัดทําในส่วนใด ครอบคลุม เนือหาหรื อ สิงทีต้ องการทําแค่ไหน ซึงในบางครังชือโครงงาน อาจจะเป็ นหัวข้ อที กว้ างไป ไม่สามารถปรากฏใน โครงงานได้ ทกกรณี การบอกขอบเขตทําให้ โครงงาน ุ ถูกจํากัดแคบลง นอกจากนีควรกําหนดขอบเขตของข้ อมูลทีจะปรากฏในชินงาน หรื อในฐานข้ อมูลทีจะใช้ ทดสอบ
 13. 13. ขอบเขตของโครงงาน • การเขียนขอบเขตโครงงานของการพัฒนาระบบ ควรระบุขอบเขตให้ ชัดเจน เช่น • ส่วน Back Office • ส่วนของผู้บริ หารระบบ (Administrators) สามารถทําอะไรได้ บ้าง • ส่วนของพนักงานทีใช้ งาน • ส่วนของผู้บริ หารองค์กร • ส่วน Front Office • ผู้ใช้ งานทัวไป • ผู้ใช้ งานทีเป็ นสมาชิก
 14. 14. ระเบียบวิธีการพัฒนาโครงงาน (Methodology) ระเบียบวิธีการพัฒนา • นําเสนอเกียวกับระบบ ระเบียบวิธีในการพัฒนาโครงงาน • ควรเขียนเป็ นขันตอนทีชัดเจน 1. • ถ้ าเป็ นการพัฒนาระบบ ฐานข้ อมูล + เว็บไซต์ อาจจะใช้ วิธีวงจรการพัฒนา ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
 15. 15. ระเบียบวิธีการพัฒนาโครงงาน (Methodology) 2. ฮาร์ ดแวร์ และซอร์ ฟแวร์ ทีใช้ • นําเสนอเกียวกับฮาร์ ดแวร์ ทีใช้ ในการพัฒนาโครงงาน • นําเสนอเกียวกับซอร์ ฟแวร์ ทีใช้ ในการพัฒนาโครงงาน • นําเสนอเกียวกับเทคโนโลยีอืน ๆ ทีใช้ (ถ้ ามี) 3. กลุมตัวอย่าง (ถ้ ามี) ทีใช้ ในการพัฒนาโครงงาน เช่น ่ • ร้ านค้ า • นักเรี ยน (ระบุให้ ละเอียดว่าระดับชันใหน โรงเรี ยนใด)
 16. 16. แผนการพัฒนาโครงงาน • นําเสนอแผนการพัฒนาโครงงาน โดยระบุกิจกรรม และระยะเวลาทีจะทํากิจกรรม • แผนการพัฒนาโครงงานต้ องสอดคล้ อง / สัมพันธ์ กบขันตอนการพัฒนาโครงงาน ั (Research Methodology) • ควรเขียนแผนการพัฒนาเป็ น Gantt Chart หรื อใช้ โปรแกรม MS-Project
 17. 17. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ • ให้ กล่าวถึงผลทีจะได้ รับของโครงงาน เมือทําสําเร็ จว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้ าง ซึงผลทีคาดว่าจะ ได้ รับ • ผลทีคาดว่าจะได้ รับต้ องคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยผลทีคาดว่าจะได้ รับข้ อแรกก็คือ การได้ ระบบ . . . ทีพัฒนาด้ วยคอมพิวเตอร์ หรือการบรรลุถึงชือของโครงงาน นัน ๆ และต้ อง เป็ นข้ อความทีวัดผลได้ อย่างเป็ นรูปธรรม • ผลทีคาดว่าจะได้ รับและวัตถุประสงค์แต่ละข้ อเป็ นตัวชีวัดทีสําคัญในการพิจารณาในห้ องสอบเพือ บอกถึงการดําเนินโครงงาน บรรลุผลตามทีกําหนด การปรับปรุงแก้ ไขในการสอบอนุมติโครงงาน ั ถือเป็ นข้ อตกลงร่วมกันในการดําเนินโครงการต่อ ดังนัน ก่อนตกลงใด ๆ นักศึกษาต้ องตระหนักว่า สิงใดสามารถเป็ นไปได้ /เป็ นไปไม่ได้ ในศักยภาพส่วนตัวและภายใต้ ข้อจํากัดต่าง ๆ ด้ วย
 18. 18. เอกสารอ้ างอิง • ควรเขียนเอกสารอ้ างอิงด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิง อ้ างอิงจาก Methodology ทีใช้

×