TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen

Tervekoululainen
TervekoululainenUKK-instituutti
Move! osana
fyysisen toimintakyvyn
edistämistä kouluyhteisössä
27.11.2018
Kirsti Siekkinen
Terveyden edistämisen asiantuntija
TtM, ft, physiotrainer
LIKES
Sisältö
1. Taustaa
2. Move! -mittaustuloksiin vaikuttavista
tekijöistä
3. Esimerkkejä fyysisen toimintakyvyn
edistämisestä kouluyhteisössä
Taustaa
Move! tuottaa tietoa oppilaan fyysisestä toimintakyvystä.
Taustalla huoli lasten ja nuorten heikentyneestä toimintakyvystä.
• Fyysinen toimintakyky vaikuttaa ratkaisevasti päivittäiseen hyvinvointiin ja
terveyteen.
• Monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista
selviämiseen ja voi rajoittaa osallistumista liikunnallisiin peleihin, leikkeihin ja
harrastuksiin.
• Heikentyneen fyysisen toimintakyvyn taustalla voi olla myös psyykkisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn haasteita.
• Fyysistä toimintakykyä on mahdollista kehittää.
Miksi fyysistä
toimintakykyä
on tärkeää
mitata/seurata?
A) Nykytilan selvittämiseksi ja varhaisen tuen
käynnistämiseksi
• Auttaa oppilasta ja hänen perhettään
ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet
oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin,
jaksamiseen ja opiskeluun.
B) Lapsen ja nuoren tulevaisuuden vuoksi
• Liikunta ja liikkuminen ovat keskeisiä terveyden
säilyttämisen ja kohentamisen kannalta.
• Fyysisen toimintakyvyn taustalla olevat kuntotekijät
seuraavat usein nuoruudesta aikuisuuteen.
• Tuki- ja liikuntaelimistön terveys ja hyvä toiminta
muodostavat fyysisen toimintakyvyn pohjan.
• Hyvä kestävyys- ja lihaskunto ovat yhteydessä
pienempään riskiin sairastua II-tyypin diabetekseen
ja sydän- ja verisuonitauteihin.
• Fyysisen toimintakyvyn heikkous voi pahimmillaan
merkitä luopumista opiskelu- ja ammattihaaveista.
Move!-mittaustuloksiin
vaikuttavista tekijöistä
Mittausliikkeiden hallinta
• Tehdäänkö liikkeet ensimmäisen kerran mittauspäivänä vai onko liikkeitä
harjoiteltu etukäteen koulussa, kerhossa tai kotona?
Mittaustilanne
• Onko oppilaat vertaismittaajina? Onko mahdollisuus käyttää muita aikuisia
mittaajina?
• Onko mittaajan tehtäviä ehditty harjoitella?
Motivaatio
• Millainen motivaatioilmapiiri on mittaustilanteessa? Millainen fiilis on
mittauspäivänä oppilailla/opettajalla?
• Onko mittauksen tarkoitus ja tavoite oppilaille selkeä?
Mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä
Oppilaan kuntotekijät
• Korkea kehon rasvan määrä heikentää tuloksia kaikissa mittausosioissa,
mutta erityisesti 20 m viivajuoksussa, etunojapunnerruksessa ja 5-
loikassa. (Joensuu ym. 2018)
• Korkea rasvaprosentti ja vähäinen reippaan liikunnan määrä on
epäedullinen yhdistelmä fyysisen toimintakyvyn kannalta (Haapala ym.
2016):
• reippaan liikunnan määrä näkyy yleisesti ottaen parempana toimintakykynä
mittauksissa.
• reippaan liikunnan avulla voidaan kuitenkin osittain kompensoida korkean
rasvan määrän haitallisia vaikutuksia.
• liikunnallisesti aktiivisilla lapsilla on keskimäärin parempi fyysinen
toimintakyky kuin passiivisilla lapsilla, vaikka molemmilla olisi korkea
rasvaprosentti (Haapala ym. 2016).
Liikunnan lisääminen ja ylipainon ehkäisy ovat lapsilla ja nuorilla
merkityksellisiä fyysisen toimintakyvyn kannalta.
Murrosiän kehityksen vaiheen vaikutukset mittaustuloksiin
• Mittaustulokset parantuvat murrosiässä luonnostaan fyysisen kasvun ja
biologisen kypsymisen myötä.
• Varhaiskypsyydestä on etua voimaa ja nopeutta vaativissa mittauksissa,
erityisesti pojilla.
• Tytöillä murrosiän edetessä kehon rasvaprosentti normaalisti kasvaa, mikä voi
näkyä varhaiskypsien tyttöjen fyysisessä toimintakyvyssä.
• Nopea pituuskasvu saattaa ilmetä väliaikaisena liikekömpelyytenä tai
liikkuvuuden rajoittuneisuutena.
Liikunnallisesti aktiivisilla, normaalipainoisilla oppilailla havaittiin
oletusarvoa heikompia tuloksia
• Onko liikunta riittävän monipuolista?
• Onko liikunta liian kuormittavaa?
• Liittyikö mittaustilanteisiin joitakin epävarmuustekijöitä?
Move!-mittaukset ja tule-terveys
• Vähäinen/yksipuolinen liikunta-aktiivisuus ja paikallaanolon
lisääntyminen heijastuvat tuki- ja liikuntaelinten toimintaan
ja motorisiin taitoihin.
• Oireiden taustalla usein kehon lihastasapainohäiriö.
• niska- ja selkäoireet sekä alaraajavaivat yleisimpiä.
• Liikuntavammoja syntyy äkillisten, kontrolloimattomien
liikkeiden seurauksena joko ulkoisten ja /tai sisäisten
riskitekijöiden aiheuttamina.
• Tule-oireita ja liikuntavammoja voidaan ehkäistä
• tietoa lisäämällä
• liiketaitoja harjoittamalla.
Tule-oireet vaivaavat yhä nuorempia
Mittausosio Ominaisuudet/taidot
1 20 m viivajuoksu Kestävyys, liikkumistaidot
(+ juoksutekniikka, keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta)
2 Vauhditon 5-loikka Alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset
tasapainotaidot, liikkumistaidot
(+ keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta)
3 Heitto-kiinniotto-
yhdistelmä
Käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot
sekä yläraajojen voima
(+ keskivartalon asennonhallinta, selän ja olkanivelten liiikkuvuus)
4 Ylävartalon kohotus Keskivartalon voima
(+ kaulan ja niskan alueen hallinta)
5 Etunojapunnerrus Yläraajojen voima
(+ keskivartalon, lapa-alueen ja niskan asennonhallinta)
6 Kehon liikkuvuus:
Kyykistys Lantion ja alaraajojen liikkuvuus
(+ rintarangan ja lanneselän alueen liikkuvuus, selän
asennonhallinta)
Alaselän ojennus
täysistunnassa
Alaselän ja lonkan alueen nivelien
liikelaajuus
(+ rintarangan ja alaraajojen liikkuvuus)
Oikean ja vasemman
olkapään liikkuvuus
Yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus
(+ rinta- ja kaularangan sekä kyynärnivelten liikkuvuus)
Tule-oireiden ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää kiinnittää
huomio mm. seuraaviin asioihin fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä:
• keskivartalon asennonhallinta ja lihastuki
• lapatuki
• niska-hartiaseudun lihastuki
• polvilinjaus
• puolierot liikkuvuudessa
• yliliikkuvuus
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan havainnointi MOVE!-
mittauksissa, esimerkkejä kehon hallinnan haasteista ja vinkkejä
niiden korjaamiseen
• Linkki aineistoon esityksen lopussa.
Esimerkkejä fyysisen toimintakyvyn
edistämisestä kouluyhteisössä
Move!-mittauksesta saatuja kokemuksia ja tuloksia
voidaan hyödyntää
• pedagogisessa mielessä kohdennettuna koko
oppilasryhmään eri oppiaineissa.
• työkaluna tunnistamaan ne oppilaat, joilla on fyysisen
toimintakyvyn haasteita.
• työkaluna koulun liikunnallisen toimintakulttuurin
kehittämisessä.
Mittausten jälkeen
Yksilö-/ryhmäpalaute
• MOVE!-mittausten tarkoitus ja merkitys
kerrataan
• Mitä jäi mittauksista mieleen? Mitä opin
itsestäni/kehoni fyysisestä
toimintakyvystä ?
• Miten mittausten jälkeen edetään? Laajat
terveystarkastukset ja Move!
• Miten yksilönä/ luokkana voidaan
toimintakykyä ja sen osa-alueita kehittää?
Oppilaiden osallistaminen suunnitteluun.
• Terveystieto, biologia, ympäristöoppi: fyysisen
toimintakyvyn ja sen osa-alueiden käsittely
MOVE!-mittausten pohjalta.
• Kotitalous: MOVE!-mittausten aihepiiriä tukeva
materiaali (esim. ravinnon merkitys jaksamiseen
ja hyvinvointiin, luusto, liikunta ja ravitsemus).
• Liikuntatunnit, liikunnan tukiopetus, muut
oppitunnit: fyysisen toimintakyvyn, erityisesti
esille nousseiden heikkojen osa-alueiden
kehittäminen (esim. liikkuvuus).
• Ammatinvalinnan ohjauksessa: oppilaan
tukeminen toimintakyvyn kehittämisessä myös
ammatinvalinnan näkökulmasta.
Opetukseen integrointi (esimerkkejä)
Esimerkkejä harjoitusliikkeistä fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi
Treeneistä on myös videot!
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali ja
ennustelaskuri
Muu tukitoiminta, kohdennettu tuki:
• Lapsen/nuoren ohjaus koulun harrastuskerhoihin tai
kohdennettuihin ryhmiin.
• Vertaistuen hyödyntäminen (liikkarit, liikunta-agentit,
liikuntatutorit, hyvikset, tukarit).
• Lapsen/nuoren ohjaus kunnan, urheiluseurojen,
yksityisten palveluntuottajien ym. tarjoamiin
harrasteryhmiin. Harrastepalvelukalenterit?
• Perheliikuntaan kannustaminen. Lähiliikunta- ja
luontoliikuntapaikkojen mahdollisuudet tutuksi.
Ohjaus:
- Koulun kerhot, ns. kutsukerhot (”Move!-kerhot”)
- Kunnan, urheiluseurojen ym. tarjoamiin sopivan (matalan) kynnyksen
harrasteryhmät.
- Yksilöllinen ohjaus (fysioterapeutti, koulu-PT, lasten ja nuorten liikuntaneuvonta)
Seurantakäynti tarvittaessa.
Miten Move!-mittaukset sujuivat?
Oliko jotain, mikä jäi mittausten jälkeen
mietityttämään?
Olisiko sinulla/teillä perheenä mielessä keinoja,
millä voisit/voisitte yhdessä kehittää kuntoa?
Kertoisitteko niistä?
Laajat terveystarkastukset/Move! ja liikunnan puheeksi ottaminen
Yksilöllinen kuntovalmennus (liikunta-, hyvinvointi-,
elintapaohjaus)
• Koulu-fysioterapeutti, koulu-PT, koulun
liikunnanohjaaja.
• Lasten (perheiden) ja nuorten
liikuntaneuvonta.
• Lasten ja nuorten liikunnan palveluketjun
tunteminen.
Koulu-/kuntakohtaisten Move!-tulosten hyödyntäminen
• Tulosten esittäminen vanhempainilloissa, opettajien
kokouksissa, oppilaskuntatoiminnassa jne.
• ”Miltä meidän koulun/kunnan tilanne näyttää”, ”Mitä voimme
yhdessä tehdä fyysisen toimintakyvyn edistämiseksi?”
• Toimenpidesuunnitelmat ja kehittävän toiminnan integrointi
koulun Liikkuva koulu –toimintaan.
• Oppilaiden/huoltajien osallistaminen toiminnan suunnitteluun
ja toteutukseen.
• Move!:n hyödyntäminen seurannassa.
• Yhteistyön lisääminen koulun ja eri hallintokuntien
välillä
• Fyysistä toimintakykyä tukevan toiminnan kehittäminen
ja kohdentaminen
• Harrasteliikunta ja sopivan (matalan) kynnyksen liikuntaryhmät.
Taloudellinen tuki.
• Vielä harvoissa kunnissa kehitetty lapsille ja nuorille
kohdennettua liikuntaneuvontaa/liikunnan palveluketjua.
Kuva: KKI-ohjelma
Lähteet ja materiaalia:
Viitatut artikkelit:
• Joensuu ym. (2018) Objectively measured physical activity, body composition and physical fitness: Cross-sectional
associations in 9- to 15-year-old children. Eur J Sport Sci. 2018 Jul;18(6):882-892. doi:
10.1080/17461391.2018.1457081. Epub 2018 Apr 3.
• Haapala EA ym. (2016). Adiposity, physical activity and neuromuscular performance in children. J Sports Sci. 2016
Sep;34(18):1699-706. doi: 10.1080/02640414.2015.1134805. Epub 2016 Jan 6.
Lisätietoa Move!-mittausjärjestelmästä:
• https://edu.fi/move
Move!-treenit ja muita hyvinvointia sekä fyysistä toimintakykyä käsitteleviä sivustoja:
• https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/move-treenit/
• www.neuvokasperhe.fi
• www.skillilataamo.fi
• www.terveurheilija.fi
• www.smartmoves.fi
• https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2018/03/09152716/Hyvinvointitaidot.pdf
Liikkuva koulu–materiaalia:
• https://liikkuvakoulu.fi/ideat/yhteisty%C3%B6-kouluterveydenhuollon-kanssa
• https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/1339-
terveydenhuolto_osana_liikkuvaa_koulua_1.pdf
• https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/liikkuvakoulu_personaltrainer_toimint
amalli_tiivistelma_web.pdf
Kunto, terveys ja työkyky:
• https://liikkuvakoulu.fi/ideat/kunto_terveys_tyokyky
• https://www.youtube.com/watch?v=LjVfSls7AHg
• https://liikkuvakoulu.fi/ennustelaskuri
Move! tule-terveyden näkökulmasta:
• https://kesli-fi-
bin.directo.fi/@Bin/c2e69ea23c952ab60314f59049c17817/1542191242/applic
ation/pdf/367311/Move%20mittaukset%20-%20Hermanni%20Oksanen.pdf
Lähiliikuntapaikat:
• http://liikkumaan.fi/
Kuva: Sokratis.it
”Vähän liikkuvan nuoren
ensisijaisena päänvaivana ei
suinkaan ole huono kunto, vaan
pikemminkin huoli siitä,
kelpaanko minä kavereiden
keskuudessa sellaisena kuin
olen”.
Kiitos!
1 de 29

Recomendados

Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen por
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminenKatriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminenTHL
436 visualizações24 slides
Riitta Veijola: Mitä uutta lasten ja nuorten Käypä hoito -suosituksesta por
Riitta Veijola: Mitä uutta lasten ja nuorten Käypä hoito -suosituksestaRiitta Veijola: Mitä uutta lasten ja nuorten Käypä hoito -suosituksesta
Riitta Veijola: Mitä uutta lasten ja nuorten Käypä hoito -suosituksestaTHL
617 visualizações34 slides
Kirsi Pietiläinen: Mitä uutta aikuisten Käypä hoito -suosituksesta por
Kirsi Pietiläinen: Mitä uutta aikuisten Käypä hoito -suosituksestaKirsi Pietiläinen: Mitä uutta aikuisten Käypä hoito -suosituksesta
Kirsi Pietiläinen: Mitä uutta aikuisten Käypä hoito -suosituksestaTHL
578 visualizações26 slides
Leila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuiset por
Leila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuisetLeila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuiset
Leila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuisetTHL
495 visualizações17 slides
TEKO webinaari 4 Move! por
TEKO webinaari 4 Move! TEKO webinaari 4 Move!
TEKO webinaari 4 Move! Tervekoululainen
2.1K visualizações25 slides
TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino por
TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino
TEKO webinaari 1 Lapsen ylipaino Tervekoululainen
714 visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala por
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaUKK-instituutti
2.2K visualizações33 slides
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset por
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapsetMarja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapsetTHL
350 visualizações44 slides
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen por
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen THL
385 visualizações11 slides
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula por
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaUKK-instituutti
1.5K visualizações26 slides
Terve urheilija hankkeen esittely 2015 por
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015UKK-instituutti
510 visualizações9 slides
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi... por
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...Kouluterveyskysely
1.2K visualizações21 slides

Mais procurados(20)

Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala por UKK-instituutti
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
UKK-instituutti2.2K visualizações
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset por THL
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapsetMarja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
THL350 visualizações
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen por THL
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
THL385 visualizações
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula por UKK-instituutti
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
UKK-instituutti1.5K visualizações
Terve urheilija hankkeen esittely 2015 por UKK-instituutti
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
UKK-instituutti510 visualizações
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi... por Kouluterveyskysely
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Kouluterveyskysely1.2K visualizações
Elämäntapamuutoksen eväitä por UKK-instituutti
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitä
UKK-instituutti1.2K visualizações
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen por UKK-instituutti
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenLiikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
UKK-instituutti1.5K visualizações
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan? por THL
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan? Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
THL417 visualizações
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus por Tervekoululainen
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuusMove!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Tervekoululainen310 visualizações
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala por UKK-instituutti
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna OjalaNuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
UKK-instituutti2.6K visualizações
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille por Mehiläinen NEO
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajilleMonipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Mehiläinen NEO3.1K visualizações
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen por UKK-instituutti
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
UKK-instituutti3.3K visualizações
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola por Tervekoululainen
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja TokolaTEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
Tervekoululainen340 visualizações
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei... por THL
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
THL356 visualizações
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari por UKK-instituutti
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariKansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
UKK-instituutti1.9K visualizações
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a... por UKK-instituutti
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
UKK-instituutti1.4K visualizações
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton por Mehiläinen NEO
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonLiikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Mehiläinen NEO6.3K visualizações
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen por UKK-instituutti
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
UKK-instituutti569 visualizações
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08 por Mika Martikainen
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Mika Martikainen2.1K visualizações

Similar a TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen

Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3 por
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3UKK-instituutti
3.1K visualizações9 slides
Lihaksiin liikettä 11.1.2017 por
Lihaksiin liikettä 11.1.2017Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017Janne Sallinen
168 visualizações31 slides
Liikunta osa terveyden edistämisessä por
Liikunta osa terveyden edistämisessäLiikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessäFortesa E. Haziri
399 visualizações7 slides
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y... por
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...THL
658 visualizações21 slides
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen por
Ravitsemusfoorumi2017 sallinenRavitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinenJanne Sallinen
53 visualizações41 slides
Liikkumisen suositus raskaana olevalle por
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleUKK-instituutti
17.1K visualizações21 slides

Similar a TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen(20)

Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3 por UKK-instituutti
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
UKK-instituutti3.1K visualizações
Lihaksiin liikettä 11.1.2017 por Janne Sallinen
Lihaksiin liikettä 11.1.2017Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Janne Sallinen168 visualizações
Liikunta osa terveyden edistämisessä por Fortesa E. Haziri
Liikunta osa terveyden edistämisessäLiikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessä
Fortesa E. Haziri399 visualizações
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y... por THL
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
THL658 visualizações
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen por Janne Sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinenRavitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
Janne Sallinen53 visualizações
Liikkumisen suositus raskaana olevalle por UKK-instituutti
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
UKK-instituutti17.1K visualizações
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta por LionSteps Oy
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
LionSteps Oy190 visualizações
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta por Leijonaksi
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Leijonaksi406 visualizações
Liikkumisen suositus synnyttäneille por UKK-instituutti
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
UKK-instituutti15.8K visualizações
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5 por UKK-instituutti
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
UKK-instituutti3.5K visualizações
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen por Janne Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 SallinenRavitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Janne Sallinen337 visualizações
Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina Husu por UKK-instituutti
Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina HusuTerveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina Husu
Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina Husu
UKK-instituutti536 visualizações
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari por UKK-instituutti
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi VasankariLiikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
UKK-instituutti4.7K visualizações
Oman energian johtaminen por Timo Hyväri
Oman energian johtaminenOman energian johtaminen
Oman energian johtaminen
Timo Hyväri494 visualizações
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi por Mehiläinen NEO
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksiKilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Mehiläinen NEO2.1K visualizações
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari por UKK-instituutti
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi VasankariSairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
UKK-instituutti108 visualizações
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa... por UKK-instituutti
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
UKK-instituutti3.7K visualizações
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia por LIKESresearchcenter
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempiaLiikkuvat lapset tarkkaavaisempia
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia
LIKESresearchcenter707 visualizações

Mais de Tervekoululainen

Move!-styrketräning med kroppsvikten por
Move!-styrketräning med kroppsviktenMove!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsviktenTervekoululainen
805 visualizações2 slides
Move!-styrketräning på gym por
Move!-styrketräning på gymMove!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gymTervekoululainen
161 visualizações2 slides
Move!-uthållighetstips por
Move!-uthållighetstipsMove!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstipsTervekoululainen
104 visualizações2 slides
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla por
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painollaMove!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painollaTervekoululainen
812 visualizações2 slides
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla por
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalillaMove!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalillaTervekoululainen
281 visualizações2 slides
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus por
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuusMove!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuusTervekoululainen
200 visualizações2 slides

Mais de Tervekoululainen(15)

Move!-styrketräning med kroppsvikten por Tervekoululainen
Move!-styrketräning med kroppsviktenMove!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsvikten
Tervekoululainen805 visualizações
Move!-styrketräning på gym por Tervekoululainen
Move!-styrketräning på gymMove!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gym
Tervekoululainen161 visualizações
Move!-uthållighetstips por Tervekoululainen
Move!-uthållighetstipsMove!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstips
Tervekoululainen104 visualizações
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla por Tervekoululainen
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painollaMove!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Tervekoululainen812 visualizações
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla por Tervekoululainen
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalillaMove!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Tervekoululainen281 visualizações
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus por Tervekoululainen
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuusMove!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Tervekoululainen200 visualizações
Move!-treenit: kestävyysvinkit por Tervekoululainen
Move!-treenit: kestävyysvinkitMove!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkit
Tervekoululainen117 visualizações
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen por Tervekoululainen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
Tervekoululainen341 visualizações
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun por Tervekoululainen
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
Tervekoululainen5.9K visualizações
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta por Tervekoululainen
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
Tervekoululainen1.3K visualizações
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015 por Tervekoululainen
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
Tervekoululainen675 visualizações
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa por Tervekoululainen
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
Tervekoululainen13.7K visualizações
TEKO uni x-breikki por Tervekoululainen
TEKO uni x-breikkiTEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikki
Tervekoululainen16K visualizações
TEKO ravinto x-breikki por Tervekoululainen
TEKO ravinto x-breikkiTEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikki
Tervekoululainen14.1K visualizações
TEKO liikunta x-breikki por Tervekoululainen
TEKO liikunta x-breikkiTEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikki
Tervekoululainen21.9K visualizações

TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen

 • 1. Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä kouluyhteisössä 27.11.2018 Kirsti Siekkinen Terveyden edistämisen asiantuntija TtM, ft, physiotrainer LIKES
 • 2. Sisältö 1. Taustaa 2. Move! -mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä 3. Esimerkkejä fyysisen toimintakyvyn edistämisestä kouluyhteisössä
 • 3. Taustaa Move! tuottaa tietoa oppilaan fyysisestä toimintakyvystä. Taustalla huoli lasten ja nuorten heikentyneestä toimintakyvystä. • Fyysinen toimintakyky vaikuttaa ratkaisevasti päivittäiseen hyvinvointiin ja terveyteen. • Monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista selviämiseen ja voi rajoittaa osallistumista liikunnallisiin peleihin, leikkeihin ja harrastuksiin. • Heikentyneen fyysisen toimintakyvyn taustalla voi olla myös psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn haasteita. • Fyysistä toimintakykyä on mahdollista kehittää.
 • 4. Miksi fyysistä toimintakykyä on tärkeää mitata/seurata? A) Nykytilan selvittämiseksi ja varhaisen tuen käynnistämiseksi • Auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun.
 • 5. B) Lapsen ja nuoren tulevaisuuden vuoksi • Liikunta ja liikkuminen ovat keskeisiä terveyden säilyttämisen ja kohentamisen kannalta. • Fyysisen toimintakyvyn taustalla olevat kuntotekijät seuraavat usein nuoruudesta aikuisuuteen. • Tuki- ja liikuntaelimistön terveys ja hyvä toiminta muodostavat fyysisen toimintakyvyn pohjan. • Hyvä kestävyys- ja lihaskunto ovat yhteydessä pienempään riskiin sairastua II-tyypin diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. • Fyysisen toimintakyvyn heikkous voi pahimmillaan merkitä luopumista opiskelu- ja ammattihaaveista.
 • 7. Mittausliikkeiden hallinta • Tehdäänkö liikkeet ensimmäisen kerran mittauspäivänä vai onko liikkeitä harjoiteltu etukäteen koulussa, kerhossa tai kotona? Mittaustilanne • Onko oppilaat vertaismittaajina? Onko mahdollisuus käyttää muita aikuisia mittaajina? • Onko mittaajan tehtäviä ehditty harjoitella? Motivaatio • Millainen motivaatioilmapiiri on mittaustilanteessa? Millainen fiilis on mittauspäivänä oppilailla/opettajalla? • Onko mittauksen tarkoitus ja tavoite oppilaille selkeä? Mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä
 • 8. Oppilaan kuntotekijät • Korkea kehon rasvan määrä heikentää tuloksia kaikissa mittausosioissa, mutta erityisesti 20 m viivajuoksussa, etunojapunnerruksessa ja 5- loikassa. (Joensuu ym. 2018) • Korkea rasvaprosentti ja vähäinen reippaan liikunnan määrä on epäedullinen yhdistelmä fyysisen toimintakyvyn kannalta (Haapala ym. 2016): • reippaan liikunnan määrä näkyy yleisesti ottaen parempana toimintakykynä mittauksissa. • reippaan liikunnan avulla voidaan kuitenkin osittain kompensoida korkean rasvan määrän haitallisia vaikutuksia. • liikunnallisesti aktiivisilla lapsilla on keskimäärin parempi fyysinen toimintakyky kuin passiivisilla lapsilla, vaikka molemmilla olisi korkea rasvaprosentti (Haapala ym. 2016). Liikunnan lisääminen ja ylipainon ehkäisy ovat lapsilla ja nuorilla merkityksellisiä fyysisen toimintakyvyn kannalta.
 • 9. Murrosiän kehityksen vaiheen vaikutukset mittaustuloksiin • Mittaustulokset parantuvat murrosiässä luonnostaan fyysisen kasvun ja biologisen kypsymisen myötä. • Varhaiskypsyydestä on etua voimaa ja nopeutta vaativissa mittauksissa, erityisesti pojilla. • Tytöillä murrosiän edetessä kehon rasvaprosentti normaalisti kasvaa, mikä voi näkyä varhaiskypsien tyttöjen fyysisessä toimintakyvyssä. • Nopea pituuskasvu saattaa ilmetä väliaikaisena liikekömpelyytenä tai liikkuvuuden rajoittuneisuutena. Liikunnallisesti aktiivisilla, normaalipainoisilla oppilailla havaittiin oletusarvoa heikompia tuloksia • Onko liikunta riittävän monipuolista? • Onko liikunta liian kuormittavaa? • Liittyikö mittaustilanteisiin joitakin epävarmuustekijöitä?
 • 11. • Vähäinen/yksipuolinen liikunta-aktiivisuus ja paikallaanolon lisääntyminen heijastuvat tuki- ja liikuntaelinten toimintaan ja motorisiin taitoihin. • Oireiden taustalla usein kehon lihastasapainohäiriö. • niska- ja selkäoireet sekä alaraajavaivat yleisimpiä. • Liikuntavammoja syntyy äkillisten, kontrolloimattomien liikkeiden seurauksena joko ulkoisten ja /tai sisäisten riskitekijöiden aiheuttamina. • Tule-oireita ja liikuntavammoja voidaan ehkäistä • tietoa lisäämällä • liiketaitoja harjoittamalla. Tule-oireet vaivaavat yhä nuorempia
 • 12. Mittausosio Ominaisuudet/taidot 1 20 m viivajuoksu Kestävyys, liikkumistaidot (+ juoksutekniikka, keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta) 2 Vauhditon 5-loikka Alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset tasapainotaidot, liikkumistaidot (+ keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta) 3 Heitto-kiinniotto- yhdistelmä Käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot sekä yläraajojen voima (+ keskivartalon asennonhallinta, selän ja olkanivelten liiikkuvuus) 4 Ylävartalon kohotus Keskivartalon voima (+ kaulan ja niskan alueen hallinta) 5 Etunojapunnerrus Yläraajojen voima (+ keskivartalon, lapa-alueen ja niskan asennonhallinta) 6 Kehon liikkuvuus: Kyykistys Lantion ja alaraajojen liikkuvuus (+ rintarangan ja lanneselän alueen liikkuvuus, selän asennonhallinta) Alaselän ojennus täysistunnassa Alaselän ja lonkan alueen nivelien liikelaajuus (+ rintarangan ja alaraajojen liikkuvuus) Oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus Yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus (+ rinta- ja kaularangan sekä kyynärnivelten liikkuvuus)
 • 13. Tule-oireiden ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää kiinnittää huomio mm. seuraaviin asioihin fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä: • keskivartalon asennonhallinta ja lihastuki • lapatuki • niska-hartiaseudun lihastuki • polvilinjaus • puolierot liikkuvuudessa • yliliikkuvuus
 • 14. Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan havainnointi MOVE!- mittauksissa, esimerkkejä kehon hallinnan haasteista ja vinkkejä niiden korjaamiseen • Linkki aineistoon esityksen lopussa.
 • 16. Move!-mittauksesta saatuja kokemuksia ja tuloksia voidaan hyödyntää • pedagogisessa mielessä kohdennettuna koko oppilasryhmään eri oppiaineissa. • työkaluna tunnistamaan ne oppilaat, joilla on fyysisen toimintakyvyn haasteita. • työkaluna koulun liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä.
 • 17. Mittausten jälkeen Yksilö-/ryhmäpalaute • MOVE!-mittausten tarkoitus ja merkitys kerrataan • Mitä jäi mittauksista mieleen? Mitä opin itsestäni/kehoni fyysisestä toimintakyvystä ? • Miten mittausten jälkeen edetään? Laajat terveystarkastukset ja Move! • Miten yksilönä/ luokkana voidaan toimintakykyä ja sen osa-alueita kehittää? Oppilaiden osallistaminen suunnitteluun.
 • 18. • Terveystieto, biologia, ympäristöoppi: fyysisen toimintakyvyn ja sen osa-alueiden käsittely MOVE!-mittausten pohjalta. • Kotitalous: MOVE!-mittausten aihepiiriä tukeva materiaali (esim. ravinnon merkitys jaksamiseen ja hyvinvointiin, luusto, liikunta ja ravitsemus). • Liikuntatunnit, liikunnan tukiopetus, muut oppitunnit: fyysisen toimintakyvyn, erityisesti esille nousseiden heikkojen osa-alueiden kehittäminen (esim. liikkuvuus). • Ammatinvalinnan ohjauksessa: oppilaan tukeminen toimintakyvyn kehittämisessä myös ammatinvalinnan näkökulmasta. Opetukseen integrointi (esimerkkejä)
 • 19. Esimerkkejä harjoitusliikkeistä fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi Treeneistä on myös videot!
 • 21. Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali ja ennustelaskuri
 • 22. Muu tukitoiminta, kohdennettu tuki: • Lapsen/nuoren ohjaus koulun harrastuskerhoihin tai kohdennettuihin ryhmiin. • Vertaistuen hyödyntäminen (liikkarit, liikunta-agentit, liikuntatutorit, hyvikset, tukarit). • Lapsen/nuoren ohjaus kunnan, urheiluseurojen, yksityisten palveluntuottajien ym. tarjoamiin harrasteryhmiin. Harrastepalvelukalenterit? • Perheliikuntaan kannustaminen. Lähiliikunta- ja luontoliikuntapaikkojen mahdollisuudet tutuksi.
 • 23. Ohjaus: - Koulun kerhot, ns. kutsukerhot (”Move!-kerhot”) - Kunnan, urheiluseurojen ym. tarjoamiin sopivan (matalan) kynnyksen harrasteryhmät. - Yksilöllinen ohjaus (fysioterapeutti, koulu-PT, lasten ja nuorten liikuntaneuvonta) Seurantakäynti tarvittaessa. Miten Move!-mittaukset sujuivat? Oliko jotain, mikä jäi mittausten jälkeen mietityttämään? Olisiko sinulla/teillä perheenä mielessä keinoja, millä voisit/voisitte yhdessä kehittää kuntoa? Kertoisitteko niistä? Laajat terveystarkastukset/Move! ja liikunnan puheeksi ottaminen
 • 24. Yksilöllinen kuntovalmennus (liikunta-, hyvinvointi-, elintapaohjaus) • Koulu-fysioterapeutti, koulu-PT, koulun liikunnanohjaaja. • Lasten (perheiden) ja nuorten liikuntaneuvonta. • Lasten ja nuorten liikunnan palveluketjun tunteminen.
 • 25. Koulu-/kuntakohtaisten Move!-tulosten hyödyntäminen • Tulosten esittäminen vanhempainilloissa, opettajien kokouksissa, oppilaskuntatoiminnassa jne. • ”Miltä meidän koulun/kunnan tilanne näyttää”, ”Mitä voimme yhdessä tehdä fyysisen toimintakyvyn edistämiseksi?” • Toimenpidesuunnitelmat ja kehittävän toiminnan integrointi koulun Liikkuva koulu –toimintaan. • Oppilaiden/huoltajien osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. • Move!:n hyödyntäminen seurannassa.
 • 26. • Yhteistyön lisääminen koulun ja eri hallintokuntien välillä • Fyysistä toimintakykyä tukevan toiminnan kehittäminen ja kohdentaminen • Harrasteliikunta ja sopivan (matalan) kynnyksen liikuntaryhmät. Taloudellinen tuki. • Vielä harvoissa kunnissa kehitetty lapsille ja nuorille kohdennettua liikuntaneuvontaa/liikunnan palveluketjua. Kuva: KKI-ohjelma
 • 27. Lähteet ja materiaalia: Viitatut artikkelit: • Joensuu ym. (2018) Objectively measured physical activity, body composition and physical fitness: Cross-sectional associations in 9- to 15-year-old children. Eur J Sport Sci. 2018 Jul;18(6):882-892. doi: 10.1080/17461391.2018.1457081. Epub 2018 Apr 3. • Haapala EA ym. (2016). Adiposity, physical activity and neuromuscular performance in children. J Sports Sci. 2016 Sep;34(18):1699-706. doi: 10.1080/02640414.2015.1134805. Epub 2016 Jan 6. Lisätietoa Move!-mittausjärjestelmästä: • https://edu.fi/move Move!-treenit ja muita hyvinvointia sekä fyysistä toimintakykyä käsitteleviä sivustoja: • https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/move-treenit/ • www.neuvokasperhe.fi • www.skillilataamo.fi • www.terveurheilija.fi • www.smartmoves.fi • https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2018/03/09152716/Hyvinvointitaidot.pdf
 • 28. Liikkuva koulu–materiaalia: • https://liikkuvakoulu.fi/ideat/yhteisty%C3%B6-kouluterveydenhuollon-kanssa • https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/1339- terveydenhuolto_osana_liikkuvaa_koulua_1.pdf • https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/liikkuvakoulu_personaltrainer_toimint amalli_tiivistelma_web.pdf Kunto, terveys ja työkyky: • https://liikkuvakoulu.fi/ideat/kunto_terveys_tyokyky • https://www.youtube.com/watch?v=LjVfSls7AHg • https://liikkuvakoulu.fi/ennustelaskuri Move! tule-terveyden näkökulmasta: • https://kesli-fi- bin.directo.fi/@Bin/c2e69ea23c952ab60314f59049c17817/1542191242/applic ation/pdf/367311/Move%20mittaukset%20-%20Hermanni%20Oksanen.pdf Lähiliikuntapaikat: • http://liikkumaan.fi/
 • 29. Kuva: Sokratis.it ”Vähän liikkuvan nuoren ensisijaisena päänvaivana ei suinkaan ole huono kunto, vaan pikemminkin huoli siitä, kelpaanko minä kavereiden keskuudessa sellaisena kuin olen”. Kiitos!