Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx

Tero Huttunen
Tero HuttunenHankekoordinaattori em Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
Uudet lukutaidot -
kehittämisohjelma
5.10.2022 Uudet lukutaidot kehittämisohjelma
Kontekstista
2 | 5.10.2022
Puhutun kielen kehittyminen n.
150 000 eaa.
Kirjoitusteknologia, n.
3400 eaa.
Kirjapaino vuonna 1440
Sähköinen tiedonvälitys n. 1900 –luvun
alussa
Digitaaliset teknologiat
AA
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx
Ohjelman tausta
Perustana perusteet
• Opetushallitus määräsi uusista varhaiskasvatussuunnitelman
perusteista 2018 ja 2022  taustalla uusi varhaiskasvatuslaki
• Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista määrättiin 2014.
• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuonna
2014 ja otettiin käyttöön 1.8.2016. ja vuosiluokkien 7-9 osalta
porrastetusti vuosina 2017-2019.
5 | 5.10.2022
Yhteinen perusta
• Kaikissa perusteissa edellytetään digitaalisen taitojen ja osaamisen
sisällyttämistä kasvatukseen ja opetukseen osana laaja-alaisia
osaamisalueita.
• Kyseessä on ensisijaisesti ja lähtökohtaisesti kasvatuksen ja
opetuksen toteuttamaisesta normien ohjaamalla tavalla.
6 | 5.10.2022
Havaintoja perusteiden käyttöönotosta
Selvitys- ja tutkimuslöydökset
• (mm. Digiajan peruskoulu –hanke, ICILS 2019)
• Esi- ja perusopetuksen ops-perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi
(Karvi, 2019)
Opetuksen järjestäjien ja asiantuntijoiden esittämät tarpeet
• Ml. 2017 ja 2018 vaihteessa tehty selvitystyö
• VTT:n raportti yleissivistävän koulutuksen digitalisaatiosta
7 | 5.10.2022
Digiajan peruskoulu –hanke (2017-2020)
Toimenpidesuosituksissa mainitaan mm:
”Oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamistasojen määrittely tulisi
sisällyttää jo opetussuunnitelman perusteisiin.
Opetussuunnitelman perusteissa olisi hyvä kirjata esimerkiksi kunkin
vuosiluokan vähimmäisosaamistavoitteet.
Opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen laaja-alaisten
osaamistavoitteiden toteuttamiseksi tulisi valmistella valtakunnallisesti
yhtenäinen ohjeistus.
Ohjelmoinnin opetukseen tulisi vahvistaa selkeät sisällöt ja selkeyttää
ohjelmoinnin opetusvastuun määrittelyä.”
Digiajan peruskoulu II, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:17, s. 95
8 | 5.10.2022
ICILS-tutkimus (2018)
” Vaikka kansainvälisesti tarkastellen oppilaillamme oli hyvä osaamistaso, tulokset antavat
myös aihetta huoleen. Noin 8 prosenttia suomalaisoppilaistamme ei yltänyt edes
monilukutaidon alimmalle suoritustasolle. Kun mukaan lasketaan alimmalle tasolle 1
sijoittuneet, on heikko monilukutaidon taso yli neljänneksellä suomalaisista oppilaista. Heillä on
hyvin puutteelliset taidot navigoida tietoverkoissa, löytää, arvioida ja hyödyntää tietoa, saati
sitten taitoja tuottaa sisältöjä muille jaettavaksi.
Tällaiset henkilöt ovat vaarassa syrjäytyä niin opinnoissa, työelämässä kuin yhteiskunnassa
yleensäkin, sillä yhä useammin tieto- ja viestintäteknologian peruskäyttötaidot ovat edellytys
osallistumiselle. Esimerkiksi viranomaispalveluista suurin osa on siirtynyt internetiin ainakin
joiltain osin. Riittämättömät taidot ovat este myös näiden palveluiden käytölle. Saman verran
oppilaita jäi heikoimmalle tasolle myös ohjelmoinnillisessa ajattelussa. Näiden kahden alueen
osaaminen olikin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa. ”
Digiloikasta digitaitoihin. Kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 208), s. 55
9 | 5.10.2022
Karvin arviointi perusteiden toimeenpanosta
” Laaja-alaista osaamista ja oppiainejakoisuutta tulee voimakkaammin yhtenäistää
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Selkeät tavoitteet tukevat
perusopetuksen kehittämistä käytännön tasolla. Laaja-alaisen osaamisen ja
oppiainejakoisuuden yhdistäminen on osoittautunut haasteelliseksi perusopetuksen
kehittämisessä. Vaikka perusteasiakirjassa laaja-alainen osaaminen on viety osaksi
oppiaineiden tavoitteita, opetuksen käytännön tasolla niiden yhteys jää avoimeksi tai
tulkinnanvaraiseksi. Tulkinnanvaraisuus ei edistä toivottua oppimisen ja opettamisen
uudistumista. ”
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi (2019, s. 4)
10 | 5.10.2022
Keskeiset viestit kehittämistarpeista
• Laaja-alaisten osaamisalueiden mukaisesta kasvatuksesta ja opetuksesta vallitsi
epäselvyys
• Tarve selkeyttää laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia
• Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
• Monilukutaidot (L4) (huom! Vain digitaalisten ja ei-lineaaristen tekstien osalta, ts. medialukutaidot)
• Kenen vastuulla/tehtävänä näitä taitoja ja osaamista opettaa?
• Mitä ja miten laaja-alaisten osaamisalueiden mukaista osaamista tulisi sisällyttää
kasvatukseen opetukseen – mitä osaamista edellyttää opettajalta?
• Puutteita osaamisessa, opetusmateriaaleissa ja menetelmissä
• Oppijoiden taidoissa ja osaamisessa puutteita, osaaminen eriarvoistunutta - vapaa-
ajan ja koulun rooli
11 | 5.10.2022
Uudet lukutaidot –
kehittämisohjelma 2020 - 2023
Kehittämisohjelman tavoitteet
• Ohjelma tähtää lasten ja oppilaiden vahvempaan ja
monipuolisempaan tvt-taitojen, ohjelmoinnillisen ajattelun ja
ohjelmointitaitojen sekä medialukutaitojen ja mediatuotannon ja -
ilmaisun osaamiseen. Osaamiskokonaisuudet keskittyvät lasten ja
nuorten:
• ohjelmointiosaamisen kehittämiseen
• medialukutaidon kehittämiseen
• TVT-osaamisen kehittämiseen
13 | 5.10.2022
Kehittämisohjelman mahdollisia vaikutuksia
• Kuvaamalla oppilaiden osaamistasot, on selvempää millaista
osaamista opettajat eri ikävaiheiden kanssa toimiessa tarvitsevat
• Täydennyskoulutuksen suunnittelun tuki
• Paikallisten opetussuunnitelmien toimeenpanon tuki
• Tuki opetuksen suunnitteluun (materiaalit, hyvät käytännöt,
oppituntisuunnitelmat)
14 | 5.10.2022
Kehittämisohjelman tulokset
• Määritelty ja toteutettu selkeät ikäryhmä- ja vuosiluokkakohtaiset perus-
ja jatkotasojen digitaalisen osaamisen kuvaukset
• Tuotettu esimerkkisisältöä ja materiaalia varhaiskasvatukseen,
esiopetukseen ja vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9.
• www.uudetlukutaidot.fi ja www.aoe.fi
• Tuettu varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjiä paikallisten opetus-
ja digisuunnitelmien päivittämisessä ja käyttöönotossa.
• Edistetty varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tapahtuvaa
opetusta näiden tavoitteiden mukaisesti
• Valtionavustukset vuosina 2021 ja 2022
15 | 5.10.2022
Mitä sitten kun
kehittämisohjelma loppuu?
Kehittämisohjelman rooli
• Uudet lukutaidot on kehittämisohjelma, joka päättyy keväällä 2023.
• Kun kehittämisohjelma päättyy, jäljelle jää:
• Osaamisen kuvaukset, jotka tarkentavat perusteiden mukaisen
toiminnan paikallista toteuttamista ja suunnittelua.
• Osaamisen kuvausten ylläpito ja tarvittava kehitys jatkossakin.
• Laaja kirjo avointa tuki- ja opetusmateriaalia (fi, sv ja saamen kielellä)
17 | 5.10.2022
Tiivistäen
• Ei ole uusia ”Uusia lukutaitoja”, jotka tulisivat vasun ja opsin perusteissa
mainittujen osaamisten lisäksi. Uudet lukutaidot on kehittämisohjelman
nimi, ei jokin uusi osaamiskokonaisuus.
• Ennen kehittämisohjelmaa ja kehittämisohjelman jälkeen
varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa sekä vapaa-ajan
harrastuksissa täytyy opettaa lapsille ja nuorille digitaalisen osaamisen
sisälle kuuluvia taitoja, asenteita, ymmärrystä ja sivistystä.
• Kehittämisohjelman tarkoitus on ollut tukea kasvattajia ja opettajia
työssään, mahdollistaa yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppijoille
saada näihin taitoihin liittyvä opetusta
• Tukea on olemassa myös kehittämisohjelman jälkeen.
18 | 5.10.2022
Katse tuleviin vuosiin
• Digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvät tarpeet eivät ole katoamassa
mihinkään.
• Vasun ja OPS perusteiden mukaista opetusta täytyy järjestää jatkossakin.
•  Tarvitaan myös tukea vapaa-ajalla tapahtuvaan osaamisen kehittymiseen
• Suomen digitaalinen kompassi asettaa tavoitteita tuleville vuosille
kaikille kansalaisille juuri digitaalisiin perustaitoihin, digitaaliseen
osaamiseen ja sivistykseen liittyen.
• Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen kanssa on
valmistellut digitalisaation visiota, jossa asetetaan tavoitteita ja
toimenpiteitä niin kasvatus- ja opetushenkilöstön kuin oppijoiden osalta.
19 | 5.10.2022
Kiitos!
Tero Huttunen
tero.huttunen@gov.fi
1 de 20

Recomendados

eAMK webinaari: Kartoitus ammattikorkeakoulujen osaamismerkeistä por
eAMK webinaari: Kartoitus ammattikorkeakoulujen osaamismerkeistäeAMK webinaari: Kartoitus ammattikorkeakoulujen osaamismerkeistä
eAMK webinaari: Kartoitus ammattikorkeakoulujen osaamismerkeistäeamkhanke
129 visualizações17 slides
Topsek Raportti por
Topsek RaporttiTopsek Raportti
Topsek Raporttisirpaeh
303 visualizações16 slides
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018 por
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018 eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018 eamkhanke
75 visualizações22 slides
Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 por
Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017
Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017eamkhanke
401 visualizações14 slides
Verkotut projektiesittely por
Verkotut projektiesittelyVerkotut projektiesittely
Verkotut projektiesittelyPentti Impiö
283 visualizações18 slides
Oppimisen digitaalinen ekosysteemi - tarkastelu digitaalisuuden näkökulmasta por
Oppimisen digitaalinen ekosysteemi - tarkastelu digitaalisuuden näkökulmastaOppimisen digitaalinen ekosysteemi - tarkastelu digitaalisuuden näkökulmasta
Oppimisen digitaalinen ekosysteemi - tarkastelu digitaalisuuden näkökulmastaTaivassalo Minna
456 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx

Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811 por
Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811
Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811Sanna Brauer
459 visualizações18 slides
Nuko ideat 10.5. por
Nuko ideat 10.5.Nuko ideat 10.5.
Nuko ideat 10.5.Vantaanammattiopisto
138 visualizações6 slides
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016 por
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016Riikka Lehto (Vanninen)
2.8K visualizações19 slides
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Matleena Laakso
525 visualizações63 slides
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18 por
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18Matleena Laakso
217 visualizações54 slides
Pedagogin digitystä 26.1.23 por
Pedagogin digitystä 26.1.23Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23Matleena Laakso
51 visualizações37 slides

Similar a Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx(20)

Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811 por Sanna Brauer
Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811
Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811
Sanna Brauer459 visualizações
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016 por Riikka Lehto (Vanninen)
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016
Riikka Lehto (Vanninen)2.8K visualizações
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso525 visualizações
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18 por Matleena Laakso
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18
Matleena Laakso217 visualizações
Pedagogin digitystä 26.1.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 26.1.23Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23
Matleena Laakso51 visualizações
Kopro ari rapo_20012012 por Ari Rapo
Kopro ari rapo_20012012Kopro ari rapo_20012012
Kopro ari rapo_20012012
Ari Rapo373 visualizações
Opetusviraston digiohjelma 7.6.2016 por DigitalHelsinki
Opetusviraston digiohjelma 7.6.2016Opetusviraston digiohjelma 7.6.2016
Opetusviraston digiohjelma 7.6.2016
DigitalHelsinki518 visualizações
Edu.hel.fi osaamismerkeistä 2017 por Jukka Orava
Edu.hel.fi osaamismerkeistä 2017Edu.hel.fi osaamismerkeistä 2017
Edu.hel.fi osaamismerkeistä 2017
Jukka Orava214 visualizações
Varhaiskasvatuksen digiohjelma -esitys 7.6.2016 por DigitalHelsinki
Varhaiskasvatuksen digiohjelma -esitys 7.6.2016Varhaiskasvatuksen digiohjelma -esitys 7.6.2016
Varhaiskasvatuksen digiohjelma -esitys 7.6.2016
DigitalHelsinki489 visualizações
eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku por eamkhanke
eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolkueAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku
eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku
eamkhanke207 visualizações
Kalvot teemoista ja tarkennuksista por Laila Bröcker
Kalvot teemoista ja tarkennuksistaKalvot teemoista ja tarkennuksista
Kalvot teemoista ja tarkennuksista
Laila Bröcker195 visualizações
TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por Matleena Laakso
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso204 visualizações
Opeka-webinaari 12.11.2012 por Raisa Valtaoja
Opeka-webinaari 12.11.2012Opeka-webinaari 12.11.2012
Opeka-webinaari 12.11.2012
Raisa Valtaoja446 visualizações
Juha Knuuttila KKA por juhnubody
Juha Knuuttila KKAJuha Knuuttila KKA
Juha Knuuttila KKA
juhnubody255 visualizações
Digiopus luento 4 por Anne Rongas
Digiopus luento 4Digiopus luento 4
Digiopus luento 4
Anne Rongas270 visualizações
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi por Päivi Kalliokoski
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksiOhjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Päivi Kalliokoski67 visualizações
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u... por Taivassalo Minna
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Taivassalo Minna208 visualizações
Ammatillinen pedagogiikka digiajassa por Esko Lius
Ammatillinen pedagogiikka digiajassaAmmatillinen pedagogiikka digiajassa
Ammatillinen pedagogiikka digiajassa
Esko Lius776 visualizações
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014 por Tyoelama2020
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Tyoelama2020301 visualizações

Mais de Tero Huttunen

Perheentuki.helsinki -hankkeen kokonaissuunnitelma por
Perheentuki.helsinki -hankkeen kokonaissuunnitelmaPerheentuki.helsinki -hankkeen kokonaissuunnitelma
Perheentuki.helsinki -hankkeen kokonaissuunnitelmaTero Huttunen
603 visualizações13 slides
Perhevalmennuksen ilmoittautumisjärjestelmä por
Perhevalmennuksen ilmoittautumisjärjestelmäPerhevalmennuksen ilmoittautumisjärjestelmä
Perhevalmennuksen ilmoittautumisjärjestelmäTero Huttunen
404 visualizações19 slides
Pelaaminen por
PelaaminenPelaaminen
PelaaminenTero Huttunen
419 visualizações29 slides
Verkkojamedia por
VerkkojamediaVerkkojamedia
VerkkojamediaTero Huttunen
272 visualizações27 slides
Wayfinding por
WayfindingWayfinding
WayfindingTero Huttunen
2.2K visualizações10 slides
Verkkojamedia por
VerkkojamediaVerkkojamedia
VerkkojamediaTero Huttunen
278 visualizações24 slides

Mais de Tero Huttunen(10)

Perheentuki.helsinki -hankkeen kokonaissuunnitelma por Tero Huttunen
Perheentuki.helsinki -hankkeen kokonaissuunnitelmaPerheentuki.helsinki -hankkeen kokonaissuunnitelma
Perheentuki.helsinki -hankkeen kokonaissuunnitelma
Tero Huttunen603 visualizações
Perhevalmennuksen ilmoittautumisjärjestelmä por Tero Huttunen
Perhevalmennuksen ilmoittautumisjärjestelmäPerhevalmennuksen ilmoittautumisjärjestelmä
Perhevalmennuksen ilmoittautumisjärjestelmä
Tero Huttunen404 visualizações
Pelaaminen por Tero Huttunen
PelaaminenPelaaminen
Pelaaminen
Tero Huttunen419 visualizações
Verkkojamedia por Tero Huttunen
VerkkojamediaVerkkojamedia
Verkkojamedia
Tero Huttunen272 visualizações
Wayfinding por Tero Huttunen
WayfindingWayfinding
Wayfinding
Tero Huttunen2.2K visualizações
Verkkojamedia por Tero Huttunen
VerkkojamediaVerkkojamedia
Verkkojamedia
Tero Huttunen278 visualizações
Media ja verkko-ohjaus por Tero Huttunen
Media ja verkko-ohjausMedia ja verkko-ohjaus
Media ja verkko-ohjaus
Tero Huttunen715 visualizações
Verkkojamedia tenuva por Tero Huttunen
Verkkojamedia tenuvaVerkkojamedia tenuva
Verkkojamedia tenuva
Tero Huttunen238 visualizações
Digitalisoituva nuoruus dagen2 por Tero Huttunen
Digitalisoituva nuoruus dagen2Digitalisoituva nuoruus dagen2
Digitalisoituva nuoruus dagen2
Tero Huttunen331 visualizações
Digitalisoituva nuoruus (oikea versio) por Tero Huttunen
Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)
Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)
Tero Huttunen343 visualizações

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx

 • 1. Uudet lukutaidot - kehittämisohjelma 5.10.2022 Uudet lukutaidot kehittämisohjelma
 • 2. Kontekstista 2 | 5.10.2022 Puhutun kielen kehittyminen n. 150 000 eaa. Kirjoitusteknologia, n. 3400 eaa. Kirjapaino vuonna 1440 Sähköinen tiedonvälitys n. 1900 –luvun alussa Digitaaliset teknologiat AA
 • 5. Perustana perusteet • Opetushallitus määräsi uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 2018 ja 2022  taustalla uusi varhaiskasvatuslaki • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista määrättiin 2014. • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuonna 2014 ja otettiin käyttöön 1.8.2016. ja vuosiluokkien 7-9 osalta porrastetusti vuosina 2017-2019. 5 | 5.10.2022
 • 6. Yhteinen perusta • Kaikissa perusteissa edellytetään digitaalisen taitojen ja osaamisen sisällyttämistä kasvatukseen ja opetukseen osana laaja-alaisia osaamisalueita. • Kyseessä on ensisijaisesti ja lähtökohtaisesti kasvatuksen ja opetuksen toteuttamaisesta normien ohjaamalla tavalla. 6 | 5.10.2022
 • 7. Havaintoja perusteiden käyttöönotosta Selvitys- ja tutkimuslöydökset • (mm. Digiajan peruskoulu –hanke, ICILS 2019) • Esi- ja perusopetuksen ops-perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi (Karvi, 2019) Opetuksen järjestäjien ja asiantuntijoiden esittämät tarpeet • Ml. 2017 ja 2018 vaihteessa tehty selvitystyö • VTT:n raportti yleissivistävän koulutuksen digitalisaatiosta 7 | 5.10.2022
 • 8. Digiajan peruskoulu –hanke (2017-2020) Toimenpidesuosituksissa mainitaan mm: ”Oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamistasojen määrittely tulisi sisällyttää jo opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelman perusteissa olisi hyvä kirjata esimerkiksi kunkin vuosiluokan vähimmäisosaamistavoitteet. Opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen laaja-alaisten osaamistavoitteiden toteuttamiseksi tulisi valmistella valtakunnallisesti yhtenäinen ohjeistus. Ohjelmoinnin opetukseen tulisi vahvistaa selkeät sisällöt ja selkeyttää ohjelmoinnin opetusvastuun määrittelyä.” Digiajan peruskoulu II, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:17, s. 95 8 | 5.10.2022
 • 9. ICILS-tutkimus (2018) ” Vaikka kansainvälisesti tarkastellen oppilaillamme oli hyvä osaamistaso, tulokset antavat myös aihetta huoleen. Noin 8 prosenttia suomalaisoppilaistamme ei yltänyt edes monilukutaidon alimmalle suoritustasolle. Kun mukaan lasketaan alimmalle tasolle 1 sijoittuneet, on heikko monilukutaidon taso yli neljänneksellä suomalaisista oppilaista. Heillä on hyvin puutteelliset taidot navigoida tietoverkoissa, löytää, arvioida ja hyödyntää tietoa, saati sitten taitoja tuottaa sisältöjä muille jaettavaksi. Tällaiset henkilöt ovat vaarassa syrjäytyä niin opinnoissa, työelämässä kuin yhteiskunnassa yleensäkin, sillä yhä useammin tieto- ja viestintäteknologian peruskäyttötaidot ovat edellytys osallistumiselle. Esimerkiksi viranomaispalveluista suurin osa on siirtynyt internetiin ainakin joiltain osin. Riittämättömät taidot ovat este myös näiden palveluiden käytölle. Saman verran oppilaita jäi heikoimmalle tasolle myös ohjelmoinnillisessa ajattelussa. Näiden kahden alueen osaaminen olikin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa. ” Digiloikasta digitaitoihin. Kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 208), s. 55 9 | 5.10.2022
 • 10. Karvin arviointi perusteiden toimeenpanosta ” Laaja-alaista osaamista ja oppiainejakoisuutta tulee voimakkaammin yhtenäistää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Selkeät tavoitteet tukevat perusopetuksen kehittämistä käytännön tasolla. Laaja-alaisen osaamisen ja oppiainejakoisuuden yhdistäminen on osoittautunut haasteelliseksi perusopetuksen kehittämisessä. Vaikka perusteasiakirjassa laaja-alainen osaaminen on viety osaksi oppiaineiden tavoitteita, opetuksen käytännön tasolla niiden yhteys jää avoimeksi tai tulkinnanvaraiseksi. Tulkinnanvaraisuus ei edistä toivottua oppimisen ja opettamisen uudistumista. ” Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi (2019, s. 4) 10 | 5.10.2022
 • 11. Keskeiset viestit kehittämistarpeista • Laaja-alaisten osaamisalueiden mukaisesta kasvatuksesta ja opetuksesta vallitsi epäselvyys • Tarve selkeyttää laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) • Monilukutaidot (L4) (huom! Vain digitaalisten ja ei-lineaaristen tekstien osalta, ts. medialukutaidot) • Kenen vastuulla/tehtävänä näitä taitoja ja osaamista opettaa? • Mitä ja miten laaja-alaisten osaamisalueiden mukaista osaamista tulisi sisällyttää kasvatukseen opetukseen – mitä osaamista edellyttää opettajalta? • Puutteita osaamisessa, opetusmateriaaleissa ja menetelmissä • Oppijoiden taidoissa ja osaamisessa puutteita, osaaminen eriarvoistunutta - vapaa- ajan ja koulun rooli 11 | 5.10.2022
 • 13. Kehittämisohjelman tavoitteet • Ohjelma tähtää lasten ja oppilaiden vahvempaan ja monipuolisempaan tvt-taitojen, ohjelmoinnillisen ajattelun ja ohjelmointitaitojen sekä medialukutaitojen ja mediatuotannon ja - ilmaisun osaamiseen. Osaamiskokonaisuudet keskittyvät lasten ja nuorten: • ohjelmointiosaamisen kehittämiseen • medialukutaidon kehittämiseen • TVT-osaamisen kehittämiseen 13 | 5.10.2022
 • 14. Kehittämisohjelman mahdollisia vaikutuksia • Kuvaamalla oppilaiden osaamistasot, on selvempää millaista osaamista opettajat eri ikävaiheiden kanssa toimiessa tarvitsevat • Täydennyskoulutuksen suunnittelun tuki • Paikallisten opetussuunnitelmien toimeenpanon tuki • Tuki opetuksen suunnitteluun (materiaalit, hyvät käytännöt, oppituntisuunnitelmat) 14 | 5.10.2022
 • 15. Kehittämisohjelman tulokset • Määritelty ja toteutettu selkeät ikäryhmä- ja vuosiluokkakohtaiset perus- ja jatkotasojen digitaalisen osaamisen kuvaukset • Tuotettu esimerkkisisältöä ja materiaalia varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9. • www.uudetlukutaidot.fi ja www.aoe.fi • Tuettu varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjiä paikallisten opetus- ja digisuunnitelmien päivittämisessä ja käyttöönotossa. • Edistetty varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tapahtuvaa opetusta näiden tavoitteiden mukaisesti • Valtionavustukset vuosina 2021 ja 2022 15 | 5.10.2022
 • 17. Kehittämisohjelman rooli • Uudet lukutaidot on kehittämisohjelma, joka päättyy keväällä 2023. • Kun kehittämisohjelma päättyy, jäljelle jää: • Osaamisen kuvaukset, jotka tarkentavat perusteiden mukaisen toiminnan paikallista toteuttamista ja suunnittelua. • Osaamisen kuvausten ylläpito ja tarvittava kehitys jatkossakin. • Laaja kirjo avointa tuki- ja opetusmateriaalia (fi, sv ja saamen kielellä) 17 | 5.10.2022
 • 18. Tiivistäen • Ei ole uusia ”Uusia lukutaitoja”, jotka tulisivat vasun ja opsin perusteissa mainittujen osaamisten lisäksi. Uudet lukutaidot on kehittämisohjelman nimi, ei jokin uusi osaamiskokonaisuus. • Ennen kehittämisohjelmaa ja kehittämisohjelman jälkeen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa sekä vapaa-ajan harrastuksissa täytyy opettaa lapsille ja nuorille digitaalisen osaamisen sisälle kuuluvia taitoja, asenteita, ymmärrystä ja sivistystä. • Kehittämisohjelman tarkoitus on ollut tukea kasvattajia ja opettajia työssään, mahdollistaa yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppijoille saada näihin taitoihin liittyvä opetusta • Tukea on olemassa myös kehittämisohjelman jälkeen. 18 | 5.10.2022
 • 19. Katse tuleviin vuosiin • Digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvät tarpeet eivät ole katoamassa mihinkään. • Vasun ja OPS perusteiden mukaista opetusta täytyy järjestää jatkossakin. •  Tarvitaan myös tukea vapaa-ajalla tapahtuvaan osaamisen kehittymiseen • Suomen digitaalinen kompassi asettaa tavoitteita tuleville vuosille kaikille kansalaisille juuri digitaalisiin perustaitoihin, digitaaliseen osaamiseen ja sivistykseen liittyen. • Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen kanssa on valmistellut digitalisaation visiota, jossa asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä niin kasvatus- ja opetushenkilöstön kuin oppijoiden osalta. 19 | 5.10.2022